Goudsche Courant, vrijdag 2 januari 1942

s Vrijdag 2 Januari 1942 80r Jwritant No 20tó3 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Butmb MAKKI SI tSLEf nU Paatrekening MM Qf edacteur t TUGTER Oot te OPROEP VAN H TLER I tot z ijn volk I Het nieuwe Jaar zql geweldige eischen stellen Wie str dt voor het leven van x volk zol overwinnen in de bergen van Noord fOrbisHoItancfJ Met Duitschland voor een pry Nederland bewapening Voor het front zal het uur on en waar p weer wordt aangetreden om te voleindigen wat begonnen weM Wü kunnen bü de wisseling der jaren den Almachtige slechts bidden dat hij het Duitsche volk en ztjn soldaten de kracht moge geven om vlytig en dapper te verdragen wat noodig isj om vrtjheid en toekomst te beveiligen Wanneer wij allen gemeenrehappelijk en trduw onze plicht doen zal het lot in vervullinfe gaan zooals de Voorzienigheid bepaald heeft Wie strijdt voor het leven van zijn volk voor het dageiyksch brood en de todcomst van zijn volk zal overwinnen doch wie in dezen oorlog met zijn joodschen haat de volkeren tracht te vernietigen zal vallen Het jaar 1942 zal daarom willen wij allen God bidden de beslissing brengen voor die redding van ons volk en de met ons verbonden volken Dagorder van Hitler tot dé weermacht De Fuh rer en opperste bevelhebber heeft by d Jaarwiiise ing den volgenden dagorder tot de weermacht g ncht dic tcgeHlketttjd oen groet van deS Tülirer als opperbevelhebber van het leger bevat JSotdalen Evenals na den velatocht In Polen heb ik in weerwil van bitiere ervaringen ook in Juli 1Ö40 na het gld i He einde van den oorlog in het Westen b oten den vijanden die ons op 3 September tft39 den oorlog vferklaard hebben de vredes hand toe te steken Zij werd teruggestooten en mün aanbod weid uitge egd aU het teeken van öhze zwakte De mannen die reeds voor 1914 tot den eersten were door og hebben aangezet meenden stellig door nieuwe coalities het Duitsche volk en de verbonden JAPANNERS 250 km VAN SINGAPORE Toestand in Oost Azië erger dan it m m 1 ooit a dus Engelsch commentator Zending van versterkingen naar de Phiiippijnen vrijwel onmogeliiic Naar Domei meldt zijn dft Japanache formaties Singapore tot op ongeveer 259 k m genaderd Zij aijn re over de grens taascben de sultanaten Perak en Sellaoger getrokken staten in 1941 voor goed te kun n n neerslaan doen ontbinden en doen verJhvijncn Zoo Weef ons niets anders ouer n den helm vaiter te birden en het oog te vestitïen op den verderen slrgd De reden voor r et besluit derel internationale oorlogsdiljvers die onder geen omstandighederf vrede wilden stuiten lag behalve in hun economischkapi tallsUsche be an en in de overtuiging dat zy het Duitsche rijk definitief zouden kunnen vernietigen door de deelneming v fi de Soviet Unie san den stryd tegen Europa w£lke in het geheim was voorbereid voor den zomer van 1941 Nu ligt dat Jaar 194 achter ons Bfet was een Jaar van de belangrykste t esluiten en van de bloedisate gevechten Het zal in de geschietlenj worden geboekstaa K als het Jaar van de grootste v verwinntngen aller tyden Zonen van alle Duitsche gouwen heli ben schouder aan schouder met de soldaten onzer bondgenooten roemryk gestredea op den Balkan en Kreta m Afrika in de Mlddellandsche Zee en op den Arantisch n Oceaan Sedert JJ Juni hebt gij mijn soldaten op de oorlogstooneelen van het Oosten van het noo e Noui en tot aan de Zwarte Zee gevechten lieverd die door taun onvvang n hun hevigheid ongehoorde eischen aan u atelden doch door hun successen de glorierijkste wapenfeiten der geschiedenis djn Door u soldaten is de stry tot behoud van ons bestaan die ons vodk zoo vaak is opgedrongen bekroond met overwinningen die alles overtreffen waï de geschiedtnis der volken kende Door uw dapperheid uw doodsverachring en uw offervaardigheid werd niet alleen ons Duitsche vadcrlayid maar geheel Europa gened en t e aar4 voor een lot waaraan wy slechts met huivering kunnen denken Vrouwen en kinderen en alle anderen ift bet vaderland kunnen u soldaten van hel Oostelijk front nij t genoeg danlten voor hetgeen gy voor hen gedaan hebt Gy zelf ziet sedert 22 Juli met eigen oogen den aard van het paradys waarin de gemeenschappeiyke samenzwering van Joodsche kapita Hten en Joodsche bolsjewisten ook ons Duitschland wijde veranderen Soldaten als Führer en woordvoerder van de inillioenen van oils vo k en als opperste bevelhebber der weermacht dank ik alle dappere mannen van gan cher harte voor hun zoo vaak betoonde heldhaftigheid 11 soldaten van het leger en van de Waffen SS In het byzonder aan het Oosteiyk front groet ik met do trotsrflie blydschap dat ik thans het onmiddpJiyke opperbevel voer over het deel der weermaclH dat zooals oveial en a tyd den zwaarsten ast van den stryd heeft te dragen Het ehe le Duitsche vaderland ziet met grenzenloos vertrouwen op zyn weerpiacht en zou ieder van u gaarne helpen waar dat mogeMjk is wy allsn front en volk gedenken genle nschappetyk en eerbiedig de kameraden die hun liefde en trouw voor Duilschland met den dood moesten bezegelen alsmede de slachtoffers otder de loldaten der bondgenooten die in onze ryen hebben gestreden voor hun anden en voor geheel Europa Soldalen an het OosleMJk front in 1941 hebt gy in tallooze slagen den vijand die voor den aanval isprong gereed was niet alleen verwydcd van de grenzen van Fln nnd Dui1shla d ftlowakije Honcarije eti Rpemaniè masir gy h bt hem meer dan duizend kllometei in zyn eigen land terugge Jitt gil f BlMM VM 4m jMwwineligf keefi d Fftbrer een oproep alt geVMnUai tot im lk waaite kU befint met de oomken van den otrloK in berinnntef te kratten In de landoi venmiwoordelUk waren voor ket ititkreken vaif den oorlos hl er feen oBkele vooraaact de at at ann dte atet ab keaKVer van aandeelen In de wapenindustrie tege lljkertifd croote kelangen bij den ourlog beeft Ek aebtcr allen aiaal ali dr rnde kracht de foodsche Ahas vrrus die sedert daiMnden jaren steeds de onvenad 4iPw v and is van iedere menscheiijke ordening en ilaardoor van een Ware maatVthappe hjKe terechtlKhrid De Joodfch Angelsaksische frnan ciMM samenzwering strijdt niet voor een democratie maar door de demo cralie voor haar kapilalisjisice bc lai1 k n En Roosevelt streeft aw naar eec aeuw soort wereld maar naar re n betere soort zaleen waardoor tiu in de eerste plaats lioopt de critiek toLzwugen te brengen op het mislukte rconomiselke beheer dat rijn reftt crmg liet Ampnkmnjohp volk uebracht heef A ne ika had na eenige jareii van dei egeering Roosevel tot God moeteij bidden om licht voor lijn geest op iat hij ztjn eigen volk beter en nuttiger zou kunnen leider Ma$r n leze jjiren kenden de rtooseveils Ch jrchills Kd ers f nz nog geen voIks idealen Iaat staan menscheUjkheidsideBleTi Z j kenden uitsluitend economische oogmerken EerM nadat zij geloofden dsi rij hufi vermolmd economisch Sisisel do r den opbloei van een nieuwe wapen en oorlogsindustrie weer op de been konden helpen begonnen zu te bidden zij bader dat het verbond iusschen het Joodsdie kapitalisme en tilt evenzoo Joodsche bolsjewisme door de vernietiging der ander volkon mocht leiden tot de overwinning hunrer idealen d w z tot den oorlog een langen oorlog en daardoor winstgevende zaken Vplksgenoott n dit is ook de oor aak dat J mijn pogingen om met dit internationale ijskoude financit ele Ï czel6chap tot een vergelijk belrefende volksb elangen te komen moes I ten mislukkeri Zy wilden den oorlog omdat zij daarin een wmstgeverde belegging van hun kapitaal zagen £ n rhter hen staat als een dfijverde kracfit de Joodvi le als la tste resultaat V8n dezen 6i lög de Joodsche werelddietatuur dnder het mom van het bolsjewisme verwacht Daarom Werden mijn ontwapehings en verzo cnrmgsvoorstellwi van 1933 tot 1839 Btcea meer afgewezen Parlij gen ooteJi ik heb jarenJI Ë het Marxisme iestreden niet Blf i liet socialistisch was maar omdal een tt Éisme dat do f de F r a n k f u r t jlSJlX e i t u I g efi daarmede door de gsh Me Joodsche en niet JoAdsche gfidaririfcratie gefinancierd werd slechts en leugen kon zyn Of mijn bewering dat het ifarxisme slechts tot een afschuwcmke ellemie der volken 4ndet leiden juist was kunnen alleo onderzoeken en beantwoorden die intusschen het paradUs van het bolsjewistische experiment zelf heb en leeren kennen Zoo bestreden wy tientallen jaren het Joodsche bondgenootschap van financieele belangen cp marxisme reeds in het binnenband wat zich toen m ons eigen volk aaneensloot tegen de natioaaï socialistische beweging zweert tha if ir den grootsten wercldomvang tegen Duitschlahd camen de rea ctionnairste kajtitalisten an Churchill en osevelt met den ider vin het bolsjewistische paradijs yan ar beiders en boeren Stalin Toen Cttiurchill in Juli en Augustus 1940 in n vredeshand met een verontwaardigd geschreeuw en alle teekenen van afschuw afwees werd btj tot het uiterate gesteund doo Roosevelt Maar het beslissejude element voof ChurchiU waren niet de toegezegde Amerikaansche oorlogsleveranties maar de belofte van deelneming der Sovjet Unie aan d oorlog Zoo moest het jaar 1 941 komen en daarmede het begin van het grootste cor flict dat de wereld beleefd had Ik behoef aan het einde van dit jaar niet alle gebeurtenissen op te sommen die ons zóo geweldig m de betoovering van haar historische grootte hebben gebracht Dal zich op 22 Juni v yiicl geheel Europa verhief is het bewijs voor het beseffen van een gevaar zoo groot als ons continent nauwe iyks vroeger bedreigd had Toen deze coalitie tot den Ouclog tegen DuitscWand had besloten meentt ik het aan de veiligheid Van ons rijk het behoud van ons volk en n den ruimsten zin aan de toekomst var geheel Europa verscFuIdigd te f jn dat ik geen uur meer verloor om in het onvermijdelijk conflict althans door zeer snel Het DvUtsche volk zal mq ge looven wannee r ik zeg dat ik liever den vrede dan den oorlog had verkozen want de vrede omvat voor mu eeS overvloed van gelukkigen arbeid Wat ik dank zij de Voorzienigheid en door den steun vaij ta rijke voortreffeijke medewerkers m de weinige jaren van 1933 tot 1839 voor het Duitsche volk heb kunnen doen aan cultureel n arbeid aan opvoeding maar ook aan economischen opbouw en vooral aan maatschappelijke vorming van ons leven zal men eenmaal gerust kui nen ver e e ijkcn met datgene wat mijn genstandeis in denzeltdeo tyd gedaan hebben ge jareif Ik kon het in de lange jareil van den strijd om de macht SWfits be treuren dat ik op mijn w eg naar de verwezenlijking mgner plannen werd gestoord lüoor verschijnselen di niet alleen minderwaardig maar voora zoo zonder beteekenis wjren Ik betreur deze oorlog dan ook niet lleen om de offers die hij van mün Duitsche maar ook vah andere volken vraagt maar óok om den tijd dien hij ontneemt aan dengenen die fteh hebben voorgenomen een groot werk yan socialen en bescliavenden arbeid t0 vei vullen en het ook te willen verwezenlijken Want wat Roosevelt eigenliik presteert heeft hij beweyen Watr Churchill heeft gepresteerd weet geen mensch De prestatie echter die mü en de geheele nationaal socialistische beweging door dezen oorlog voor jaren onmogelijk gemaakt worden kunnen mij slechts met het grootste leedwezen vervullen Het is ellendig dat er niets aan te veranderen valt dat een stumper of een luiaard den kostbaren tijd steelt dien men hal willen wijden aan den cultureelen socialen en eeonomischen afbeid van zijn volk Hetzelfde geldt De toestand In Oost Adë zoo verklaarde de commentator van den Britaehen inllelitingendienst Cyrill Laykin te erger dan oott Dliltaehland is oog xcOT sterk en de gealll erdai t nog niet iterk gcaeeg De overwimiiBf ia nog niet in aicbt Desaadanki wenaebte ht lijn luisteraars een gelnkkig nieuwJaar in de hoop dat dit gelukkiger zal zijn dan het vorige Met betrekking tot den toestand in Madila verklaarde htj dat deze zoo ongelukkig mogelijk waa Door de Japaimcfs lijo sterke bmigehoofden gevormd De te oerwegen worden door de Japaaaclie dirikbommenwerpers bebeerscht Het Japansche hoofdkwartier meldt dat Japansche troepen die langs de Oostkust van Malakka oprukken op 31 December de strategisch belangrijke havenstad Kwantan 190 mijl ten Noorden van Singapore hebben bezet pr zjin opnieuw zeer zware luchtaanvalten gedaan op de haven ft vliegvelden kazernes en commiindoposten van Singapore j Volgens Domei hebben de Japansche strijdkrachten die de uit de buurt Van Jlpoh vluchtende Britsche troepen achtervolgen een formatie Australische troepen in het Zuiden van de hoofdstad van Perak ingesloten De japanners zijn thans bezig deze AustraSsche strijdkrachten die pas kort geleden naar de Wertkust van Malakka gezonden waren in de pan te hakken VAL VAN MANILLA AANSTAAIÏDIS Naar de Britscbe bcrichtendieast in een speciaal bericht uit New Vork meldt acnt men den val van Manilla zeer aanstaande De Yomioeri Sjimboen meldt dat een Japansche colonne de vollediefe controle heeft verworven over de spoorlijn naar Manilla en thans het voor t et faicistiache Italië waar eveneens een iQan voor al tijden zjjn naam heeft vereeuwigd door een beschavendf en nationale revolutie die vMr eeu n van beteekenis is en die evfenzeer niet vergeleken kan worden mat het democratisch politieke gestum perldezer dagdieven en dividendjagen dieltiijv in de Angelsaksische landen hetWermogen hunner vaders verteren qt door smerige zaken een nieuw ver mogen verwerven Maar JHiat emditt dlt jonge Europa werkt aan pleasing van waariük froote takoi aal het xich niet door de vertrgenwoorditera vilta een groep megendhed dUe xieh ep tactvolle wiHi de staten der bezittcnden noemen laten booven vaa het laatste dat vimt een menadh bet leveq waardl maakt om geleefd te worden nl de waarde der eigen volken hnn vrijbeid het sociale en algemeen menscheltike besta Het aandeel van Japan W j begrijpen daarom dat eindelijk Tok Japan de eeuwige afpersingen en brutale bedreigingen moede tot noodweer is overgegaan tegenover den rooUitcn oorlogsdrijver van alle tijden Zoo staat thans een geweldige front van nationale staten dat van het Kanaal zich Uitstrekt tot Oost Azië in een strijd tegen de joodsch kapitalis t sch bo sjewistische wereldsamenzwering Het eerste jaar van dezen strijd ligt achter ons Het is het jaar van de grootste overwinnmgen in de geschiedenis der menschheid Wat de Duitsche so daat en de soldaten der met ons verbcnd h volken daar ü hebben gepresteerd is historisch en onvergankelijk Duizenden jaren zal men van deze slagen en overwinningen spreken en ze een drang naar zelfbejioud der volken bewonderen als e grootste dagen van die zich van hun eer bwust zijn Hoe groot echter de offers en de ontberingen zijn en vooral de doodsverachting die deze overwinning mogelijk maken kan slechts hiL beoordeelen die zelf in dezen oorloof in den vorigen wereldoorlog soldaat en strijder voor zijn volk was Nooit zal het vaderland kurrer vergelden wat zijn zonen deden Want het vaderland kent slechts de gevolgen der oiferwinningen die ondanks alle luchtaanvallen behouden veiligheid van het volk van zijn bestaan en van het komende leven zijner kinderen Het vaderland kan zich echter geen voorstelling maken van het ontzettende ongeluk dat over Duitschland en geheel Europa zou zijn gekomen wanneer het joodjiche bolsjewisnie als bondgenoot van ChurchiU en Koosevelt de overwinning zou hebben behaald Want ChurchiU en Roo marinesteunpunt Cavito bedreigt Washington heeft sinds Woensdag geen berichten ontvangen vaii den opperbevelhebber dfer Phiiippijnen Mc Arthur Het laatste bericht heeft betrekking op het vervoer van gewonden en meldt niets omtrent de Stuatie der stad of den afstand waarop de Japanners zijn genaderd Ook het laatste officieele bericht van het Amerikaansche ministerie van Oorlog over den toestand op de Pluilppünen behelst niets over het lot van Manilla De voorzitter de V Amerikaansche Senaatscommissie Connally heeft verklaard dat de val van Manilla waarschiinliik is De groote afstand waarop de Philipjijnen liggen maakt het zenden van versterkingen vrijwel onmogelijk Amerika nroet voorbereid zijn op het verlies van menschen en waarschijnlijk ook van talrijke schepen Betreffende den toestand rondom Manilla meMt de BritsAe nieuwsdienst dat de Amerikaansche troepen teruggedrongen worden Wanneer Ma niila mocht worden ingenomen aldus de Britsche niauwsdienst zullen de troepen van MacArthiir zich wellicht in de bergen van Ooat Luzoi terugtrekken om een guerilla te voeren BRITSCHE TROEPEN UIT SERA WAK TERCGGETROKKXN Naaa de Britsche berichtendienst meldt is het gros van de Britsche troepen i it Serawak Britsch Borneo met succes teruggetrokken Beriehtwi uit Melbourne melden da de Britsche strijdkrachten op Britsch Borneo volkomen uit Serawak zijn teruggetrokken en naar Neder landschBomeo zijn gevlucht De veroveririj van Serawak heeft een der rijkst fWtroleumgebieden ter wereld in Japi che handen gebracht NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN OJIO In zijn nieuwjaarsboodschap zegt de Japansche minister president Tojo o a dat Japans zending dank zij de vastbeslotenheid van het geheele volk Een kijkje op de Fhilippijnen Rijstvelden Luzon sevfcit hebben europa aan Stalin uit geleverd En ik spreek thans ia het ge loof aan een hoogere gerechtigheid het bolsjewistische monster waaraan zij de Europeesche volken wilden overleveren ifal hen en hun vdiken mlt verscheuren De jood zal niet de Euro peesche volken uitroeien hij zal het slachtoffer van zyn eigen aanslag worden Engeland en de Ver Staten kunnen Europa niet door het bolsjewisme vernietigen mèar hun eigen volken zullen vroeg o laat aan deze pest ten offer vallen Nog duurt in het Oosten van Europa de srtijd met een gewetenlqOs opofferen van Sovjet slaven voort om langzaam te verstarren doch in Oost Azië is de strijd begonnen En terwijl twee godslasteraars voor hun zaken bidden bevrijden de volken zich van hun keteiHp i 4k Geweldige eisehen Hét komende jaar zal ons daarom geweldig eischen stellen doch front en binnenland zullen daaraan voldoen Het vaderland zal als nationalal socialistische volksgcmeenschap zoo noodig ieder bffer ook het laatste brengen ManijftJ en vrouwen zullen wericen vooraf voeding van ons volk en voor de beveiliging en versterking van onze en dank zij zijn sterke weermacht in vervulling zal gaan Het volk mag echter geen al te optimistische verwachtingen koesteren tJe oorlog is eerst begonnen en men moet erzieh goed van doordringen dat er nog talryke moeilijkheden en hindernissen moeten worden overwonnen DE ENGELSCH AMERIKAANSCHE VERLIEZEN Bij de jaarwisseling publiceert het hoofdkwartier der Japansche marine de volgende cyfers betreffende de Engelsche en Amer kaansche verliezen sedeit het uitbreken van den oorlog in de Zuidzee Slagschepen tot zinken gebracht 7 zwaaibeschadigd 3 lichter beschadigd 4 Kruisers tot zinken gebracht 2 zwaarbeschadigd 2 lichter tieschadigd 4 Torpedojagers tot ünken gebracht 2 zwaarbeschadigd 5 Duikbooten tot zinken gebracht 16 en voorts onbekende verliezen KanonneerbootAi tot zinken ge bracht 2 zwaarbesc digd 2 buitgemaakt 1 Torpedobooten tol zinken gebracht 6 Patrouillevaartuigen tot zinken gebracht 1 zwaarbeschadigd 2 Mijnvegers tot zinken gebracht 1 Hulpschepéri zwaarbeschadigd 1 Gewapende koopvaarders buitgemaakt 1 zwaarbeschadigd 4 Groote koopvaardijschepen tot zinken gebracht 5 zwaarbeschadigd 13 lichtbeschadigd 39 Voorts zijn meer dan 50 koopvaarders van verschillende tonnage en 407 kleinere vaartuigen buitgemaakt Vliegtuigen neergeschoten 149 waarvan 22 groote en 9 vliegboaten Op den grond vernield 724 vliegtuigen waarvan 78 groote en 20vliegbooten In totaal dus 873 vliegtuigen Df apansche verliezen blijven bepeTkt T gt 1 kruiser lichtbeschadigd 4 torpedojagers 2 mijnvegers en 1 duikboot gezonken 5 speciale vaartuigen en 2 transportschepen gezonken en 46 vliegtuigen verloren gegaan i èoH en Maan I i Zon op 9 50 onder 1739 8 Maan onder 933 op 18 57 é Men b ver i icht te verM duisteren van zonsondergang 5 S tot zonsopkomst S Lantaarn van voertuigen moeten een half nnr na zona o4 t ren woHen i GELUKWENSCH VANDEN FUHRER AANDEN RIJKSCOMI SARIS f De Piihrer heeft op Oudejaarsdac aan den RUkscommissaria voor hel bezette Nederlandsche gebied het volgende telegram gericht A D Rijkseommianfia Seya Inquart Den Haag Met oprechten dank voor den t dusver verrichten yaardeVoUm ai 1 beid lend ik u mijn hartelijke wen l schen voor u persoonlek en voor da r voortzetting van uw sueceavoUa werkzaamheden in t komende Jaar ADOLF HiTLER RÜkscommissaris op oudejaarsavond bü luchtdoelartilil rie te tiotterdatn De Bijkscommissaris heeft op dea taatst n avohd van het ouder jaaf strllingm van de Duitsche luchtdoel artillerie in de Maasstad besooht Rijksminister Seyss Inquart wertt hierbij toen hij zich onder leiding van majoor Pöttker en In gez$Iachap van den gen achtigde voor de stad Botterdam dr Völckers in de kwartieren en stellingen der luchtdoelbatterijen bevond door de soldaten overal levendig en hartelijk verwelkomd Hij maakte van deze gelegenheid gebruik om dd officieren en manschappen te danken voor hUB optreden tot bescherming van Rotterdam en voor hun zwaren dienst benevens om uiting te geven aan zijn vreugde dat hij de laatste uren van het jaar 1941 daVeen jaar van groote en voor DuitschUind gunstige beslisalngen op het gebied der wereldpolitiek is geweest kon doorbrengen bi een der jongste en belangr k wapens van de roemri 1ke Duitsche weermacht worpen Zijn poging om in den winter van 1M1 op 1M2 het lot te doen keeren om weder tegen ons op te trekken moet en zal mit i lukken Ja Integendeel in 1 42 wlüen wij met alle voorbereidingen die zijp getroffen iezea viiand der m nschheld opnieuw aanpakken En zoo lang slaan tot de vernletlglngswil der Joodsch kapilalistische en bolsjewïsrttoh wereld gebroken is Duitschland wil en kan niet om de 25 j r door dezelfde misdadirrer in een nieuwen oorlog oai het tin o n et zlin worden geworpen Buropa kan en v d zirfi ook ntet eeuwig inspannen alleeti daarvoor dat een bende Angasakslsohe en Joodsche samenzweerders in de twrfaten der volken bevrediging voor haar zaken manoeuvres vindt Het bloed dat in dezen Dorlog vergoten wordt moet dat H onze hoon in Europa voor generaties lang het laatste zMn Moge God ons daarbij in het komende iaaf helpen Oproep van Görini Rader en Hfmmler Herman Goime heeft een oproep tot het Duitsche vo k en een darnrder tot de lufTitmacht gericht Groot ad niraa Rader richtte f en dagorder tnt de nw r ne en Himm er tot de Wafjen S S en de politie PÊTAIN ZENDT GELÜKWESCH TELEGRAift AAN HITLER Maarschalk Pclain heeft aan den Fiihrer ter gelegenheid van de jaarwisseling een gelukwenschte egrara V gezonden STRlJiDT DUITSCHLAND VOOR EUROPA Nog steeds hevige gevechten SOVJETSTBUDKRAPHTEN IN FEODOSLA AANGEVALLEN Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt d d 1 Januari mede JDe In Feodosia aaa land gezette Sovjeistrijdkraehten en haar ravitaiUeeringswegen over de Zwarte Zee zijn door sterke afdeeÜBgen der Mehtmacht aangevallen De vijand leed aanlienltjke verliezen aan menschen en materiaal In de middenzdne van het Oostelijk front dnnrden de hevige gevechten ook gisteren voort De luchtmacht zette de stelselmatige storing der yijandedeljjke aanvalsbewegingen voort Verscheidene plaatsen werden in brand gebombardeerd spoorlijnen en rollend materieel vernield Aan het llmenmeei is een vrij groot aantal Sovjetvliegtuijjen door bomaanvallen op den grond vernietigd In Noord Afrika hadden de gevechten de DuitschIlatiaanschestnjdkrachten iii het getied omAgedabia ook de laatste dageneen gunstig beloop Opnieuwwerden 48 pantserwagens en talrijke gepantserle verkenninswagens vernield Bij luchtgevechten werden drie Britsche jaB gers neergeschoten S Overdag en des nachts zijn S vijandeliike vliegvelden op MalI ta door de luchtmacht aange s S vallen 8 f 8 KW i W WK WK t V u Wia 7