Goudsche Courant, vrijdag 2 januari 1942

VRIJDAG 2 JANUAfti 1942 fuATsauK iiEtm Jtolvrijk DtAMANTBN HUWZLUKSmST BCBTPAAB Sn CLKNBUBG Alphoi au L Win AACscn eunccBTSBOP het stuur verloor de sloot beneterecht kwam De op het lagde over in zoo hevig wer doktcr Werkman ie een nierscheuring eonsatecrde en overbrenging naar het ziekHihuif noodzakelijk achtte In h t Diaconeaaenhuie De Wijk ia het TB DDRE TURF De poUtie be t tegen kolenhandelaren t proces verL maakt gens Ift te duur vivan tdrf f ftedewerking aan de toUtandkopting dam T Ooms te Ammerstol D Ver van een laboratorium ten behoeve Van I boom te Alblasserdam A Berger Tz Oopfiisiu k V auuaidauacb MteuwsMsd t l A vaD b athen te Alphen mb dea Bün pkens MiMm Ky bad er ie fe iMhÉ i bad ook aog eca vwken la w mütÉ t i t Aad aondct dtanroor eiiMxMife v r umite iTedi ucfa te tieantwoordcn v e u mwley te tot acht geniarttar ♦ hecManii en vwbaurdverkMrinf van lie vailtens bi hoogcr beroep wess de adv generaal tr v dat maar twee maaoden meer dan bet minanuin wa tf evtn zoodat bevaatiging werd geeiseht Het Bof bacft arrect feWezen en verdachte tot dezelfde itraf vaoordutM Berlcenwoude OITVOEBING VAN VRIENDgCHAP tèur der vereeni kam een aanta longen die lale kn Na de pai blyapel Haar de rollen door In café De Bruün werd de traditionele Kerstuitvoering gehouden van de tang ereeniging Vriendschap De voorzitter de heer P Stolker heette de zeer talrijke aanwezigen welk n waarna onder Riding van den direeink de heer J P Q imers weiden gein den eeat vie erd opgevoerd het ate wil waarvan Ie Uden der vereeniging zeer goed werden vertolkt Aan het ilot dankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun belangstelling in het bijzonder den beschermheer burgemeester M Gaulier die met zijn echtgenoote aanwedg was TERKIEZINO fUMBTSDEAGERS Bij de verkieziiten in de Ned Hervormde GemeentcTwerd ahi kerkvoogd herkoaen de heer A Benschop terwijl de heeren N Damateegt en P de Jong JzMMierden herkozen als notabelen BURGI Overleden Jong oud 02 ji Annigje de Joni IKE STAND Maarten Cornells de en echtgenoot van Bodegraven i GEB CHTSHOr TB a GRATENHAGE Varkena verkocht IM düe maanden gevetngeni he e n op clanwaa gebeura Verdaciite kwüM v4n t vonnis m hoQger beroefi V nt hy vond de straf veel te hoog en vroeg een geldboete De adv generaal zag daar geen reden voor en vroeg bevestiging van het vonnia Het Hof heeft thans dienovereenkomstig beslMt Boskoop rRBDIKBBUBTKN V OB ZONDAG Ned Herv Kerk vjn 10 en n m 3 u Ds Jacoba f Geref Keik vjbIIO en njn 3 uur Da Hannelen vaai Warns F Chr Geref Kieril v m 10 en n m balf 4 uur Ds de Bfcia van Ceuda DOKTOBEN de Zondagadienst waargenom Telet 38 B01IDA08DI Aj Zondag der doctoren door dokter C H nen Geict Genn v m 10 en njm 3 uur leeMlienat COOr VBB gsB BOSKOOPSCHE VBDLING BOSKOOP 11 Deo Boeen per bos AiiHiut Noéck flJO f120 Butterflyflio4SJO BMijindia fl 30 fl 70 SdMii Heten fS Oi 3 40 Gcaaencde rozen t Oct D iv esa tu per boa RrunuatrMia M 4B et troaOhryaantenlet ONIINBNDntVEN GEPAKT van aehapen uit dJ weiden onder deae gemenitc Een tweetal bewoien van den Groenewag mdiEr Alphen en Boskoop zijn aanaciiouden tuDBUiK 41NDERWin l TVH tttdeiyk oidcrwijzer aan de openbate atüotA wr gewoon lager endeiwij ia benoemd de beer H K de Waal Ie Recuwijk BosKOfflp m na vaa p iai H a l a Behalve de in het algemeen overiHcht in het Oudejaamummer vermelde feit i vult over het afgeloopen jaar uit Boskoop nog te vermelden BeslotMi werd in de tortomst twee predikanten aan de Geref Kerk te verbinden Als eerste dezer twee werd de hulpprediker dier kerk de heer A O van dar Stoel beroepen Bij de Ned Herv kerk vvtc d nulpprediker de heer Mkdburg vregena zijn beromrvaar WgwpmSf Noord a om alhi aliMAptWiler te woiden q gevolg daJLd i heer P geschiedde de bw eming van den ds deiMieer H Alting ot Idpfd n opimbare u Io school DUoenwQe heer C H Knook V lïeBkigrüke besluiten van den genl entiUad kunnen genoemd worden j de aatAelling van een verordening ter bestrijding van plantenziekten en chadelüke dieren De aankoop van e n perceel tuinJjpnd met opstallen met de bestemralng om te dienen ah proeftuin en tot grond ca verder tiiInboawkimdUt onderzoo da nadnc regeling van de geneeskundige armenverzorging en van andere gemeantelijke geneeskundige dientten Ten aanzien vaa de vleeschkeuring w d Boskoop der den keuringskring Gouda getoacfat De Mgen dienst welke met de gemeente Waddinzveen kiada arên werd ia itand gehotiden kwam hierdoor te vervallen De dirtribattekring Bodcoop werd in October gew zigd Onder den kring weiden de gemeenten Boskoop Waddinzveen en Reeuwyk gebracht Bestond bü het uitbreken van den oorlog de vieee dat Boskoop aangeweaen op de export zijner producten hiervan wel eens de dupe kon worden de praktijk heeft uitgewezen dat dit niet het geval was Vooral in het naiaar heeft de handel sterk gefloreerd Financieel gezien heers te er te Boskoop in 1941 welvaart Dank zij den sterk opgeleefden handel kon aan het eind van IMl de steun aan kleine kweekera worden stopgezet In 1941 wa de werkloosheid van gerinüen omvang De gemejcnte financiën zqn gez vid al viel bU den opzet der gemeente begrobting 19a wel ten achteruitgang te bespeuren Gouderak KKKSTTEEST ZONDAGSSCHOOL De Zondagsn Mlotaanoiiging bnamiel vierde mekdc ieerlingen in de Ned Herv tM Kentteeat Het kerkxeboujarfMAwMl gevuld en met groote aaadXbt werfen de kentver tellingen udgehoord Ter alWifaeling rerden cenige kerstliederen gezongen Nadat de acbo lieren een boekwerk alsmede eenige versnaperingen in aatwan t genomen hadden eloot da J v VUet de bijeenkomst BlUABTWEDSntUD GOUDKKAKMOOKDBECHT rt 38 54 winstpun e volgende de Bruin L Vleg 7Q 66 Moordri ten Te zes pa 37 53 geert 5 De biljartvereeniipngen van Gouderak en Moordrecht spelen evenals vorigen winter tegen elkaar Uoordrecnt heeft 207 carambolea te maken tegen Gouderak 1M6 Te Moordrecht werden de eerste partijen gespeeld C Corbeau 191 123 J WBaas 101 77 J v Jeveren 116 93 A Evergroea 70 7 G v 4 Heiden 139 90 K Bousnan 8 75 C v d Kay W M Bat fc e 60 J Coriieai L Boer 21 SO A Bloot 40 66 C Boas y 4 7 L Tuinenburg 31 S3 Adr Oekam 48 46 J Boa 56 S2 en W Verschoor 27 43 T de Paterïl 46 De tussohen haakjea geplaetate getallen geven hel aantal carami oIes aan dat volgens het moyenne behaald moet worden terwij l de andere cijfers het aantal aangeven na 30 beurten Giouderak liegi dua 23 caranmbolea in waardoor Moordrecht met 142 pumen een mooien voorsprong behoudt Op 7 Januari worden de ra teerende vijf partijen van de eerate wwt geapeekL nUEDHBEDBtEN VOO aWNDAG Ned Herv Berk 10 uur v m ds J van VUet belestiging ambtsdragers 2 30 uur nJB A J van Vliet Doopabediening CABUEK D SLOOT GEBEDEN Grelmttpfcaadalwr eraati g g e w f J der de maclit en met den aan heer de droge tl wendigi den dal werd iitj Toen Dinadag groentenhandelaar de Hertog uit Gouderak van de helling van het Beienche wegje met zijn met aardappelen beladen carrier reed hielden de remmen niet De carrier kreeg een groote vaart waardoor de beituur Haastrecht PREDKBEVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv KeA 10 30 u wn is W de Voogd van dfr Straaten tie 10 u G de Ned Herv G ef Evangel vjn en 2 30 u Ri ni SvangelPater I Geref Kerk 11 30 u vjn ei da J F W Eidi nn Lekkerkerk DIPLOMA VAKBEKWAAMHEID van de V G KA nelkbedri en Alblasens afgenohet diploAia deze verin heeft n heer W jaar bestond de C9aiuit de heeren C G Boos te Lekkerkerk voorzitter W H Padmos te Rotterdam mr G C van der Willigen te Lekkerkeric en A A Oskam te Berkenwoude Van de 18 cursisten slaagden er 15 n L J Rikkoert te Schoonhoven C van Dam te Lekkerkerk H de bange te Nieuw Lekkerkerk P de Bruin te Alblasserdam L van Breukelen te Schoenhoven H Schenk te Alblasserdam T Burger te Ouderkerk a d Uael A Verhaar Gz te Nieuw Lekkeriand P van den Heuvel te Giesen Te deier plaatse z jn voor de derde maal vanwege de Vereeniging van consumptiemelkveehouders en handelaren in conaumptientelk voor plaatselijk gebruik in de Krim aewaaid V C K A aacn tor veikryging vakbekwaam iK viri eenigiag ecniiriB cu geven onderpei ng den Ö dateit le Evenals vfflif mencommissie t Ukkcrkeik W van Vliet te Nieuw Lekkeriand me G Burger te Stolwi k en C Boon te Alblanerdam EU heeroi legden een verzwaard examen af tot het gaven van onderricht voor een soortgelijke opleiding Van deze gro i alaagden alle candidaten n l A M G van Agtmul Den Haag J A Boon LekkerkerkT A A Boerkamp Den Haag H Viaaer te Utrecht H van Zanten Hoek van Holland H Kemink Utrecht G A Haagen Leidschendam G Kraan Voorburg G N W M Oomes Oosterhout NBrab M C Buisman Bergen P A H J Stallen Seertruidenberg Moercapelle AMBTSDRAGERS NED HERV GEMKNTE In de Ned Ha vormde Gemeente zijihi eikozen ala diaken de beer Ant V d lUode en als ouderling de lieer P Zecwii d WmRUDER ERNSTIG GEVALLEN Gistermorgen ps de heer O Hoogerwaard per rQalel op weg naar Rotterdam Ter hoogle van de Hollevoeterbrug kwam bglEoo ernstig te vallen dat hU zijn heupblen brak Dr Wormgoor van Waddinxveen verleende de eerste hulp en oordeelde het wenschelük dat de patiifot nu het ziekenhuis vervoerd werd AUTO OVfeR DEN KOP GEAAGEN De heer K v Vlet melkrijder alhier reed gieterochtenp met een volgeladen wagen melk van den rijweg Gouda Den Haag af en sloeg over den kop Wonder boven wonder liep het goed voor hem af hij kon door den bodemvaa de cabine uit den wagen klimmen en had geen letael bekomen VOOR ZONDAG v m 10 30 en n m PREDIKBEUI Ned Herv Kei 3 30 uur ds Verkei Gtnt Gemeente vjn 10 30 en n m 3 30 uur ds Hofman Nieuwerkefk m IJssel VEREENIGING VAN LUCBTBESCBERMING De afdeeUng Nieuwerkerk a d IJsel van de Ned Veitenigin voor Luchtt esclienning tucld Maandagavond m de zaal van de heer J Bo op een ledenvergaJennjlpBij de Mesuursverkiezingen mr jde heer K te Root men herkuen Deil stelde zich net herplaats weidAekozen ker Sh ƒ f jens gai het hoofd m luchtbesctieiming de heer P vUienburgeen uiteenzetting over het vamen vanblokken uaaroa de heer G de Jong het een en and r besprak wzake bcachemung tegen en behandeling van brandbommen COLLECTE WINTERHikp Bij de Kerstcèlecte van WiMeriiulp Nederland is e bedrag va ƒ 44 15 ingezameld ff BVRGERLUKE STAND Geboren Cornelia dr jarft C Scheel en E J liui Bommel füntJe dr van G Oudül en Fr v d Berg Overleden L den Haan Vchtte van G Stoppel iburg 84 jr IiOOP DBB BEVOLKINQ Ingekomen van Leldu de Jong naar Hc fdweg 60 Vertrokkdh C Zuidddi Amersfoort C F Hazebroek naar Rotterdam W de Bruin naar Zoetermeer VBBGADEBINO VEBBBNIGINO ZDtKENHinSVERPLBGINa Onder leiding van den voorzitter den lieer H Sweta hield de vereeniging Ziekenhuisvenkging iecUng OpeikUaMns de vergadering JlfeJ leTen H Terdu tüÜMBjfttuuraledan In de fia tinM den heer die nici kieerln fanmerking te Iwmn is kozen de hter Gcooi Ift cont butie zoowel voor verpleging ala voor operatie werd onveranderd vastgesteld De begrooUng voor het jaar 1942 is voor verpleging aan inkomalen en uitgaven vastgesteld op ƒ 3100 en voor operatie op 800 De wachttijd voor nieuwe leden ia verminderd tot drie maanden ZOMBRGBWASSEN IN DEN Naast de gi die hier aan beginnM de te groeien Ja ADOLPHUS I dfewllofteelt ieft weAf geelt ewacsen rmit flink wkitefluanden ia het een mooi gezicht al cH jonge zachte groen te lien onttpnilbHi Ouderkerk a d IJmoI PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Nfed Herv Ka vm 10 30 u cand Ant VonkNoorAv njn 3 uur da J G WoelderinL WijkgebouW a 10 en njn T uur de heer A de Ref elijkheid godsdienstonderwijzer Geret Kerk vjn 10 ca njn 3 uur ds D A Vogel Oudewater KERKELUKB INZEGENING Tot leden Ier oommisae van beheer in de GeraflKerk zija l enoemd de heeren J B womijn en K Soedhart BENOEMING GEMEEN7KVELDWACHTEB Tot g eme e nfc veMwabhter alhier is benoemd de hftr J Borger marechaussee te Rotterdam j kEDIBBEVBTEN VOOR ZONDAG Ned Herv R rk v m 10 30 en nam 3 uur ds P J lSteenbeek Geref Kerk voorm 10 30 uur en nam 3 uur ds W van Dijk voorbereiding H Avondmaal en bevestiging ambtsdragera Reeuifük BimGERUJKE STAND GeborenCooielis zn van C Ver waal en A o Stkthart Dirk zn van A V Hanswi en G Streefland Getrouwd G Straver 39 r a C M Boere 37 jr UN P DER BBVOLK1NO Ingekomen J M Verklei uit Waddinxveen in Jfc Gravenbroekscheweg E 174 f Vert rokkenijE H Henckens n Heel en Panheel Fanheel 146 M A Krauas naar Schiedam Marconistraat 49b PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kep Reeuwijk v m 10 en n m 3 uur dsw Vroegindewey Ned Herv Kam iuipwijk v m 10 uur da Volleoweircr van Nieuwerkerk a d IJasel n m 3 uur ds H S J Kalf van Gouda Geref Kerk vj 10 30 en nm 3 uur ds P Warmenhoven PREDIKANTSVACATURE TT 8LUIPWIJK Cand Da Uat Candidaal c tJkt têDen Bommel heeft het wr ep all pdl Mtant bij rle Ned Hervsdide C mm i i n w te Sluip ijk in de vacature ontstaan door het vertrek v n ds E R Damsté naar Stavenicse aangenomeiC Schoonhoven RCHOONHOVBN IN 1941 Over Schoonhoven in 1941 valt behalve hletgeen in het algemeen overzicht in ona nvftdner van 31 December vermeld waa nog het volgende te ver deeling Schoonhoven van Het Kruis vierde haar 40 jang bcstadn Ds D J v d Graaf en Ds J Hfliekslra reap Ned Hervormd en Geref predikant herdachten hun 25jarig amUsjubileum De heer A Nednr herdacht den dag waarop hij zieh voor 90 jaar in Schoonhoven als ahreramid veslBde De scbggJfMRt den Bij4 el bestondEo jaar Er Icwamen Iverscluirende verkeersve i be lerft rigen kot tfiind de nieuwe brug in de WerKraat de trottoirs langt de Havén W Z en langs de Voorhaven De rioleeringswerkzaamheden kwamen tot een goed einde en thana rest nog alleen het afbouwen van de zuiveringainstallatie Het vreemdelingenverkeer vierde hoogtij Uit alle deelen van het land kwamen toeristen meest op een ultgaanadag ScJhoonhoven beeoeken lederen dag kwamen er booten van de Reederij op de Lek afgeladen met Itotterdamsners naar Schoonhoven om de stad en haar fraaie bouwwerken en singels te bezichtigen BURGERLIJKE STAND Geboren Hepman zn van W van der Horst en G zn van W van di hoven Gerard zn van J Straver ker Jan Bendril J van Sicrenberg de Boer en H W Poppen BENOEMING GTMNAStpKLEERAAR Het bestuur d Chr UX 0 school heeft per 1 Janiliri 1942 benoemd tot eaderw zer in mt vak lichamelijke oefenmgen denlheer G N Rinkel leeraar M O alhiw Tot op heden werden de lichamelijke oefeningen door twee aan de school verbondöi onderwijzers gegeven inhov Rudolf Horst en C Spin Jacobua Adrianus n W G Pannebak Willem zn van W Ommftahwliiar beseek Dinsdag herdatht bet echtpaar Stoppelenburg N Donker di het voor zestig jaar in het trad De heer Stoppelenr echtgenoote genieten goede gezondleidf Burgemeester C V W broiT van Hemert tot Dmgslof alsmede de beide wetboudets Ai a secretaris der gemeente hebbai het jubileerende echtpaar persoonnjk geluk gewenscht Ook van vele andere zyden ontving het bruidspaar blijken van iMlangstelling zoodkt het een prettige feestdag ia geweest DE HEER JAC VERDOOLD JUBILEERT j tS Jaft aeeietatls ha Oas Bel De heer Jac Vei ioold W dezer gemeente dii tal van o functies vervult fen een geziene is was op 1 Januari a s 25 jaar taria van de Coöperatieve Landbouwvereeni ing Ons Belang Waddinxveen VERKOOPING DOOR NOTARISSEN V d MOST EN VAN KRANENBURG Zes a twiattg wea a haisea verkaeht Notarissen D B v d Most alhier en J van Kranenburg te Gouda hebl en Weenadag in De Unie te dezer plaatse ten verzoeke van de erven van den heer C Jongenburger publiek verkocht zestien woonhuizen met erven en tuinen aan den Kerkweg 88 tot en met 128 te Waddinxveen en tien woonhuizen met erven aan de Zuidkade 282 tot en met 300 te Boskoop Koopers werden van de woonhuizen aan den Kerkweg no 98 de heer Joh Rouwborst t Waddinxveen voor ƒ 2750 o 100 de heer L Koetsier te WaddMveen voor ƒ 2800 no 102 dczelfdejbor f 2775 no 104 de heeb I D Stuurman te Waddinxveen vior f 23jl no 106 de heer C J de wü iff MMkapelle voor ƒ 2775 no IGB dAHelyJbr ƒ 2900 no 110 dezelBa oor ƒ ÏB55 no 112 dezelfde voor x2925 no 114 de heer J Booij te Boskoop voor f 2825 no 116 de heer J Zwijgers te Waddinxveen voor ƒ 2875 no 116 dezelfde voor ƒ 2825 no 120 de heer C J de VrU te Moerkapelle voor f 2875 no 122 de heer L Koetsier te Waddinxveen voor f 2875 no 124 derelfde voor f 29S0 no 128 de heer Joh Rouwhorst te Waddinxveen voor ƒ 2850 no 128 de heer J Bos te Waddinxveen vdor 2860 van de woonhuizen aan de Zuidkade no 282 de heer D Hassefras te Hazerswoude q q voor t 1225 no 185 dezelfde q q voor f 1325 no 286 dezelfde q q voor 1375 no 288 de heer C Beukenhol te Boskoop voor f 1375 no 290 de heer C de Rooij te Waddinxveen voor ƒ 1350 no 292 de heer L Koetsier te Waddinxveen voor ƒ 1025 no 294 de heer J Booij te Boskoop voor ƒ 1050 no 296 de heer D Hassefrag te Hazerswoude q q voor 1075 no 298 dezelfde q q voor f 1175 no 300 d 7elfde q q voor f 1375 Bij de voorts door notaris D B v d Most gehouden publieke verkooping ten verzoeke van den heer K Schelling van twee woonhuizen met erven en s huur Nooidkade 269 en 271 te Waddinxveen zijn de panden niet verkocht RUK8POST8PAARB ANK Aan het postkantoor w de December inulegd Ê tenigbeUald ƒ mM M Het laatste ddh R geven boAje Kxmm M 4687 B geduren 7596 28 en toor uitgel nummer DOODELUK ONGELUK OP DB SPOORBAAN Taadarte aadateate daar teda Woenadagochtend omstreeks 8 uur is de 24 jarige mej M G Uska wonende aan den Kerkweg alhier als assistente werkzaam bü tandarta Muller te Gouda nabij het station Waddinxveen door een trein uit de richting Alphen aan den Rijn aangereden en op slag gedood Het slachtoffer dat van huia kwam en naar haar h4tni kiivg op Weg was wilde den reeda nflerenden trein nog halen en zij liap darom van den overweg af den korwren weg over de spoorbaan iaplaaa van langs den openbaren wig tfgaan De toedradlt vin het gebeurde ia vermoedelijk geweest dat juist toen zy de rails overstak de trein passeerde waardoor zü door den locomotief werd aangereden Tengevolge hiervan kwam z j net naar hoofd op een wisselkastje naast de rails terecht Door de düialemig heeft niemand iets van het ongeluk bemerkt doch de machinist hoorde een klap en toen men daarop ging kijken vond men bet lichaam Toch alle negen lïISTRIBUTIEIBEUWS DE NIEUWE BONNEN Voor de week van Zondag 4 tat Zaterdag 10 Januari zullen ét gettruikeluke rantsoenen brood of mi bak en aardappelen verkrggbaar x op de bornien 02a en 02b van de daar voor aangewezen taarten Ook voer vleeaeh of vieeaehwaiw4s boa 2 aaageweaen aiet diea stande eehtar dat op baa Ma soéalireeds werd aangekondigd eea lail seen lai knuien worden gekaaktdoch dat op boa tb sleehte e kwart tantaocn verkrijgbaar tal itta waardeer de tot dusver bèaelilkMwgestelde wekelijkaehe hoeveelheid vaa 3 rantaoenen werdt teraggebraeht tot 24 laataoea Voorts is bon 26 van de petivleunw kaart aangewezen voor het hoeven van 2 liter petixkleum in de periodt van 4 Januari to 14 Febri arl Hel vleesehraatseea Vso bevoegde zijde wordt de a k dacht er op gevestigd dat met inga t van 4 Januari a s het vleeschran soen wordt veiminderd Van bovei genoemden dattun af geven in vetw band daarmede de met de letter B gemerkte bonnen van de vleeschkaait recht op het koopen van een kwart rantsoen vleesch of vleesdiwaren il plaats van een half rantsoen De vo r de week van 4 tot en n t 10 Januari a s aangewezen bonnen o2a geven dus elk recht op het koopen van é rantsoen de bonnen OSb op een kwart rantsoen vleeacfa of vleesdw waren PETROLEUM VOOR VERUCHTINGSDOELEINDEN De secretaris generaal van hal departement van I del Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dait gedurende het tijdvak vui 4 Januari tot en met 14 Februari 1942 elke d r met 26 genummerde bonnen van ds met S en T gemerkte petroleumkaarten recht geeft op het koopen valt twee liter petroleum voor verliehr tingsdoeie inden Nadrukkelijk wordt er de aaai dacht op gevestigd dat de met JOr 24 en genummerde bonnea ni 4 mogen wordei veraletigdf doch daarentegen xorgvaldig dianeH te werden bcwaai VERLENGING GCLDICnBIDSDDim BONNEN De seeretarls gaaffaal vaa het departement vad Landboow ea VI seherij maakt bekeed dat de geldlf heidsdnur vaa de aaet Ma m tlV gemerkte bonnea die voor de peiiada van 28 December I tm 3 Januari a zijn aaag e w e sea ter veriuUgiag vaa brood vleesch ea aardappelen wontt verlengd Lm Zaterdag 16 Jaaoait Ook de geldigbeidsdaar van de mal 1 gemerkte boaaeii voer Wer ea ▼ et welke aijn aangewesen voor het tQdvak vaa M Dcoaaaber U Ua Janoari a s wordaa varMagd Ija Z terdag 16 Janoari aA Bovenstaande regeling dient om ta voorkomen dat vacantiegangers dia vertrokken zijn tonder deze bonnea mede te nemen daarvan geen gebruik zouden kunnen maken Voor de periode van 3 t m 10 Jan aj zijn op de gebruikelijke wijid Ixmnen ter verkrijging van bovengenoemde ai jltelen aangewezen Vdica spt ÊntÊÊBg umin U hmtln udutU n m dtnu tréfn RADIONIEUWS aiKvnaini l uj m T M Gramoioanmas Tjtt OektMMeraiiaiiMfe iM OniMiftKinaiiuiah SjH moTMlMwab ilehun s IS Qr am a t ea mn MSek ijt OekUaa STinnaMak 141 GramofaonmOslA I UVe Sc hnNnnrouw flV OrMnofoonmudek teje BrnstlM mustak o n UM Voor davroaw tlJ Gnmofooiunadek UJO KUm v BMCk en lUn orkot U e Abpinak U 46 BMO NieuwB en economlwlw bcriditcn 13 00 Da o nnlataneh opbouw Van den tandttanS 11 IS Gramoiooaniutl Mas CummI Hel tecltpTftn van den klelnvn tuin 14J0 Ka ge dancn arbeid miulak en vrdoiqMwtd 1S 5 Cramofoornnuilak M 00 Cyclus Ood I don monich M S t ttM met ptano b a a leldins en rametqonnuiiek 11 11 BNOt Nleuwt ecoiwinlaciieen beunbertchtaa lT 3a Grainotoonmuslek 17JS Dniteehe taalcursus ISOO Gramoloonmusiek ItM Btt kwartier van den arkcld U3 JTo MUMea en mitMrfeonmuiiakj ISSO Aetoecl halfuqr ItJt Hatterdamsd niniurmonlseh orktatea ollaW Vanaf 1 M alleen voor de lUdtoCenlales die ever een lünverblndlns met de Studio beechikken lO I Celo en plano as4S Verv van 10 30 MJO Oramotoommulek tl O BNO NleuwsberlCMen tlM BNO Encetaehe ultcendins Dot A Hem Heel M KramaMmmu ek M U De Samblera ean nM GrannfoonmoilA 33 U M0S rrana Woutcn en ttn orkest opn tLvcasoM a nu faal van de Its S M Ele RllTeraom I i muilek 10 00 Mor enwt dlM 10 U loonmuziek lOJ uaite iraulek opn 1140 Planovqgrdracht 12 4S BlfO ineliwteconomftcke berichten 13 OS Roemeenaeh orf keet Grefor Serban 13 00 Voor de JeuEd 14 00 Zanc piano i jremofoenmn 14 30 Grimofoonmuziek 14 40 Cauierle J3 f de nnudek 1900 OotAtOi StrHkorkest irramotooninuilek 15 46 IBer WA IS IO keet Malando en ranmtoonnnulek Voor de blnnenwhippen IT 19 BMO HlMWSeconomlsche economlscheen beursberichten 17 30 Otttl concert IS 00 Cyclu Jn een nieuw ItcM bellen Voorbereid door de NS B lSU Ca mclia fi muzikaal programnia ia 4 n eu Jaar voor den p oeg S 00 Actueel haU uur 16 30 Gramofoonmuziék 19 46 wetenawaardiaheden van de week 30 00 Gramofoea muziek Vanaf 2015 alleen voor de ttaSloCentrates dte over een IHnvcrblndinf met de Studio beichlkken 30 IS Ollverkoop M41 2130 Muziek en muzen bd d Grieken ttM BNO NleumbericMcn 00 BSO ToellckUn op het weormechubertcht 22 10 32 IS AvondwtJdlnr Itedenandiche Kultuurlumer zal ZaterdaS M wn iiea over Hllverium II van 19 4 ouierle hondan over de KuM Dr noekaira dirocteur r 0