Goudsche Courant, woensdag 31 december 1941

Fa MULOER EN OOMS Wynhandel Coca Cola f Groenendaal 89 T WOENSDaI 31 DkcEMBER 1941 GOUDA TELEFCX N 3730 Cofé Re taurant JDE KROON jSiZ V 1 R ifi li MAISON ANNÏ Dameshoeden G K Gouwe 9 DE JONG t Kantoorboekhandel AUOMBENE UEBBBIHLOTBEHK Bowhwcg 62 DE JONG Kantoorboekhandel j n maison nï fl N JOH MtJURLING Leder en Fowmiturenhandel annex Mach Schoenreparatie inrichting Doelestraati 10 Gouda MAISON JELLE Gedipl Kapper Dubbele Buurt 8 Telef G N PouwmaterialenhAndel v h A K DE JONG icht hare feacfate B un tisen een voorspoedig Bbjti tkh betecfd aanixvcTen voor Ue locnten wenacht hare feacfate B un tigen een voorspoedig IMS 3bjti tkh betecfd aanixvcTen voor Ue locntc BOUW EN METSELMATERIALEN OMROEP RAAM 296 m h g 4 Telef 3780 L VAN NïJpERPELT Woydstraat 1 TEL 26M B tf g Td 2196 D E MAREE Electro Technisch Bureau Hoogstraat 21 Telef 3399 prf j F DE JONG Vearttraat tl BET ÉUGAZUN VOOR EEN GOBDE SIGAAB XNGROS Tel 3S00 OCTAIL B G jCHH V td KAA renaohit xljn beigmstigera en clientète een voorspoedig 1942 Hei assurantiekantoor voor Gouda en omstreken ia STOLWUKEBSLVIS H 17 I f MART KEUS ZEEVISCBHANDEL wenecht al tijn Clientèle en Bekenden een Gelukkig Nieuwjaar CHEVE3nNGBN v Weaenbekestraat 37 8008 207 MONLUITJES Vossius traat 32 Gouda Tel 3704 Erkend Philips Radio Handelaar Aan mijn Clientele en Bekenden een vqlorspoedig 1942 oëbr kok toaunerlled Metaelaam Aaaaeman Aebterwiilens Gonda Telefoon 3757 Heereh en Dames Kleermakeru G LEEFLANG IJssellaan 84 G N Veel Oetak ea voafapoad wenselien wtt IT In 1942 Ook bi het Bieuwe jaar zuH V voor Uw kikcopen in poicelein glas en aa e eili dank zU onaen vioonaad en lage piruzen beter en vaordeeUger Dagen ta OU KLEINB WINST NIKtlWf HAVEN 17 AAREN Byoi lerieën GOUÓA GOMOA M J DE JONG Dttaeéuppét Gdoenendatf 8 ON W haiMicl NATUREL wenscht 1 tijn CUSntil een Voorspoedig 1M2 toe J G JONGENEEL Boschweg 51 OooBa J JONGERIUS Hoeffmd Rm 86 Vt N V A JONKER A ZONEN In Brandaloilen en Boawmaterialen C JAN N Rund n Varkenariaf U Spoorstraat 7 pt C JANSSEN F O VAN TONGEBLOO In Kniidenienwaren Groenendaal 4 Telef 268 $ len gelulddg Nieuivjaar toegewenacht aan Cliëntéta Vrienden n BeJcenden CHR JANSEN A ZOON andell in Kschella Fornuizen laarden Uzerwarera G reedhfchawen enz 9 i Pr HendrUutratrt 80 82 Het CaraDUnient van den Dag an Vrienden en Begiuittigers C KAARS Slagerij Westhaven 36 Tel 2912 Gouda Scliociiluuidcl CHRIS KALMEUER St Anthoniastraat 6 ANTOON VAN KATWIJK wenscht al liJn Vrianden en Bekenden een galukUf Nteuwjaar WstestraatS TaM 2890 LF KEMPERS Reerenstraat 146 Braodatoffenluadel en Waterstoker H Oalanlerifa Speelgoed JAN KEU Lange Tiendeweg 86 8 N CHRIS KIELLIGi Tabak n SiMrenmaga2 in fflCT HOSacJE Oroen w g ll faoek Datiattr at p t Mei L KOCMLWUK KmidfiiiajaivafMi BnrgvUetkade 19 ft M i C DE JEU in Kruidenienwaren Tabak en Sigaren Kattenaingcl 26 wenscht btar Cluintète een geluUig Nieuwjaar A DE JONG ft ZOON Café De Onda Daden Agent der Drie Hoef tera Bieren H G Spienofitrasl 99 Magazijn van Parfummeën en Toilet artikelen BALT A DE JONG Ooatbaven 39 Tèlefooil 33M m g C G F DE JONG Timmennan en Aaiuumer Pepentraat 112 t Telefoon 2703 m g J C DE JONG Jr Aflrdaijpelen Gioenten en IVuithandel Heerenatraat 121 wenscht Clientèle Vrienden an Beleenden e n gelukkig 1942 Eén Gelukkig Nieurwjaor toe0ewenschit aan Vnendenv Bekenden en Cbëntèle 8CHOENMAKEBU KEES DE JONG Bogen 35 Gooda W JONGENEEL Autodienet es Beurtachipper Kantoor I age Gouwe 9 94 P t Vjsch en Zuurhandel S KOEMANS Pnns Hendnkatnu t 124 wenacht Clientèle en Vrienden een gelukkig 1942 H E DE KOK BLEEKCRSSINGEL Q N M DE KROON Kleermaker Pr Hendrikstr 122 wanacbt Clientèle Vnenden en Ba iMtigen een Gehikkig NieuwJaar CAREL KROPMAN Hocdea r tm H O A Kwiak lenber A Zn 8tne ierij Nieuwe Markt 30 Pf flOlLAKDSCa KLEEDINGHUIS BleekcmiDgel 4 Geiida Z N Fa C a A KAMERMANS A ZONEN Hutechildert Achter de VijAmaftt 58 62 66 Telefowi 3179 NEDERLANDSChE J rilt j j d ipifrsch i irsclil besloot de Sif rct ii s Gtfu r i il v iri hel Di p ir a z a z ternciit v ii Volksvoorlichting en Je versfhillende Orr rücpbl iden tot éön i jlad s iri en f vi r en de omvang en de I van te bifHrk n eii den Nederlindschen C de uitgave d ï uv in te belasten iet irischrijf eld erd bepaald op HALFJAAR OF Ü CENT PER WEEK oorklur Zi s regelDiatig betrokken n indien zij reeds t e lan het adres der Administratie KeizersAni terd iii een anderen wensfh keijha ir R idie i j Slrraars die niet op eeni Oiiiroe biad in e iM vi ri iijn doch het nieuwe bl id wenschen te ontv UijM n worden veiiorht uoor het Ie h ilfjaar f 2 re storten cp postrekeninj 100 000 ten natnc van den Nederlandschen Omroep ondtT verniidding Inschrijfgeld Liiister ids V peknbonne s kunnen ich voor 10 cent per week eveneens lie ontvangst van liet blad verickercn door t schrijven van een brii fkaartje aan de Administratie van den Nederlandschen Omroep Keizersgracht 107 EUWEN Fa D LORIUS A Zn Schilrfèrsbedrbf I apge Dwarsstraat 21 23 lAsellaan 98 Gouds N M VAN LEE Rijwielhandel en Bejfcratie ianchtuig agent GnmMfwielen Burg MartenssUgeriOO pf hoek IJasellaan O N M J VAN LOON Schoenmaker ieixentraat 98 ADRLEEFLANG Kapper Gouwe 230A P t hoek Nieuwebaven P t J J AN LEEUWEN ADR VAN Parfumerieën p f Finie vleesdiwaren Comestibles Lac e yiendeweg 6D WIJOSTRAAT 1 S LOEF t Vogelen Aqaarimiiliaadel BOTTB noAM OeN l fAA 3 Kleiwet 69p Telef 2705 G N Gouda G MIDDELKOOP in Melik Mter Kaas en Eieren Groeneweg 77 pi G N Firma NEEF RABOUW C MIMPEN Fyne Vlccschwaren Cöitiestibles Kuiperstraat 48 Achter de Vischmarkt 88 Telef 3S08 aimiaIJtcUiii Goudsche Slrotv wafelen G N wenschon hunne geachte Clientele Vnenden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar J P v d NEUT M MIMPEN Westhaven 57 Brooden Banketbakker P t Rund en VajikeuMlager Pnns HendrikstKBat l4l Tel 2289 wenscht C Uentele Vrienden tk Bekenden een gelukkig 1942 N J MOKVELD Machine herste plaats Groenendaal 93 95 Tel 2920 m g GIJSB NIEUWLAND Organist Koordjngent Cral ethstraat Sfe Pf V A A DE MfOL Gedipl Horlogemaker Gouwe 147 HET STOLKSE MEI HDIS Melkgrossierden F C NOBEL G N JAC MUL Fruithandel Brandstoffen handel poorsfraat 31 Telef 2955 iieste wenschen voor 1942 f Pnns Hendnk lraati lef 3666 L i t C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 Wijdstrjat 22 Gouda I P PaardenslaiSerii R NIBBERING Keizer tra R M Telef 2694 Drnkkeril EJ NUKAMP Zo V Turfmarkt V GouO pf 1 P f Goudsche Voetbal en Athfeiiekvereeniüinif T o N A wenwdif Leden Donateurs rn Aignnstlgers een gehikkig 1942 J TH PEEK Rijwielhandel RepBr itie lnnchting Gouwe 3 5 GN CPERDUK Schildersbedruf Doelenstraat 27 xmm P f Firau J ▼ d PEIJL Schoenhandel Schoenmaker Kleiweg 73 GoudaG N G N OSKAM T POELENIJE Limonade en Spuitwaterfabriek Keizcrstratt 83 87 P if Citax Garage Télef 3660 p f W C VAN OEL Jr L N POLDERVAART Verhuizmger en ExpeditieTuffïnarkt 1 Telef 2534 G N ♦ Brood en Baisketbakker Groenendaal 64 G N A DEN OUI N a ▼ d POOL Mt Schdenmaker Raam 109 wenscbt Vrienden ep BegunstI gers een gelukkig Nieuwjaar Prima eigen gek Rbomkarneinelk Diverse Zuivelpi oducten Peperstraat 6 ft 4 W T OUDSHOORN N T dPOST Brandstof fenhandel Reerenstraat 135 Pt Pnns Hoidrikstraat 86 Haadel i lotniien en metalen pf 1 II I I I I A IÉEK Rywielhandel StfIBn Reparatie Westhaven 2 Vriendpn en Familie het Cob pUment van den dag P f T P V d POUW Melk Boter Kaas en eieren Groenendaal 14 fU 4 PETIT a Co m i f B W V d PAVOORDT TArUTEN EN HSDBI9LEN L TIENOEWSO 16 M TELH OON 3112 P f J C LANGERAAR OEDITL DROGIST ERKEND JOTOBAt Autobesteldiensten J v d Mw P CRABETHSTRAATSO GOUDA LOTISICO KANTOOR KOmUmi Éyp IÊtA Atmmumm C LAFEBER StaobtMg 10 12 GemOm Banketbakkerij Kam nielksloot 61 Gonda f GOUDA t IMt Odakklgen 4 v Leeuwen aiperg VaiethBiidcl JroeBewe979TtL2876 ► f A K E VAN LEEUWEN Hooge Gouw e 7 Vlee tf l ouw ry Q N MODELSLAOBBII G v Leeuwen Kiébantraa 58 Govda wenicht ziia eacbte CliSntèle gelukkig m wonpoedig Nieawjaar Bet Compliment van den Dar LUGTHARPa Rund KaUs Varkens en Schapen VleeicUMmwerlj Spieringstraat 97 Telet 2871 Fl II m tkim Behaagari StattcarderH RwaiWie iarlelitlBC vao Antieke Meabelea en ket Icvaien daarvan PEPERSTRAAT 72 P t Fa P K VANMAAREN Schoenmagazun en Reparatie airkht V verstraat 10 P t M jn beste wenschen aan Clientèle Vnenden en Bekend k zoowel buiten al in de gemeente bd de intrede vm bet Nieuwe jaar J MAARLEVELD Westbaven 64 Gouda O 4700 los Aan al rnijn Cliëntfn hetau groot of klein Vil ik viooi het jaar 1942 weerjjankbaar zyn t I L M MOERINGS tailles Coek en Beschuithandel Pnns Heö rikstraat 78 I C MICHAELIS M Mie Mell 4iildan Schoenmake tj Scboenhandel Boelekade 132 211 tel 2908 P f W MELKERT Kapper I Svaren en Sicarettennuigazm Spoorstraat 83a en Kuipentr 69 p t r Directie en Personeel van REUNIE BlOSCOOr EN FOTB9 wenschen U een Qehikklg en Voorspoedig 1942 en hofien U vaak in faun liieater te ontmoeten Fa E RADIX Nieuwtfhaven 224 Tel 3712 MEI SBLBEDRUr XAXATEDRS AANNEMBRS Geli kkig Nieuwjaar T C REPARON KUEERMAKER KKIZ£RSTRAAT 38 OOÜDA tEU 0 t S 6r p f 1 J RABOUW Schoenmslcer Const Huygenastraat 126 G N