Goudsche Courant, woensdag 31 december 1941

WOENSDAG 31 DECEMBER 1941 BwA Of tet feibicd 1WD d Port wenl wi a w w Kii dc OoudtclM t iettalboiMl liytilil wenicn e Goudwbe haodtaitsDiiMtitie en en Goudioiic bU artcoMpntiti Ajo de Goudieb Atiiletkk OomnuMic werd in d jaarvefg dcrtac T a de Ned Athleiiek ttnie toeoelund de W J H Mulier beker voor Maobfvfcend werk op bet gebied van ét atiürtiekconipetitie De hee B Wirte werd gekono aU lecretarispemsinsmeester van de Ned Atihletiefc Unie De Zwepikring Gouda stelde in 4e ateipoto ooinpetitie een dames deelint in In de competitie van den Ned Voetfcattwad werden G S V OJI A II en Gouda III luunpioen de twee laatste elAeiGni protnoveerden Stolwijk werd kampioei in de Afdeeling Gouda De voomaannte sportevenenienten waren de perfcwegwedstród van Vires et C rïerita met een record aantal declsemers de nationale Goudsche xeilweek een demonstratie van het KoMentaoiseiie keurkorps ter gelegenlieid v n het SO jarig bestaan van de gymnaatiekvereeijiging fixcélsior de amgeJloopestafette en de hier verspeelde wedstnjdeo om het kampioenschap van Nederland derde k asse klein biljart cadre 45 2 De korfbalspmt wer4 opnieuw beoefend door oftnchting van een korfbalvereeniging van ieerliiifen en oud leerlingen der openbare U L O school Veel animo bestond voor de H L O examoM VnendelntHiTerkeer en kunst Hel vreemdelingenverkeer droeg uiteraard een nationaal karakter en kenmerlcte zich voornamelijk door een groot aantal bezoeken van toeristen op doorreis Voorts maakten eenige gezelschappen excursies naar hier Gouda vat congresstad van het district ZuidHolland van de Ned AthletiekUnie van de aldeeling Zuid Holland vafi den Ned Zwem lïond van het Ctotraal Ned Hengelaarsverbond en van den Ned Ou fiieidd undigen B id De A N W B hield een fi tstocW met onljckende bestemming van Gouda uit De Duitsctie wer dvliegenierMer Elly BetaihcTnRosemeyer hield een lezing Een s Zoodag bracht in bet begin van faet jMO veel VTMmdelingeo na r Gouda Op cultureel gébMi vallen te vumeiden de oprid tinc van de iNederlandsch Duitsche Kultuurgemeenscbap die een Mozart erdenkiog organiseerde de Goudsche Glazeoiteg en de onedefckin van hot scbüderstaleat van den 79 jan gen oud tadgenooi D Harkiok Het gemengd koor Xoos kunst Caecilia kwam tot nieuwe activiteit Winterhulp bad ook te Gouda haar bemoeiingen met ooUectoi uitkeerulgen en maaltijden Veieenigtaigen en InsielUngen VerschiUende vereenigimgen werden opgericht een vereenigmg van houders van gemeentelijke volkstuine b een afdeeling van t Indisch Jeugd Centrum een classicale vereenigin Kinderzorg der Ned Herv Gemeente en een werkcomité van de Ned Vereeniging voor harmonische Uchaamsontwikkeling De Ctwperatieve Zuid HoUandedie Eierveiüng ing over naar de Coöperatieve Producenten Handelsvereeniginig onder den naam van de Centrale ZuidHollandsclie E erverkoopvereeniging De afdeelin en Gouda van de Goudsche Reddingsbri de en de Ned Centrale Reddingsbrigade fuseerden tot een aWeeling van den Nederlandschen Bond tot het redden van drenkehngeh Eenige instellingen jMbileerden De Groen van Prinsterersohool bestond 75 jaar en het Hoffman s gesticht 50 jaar Zakelu ke jubilea waren N V T P Viruly en Co s stoomzeepziederij J e Hamer 100 jaar tjzerluindel N V P Rond Pni 60 jaar aak in zuivelproducten J C den Boer Wzn 50 jaar sigarenmagazyn De Kroon G A A Donker 50 jaar en bakkerU N V Steenland s brooden banketfobriek 40 jaar De afdeeling Gouda van den R K Bond van houtbewerkers meubelmakers behangers en aanverwante vakgfnooten St Antonius van Fadua bestond 25 jaar DIVERSEN Vaeantie lnvoerlng D E uitreikinig der persoonsibewijzen de verstrekkayf van vitamine Dtabletten en del nieuwe ziekenfondsenxegeling met 1 kering braditai ÏU mede de verplichte vè ook hier haar De lecbtexVjfee ktéMSmm vao het kanion Gkwda ondetsmg wijzigioc Barwoatewaacder Rietveld en Woerden kwamen er hö roWbroek Hoenkoop n WiUJce I an erak werden bU Utrecht gevoegd VerachiUeiMie Goudaciie aanneoiersfirma s onWincen belaogruke opdrachten De vereenifing van Pottzegdveiv zamelaars Gouda MtÜe een maavdeluksehe postzegelbeun io ea li Ue een jeugdclub op Te Gouda werden de mozalk venieringen ringenvoor de Maastunnel te Rotterdam gemaakt Het Vluehteltngentehais voor ge evacu ta e Rotterdvtiiaers dat een gemeiigde bevolking iiad werd bestmid alleen voor de huisvesting van vrouwen Wa een 21 jarige tverfczaemheid leflde de fteer P A Troost zijn ambt aü burgemeester en Waddinxveen neer F 4o archief In bedrijfs en zakenkringen won de vacantie vele aanhangers Gedu rende een zomerweek vertoonde de stad een sterk vacantiebeeld daar tal van winkels e bedrijven gesloten waren Het was voor het eerst dat iv zoo groote schaal vacantie werd gehouden Het Spaardersbad oteeide zijn 200 000sten bezoeker ff De kermis werd wefe ingevoerd De N V Stearine Kaarsenfabriek Gouda werd itbonden op OMTREK Droeve ongdnkkMI IN de omgeving brachten drie ongelukken van grooten omvang droefheid Te Boskoop kwamen door gasverstikking een nian en vijf ki nderen om het leven te Nieuwerkerk a d IJssel reed een autobus in den IJssel waarbij elf personen verdronken en te Ouderkerk a d IJssel gebeurde een zelfde ongeluk hier kwamen vu ftien inzittenden om In sterke mate heerschte op het platteland onder de varkensstapels de varkenspest In diverse plaatsen werderi grasdrogerijen opgericht Verschillende gemeenten ontvingen geschenken van de liewoners van Veenendaal Rhenen eh Wageningen als blükoi van erlttentemkheid voor de gaslvrtje ontvangst bij de evacuatie iii Mei 1940 Overal wMr zwemt aden zün werd het schoolzWemmen ingevoerd De dijtribuliedientten werden streeks gewuM vereenigd Eey centrale vleeschkeuringsregeIing Jtwam tot stand In Hen zomer was er door de droogte op hét platteland groote behoefte aan drinkwater Het wegennet In de Krimpenerwaard werd verbeterd en aangesloten op den eentralen weg Plannen werden gemaakt om den ipoorweg Gouda Rotterdam Maas van Nieuwerkerk a d IJssel af naar Rotterdam D P te leiden In diverse gemeenten besloten de broodbakkers ter besparing op brandctoffen en rywielbanden gedurende een of twee dagen per week niet t bakknt en ta bezorgen AUerwege werd in de poUüeveroidening de bepaling opgenomen dat het verboden u rU wielen zonder slot onbeheerd te laten staan De Reeuwqksche Plassen badden een dn k aeizoen daar talruke vaartuigen uit de omgeving van Rotterdam luer tydeltik ondergebracht w eo t Opleving in Boskoop De economische toestand te B S koop onderging een verbetering door een belangryke opleving in het kweekerebedryf waarin welvaart heerscht De handel heeft sterk geflaeetrd Ook e Boskoopsche veiling kon bogen op hooge cüfers Dank zy den sterk op eleefden handel kon aan het emd van 1841 de steun aan kleine kweckers worden stopgezet Nieuwerkerk s tuinbouw had een goed jaar en m Reeuwijk werd de visscherg weer loonend In Schoonhoven kwam hardnekkig diphtheric onder de jeugd voor De ziekte had gelukkig een goedaardig kar ter Ju den schaatstyd was de negendorpentocht in de Krimpenerwaard een belangrijke gebeurtenis In Waddinxveen legde burgemeester P A Troost zyn ambt neer de heer H B N Mumsen werd tot zyn opvolger benoemd Ook de burgemeester van Moerkapelle mr J A S Holland trad af Jhr C W Stem gemeenteontvanger van Moerkapelle werd tot jiurgemecBter van Heerjansdam benoemd Eenige bekende figuren zijn verscheiden de heer Chr Stolker te Berkenwoude mede dirccteur van de N V Goudsche Aannemmgs Maatschappy voorheen H E yan Deest de heer H W E Struve te Boskoop boomkweeker en tuinarchitect ontwerper der Boskoopsche bloemententoonstelling 1935 en een vooraanstaande figuur op het gebied van het reddingswezen in ons land de heer P A Ottolander oudkweekêr en oud wethouder van Boskoop de heei D Veerman oud hoofd der Chr school te Boskoop de heer D Veerman Jr e Boikonn v IM van de Nedetl a t f 1 pleitbezorgerl kli etweT heer Joh Jongejan t Bo7k t wethouder ds Tj Petcraen P predikant d gW S vm S koop ir C H Claassen oudd L der Rük tuinbonwwinter4oof Boskoop de heer M J de Lmf laanetaand ingezetene vë Kni lde heer J nIu te CaniK 9 ibekende figuur in landBouwknno MlCapelle en Nieuwerkerk a d uJ I heer J C Hagen wethoude v rL wyk de zeercerwaarde heer A u i ling pastoor te Reeuwijk en de hti L van Willenswaard te Schoonfe oud yoorzitt en eere voorzitter v de Nyverheidsvereetiiging voor o 5 en zilversmeden en oud lid van d n vmciale Staten van Zuid Holland 1 Zoo was in bent overzicht U JMoge bet nieawe Jaar vn veel goeds brengen n In i yn 54ste prtesterjtutr overleed tl Reeuunjk 7 jaar oud de zeereerujosr de heer A Hakkebng sinds bvnn 31 jaar pastoor van de parochie Petruien i ulus aldaar Foto archielf MOORDRECHT KOOPT IN DE HOOF G BUWALDA steeds GOED en qOEDKOOP MOORDRECHT in Manufacturen en Confectie De beste wenedicai aan alle Cliënttie en Bekenden in het Nieuwe Jaar NIEUWERKERK a d IJ Aao Familie Vrienden en BeAinatigers eet gelukkig Nieuwjaar H BODE Kerkplein Stotwijk Aan Vrienden en BcguosÜgeia ee i gelukkig 1942 GAn Joh m J J dg B nt Veehandel StoiwQk s Aan miJn geachte CUëiUèle Vrienden en Bekenden het Compliment van den Dag N BLOM MeBrtiandel HoordrecMi Aan m n geacHte Clientèle Vrienden en Bekenden bet Compliment van den Dag J M BLONK Bakkery Moordrecbb Ophaaldienst Gemeente Moordreeht Bij de wisseling des laars bied ik Ü mijn welgemeende gelukwenschen aan C MTBONGERS Durf Brandtstr 30 Moordrecht Aan myn geadite Clientèle en Bekenden veel Geluk en Vom QMMd in het Nieuwe Jaar SdUlder Bd an er Handel in Glas en Verfwaren Telefoon 35 Moordrecht Een gelukkig Nieinijaar aan alle ClMnten en Bekenden J IIO Zaod 1 Grindhandel Expeditie Telefoon M Moordrecht BU den aanvang van 1942 wenKhen w j Clientèle Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar Wed A DE BRUIN Handel in Aardappelen Groenten en Fruit Moordrecht Gnoe beste weosohen in 1942 aan CUfatéle Vrienden en Bekenden H th caklie r Lood en Zinkwerker Galanterieën en HuisboudeUjke Artikelen J G Dl lectrt en Radio Röwielen Èlecl handel annex Rep Inrichting Con plinent van den Dag Dorjirtraat K 83 Moordrecht B i 4m nmvatag van 1942 wen aien O CUatèle Vrienden en BagUMtlgers een Gelukkig Nieuwjaar Fa N OOOCtWAGER A Zii GraanmalorQ Moordrecfat Een ad rfckif en VoorqMedig ïilS W toegewenstht aan CmeMK Vrienden Bekenden n BenaaUmm JOB taOSLENBOOM Bra M Mhandei Mr j7drecht BU n aanvang van 1942 wenaAm w CUSitèle VH id i en BMnnstigers em gridtUg ML ViSf OER GAAG it Lood en XbtOmmittr PoraiHMiwr nx Ueménm ÏOB fdiftkig memdaar uA aBc CtStmB en B wi P GMXEOrtS Café jpfaimHiie DoTfatnutf IC M Moordrecht Aan onze gesdile ai Kèle vrienden cti Bekenden bet mpliipenf van den Dag ntiM C e V G m 36l MHMi fenbandri co ExMdiUe Aan onze geachte Clientèle Vrienden en Bekenden het Compliment van den Dag Firm J VAN GENNEP in Kruidenierswaren Dorpstraat K 23 Tel e Moordredit Veel Heil en Zegen in het nieuwe Jaar aan Vrienden en Klanteii C J HOL ZONEN Handel in Groenten Fruit en alle soorten Bloemoi Kanaaldijk C 52 Moordrecht Aan myn geachte Chëntèle en Eekenden veel Geluk en Voorspoed in het Nieuwe Jaar A HO0GeiDOORN n Melk Boter Kaas en Eieren Moordrecht Bil den aanvang van 1942 wenschen wij Clientele Vrienden en Begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar P DE JONG Agrait Levensverzekering Maatschappij Utrecht Moordrecht A JONGEPIER in Kniidemerswaren tenacht Clientèle Vrienden en ellenden een gdukkig Nieuwjuff Westeinde H IM Moordrecht J KASBERGEN Timmer en AaiUKinersi edryf Beëedigd Makelaar Taxateur Postrekening 164851 Telef 18 Kerklaan O 10 Moordrecht Aan CËëntèle Familie en Be kenden een gelukkig 1942 Aan alle Vrieitlen en Cliënten willen wij een gelukkig 1942 tcewenscben A KfêMAN I evensmiddelen bedrijf Moordrecht Bü den aanvang van 1942 wensdien wij Chëntèle Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar R K H Ooetbuitrtstraat f 40 Moerdrecht C T d KUY Jr Café J osthuis Telef 38 Handei in Wijn i Likeuren weusdjt geachte Clientèle Vri iMlen en Bekenden een tebiUtig 1942 Aan Chëntèle Vrienden en 3e ï iatiger5 wensch ik een tmkfig 1942 B eefd aanbevelend A B LEEDWIS MetselaarAannemer Moon l cht Ved Heil en Zegen wordt toeteweoscht aan CUiëotèle Vrienden en Bekenden C3SBR mVDDE Slooper Houthandel Moordrecht Aan n n geadtte Clientèle Vriendn en Bekenden het Compliment vanden Ds au OVOSUNDER Slamr Moormdtt JOH ▼ d PANNE i SchiWer Dorpstraat Kil Telef 37 wenecbt geachte Clientèle VrieiKlen en Bekenden een geiulckig l 4e Aan mijn geachte Clientèle Vrienden en Bekenden een gelukkig 1942 W A PUPER ScfaiMer en Behan ger Drogistery Het Westen Dorpstraat K 37 Moordrecht Aan mijn geachte Clientele Vrienden en Bekenden het Compliment vat den Dag L ROOK ZSectr Bakkery Moordrecht Aan mijn geachte CUënlèle Vrienden en Bekenden bet Compliment van den Dag P J DE ROON Schoenreparatie Mo Hdrecht Aan mijn geachte Clientèle Vrienden en Begunstigers bet Compliment van den Dajf Fimu P SGBAKEL Smederq Oor ietraat K 14 MotMredit Aan mijn geadtte tlU iièle Vrienden en Bekenden bet Cconpliment an den Dag J SEGERS Melkhandel Moonbecb t Veel Heil en Zegen In liet Nieuwe Jaar aan Vrienden en iQanten W SLINGERLAND Melkh idel hingdljk C 73 Moordrecht y de wisseling des jaars bieden wij U onze welgemeende gedukwenschen aan JOtt j a K Kerkstraat 5 Tefcf 43 Moordrecht Aan myn geachte CUëntèle rienden en Bekenden bet Compliment van den Dse M T 4 STARRE Handel in Aardaopelen Groenten en Fruit Moordrecht B den aanvang van 1942 wenwhen wij Clientèle Vrienden en Begunstigers efen gelukkig Nieuwj ar P 4 STELT Eagelijksclié Bodedienst Moordrecht Gouda MooWrecht Aan mijn geachte Clientèle Vrienden en Bekenden het Compliment v n den Dag L ▼ riLBURG Vleeschhouwfirij en l idcsiagert Moordrecht Aan myn geachte Clientèle Vrienden ea Bekenden bet CMnpEment van den Dag CTUINEBURG Kruidenier Moordredit Onder dankzegging voor het lienoten votrouwen in den afgeloopen jaarlqlïig beveelt oodergeteA jde met den wensch dat het zyn Clientèle in IMt wèl moge gaan zich in het niwiwe jaar bij voortduring aan JCffl VERBOOM Hectr Broods Beschuit m BankettMkkerq Kerklaan O 34 MoordrediL L VERMEER Meteeiaar Aannemer v n Bouwwerhca H G 1942 moge u brengen voorspoed gezondheid en oirf uH NeêHands bodem I mm totmmjKi MoanjtNMCNt xoutinoustime WIO ns Aan m n geachte Cliëntèlev Vrienden en Bekenden bet Compliment van den Dag W J VIS Smedery en Wagenmakerü Moordrédbt Aan m n gcadite Clientèle en Bekenden en Vrienden bet Com liment van den Dag C J VERMEER T imtn e i i u aa Aannemer van Bouwwerken Moordrecht Aan mijn geachte CKëntèlev Vrienden en Bekenden bet Comgkliment van den Dag JAC VINK Handel in Sigaren en Tabak Sigaretten en Schrydbeboeften Aan myn geedite Clientele Vrienden en Bekendeh het Complimdht van den puft A H DE WILDE Slager Moordrecht STOLWIJK R ▼ d BERG Kruidenier Stotwijk Aan m4jn Clientèle en Begunstigers zoowel bmnen als buiten de gemeente een voor oedig HG Nieuwjaar A H BQIKCHJWER Meubelen Bedden en Tapiitcn Ooudacbeweg A 31 Stolwyk Iklben Agent van de Goudeehe Courant Ik geef U bij voorgoed e a handEn daanxr al mijn Vriendent by mekafU Een Gelukkig NieuwjMr HANS DE BORST Jn Myn beste venschen aan Vrienden en Begunstigers B BOS io TM ak Sigaretten en Sigaren Goudecheweg A 10 Stolwyk CORBOS Aan Familie Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieofwjaar Scfaa en en Ko verenhaodel H G Stoiwijk P L BOUTER Café Harmonie Slolwijk 1 Januari H G N BUITELAAR Rywifttiandel Stolwijk H G J VAN BUREN in Suikerwarco Stolwijk HO Amü Vrienden e i BeguneUgers een gelukkig 1942 N DOGTEROM Tabak Sigaren en Sigarettcsthandel Stohvijk M FURRER B wielbandel Stelwyk Pt G GRAVEIAND Kruidenierswaren Stolwük H G H T d HEUVEL RlrwieOwnda StoNvijk H G A J HUISMAN stolwijkHoef en KachelRnederij en erkend Waterfitter en p f van Sanitair Aan Familie Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar F KLEYN Sigarenfabrikant Stolwyk B MASTENBROEK dectr firood Beadmit enBanketbakkerij Stoiwijt H O 1 Januari A C RABOUW Mr T im merman S dwyk 1 Januari p f A BASTINK Scboéntiandel wenacbt Clientèle en Bekenden ten gelukkig 1942 LEEN BOER Manufacturen aGraveiiweg Nieuwerkeik a d UaeL l t cooipUment van den daf Het Nieuwe Jaar ia iMngevangen Aan Clientèle en Vrienden een Gelukkig Nieuwjaar toegeigsnacbt door J COMPiX t Dames en Heerenkapper Aparte satona Mr KleennaW Kerklaan 188 Nieuwerkeik a d Uaa A DOORNHEIN Boekhandel De beste weaadien aan alle bekenden 1 cHihitéle foor 1942 RADIO RABOUW wenacht U een gelukkig 1942 Gpudsdieweg A Stolwyk 1 Januari H DE RO Kapper Stolwyk A lis P t G ROMUN Ca è Sportluet Stolwijk H O W StoMckBbwtf CB Zn in Manufacturen Plein Stolwyk J SCHAKEL Electriache SmederU en Autog Laach Inr c ing SUrfwiik I H a p i CJ SCHEER Graanhandel Kruidenier Stolwyk wenscbt alle menachen een ge lukkig Nieuwjaar By den aanvang van IMS weivschen wij Vrienden en Begunstigers een gehik kig Nieuwjaar A STWFELEÜNBURG Tentweg Stetwijk Drogir erijen Kruideniertwareiw Tabak en Sigaren L VERDOORN Tentweg 14 Stolwyk P F Aan Vrienden en Begunatifen een gelukkig 1942 EVERWAAL Complete Woning Inrichting Stof f ee miay Stohrtjk L VINK Rijwielhandel Stolwyk HG Fimu J T d VUst A Zn SdbiUer SloiwykC9 P t Agn Familie Vrienden en Bekenden een gelukkig 1942 P VÖtMAAT Kniidenier en Brandstoitenhandel Stolwyk J DOORNHEIN Manufaclurenhandel wenscbt aan Bekenden en Begunstigers veel Geluk en Voorspoed in 1M2 Ve Heil en Zeg i toegewen cht aan al m FamiUev Vrienden en iI CliSnfèle ♦ P IHB JONG Sparwinkelier KerUaM Nianwerk a d Ussel Een gekikWg 1943 toegowenscht doof BAREMDPRUUT Kerklaan 1 Meuwerkerk a Used iBij den aawang van 1942 wenschen wij Vrienden en Beff atigen een gelukkig Nieuw Jaar P A STOLK Kruidenier IBeu rerk a d UW