Goudsche Courant, vrijdag 2 januari 1942

GOUDSCHE CGUBANT Zaterdag 3 J iari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ïSLïïSr gOr Jaargaig No 2 24 Chefredacteur t VXCtm Gouda Manilla in Japdnsche handen VemieHging der Ameril aansckë vloot op Hawaii wierp verde digingsplannea bverhoop Geallieerd verdedigingsplan steunend op Singapore en Ned lndië Het adniatcric van oorlog te WIsUngton heeft volgens AssociatedPress medegedeeld dat vooruitgeschoven troepen van het Japansche leger dn 2den Januari om drie anr in den namiddag plaatselijken tijd de hóoidstad der Philippijnen xi n bymengerukt Alle troepen der Ver Staten zijn teraggetrokken en aUe installaties tot verdediging va Manilla vernield Te Washington is oificieel medegedeeld dat het Amerikaansche vlootstennpmit op de Philippijnen Cavite voor het binnenrukken der Japanncra in Manilla ontruimd is DEEEN HEEFT VEEJ DE ANDER NIFTS GECTT WINTERHULP VAN HET VELE IETS door de Berlijnsche bladen zeer groot opgemaakt gepubliceerd In hun overzichten w zen Se bladen op de beteekenis van den val van Manilla die naar gezegd wordt een onherstelbaar prestige verlies voor de Ver Staten beteekent In een commnmqné verklap het departement van Oorlog te Wasiüngton dat alle Amerlkaaaselie schepen uit de zooe van Manilla en Cavite zUn teruggetrokken dat de Amerikaanséhe troepen hechte stelliigeB beloerden HaniUa hebben betrokken en dat zt het eils d Corregidor beset hoadm Berichten van de PhiUppijnen aan het departement van oorlog melden dat de Amerikaansche troepen eeist twee dagen geleden ait Manilla naar NooVdelüke stellingen sijn temggetrokken terwtJI looals bekoid i de verklaring van Manilla tot opoi stad veel vroeger is uitgegeven De val van Manilla is niet het eerste Japansche succes in Oost Azië en zal ook niet het laatste zijn aldus de radiospreker Fraser in den Londenschen nieuwsdienst Van het standpunt der geallieerden aldus Fraser verder is de toestand in dat geheele gebied ookverder onaangenaam vooral daar deJapanners niet alleen in de Zuld Chineesche zee maar in de toegangen tot deze zee een aanzienlijke vlootsuperiorifeit hebben verworven Deze vlootsuperioriteit kan door de Japanners wanneer en waar zy willen worden uitgebuit Belangwekkende bijzon derheden omtrent Japanschen aanval op Hawaii RELAAS VAN MAJOOR DER JAPANSCHE LUCHTMACHT Een majoor der Japansche luchtmacht die aan den aanval op de Pafi ficvloot der Ver ëtaten in de haven van Pearl Harbour op 8 Decemt er heeft deelgraiomen iieeft aan eer ver tegenwoordiger van Domei medefo deeld dat de voor en aanval aangewezen vliegtui D om middernacht zijn gestart van hun vliegtuigmoederschip Er stond een sterke Noordoostenwind en dikke wolken l edekten den hem op een hoogte van 1500 tot 2000 meter Het was tegea zeven uur toen het eiland Oahu in het zicht kwam Er viet geen enkele roekkolom te bespeuren hoewel de geheele Pacific vloof daar in een dubt ele rij voor anker moest liggen Inderdaad werd de vijand volkomen verrast door den aanval welka duurde van zeven tot twaalf uui des ochtends De eerste golf der aanvallende vliegtuigen stuitte zelfs op geen enkel schot van het afweergeschut een inhoud van 9 0501 ton als vlaggeschip de kruisers Marbtehead Cincinnati en Trenton elk groot 7O50 Ipn de torpedobootjagers Eaul Jone en 16 andere vaartuigen van dezelfde klasse benjvens 10 nieuwe duifcbooten en ongeveer 12 oude duikbooten Ten slotte behoorde hiertoe nog het vliegtuigmoederschip Heron Men neemt te Tokio aan dat een groot deel van deze schepen in Cavite is ingesloten Eveneens kan worden aangenomen dat een groot deel van de over Luzon en Min danao verdeelde Amerikaansche strydkrach ten zich moet overgeveil aan de Japansche troepeji De verovering van Manilla is een droevig bericht aldus de Britsehe nieuwsdienst want Japan heeft zich daarmede in het bezit gesteld van een zeer sterke stelling die het in staat stelt verder op te rukken Vooral droef is het bericht voor de Amerikanen aU dus de nieuwsdienst verder het treft echter ook ons want daarmede is een nieuw bastion op dep Stillen Oceaan gevallen De verovering van Manilla wordt r Met Duitschland een vry Nederland Het aanvallende eskader stortte zich m duikvlucht op de oorlogsschepen welker bemanningen nog lagen te slapen De eene torpedo na de andere schoot omlaag Zij richtten ontstellende verwoestingen aan Ondanks sterke luchtslroomen slaagden de vliegers er m de doelen precies te treffen Later aankomende golven Japansche aanvaj lende eskaders werden wel onder vuur genomen door het afweergeschut maar troffen daarom niet minder nauwkeurig hun doel aangezien de vloot voor anker lag en zoo gauw niet in Ijewe ging kon komen Na zijn aanvalsvlucht wendde da majoor die dit relaas aan Domei deed zich naar de luchthaven Wheeler Waar reeds een 200 Japansche bommenwerpers een vemietigenden aanval hadden ingezet De hangars en op het veld staande vliegtuigen werden totaal vernield Door d snelheid van den Japanschen aanval had geen enkel Amerikaansch vliegtuig de gelegenheid tot opstijgen er werd dan ook geen vliegtuig gespaard Terugvliegend zag de majoor een ciagschip dat doormidden was gebroken twee andere slagschepen in zinkenden toestand en drie andere die in brand stonden Voorts nog een groot aantal kleinere eorlogsschepen die vernietigd of zwaar besqha4 gd waren Toen zijn eskader terugkeerde bij het vliegtuigmoederschip startte juist weer een nieuw eskader om den aanval op Hawaii voort te zetten Een b dsjewistijsch vliegtuig dat door het Duitsche luchtafweergeschut lot een noodlanding werd gedwongen PK Schröter Hoifmann De Ned Herv kerk te Twisk bezit een fraai bewerkten eikenhouten preekstoel welke voorkomt op de lijst van Nederlandache mon umenten Het fraaie kunstwerk behoeft echter drininnd restauratie Polvooon Kuiper Een Duitsche pionier stoottroep op ski s In het strii gebied voor Leningrad bewegen de mannein zich gehiidloos door het besneeuwde bosch Orbis lfolland 0H en fHaoH ♦ 2 op 9 50 onder 17 40 Maan onder 10 33 op 1938 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tèt consopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een half anr na zons t cnderifan ontsfolfjn worden Cananskwawaia Aan den Vlaardingerdijk te Schiedam wordt een slachthuis gebouwd dat thans de voltooiing nadert Een stier op een hpog voetstuk Op het dak geplaatst symboliseert bet voofdgebouw Polygoon HoU Mensch en dier hebben beide onder de winterkoude te lijden De adem beeft zich als rüp aangezet P K Ke$sler Hof mann Naar de Britsehe berichtendienst uit WuWaftoD meldti vond de val van ManUa Tfim M achtUoi dagen na 4e ente laadlnc van starlie afdeelingen lapanseiie roepMi in de golf van lAagaren In Amenluanaehé marineliriBgen traeht men de beteelcenls van liet verlie van liet aiarinesiennpunt van CavH nirt te vcriiletnen daar dit liet meest vooruitgesehaven Ameriltaan Khe steunpunt voor de dnikbooten en crlogaMliepen der Ajdallwhe vloot raa De Amerikaansche marine moet m een nieuw teonpunt zoeken voor kentellingen en ravitalUeering van dnikbooten De bonwkoaten van het atennpaat Cavite hebben 9H mlllioen dollar bedragen Na het verlies van C£vite houden ie Amerikanen ap Luzon alleen nog het steunpunt van tweede rang Olongapo over zoo meldt de Engelsctle berichtendienst uit Washington Het nut van dit steunpunt is echter door de terugtrekking vah de meeste mïirinestrijdkrathten Van het eiland twijfelachtig Bovendien is Olongapo zeer kwetsbaar vo T luchtaanvallen Het ligt aan de gojf van Subig op ongeveer 50 mijlen ten Noordwesten van Mamilla In commentaren op de beteekenis van de inneming van Manilla door de Japanners wordt verklaard dat daarmede niet slechts het lot van de Amerikaansche strijdkrachten op Luzot is bezegeld maar dat daarmee ook de grheele Philippijnen door Japan militair ftrorden behcerscht fir wordt 09 gewez en dat de bezetting van Manilla dtf keten van sterke Amerikaa che steunpunten met inbegrip van het versterkte eiland Corregidor het marinesteunpunt Cavite het marinerepulo tiestation Olongapo en de vliegvelden Nkholsfield en Glarkfield waardjloos heeft gemaakt terwyl daarop het gcheele Amerikaansche verdedigings ysieeni op de Philippijnen berustte Politiek beteekent de val van Manii a do uitschakeling vdn een nieuw bolwerk van het Engelsch Amerikaaniirperialisme terwijl op economisch gebied de controle over de Philippynen d rijke hulpbronnen der eilanden aan ijser knioen hennep ei suiker ter beschikking stelt van de Japanners tijdens den oorlogstijd Wat den aard der verdedigmgswerisen rondom Manilla betreft wordt et aan herinnerd dat het TimelAagazine in zijn nummer van W Februari 1941 de Mapilla bocht M zwaarst verdedigde gebied der Philippijnen noemt In dit artikel werd jn gezegd De Amerikanen in Ma aiUa zijn er trotsch op te beweren dat CcaregHor het sterkat verdedigde punt ter wereld is Van Corregidor wordt yenJer gezegd dat het een rotseiland Ji dat tot oen hoogte van 215 m ujt het water oprijst 1 omgeven is door dne verdedigingsgordels waarvan elk met atmrke batterijen van 15 en 39 crogeschut en met alweerbatterijen is bewapend Groote tunnels zijn doqr de rotsen geboord I oen commeatear op de verdediftagmtratofie der Ver Staten wordt 5 fd dat dé rMca voor de inecn MortiBt vaA de defensie der Phiiippijontstaan is daor de vendaing Van e Amerikaaaseh vloot in Pearl Har op Deei bw waardoor rite A e nkaauehe Uuia voor de verster ig der verdedigiiMc der Phllippljfleo ageval van een aorlog overliöop ge T rden st voarta door de oversehat der halpkiwuivi van geqeraa MAHhnr dia W e tot het gevoel van een valadie vrillcheid door de Ü ïï moamjkheden bU de J r an de eilanden en tenSS ▼ erkeersche waardee r van de kracht tn vastberadenheid de JTapaasehe strüdkraehten u l elichte züde wordt er in jerbaod met de bezetting van ManilU op gewezen dat het grooUte deel der h £ defensie yan de Philippijnen wïs emfle Amerikaansche vloot in de oorlogïhaven Cavite ten Zuiden van anilla m de bocht van ManiUli is gesistionneetd Dit Aziatische eskader n T admiraal Hart be d vooi het begin van dCT oorlog en zwaren kruiser Hotiston met DB 8TBUD OP UMJkSMJL De KQaadaUike vafdedicincsUnies zijn reeds doorbroken naar van liet op Blalkklta wordt gemeld BliUkringen te Talüo marken naar leiding hiervan op dat de soogepde PophamUnler welkf bestond tt versterkte stelHngen in NoordBlaMkka en gericht Was tefen een nit Hiailand naar he Zuiden opmidiendoA vQand niet meer bestaat De nog aanwezige acbterwaartsche linies bestaan voornamelijk alt krachtig versterkte wegversperringen die aan beida zUden begrensd worden door het oerwoud of dichte rnblierplantages Nadat de Japanners de heuvelstellingen bij Ipóh veroverd hadden werden de vijandelijke formaties in het sultanaat Selangor gedreven Bijna tezeUder tQd bereikten de aan de Oos telijke kust oprukkende Japanners in het sultanaat Pahang de belangrijke sleutelpositie Kwantan Aan de Westelvke kust zullen de komende gevechten om Kuala Loempoer de hoofdstad van Selangor met ongeveer 150 000 inwoners en een sterk Britsch garnizoen geleverd worden Domei meldt dat tweederden der Britsehe strijdkrachten op Malakka door de gevechten om Kwantan in de pan werden gehakt In hoofdzaak is de elfde Britsehe divisie aan de West kust van Malakka getroffen Aan de Oostkust heeft df negende divisie Ik het gebied ten Zuiden van Ipoh om streeks 3000 man met inbegrip der Schotsche afdeelingen vertpfen De zender van Singapore heeft gemeld dat Singapore van deiv avond van 2 Januari tot den ochtend van 3 Jantiari het voorwerp is geweest van felle aanva len van Japansche bommenwerpers DE VERDEDIGING VAN BURMA De Engelsche berichtendienst meldt uit Ne tv Delhi dat het hoofdkwartier van generaal Wavell aldaar bevestigt dat elitetroepen van T joenking raar Burma onderweg ïün flm deel te nemen aan de verdediging van Burma OVKREENKOMST TüSSCHEN ENGELAND EN BE VER STATEN De Engelsche beriehtandienst meldt daV tossehai iiet Britsch Empire en de Vereenirde Staten een overeenkomst te gesloien ever den Stillen Oceaan Bfauenkort suilen bQsoaderheden worden g abliceerd De overeenkomst ts klaarbll eüjk op grond van de jongste bespreUngen tnsseiien Churchill en RoMevelt tot stand gekomen Andere Amerikaansche berichten maken er melding van dat Roooevelt en Chnrehill ofi het oogenbUk een oorlogsprogram uitwerken dat veel omvattender en belangrijker NIEDWJAARahECEPTng BU DEN RUKSCOMMISSARIS In den oehtend van den Niouwjaatsdac heeft Rybeaaunlsaafis Rilkaadnister Sejras laqnart een delegatie ontvangen van laden vaa den staf van het BIjkaeommiaBariaat ab woordvoerder waarvan cbOUBitaaris generaal Schmidt den Rijkseoaamtssaris de beste wensehen ve iMt nienwe jaar everbraebt De Rijkseommlsmris dankte met hartelijke woorden ra sprak de hoop uit dat de gemeenschappelijke arbeid ook in het Jaar 1942 tot heil moge strekken vaa het Duitsciie en het Nederlandsche volk ia dan de toestand der Philippijnea De verdediging zal met prijsgeven van de PhiUppijnen geconcentreerd worden op Singapore en If ede rIa n d se h I d dië volgens andere berichten op Nader landsehIndië on Australië JAPANNERS VEROVEREN TSflANGTSJA De woordvberdef van het Japan sche l ger te Nanking heeft medegedeeld dat fojangtsja de hoofdstad der provincilSHoenan zich reeds op 1 Januari des avonds volkomen in het bpzit heeft bevonden van de Japansche troepen diet des middags de stad waren binnengedrongen en in vijf uur de algeheele Ijezetting ten uitvoer legden De afweerge echten aan het Oostelijk front BOLSJEWISTEN GEBRUIKEN ZEER STERKE STRIJDKRACHTEN Luchtmacht neemt met succes aan de gevechten deel In aanvulling öp het weermachtsbericht van gisteren verneemt het D NJB van militaire zgde o a het volgeode lederen dag en lederen nacht geven de bolsjewisten zich de grootste moeite om door hel in den stryd werpen van zeer sterke strydkrachten en het gereed houden van omyangrijke reserves dè Duitscbgi liniei aan het Oostelijk front in te drukken Zoo probeerden ook op 1 Januari een groot aantal bolsjewistische troepen op versdicidene pUatsen aan het Oostelijk front een bres in het DBitsche front te slaan waarby op maedoogenlooze wyze menachen en m eriaal in den strijd geworpen werdeh Waar op enkele plaatsen de bolsiewisten als gevolg van een geweldi e overmacht kleine plaatselijke succe en konden behalen werden deze biesken onm ddellyk ge sloten Overigens Iwerden de belsjewistische troepen in yerbitterde afweerge vechten teruggeïforpen waarbij de vijand talryke gehangenen in Duitsch handen achterliet Deze zware afweergevechten van h ft leger werden ondersteimd door Ide Duitsche luchtmacht die op sucbesvolle wyze zich ir den stryd menêif vooral in den centralen en Noordejyken sector vaA het Oostelijk front Naar het D N 8 an i evoegde zijde verneemt zyn in jien niacht van 1 op 2 Januari hevige gdvd chten ontbrand om een door de 1 1 che Iroi p n bezet bruggehopfd m nfet Zuidelijk deel van het Oostelyk froht De Iw jewisten vielen met ongevjter lOOO ihan aan en poogden tevergeetfs door hun opmar scben uit verschdlende richtingen de Duitsche stellingen aan het wankelen te brewgen Tydens hevige gevechten van man tegen iian werden de verschillende aanva golven afgeslagen Een zwakkere poging die de Imlsjewisten ten Noorden van dit bruggehoofd ondernamen werd eveneens afgeslagen in gevechten van man tegen man In den centralen sector hebben naar het D N B van bevoegde zijde verneemt troepen van een Duitsche divisie infantene den Isten Januari een vyandelyken aafival tot staan gebracht Zy gingea daarop tot den tegenaanval over en een regiment der divisie slaagde er in een door sterke bobjewistische 4 U il ehten bezetite plaats en versdheidene ten Zuiden daarvan gelegen hoogten te veroveren Dé stryd in de lucht i n 119 41 ENGELAND VERLOOR 3834 VLIEGTUIGEN De Duitsciie weermacht heeft tus3chen 1 Januari èn 31 December naar het D N B v n l evoegde zijde verneemt in totaal 3834 Britsdie vliegtuigen in de lucht vernietigd Daarbij komen nag de Britsehe machuies die op vliesfelden op den grond of op vliegtuigmoederschepen zijn vernietigd welker aantal niet nauwkeurig kan worden vastgesteld De totale verliezen der Duitsche luchtmacht in den tftryd tegen GrootBrittanmë met inbegrip van Afnka en het gebied der Middellandsche Zee be dragen 1 1 hetzelfde tydvak 1046 vliegtuigen Sedert den ïden September 1939 het begin van den oorlog heeft de Britsciie luchtmacht met stelligheid meer dan 8727 vliegtuigen van alle soorten verloren In dit getal zyn niet begrapeh de successen van de Italiaansohe en Japansche luchtstrjjdkraditen De totale verliezen van de Britsehe lucht TMht zijn dus nog aanzienlijk groota