Goudsche Courant, maandag 5 januari 1942

MAANDAG 5 JANUARI 1942 488 VtAAIÏÏLOTWKU yau Euiaa csiuTp um kktag vaa Jluiuart M M Na Md Ko ttMi ttMNo ƒ No UU 10191 IMMa l iai 17SM raUZBN VAN ƒ Ml fMN Ne MN fMM IM No Ku Msè wm laK lU lOni Mt No VJ I M M N 3 37 Goochelaar bezocht Copyilcbt V BullerOmoucb Ml uwiiDiM iMl r B i raod wttta tUsktr Vt budwwkwd OJfiL vwdtdifM tl den lieli tdUar i il l to en 4 o m o dt HoteM kkOadoB kwm mat wtlnic in gwaar Een keer to en der OKjUMdtf 0M kk ta tMugve de turf MUS ▼ d Boeeh bOna rooet doch Botean kon nof op het BlppMÏU tcB kosten van ara eonter een doêlpimt voorkonen Meer en meCT tag GmuU damteesren maar de afwerp van haar v le aanvallen Uet veel te wcnachen over en bovendien had ze pMh toen een vUugelichot van de Kegn buitoi bereik van Hofman tegen dc lat ketste Hi dè teruggeatooteo bal door Groot idont nogmaala tegen de Ut getdioten werd bi da tweede heUt hervatte Gouda direct haar ottenilel Binnen drie min had se tiKcH Nadat bij een do rbrtak van Usselstein het O N A doel door het oog van de naald waa gekropoJ icoorde onmiddellijk daarop v d Bosch uit n pass van de Bruin 1 0 Gouda bleek wel overtuigd dat gezien da energie die de O N A voorwaartsen bQ hun wel niet leer talrijke tegenaanvallen aan den dag legden die kleine voorsprong nog lang geen zekerheid bood want te bleef haar offensief met veel élan voortzetten De versterkte rood zwarte verdediging trok zich telkens voor het doel samen waardoor gevaarlijke scrimmages ontstonden maar toch doelpunten voorkomen werden wat mede zijn oorzaak er in vond dat de voorwaartsen der thuisclub niet in staat bleken een aangegeven bal ineens in te schieten doch door het leder eerst te willen goedleggen de er fel opzittende verdedigers der gasten telkens gelegenheid gaven in te grijpen Het O N A doel ontkwam meerdere malen maar net aan een doelpunt maar ook de Goudsche veste beleefde eenige angstige momenten zelfs nog in de laatste seconden toen een kopbal uit een van dichtbU genomen vrijen schop bU beter richten den gelijkmaker had kunnen brengen Het was een felle maar faire kamp die vrijvee belangstelling trok en door de sterkste ploeg gewonnen werd Afdeeling Gouda E S T O VASTER ONDERAAN OODEWATER II VASTER BOVENAAN De urtBla en van gisteren waren 2e kOaase A U N IO E S T O I E S T O niet opgekomen 3e ktesae C V E P Hl Haasti echt ni 2 3 Oudewater II Ovenchotje III OvCTjcholje niet opgelcocnen De beide gevallen van niet opkomen waren van invloed op den stand De vermioderiinig van twee winstpunten wM dit kost bracht E S T O vaster op de katsle plaats van de 2e klasse A met nu vier punten achterstand op K B O en Gouda V In het andere geval verspeelde de pretendent Oveiechotje III in 3 C er vrijwel de kans door want de achterstond op het leidende Oudewater n bedraagt nu vier punten zoodat de positie van Otidewater zonder dat het elftal in actie kwam een stuk sterker werd HANDBAL Ned Handbalverbond SrOEDSCBEIDSRECHTERS CURSUS MET THEORIF EN PRACTUK Met ingang van 1 Januari jl is de band die de Bonds Handbal Commissie nog met Het Nederlandsch Gymnastiek Verbond verbond verbroken De handbalsport in Nederland staat nu onder leiding van een geheel zelfstandig lichaam Het Nederlandsch Hand balVerbond dat tot taak heeft de handbalsport te propageeren en te bevorderen In het jaar 1941 werd de handbalsport met goede resultaten gepropageerd waarvan spreekt een toeneming van 100 elftallen De afdeelingsconunissie van de afdeeling Gouda van het Ned Handelverbond weriit daadwerkelijk aan het propageeren en het bevorderen tan de handbalsport mede Hians gaat Gouda scheidsrechters kweeken en vi doet dit door middel van een spoedscheidsrechteracursus die onder leiding staat van den heer C M Agterdenbosch een bekend leider van dergelijke cursussen Woensdag wordt de eersU theorie les gegeven Zaterdag volgt een practykles op het Velocitas CRD terrein waar ieder een gedeelte zal fluiten van den yriendsehappelijken wedstrijd Veloci tas Excelsior Des avonds is er een tpelregelavond De eonpetltie Het iHOgramraa voor de competitie luidt ïf 8 Hercules Vires et Celeritas3 3 30 uur Velocitas Excelsior 3 30 mir S i Celeritas I Krachsport 10 30 uur DAMMEN Groepenwedstrijd van damcl ub G ouda Li JON ER END hoofdklassespeCer hJ lub Gouda schrUft onder om nit A roepenwedstrijd uit om pnjzen De leden zijn naar speel hJ r P oi n o a uit de d l u J Hoogen hoeren B t J geplaatst de C Hnn k 4 S Leeuwen en A Ke ts Molenaa ééS aa ojitmoeten elkaar clu b ni A e Jo van de dain v ie wts rs TweiX i da apcicr dia minder dan 50 van kat otete aantal ptfcten behaalt taaar i 1 kbaae decradeert Door een col vm xeven punten uit zes partQen Ia de heer de Jong er in geslaagd d 90 procent te behalen van het totaal aantal vm veertien punten Na twee partyen verloren te hebben boekte hy uit vier achtereenvolgende partijen aevMB paaien waarmede hj den titel van rk Bd hoofdklaaaespeler vervricrf Ifet nog één partij voor den boek beeft de heer de Jong nog een zeer kleine kans op een plaats in de finale TORBAU N V B amuMBk BI r I el L i Aln O08 Uo ASO StonnvofHs TDC S X rxM PtUenoord S 1 DWSDFC at UMM A RBC HRC a wrC AIkm Boyi Santpoort Wael Frlsla l St klMM B Vtlendcnwiiur Oev X r APC Volewxe ken ê Votamiun BDmnim O I t r l t a la tüaua t Gooi Sparu 1 I BimiM IIaarlam a l DHC Blairw Wit tfsck HBS VSV 1 BK Harmaa a k la Uaaaa A Berculaa OVS 1 LaaWtwarUer Quick St irW VDL 0 BMT IW 0 0 t klasse B Ovennua OOe 41 O 1 11 r I e t nr la klaaaa Noad Willem n t S Spekholzerhelde BW ♦ Plet Roemnond t PSV NAC 4 HelmoiMl Longa ï l T VVEindho yen 1 L Olatrtet V U kisai Be Quick VeUHüUa ï A 9HlIe 3VAV R9C i SC l Sncek Heercnvcen Laniwarden Vtandan 4 D W S komt opiettea A D O ipeelt aieclita leltjk In dletrlct I heeft DWS vriend en vt and varraat door DFC dat toch een uitstekenden ataat van dtenat achter den rug had met niet minder dan § O te kloi em 9e prott etlvltalt var da Amaterdamsche voorh Is nooit heel groot geweest en er moet Aook wel lets heel I tltond rs ebeurd rijn dat thana de DFC doelman In één wedstrijd acht k r moeet vlsachen In de voorafgaande 13 wcdatrtjdcn hadden C ldenhove c s slechts IS goals op het leitje gebracnt IntusEchcn itjn de Amsterdammers op de Sa plaats gekomen want Fetjenoord was aoo onverstandig osn van Xerxes met 3 1 t verliezen Overlcens een fraaie prestatie van Lagendaal es Atxr boft daarbd gewe dig wan4 atl ver speelde btt Kdo met I 1 een punt Dat la het Se raltika flflel van de Haarlemmers Dat ééne puntje komt echter best van pas U nwer nu DOS kansloos van Ajax verloor Met DWS gaan ook deze Amsterdammers een sUpJe hooger en wie lyeet krijgt ADO juist van die stl te een zwaren aanval te verduren Stormvogela beeft VUC den voet dwars ffeaet en haar met 5 een punt afgesnoept h t geen ons van de Hagenaars tegenvalt De tand Is nu IS M 24 18 2 20 38 M Sl M a M M S M 7 14 S 14 14 S M 9 14 1 M AJDO DWS AJax Fetjenoord DFC VUC 3a at 3i iiji 30 80 Xerxea Stormvogels EDO DOS Banna gasUgea nM a tat mat groota eUferi In district n la HBS blijkbaar plots weer op dreef gekomen Tegen de tocti werkelijk niet z vakke VSV erdedlging werden maar eventjes 7 doelpunten gefokt terwitl de Velsenaren zelfi geen tegenpunt boekten Een wel heel poover resultaat van de kampioenen t Gooi wilt tegen Spart eltlk te spelen batgeen op zicbaelf een goed resultaat Is De Hllversummers zagen evenwel tot verbazing van ledereen Haarlem In Dordrecht van Bmma winnen Een prachtige prestatie van de rood broeketi die waaraiihtig nog een kans gaan maken Zielig echter voor t Oool dat met nog 4 wedstrijden ki handen eker geen S pnnten sal Inloopen Voorta ooX een geduchte tegenvaller voor Emma dat juist nu zoo n flater allerminst kon gebr iiken Het RFC veld zoowel ato dat van DBC werd afgekeurd zoodat wi gelukkig voor een herhaling van een vertooning als tegen Kermes gevrttwaard bleven De stand la au U M 14 U U M M H u M Blanw Wlt si il at 33IS 28 81 3 3 HBS Emma are DBC Sparta VSV 31 40 33 38 17 S Haarlem HDVS t Gooi 1 I WIBem n komt sUeda naderbti In het Zuiden hebben de kopclubs elkaar het leven lang nlft gemakkelijk g emaakt en het resultaat was dat in drie ontmoetingen de pimten werden gedeeld Elndhover viel ons roet haar I 1 In Maaatrloht tts tegen doch P SV mag genist met genoegen op haar 4 4 tegen NAC terugzien In Spekholzeihelde wist BW eveneena een punt af te dwingen en dat ie toch altijd nog een prestatie Het 4 gelijke spel viel tnaschen PIcus en Eoermond de dus belden een kostbaar punt boekten vooral ook onldat Helmond zeer onverwacht over Longa met 3 1 re evlerde Het m este garen spon evenwel Willem II dat weer een stapje dichter btj de leiders kf am door een dikke 3 r 0 zege op Noad dat nu op de onderste plaats terecht gekomen is Ook daar is echter het laatste woord nog niet gesproken De stand la nu Eindhoven M 5 3 23 a ll BW 17 5 3 23 4i 22 Willem n ntS3 23 3 2 NAC r S 4 4 Ct SV C4 Spekh h ide U I 3 4 IS 3 20 MW 17 9 3 9 31 4 25 LMKa M B 5 17 1 29 PSV 17 7 3 7 17 IS 3S l 3 M 3 11 f 8 t 1 U U M PlelM M He moBd 17 1 RoemKnd M Naad J M aaiaavta ka spa MfM ka iaaaT Nlat dat L Mlr a hulp noodle habL daar aM a at anaak werd niia olgena alla raceten dar bunat met aan dikke i O In dl aak aadMn Un van da vorbé Zondagen Met GVAV aan steak door van vaandam te verliezen Itmaaj Uet de snderi concurrente HSC leh op eigen veld nou bene door lac alaan Zoo n hulpje af en toe Is niet tl TamudeB CVAV heratrkie zich in den vorm van aan a a IB Assan Leeuwarden rlap Vaandam met 4 0 een halt toa n da dertop In Cronincen lawerda aan btelaa 3 3 zege voor da Ibubelul op Da itand mi U M 11 ia 7 13 U t IS 4 U 4 11 1 M 1 U TwiiUll Hil GVAV HSC Ba Quidt Lea uw a i dan AtWIlea Veendam Velodtaa LSC BfUAStm KAürKH NSCHAP W KLAM t gANDEN Taagalur kahaaK éen MaL Op den laatatan dag van het toumool om het kampoenachap van Nederland derde klas dria banden dat in Odeon In Den Haag is verqieeld heeft de Leidenaar Teegelaar aljn glorletodit voortgezet en das onges agen den eeraUtel varovezd De eindstand la part pnt brt h s TeegeUar 7 MO 408 I Bruning llf SOO I Van Aken 188 S 8 Van de Brink 4 110 4S7 S Gelderblom 1 182 901 I Van Rooft 1 170 48 4 VUten 1 188 08 4 Van PoMUd 1 100 448 t gem 0 9tt 0374 ojeg 903 i 381 J71 0 371 33S SCBAMM DI 40WB WINT NIEinrjAAKnODMIOOL Taa Raofovan Schaakela Da HoogovenpSchaakcIub ta Velsen or anlseerde ook dit Jaar en wel voor de vtjfde maal e n Nleuwjaarschtoumooi bestaande uit aan vierdaagse zeskamp en een tweedaagsche vierkamp Hieraan namen rasp 41 en 100 schakers uit het feheele land deel De ults agen van de eeregioep van bet zeskampentoumooi waarvan Zondag de laat ste ronde werd gespeeld lulden als volgt 1 Dr M Euwe 4Vi pnt 2 N CorBever 3 z pm 3 A J Wtjnanda 21 2 pnt 4 Ir H van Steenis 3 pnt 9 Rana Kmoch IVs pnt Chr Vlacama 1 pnt PUATSELIJK NIEUWS Alphea a d Rün HAAGSCH GERECHTSHOF ClandestiNi vleeseh Wegens het verkoopen van vleeseh waarvan hy zou hebben geweten dat het afkomstig was van een clandestien geslacht dier heeft in hooger beroep terecht gestaan g Minderman jpt Alphej an d econi titAwtookieeTFtoi zei md benevens nSOO boete 1 hechtenis en verlaring van het vleeseh generaal vorderde bevestigt vonnis Het Hof heeft het vonnis bevestigd De adv generaal had erop gewezen dat R Hoepel uit Alphen aan den Ryn al eerder een waarschuwing had gekregen en hem dus de acht nvaanden gevangenisstraf toe kwam die hem door den economischen rechter waren gegeven benevens f 300 boete subs 3 maanden hechtenis toe kwamen Verdachte had een rund geslacht hetgeen op 7 September was gebeurd Het Gerechtshof heeft de straf door den rechter opgelegd bevestigd Haastrecht BÖOEGKAVBN HAASTRECHT 3 1 Kansen beter benat Haastrecht trok met een gehavend elftal naar Bodegraven het miste den tinksbinnen en de beide achterspelers Hoewel dasrdoor gehandicapt hebben de geelzwarten to een goeden wedstrijd gespeeld De thuisclub nam de leiding dooh Haastrecht zorgde al spoedig door haer midvoor sperden Uji bracht Na de niet de zwarten geiyjana l weest Itwam de BU een den astrecht geweest ezwoègd kansen zün benut tsbuiten alleen ke r maïir schoot in diens handen Bodegraven wist nog een doelpunt aan de score toe te voegen waarmee de wedetrijd werd beslist 3 1 Over dezen uüslag is Haastrecht s laatste kans op het kampioenschap verkeken Ouderkerk a d IJuel SPANNENDE DAMSIMCLTAAN De heer Graafland wint IT Jer 29 part In de voOBmaljlf O i 5chool aan de Dorpstraat MN jDP belangstelling depler ffyjWGraafland student boofd llttse a elM van den Ned Dambond f siMultaan seance voor de Danrvareeni ïBg LUTO aBiier Na een weOiomatwoord van den voorzitter tot da talryka aaivweztgen onder wie ook burcemeester mr F J van Beeck Calkoen en het cere Ud de heer W de Jong warei deed de burgemeester den eersten zet en bond de heer Graafland den atrijd aan tegen 29 spelers Ne ruim 3H uur lamicnden atrijd waa de uitslag als voict 17 partyen werden door den beee Graafland gewonnen 10 remise en twee verloren n l van de heeren A van I uin en M Neef De prys weBie de aunultaanveler uitgeloofd had voor dengene die betn op de mooiste wijze bestrijden zou w d toegekend aan den heer G Mei en CESLiAGD Te Rotterdam sMagden d dames C Evegroen en W J lde Mik aU er voor het diploma costushière Gouderak HERBENOEMING LEDEN MAATSCHAPPELIJK AULPBETOON De burgemeester Iheeft herbenoemd tot leden van maatJchappelijk hulpbetoon de heeien A ifuisman en C Kool Oudewater BVRGERmKE STABID Overleden Ohristianus Cornelius Oosterlaken Afdagen Ondertrouw Johannes Wilhelmus d Bruün 38 j ïr en Clazina Wouterv jaar Geboren Johannes Hendrikua zn van H H Ambergen en W M Boogeveen OPBRENGST COLiKCTB De collecte in de l4d Herv Kerk ten bate der diaconie leeft ruim ƒ 200 opgebracht I Schbonhoven AANWINSTEN VOOR DE BRANDWEER De firma Limtiorgh te Krimpen a d Lek zal een z g trekker voor de brandweer maken waarvan de kosten ƒ 2145 zullen bedragen Deze auto zal geschikt zijn voor het vervoeren der brandweerljfedJn het treloken der motorspuit en 1 tfdoen afzakken vair de spuit langs n helling waartoe een lier op de itl gemonteerd wordt die terwul de fun zelve op den dijk Mijft de sleepkabel zoover viert dat de spuit dicht bij het water komt Een goede aanwinst vpor de brandweer die den laatsten tijd ook een achuimbluschkanon Iireeg VOOR VraLIGHEID IN HET DONKER Men heeft de trottoirbanden op de hoeken weer opaieuw wit geschilderd evenzoo de branlputten terwijl op de huizen waarvoA zich brandputten bevinden grootelwitte pijlen zijn geplaatst Op dA Opweg heeft men van den eersten bocht tot een klein stukje voorbij de Voomebrug witte paaltjes gezet met bet oog op eenige gevaarlijke bochten Waddinxveen BEGRAFENIS MEJ USKK Zaterdagmiddag is op de Algemeene Begraafp aats alhier ter aarde besteld het stoffelijk overschot van de op Oudejaarsdag door aanrijding door een trein biJ het station cm het leven gekomen mej M JJIka Op de begraaf ats waren om aanwezig burgem er Mumsen de wethouder Herfst t bestuur der vereeniging van Wet en Evangelie en ook anderen Aan de groeve weid het woord gevoerd door dr W van Hassel voorganger van Wet en Evangelie RECHTSZAKEN DLPBESTELLBR PLEEGDE nncrs TAL on nooa Ergarlllka mdarbaUllng Voor dit vierde kamer der rechtbanli te Anisterdsm stond gisteren terecht pen buipbesteller van de posterijen te Vmsterdam die eenige brieven had weggenomen Oe raan was in bet jaar 193S aange nomen tegen een uurloon dat hem en weeksalaris van ongeveer f26 op leverde In Augustus 1941 werden de werkuren verminderd waardoor de be ileller nog maar ƒ 16 per week ver diende Het gezin dat uit man vrouw en kind bestond kon van deze Inkomsten moeilijk bestaan De hulpbesteller kwam in financieele moeilijkheden en toen hij ten einde raad was nam hij nn 11 Ocinht r enniee brieven op het hoofdpoatkantoor weg hopende daarin ffeld te tinnen Hij werd betrapt en is sindsdien in voorarrest Ter terechtzitting bekende de man volleiiig HU zeide uit nood tot zijn flaad te zijn ftekomen Een hoofdbeRteller als getuige gehoord verklaarde dat de man als keu rig en oppassend bekend staat De officier vAn JusUtla mr dr P Klaene laida tn zijn requtmlnir niet te begrijpen boe een staalalnatellinK de menschen zoo kan dupeeren door hun inkomsten tot een minimum terugf te brengen Oa man verkeerde in moei lljks omatandigheden doch bad airh toch niet op deze wijze mogen trachten te redden In verband met aen en ander wilde ds officier een lichte atraf vragen Hij etsrhte vier maanden gevangenisstraf De verdediger mr W C I A van Bverdingen prak er eveneens zijn verwondering over uit dat de posterijen personeel aan emen tegen zulke lage loonen die nog verlaagd warden Op JuMdisrhe grondeil vroeg pi vrijspraak sufes clementie Ds rerhibank zal Vrtidag 16 J p ar uitspraak doen DE MOOH D TE RM BBEBgpfc Tatdaehia lat it iaar varaoTdaald De rechtbank te Breda heeft heden morgen uitspiwtk gedaan in de zaax van den op 2 Juni te RUabergen gepleegden rooifinoord op den 39 jarigen landbouwer J A Geerta en veroordeelde den verdachte den 24 Jarlgcn bedrijfsleider F 3 Goyarts uit Breda tot een gevangenisstraf van tien jaar met aftrek van den tijd In voorlooplg herhtenia doorgebracht De officier van justitie had vijftien jaar geëischt 8TEEKPARTU IN OODE FEKELA In het dakloozenhuis te OudePe kela heeft een ernstige steekpartijplaats gehad De aldaar by den 35jarjgen H Br inwonende 2A jarige B kreeg met eerstgenoemde een woordenwisseling welke zoo hoog liep dat B r een mes gre en den jongeman een steek in den rug gaf De dader vlumitte en meldde zichzelf bij de politie aan Het si chloffer dat ernstig aan e n van zyn longen was getroffen is njaar het ziekenhi overgebracht V 5 RADIONIEUWS DlMAac Jjunart aifcVBKSUH la 4UJ M 7 U Grimotuonmuz 1 45 OchtmOgymiMUtlck M C mofoonmuziek 8 00 BNO Nltuwsbe ricMen 8 15 Politiek w eekpraatJe opn 8 Gramofoonmuziek 8 36 Ochtendgymnastiek 8 48 Grainofoonmuzlek BIA Voor cle hulsvrouw 0 25 Gramofoonmuziek 1100 Voor de vrouw 1120 Gerard Lebon en zUn orkest 12 00 Het Atnabile SexUt 13 40 Almanak 12 45 BNO Kieuu s en economische berichten 13 00 Landdag van de Agrarische Jongeren be wegmf 13 15 Orgelconcert 13 Bom nceri en soliste 14 30 De Lichte Toets 15 30 riuii en ptano 16 00 Ziekentroost 16 20 Gramofoonmuzïek 16 45 Sport en e voor de Jeugd 17 00 Gramojtoonmuziek 17 IS BNO Nleuwi economische en beursberichten K 30 Orkest Malando en aoHst 18 40 Voor de wouw 18 16 Het kleine Omroeporkest 18 00 Actueel halfuur 1 30 Vreugde en arbeid Vanaf 20 15 Alleen voor de Radio Centrale die over een lynverbinding met de Studio beschikken 2015 GramofoonmuzJek 20 48 BNO Nieuwsberichten 22 00 Enge sche ult zendinig Economie New trom Holland of gramofoon muziek 22 15 Honjraarscbe muziek opn 213 5 AmusementsOTkest en sollatc opn J 23 30 M OO Gramofoonmuzlek BO VERBCII O niA HL 719 815 Zit Hilversum I 8 M Gramofoonmuziek 8r3 4 45 Zie Hilversum I 8 43 GramofoonmUziek lO OO Morgen wijding 1019 Oramofoonmuziek 10 40 Vroeger en nu 10 00 Zanjvocrdractit 11 30 Gramoloonmuziek 12 00 Salonorkwst 12 46 BNO Nieuws en eewiomische berichten 13 06 Omiroeporliest en solist 14 00 Omro CKirkest solist en gramofoonmuzlek 1S30 Voor de zieken 16 00 Lezirtf en piano 17 18 BNO Nieuws economische en beursberichten 17 30 Melodisten en solisten lf l5 Causerie Het Jodenvraagstuk 18 30 amofoonmuziek 18 40 Cyclus Jn een nieuw licht bezien Vooriwreld door de NSB 19 00 Actueel halfuur 10 30 Frans van Cappelle met zijn Musette oskcftt en solist 19 46 20 00 Reportage V nftf 2016 a leen voor de Radio Cent rales die over een lijnverbinding met de studio beschikken 30 IS Enj emble De Kwintslkg 91 00 Vreugde en arbeid 48 BNO Nieuwsberichten 2S0O BNO ToeMchting op bet weernMditsberlcht 22 102819 AvondwtJding VOOR DE VROUW Eenige smakelyke kaasgéreckten Het Voorlichtingsbureau vao den Voedingsraaad deelt mede Het kaasrantsoen is klein en de legenwoordige kaas beeft minder maak dan vroeger en Is meestal 20 kaas AI haalt deze kaas niet bij het imakelijke product dat men vroeger ewen i waa het is toch verstandig het rantsoen steeds op te gebruiken De 20i kna bevat weliswaar maar weinig vet zlJ is echlei ijk aan andere voedingsstoffen welke het liobaam ook noodig beeft Een van deze voedings stoffen n l het eiwit komt ook voor in vleeseh visch garn len melk peul vruchten Nu zijn deze voedingsn irtde len maar in beperkte mate te krijgen en verschillende ervai zlJn duur zoo dat er in veel gevallen in den maal fijd slechts weinig eiwitrijke voedings middelen voorkomen Daarom l hel belanprilk dat men het ranLsoen kasF sebrulkt Maar niet alleen hierom maar ook onp de beschermende stof fen die kaas bevat dient men de waarde van de kans niet te op Ier schatten ze fs wanneer de smaak wal lee envalt Vindt men de kaas niet zoo lakker lis boterhambelegssl dan moet mer haar eens In den warmen maaltljn verwerken Vanzelfsprekend zal dan d kaassmaak niet erg uitkomen nisnr de gerechten worden er voedzam r en meestal ook smakeliiker door Voor vleechloozen dagen zQn ge rechten met wat kaas bijzonde ge schikt Hieronder vindt u eenii e voor beelden vah gerechten waarin kans verwerkt is SELDEBUSOEP HET KAAS 1 liter water liter taptemelk 100 g kaas 2 selderijknollen 250 g aard oppelen 1 bo le selderij zout De selder hollen In plakken snl den deze s illlen ln dobbelateencn snijden was when en met de schoon geboende en in stukken gesneden aar appelen in een bodempje water mei zout gaar koken in een goed gesloten pnn Kooklljd 20 min De geraspte of klein gesneden kaar toevoegen en alles fijn stampen De rest van het water en de taptemelk toevoegen en de soep nog even onder 1 08 4373 7503 10801 1M77 18801 MMt 103 n 7533 108W IMM 18561 18B lOW 43M 7575 10871 13801 18603 INB lU6a 43ST 7603 10885 13811 18838 18H4 lOST 44 1 7879 nota 13811 18830 8iM 1114 493 7744 11U90 U M 188S l iil riei 4003 7823 11061 IMM 1W73 laail ueo UM 7825 11081 13 55 16679 1M84 IIH 4C20 7838 11130 13883 18818 18JM 11 T 4 13 T8M 11223 13IS 7 16S0 IIM 1200 4aw 7841 11134 tvm 1S837 U T 1203 4733 7844 11267 13708 18831 IMI 1313 47S7 7975 11277 13718 17030 nm 1384 4761 7978 11334 13734 i7iQ i m 1S3 4791 7883 11381 13780 17118 irwr 17138 IfW 1340 4 KM 8008 113U 13843 13M 4833 8011 11411 U874 17133 INU 17181 Mlil 1398 41103 8048 11448 13881 1481 4905 8057 11491 IMM 17171 mi 171M UMI 1488 4919 8087 11481 13811 1501 4928 8104 11911 1S84B ITM ItMH 1535 4946 8190 1154a 138S8 Vmt IMTC n73 4958 8161 11378 13870 173 IMM 1834 4985 8304 11818 13M1 17346 Itm 1841 M07 8384 11841 ISSM 7 7 IMI 1647 5063 8274 11685 138W ITSn MM 1689 9108 8313 11878 14000 1T434 M T 1688 3138 1731 9152 8319 11681 14043 n4M m 1 8343 117Ö1 1404 17441 aoo i 1744 8300 IMl 11747 14117 1744 MOM 1791 9101 8383 11784 141M 17481 00M 174M MlM 1848 9219 8383 11841 14119 1833 5348 8458 11881 14284 n4 l Ml 1883 9S8S 84U 11881 14181 17304 lOin 1898 9382 8978 11838 14361 17941 Klé 1943 5397 700 11828 14481 1734 Mist 1968 5473 8734 11831 14487 17377 MIW 1878 5904 8767 11849 14488 17633 MKM 1981 9513 vm 11978 14800 17847 MÜQ 19 4 1 543 8 07 11013 14504 17653 WW 2038 5S71 M 0 11011 14540 17688 MMl 2060 9831 M44 lllOt 14BM 178MI WS 3065 9670 8847 11121 14884 17714 MM 8071 9672 8848 12138 14 11 177l MM 2101 8678 8855 12171 14 18 14868 17771 MM 2113 9890 8901 13221 17781 MMT 2114 9720 8824 12238 14882 17797 lOlM 2127 5734 8887 12293 14707 17788 aOlM 2151 5786 877 12288 14769 17818 104ffi 2279 5951 8018 11428 14838 17837 M4M 2293 8030 8098 12443 14843 17831 MM 2354 078 9148 11494 14848 17871 Md 2399 6080 8188 11481 14847 Ï7MT MMl 2376 80M 8200 IMM 148M 17841 Mil 2390 6154 9248 11938 14 47 17848 MM 3407 8168 8282 11991 19008 17868 MM 2495 6178 9288 12980 15018 17883 208a 3907 6367 9292 12581 18031 18023 20Mi 2508 6284 9331 12578 15034 18033 20TI0 25T6 6321 8338 11382 15047 Itma 21 711 2623 8355 8373 11818 1507 180H 207tT 2757 8376 83n 11618 15134 11113 208M 2762 63 9380 12657 15I4S 18132 Mil 2778 M08 9400 12684 15171 18178 MM 2811 6423 8474 12716 15231 18188 1081t 2879 6440 8501 12726 15281 18210 1084 2907 8487 9 06 12774 15306 18288 30948 18188 30Mi 2833 8813 8524 12786 19358 2965 6519 8598 12815 19413 18284 3I0M 3008 6583 8088 im 15438 1 287 HOM 30M 6591 8084 12872 1M 1 18398 HOM 3064 6658 8741 12878 1S6S3 18443 2104f 3103 6678 8740 IMM 1S9S7 184M iioal 3118 6727 8848 12034 15631 18624 ailH 3150 6743 9665 13968 15758 18341 imi 319S 6772 8886 12968 15797 18843 tl3li 3198 786 33ti 8791 9919 12970 15801 18354 llllj 9834 12985 15802 18564 lllU 3278 6829 8893 13016 15830 18968 113H 3328 8837 883 1 W18 19811 18577 IISM 3367 8881 S M IJffiil 15818 18383 1130 4468 6873 88M 13087 13144 15831 18635 214M 390e 6876 10017 19889 18878 11441 39S7 6778 10029 13193 i8aai 187M 114M 3626 8888 10073 13181 18014 18801 114M 3740 8838 100O4 13189 I60Ï 18810 114M 3743 6882 10087 13196 1G040 18881 114TI 3780 7003 10102 13211 16098 188 7 3H I 3804 7079 10108 133S5 160M 18828 219M 3813 7080 10153 13266 18111 180 ItSOi 3911 7086 10211 13181 181M 18083 113M 3967 7148 10221 13308 18342 180M 1154 4020 7177 10231 13314 16290 1S104 21370 4066 7223 10249 13350 16293 18138 21671 4080 7227 10387 13393 18274 18180 lllN 4123 7229 10388 13354 16284 19188 21701 4178 7239 10401 13384 53386 16281 18104 21727 4178 7244 10981 18313 18214 217M 4181 7263 10655 1 3440 16318 18258 21781 4201 7265 10738 13479 16 133 19335 2184 4281 7286 10745 13484 16348 18338 11853 4807 7308 lOOOT 1M14 18139 18418 1187S 4347 7345 10818 13881 18484 19418 21843 4392 7498 10880 13874 I84MI 18441 318S 4388 iVM f 1000 zachtjes roeren door laten koken Vlak voor bet opdienen de fijngehakte blad leldertJ en de Mep niet meer verwarmen STAMPPOT TAN SAVOTEKOOL ETKAAS 2 kg aardappelen 1 kg aavoyaxool 100 V kaas 4 dl Uptemelk zout boter of vet De schoongeboende en in stukken gesneden aardappelen en de fijn gesneden of geschaafde aaveyekool met een bodempje water en zout in rea zoed gesloten pan gaar koken Kook ijrt 20 min De boter of het vet toevoegeh Aardappelen en kool fi ln stampen en de kokende tapemelk eir de in blokiei gesneden kaas erdoor mengen De stamppot dadelUk ijen KOOLRAAP MET KAABSAUS 1 koolraap tl lU kg 3 dl groenlenat en taptefhelk 50 g kaas 25 g bloem nootmuskaat De koolraap In plakken snijden deze chlllen in reepjes snijden wasschen opzetten met weiiilg water en zout en vidg gaar koken Kooktljd 20 k 30 min Het kookvocht en de taptemelk aan de kook brengen binden met de aanKcmengde bloem ea de in stokjes gesneden of geraspte kaag toevoegen en laten smelten Het sausje afmaken met zout fen nootmuskaat en de kool raap ermee vermengen KAASKOEKJBS IKU aaBvaUlBg van dn brood maaMild HXl g gekookte aardappelen 100 fc 00 g kaas wat melk wat fijngehakti peterselie of wat fijn gesneden gi tereslen zout peper nootmuskaal wat boter De aardappelen fijn maken en met de geraspte of in stnkjes gesneden kaas vrat melk en de peterselie of groente en zout peper nootmnskaat vermengen Van deze massa koekje vormen en deze in een koekenah a n weer kanten bruin bakken Ilehalve als aanvulling van den brood n nlHjd kan men deze koekjes geven in de plaats van vleeseh bij den warmen maaltijd