Goudsche Courant, maandag 5 januari 1942

GCUDSCtiE tOUBANT Maandag 5 Januari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 60e Jurgang No 20825 BarcM MAMtn n TBMt ntt C hefk dacteur t HETER Oouda ta De oorzaken der Japansche successen bü Hawaii raal Pownwall terwyl geneiaalma joor Brett benoemd is tot plaatsvervangenden oppersten bevelhAber Generaal Tsjang Kaï Tsjek kr jgt het opperbevel over alle land en luchtstrijdkrachten van de geallieerden die op het tChmeesche oorlogstooneel opereeren HBT ONTBREEKT DE AMERIKAANSCHE MARINE AAN GEESTELUKE TRAINING lie woordvoeitler van de vlootafdeeling van het Japansche hoofdikwartier kapitem Hiraide heeft de oorzaken vande Japansche successen by Hawaii verklaard Hy zeide oa dat het er voorde Japansche marine ip de eersteplaats om ging de voorgeschreven gevecbtswaarde van de Japansche oorlogsecbepen te verhoogen em wel 1 door een zeer doeltreffende en tactische scholing 2 door den bouw vanduikbooten buiten het vastgesteldebouwprogram 3 door een harde oplei dmg van officieren en manschappenGelcidelyk heeft Japan m de vojgenijie wapens de superioriteit verkregenin vliegtuigen kanonnen en luehttorpedo s TrfA IS men begonnen met een Si gewooo harde training m h t gebruik van deze wapens Twintag jaarlang heeft de Japansche marine vanelk persoonhjk genoegen afgezienZelfs het gezinsleven heeft hieronde moetea lyden Tegen het met doodsverachtifig geipaard gaande optredenvan de Japansche vliegers zyn zeMs dedoeltreffendste afweermiddelen hulpeloos Hiraide neemt aan dat na de nederlaag der Ver Staten by Hawaii devyandelyke tactiek volkomen veranderd zal worden De Amerikaanschemarine ontbreekt het vooral aan gecsteyke training want zy is als plomatiek huljmiiddel niet als gewchtswapen behandeld REDE VAN CIANO De Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano heeft te Bologna een rede ehoiiden by de herdenkmg der gebcurteniissen van 3 Januari 1925 Wg weten aldus besloot hy dat de stryd nog hard en lang zal z n dat wy met een sterken en vastberaden tegenstander te doen hebben Maar wy zullen nog sterker en vastberadener zyn dan hy Op dezen historischen dag dragen wy m ons hart de zekerheid dat wy eens m het eeuwige Rome de veldteekenen der fascisbische revolutie gekroond zullen zien met de lauwerkrans der over wnaiing JAPANSCHE AANVAL OF NIEDWGITINEA De Japanners zouden gisteren een vliegveld op Noord Nieuw Gume6 hebben aangevallen naar de Engelsche nieuwsdienst meldt Volgens dezelfde bron zgrt van WestBomeo nieuwe Japansche landmgen gemeld DE INNEMINP VAN T8JANGSJA Het bericht van het Japansche hoofdkwartier m centraal Chma vermeldtomtre de krygvemchtingen der afgeloopen week dat door de innemingvan Tsjangsja de grootste hoop vanTsjoenking is verloren gegaan In dederde oorlogszone ten Zuiden van de Yangtze werden de 40ste 144ste 147 ste en J48 ste divisie van Tsjoenkmgverslagen JAPANNEBS GEBRUIKEN SPECIALE ONTPLOFBARE STOF De Japan Times and Advertiser schryft dat by het tot zmken brengen van de Prmce of Wales het bestgepantserde slagschip ter werel een by zondere Japansche ontplofbare stof een rol van beteekenis heeft gespeeld Tot 1908 betrok Japan zun ontplofbare stoffen uit Engeland daarna produceerde het ze zelf Thans kan het m korten tyd en m overvloed een buitengewoon krachtige ontplofbare stof vervaardigen hetgeen van reuaacMige beteekenis voor den ooHog Het zal blyken dat de speciale duikbooten een nieuw wapen vormen welks effect alle verwachtingen nog zal overtreffen f = Met DaitscMand voor een vry Nederland Gemakkelijk voor de zwqntjesjagers maar slecht voor de fiets Polygoon Sej m Op Nieuwjaarsdag ontving Rykscommissaris Ryksmanister Dr SeyssInquart verschillende hooggeplaatste personen uit Weermacht en Party die hem by de jaarwisseling hun gelufcwenschen kwynpn aanbiedenDe RijikscoTOim ans dankt General Kommissar Scnpi dt voor degeUikwensdien PolyyoonSagers Van het Finsche front De oerwouden van Oost Karelie zyn ryk aan elanden welke door de Finsche soldaten dikwyls worden geschoten Mtlontic Holland P K T fferg Van het Finsche fnmt Door een gat in het ys van een bervroren meer m Cos Ka elie schept een soldaat versoh drinkwater CAHantic HoIiand BJC Norjamrta Het fraaie poortje van de grootekerk te Alkmaar dal eenige jarengeleden door een auto vernieldwerd ia hertteki De laatste wei zaamheden Potygoon Kuipcr 3D te Japansche vorderingen op Malakka 15 a 25 km per dag Gevechtskracht der Engelsche troepen sterk aangetast Groot deel der Amerikaansche strijdkrachten op Luzofi ontkomen Volgens in Washington ontvangen berlchifen heeft de Moskousche Pra wd a scherpe kritiek geleverd op de maatregelen welke de Amerikaansche legrleidme genomen had voor de verdedigmg der Philjppynen Het bolsjewistische blad noemt het besluit om Manilla tot open stad te verklaren een uiting van lafheid en wijst er opj dat ook deze stad haar tegenstand evënajs Londen Lenmgrad Moskou Tufc Se bastopol en Tobroek had kunnen voortzetten In verband met eze kritiek heeft de Amerikaansche minister van Oorlog Stimson op de persconferentie verklaard dat hu m deze kwes te geen standpunt kon innemen DE AMEBIKAANSCHE VLOOT De Daily M a 1 1 schruft dat men m Amerikaansche marinekriiigen te verslaan geeft dat maanden ja zelfs een geheel jaar misschien kunnen ver struken alvorènsi è Amerikaansche marine m staat cal zun een beslissenden stryd te voelen met de Japanners DE GEALLIEERDE COMMANDO S Roosevelt en ChunJhill hebben medegedeeld na ar Reuter in een extraberurht uit Washmgton meldt dat geneigaal Wayell benoemd is tot opperbewelhebber van het vereenigde ndodistrict m het Zuidwestecl van den Stillen Oceaan Het evel óver alle marmestrijdl chten in dit gebied zal worden gevoerd door den of peftevclhebber van het Aziatische eskader dèr Ver Staten admiraal Hart Tot chef van den generalen staf van Wavêll is benoemd gene Domei ftieldt d t de Japansche trtjdkrachten die op I Jannari een Rtvit ottttaltt geopend lieblien op Malalilta aan de ovenijde ran de rivie d PeralC op den avond van t Sinnari een langrUIce sleutelpoaitie in Centraal Malalika hebben ingeoomen nadat zU in de vooi fgeraae gevediten aan de aelitote Anxae divisie Australisch Niea zeeiaodsche leEercorps zware verlieten hadden berokkend B J de gevechten werd het grootste deel Australisehe divisie in de pan j iakt Ondanks de vernieling van Mr een dotlia bruggen trokken dr Japanners den stroom over en wlerpeo zich met volle kracht op de Britsche strijdkrachten De Japanners trek ea tlians p naar een ander belangrijk punt der Britsche verdediging aan de Westkust vanwaar Singapore dan nog sleehis op geringen afstand ligt De gevecbtswaarde van de Britsche troepen is door het verlies van de achtste Anaae divtsie sterk achteruitgegaan De T 1 m e meldt dat de Japanners ni i een sneltieid van IS tot 25 kilol meter per dag oprukken I I en door den EngelsCoen nieuw Hl enst verspreid officiet bericht uif ISingapore meldt dat de Engelsche tJof pen zich m den loop van den nacht Vd 1 Zaterdag op Zondag verdei Zuidaarts hebben teruggetrokken JapaoM lit pantserwagens chtervolgeti hen f I cipore i Il den nacht van Zater üp Zqjndag opnieuw door bommenw jcrs ajfngi vallen Oe Bijïondere correspondent van de D iljf TelegraiiA op Malakka n araffiHat de Japanners den Engel st HinJ idf ln de luiht verre dt teas tl 1 T3é Bru cj IToip n zyn Hf veer iK iwagi n voo Wlrcni veoh en uitge 3u m c5 en ooijliuiVLr numeriek voor kil tegtnatand r onder Slechts als ntn versterkingen kon sturen zou h t n gelijk zijn ten Zuiden van het if viilijke gevechtsgcoied een nieuwe eraidigingsatellmg te vormen Bh BEZETTING VAN MANILIA Da dief dor persjifdeeling van het J Linsche hoofdkwirtisr h ft ver ird dat de bezetting van Manilla oehttrsching der Pnilipp nen beti vent De Amerikaansche troepen a lus vervolgde hy zun echter ngg niet iJiinietigd eên groot deel daarvan is oiuiiomen naar het vestinggebied m baai van ManiUa Daarom zUn de laponners onmiddellyk tot nieuwe nnvallen overgegaan dm de ovcrgejltven AmerikaansAe strijdkrachten i iKomen te vernietigen Dat zal dank ij Je militaire meerderhetd van Japan 1 m dra geschieden Domei meldt van éen Japansch Iele rsleunpunt op Luzon Formaties Ja diische elitebommenwerpers achterI olgden onophoudeluk 4e uit Manilla rluchtende Amerikaajische strydkrachen De jongste beriditen toonen ttan f lat de kern der uit Manilla en omge mg vluchteiKle vijandelijke troepen ich hebben teruggetrokken m den estmggordel bmnen de baai van Manila en in de oorlogshavcn Olongape n de baai van Soebig ten Noorden van Ie baai van Manilla Beide baaien zun net Wunen bezaaid en tot ver m den im rek omgeven door sterke formaties ar de Japansche vloot Op Corrcgidor bevinden zich alle eviuchte commandoposten terwyl m avite resten van het Amei ikaattsche si ader m Azie gestationneerd zun De apansvhe luchtmacht heeft reeds aana tn op deze punten geopend Ttigen h t eiland fort Corregidor re icn sedert vooral marme stukas op Ardere Japansche formaties zun oinde landingen van Balanga uit op t rregidor te beletten D vlootafdeelmg van het Japansche o fdkwartier heeft in een overzicht an de Japansche vlootoperaties in de teren van de Philipnunen tot den 3 n Januari bekend gelhaakt dat de ruansche marine m totaal 360 vyan jke vliegtuigen heeft neergeschoen of op den beganen grond vernield n lachtgevechten werd i 103 vliegtui Pi neergeschoten terwyi 257 toestel en op den beganen grond vernield den In hetzelfde tudvak heeft de i ansche marine vier lorpedojagers riambootcn en 5 andere schepen tot en gebracht en bovendien twec 11 rkruisers jn 3Q andere vaartuigen e chadigd terwyl een torpedoiager kleine patrouilleschepen en vier re vaartuigen ten deelc beschaliEd werden Ben schip werd buitge asain iwsMMmawwnmMswwwntimi DUrrSCULAND STRUOT VOOR KÜROPA Tegenaanvallen in zware gevechten afgeslagen FEODOSIA DOOR LUCHTMACHT BESTOOKT Zware Britsche marineverliezen in December Het opperbevel der Diutatfaeweenmaclït deelt dd ZonSagmede de Zuidelijke zone van het Oostelijke front bjeef de gevechtsactie bij strenge vorst beperkt tot plaatselijke verkenning en storingsvuur der artillerie In de centrale en de Noordelijke zone zette de vijand zijn aanvallen voort Zij werden ip zware gevechten deels bij tegenaanvallen afgeslagen Plaatsen waar de vuand was binnengedrongen werddi gegrendeld De luchtmacht heeft overdag en des nachts havenwerken schepen eft het vliegveld van Feodos a aangevallen Verscheidene vliegtuigen werden op den grond vernield of beschadigd In de haven zonk een klein koopvaardyschip dat door bommen was getroffen Een grootere koopv aarder en een dryvende bok werden ernstig beschadigd Andere aanvallen we ke zwaartepunt in bet gebied om Moskou lag waren gericht op iitarcheerenjde en rydende colon nes gereedstaande pantserwagens garnizoen= plaatsen spoorwegen en vliegvelden der bolsje wisten De vyand leed daarby aanzienlyke verhezen aan menschen en materieel In bet hooge Noorden werd de MToermansklyn op verscheidene plaatsen door bommen vern eld In Noord Afnka levendige verken ningabedlllvi heid aan weerskantenIn het gebied van Agedabia n islukteneenige Britsche aanvallen Tent n enbarakkenkampen en colonnes voertuigen der Engelschen werden metsucces bestookt met bommei enschietwapens Geslaagde iuchtastnvallen werden vooits gedaan op TobroekOp een iegveld bij Benghazi bondentalrijke bomtreff rs worden geplaatst tusschen geparkeerde vliegtuigen Voor Benghazi werd e n vijandelijke Ktorpedo fager door bommen zwsar be dschadigd C De dag en nacht voortgezette aan vallen van sterke atdeelingen Duit rsehe gevechtsvliegtuigen en 1a ers hebben groote verwnestingen aange jjricht op de Engelsche vliegvelden op rMalta B m refters op viiegloodsen ei ijtus chen geparkeerde vliegtuigen ve oorzaakten hevige branden en ont rploffingen Van 27 December 1941 tot 2 Januari r 1942 verloor de Soviet luchtmacht 98 gvliegtu en waarvan 72 werden eer m geschut n m luchtiïevecliten en 13 door lucl idoeKe chu De le t Werd rop den giond vernietd In deze fde rpeno ie pingen aan het Oostel jke é front 12 Duitsche vliegtu gen verio ren De B itsche minne heeft rok in December zw are veri en gele ten DUitsc e stiiidkrae iten ter zee en in m de lucht biaciten tot Hkcn 3 krui é sers ein vliegkamp c 115 1 t rpeio é bootjage ï 3 m tfiitorpedobooten een rkanonpee boot en een di ikboot fto 5 venditn werden t n deple ïwa r be schadigd 6 krJ r i tinpI b iot jageri 4 motortorpedoboo en een r mijnle ger 2 bewak i o aartuigtn en g 2 duikbooten K In dtn strijd teen de Britsche ravi rtaiIleeringsscie 0 aart zijn in Decern gber 1941 74 viiande jke koopvaard schepel met een gezamenlijken ir w houd van 257 OOO t n tot zirken ge w bracht waarvan Z schenen met een dgezamenliiken inhoud van 115 700 ton ddoor de duik ootvloot d Oe Duitsche inzameling voor het Oostelu k front BVIM 32 M2LLI0EN STUKS INGELEVERD Volgens de tcfe voonoopij e teliing heeft de Du iii he inzamem g van bont wollenen Tvinterkleeoing voor net front teen besiist overwejdigerju resultaat gehad alous het D N B Tot op dit moment zyn met minaer dan öl 144 201 stuks van allerhande slag afgestaan Onder Behaive de bontartikelen zyn nog 1 geleverd 1274 353 htmoen 1208 660 onderbroeken 3 058 601 borstrokkenpulk vers en wollen vestenv 3 714 630 sjaals 1 092 C86 lert tngordels 5 026 583 paar kousen en sokken 3f6 229 paarskis 1 779 94D hoofdbescherniers 2 219 171 paar handschoenen 3 963 730 paar polsmoffen 1 324 008 oorbeschern ers 2 678 169 kl edmgstukken vanallerharde slag en een gewe dige hoeveelheid van andere passende wollenen bontartikelen Voorts zyn talkostbare hermelynen en mantels geofferd voor de iters in het Ooster De Duitsche pers siocmt h taat der wol inzameling een mi sprekend bewys vo ir het fejt dat het vaderland zich éen voelt ir et het front en vastbesloten is denzelfden weg te gaan als de soldaten Het Duitsche volk aldus de bladen heeft zichzelf door deze daad een monument opgericht zonder U h i jtêrêee CvmSSSf Nieuwe boter en vetbon De secretaris generaal van Landbouw en Visschery mpkt bekend dat gedurende het tydvak van Dinsdag 6 Januari as tot en met Woensdag 14 Jactuari 1942 de met 02 genummerde bonnen vA de boter zoowel als van dg vetkaart elk tech geven op hef koopen van 125 am boter Per iwee bonner van de vetkaart zal de gebruikelyke reductie van 22 V4 cent per 250 gram boter worden verleend De strUd aan het Oostelyk front GEEN OVERDRIJVING ALmiS LIDDELL HART In aanvulhiig op het weermachtsbencht van Zaterdag wordt aan het D N B medegedeekj Wie de heldhaftige gevechten der Duitsche troepen in de laatste dne weken opmerkzaam en zonder voorm r omerheid volgt komt tot de erkenning dat zooals de Enge sche nilitaire fltskundige Liddell Hart chryft IP bewegir gen van de Duit chers om zich volgens de plannen an den vijand t e ontdoen op een beetje benoorlyke landkaart nauweliiks kunnen worden waargenomen en at de aannialii prde toon der Engelbchj bladen door de gebeurtfniSi en wordt weerlegd Rede van Eden 4 OVtR ZIJN REIS N AB MOSKOU Eden hei ft oor de hngelsche radio n rede g louden over zyn reis naar Mobkoti liij bracht in herinnering dat hy zeven jaar geleden al m Moskou waa geweest en aesti ds jui zooals nu ot de overtuiging was getójnen dat geen weikelyke tegenstelling van Delangen ti sciien beide landen bestond De besprekmgen op het Kremlin betroffen iv ee punten ten eerste devoortzetting van den oorlog en tentweede de organisatie van den vredeen de veuigheid na den oorlog Definitieve besluiten konden weliswaarnog niet genomen worden daar nogruggespraak gehouden moest wordenmet de andere geallieerden e ï de dominions Tot slct verklaarde Eden dat de tegerstelling in re eenngsvorm tusschen Ergeland en de Sovjet Unie geen scheidsmuur vormt daar de rsgeeringsvorm geen ro speelt ENGELSCHE KONING EN KALININ WISSELEN NIEDWJAARS WENSCHEN ï Naar óé Britsche berichtendienst meidt hebben de koning van Engeland en de president van het hoogste Sow jet Kalinm telegrafische gelukwen schen by de jaarwisseling gewisseld Kalmm wees daarby op de te Moskou geconstateerde gelykheid van opvatting tusschen Eden en de bolsjewistische machthebbers terwyl de Engelsche koning in zyn antwoord verklaart dat deae overeenstemming van inzicht gevolgen zou hebben voor de organisatie van den vrede na den oorlog i Zon vp 9 49 onder 17 42 fl Maan cmder 11 35 op 22 12 5 g Men it verplicht tè vetA dttbteren van zonsondergang i tot zonsopicorast é Lantaarns van voerlnijer 4 moeten een hall uur na zont o ónderg r ontstofc worden j K lU V v