Goudsche Courant, zaterdag 3 januari 1942

ZATERDAG 3 JAr e m AAR 7 AMNEEir j f l H niiiehrotnl SeboBwborg Bloaeoep De roman van een mannequin Op het tooneel De drie Astra s accordeon en danstrio Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Thalia Theater Operette mei WÜür Forst Miria Holst Dora Komar Patd Hórbiger en Leo Slezak Aanvang 8 5 uur Zondag vanaf 3 30 uur Beunle Bioscoop Sen onvergetdüke nacht met Aaaia Norris Gino Arvi en Leonardo Cortese Aanvang 8 15 mir Katerdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 90 uur Zondag 10 30 uur Verleiding 5 Jan 7 anr Gebonw GemeentelUkeGezondheidadienst SpieringstnuU UI Medische portkeurmg 9 Jan 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Tooneelvoorstellmg Lou Bandy en gezelschap opvoering van Drie vrijgezellen Jan 7 nnr Kunstmin Jaariytcscheuitvoering leerlingen GoudKheMuziekschool directeur H C J deMan Jan 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welaen Jan 8 i ar Daniël Cuisus E H B O Jan 7 30 nur Vrije EvangelischeGemeente Bij bel Iezing en bidstond 8 Jan 7 30 nnr Leger des Heils Heiliginigsdierist leidster J v d Veen 14 Jan 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming tS Jan 7 30 uut Nieuwe Schouwburg Derde Noitsavond optreden vaj Larette goochelkuhstenaar Jan 8 15 uur Kleine Kerk B ü llezing dfi H S J Kalf Jan 7 30 uur Reunie Bioscoop Vettooning Indische j ieelfikn TanahSabrang Het land aan den overkant voor Volksuniversiteit metinleiding door M pnus Franken 29 Jan 7 30 uur Daniël Geref Zendingsbond 29 Jan 7 30 uur Kunstmin Uitvoering Goudsch tooneelgezelschap Tot Ons Genoegen ter gelegenheid van 5 jarig bestaan opvoering van Het spook in de vrü burcht ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bu afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondag avond 12 imr te consulteeren de doktoren H Reedijik Crabethstraat 45 telefoon 3132 en J H F Romme Fluweelensingel 59 telefoon 3e03 APOTHEKERSDI NST Steeds geopend dés nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alléén Prins Hendrikstraat 1 5 HOEST kinkhoesf slijmhoest Gebruik locB A b a osiroop die de vaatzUtende sl m direct zal doen loskomen iiorst en keel verzacht en Uw hoest zal doen ophouden V di berrMM kil h e i Kri r braatklMa uMiaM AKKER S AOfuaiioop s Werelds beste Hoestsiroop Ingei Med Q 120 20 Politierechter te Rotterdam ONTVANGEN GELDEN VERSNOETT Een I8rjarige expeditieknecht uit Gouda was als zoodanig in dienst bij de wasscherij van den heer Th J Jas pers In de maanden Juni Juli én Augustus i l constateerde men op kantoor dat er telkens moeiUjkheden n et den jongeman wan n bü t afrekenen van de gelden iooi hem bü de klanten ontvangen Er kwamen tekorten waarvan hij telkens een anderen uitleg gaf Een onderzoek wees echter uit dat de jongen het geld voor zakgeld gebruiktei Zoo had hü het telkens aan sigaretten koffie en Üsjes uitgageven Wegens verduistering in dienstbetrekking stond hü voor den politierechter te Rotterdam Het O M er rekening mede houdende dat de jongen een schoon strafregister bezat vorderde zes weken gevangenistraf De rechter heeft er een maand van gemaakt DE EERSTE f INS Uit de gang van het badhuis B gsteravond ten nadeel van een bozoeker ecnTüwielontvreemd KAAS EN BOTER ONTVREEMD Ten nadeele van een firma te dezer tede zün twee kazen en twintig kilogram boter ontvreemd Ce kazen en de Inter waren per trein met bestemming Voerendaal verzonden doch zün daar niet aangekomen BAKFIETS HET BROOD TE WATER Door het losschieten van d rem is gistermiddag in den Ridder van Cafsweg een stilstaande bakfiets van bakker Van Vliet uit de Groenendaal aan het rqden gegaan H t voertuig kwam in het water terecht waarbg 38 tarwe 7J0 uurr HdU in dien t en 27 wittcbropden zijn verloren geJ r d Veen VOETBAL Wedstrijden tegen staartbewoners en runners up TWEEDE BLAD STABSNIEUWS Prof dr J C Schoute t OUD LEEKAAK AAN DE R RJI S IE GOUDA Te Groningen U op 64 iarigen leef44id overleden pro dr J C Schoute bijzonder hoogleeraar in de uitwendiKf plantenmorphologi Prof Schoute werd 16 Mei 1877 te Groilmgen geboren en studeerde aan de Rijksuniversiteit aldaar Van 1900 tot 160Z wa hu assistent in het botanisch laboratorium In 1902 promoveerde hu tot doctor in de plantkunde op een proefschrift die Stelar theorie Na zijn promotie was hü een half jaar werkzaam in s lands plantentuin te Buitenzorg In het vaderland teruggekeerd ii hU vier jaar werkzaam geweest aan het rUksproefstation voor ztadcontrole te Wageningen Kort daarna werd hij benoemd tot leeraar in de natuurlijke historie aan de R H B S te Gouda en vervolgens in gelijke functie aan de H B S He Bussum In 1912 werd dr Schoute befwemd tot Ud van de Academie wn Wetenichappen Dr Schoute is voorts vele Jaren voorzitter geweest van de Ney derlandsche Botanische vereeniging Ter gelegenheid van zijn OOsten verjaardag werd hij benoemd tot eerelid van deze vereeniging Op 25 Juni 1917 volgde lijn benoeming tot opvolger van prof dr J W MoUtot hoogleeraar in de plantkunde aan de Ryksuniversiteit te Groningen In 1931 heeft hU ontslag gevraagd Is gewoon hoogleeraar omdat hij niet voldoenden tijd kon vinden voor lijn peraoonlüke welenfchappelijke onderzoekingen In 1932 volgde echter zyn benoeming tot bijzonder hoogleeraar een leerstoel diedoor het Groninger llniversiteitsfonds werd ingesteld V De crematie zal Dinsdagmiddag te Westerveld gescl ieden na aankomst van den trein van 13 48 uur Uit het Gemeenteblad ttERBENOEMINGEN LEDEN VAN COLLEGES EN COMMISSIES De tHirgemeester heeft herl enoemd tot lid v n het college van regenten van het Hoffman s Gesticht den heer A J IJsselsteijn tol lid van het college van regenten fmp het rusthuis Huize Juliana vam Stoïbürg mevr J M de HollanderGcldhof lot lid van de commissie van toezicht op de Stedelijke Musea tevens libryemeester de heeren D A GWlewaa gen en H Maasikant tot lid van de Commissie voor de Hoffman s Stichting Volksgaarkeuken de heer W Goedowaagen tol lid van het college van regenten van het Van Iterson Ziekenhuis den heer Jac P Dessmg tot lid van het college van regenten van hel Vereenigd Wees en AelcmoeBeniferahuis mevr M Deroksen Van Andel tot IkI Va i het college Van regenten van bet Vereenigd Wees en Alemoesea niershui den heer E Steénsma tot lid vao de commissie van toezicht op de Stedelijke Zweminrichting de heeren mr S H Smit J Jaring en J Dercksen H M m Verhuur gebouw Oasthaven 10 De burgemeester heeft het gebouw Oo thaven 10 v m St Catharixia Gasthuis met Uitzonderinig van de daarm aanwezige dienstwoningen verhuurd aan het Bureau Afvoer Burgerbevolking Commissie Burger oevolking te a Gravenhage voor ƒ 2000 per mar gerekend m i v 1 Oct 1941 lagetrokken verlof B De burgemeester heeft n etro en het bij bötluit van Burgemeester en Wethouders d l 22 November 1932 verleende verlof B aan de Goudsche Voetbal en Athletiekvereeniginig O N A voor de bar ateande op bet terrein aan de Wa issiraat ZOtOlAG 4 JANUARL Predikbeurten MMBatiaatHlic Kerk V m 10 30 uur ds J Nienhuis KleÜM Kerk Ver van Vrüz Hervonnden V m 10 30 uur ds A Keuter van Haag brtteneke Keifc n 10 30 uur ds F W G Veriieul Ond KnOiolleke Kerk Vjn 10 30 en n m 4 uur Pastoor 6 P Giskes G C K A Vjji 10 en n m 3 30 uur D i P C ten Brink Oorrf Gemeente Vm 10 en njn 4 uur Ds A deBlois Ckr Cieref Geaseento V m 10 en n m 4 uur ds L Kleisen T n Boskoop N f 0 rrf Oemeewte V m 10 en n m 3 30 twr Ds Joh van Welzen DandertU g 7J0 uun ds Joh van Welzwi VrUe ETaBgeHaehe Ocmeente Vjn 1Ó 30 en n m A uur Ds H C Leep Dwideirdag 7 30 uur Bübellezing en bidstond Ver CalTtta Njn 3 30 uur da G A Potti van Rotterdam WaimlsBistho Getoot eaaeenadkap Leger dea Ha V m 10 uOr HèiUgin Klienat nxn 4 uur Verlossingsdienat Leidster v d Veen BERICHT Den w ek versckiiBt er tfecn bQYoc cl MDnizend en Eén dat op bezoelc komt Hogefijk houdt D O NX er in een goede bui een punt van over maar overigens staan de Montfoortsche papieren het best Uit vroeger tijden DK GOVDSCHE COüRAïnr MELDDE 7S JAAB GELEDEN Uit den gemeenteraad Aan de ord is een voorstel betrekkelijk de lokaliteiten waarin de stads geneesheeren hun spreekuur zullen houden Het voorstel strekt om daarvoor aan te wüzen de stadsapotheek en de twee voorkamertjes in Arti Legi daartoe gunstig afgestaan door den heer kantonregter De vergadering ke irt dit goed M JAAR GELEDEN In de gehouden vergadering van de leden der Coöperatieve broo bakkerü zijn tot voorloopige bestuursleden t elast met het samenstellen van de statuter gekozen de hh G Zegers J L Leijerweert B Holsderver P van As J T Berlun en F A Lobach Teverö werd medegedeeld dat het ledental was geklommen tot 277 leden Benoemd ia tot burgemeester der gemeente Oudewater R W HaentjensDekker secretaris dier gemfeente Bü de spaar ei hulpbank van t Goudsche departement van het Nutwerd in 1891 ingelegd f 113 114 50 in 8557 posten terugbetaald f 104 636 63 in 2249 posten De hulpbank verleende 51 voorschotten tot een geeamehlijkbedrag van f 6650 Bij de reservers is de big match Gouda 2 O N A S vastgesteld waarin het regelrecht om de eerste plaats gkat O N A zou zich weer aardig op het paard kunnen brengen maar het is te betwijfelen of juist bü deze nu herstelvan de inzinking te bereiken valt Eerder lukt de kans grooter dat Gouda revanche neemt en aldus de leidende positie versterkt Het derde van Gouda heeft bU de pretendent R F C 3 weinig kans op succes Nog n Goudsch elftal komt in Rotterdam voor eenzware taak GS V 2 dat H O V 2 nummer één ontmoet eveneens eenbigmatch Een nederlaag zou de gr n witten een stuk achterop brengen eenoverwinning daarentegen viak bü den kop en deze mogelükheid is het probeeren waard Het derde team dat naar Rotterdam gaat Olympia 2 heeft het niet zoo moeilük bU het in destaart opgenomen N H S 2 is de overwinningsreeks van den laatsten tUd uit te breiden Kanaen voor nummer één en huUat in hoofdgroep van AfdeeHng Gouda 2S JAAR GELEDEN Uit Haastrecht Op 1 Januari is de electrische stroom op het net in deze gemeente gezet Des morgens 8 30 uur geschiedde dit en zooals vanzelf spreekt werden de installaties beproefd Ongeveer vier uur des middags Was de Jaatste aansluiting voor de straatverlichting gereed en in de winkels werd het licht aangedraaid Slechts één roep ging er uit van develen die zich begrijpeiykerwijze op straat bevonden wat is dat een verbetering Het getal aansluitingen overtreft verre de verwachting Verhuizingen binnen de gemeente In de Atdeeling Gouda is het leidende Lekkerkerk 2 bij machte op eigen veld tegen Groeneweg opnieuw twee punten te boeken De concurrent Gouda 4 kan bü G S V 3 eveneens aan de winnende hand komen Voor nummer laatst O N A 4 zit er in in den thuiswedstrijd tegen D O N K 2 een kansom verbetering in de bedreigde positiete brengen Bergambacht kon thuis tegen Nieuwerkerk succes boeken In de wedstrijden in de Overgangsklasse staan geen l elangen op het spel Het drietal uit de staart van 2 A K B O Gouda 5 en E S T O jeeft in uitwedstrijden tegen R V C Overschotje en U N I O niet veel perspectief zou niettemin het oplevende K B O aan R V C een punt afhandig maken dan is V E P Jfampioen In de B groep tan Olympia 4 opnieuw dichter bü het bovenaan taaiide D R D komen door bü D O N K 3 een van de twee achterstallige wedstrüden te winnen In 3 A is een nieuwe zege voor het nog zonder verliespunten zijnde Bodegraven 2 nu in Moordrecht te verwachten Ook nummer één van de 3e klasse B Schoonhoven 3 heeft thuis tegen Ckiuderak 3 winst binnen bereilf De con current Bergambacht 2 daarentegenkomt bü Zwervers 3 voor een hert vuur Ckiuda 7 dat met twee overwinningen startte ktin daaraa n thans uit Jspelende tegen K B O 3 de derde aan Aevoegen C de Koster uit J Philipsweg 85 X udewater 2 het kopelftal in 3 B naar iCon Wilhelmmaweg 251 P J Versteeg uit Mr D J van Heusdestr 51 naar Groenendaal 49 A den Ouden uit Vierde Kade 56 naar 2 ugstraat 8 J Jarssens uit L Dwarsstraat 17 naar Pr Hendrik traat 37 L W Muller uit B M Singel 85 naar J P Heijestraat 14 O Schulvater uit St Anthontestr 7 naar J Philipsweg 85 GROOTER VERKOOP IN DE GAARKEUKEN In December zijn in de Hoffman s stichting Volksgaarkeuken in de zjal genuttigd 2724 en afgehaald 24 porties totaal 3048 porties i De totale verkoop in 1941 bfdroeg in de zaal 31 734 en afgehaald 6089 porties totaal 37 823 porties tegenover in 1940 in de zaal 22 226 en afgehaald 7110 totaal 29 336 porties 25 JAAR BIJ DE SPOORWEGEN Op 12 Januari a s hoopt de heer J G de Jong wonende Karekietstraat 88 eerste seinhuiïwachter op hethoofdseinhuis alhier 25 jaar bij deNeder an4gche Saporwegen werkzaam te ziyjr BENOEMHirO Mej A van Wük alhier die Ujdeiyk op dé gemeente secretarie vsn Krimpen a d IJssd belast met het uitreiken van persoonsbewijzen werkzaam was is benoemd op het handelsbureau van de Staatïmijneo te s Gravenhage dat door de eerste nederlaag zoo juist wat van den voorsprong verspeelde heeft in den trtUiswedstrijd tegen Overschotje 3 nummer twee en de eenige concurrent gelegenheid de schade in fte halen door met een zege in deze big match zich weer onbedreigd aan de spits te plaatsen Zou Overschotje aan het lan e einde trekken dan staan de candidaten gelijk maar deze prestatie zal voor de Boskoopers wel te zwaar zün BILJARTEN Goudache biljart competitie ANTI POEDBL WINT VAN KRIJT OP TIJD In de Goudache biljartcompetitie heeft ook in afdeeling B Krijt op Tüd het onderspit moeten delven en wel tgèn Anti Poedel De laatste vereeniging w hi met 13 3 matchpunten Zij verloc slechts één partü en speelde er één remise Het is duideUj s dat Krüt op Tijd te weinig wedstrüdroutine Iweft Na een paar wedstrijden zal dit zeker in orde komen Bü nti Pocdel irf dit niet het gevel daar zq in het verleden reeds menige wedstrijd gespeeld heeft De hoogte moyenne 5 76 werd behaald door A Ej gelhard de hoogste serie 27 door L van Leeuwen eiden van Anti Poedel fiswaatwiauwww StaatsgeMen zouden een zeer eenvoudig middel zijn otn de 1 Wintei iulp te financieren dooh dit is niet in overeenatemming met het diepere wezen der Wm Kterhulp die van elk Nederlander 5 een bewust offer vraagt gebracht 9 uH o ffl tutging in iiet begrip E Voor Ijet volk door het volk De volledige uitslag is AntiPoed l Krijt op Tüd O van Loon C Jaske C van Loon C Graafland L van Leeuwen C Jaske L van Leeuwen C Graafland A Engelhard B de Jong A Engelhard C Eikenaar Jr H Engelhard C Eikenaar Jr H Engelhard B de Jong 13 3 Saand in afdeelkig B gew p rem verl p m p AntiPoedel 1 1 18 SPORT Krüt op Tüd 1 1 f Concordia l Voor afdeeling A spelen op S en 9 Januari aj Cotlcordia en AntiPoedel in Sociëteit Vredebest SCHAKEN Goudsche Schaakkring D O Z MES8EMAKER S Gisteravond werd in Daniël voor de competitie vart den Goudseheft Schaakkring de Wedstryd D O Z Messemaker 2 gespeeld Daar beide tientallen al een vcrliespunt hebben streden ze ook him laaUte kans Er werd dan ook zeer langzaam gespeeld en er moesten vier partüen afgebroken worden De voorloopige uitslag is Wi iVt vooi D O Z Aan de btfrden werd als volgt gespeeld D O Z Messemaker 2 OLYMPIA EN G S V KUNNEN DE PRETENTIES HANDHAVEN Twee Ug matehas M de re iei ves Gonda 2 O N A 2 en H O V 2 G S V 2 Zoowel tegen leidende teams als tegen staartbewoners gaan de wedstrüden van de Goudsche elftallen op den komenden Zondag Gouda speelt n Den Haag tegen het hekkenslui nde VI O S en hoezeer de Hagenaars ook zullen trachten verbetering in hun positie te brengen de roodwitten moeten dit partütje toch ktmnen wmnen Olympia komt op eigen veld in actie j afdeeling echter niet zoo heel veel zeg gen wil Olympia is alleen bü n ovwwinning gebaat de kans daartoe ia eren nu de Gouwenaars de havei geroen hebben zullen ze ongetwülejd hetbeste beentje voor zetten om dicliterbü de ruif t komen Ook het iwvenaan staande G S V ontvangt een tegenstander uit dé lagere ryen het oudeSteeds Hooger en ook in deze ontmoeting zün de Goudsche vooruitzichten gunstig Daarentegen gaat D O N K s i De volgetjde wedstrijd voor dese wedstrüd tegen een runner up M S V ilubcampetitie van den Goudschen tegen CromvUet dat in de onderstrf H OosteTm rer W de Jong afgebr helft huist wat in deze gèlükwaatdig H Oosterbeek J M Naerebout idem r i ii L ht i i i rL V Reeden T Rook idem L Slaver F Eynw hter 1 0 J Verbey L Joosten n O 1 G Sterénborg J H v d Harst 1 0 A V Ruiten A M Kulik 0 1 P V Sanden P Oomens A Scheffers P v d Zouwen l O A V Jaarsveld J C Revet afgebr Hel eerste bord van MessemaTjelrf 2 had wit Messemaker 2 gaf aan elk bord een pion voor Schaakkring ia Hessemaker I A S C Gouda 2 Mesaemaker Vo w de huishoudelüiie wintercompetitie werden in Ter Gouw de volgende partüen gespeeld Groep I 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 J J Jager A Rietdük B A de Jong I C Kamer W F de Jong B A de Mink Groep ni P V d Zouwen A v d Vlist P V d Zouwen J Hamerslag W H M V Geelen A Vente afgebr Groep IV J C Revet JI Vet4 aet 1 fl A S C OaMlu Bü A S C Crouda werden voor de huishoudelüke winteicompetitje de volgende resultaten bereikt Tweede tiental M Lugtenburg W v d Hey 0 1 A v Maaren W Hoppenbrouwers A Vermeer A Terlouw ofgebr Odfc werd nog een aantal lesteoende partyen van de bekerwedstrüden gehouden Hoofdronde 7Z TX A P M Lafei er H v Leeuwen 1 O A Broekhuyzen G de BruynXH A V M Lafeber P Lafcber Hierdoor vallen de heeren Leeuwen en A P M Lafeber at Verliezersronde W Hoppenbrouwers A v Maaren 1 0 A V d Laan H Hornes 1 O K de Jong G v d Ham 0 1 De beepen A v BtUaren H Homes en K de Jong vallen af UIT DE PERS Röndonk Jan Sluyter De kunstcriticus W Jos de Gruyter heeft zooals vermeld inHetVaderl a n d gewezen op liet feit dat de secretarisgeneraal van Volksvoorlichting en Kunstein prol dr T Goedewaagen den schilder Jan Suyters bij de opening van diens tentoonstellmg in het Haagsche Gemeentemuseum als een figuiir heeft geprezen die uiting gegeven heeft aan de in het volk levende waarden terwijl het S 3 weekblad Storm hem op denzelfdei grond juist afwees De Gruyter achtte het noodig dat op dit punt klaarheid geschapen werd S Vo r m reageert op zyn artikel als volgt In Het Vaderland van 28 Wintermaand neemt een kunstcriticus Jos W de Gruyter de gelegenheid te baat om naar aanleiding van de door ons gewraakte openingsrede van kameraad Goedewaagen op luidruchtige wuze allerlei meikwaardige gedachten te spuien Hoe deze kunstcriticus zélf oVer kunst denkt is ons volkomen bekend en trouwens op overvloedige wuze in druk vastgelegd Op dit oogenblik beeft dit echter niet onze belangstelling dat is een hoofdstuk apart Maar wü gelooven ni t den heer De Gruyter an4ers te beoordeelen dan hü zich zelf ziet als wü hem een echten democraat en humanistisch denkenden aestheticus noemen en bovendien een typisdien intellectueel Hier zal deze kunstcriticus weinig tegen in willen brengen integendeel deze woorden moeteh voor iiem een aanbevelenswaardiger klank hebben Maar dan moet hü ook begrüpen dat al zün voortreffelüke constructies en definittes over de schoonheid van de kunst ons niet het minste interesseeren dat het voor ons alleen maar kan gaan om de waarde van het kunstwerk getoetst aan de waarden van ras en bloed Hü mag dat barbaarsch vinden best Maar het moet juist voor een criticus als De Gruyter duideUjk zün dat ook d i t ons niet deerj omdat wü alleen de tc omst van ons volk en ons bloed als richtinggevend erkennöi eij tevens dat Jan Sluyters zóó gemeten voor oiïs géén positieve beteekenis heeft En zóó is hü beoordeeld en zoo ook Chabot en Gestel en anderen De andere zuiver aesthetische kant van Sluyters is door o ns eveneens duideUjk belicht zonder de minste kleingeestige terughouding Daarom is het ietwat eenzüdig van den heer De Gruyter om in HetVaderland het te doen voorkomen alsof wü den scjiilder een nauwelüks uit te wisscheh smaad hadden aangedaan Sluyters is door ons geenszins gesmaad maar beoordeeld naar de normen die de S S overal in de Germaansche wereld aanlegt en ook aan moét leggen krachtens haar taak in de komende ordening Bepaald komisch wordt de e schrijver als hü S to r m als een tegenhanger gaat beschouwen an de goeddeels geordende pers als een wilde loot die noodig eens gesnoeid en liefst afgesneden thoest wo Jen Dat klinkt uit zoo n democratischhumanistischen mond wel erg aannemelüklv En wie schreeuwden altyd zoo om vrijheid van drukpers en meening uiitngT Het is werkelük te zot om los te looppn Voor dit soort lieden ia ordening gelyk aan neerslaan en dooddrukken wat iet in hun democratische breinen paSt In deze breinen zü we bUjkbaar vervelende dwarsliggers want pas Jiadderi de heeren van het oude systeem houvaot aan een officieele uitspraak 1 GEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEL 38 ir DEN HAAG TEL JSaiVfl il Ingec Med G 115 badden zü zekerheid wat de nieuwa heeren van hen verwachten of daar komt die akelige anonieme SS eè laat weten dat er ook nog wel cena anders overgedacbt zou kunnen worden Aan dergelükor ongehoorde toestan den kan een democratisch verstand niet wennen daar moet iets aan ge dfian worden en liefst afdoende stap pen Het lükt ons het beste dat da heer Jos W de Gruyter dan maar dadelijk met die stapp begint aa büvoorbeeld zun fraaie opstellen o r Picaaao met een beleefd briefje erl4 opstuurt naar den Reichsfahning S S om dit aesthetische geraattal als nieo we richtlUnen voor de S S aangeno men te krügen Hel moet om met den heer Da Gruyter te spreken toch mogelUk zün maatregelen te treffen tegen wat de grenzen van het betameiyke te buiten gaat Inderdaad dit is mogelük en wel o velerlei manieren Maar wij denkaaniet tn dagen maar in Jaren en z diagelooven haasten niet mÊBÊOBssaaiïBsssas Ê ssaamm RADIONIEUWS HILTCKSUII L tlM M o Gewijd muziek BlLVBBaVM O MLt M 8 0O Gramofoonmuziek S30 BNO Nieuw berichten B46 Gramofoonmuziek 9M Slia diovroegdtengt 10 00 Gramofoonmuziek UJf Zondagrtiorgen zonder xor n IIJO Gramofoonmuziek IZ 00 Cyclus Ood en bet kwaad in het wereld UI 11 U Het Zuttensdl Vrouwenkoor en orgelconcert opn 12 48 BNO Nieuws en ecoaomischc iHtrlctxten 13 00 Amusementsorkest solist en gram foonmuziek 14 00 Nederlandsche scbrjiven spreken over eigen werk HJO Oraroe Symphonieortoest en so ist In de peunM Gramofoonmuziek en gesproken BerlllBseh Theaterbriet M 00 Wonlnglnrlchtlnc In ieies tijd causerie 16 15 Ctavecinit elvoordncdit 10 50 Gramofoonmuziek 17 0 DuitMbe taak cursus 17 25 GramofoonmuzlAk 17 30 VMP dracht 17 5 BNO Nieuwsberldtten en irarU uitslagen 18 00 Klaaa van Beeek en sIM orkest 18 30 Onze Nederlandadie TaaIcMk ISOO BNO Nieuwsbtrlchten UJS Orgelconcert 19 4S Spiegel van de week atJt Gramofoonmuziek VanaJ MJ5 Allem mtt de Radio Centralea die over e n lUnTcrMa ding met de Studio beschikken 20 Zaa met pianobegeleiding MM Cra m o l o o i muziek 3120 Zang met aianat egeleidia i 21 9 BNO Nieuwsbericliten ISaO BNO Tea Itchtina op liet weermachtsberUrtit 22 ia 22 ia Gramofoonmuaiek majwwÊMmi l im m 5jg GnnotaöSSMk SM JMD richten g lt OraniotooamiBtok Jg Mh tendarBuuutlek Gr moi oomuil ltJ Voor de huisvrouw 9J0 aTamatoOBflttSHMIi 11 00 Voor de ktauters tlJO naemble aaiU meeMer liJO Vle met nlawdsageleldiagg ranM aonmuci cru A nanak 12 4 BMM Nieuween eeoiMnvlaclM Ixrlchlan UM Praetisehe wenken aan boer sa tatnder I3 U Pianovoordraetit M i Otta at eaun mti eK U OO Otto Hendritas en sÜn orkast HM Orgelconeert ISM Voor de vrouw a C Crametoonmuztek M OodsjUMuMaJta 1 J0 Zang met pUnobegelcMli MA Vol de jeugd 17 19 BNO Nieuws ceaii0aiMM en beursberlcfcten W S i liw nrti wkg Oregor Serban i M T j mrt i n a n la 5 Umblen 1 0 A tued haUuur J m dMitiesorkeM Vuurf mg AUeen mnm SadioCentntee dte mr msl WanrMadtaa met de tudio beMUfclMM M Cr yiu ii g Mi muziek M Re Me tie OrtM t ei 11 3 jtSramofoonmuzlek I BNO M M beriditen ttM BNO ngdsAe ul tiwi d t agl Things vrth knowing about EMland at BM RocoeoOetet opn Mja OrametoeM sja Omroetiorkeit opn nM Mm On motoonmudek Hn vntaini o U m 7 15 Zie prèkraima SS J j S Gramofoenntuzlek Um Morgenwliaaac s met ptanob elelditi IXOi OekMt 1 en aollst l 46 BtfO NieuwiH en ceoaomMka berliAten 13M JModisMs m s dlst mofoonmuilek l M Wool ijBo b iriM 14 43 Wlrechtach 8iedt Uk Onliest a UM OnmiUoanMnwiixk U njK imM l 4S Oriunofoonmaile H l Iroowjj eeonomiRhe en boorsbertchtjn nJ Anthonle Reicha Kwintet ISte tl 0O 8KO Frlesch ÓramogoonmiuMIfc tie 20Ja Onnrato Nieuwsberichten 1930 Vanaf 2 H Alleen voor de Ba a tUnAig met da 1945 PoMtiek weekpr muziek Vanaf 2 ii Centrales die over een lljnvetblnmg met snidio beschikken 90 1 Kla en liJn orkest 1 A5 Muzikale ct ¥ ïfS van de week 21 O Ommofoonmujlek MJJ BNO Nieuwsberiehlen tJa aedeetteB m de Bachcanlate N tt gr4 i vondwtjding EVROPA ONTWAAK Burgers van alte landen zünaangetreden in een fimit tegenhet gevaar dat uit het Ooaten dreigt Zü die zitii willen aanmelden voor het VrüwilUgera Legioen Nederland of voor de Waffra S S kunnen zich voor tollchtingen vervoegen by de afdeeling Bevolking der gemeente secretarie Stadhuis Gouda orkMtsolIJt en Zang met pl n g l W Mt