Goudsche Courant, maandag 5 januari 1942

T MAANDAG 5 JANUARI 1942 Se klasse I l Velox 13 II 0 23 41 19 U V V 13 8 20 41 18 Gouda 11 7 14 36 26 QuKk 11 4 13 35 28 U V S 13 5 13 33 34 H V V 13 3 12 27 27 B M T U 3 11 3 42 Laakkwartier 13 3 10 26 34 VDL 13 5 10 33 45 Hercules 13 4 9 36 45 VJ O S 12 S 0 1 J S1 3e klasse B 4e klasse E Stolwijk 10 7 1 2 IS 31 16 Bodegraven 11 7 1 3 15 31 23 M S V 9 5 2 2 13 29 22 Gouderak 12 6 3 3 15 28 24 Ammerstol 10 3 3 4 9 18 15 Haastrecht 9 3 2 4 8 24 18 D O NK 12 3 3 6 9 26 33 Moordre t 11 4 0 7 8 22 32 Oudewateir 8017 4e klasse G 1 7 35 G S V 11 10 0 1 20 58 13 Transvalla 13 9 3 1 21 55 14 Hermandad 8 4 3 1 U 43 13 D J S 12 6 4 2 16 31 12 Schoonhoven 9 3 15 7 22 18 S M T 11 3 2 6 8 17 43 SF C 12 2 4 6 8 22 38 St Hooger 13 2 3 8 7 23 42 Waddinxveer U 1 0 10 2 10 88 Reserve 2e klasse A Gouda II 12 8 1 3 17 48 21 D H C Hl 10 5 3 2 13 29 26 B N A n 10 6 0 4 12 19 19 IH V V II 11 e 1 4 13 28 22 V U C 111 14 6 4 4 16 42 44 A DO IV 9 5 0 4 10 26 21 u vs n 13 5 1 7 11 34 30 Scheven Il 12 2 3 7 7 23 33 HBS ni 11 L 1 9 3 21 48 Reserve 2e klasse B Sparta U 11 10 0 1 20 47 10 R F C m 12 10 1 1 21 53 16 S V V III 13 9 0 4 18 33 31 A DO m 13 8 0 5 16 42 29 H D V S ni 14 6 0 8 12 32 34 C uda UI 12 5 0 7 Ifl 31 36 Fortuna 11 12 5 0 7 10 25 31 HBS H 14 5 1 8 11 38 44 Ncptunus III 13 3 2 8 8 23 42 V D L B 14 1 0 13 2 18 69 Reserve 3e klasse E HO V n 11 8 2 1 18 44 21 O N A III 11 8 0 3 16 32 22 GS V 11 9 6 12 13 30 18 Alphen H 12 7 2 3 16 40 25 Olymia II 11 7 0 4 14 42 26 DHL n 13 4 3 6 11 35 35 Schoonh II 10 3 1 6 7 15 25 VHS II 12 1 0 11 2 13 58 Bloemhof n 9 0 I 8 1 10 31 Olympia Cromvliet 1 1 gewonnen Zalf heeft Olympta gean kaïw meer nauT als outsider kan het m le wedstrijden tegen de runners up nog een nol spelen Oc atandieD xDn au G D A 10 S 3 2 13 29 J2 O NJL 10 3 6 1 12 20 17 Olympia 11 3 7 1 13 25 20 Scheveningen 9 3 4 2 10 27 19 Poatduiven 11 3 6 2 12 11 11 Cromvliet 12 2 5 5 9 22 32 R V C 11 3 2 8 8 32 33 Terlaak 10 1 5 4 7 16 28 DE HAGENAARS GAVEN WEINIG KANS Met zeer veel moeite heeft Olympia een gelijk spel weten te behalen Met zeer veel moeite omdat Cromvlitt zich eonploeg toonde die van begin tot eind riink aanpakte en vooral in de tweede helft een zoo sterke ver dediging vormde dat er voor de roodPzwarten geen doorkomen aan was Daarbü kwam dat de thuisclub te lahg vasthield aan een kort spel weinii schotvaardig was en in vasthoudendheid en doortastendheid voor Cronyliet stellig onderdeed Bovendien tat er in de Olympia ploeg te weinig onderling verband en moest de verdediging te vaak gebruik maken van het uittrappen van den bal om Haagsche aanvallen te breken Alles büeen mag Olympia zich gelukkig prijzen dat ook in de Cromvlietvoorhoede een goede schutter ontbrak en ain dien kant eveneens meerdere kansen onbenut bleven Olympia is het eerst aan bod Van Ziitphen plaatst met een mooi boossïhot den bal in den doelmond Na onvoldoende wegwerken van den Cromvliet doclman zet L Duys opnieuw in Het wordt een corner die 00 niets uitloopt Kort daarop bezorgt Van Zutphen opnieuw den doelman veel moeite met een hard schot Nu komt de Cromvliet aanval pas los De Jager moet meermalen krachtig ngrijpph Aan den anderen kant misken een kopbal van Hooimeegen en een shot van Mallon ji ist doel Eer klein half uur na den aanvang heeft een zeer snelle Haagsche aanval succes De Jager loopt ver uit en wordt gepasseerd wel lachten de backs nog in te grijpen maar de linksbuiten is hen te vlu af en trapt den bal in het verlaten doel O 1 Olympia blijft tTAPSMIEUWS Gouden zakenjubileum herdacht DBDKBBZOCBTE BKCEmK lUMANnN FA W IDENBintO MN zomN Op 1 Amuri J 1 wm bk M Jmt eleden dat het ttukadoari cementen wUtcnbedrvl van de finaa W Uenburg en zonen een in deze branche bekende Goudsche onderDeMinA dM in den loop der jaren tal Tan belangryke werken in het geheele fauul heeft uitgevoerd door den heer W Idenburg werd opgericht 2 terdagmiddag hebben de firmanten van het jubileerende bedrijf de faeeren G en W Idenburg receptie gehouden in Het Schaakbord waar vertegenwoordiger van diverse organiaaUei uit het bedrgfsleven eh van groote oodrmentingen in de bouwnyverheid alsmede talrijke zakenrelaties 1 het peraoneel der onderneming hen kwamen gelukwenschen met dit gouden zakenfeest De receptiezaal was door d talrijke gezonden bloemstukken o a van het penoneel en van diverse zakenrelaties tot een bloemenhof herschapen Complimenleeren kwamen o a de heercn A i edewtagen en C H Hegedonv namen de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken Jac Amoldua en C Verhoeven rcsp Ie en 2e voorzitter van den Nederlandacfaen Stukadoors Fatrooncbond S SwaneveM directeur Tan de Ambachtsschool H Dogterum opzichter van den weg bij de Ned Spoorwegen C H J Korpersltoek namens de Ned Maatschappij ypoT Havenwerken D J v Rijzinge direclei van de Steengaamaatschappü te Den Haag en verder talrijke aannemerrfirma s uii Gouda en omgeving waarmede de jubileei ende Irma zakenrelaties onderhoudt Hij wachtte en wachtte CLANDESTIENE SUIKER DIE NIET ZOI SMAAKTE Een banketbakker te dezer stede kreeg bezoek van iemand die hem een tOewuzing voor tweehonderd kilogram suiker te koop aanbood De bakker had er ooren naar en m en werd het ena Laten we het loo doen sfilde de onbekende voor geef mij de f 110 1 den normalen prijs voor de suiker en stuur een knecht mede dan gaan we de suiker op de toewijzing bij een grossier halen Na onze terugkomst krüg ik dan m n geld voor de toewljïing Zoo gezegd zoo gedaan De handelaar met de toewüfing en de knecht me een bakfiet togen naar den gros er smt Jü nu even op den hoek staan leide de begeleider tegen den knecht J toen men bij de zaak was gekomen dan ga ik even de suiker halen De knecht ging op den hoek staan en t 4irie uur later stond hij er nog Het wachten moede ging hij eens kijken en toen bleek dat de meneer met de toewijzing nergens meer te vinden was en met hem het geld Hij had den bediende zoo neergezet dat deze geen gezicht op de toegang tot de zaak hadj en was er inplaats van de groBsierderij binnen te loepen vandoor gegaan Zoodat de bakker ƒ 110 armer is maar dé ervaring rijker dat men beter niet aan clandestienen handel tn toe wijzingen kan doen R K ORATORIUMVEREENIGING VUF JAAR JabUcnmcuncert van Joxef Haydn i 4 e SehëpfiniÉ De H K Oratoriumvereeniging viert op Dinsdag 13 Januari haar eerste lustrum met een concert Taff Jozef Haydn s meesterwerk Die Schöpfung Opgericht in Maart 1936 met een ledental van vijf en zestig dames en heeren heeft dit koor zich in de daaropvolgende jaren weten op te werken tot één dat in het oratorium leven zijn C ats waardig is In de loop der jaren ft het werken uitgevoerd van Haydn Bruch Wiltberger enz welke hoewel zij aan koor en dirigent hooge eischen stelden een succes waren De heer Frits de Jong jubileert gelijk met de Oratoriumvereeniging als dirigent GELD EN SCHOENEN ONTVREEMD Een koopman heeft bij de politie aangifte gedaan dat in een logeftent waar hij overnachtte een beurs met vier gulden uit zijn jas s ontvreemd Een andere koopman deed aangifte Tah diefstal van een paar zwarte lage choenen in een logement STOND VOOR HET GRIJPEN Gistermorgen is een heerenrijwiel ontvreenyi dat onafgesloten voor Ons Huis was neergezet m t g AAR ANfiEKII m IhsUa ThMter Operette met WMr Forst Maria Holst Dor Koniar Paul Hörbiger en Leo Slexak Aanvang 8 18 uur Rcople B I B o p Een onvergetelijke nacht met Aasia Norria Gino Axvi en Leonardo Cortese Aanvang 8 19 UUT 5 Jm 7 ur Gebouw GemM teliJlu Gexondheldi cwit Spieringstiast 11 Medische aporttkeuring S Jan 7 M Mur Nlwwa Sohonwbarg TooneelvoontelUng Lou Bandy en geselschap opvoering van J3rie vrijgezellen C Jan 7 nnr Knnrtwin Jaarlijksche uitvoering leerlingen Goudsche Muziekschool directeur H C J de Man 7 Jaa 2 7 mr Cioudselic Hociekscho Gouwe 1 5 Inschrijving van leerlingen 7 Jao 7 30 ma Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Jan Daniël uisus E H B O Jan 7 38 nnr r je EvangelisèheGemeente Bijbellezing en bidstond 8 Jan 7 38 nur Leger des Heils HeiligingBdiensl leidster J v d Veeii 18 Jan 7 38 nur Central Spelregelavond Afdeeling Gouda Ned Handbalbond preker C M Agterdenboedh IS Jan 7 nnr Nleuwf Sc uBrbnrg Concert R K Oratoriumve niging ter gelegenheid van 5 jarig bestaan uitvoering van Die Scfeöitfung van Jozpf Haydn 14 Jan S nnr OosthaTen 18 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbeschermrag 28 Jan 7 38 nnr Nieuwe Schouwburg Derde Nutsavond optreden van Larette goochelkunstenaar Jan 8 15 nur Kleine Kerk BijiielIczing ds H S J Kalf Jan 7 38 nnr Reunie Bioscoop Vertoonmg Indische sp lfikn TanahSabrang Het land aan den overkant voor Volksuniversiteit metinleiding door Mannus Franken 29 Jan 7 30 nur Daniël Vergadering G ret Zendingsbond 29 Jan 7 39 Uur Kunstmin Uitvoering ioudech tooneelgezelschap Tot Ons Genoegen ter gelegenheid van 5 jarig bestaan opvoering van Het spook in de vrij burcht APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alléét Prins Hendrikstraat 15 Vrederechter te Rotterdam BELEEOIGING VAN EEN VOLKSeROEP Voor den HaagsShen VrederecWer mr P van der Grijp di Zaterdag te Rotterdam zitting hield iiende de uitgestelde zaak van den 20 larigen B de H uit Waarder die zich had te verantwoorden terzake van bel edigin g van een volksgroep Hij zou op 4 Set tember jl beweerd hebben dat alle N S B ers landverraders waren Verd ontkende dit Volgens hem had de zaak zich als volgt toegedragen Een vliegtuig had hoog in de hicbt een V geechréven Een dorpsgenoot vroeg aan vend of hij wel wist wat dat beteekende Iemand anders zei nog Je kunt er wan alle van maken victorie vrijheid enzoovoort Toen had verd gezegd Ook verraad De getuigen dié in deze zaak werden gehoord kwamen eenigiszins op hun vroeger afgelegde verklaringen terug zoodat de officier mr baron van Dedem zich genoodzaalrt zag wegens gebrek aan bewijs vrijspraak te vragen De Vrederechter spralc De H daarop vrij Dragen van Cnie speldjes Verscheidene personen slomien terecht wegens overtieding van de verordening van den Rijkscommissaris waarbij het dragen ven speldjes van de V m Nederlandsche Unie wordt verboden De 2S jange G van A uit Gouda diï verstek liet gaan werd deswege veroordeeld tot ƒ 20 boete suibs 8 dagen iveehtenis De 22 jarige Th C de R eveneenf uit Gouda had het speldje aan den binnenk nt van zijn xevers gedragen maar zóó dat de speldlpr aan ds voorzijde uitstak H was niet als demon stratie bedoeld maar het zou er n kunnen zijn en daarpm vroeg de officier mr van Nouhuys ƒ 10 boete Uit vroeger den OeOlMgn CODKANT n JAAB GELEDEN Burgemeester en Wethouders Tan Gouda brengen ter algenaene kennis dat met ingang van 1 Januari 1867 tot gemeente bouwrmecster en tot opperbrandmeester is benoemd de heer L Burgersdyk in plaats van den heer W van Bemmel aan wien op zijn ver zoek uit beide betrekkingen eervol ontslag is verleend 18 JAAB OELSmm Op 1 Januari herdacht onze geachte stads architect de heer Leendert Burgersdijk den dag waarop hij vóór 35 jaar zijne betrekking aanvaardde Had men bü zijne benoeming groote verwachtingen van hem met alle gerustheid kan worden geconstateerd dat hü deze in geen enkel opzicht heeft beschaamd maar daaraan volkomen beantwoordde Vergelijkt men het Gouda van heden met dat van vroeger dan bespeurt men allerwegen groote vooruitgang A verbetering ook wat het uiterliJK der gemeente aangaat naast tal van particuliere woningen zijn verscheidene stadsgebouwen verrezen die een sieraad onzer gemeente mogen heeten De heer Burgersdijk moest als opperbrandmeester ook de nachtelijke uren vaak bezig zijn 25 JAAR GELEDEN Het was I Januari j I 40 jaar geleden dat de heer J Vermeü op het kantoor van den gemeente ontvanger alhier waa hü thans als commies werkzaam is in dienst trad Het heeft den jubilnris niet aan bewijzen van sympathie ontbroken J e burgemeester de drie wethouders en de gemeenteontvanger kwamen den heer Vermeij gelukwensetien Van de politieagentenvereeniging Per adspera ad astra l kreeg de jirbilaris een mooi bloemstuk en van vele andere ni ezeten tal van blijken van belangstelling 9ubs 4 dagen hechtenis De Vrederec ter veroordeelde De R tot ƒ 7 50 subs 3 dagen hiecht nis Daarna stond terecht de 32 jarige hid bouwer P C B uit Lange Ruige Weide die op 2 Augustus dus nog on ge e een week nadat het verbod was ifgekome n een Unie eWje had gedragen Ofschoon verd die meesitentijds op bet land is misschien niet op de publicatie van hét verbod he jft geet meende de Vrederechter dat ook hier gold het alot de Iedereen wordt eacht de wet te kennen Overeenkomstig de vorderin werd B veroordeeld tot ƒ 7 90 boete subs 3 dager hechtenis Blad op straft geworpen De 45 jarige S S uit Schoonhoven moest voor den Vrederechter verschijnen omdat hij de aleemeenc polilieverorden n a daar zou hehijen overtreden Hü h d n l eert nropegEmdablad van de N ï B op straat eesnwten De officier zeid dat als hü bsraa de lectuur niet wilde lezen de prullemand ervoor was om er zioh vrn te ontdoen De oer ire straat me niet worden bevuild Verd handeM in striid met d Dolitieverorc ening en bovendien deed hij iets dat een zeI dwnnn jtratiK karakter roii kwnnen drswcn De ei ch luidde ƒ fO ub 1 da h wb enis Het vnnni waj conform D JT jaripe Schooihovenwbe m j A M C de G van V werd bi i verstelt tot cen7 lfde br e veroordeeld wegens eenzelfde overtreding Kin emkea M t gefloten deuren werdifaarop een aantal zaken van minderjarWn behandeld baMadi Ch dn straatüche nc rüen mw Tu vhen die zaken was er nog één iii irin een volwassene terechtstond De 28 ariPe G J N uit Moordrecht d e een poHe met v rf had eeecven aan jon n Hi van nlsn ws en een bemeald zaak te verf eren Verd meert o dnt de ionrens in verband met Luila een er wild i iHt hple n mapr chte f b eV dat d oneens fen laarva n ou verd h eblien eweten wBren OTjcpti Nt om een haVopVniis ri d n vvel van de zaak te Vlsdd en De off cier was van oordeel dpt verd ook sU wat er dan mis j h tn een no ilieke ht r iid i t vrüiiit km paai De ei h IiiW ï f hoet iiSvï dp n h h nis De Vre ht r wiH ook ainn mi n lat verd h t rvitje vrf nipt h d afee j p r qn voor h H anp f ♦ n e n h ïl rlV e en v no eld € verd overeenkomRfii den eisrh f f dflrtpnr voor Gouda en Om treker P Tlete Gouda BOUTEN OMLUSTING TAN C OOBSTEEN GING 8CIIBOKISN Toi huize van dr Lopes iardoxo in de Kruflerlaan is gistermiddag een tchoorsteenbrandje ontstaan tengevolge van een verkeerde constructie van den schoorsteen Om de kachelpüp zat een houten omlijsting en deze is door de kachelwannte in brand geraakt Verder werd het behang beschadigd De met een motorspuit uitgerukte brandweer heeft de omlusting uitgezaag waarmede het gevaar was bezworen Verzeteringtiekt de icha VOETBAL Uitslagen van Zondag NED VOETBALBOND District II 2e klaaae A Hercuie U V S 1 2 Laakkwarter Quick 5 3 U V V V D L 9 0 BMT H V V K fl 3e klasse B G D A B V C 2 4 01yni ia Grom vliet 1 1 4e klasse E Bodegraven Haastrecht 3 1 4e klasse G DJ S S F C 7 0 S M V Transvalia 1 8 G S V Steeds Hooger 6 1 4e klasse I Slikkerveer Dilettant g Reserve 2e klasse A H V V Il H B S III 6 3 Gouda U O N A Il 1 0 V VS II Scheveningen II 2 1 Reserve 2e klasse B V D L IINeptunus III 0 3 Reserve 3e klasse E N H S II Oiympia II V 6 Alphen Ü Bloemhof n2 1 Nieuwe deining in de derde klasse G DA VERLIEST OLYMFIA SPEELT GELUK EN O N A LACHT CLS V en Gouda 2 versterken de leidende positie Aditeraf te hooren dot G D A op welks struikelen aUe hoop gevest gd is heeft verloren en dan dieze kans niet ten vol e te kur n n benutten omdat er zcif een punt verspee d is bet was een strop voor Olympia I t roodzwarte elftal stelde gisteren tV leur dooc Ket in den thuiswedstrijd tegen Cromv iet opnieuw een kiiXp m de gelijke spe en kaart de zevende verdeeling in elf wedstijrden te laten aanbrengan Dat was bij een zege in verband met de nederlaag van de leiders de groote kans geweest Maar toch was deze Loosduinsche verliespost van O ympia een medeva Ier want de kaïM is nu zoowaar toch nog niet verkeken De situatie in deze merkwaardige afdeeling is nu wel zeer ingewikkeld geworden en met den eindspurt in zicht is er nog niet het minste peil op te trekken Met de twee uils agen van gisteren sponnen O N A en Scheveningen de mees e zijde en de positie van O N A is nu met thans s echts één verliespunt meer dan G D A een al eszins kansrijke geworden Gouda doet dus in elk geval nog vo op mede G S V was opnieuw flink op dreef en xerslcrkle met een 6 1 op Steeds Hooger de leidende plaats waarin de groenwitten met drie ver iespnnten minder dan dB concurrenten bevrediperde vooruitzichten behouden Bij de reserves was de derby Gotida 2 O NA 2 d t Ote gebeurtenis Gouda 2 nam i deze big match revanche en gingf nu ook wat het aantal verliespuntAi betreft O N A 2 vofybij zoodat hét een roec e slag Ier versteviging van de eerste positie was Gouda heeft het voordeel dat het elftal twee wedstrijden speeld en gewonnen hee overigens spant het ook hier want D H C 3 heeft evenvi liespunten en O N A 2 telt meer ook nog mede Gouda heeft niettemin de beste papieren en dat komt omdat het zijn wedstrijden tegen de concurrenen a acher den rug heeft terwijl deze elkaar onderling nog beide malen moeten ontitweten Olympia s tweede dat zich den laatst en tijd uitstekend herste d beeft dreeg wederom winst aan met 6 O werd uitspelend van N H S 2 iets raetr aanvallend naar de Crom vlietacblerhMde heeft er goed NI oog in an voorkomt dod Nalan Na de hervatting golft het el eenl over en weer Dan krijgt Olympia hoekaehop te nemen ie bal w rdt on berispeli k voor het doel geplaatst en door Breeman ingeachoten 1 1 Een I minuut daarna wordt weer gejuicht voor een Goudsch doelpunt doch dit wordt niet toegekend De gastheeren komen er nu iets beter in hun spel ia minder peuterig en daardoor direct gevaaiiijker Een keihard schot van L Duys wordt met moeite wrggestompt Het laatste kwartier xakÉ Olympia weer af Cromvliet bepaalf zich nu voornamelijk tot verdedigen en hierop loopen de mee te aanva len der roodzwarten dood In de laatst minuten lost Van Zuphen een hard boofTschot dat stellig beter lot had verdiend Ook Wj de laatste hevige aanvallen van Olympia houdt d Cromvliet vcrdediging stand G iS V Steeds Hooger 61 ALLE GOUDSCHE DOGLPURTEN VOOR DE RUST In de eerste speelhelft wa P 5 V overweKend sterker Steeds Hniiifer prd in de verdedi ring fredroncen en bepaalde zich tot snelle uitvallen D r oudsrhe voorhoede gaf toen een nel open spel ten heste en vlot kwamen le doelpunten lot stand No de runt beTing de Gnudxrhe aanval de font het ïpel t kort l houd I e Hoderdam rhe defennie die nu aanmerke ljk heter op dreef wns dan in de eerste helft ist steeds weer met sneren in te grijpen Ook do r het onzuivere schieten der gastheeren gingen vele roede kansen verloren Met Isalirte kwartier wns voor de Bolter l im ners Zij waren toen voortdurend In hel offensief en zagen hun moedip volhouden met een verdiend le en iint beloond O S V verschijnt n tl acht spelers In het veld Dit hlijkt echter voor da thnisrhib teen beletsel te rtjn di ect aanvallend op te trjden Binnen tien Tiinufen slaagt Van Harten erin met een hard schot den nollerdnmse ien iloelman te pa tseerpn I 0 Dan komen de gehrs Xuv Istein het el tal completeeren Na één mlrfuut verhooKt I Nuvelstein hü een doelwa rste llnp de score d O Dn huischlh blljlt in het oYfensief en de Steeds Hnof r Inelman moet geregeld In actie knmcw rit een voorzet ynn F Nuvpl tein npt rechl shinnen Brem vallend fraai in manr het leder wordt gestopt Kven verpla ilsen de nnderdamifiera hel T el en nu wordt de r otidsehe lefetisie aan het werk g et Onvol eend uittrappen van den Rottenlam rhert keeper bezorgt CSV een k ins w elke dnnkbnnr wordt penccepleerd opr voor de doelman r n plaats heeft inpenomen liet de bal van den voet an 1 Nuvelslein in het net 1 OK i it een penally wep ens hiinds rne nkt reehtshinnen Brem er mei eeu kalm schot A 4 van Oireet na den aftrap irenpl P Nuvelstpin na goed nn e en van Van Noort den stand op V O N id t een schot van Vnn Nooiïl s ppstort schiet P Nuvelstein op lieiiw in fi 01 a de hervatting bliikt Steeds Hoo er met goed voornemens bezield D isten ondernemen een serie gnertop ezette annvnllen mnnr voor he foei ontbreekt het ann de noodigs loortsstendheid Langzamerhand verilaalst de Ihuisichib het spel weer naar de andere zijde Het aünvalssiel wordt echter Ie ko t pehouden znoi at iet geen resullaat oplevert Ook ont iree t nu de noodiee schotvaardiiu heid In het laatste kwartier komt Steed lonper weer in den aanval en slaeen Ie gasen erin één minuut voor tijd keeper Brem van dichtbij te pAssee en ffrll Gouda FI O N A II1 0 ENTBOVSIASTE STRIJD WAARIN BET STERKSTE EUTTAL WON De reserves van Gouda en O NA hebben elkaar als rivalen bekampt Beide ploegen hebben zich tot het uiterste inpesnannen en dier enffvol ge was vooral in de eerste h lft In weerwil van het zeer zware vvV het tempo opmerkelijk hoog De O NA soelers brachten door steeds ineens doorgeven en goed open spel er de meeste snelheid n Zij waren daardoor aanvankelijk veel gevaarlijker dan Gouda bij welk elftal te veel gedreven werd en sommige voorwaartsen het steeds maar met kort spel probeerden Echter de Gouda verdediging was in uitstekenden vorm en wist goed bijgestaan door de halflinip die evenals bij O N A het geval was zich bijna steeds tot defensief werk bepaalde meester van het terrein te bliiven Slechts met een schot vtn v d Berg dat Signer evenwel goed stopte kwam het gevaar dat O N A s overwicht inhield tot uitdrukking Geleidel k FEUILLETON Nadruk verbodeq EEN TOCHT NMR lURS 9 Maar och wat geeft hetT Zooats de geheele materie draait en weiitelt in zijn vaste oaiien zooals ook de electronen van mijn radiolampen zich met waanzinnige snelheid slingeren om de kern van het atoom zooals tenslofte alles en alles ook In de weefsels van mijn eigen Uchaam tolt en raast en Muizelt in zijn eigen microscopisch kleine zonnestelsel zoo zal ook ons toestel nu blijven rundgieren in bet heelal eeuwig en eindeloos éli een dood koud ding Mijn sleutel zal straks zwUgen wij zullen het niet lang meer maken AJ zullen we oog tot In het oneindige ro 4 zweven we zullen er telt geen weet van bebben Onze lichamen zullen vergaan en oplossen in het niet Op den duur zullen de zuurstolflesscnen uitgeput rak n manr ook dat moment xuUen we niet meer beleven Het verwarmingsapparaat dat aan het Westdiik apparaat gekoppeld is heeft ook zijn werk gestaakt Langzaam neerat de temperatuur af Het wordt ijs j koud De temperatuur zal dalen tot zü geUtk is aan die van het heelal Twee honderddriellnzeventig graden onder nul Het absolute nulpunt waarbij geen teven denkbaar is Nu reeds zet zich een dikke ijslaag jf aan de binnenzijde van i de cabine Op de palrvjspoofi ontstaan bloemen precies als vroeger thuis wanneer het nachts had gevroren Vroeger Thuis Waar is dat Wanneer was dat Vroeger dat is een droom van iets dat Lang geleden gebeurd moet zijn vaag onwerkelijk ergena heel ver van hier Er is nu alleen maar een heden een heden dat tastbaar voor ons staat en dat weldra ook zal verdwijnen Een heden dat ijzig afstraalt van de dikke ondoorzichtige bloemenlaag op bet patrilspoortenglas Dat zag ik vroeger als een mooie kunstige bode van de komende ijsen winterpret Nu is bet een kilte hardvochtige bode van bet naderende einde En thuis dat is daar ergens ver op de aarde dien kleinen mierenhoop waar tweemit ir rd n nschen door elkaar krioelen en kruipen Daar is het tandje waar ik thuis benoor waar nu op ditzelfde oogenblik demenschen winkelen in de Xalverstraatof in de Lange Poten waar de auto ssnorren en de stoplichten vao den Cool singel groen en rood flitsen waar kinderen spelen en menschen lacl onbewust van het nietige plukje ellende daar neel heel ver boven hen I Het is 01 er iets in me tot opstandwil komen maar dat mag niet We hebben dit tenslotte zeil gewild we zoudenalle consequenties aanvaarden Onzeuitvindingen zijn geslaagd doch d man met d n hamer heeft een tik tegen onzemachine gegeven Het zij zoo I We bebben pelsjassen meegenomen om op alle eventualiteiten op Mars voorbereid te zijn Wc hebben ze nu aangetrokken en zitten op onze plaatseii I doelloos en zwijgend We moeten het verder aan Westdyk en Walter overlaten die met verkleumde vingers aan bet ingewikkelde apparaat peuteren dat volhardt In stomme bewegingloosheid Wy de professor Jan en ik kunnoi verder niets dnen De professor heeft zijn berekeningen gestaakt en staart strak voor zich uIL Het is niet meer ijoodig an Jan is nog het minste te merken Hu heeft een poosje door de patr spoort staan kijken maar nu dit niet meer kan loopt hij mei zijn hooid diep in den kraag van 7i n pels gedoken de cabine op en neer Nou mompelt hU hall in zichzell dat behoef ik dan ook niet meer tedoen Dat is gemakkelijk Wat bedoel je vraag ik O niks Maar als je soms eengoeie mop weet vertel em dan gauw anders hebben we geen tijd meer omte laciien Dan loopt h naar de pantry en maakt een kop gloeienden bouillon voor ons klaar HeeMijk is dat Toch geen kwade knul die Jan al doet ie een beetje vreemd Hij smijt ons ieder nog een deken toe waarin we ons kunnen wikkelen Hier dan kun je nog een minuutlanger over je verleden p akkueerenvóór je uitstapt Ja eigenlijk is het onzin om in die deken te kruipen De doordring ende gestaag toenemende kou is toch niet te stuiten Het is ondraaglijk De kou snijdt door en over mijn lichaam Jan is nu op den grond gaan zitten met kussens in zijo rug en tusschen zijn pels Zoo zitten wy daar terwUl in de zijkamer Westdijk en WaMer voor ons vechten We zien ze niet maar booren af en toe het geluid Van metaal of een gedempte stem Ik word sul en doezelig Myn handen en voeten zijn verstijfd Ik zou Willen slapen om dit alles kwijt te raken Ik neb nooit vermoed dat kou zoo ontzettend kon zijn 1 Een droge knap trekt nog even mijn aaodarnt Het is de cabinethermomete welke springt omdat het kwik bevroren is Mijn getieele lichaam begint nu te tintelen ik voel me langzaam wegzakken ste s verder wegzakken Het is als ol ik los in een groote ruimte zweef Ik sluit mijn oogen Plotseling open ik ze weer Hoorde Ik wat ot leek het maar zoo Door bet waas van mijn oogen kijk ik naar de zijdeur Strompelend en met vertrokken gelaat verschijnt Westdijk in de deuropening Hij ziet aschgrauw en kan zich nauwelijks slaande houden Tocb licht er iets op in zijn oogen We hebben hel gevonden brengt hy ei moeiiyk er pief gezwollentong uit I HU brengt de hand aan zUn voerhootd als wilde hy het zweet afvegen dal er niet IS vanwege de verschrikkeiyke koude Dan valt hy voorover en blijlt lisgen schokkend en trillend over zijn geheele li h nm Het is alsof by ligt lei huilen zonder dat tranen yloeien 1 Traag Werken myn hersens t We hebben het gevonden zei hy dus als ik bet goed begrgp daii ishet gemaakt dan kunnen we dus weerverder Is het dan nog mogeiyk Maar de kou dan Oe yzige dood zal die dan ook weggaan Zal allesweer gewoon worden Nel ol er nietsgebeurd is Het ia ot ik ineen moet lachen erg hard lachen En huilen eigeniyk ook Ik voel de kou alnemen de verwarming werkt weer Ook myn hersens beginnen weer normaal Ie werken Waanzinnig toch Zooeven dacht ik nog dal alles verloren was 2 nk ik weg in de meest sombere pessimistische gedachten en nu is alles weer gewoon Hel is nog bitlei koud maar toch breekt langzaan de warmte door Ik kan wee lachen en leven Ik leel nogi Ik kan het olotsellng w uitschreeuwen Ha ba ik leef nogli Het duurt nu niet lang meer oi ik kan de deken en de pels van me afgooien Ook de andej en worden weer levendig Wordl vartiotgd