Goudsche Courant, zaterdag 3 januari 1942

EERSTE BLAD ZATEP 4G 3 JANUARI lOt MEMORANDUM VAN FIRMA S EN HANDELSMERKEN V l ctaZkuuhna Let op de aankondiging betceffende de Vilthoeden in onze etalage M SLICDBCCI4T L TfENDEWECSO GOUDA KUISHOUDELilKE ARTIKBLEII QL AS POUCELEirf AARDEWERK iPEEUOEOEWI IPfET BREEK TELS 1S6 lKL£iW£G 61 GOUDA r UCHT j J WytóTftMT Assufanttckantcxar ACX OSIJN KATTENSINCELMCOUOA j4 £ Jiio éjd s Kleedingbedrijven voor alle Heereneo Kmderiüeedioj im yRUtEZElUH K64PS P ófUeed dan heden van onze Januari Koopjes Daar onze voorraad zeer be perkt is raden wü in Üw eigen belang niet te wachten om teleurstelling te voorkomen MAISON JOHANNA MARKT 70 GOUDA vh Hoogstmat 189 RoUerdam 0 22 200 60U0SCHE MUZIEKSCHOOL aouwE 1SS Directeur H C J DE MAN INSCHRIjVINO ran leerlingen Woanstf 1 Janimri ie4S van 3 7 uur aan de school Verder te allen tijde aan het adres Krugerlaan 63 Tel 2805 O IS 14 N VREEDERU bt J5EL C G VAN OER GAPb£N GEREGELDE DIENSTEN ROTTERDAM UTRECHT i OEN HAAb D£U T LEIDEN A TEL 3f52 3i6r VetsiukUw Mdunit Wi i zorgt dat de noam van zifn zdok ondememïng of artikel telkens weer oneer de oondocht wordt gebracht ook in tijden dof leveringen riiet mogelifk zijn ot niet vlot kunnen geschieden versterkt zijn goodwill Pas op dat men II niet vergeet Veor placrtving wn Uwe geodwNIy strefckeii wif U goorne inlkMingea Ir aeec i ele w vorm in t ze ru ri k vet ons byr eee MoHcff 31 GoiMtfo tetef 274 NIEUWE SCHOUWBURG BOELEKAOE Tel 3750 OOUOA Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek Maandag 5 Jan 1942 des avonds 7 30 uur SLECHTS ÉÉN GAÏSTVOORSTELLING tOITBANOY en ziin geiAlschap in N V IJZERHAtJDELP RONüP2 GOUDA o 113 10 OmClEELK PtBI ICATIE VAN RET DEPAKTKMBNT VAM LANPBULW EN ViSSCHEBU Winterbevoorradine aardappelen partlcullerea De Secretaris Geheraal van het Departement v n Landbouw ca I SKberi maakt het volgende bekend met betrekking tot de winterbevonrradin an aardappelen 1 De afbtempeling van de bonnen 05 l m H van de n et V gemerkte aardappel kaarten door de di tr butiedi nsten is gestaakt Na 3 Januari 1942 zullen de plaatbeli Tke verkoo tjkantoren der VBNAgf on ops lag aardappelen meer tegen toewiizmKtn aan Jclf mhandclaren afgeven Na 7 Januari zullen de distributiediensten geen toewrijzmgen voor opolagaardappelen meer afgeven aan kiemhandelaren egen mlevwtng van a esten iielde blpcs bonnen 05 t m 14 van de aardappelkaart SSM SS Distributie van sesimrften mntfyet MAN J WUE De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Via Aieru maakt het volgende bekeiid m verbami met de distiibutie van gesmolten rundvet Aangezien naast bon fiü van de vetkaart thans odk eJnMt vet J rantsoen 11 17 Januari gemer kte bonnen voor het naar keuze koopen van boter en gesmolten rondvet zijn aangewezen kunnpi slagers He op aterdag 3 Jasuari met vet rantsoen l 1 Januari gemM bcHvien van hun klanten hebt en ontvangen ook deze bonnen op Maavdag 5 Januari as in veelvouden van 20 stuks met een minimum van 20 stuks o opplakvellpn MD 18 bij de Plaatseluke Distributiediensten inleveren jr De aandacht wordt er op gevestigd dat de bonnen vet i t nuMwiea 11 1 7 Januari niet met de bonnen 03 van de vetkaart op betxeltde jopplakvelmogen voorkomen pr 12 Haal méér voedingswaarde uit Uwi GORTBON l r r V Z gortepap p t m n Mi s U M S S FV MUR MOOT ORkiST COOV OC JOH TO OJlN JOM EH OUO PRUZEN DER PtAATSEN Zul ƒ 2 FronrBtlcoii IJO AcMer BalCM I Oitoti ƒ ttTS PLAATSBESPREKINQ Zatenb noiid 8 uur O 135 144 BROOTE HOND te koop gevraagd en een iM Hi ué Mkk n mogen kapol zl n Adret PE MOOY Oouwstraat 19 Rolterdani Zuid O 105 6 Jcéaei égeien een interessante sport I KEGELBANEN nog eenige avonden baschikbaar voor clubs oi gezeltchappen van lOolmeei persooea Inlichtlngani Obwclla RMmit BlMCMii ThMlit I T X 4 TOOKB41 Voor het bereiden van gortepap hebt U behalve gort ook nog noodig kamemerk Nu is karnemelk niet onbeperkt verkri $baar Door dus ineens pop te nemen op Uw gortbon versekert U zichzelf niet alleen van karnemelk maar kunt U de kamemelkr die U los koopt voor andere doeleinden gebniiken O o e Het bereiden van gortepap kost U een deel van Uw rantsoen gas of eleotriciteit Profiteer van ons rantsoen en gebruik het Uwe voor andere dingen y Z producten tigoei Vr weleUu tnelksUjter in Gouda heeHzeT V Z gortepap is gesteriliseeroi en blijft in gesloten flesefa g ruimen tijd houdbaar Ook als dagprcüduct verkrijgbaar Bespaar Uzelf de ergernis dat Uw pap mislukt of aanbrandt Blj dns krijgt zij de kans nieti Geef Uw slijter dus zoo spoedig mogelijk Uw gortbon Hij brengt U er vier heerlijke groote flesschen V Z gortepap voor v N V Fabriek van Melk iroducten rfer Vereenigde Zuivelbereiders Goudi o IM M UafUw WinteriileaiHiig Stoomen of Verven IVillll KortéHW m g O rtMtw MOT Opgericlil I Maart 1876 Wq beliaiidelen Uw goederen vakkundig a 130 3D DE ECHTE KOFFIE Oeiakkig de ecMe koffie die KAMPHUIZBN s koHesurrogaat M liefeend genaakt lieeff zit er nog in Prettig ia dat voor onze duizendeil klanten Prettig ook voor oA stcwta weer te liooren Je hoen er geen eeWt kotfi voor Ie bdtben M X KAMPHUIZEN Bouwe 14 Ttl 2 55 Dl sMeiail Ksfflt in Tim aik sinds 1881 G 131 24