Goudsche Courant, vrijdag 2 januari 1942

VRIJDAG 2 JANUARI 1 ONZE BIOSCOPEN Reunie Bioscoop STABSIIIEUIIS m SS jmrig IniwelylufeesL AmtEBII RN ONVnonELlHU NA T Jit Haliaanadi iïWa JBen onvergetellHie nadif die ia het RcunieprograoKDa van deie weck draait bevat veel goeda niet alleen het a el der hooidperaonen maar ook bet beeld en vooral de es Mdende mtlziek staan op hoog peil Romantiaeh ia het verhaal m hooge mate wat wel in oivereenatefmung m met de gedachteo die men tén opeicfa van een gelUiiedenia die akfa in het wanne auuiea afspeelt pleegt te koeateren Een meiaje Angioletta la haar wc luidende naam ooWhidtt de otidcT luke woning Hn te trouwen me denn an harer keine Het is echter maargedeettdük een ontvtocfating wantAngioletta a vader weet er van n ishaar teUs befaulpaaam Haar moederia degene voor wie de ontvhiohtinggeheim gehouden wordt Ala alles voor bij is vertelt haar man het haar bittere woorden verwaten klinken overen weer totdat de moeder zwijgt enhaar gedachten teruggaan naar deeigen jeugd Zy denkt aan een nacht die voor haar onvergetdüfc ia gebleven haar ontmoeting met een jongengraaf dien zij een grooten dienst bewijst Ala belooning neemt hü haar het eenvoudige boerensneiaje Annetta mee naar een bal in het groote kasteel Lanza Van dien dat verandert haarleven lij meet de dingen van allendag met eeii anderen maatstaf afen meemt dat alleen rUkdom en luxehaar gelukkig kunnen maken Ziitreedt in het huwelijk met Luigi evenals 2u iemand van zeer gewone afkomst en hun buwelijl wf t een aan eenschakeling van teleurstellingendoor Anneta s hooffnoed haar herinnering aan dal wat mjaecbien hadIcunnen zijn En nu nu haar eigen dochter haar ontvlucht bezint zij zich op dit alles en ziet zij in hoe zü het leven van haar zelf en haar gezin verbitterd en bedorven beeft De liefde die haar Luigi haar echter nog ateeds toedraagt maakt ït dan mogeluk voor hen beiden een lieuw en gehAüdger leven te beginnen De Hoofdrollen in deze mooie en boeiende fpeelfihn worden vervukJ door Assio Noria Gmo Arvi eo Leonardo Cortese BUimi DAG YAM BBT ECmTAAK DE HOOP Het ebtpaar J de Hoop C van Kooi wooe d Ticnle Kade 56 bcrdaetit Woensdag temidden van de liinderen kleinkuideren en achterkleinkwMiereii bet Jieuglüke feit dat heti tS Jaar geleden in Moordrecht in den tr li ecd verhinden Sefaoawbuf M o aeoa f De roman van een mannequin Op hei tocmeel De drie Astra a accordeon en daasirio Aanvang 8 IS uur Zondag vanaf 3 30 uur TliaUa Theater Operette met Wiliy Forst Maria Holst Dora Komar PnA Hörbiger en Leo Sezak Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Rcade W a op Een onvergetelijke nadit met Assia Norris Gino Arvi en L eonardo Corteae Ajinvang 8 15 uur Zaterdag 2 uur en vanaf uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Verleiding 3 Jan S S anr Het Schaakbord Receptie firmanten firma W Idenburg en Zon n ter gelegenheid van 80jarig bestaan der xaa 5 Jaa 7 mmt Geboaw 6eaMentei ike GeaondheidadléaM Spieriagattaat 113 Medische aportUeurinc 5 Jaa 7J8 aar Nieawe Sehouwbarg Tooneelvoorstelling Lou Bandy en geselschap opvoerinf van Drie vrijgezellen 14 laa t aar OoRthavea M Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor LuehtbeschermiBg APOTUEKERSOIBNST Steeds geopeid det nachts alleen Tof recepten Apotheek E Grendel alléén Lange Tiendeweg 9 m m 9M jÊBMÊHf Dm IwM fMMfCib mM InI H Md Mn M a MM n kcM tSk M U b 4 iMk MD In I M SMOOP iONNEMA 1 1Mb b SlflOOP BONNBAIA kt Ml 1 T t § llll illl r FamiUefoto i Zoowel ift mao die 19 jaar is als de VAMiw die 77 jaren teit genieten nog een uiLrtekende gezonciheid Alleen b ft de bruidegom de laatste Jaren last van een steeds toenemende doofheid Gedurende 36 jaar is hu als tuinman in dienst geweest bi i ge Igntewerkeit in we ke betrekking iraff zcer lacigen tyd achtereen de zorg was opg draeen voor de beplantingen in het Van Bergen IJzendoornpark BJj het boomen rooiea kreeg hg eens een boom tegen het hoofd en de als gevolg daarvan optredende doofheid noodzaakte tot vervroegde pensioeneeruig Ruim 15 jaar heeft hu nu reeds in een nistigcn ouden dag kunnen genieten Opoe de Hoop is een oudje met een tteeds opgewekt humeur Zy houdt van een grapje en ook een leuk gramofoonfilaatje ilelt zU zeer op prys Haar huisnovden doet zü nog geheel alleen Het echtpaar heeft negen kinderen gehad var wit er nog vijf in leven zijn Het is eei groote familie geworden want er zün niet gpinder dan deniig kleinkimderen en vijf achterkleinkinderen In de feesteHik met bloempn groen en slingers versierde huiskamer is het Woensdag den geheelen dag een komen en gaan geweest van familie vrienden en kennissen die het krasse briidspaar kwamen gelukwenschen TOEPASSING VAN HET HVUBBESCHERMINGSBESLUIT Blijkens een overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de toepassing gedurende de eerste periode nl van 25 April tot en met 30 Juni 1941 van het Huurbeschermingsbesluit 1941 dat beoogt de ontruiming van gehuurde panden te beperken zün bü het kantongerecht te Gouda ingediend twaalf vorderingen to ontruiming waarvan er tien zijn toegewezen een afgewezen en een ingetrokken en drie verzoeken fan huur ders om de door den verhuurder gevorderde opzegging te niet Ie doen welke allé drie zün ingetrokk J of niet ortvanketyk verklaard VERKIEZING AMBTSDRACHHIS CBR GERBP KERK Bij de stemming voor ouderlingenen diakenen van de Oir Geref Kerkzün gekozen de heeren W Oraaffanden J Groanendük sla ouderlingen ende heeren L Boot en J v d Heuvelals diakenen De heeren H v Blanken en G de Keizer die als diakenen aftz dende waren stelden zich niet herkiesbaar Gevonden voorwerpen Omtrent de volgende gevonden voorwerpen kunnen dagel ks van 8 uur v m tot 8 uur n m aan het bureau van Politie inlichtingen worden verkre en kmderboekje tüdsdirift schoolrapport div ceintuurs wit keeshondje zwarte hond wit hondje Matth leeuwtje bruine hond div distribu tiebescheiden div geldstukken bqjtel duimstok div gewichten div handschoenen pol orloge kous sok ie overall sjaal div kleeren div loeden zakmesje div portemonnaies rozenkransen zadeldekje vulpen passer met potlood armbandje ring ketting div sleutels div tasschen parapluie tabakszak zaklantaarn xakdoek bril achetrzeep duimstok li4 je stof lac Mcd O 101 Voor goede muziek in Uw huis PIANO S VLEUGELS RADIO gedj coulant teeds het b te SPORT VOETBAL Programma Toor Zondaf NED VOBTBAIAi C QUI SPE HEEMR 5INGU 304 TEL 381SS K DAM ne Med G 103 30 Thalia Theater Uit vroeger Ujden DE GOUDSCHE COORANT MELDDE 7S JAAR GELEDEN Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter kennis dat deze gemeente voor zooveel de geneeskundige verpleging betreft is verdeeld in dne wijken en da tot geneesheeren zün aangewezen dr A Romeijn dr N Hofter de Kanter en dr J C T Gandvuurder M JAAR GELJSDEN Onder de firma s die in Gouda een eerste plaate bekleeden beiioort die der wed Knox en Dortland kassiers makelaars in effecten en correspondenten Ie klasse der Nederlandache Bank Deze firma vierde 1 Januari haar gouden jubilé en heeft recht met alle voldoening terug te zien op het 50jarrg tüdperk dat achter haar ligL Zü had steeds den naam van een ouderwelsch kantoor in den goeden zin van liet woord en genot een r utatie van sbÜditeit als weinig anderen Daarom deelen vele inwoners van Gouda en ook uit de omliggende dorpen van harte in het feest en koesferen den wensch dat de firma zich steeds lal friijven verheugen in een toenemenden bloei 25 JAAR GELEDEN OPERETTl Thalia vertoont deze week ë ÏTy Farst fiim Operette een veelzydig mecsierwerk De rolprent brengt op Ijoeiende yze in beeld de voorgeschiedenis van de echte Weensche operette dat vm vroolijkheid tintelende oi van levenslust l ruisende muzik ale festin waaraan de namen van Joh Strauss Franz von Suppé en Millöcker voor altijd verbonden zijll Daarnaast doet ze den toeschouwer haast overdadig genieten van kostelyke muziek en zang en van schitter rende operettescènes waarvoor stellig geen kosten zijn gespaard Het filmverhaal dat al dat genotvolle tot een prachtig geheel bgeenbindt vertelt hoe er voor de echte Weensche op ttc geboren werd al een ander soort erettc bestond waarin de bedoeling der muziek uitsluitend in het woord tot uitdrukking kwam Voorts hoe de toenmalige koningin van die operette Marie Geistinger zelf tegen baar wil den stoot geeft tot de komst van den nieuweren vorm door Frare Jauner de man die behalve in het woard o A in de handeling de onstuimige luchthartigheid der muziek weergegeven wil zien als haar regisseur aan te stellen Dit verschil in standpunt leidt na cenigen Ujd tot het ontslag van Jauner die echter nadat de premüre vai Strauss Fledermaus volgens het systeem Geistinger opgevoerd maar bitter weinig succes heeft gehad bewijst gelijk te hebben door op een geraffineerde Wüze in het artistenstamcafé een heropvoering te arrangeeren naar zijn recept Dat prachtige begeesterende vroolijke schouwspel brengt zijn pubUek in verrukking en de nieuwe vorm heeft daarmede zMo recht van bestaan aangetoond Jauner klimt nu snel op den ladder der roem hü wordt als operette koning erkend tot directeur van de hofopera benoemd zelfs in den adelstand verheven Maar en dat is weer een andere van de vele indrukwekkende faces die deze grootsche rolprent inhoudt dan voigi het ontroering en spanning brengende verhaal van zijn val en zijn rehabilitatie dat juist dóór zijn tegenstelling de klaterende levensblijheid van het overige nog aantrekkelijker doet uitkomen Willy Forat is regisseur èn hoofdrolvertolker en het is stellig niet uit te maken in welke van die kwlalitei Op Nieuwjaarsdag is alhier overladen de heer J Coster grondlegger der firma J Coster en Zonen De overledene die den leeftijd van byna 85 jaar bereikte voelde zich aanvankeiyk tot de zeevaart aangetrokken en begaf zich daania in den handel Omstreeks 1862 deed hij een Hoogst belangrijke uitvinding waaraan zoowel de zuivelak de margarine industrie zeer veel te danken h ft Bij gelegenheid van het 40 jarig Jubileum der firma hetwelk samenviel met den 80sten verjaardag van dan heer Coster is de overledene door de binnen en buitenlandsche vakpers en de betrokkenindustrieën algemeen gehuldigd en erkende de regeering zijn verdiensten door hem te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau De heer Costcr bezat een zeMzaam optimistischen geest Hü was een bijzonder groot liefhebber van schahen en deed daaraan in de schaakclub Mesaemaker en ook elders veel Raorandactcur J G Weysicrs RottcnUm Ch f f rt ur voor Gouda en Oni trek i W Tleler Qoudt FEUILLETON tegramformuUered de leuze zal schreeuwen Telegrafeert naar Mars via Hol landradio Dat zal dan mün werk zijn Ik schfkd den telefoniezender in en ga op da afgesproken golflengte zitten Weldra hoor ik weer zwakjes Schevenlngen radio roepen Even zuiverder atstellen tot ik hem het sterkst heb Het is wel niet zoo sterk als de telegrafiezender maar het is toch ruim voldoende Ik grüp naar de microfoon en antwoord Scbeveningenradio Hallo PDN 1 hallo PDN hier de Anthonie Fokker Ik ontvang u zeer goed Hoe ontvangt u mü Ik roep geen ovier want beiden kunnen we tegelijk ontvangen en zenden zoodat het vervelende heen en weer acbakelen niet noodle is Weer wisselen wa eenige technische bijzonderheden waarop Scheveningen zegt Als u een oogenbliUe wacht kunt n met uw reportage beginnen Ik sluit 1 n vast aan op de studio s Een licht suizen dan hoor ik plotseIhig een heksenketel van allerlei muziek en gepraat door elkaar Het zyn de drie zendera Hilversum Batavia en Kaapstad welke ik door elkaar hoor schetteren Zt zullen mijn uitzending verzorgen en aan de andere landen doorgeven 1 PDN is Tele nnlsche roepnaam van Scheveniogenradio £ en stem maakt zich uit het geroezemoes los Uet is da omroeper van Hilversum Uier Hilversum HoUand Damesen heeren wij onderbreken Oians de uitzending voor een reportage van dentocht naar Mars Wü sluiten u aan metde Anthonie Foiifcer welke zich ergensin het heelal bevindt Van daarui£palde marconist Jack Hartman u eenooggetuigeverslag van den tocht geven Deze uitzending wordt beniitgezondendoor de zenders Batavia Kaapstad Jaarsveld Paris PTT Deutschlandsen ler Warszawa Kjobenhavn Oslo Motala Helsinki Roma Beromunster Madrid Lisboa en New York NBC B na tegelijkertijd begint aan den anderen kant van den wei Idbol een andere bekende Nederlandsche stem met Hier BaUvia de NIROM en danvertelt ook hü wat er gebeuren gaat an welke Australische 1 Obstazfatisebezenders llen reliO eeren Als derde man kondigt dan de omroeper van die Suidafrikaanse Uilsaatdiense lijn luisteraars aan dat ze au een veM K van die tog na tears xul Prie N Ü i i uWti dsche stemmen op drie pimten van de aarde en een vierde stem ergens ver boven die aarde Hef is als een reusachtige pyramirte welke in het beelal oprüst getuigend van Necrlands tNadnik verboden EEN TOGKTNAM MRS 7 Ben aigenaardige vent la Be Jan Dekfeg eigenlijk HiTxegt niet veel en g t itó zün ipng maar als hü ieu zeg is BH m Tcasiiie idkt me een van die types die door hetleven tdeurgarteld z a ra S ISf Ze zUo toUal onÏ21S Ï r ÏÏJ onï hen he i Z riX voorhoaden VroeSt te5 ite l Chen naar s Dat is moderner liS i S overgebracht ÏSdeJ m n coUega aan d AS It 2 x te om op t iSrffïSi chakelei aS T Jf iv VpTinge te begin titaKa op onxa bekeade HoUandscbe la ten hij de meeste bewondering verdient Maar ook het werk der ovengen komt alle lof toe o a Leo Slezak met xqn buitensporigheden van Pranz von Suppé een heel byzondere figuur Haria Hols als Harie Geistinger apeelt en zuigt uitmuntend evenals Dora Komar in de rol van Emmi Krall Jaunen vrouw Vooru treden Paul Hörbiger Siegfried Breuer en Guata Waldaa Ofi den voorgrond Dat dit cireoabloed doer eok verbaal in toom gebonden werd dat was bet vat hem timt vcrteyanwoordiger nit tn levende anuaementswoald wtmtia het van jongnf hard weiken la dwan zat Moeit daarvoor na een verbaal gegeven worden en moet ik daar op Oudejaarsavond voor naar Gouda komen vroeg hij om te concludeeroi neen dat is niet comme il faut H Is niet comme il faut een meisje beneden veertien jaar te laten pptreden vond de ambtenaar van t O M Schouwburg Bioscoop DE ROMAN VAIf tXS MANNEQUIN De roman die de ntannequin in De roman van een mannequin beleeft welke Italiaansche film deze week als hoofdnummer in de Schouwburg Bioscoop gaat is er uiteraard een op het terrein van de liefde doch overigens van luehtigen aard een rpmantische comedie waarin een lange reeks verwikkelingen opgelost moet worden voor de bruidemarsch we klinkt Dat het blonde meiske die in het chique modehuis de fraaie toiletten heeft te demonstreeren het middelpunt wèrdt van allerlei verwarringen is feitelijk de schuld van haar directeur die er zijn eigen reclame methoden op na houdt Z n voorliefde is vooral het charteren van gedallaste graven en hertogen wien hij z n mannequins voor een avond by wijze van show als ega aanmeet om aldus zijn luxueuse cosluume in de groote wereld te brenv gen Zoo n eendags gravin ontmoet dan een sportleven jongonan die haar inderdaad voor gravin houdt en in die veronderstelling blijft ronddwalen totdat hem in het laatste gedeelte der film de ware toedracht duideliik wordt Inmiddels heeft hij hardnekkige pogingen te doen om in contact met de gravin te komen en het wordt op den duur in deze omgeving van schijn zoo n ingewikkelde boel dat het eenvoudige meisje van al die dikdoenenj genoeg krijgt Gelukkig verschimt er een militante tante op het tooneel die feitelijk de eigenaresse van de modezaak is zijn tante en haar chef maar dat weten ze van elkaar niet en dat wordt dan een nieuwe bron van dwaze rituaties voor het blijde slot daar is De gelukkige jongeman is voetballer van beroep èn de toeschouwer iet hem niet alleen op het pad der liefde maar ook op het groene veld succes boeken van zijn voet suist de bal in een internationalen wedstrijd in Imt net De journaals eompleteelen het filmprogramma Op het tooneel bespelen De drie Astra s de accordeon S v d Kraats To enwij Jong waren klonk hetantwoord moesten we met de karwratiachter ons leerea paardrüdeil Maai toen was er nog geen Arbeidrwet stride de ambtenaar vast God zü dank niet luchtte de vaderz n hart Daarom waren er vroegerartisten en nu zün het alleen kwakzalvers Is er soms een tweede Buziauin Nederland Vijf gulden vroeg het OiM ale bü de schikking Je auia artist een pauvre artist aldus de bewoiprdingen waarin hetberoep op verlaging gedaan werd De kantonrechter mr pA J M Oonipx kwam dan tot de twee gulden en hét scheen dat hü de ruimte die er m hef artistengevoel lag tusschen de karwats en de Arbeidswet aardig overbrugd had Honderd Jaar Bankier huis Wed Knox A Dortland GUKOOTE BILANG8TRLLINC OP RECEPTIE Té midden van een schat van bloemen die van hier en elders als feestelü e tflijken van belangstelling waren toegestroomd heeft de bankiersfinna Wed Knox Dortland gistermiddag haar eeuwfeest ho dacht Die herdenking geschiedde door de tüdsenwtandigheden alleen door een receptie ten kantore der fimva Velen beibben gebruik gemaaéit wi de gelegënbeki de firmanten de heeren A Dortland en J A Dortland op dezen gedenkdag Ie cocnplimenteeren en tevens de op dezen dag in de ffiitna opgen Mnen zoons van beide fmnanten de heeren A DtM tiand Aan en D M Dootland hun gelukwenschen aan t bieden Het is wel zeer verheugend dat ui dit bedrijf het nnogelüit is geweest de opvolging steeds van vader op zoon te kunnen doen geschieden KANTONGERECHT Het circusbloed prak BEROEPSGEVOEL TCSSCHEN KARWATS EN ARBEIDSWET Van de muzikale prestaties die tijdens de kermisweek te dezer stede in een variététent gegeven zijr nademaal de medewerkers in hun bonte kleedij zich onder schettermde fanfares aan het publiek voorgesteld hadden klonk op den laatsten dag van het jaar nog een nummertje na voor den kantonrechter De directeur van het gezelschap een artist uit Zaandam was gedagvaard wegens een overtreding van de Arbeidswet en in een welsprek ide conférence heeft hij van zijn liefde voor het beroep getuigd Het was te doen om het optreden van zijn dochtertje dat in een voorstelling de accordeon had bespeeld wat niet mocht omdat het kind pas twaalf Jaar is Het meiske is in de woonplaats op school maar omdat de afwezigheid der ouders ditmaal een week duurde mocht het mede Je hebt artistenbloed of je hebt het niet en de dochter had net zoo lang aan het hoofd van den vader gezanikt of zij haar vroeg verworven vaardigheid mocht demonstreeren tot hij ja gezegd had En toen kwam juist de politie Het ging papa meer om Jiet ipel dan om de knikkers Hü had een schikking van vijf gulden thuis gehad maar hü nam het niet en hü besteedde er zWfs het geld van een retour Zaandam Gouda aan om zün bezwaren kenbaar te maken Hü kreeg uiteindelül twee gulden boete en daarWj gevoegd zün reiskosten zal hef ook wel op vüf gulden uitgekomen zyn maar deze vyf gulden hadden een geheel andere beteekenis dan die welke hü naet thuisb üven had kunnen betalen zün cireuseer was door de reductie bü zü vertrek bevredigd Het is zeide hü met trots over z n meiske een circuskind geboren uit artistenouders en als je wat iirde variéfé wereld wilt bereiken moet Je vroeg op de planken en dan kan je niet wachten tot je feertien bent vant dan word je nooit artist Naast corporaties uit den geldhandel oji de Goudsche Vereeniging voor den Geldfaandel en relaties uit de financieele wereld en dei amer van Koophandel en Fa wi ken voor Gouda an Onstrelcen vtaischenen er zeer vele cliënten der firma ter receptie die van hun belangstelling deden blijken Bovendien vertolltten de rijlte verscheidenheid van prachtige bkiemen en takij ce schriftelii ke gelukwenschen de sympathie van velen In de morgenuren hadden de firmanten den heugelüken gedenkdag in een sanienzyo met het personeel herdacht Bij die gelegenheid heeft het personeel de Jubileerende fiima een fraai tegeltableau aangeboden waarop m kleuren het bankgebouw met emblemen aan het bankbcdrül ontleend en de namen der firmanten gedurende het bestaan der zaadc zijn vermeld Dit tableau dat naar bet ontwerp van den heer Van Norden door Goedewaagen s Fabrieken is uitgevoerd heeft een blüvende plaats gekregen in de hal van het bankgebmiw Burgeriyke Stand doboraa Dee Elizabeth Catharina dr vanH G van Meerten en J M Oosterbeek A Baksteeg 5 Dec Cornelia dr van J deGroot en J H Wiltenburg J Philipcweg 73 Johan zn van J Blaauw enA C Lether Nieuwerkerii aan denIJssel Wilhelmina Jozepha Maria d van Th Blom en O J Klerka PrinsKendrikstraat 68 Dec Jacobus Cornelia zn van W de Bruin en W vsn der Kleö Gouwe 108 Elizabeth Haria Beatrix dr van C J van Oc en A J van denBoogeA e Kade 66 Getreowd 31 Dec W J Sirre en H den Bljjker B Goudriaan en J de Zeeuw A G Steenbergen en G Wildschut G W Baas oi A L van Dam J M Lakerveld en W A Koster OBdertroaw4 31 Dec C A van den Bog en J P Hordük J IViiloo en J van Grieken Overleden Dec Pietemella van Vliet wed I Neiuwenhuisen 74 j Dec Adriana van der liaan geh met A F IJsselstün 50 j I den tüd gegund om zün riemen loa te maken lÜi zit ijverig te rekenen en ta meten met allerlei ingewikkelde tabeUaa en instrumenten Ik hA hem xoo Juist gevraagd boe snel we ou eigenlük wet vallen maar dat kan h j me onmogelilk vertellen In den tijd dat hü heeft uitgerekend wat de snelheid op een bepaald moment is is de snelheid misschien al weer tin maal zoo groot gaworden doordat wa met een eenparig versnelde beweging steeds sneller ca sneller voortstormen RU heeft het bovendien veel te druk mei het controleeren van het rempunt Dit Is het punt waarop WestdUk moet beginnen het toestel af te remmen daar ire anders met een verschrikktiüken slag tegen Hars te pletter zouden slaan of wel hl den dampkring van Hars onmiddellük verbranden door de wrüving met de lucht Dit punt heeft de professor van te vorea berekend en nu controleert hij aan de hand van diverse gegevens of zijn berekeningen juist ztjta Wanneer ik luisteraars uit de patrijspoort het heelal taikük dan vertoont zich een wondervreemd schouwspel aan mün oog Het uitspansel is diep blauw terwül de sterren zich daarin scherp zilverglanzend afteekenen Soms schieten plotseling witbliksemende strepen vqorbii ons toestel Het zUn onze gevreesde vüBoden ds meteoorsteenrai moed eo volharding ge igend vao Neerlands historie Een pyramida van zuiver Nederlandscb fabrikaat waarvan bet grondvlak werd gebouwd door man aen als Coen en van Riebeelt terwül de t v wordt gevormd door den modernen Coen die hier naast me staat in de g daai te van Westdük Ik ben Nederlander en dus mag 1k vandaag trotscb zyn en gelukkig I Een zachte K door Schevenipgen geseind is het teeken dat ik moet be ginnen te spreken Ik schraap mün keelen begin i Goeden morgen goeden middag goeden avond luisteraars op da aarde Hier is de Anthonie Fokker zich bevindende ergens in het heelal op we naar Mars Mesdames messieurs ici rAnthmy Flicker Meine Damen und Herren sie hdren Jetzt die Anthonie Fokker Ik voel me net een kermisannonceur op de manier van Gaat dat zien boeren burgers en buitenlui de doodensprong voor tien cent Verder praat ik gewocoi door in het HoUaodsch omdat mün uitzending tenslotte in hoofdzaak voor mfjn landgenooten bestemd Is en ik onmogefük in vier talen tegelijk kan spreken Ik vertel hoe ver we van de aarde verwüderd zijn en hoe we hier door de cabine zweven Prot Klrmenslcy heeft zich nog niet District I Ie klaoae Stormvogela V U C Ajaf D O S Xerxe Feüenoord E D O A D 0 D W S D F C District II Ie klasse t Gooi Sparta Emnw Haarlem D H C BlauwWit H B S V S V R F C Hermei D V S 2e klasse A Hercules U V S V I O S Gouda Laakkwartier Quick U V V V D L B M T H V V 3e klasse B Scheveningen Terlaakk GDA R V C Olympia Cromvliet 4e klasse E Stoiwijk Oudewater D O N K M S V Bodegraven Haaai trecht Aminerstoieche S V Gouderah 4e klasse G D J S S F C S M V 4 Transvaka GS V Steeds Hoogei Hermandad Waddinxveen 4e klasse 1 Zwerver C K C Slikkerveer Dilettant F S V Pretoria Satumus Bloemhof Balnes Reserve 2e klasse A A D O IV V U C ra H V V 11 HBS m Goud n O N A n Ü V S II Schevenin gen n Reserve 2e klasse B Hermes D VS ni Sparta II Fortuna H H B S U RFC U Gouda UI V D L H Nep tunus in s v v ni A D o m Reserve 3e klasse E N H S H t Oiympia ü H O V H G S V Tf Al p ien n Bloemhof n OJiJk i STEEDB VOLBARDEN Het eerste elftal van OJIA speelt a s Zondag op eigen terrein een vriend schappeUjken wvdstrüd tegen Stcedl Volharden uit Betterdam Positie van Jodan Boy TWEEDE QJTAI n DE RmmiM De standen in de klassen van d Zaterdagmiddagcompetilie van de Afi leeling Rotterdam waarin de elftallen van JodaiyBoya uitkomen ijtjn mo inenteel 2e klaoio C Steeds Hooger 4 4 l 1 9 31 If D O T O I 5 2 1 12 22 17 DO S I 2 S V st a Jodan Boys I 2228 Ur U Zwal H berg I 8 2 3 7 8 27 30 W I A I 2248 25 38 Groen Wit I 1 3 4 25 3 S D Z I 0333 12 31 Re mrve 2e klasse C Z W II r 7 0 0 14 46 6 Jodan Boys II 5 1 0 11 24 T O G Rd III 7 4 1 2 37 12 Vitesse IV 3 1 1 1 3 14 10 Pro Patria III 5 2 1 2 5 13 12 Vitesse III 7 2 3 8 7 32 20 D O S UI 2 0 4 4 14 24 Unicum III 9 3 5 4 17 33 Zwal R dam III 7 1 1 5 3 8 42 Graficus II 8 1 0 7 2 W a 1 Twee winstpunten in nundering Ala zoo a steen tegen ons zou aanbotsen dao zou bet met cns gedaan zijn Het geheel is een praditig gezicht Het heeft idts romantisch en doet denken aen de aprookjea van 1001 nacht walker illustraties van vliegende tapfltan In sterrcnflonkercnde Arabiscbe maaaosichten als kbid zoo n diepen Indruk op me bet hat gemaakt Ik heb nooit kunnen droomen dat ik zelf nog fens cqn xoo n vliegend tapijt door het heelal xott zweven al is dat tapUt dan eenigazins gemoder niseerd In een metalen vUegtnlg En ala ik naar boven kijk dan zie ik daar midden tal dlea blauwan starrennacht de aarde De aarde waarop n woont luisteraars Zooala wU 9 aarde sprÏBken van vidle maan zou ik nu kunnen ntreken van vdle aarde Ik zie nameUJk een heldef verilehtai runden bol waarop duiddifk da varschüleode landen en zeete te oaderkannen zün HU vertoont zich voor mü ongeveer vier maal xoo groot als u op aarde gewend bent de maan te zien Het la een vreem h gewaarwording om daar die aarde tal de lucht te zien hangen en te beseffen dat de uit de atlaasen zoo vertrouwds teekentaig van de eontinenten welke Ik er op zie niet die van e i schoolglobe is maar werkelük de echte orietaieele kustlijn welke de tallooze landen en landjes van de aarde bü elKaar houdt