Goudsche Courant, vrijdag 2 januari 1942

VRIJDAG 2 JANUARI Ittt Ailvtrtontiiii i IM JiBiutri IMS ovcr iMd te VoorlNtfC Mze fe Uefdé BroMer en Zw er JAKWIUJSMBOflCa oud Beferendari der P T T In den ouderdem van 61 jaren C i I BCSCH G K BCSCH fe tring Burg IforteniniBgcl 97 Geen bezoelc O 107 18 Heden overleed jt EijadenBeUpë door een noodlottig ongeval onze geliefde Broer en Zwager JAK P BEZEMER in den ouderdom van 46 jaar int aller n aai W dè GBOÓT Bemner Gouda n Dec IMl Harkt 38 I O 106 18 Ondergeteekende betuigt met wéderkeerigen heiJweno harteil dank voor de gelukwen en bU d Jaarwisaelinu ont vaau f Dr A MONTAGUE Ijui Gouda 2 Januari 1943 De Heer en Mevrouw Runge Fluweelen Singel J9 zeggen met wéderkeerigen geluk weifsch htrtelijk dank voor de vele nieuwjaarswenschen doop hen ontvangen a 109 10 By den wedmropbouw Tao Mt nciiynita cakeuiavto u dvMTteerco Mn det maditicfle bulDmiddelMi Mevr HUPKES BeytmbighUan 37 waagt en NEf NEiSJE r d BKtrgteaurea hoven 18 jaar U LOSSE NUMMERS vaa de GouilsclieCoMrant zIJD dagelijks verkrqgbaar b f a BAiCKEf St oorstraat 1 N V P J ENDENBinK Veental 18 I DÊ OROOT Wachtelslraat 43 A HAMOEN Burg MartenasIngEl 9t DE iONO S Boekhandel Boschweg 62 t e Kioal N RIJS Kamemèlksloot SPOORBÖEKHANDEL Stailoa BOSKO M Fa D C v de WILLIK Z de no 14 en bil de genten la de omliggende geoieenten Dt hmtmót Noorwha WJntarspsrtraniaii SUPERS ÖMt MMCKJEI FONHU ia ffiam in NadBriandtelMij varteling rtohanan dit boak mndt ap aa navolglian wijaa da earriim baatiiriivan raa een Noorschen boerenacNMi dia door ai firtr inntngea m adaatbaiMuMade kimdatrijdea iid ajid baniaind wordt Brija I l ta iac f t M t Varkrijgfa i den boetliwidiji A W SijthofftUitgMare MMtMüapQij H V Laidan PXOTIMCIAIJE rOBUIfATIB TAM atST I PABTiaUI T VAN J iAJflMiouw m taacMMMu iHCJUk T r PlDlmirMbandera t t l a PtntevMatapci Ca aaniliiltinc aan d ofeeisela pobllciUes in ite ptn hini t ét FiarlBeiala VoadMüoomniianria voor Zuld HoUaml belanabeUïeiidea aot au isadndiluUik amtor de ndsclit dat op Mn bedrijf deehti dvor Ma awlmliUnW Blllfen c mat orden gehouden en el ten hoogxa tt itukl tadlen b bedrljt grooter U dan U H A cultuurgrond ten hoofato IS tok Zufta ii thMu reedfl van tneiwi wi ng op kippen en eenden en per 1 JTanuerl IfO ook op taiaen oi kalkoenen Na I Januari Mtt tullen dui op Mn bedrijf ten hooe ite 10 o U atuka pluimvee In totaal dus Uppen eenden ens tezamen aanwezig mogen itjn tmxij door of vanwege da Nederlandache Cmtrale voor Eieren eo Philnuree te De Bilt uitdrukkeUik anders is bepaald Den pluimveehouders wordt aangeraden hiervan goede nota te nemen aangezien bij overtreding van deze bepalingen behalve de gebruikelijke boete tevens tot oomiddeimke Inbwlsgnfnilng van het teveel aaawexlge philmvae zal kuhnen worden overgegaan In vertMtod met bovenstaiande wUaan wtj erop dat biimenkort een atrenffe eontrtle sal pla s vinden waaTbtl alle bedrijven zullen orden bentehtHet is dus zask eventueel overtollig pluimvee thans zoo spoedig mogelijk op te ruimen aiW 8 VAN DER MEB N V DEN HAAG FABRKANTE VAN RAD StOF2UICas B iCTROMOTORW VRAAGT Nette meni voor iin montegewerk OPLEHMNG Nw noodzakelijk LOCH Vast uurloon volgem i bel naar optotdlng eeftijd en pniiaHes i Gegadigdan dienen zich aanslaande maandag ot dinsdag kissan 1012 en 14 16 uur aan ie meMen t i VANDERHffMN V Atdellng Arbeid Advertentiw lOr MAANWEG254 DEN HAAG O 104 De meeste gezinnen ht Gouda en omgeving laten dagelijks d Gouósche coupant I hat dagblad dat toads hat bast Varaorgda f niauws brengt v n dan dag van stad uh om gaving an daarenboven varschillande aantralikalgka rubrieken bevat Da Goudscha Cotirant wordt alkan avond aan huis bazorgd in Gouda ati aan 15 tal gameantan in da omgeving in Gouda voor 18 cL par waak of f 0 78 par maand buitan Gouda 19 et par waak Abonrtamanten kunnen alken dag aanvangen Brifii UIT flE PERS De opko nat van de Japansche scheepvaart Eind 1938 schreet W U Hichene in International Affairs een artikel over de snelle opkomst van de Japansclie scheepvaart dat door de jongste gebeurteniiisen opnieuw acttleel worden is De sehr herinnert aan de BombayJapan Qonferentie van 1888 tusschén de B O die 66 pet van liet verkeer had de Austrian Lloyd met 17 pet en de Navigaiione Generale eveneens met 17 pet Japan nam in dien ti d nog niet aan het vrachtverkeer déel Dat zou echter niet lang duren Er ontstond een vraditcnoorlog waarin de JafSnners van aen groot uitlioudiii vennogen blgk gaven zoodet zij tenskrtte in de Conference moesten worden opgenomen en wel in 1896 D P O stond 18 pet van het v rleeer at In 1913 verloor de P O opnieuw terrein Japan had toen een quotum van 40 pet de P k O van nog alechts 28 pet de andere l nen samen 32 pet Toen kwam de wereldoorlog als gevolg waarvan de Engelsche regeering h grootste deel der tonnage moest opWÏdeKen Ja 1921 werd de Conference he ien niet ale resultaat 66 pet van het nlceer voer Jj pwl en 34 pet voor de P Sc O terwijl de andere beide Europeest e l nen uitvielen Nog was het einde er echter niet De Japaifiieis bleven opgingen en in 1929 haddeki ziij t e la gelegd op 80 pet vain dit bMSDcrJiHta vervoer slechts 20 pet air de P 8e O overlatende Het groote gevaar was sciirijft Hichens dai de en niei nteer dora de Japansche Vreeders weiden gevoecd doch 4oair de enzokiai de Japanacbe Teree igkiC vao katoenspinners Dezen telden de vrachten vast en de P O was gedwongen zich bü inin bealiasing neer te legigen Een ander voort eeld was dat van de Calcutte Japan Conference Ook hierin wisten de Japannen het leeuwendeel vati het verkeer voor zich op te eiaohen Ai laatste vooi4 eeki geeft Hkhens de VMin tauschen Austiaiië en Japan in welke vaart de Japanners tenslotte 16 moderne acbepen hadden met nog twee in aaniwuw terwtH de British Eastern and Astralian Line slechts over drie oude schq en beschikte Samenvattende kan men zeggen dat de groei van de Japanscbe scheepvaart gedurende de laatste halve eeuw In dert Pacific fefl Mneiiaal is geweest en dat de achteruitgang van de Engelsche sdwepvaart in dit licht n droevige gesshiedenis vormt Op bet oögenblik October 1939 wordt twee derde van den Britsdi Japanschen handel Hl dffli Pacific door Japansche schepen bewerttstelligd terwijl men twee generaties geleden nog geen Japansche scheepvaart volgejis Westersche begripben kende Ook ms aandeel in den haéoèl zelf is tot onwaarschijnlijk kleine proporties ii ekrompen Het is een Mnstige situatie waarvan men de oorzaken eerst moet kennen om erbetering te kunnen aanibrengen Die oorzaken waren in de eente plaats De Japanache regeerkig heeft een ver vooruHziende politiek van subsidies toegepast Tuffischen 1932 en 1936 had men drie sloop en bouwprogramma s Het resultaat w j dat er een half auUk en Ion oude toonage werd ge sloopt en 300 000 ton nieuwe tonnage werd gebouwd Men bouwde nieuwe snelvarende schepen onvergelgkelijk superieur aan hetgeen men tot dusverre had Eind 1936 beaohikite de Japaneche koopvaardijvloot o er meer schepen met een lee tijd minder dan vijf jaar dian eenig ander lapd in de wereld vergeleken m t de totale tonnage Voor den bouw van nieuwe schepen werd kapitaal tegen een lage rente beschiltbaar gestekt In de tweede plaats hebben de Japanners hun voordeel gedaan met de valutadepTe iatie en den lagen levensstandaard in Japan Waarom heeft Japan Wan al deee voordeden nu eeft zooveel t eter gebruik kunnen maken dim Engeland want ook daar had men toch gedeprecieerd kende men de politiek van goe ftoop geld en die van Mlbsidies Hichens komt dan tot een zeer belangrijk punt Het grootste deel van de Japansche industriële massaproductie bevindt zich in handen van drie groote families de concerns Zaibatzu Deze groote concerns zijn verti aJe organisaties d w 2 zij beschikkeif pver eigen mijnen hoogovens en scheepswerven hebben voorts him eigen soheepvaartlijnen hun eigen barak en assurantie bedrijf en zij zijn tenslotte zoowel kooplieden als iiidustrieelen Bun positie is daardoor sterk tegenover de Engelsche ondem ningen die niet op zoo groote pchaal verticaal georganiseerd zijn Hichens kat evenwel in het midden of deze economische ondememingsvormen voor Engeland gflchikt zijn al is zijn eigen persogn jke meening dat zuks niet het geval is omdat ziJ weinig strooken met den individualiütischen aard van d n F gélschen ondemcm Een ander voordeel van Ja an meent hij te mogen zien in het feit dat de Japaneijhe lijnen efficiënter worten geleid ten de Hlngelsche De ailer èelangrijkste taetor Js evenwel dat de Japansche feederijen voortdurend den actieven steun van een krachtige regeering h h ben in overeenstemming met de pubiuke meening atenede die van liet bedrijfsleven De opkomst van de Jispansche scheepvaart is een grooite haUonale foewQging geweest en had den steun van elke groep der gemecaiachap welke steun niet alleen m woa rden maar ook in daden tot tiltdrukMng kwam In J936 werd er eMi wet uitgevaardigd die eüte niel economische ooncuwentje bisseren de Japansche reederUen verbood Zooveel mogelijk moesten Japansfhe goederen met Japansche schepen worden vervoerd wat ook gold voor den invoer van goederen Deze opzet is in i oóge mate een succes geworden Nieuwe vleeschprüzen in 1942 VOOBTAAN NOG VIJF SOOKTElt BUNDVLEESCH t let ingang van 1 Januari 1942 is de nieuwe vle chprü enibesciukikihg van kra dit geworden waardoor het aantal vleeschsoorten en de prijzen waarvoor deze mogen worden verkocht Ü gewijzigd Over het algemeen komen deze veranderingen neer op een verlsging van de prijzen uilgezooderd voor schapen en varicensvleeech terwijl bovendien de controle op de naleving der n ijevoorachriften veel gemakkelijker ia gewotden Voor wat het rundvleesch beteeft is het aantal soorten dat mag warden verkocht teruggebracht van elf tot vij n l biefstuk en ossenhaas roastbeaf lendenen roUade en alle soorten pen gehakt en poulet en rauw vet Het aantal soorten varkensvli welk vleesch zooals bekend den sten tijd alleen aan ziekenhuizen n zieken wortd verstrSit en bij noqdslachtingen beschikbaar komt is van dertien op zeven teruggebracht Kalfsvleesch mag Hhans alleen nog maar worden verkocht als vleesch van graskalveren en van nuchtere kalveren terwijl hervocff voorheen negen prysklassen golden Het graskalverenvleesch wordt nu verkocht tegen rundvleeschprüs schapenvleesch moest een wenig in prijs wouden verhoogd omdat het tegen de oude prijzen den slagerijen verlies c leveKie H et verdient wel de aandadit da t alle vleeschsoorten die niet in de neuwe vleesrfipryzenbeschitokHig worden genoemd niet meer mogen worden gemaakt tn verkocht Ten overvloede wordt er nogmaals op gewezen dat het prijsaanduidingsbesluit voor de slagerswinkels onverminderd van kracht blijft Ih een officieele HÏblicatie die dezer dagen in de bladen verschijnt vindt men alle prijzen inclusief omzetbelasting opgenomen De Nederlandsdie Arbeidsdienst BCmE BELANGSTELLINa het A JJ P verneemt is Je belangstelling voor een vrijwillige dienatnemiog bij den Nederlandsche beidsdienst in zoo mime mate gebleken dwtde 30 bestaande kampen voor jongemannen in de op S Januari a aahvangende periode i ezet zullen zün zonder dat men gebruik heeft behooven te maken van de mogelijkheid totoproeping voor een verplichte dienst neming Zestien kampen waren dezen winter reeds in gebruik de 14 overige zuMen 9 5 Januari haar nieuwe bewoners ontvangen De diensttijd voor de op dezen datum komende ploegen duurt tot 20 Mei a s behoudens mogelijkheid tot vrijwillige verlenging De bezetting per kamp bedraagt 130 a 140 man Intusschen worden nieuwe kampen gebouwd met het oog op de uitbreiding van den NA D welke per 1 Juni aj gereed moet zijn voor de zomerploegMv waarin ool de aanstaande studenten zullen worden opgenomen HET WESTLANDSCHE TDINBOCWJAAB TCgendagen door het weer goede flnaacieele resultaten Het Westland heeft een bijzonder tuinbouwjaar achter den rug De tuin bouw heeft nogal stefk met de natuur te kampen gekregen die onverwachte tegenslagen heeft gebracht al mag dan ook gezegd dat 1941 in financieel opzicht een uitstekend jaar is geweest Toen de oogst eenmaal kwam viel over de hoeveelheden niet te klagen De eerste slag was behoorlijk raak en tegen stevige prijzen konden de eerste producten bloemkool en sla worden afgezet daarna kwamen ook de groenten van den kouden grond en het aan vankeiyke tekort op de maikteo werd ruimschoots aangevuld Voor enkele producten zooate natuuikpinazie en sla bad een prijsinzinking plaats Met de aardappeloogst liep het niet bepaald gunstig en de finsncieele resultaten waren door een matig beschot iet best Daarna volgden de stookdruiven en tomaten die ook later waren dan andere jaren hoewel toch veel van den achterstand kon worden ingeloopen door het gunstige Weer Ook voorjie beide producten bestond een flinke vraag met een goede opbrengst zoowel wat gewas betreft als Er zijn veilingen die haar jbzet met ongeveer een miUioen gulden zagen stijgen de groote veilingen zooals Naaldwijk Honseletsdijk Poeldijk en Westerlee kwamen er zelfs nog boven Uiteraard staan hier tegenover uitjaven voor aanschaffen van materiaTen en meststoffen doch het gebed heeft den tuinbouwer gegeven hetgeen hü in vele jaren heeft moeten missen epn volledige belooning voor zijn rrbeid zonder dat zijn product als onverko baar moest worden aangemerkt in finaiicieeie betekenis De wiUofteelt nam in het afgeloopen jaar in het Westland sterk toe ap Toen het in deo zomer langen tijd droog bleef kwant de boonenteelt in moeilijkheden en nadat de producten eenmaal ruim volwassen waren bracht veel wind schade aan de gewassen Toch is de oogst ten volle nieegevalr kn als gevolg van de omstandigheid dat het najaar bijzonder gunstig verliep en de nacultuur volledig tot ontivikkeling kon komen Dit was ook het geval met de late tomaten die een zeef ruim beschot hebben gegeven Aan het fnat voor Bisskaa Dui sehe infanterie houdt zich gereed Orbts HoUand De opMdiBg vu Jafaaadie nemtan Een kijkje 1 de tankscfao 4 van Chiba waar onderridit wordt gegeven met behulp vsa sainiatinir De HierdensehCy PdStlsshs houtskoolbranders t ziJn vratp meesters in hun vak Bij JOe Ginkel nabif Ede Gk hebben zij op het oogenbUk 12 zgn mijters of hout ooUnandplaatsen in ttewerking Nadat het dekzand is verwijderd komt de boutskool aan de q pervlakte en wordt losgewerkt Polyirooa Sagers Een B a l l sili verfceBningsafdeeling vertiekt vet ea lacht Eén der soMaten laat zich nog snc hét machinepistool uit de kaaemat Minreiken Orbk Hi mi x Pataaofllevaart lir eskader verband Dultsche lichte iuisers in oorlogskleuren gaschildard op iee Weltbild PolvvooM V