Goudsche Courant, woensdag 31 december 1941

WOENSDAG 3t DECEMOE EERSTE BLAD NIEUWE SCHOUWBURG aOtmA T l 3780 BOetgKftPE Mai ndag Jan 1942 des avond 7 30 uur SLIGHTS ÉÉN QASTVOOWStE g En DIT wenscht Victorientje Een gelukkig en voorspoedig jMr voor U allen ik hoop hit Mie gtoote en kleine wenschen yervuld nfien mogen worden En boevel dit hUflt wel van zelf ipreekt ik beloof U allen ook in het komende jaar m n uiterste best te zullen doen Wij zullen stééds kwitliteit blijven maken zoodat U van onze bicuits en bonbons Ujifi zeggen Wat er is dit mag et zijn MSÏi Wat Jeeft U aan Uw NAAIMACHINE wanneer U er toch niet meer mee werkt Wij geven er nu nog een mooie orijs voor Br no O 4601 bur v d blad 8 PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU fAXATIS MABKTEN PAARDEN Oe Provinciale Voedsetcommisiarla JVieor auld IIolland maakt aan belanahel bend n bekend dat voor de maand Januari 1M2 de vaUende UxeUO markten 7ljn vastgesteld S Januari te Rotterdam 11 Januari te HeenvUet M Januari e Leiden t aa Januari te Ratterdam at Januari Ut OArlMlwm 3879 19 VAt ITERSM ZIEKCNHUIS OOUDA Ia bovaageaoeaid Ziékealiuis wordt gav aag er 16 Jaauari 1942 eaa JiNGEN Voor portloro on kaïitoorwork De voorkeur genieten i dia over aaai t kaatoorervatiag betchikkan Bifaaliaadig geichravan oilicitatiei vMf 6 Jaauan a s aaa de Adj IMre t rice vaa het Van IteraonZtakaanul atliiar O 4708 20 VOETBAL EN ATHLETIEKVEREENIGIHG H G QKVIIAAOD voor direct nabij Oouda Ivegent tritkte der tegenwoordige lalL liiriiilliffisÉila xfeHsUaOig kitaiMnde werken Br oMd O 471 Bureau v d M btiveit 15 jaar van 9 4 uw Aan mddeti a 4 uur jouberlstraal HO O 4705 S il l anoor orkut i kody ok jonq Toi AMa joh tM oud PRIJZEN DER PLAATSEN Zaal ƒ 2 Front Balcon ƒ l SO Achter Balcon ƒ 1 Galerij 0 75 PLAATSBESPREKINO vanaf Zaterdag van 11 1 en savonda ua 8 iiur Zondag vanaf 3 uur Maandag van 11 1 aan de caaaa O 471Ö 144 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA S MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanal OONOUIOAa 1 JANUAKI tm DINSDAO JANUARI brengen w weer een schitterend VARltTÉ IN riLM PROaRAüMA EEN VROOLIJKE FILM VOt SPANNING EN HUMOR In tiet leboratorlm ven da iheUiinrleliling Il een meintar ven eHe niellt die wordt aan in r4 nemvkeung onderxocht loodet U de lekerliehl MUt dat da maUr au de laptemelk die Uw mellibetarger talken deg bif U limit brengt In elle opiichtM voldoet aan nar ttooga ei ehe i M il l lK t tuiverneld en veedingiwaarde denk cfj JDe roman van een Mannequin KOMTESS VON PARMA rEen kostellfk blijspel van ongekende charme Een boeiende ilm metliitewlkkelde situaties Il OP HÉT TOONfCL I ES 3 ASTRA S JOEQANO BOVEN 14 JAAR Aanvang der Voorstellingen 8 uur iS OONOCROAO Nlauwjaaradao an ZONOAO vanaf S SO B I8 a lB uur daarlaapanrf MAANDAOAVOND OCEN BIOSCOOP AOOOROKOM DAHS TRIO 0 nJ ÏS j GO u O 4690 42 U 4704 80 EEN OROOTSCH Vanal Oendardag 1 Januari Lm Woanadag 7 Januari UE ULOeU NIEUWE ITALIAANSCHE SUCCESFILM N ONVBItO T IJKK NAOHT Walier élncr Nacht met ASSIA NOfclS CBNO AKVI LEONAKOO COftTESK Amusant Oroots jie talereelcn Pracht dansmuiiek Ofatis fletsenstailing Aanv NIeuwJaarsd en Zon ag vanaf 330 uur Zaterdag vanal 6 uur en werkdagen 8 15 uur Toegang voor lederen leeftijd Zondagochtend lOJO uur de buitengewone film V E R l B I D I N G Zaterdagmiddag 2 uur matinee voor lederen leeftijd met EBN ONVEROETELUKB NACH1 ATTENTIE Oni Foysr la a Miorai auooMil Prima Consumptie ook in ons Theater vcrkrHgbaar ndhMn d voorat lliB Mi Is da fovwr ook voor al l b x ii n tob Dwr Imutol I 4 nMB doM t 04711 54 larlehtiiif voor v u ZUSTER HENNY VEEN EDMOMEEIW PEMCIfflE Kattonsiniiol No 29 zal Vrijdag 2 lanuari 2 uur openen DAGELIJKS TE CONSULTEEREN tran vin I0 I3 ur en van 2 6 uur na Ook voor behandeling aan hiïis te ontbieden I y Q 4709 OFFICIEELE PUBLICATIE VAM HEI DËPAKlEMfiN l VAM LANDB OUW EN VISSCHERU DISTRIBUTIE VAN OUMOLTBN BUHDVCT 5S 5 J 9 O Oep rt m it ven Uuidbouw en Viiacliertl Ï2ÏÏ1 EÏÏ2 rfcen mei de etrptfen reaelInK tan aanzien v A vemjlttaar elfUen van JM gram molten rundvet per twee met 03 Vamtsnmm bonnen vn da Ikaart de ulaieri dere vjn hun Itlantwi ont 1 n I Maandag Januari a In veelvouden van twintig stuk iu il S f S nlntaium van twinllg op opptakvellen MD 18 bij de PtaateeBJke OMrfl u ledlmaten Menen In te leveren Z ontvangen SlS3£ïïLÏ2 5ï Pleetaelflke i oewnanBKOmmlaaie ven da Nederlandache Veehouderijcenirala Indien het t è i S S W Wnnen geen veelvoud van twimtg tuka vfflTBH dient bij MM realant van ten hoogate achttien tuk vtowena door t gaven aan de PlaatMlHke ToewtlrlngicommiMie Deze rai de van de alacwa ontvangen taewl ttog n doorgeven aan den Ie ernneier van hef geamolten t en veer de voaniming iter oiMbr Kipr retwrlecrende alagera lorg dragen 3899 30 VICTOCI BISCUITS CHOCOLA JÊ 3840 284 leVen of bU voor de injteleverde was kurstraat wenu ht terug te ontvanir Dtt km tot een maximum van 5 voor waa en vari 3S voor ruw wi etc van het aantal Ingeleverde kilnKramnifn De afdfeting ge dH bU v kocp van de was aan de kunstraattubrikantt n door Da kunatraatfabrikani besehtkJGBfi dan behalve over den mcMnenteel reeds aanwesüren voorn e t ieena over drn voorraad dte nu slapende Ugt Slecht op de e wU bet mogelUk zijn de kunstraatbeboefte van oUeflinkerR te bevredigen Door op bovtnomactireven wijze medt te werken vn aan de en oprogehoor te geven bereikt de imker die kB 4t en korfvolken heeft datvoor 10e kunstraat krijgt en de korflinker dat rijn collega kastlinivan ktmatraat voorcten kan worden Nadere tHJaonderheden ka men inland bouwbladen vinden TegelUk rt d maakt bet Ryic bureou voor Chemische Producten bek dat de volgende bedrijven niin rwtvcii i ii alt kurwtraatfabrlkant n 1 Het Btlrnhuis Gnndweg 57 WMtt nlngen 1 Cotip t iectris he Hontn emrrlt Lennlsheuvel Boxtel H T van i am Betonwei Jubbi ija KTt ♦ C Koning 78 WtKt Soeren NV BUenntand Mellona Bloomi nd strweK 143 Santpoorti Swtetera BUenpark K 3S3 DedettiHvaart Ten overvloede wm dt prop lïcwcyen dat h rt aa Btlc andere bedrljvi alsmede an pnrttcuUere imkers verboden U wu tot kunalraat te verwei ht 3877 m offkheelI publicatie van het departemej van landbouw en visscheru INLRVBRINO VAN TOKWIJStmORN VOtm TRRK BOOR TMRRPARRRl De Beeretarlü Generaal van het Depnrlcnient van Landbotrw eii Vlssoh maakt in afwilkinK van beti ocn de Uld 4 ter zake lo gepublloacrd bekc diU thoepakkers de vnn hun ftftit iuefs ontvangen tne Ux niC Ml eoogenaani reiRiantbonnen 700 spoedig mo eI k doch ulteri4 k M Janilwrl a a dienen te leveren btj de Nederljihdatbe Meelcfntrjle Door het bovenstaande komt derbah e het voorsehidt volgens hetw theepakkera e door hp ony v ang cn ocwljringen 101 verkryginifjWm rjtmeltoewijKlnRen bebdoidon tn te le f r n bU 4g FlaatwllJke Mtrfl dlcnaten te ver alten Theepakkem die rcedi toewlJrln e i NJ ïJ Pl tliemk n OlMriblltiertler hebbrn Ingeleverd dienen tevena de daarvoor cmtvanaFen vammMtiMlrwtizlnR alsmede fwt d ic r dt n Distnbiitledleiisi af r icmpeldp t rt geteekende ontvarbi bow U S voor het door hen ingeleverde tnel den voorraad p r S December overeenkomende Aa al rantsoenen aan de Haeloenlrale um te renden 3878 33 OFFICIl LE PUBLIC A nE VAN HET DEPARTEMEN VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART rKRPMCMTI OPOAVR VAN WARCHTABIKVRN BOOR WtT AHiCIIRRUR De Seeretaris OeneTaal van bet Departement van Handel Nijverheid f Scbewvurt maakt belnnid dut alle wltwntscheriiett aar tarieven aooala d op 1 nM me geldeH vAÖr M Januari IfM moeten indienen bd de A dneIn ilddenM nd van xljn Departement Vonr tie indiening moet worden gebru gemaakt vao een iq ectaa formulier hftuelk vOOr 10 Januari IWa per brl kaart moet worden aangevr iacd blJ het Departement van Haiulel NUverb en Soheopvaart AfdeeUng Middenntand Beuildenhoutac eweff 107 te s Ur venbage BovMiaüande varpllchthig geldt ook iroor ctuanlaehe vt mci wi tin en t atrUkerUen welke mede het bedrflf van witwasaeherU uitoefenen Uiuiultei lemUK wasfrberijen en fiJmttrUkerlJen welko niet tevena het wttwaaaehert DDdrUi uitoefenen lieboeven haar tarieven niet In t dttmtn Ook waad vtfw ni lfa aUn hiervan vrUgesteld WaMMduHDen die haar bedrUt op 1 Juli I99V nog niet uitoefenden moet toch een formutter aanvragen BU baar aanvrage ojn teeaending daam moeten t ver nelden 8014 104 a op welken datum r de uitoefening van haar bedrijf hebben aangevangei b of kU het badr f op dien datum nteuw hebben opgerlt t dan wel tM overgenomen iat niet of niet tUtUg nakomen van de wrpUehtlnf lat tsdtenlnf A toflevMi la overtrading oer prUaworsthrlfleii 1 ati aoodMHf strafbaar 3880 42 URRR RN STAALVOORRtRNlNO II GOUDA Beatotlhif walaarljprodarten k4J NcdarlaaAicbe pr fti Mit ii I 1 M Dia DfVecteur van het Rijksbureau voor IJrer en Stoa veirttgt bIJ de e aandacht van b langhebberHien op het feit dat toewIjKlngen voor wafawrt en gielerijproducten voor Nederlandache t ehoafte slectila voor levermg u Duit hland en tif tgie mog n worden aangevraagd Indien levering dk Nederlandaphe wakKrüen respecttevelljk gieferllen on grond van kwaiitri afmetiRgvn ol hoeveelheden niet mogelijk ts I t voornehrlft geldt evenee Indien li te beatclleq materiaal bentemd ia voor de uitvoering hier te lan i van DiiMache opdrachten ÖFFICIEELE PUBLICATIE VAN DE DEPARTEMENTEN VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVA T EN VAN LAJIDB OUW EN VISSCHERU OPBORP AAN MMTMICmi TOt INLRViaUNO VAK WAR Het RtJksbunwu voor de Voedwlvoordenloic in OorLofiiUjd en het Rtfl bureau voor Cheml M h producten m k n he vi gwide lw lc nd Teneinde In het beUnR v n de bM nteslt In onii land de kurwtraafvoorzientnff voor het volHendr M lzoen ie kunnen veraekeren doet het Rliksbureau Vüor Chemlqrhe Produrfi n in samenwerking nwt bet RttkaMireau voor de VO a i Voor de produrtleprogramma a van de NcJerlandaehe waleeri en en ele rljeri wordt verweren naar bijlage D van n rulalre No 319 d d 10 JuH IIM f anvragen resp bei telbrleven voor be te tingen In het bultmland drv t niet ïn overeenstemming rijn ih t bet tiovenoi waMe mllen nlM wa behendekt VoorU wordt bekend gemaakt dat BowtJiMn van Ovardraoht C voti Nederlandacdte behoefte ultgeM hrrven voor hel tweede kwartaitl Iftt b den handel tot en met 21 Manrt ifMS en hiJ de Nederlandarho produoenU en bU bat RIJkBburenii voor IJrer en Klaat voor bnltenlandwh iHNrtetHiuven lor en mat 31 Maart 1942 kunnen woi d en a ngebod m g a wa ls raeda wcr eepubUcacrtf atjn dexc data voor de Bawuaen van Overdracht aarst kwarta ift4f faap II en SI Januart IMS 3881 34 oedaelvooritenInK tn OorloftntHd de NederWndsebe Vemenlflnc tol derlnc der BUenteelt den RJC Bijenbond van den Noord BrabanlMi wn ChrUtelUkèn Boerrnbond b den Bllenbnnd van den Llmburgflcben Land en Tulnbouvbond een drlitcend ber op alle imkwv wn Ik noeviNiKetd ntf of ruwe raat Iwe ftertn oq Mit de kunsiraatMM tkanten o verkoop aan te bladen Ondar 8 edlctfurln van ovM heidswege ts tuaact n de kunatraatfabrlkanten en de bovenfeno nde BQenlWBden de vol end4 rM Uitf ir tnrf en t dringend ve rïocbt hun wan hetfU ata ruw OFFIOEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMEN1 VAN LANDBOUW E VISSCHERU JbO d CVTK Or GAVR VAN WM tniNORN IN BkN RRDRUrSVimM Den Jmkera wordt werk Mm Aan Üki Wjreeu voor de Vrwdstelvoor iening In O rlogKltld herinnert aft r w i u Mwr vu M M rvw wf iPi p n f lganlseeMen van erlslit organisaties er aan dat op grond van ket deabe feT e Xn dïn ïn erïS n Lr4 errv ï Sd i rvS Jrr SïïS r ïf l r rj T 10 aan te bieden Vhet aulten daarvoor kunnen betateo voor Tuw werK etc f o 80 i er kg voor waa It aer kg Deze prijken culleii direct door de erdr elingen aan de imker bèteeld worden Op een natter bekend te maken wUze xai de aoo verramekle hoeveeOield was door de ardiailoffen aan de ktm traatralirlkant i n do ii verkoefit wog agauirdeelingen onWangpn Merov r ven hun le pe veHike Ho krQ ingan TegelUkcrmtt net de w liil verlnt in overeenideinming met het bepeeUe tn artikel 14 Md I onder te van Hei C rlKlaOrganlntlebaahilt laui een leder die aU geo tilseer ie M een erttii nrganiaatle la aangralotan verpftellt ii aan dcse criaia organlaatle iqMave i dnen van de wiiriKingen welie n en l edrljta orm fonm In dan neem en in de plaaia van neoglng vaa liel iMdrur worden gebrecM ♦ ma n