Goudsche Courant, maandag 5 januari 1942

MAANDAG S JANUARI 1942 jae Afdêeling Verwaarborging tégen J rssso tÊm MWftMtliil Md waderkatritn litkwemch fenafia de Bmttmmtm da Wet koadcn ca de Seerettris vaa OoiuU duk voor de b de jMrwtMeUag ondervaadcii bcUDg Haf E A A UERA Mr H P C M DE WITT WIJNEN C N KOEMANS W SANDERS O I POf O iOT 15 Vaar Uw deaiaeatlog pt betooad M hat ovMlIidea aa oai Have ZSttar Behinrdiuiler ea Taal TINK MJtVIMAN ttgfca w U kartalVk dnik Rotterdam S OLAVIMANS Spoor Overicbic C I OLAVIMANS J P OLAVIMANS v Reet Oooda A M OLAVIMANtOrersehle M P OLAVIMANS f Bandoeac P OLAVIMANS E QLAWMANS r Maartaefcen Rotterdaai W W OLAVIMANS NIchtea ei Neven Oouda januari 1942 Oouwe lTS O ni 23 Welke naaister wil haar Zig Zag machine aan mij overdoen Brieven onder no G 160 aan het Bureau van dit blad PIANO OF 0R6EL te koop gevraasd door verpleegster lan particulier Brieven met om KbrUvIng ea uiterste prijs onder No O IM bur v d bUd Te koop gevraagd weinig gebrulkto RADIO bekend merk betere uitvoering Krugerlaan 104 Telefoon 2995 0 100 8 GEVRAAGD liUTI INIITEUIIS SCHAKEL Lange Weis raat 7 Tel 25 Schoonhoven tevraagil een MÜSIE I vpor de morgenuren nfet onder 16 ur Aanmelden tusschen 10 12 uur v m loubcrtstraat 48 O 172 6 B j den wederopbouw van bat oonnala zakenleven is adyertaaren aan det micbtlgste hulpmiddalen OORLOGSSCHADE De op Daeamber IMI afgaalotea dani panoda tad aaa aaar gunatig vartoop B i ttarka gmai over bet fcheela laad bracht da aMaellag op ruim 45 000 aa nemers tarwtll de vanraarbargdaama la daaa aaa iinrttn onar daa vardobbaUb a ttaaaa eea badrag van n d ZEVENHONDERD MUUOCN GULDEN iMefi bereikt Alle schadea kunnen rulmschoota uU de beaeblkbare geldmlddetan werdaa betaald soodat over deze parloda gtt umtktg bahoatt te worden geheven Intagendeai kon een lialangrt k bedrag voor de zoo juist aaagevangaa periode worden gereserveerd Dekt U tegao molest op baaia vaa da vervangiagawaarde tegen blliyke premie t w voor OebouwcQ en Koopmansgoederen 0 60 per mUle voor Inboedels f 0 40 per mille per hslfjèar Maximum omsiag 5 maal de balfjaarltlksche voorschotpremic Scbade dfrekenmg par iiait aar Vraagt Inllahtlngnn bl oase eorraapoBdeatea vGcMEFN ONDERLING WAARBORG GENOOTSCHAP RENOVATUM AMSTERDAM SPUISTRAAT 219 221 TEL 35626 O 162 94 R E N O V A T U M Aid OORLOaS EN STORMSCHaDt Correapon nt voor Gouda en OmstrAent JAC P DES8ING KARNEMELKSLOOT 136 OOUDA O 163 20 Vertegenwoordiger van RENOVATUM te Gouda A VAN DUm Gouw 153 acaOA T L 3656 asKegKamsseassMMSSHaaKtiiiiHBniMiMHi O 170 20 In DORDRICHT en de M£RWE STRE£ït is het i DORDRECHTSCH 1 NIEUWSBLAD de dagelijksche courant in vrijwel ieder gezin Voor algemeene ubliciteit het aangewezen dagblad t lam Mi it M itTia unw t MO IISU Msm f t vmC laaa ma nm mm au nM vifvn Man latit 106 lUT va 3187 8810 8718 Ttnam fjui ƒ 4 188 IM 814 884 80 888 SS aet una lou 1047 ms iM iMT UH iwa 1 S8 17M IWr 177 1878 1887 aoio loai 138 UH MT aa 9U UM nas i M itm mi laac MC 1141 aaas ma aaaz asai sar S309 SBM ssas saoB sas 4037 4122 SÖl 48 894 4888 864 4888 081 SOM 5441 8448 64SS 8806 5701 6841 68 1 8114 61 S4M 410 718 6804 7060 7087 7867 7819 7617 7676 7V1 7873 am 8187 ja 8448 m 8773 afiao 8936 11 8133 9367 Bi 9 0SB6 M29 0886 esoo 1D178 10104 tD44S 1Q46B 10644 10648 10837 lOStt ItOM 1108 11888 11371 11568 11638 11877 iiooe 13146 13167 13408 1344Q 13872 13f i 18080 13023 18768 13769 14166 14310 14636 14688 14843 14918 16380 16365 15 01 16608 15787 15888 18097 16108 16467 164S1 18787 16700 16098 ini9 17888 17868 1768817980 1801618186 18336 18838 18545 16678 18858 18033 19378 lOSOS 19515 19638 19678 19700 ISeer 19388 30814 10391 10611 30888 30798 30816 855 880 U78 IIOS 1871 1867 3170 3688 3808 MOl 4180 4433 4617 4963 S361 i4ia uai 1808 1888 1163 3184 184 1861 38 3965 S31T 8181 8507 85 87 8801 89 4010 43 4808 46T8 4687 48 4840 6016 6016 SS94 6420 5688 6670 58W 6838 6101 6110 3 6309 6611 6658 6975 7013 7351 7368 7488 7503 7843 7867 8076 809 8383 8384 8702 8739 8804 8817 8103 9110 9304 8361 8633 9689 9810 9819 10101 10136 10401 10407 10609 10610 10806 10835 11015 11032 11333 11339 11563 11564 118 11837 13086 13118 12358 12407 13771 12846 13006 13016 18686 13604 14168 14160 14423 14448 14770 14840 16318 16341 16443 15477 16718 16760 16046 16054 18898 16400 16718 16736 16814 16936 17188 17380 17860 17634 17937 17967 18169 18183 18417 lOfft 18630 18M8 18809 18834 18265 19367 19503 19510 10663 19666 19614 19831 20044 3oem 30483 30608 30781 30785 9618 18U 814 8418 8718 SOU 418 4481 48 4973 6810 ises 1871 17 8163 8460 8750 8884 4111 4877 4816 6005 6360 1736 17V 8089 81M 8338 8881 8580 8841 4144 4888 4667 4916 6086 S633 3668 8866 88W 4160 4188 4888 4411 4747 4788 49S1 4880 6168 6901 6480 6496 6517 5571 5818 5860 6708 5717 5718 678V STTI 5814 5048 6946 603 6064 8087 6076 6143 6164 8150 6168 6301 6316 418 6438 6488I 6404 6488 6566 6840 8861 6868 6878 6903 6906 M 7183 7198 7300 7306 7316 fl 7327 7340 7849 7484 7483 18 7601 76W 7667 7697 7700 7Sil6 7834 7911 7876 8033 6089 8346 8361 8364 98 8860 8873 8636 864e 8781 8787 8786 8843 8966 8968 9163 9156 8171 9430 9447 9461 9635 8846 8930 9937 m 8834 8664 8687 8804 8818 8868 8863 8084 9074 8188 8193 8304 9468 9469 9486 9680 9698 9797 10018 10080 10097 10387 10271 103tk 10334 10886 10401 99tf 103 10468 10481 105 10536 10684 10606 10661 loosrioan ireos 10713 10770 10851 10866 10873 10876 10802 10091 11101 11100 11136 1163 11180 11198 11406 11433 11444 11481 11506 11533 11663 11733 11774 117P6 118M 11804 11983 11871 119Wli909 13008 13048 13301 13348 13368 IgStS 11333 13837 13401 13600 13665 iS980 13633 1373712912 13843 13967 11977 13985 13989 18070 18078 13310 18397 13894 13409 18819 13888 18940 18850 14068 14086 14381 14178 14 7 14360 14388 14394 14614 148 14718 147 14737 14756 14955 150S9 16081 1S130 15126 16198 16367 16373 16386 1 93 15407 15418 15588 16663 16581 15691 U868 15M8 16964 16967 IIVTO 15074 159M 1M16 16111 16188 18188 16386 188 IMl M i iuOT 168 16881 16B9S 16886 low lewn 170U 17048 170T8 17079 17111 ITIM 17873 17418 17449 17486 17508 176 176 17751 17819 17829 17866 17910 18019 18070 18103 18133 18148 18167 188 18386 18 1 18868 18394 18W4 18563 18676 IJMl 18608 im7 1 880 4 18884 186 18711 18766 18788 18777 18960 19043 18078 18081 19 4 1M63 19818 IVSM 19884 19Md 198 19898 19557 19619 196 10844 1965 19660 197M 19764 19788 1M87 19784 18807 78891 IMIO 199 19 n 90016 3003 30811 30341 30844 10363 30MS 3M05 30637 30640 30848 10804 30718 30719 SCUI 20848 30849 3CS63 30916 30933 0N MC0 RIC R0 J OmCBBUI POBUCAXn VAN DMN OBMACBTleDa VOOB DC PBUZIN batti i k l l iili a n a lnit l ii voor aareappela BeilAt No 33 Met Inganj van 3 Januari 1943 mogen ten boogsts ds volgend prt i n san het publiek In rekening worden gebracht Oroep 1 Klelaardappelen van de rassen Zeeuwsche bonte en blauwe RoodeSter tKinte Roode Ster Furore Westeinder t onte i blauwe Koopmans blauwe Elgenheuner bonte en blauwe Eigenheimer Bevelander Noordelm Dulvelaniler Iduna Irli Komeet Ltmosa Bato Nationaal Record Souvenir Bobtjn per kg O OBVj Oraep t Kleiaardappelen van de tassen Bintje Alpha Industrie en deoverige in groep i niet genoemde raaaen per kg Olj8 Groep 3 alle s iorten zandr en veenaardappelen met uitzondering van deIn groep 4 genoemde per kg 0071 3 Groep 4 Aardappelen die naar het oordeel Van de P I CA ab duinzandaardappelen zijn aan te merken per kg O OSi s Deze prijzen gelden voor de maat 28 mtn opwaarts Het vragen van hoogere prezen w Strafbaar Bewaar deze opgave en gebruik haar Nieuwe opgaven kunnen de vioegere ongeldig maken 1126 33 Hiaratada daalaa w iMd do va r da BROODBAKKER in Gouda en omgeving op Wednsdog 7 Januari daa nomlddogi 2 ur au scheltag ranvangt woaabü dan böhkart laa rd wordt da M ta bar idtngswl ta van KM niainra volkoranbraod O bakhars ila snog in da galaganhald akh hlarvewr aan nwldm bq dan haar T Rao i taMtar Camt Hwygwnsstroat 90 Gouda on kannandanook aan da tchoting daalnanwn tagan batoHea j van f 5 par daalnamar Vardara Mkhtingaa werdan dat middags b da chofing vartlrald Da Sa rataris van hat Nadarlondtcha kkhaitgllda Nieuwe Sctiouwburgi lts BOPt eouiM Sarpholislraat 118 Amsterdam C O 166 40 DONDERDAO 8 JWHUri AANVANO kali aalil pgeci Slechta BeIp buitengewone groote Variété Voorstelling met uilsiuitend Nederlandsche prominenten OPTREDEN VAN PAUL O TRA de veelziidige eonferender chansonnier en cabaret artist DE ROXINI S Phantastische Aécordeonnislen JAN HAGOORT De huffloristlache tooverkunstenaar GUUS BROX KOMISCH MUSlCAL EXCENTRIhK ACCORDEON lST HORTY SOEURS DANS FANTAISIÊN OSMANI TRIO ACROBATIEK liracht 7 schoonheid gratie ERNST HODLAR MUZIKALE FANTAST Eo mOaRAMM VOL AFWISSELINQ en VROOLIJKHEIO Prijzen der plaatsen 1 25 1 0 75 0 50 Plaatsbespreking Dinsdagavond na 8 uur Woensdag van 11 tot I savonds na 8 uur Donderdag van tl tot I uur aan de cassa O 161 80 l OmCIKELB PVBUCATIE VAN HET DKPABTBMENT VAN LANDBOUW EN ViSSCBERU talcTerlac eonsumentcnbonitm oor baKfeftn I e Secreterte Oenerud van het Departement van landbouw en Viaacherl maakt b nnO dht In bet vervolg bakkers b het Inleveren der broo U onneabt den PlaataeUJken Dlrtributi lienflt steeds hun bewijs van toelating aliseoi üiaeerda bQ de Nederlandsche Meelcentrale moeten tooneo Zulks 1 bepaakt In bat belang van een doelmatige administratie 1100 14 OmCUELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VANHANDEL NUVEBHEID EN SCHEEPVAART DlstribBtle van terpentijn en lijnolie voor schilden De Secretaris Generaal van het Departement van Handel NtJverheid en S eepvaart maakt bekend dat de hoeveelheden terpentijn en lijnolie welke op de doer de plaatselijke distributiediensten aan schüders uit te reiken bonnm kannen worden betrokken voor de periode 1 lanuai i l Februari 1942 Is volgt stjn vastgesteld 0 8 liter kunst terpentin per bon voor terpentijn en 1 liter rauwe lijnolie of gekookte olie of standoVc per bon voor lUnoUe De aandacht wordt er op gevestigd dat de bonnen voor lijnolie ge i recht geven op bet koopen van lijnolie bij den handel en bij de fabrikwiten 1110 10 Distributie van Scheerzeep De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart nwakt bekend dat detaillisten die de met J gennrkte bonnen van de textielkaart wtike ter verkrljtjing van scheerzeep zijn aangewezen in ontvangst genomen hebben deze bonnen tot en met Zalerdag 17 Januari a s bij hun kveranciers kunnen inleveren De grossiers kunnen deze bonnen eiken Vrijdag tot en met 23 Januari a s bij eén distrijgitiedlenst in veelvouden van honderd stuks inleveren tezamenmet een mtvangstbewJjs MD 201 Indien het mot mogelijk moclit lijn de met J gemerkte bonnen In veelvouden van honderd stuks m te leverfen dient de Aon K van tfe nieuwetextielkaart welke is aangewezen ter veikiijglng van scrfieerzeep ter aanvulhng tot honderd stuks te worden bUgepI kt UU 22 BINNENl ND MuMert spreekt in Berlijn AAN HET PROGRAMMA DER N S B BEHOEVE NIETS VERANDERD TE WORDEN Mussert spralc Zaterdagavond te Berliijia voor de overvolle groote zaal van het Lehrerverednhaira na zyn beZL ek aan de Nederiiandsche soldaten van het Oosttroot De groote rede van Mussert die ruim aen uur duurde had vooral ten doel te rijzen o het groote gebeuren van dezen tiid n L de ingrijpendste resolutie aller eeuwen welke voor honderd tweehonderd niisscliien wel vijlbnnderd jaar het lot der wereld zal epaleii siktus het A N P Niet het goud zal meer heerschen doch moed trouw ëerlifltheid godsdienstizin en apbeidszaamheid De revolutie beeft den Bn lsclven inyloed weggeveegd txit iJuropa Het grootste succes van het afgeloopen jaar k echter dat door het genie ven Hitler en de ataetananswij id van MussoUni aan het bolsjewisme is belet Europa onder den voet te loopen Een ieder weet dat het ginds nog niet ia afgeloopen Ook eenige duizenden Nederlanders staan daar aan het front en w kunnen hun nooit dankbaar genoeg zün dat zü zich dpofferen voor gansch Europa Ook de Engelsche macht gaat ten onder aldus spreker hetgeen ons als Europeanen niet behoeft te verheugen doch Engeland Uet zich door de Joden overfieersclien Ons gelaat moet weer Wn Engeland naar het Obsten worden gekeerd v Overgaande tot de geschiedenis der bewoging wees spreker erop dat het program der N S B in tien jaar in niets gewijizigd behoefde te worden Als wU aan de macht waren geweest had iiet nooit tot een tiende Mei 1940 gekomen doch waren wij mèt Duitschland opgemarcheerd Men beprüpt dat onze positie niet gemakkelijk is b v door de blokkade Er zyn er die zeggen de nieuwe orde dat is leege borden al zün dienog niet zoo leeg Maar h is thans de laatste keer dat Engeland Europa blokkaeren han Ten aanzien van de houding der r k en orthodox protestantsche kerl en vfrkiaarde spreker wü willen een strüd tegen de kerk integendeel doch de kerk zal zich tot haar taak hebban te bepalen de politiek voeren wy WiJ zijn ook geen refor raatoren Thans is dan de N S B tot draagster der politieke gedachte tot staatspartij geproclameerd Zij moet de toekomst van ons volk op de sdieuders nemen Wij hebben nu honderdduizend leden doch de geest is van meer beteekenis Van die 100 000 is xla helft vrouwen en van de mannen sta n er elfduizend als vrijwilligers in het veld die de Ne derlandsche vlag weer een beetje omhoog hebben gehaald Wü staan er thans even slecht voor als in het rampjaar 1672 Hoe kon de regeering ia llmden den oorlog aan Japan verklaren ep daarmee in gevaar brengen het kostbaarste wat wij in meer dan 300 jaar hebben opgebouwd De vlag waait halfstok en wij hebben de taak die weer omhoog te halen Ons dichtbevolkt land moet ergens aan meedoen en door Hitler kunnen wij medewerke aan het nieuwe Europa Behalve de Standarte Westland hebben wij het legioen waarvan spreker op oudejaar afscheid nam en 4000 man in 8e N S K K Spreker hoopt dat die elfduizend van thans er 200 000 zuUen worden Aldus schakelen wij langzaam ons volk om van vijand tot bondgenoot van ons broedervolk Spreker besloot met hulde te brengen aan den Führer aller Germanen Bitier Tot slot werdm het Deutscblandlied het Horst WesseJlied en het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen HOLLANDS GLORIE IN 100 000 EXEM PLAREN Ongekende drukte in den boekhandeL DIRECTEUR VAN HET CENTRAAL BOEKHUIS AAN HET WOORD Er is zelden een tijd geweest waarin zooveel en met zooveel smaak door het publiek is gelRen als thans Het is een typisch tijdsverschijnsel een verschijn sei dat ook t itrad gedurende en na den vorff en wereldoorlqg maar het is wel merkwaardig te constateeren verteld ons de beer Joh van Doom directeur van bet Centrale Beekhuis te Amsterdam dat er over het algemeen een zeer groot vrsag is naar goede b en Die detecUve roman ia Zominste wat d vraa van het koopanda publiek l etreft op den achttergrond gedrongen De ede roman en bel goede boek in het algemeen zijn meet op den voorgrond getreden dan ooit We kunnen dus allerminst spreköi van een vlucht in sensatie Een merkwaardig verschijnsel is ook dat de tielangstelling voor do geschiedenis in bet algemeen en in hst bijzonder van die van ons land zoo buitengenroon groot is Dat betreft niet alteen de zuiver historische werke maar ook Je hiatorische rpmans doen opgeld Daarnaast zien wü een groeiende belangstelling voor onze koloniale gesdiiedeifis voor de geschiedenis van de zeevaart en om niet in bijzonderhad te treden voor ieder txièk dat betreltkmg beeft op de zee Het meest frappante voorbeeld hiervan is wel Ji n de Hartogs Holland s Glorie waarvan binnenkort het 100 000ste exemplaar wordt verkocht Dat is van een oorspronkelijk Nederlandsche werk nog nooit gebeurd Ook de streekronians en l 0eken oveor folklore staan midden in de l elangstelüng Godsdienstige lectuur hebl en wij via het boekhuis minder geleverd dan Ik aanvankelijk verwachtte Gespecialiseerde boekhandels hebben echter op dit gebied dikwijls een groote vooraad en op dat gebied ia veei verkocht Direct na de Mei dajien van 1940 hdb ik aldus de heer van Doom een lijst aangelegd van da t oeken die gevraagd werden Ik verwachtte U i dat de menschen zéér oppervlakkige lectuur zouden koopen uitskitend ter verstrooiing Onder de tweeduizend boaken die wij in korten tijd aan den Iwekhandel leverden waren echter slechts acht of negen detective romans De vraag naar goede boeken nam steeds toe en op het oogenblik Ijeleeft de txiekhandel een ongekend goeden tijd Het was wel noodig ook want ook wü hebijen sterk van de crilis te Ujden gehad Het dieptepunt l eleefden we in 1933 Toen kwam er een kleine verl etering die doorzette en in 1939 duid lijk merkbaar werd mede dank ziij hef goede werk dat de boekenweek commissie verrichtte en welke stijging on gekend groot werd na Mei 1940 Er is dit Jaar in December dus voor da Sint Nicolaas de Kerstdagen en Nieuwjaar zeker SO meer verkocht dan verleden Jaar Wü hebben hier bü het boekhuis da drukte met extra personeel kunnen verwerken onadat wü wek aan drukke tüden wat leveranties betreft gewend zün door de groote vraag naar schoolboeken die ieder jaar in een b aald tüdsbesteir optreedt Wat die schoolboeken betreft ook daar is op het oogenbUk een verhoogde vraag naar Ook in de leesbiibliothek i is het on gekend druk Maar daar doet zich bet verschijnsel voor dat er wel veel vraag is naar zuivere ontspanningslectuur Het is voor een belangrijk deel het publiek dat elf geen Ixieken koopt en een anderen smaak heeft dan hU of 2ij die een tioekwinkel binnenstap oin eigen biMiotheek met een nieuwe aanwinst te verrüken De prüzen van de boeken zün over t et aigteieen geluk gebleven alleen is er 5 omzetbelastitng op gekomen Een typisch verschijnsel is ook dat zeer dure werken die vroeger betrekkelijk zeldzaam werden gekocht nu in groote hoeveelheden worden afgenomen Hoe het in de toekomst met de levering zal gaan is op het oogenblik moeilük te zeggen Er is natuurlek papierschaarschte en vooral de binder ondervindt groote moeilükheden Maar we zuUen er liet beste maar van hopen en met eenij overleg zullen mp voorloopig nog niet aan le boekwinkels toe zün al rijp er dan op bet oogenblik al heel wat boeken uitverkbcht of in herdruk De Luistergids BIJEENKOMST IN STUDIO XO V EBBSTE NDilMEH In de studio van den Nedorlandschcil Omroep aan den Schutterawei te Hilversum Is Zaterdag het doopfeesl gevierd v in den Luistergids hel orgaan dat in de plaatsijs getreden x n de vroegere radio weekbladen Na een begroeting door den leider van den persdienst den heer H B Wolhert hield de directeur generaal van den Nederlandschcn Omroep ir Herweüer een inleiding waarin hij er op wees dat de omroep niet vreemd en lo van het volk wil staan doch integendeel wil werken voor ons volk De noodzaak tot papierbezuinigitp heeft geleld tot het uitgeven van één fjids Maar daardoor is tevens een band gelegd tusschen luisteraars en omroep Prof dr T Goedewaagen die hierna het woord voerde en zijn blijdschap erover uitte de pers en de radio hier voreend te mogen zien noemde de iamen smelting der radlobladen een belangrijk evenement Wat de oude bladen hebben gedaan i zeer zeker van groote beteekenis en meji kan erop voortbouwen Maar zooals er één radio ontstond zoo moesl er ook één radioblad komen Er zon over te twisteil zijn of men tiaast de radio ook nog een radioblad noodig heeft Maar de goede voorlichting en leidins zijn zulke belangrijke elemen v Tiiiiinif ni t i i i atin uil dat het departement van Volk V jNTERHULP NEDERLA vD nUowe giften Bijdragen ontvangen van 15 tot en met 20 December 1941 NJ Ticl 500 StoffenhulB West Amsterdam lOOOr Sejet en Enuyf Amsterdam I 2026 N V 3eertur Amsterdam 5000 N V Amoterdamsclie Banlt Amsterdam ƒ 5000 N V V Amsterdam 800 49 N V V Amsterdam 1000 Turmac Amsterdam 1000 J N Kollem s heerenen kmdercon bedri Amsterdam SflO N N Amsterdam ƒ 300 N V Rotterd Melkmrlclitmg Rotterdam ƒƒ 500 i Ver Touwfabrieken N V Rotterdam ƒ 2000 R Mees en Zonen Rotterdam ƒ 1280 C Jamin N V Rotteitlam ƒ 1000 Codp Groothandelsvereen De Handelakamer 3aka Rotterdam ƒ 5008 OltKtdrukkert C Hoitsema GronliKen ƒ 400 M V Baerenkleedtnsfabr v d Gebr Levie Groninfien ƒ S0OO N V Rubber Cultuur MU Amsterdam Amsterdam ƒ 1250 M V v h Utermöhlen en Co Amsterdam ƒ 500 Handelsvemi Anstti Amsterdem ƒ 4000 StaaU werken De Maas Maastricht ƒ 5000 Alfred Regout Maastricht ƒ 500 C Hoytng N V Den Haa ƒ 500 General kommiasar Jnlnister dr H FlachbSck Den Hau ƒ 1 o N V Boter Vet Spek en Vleeschwarenhendel J A van Walsum Rotterdam ƒ SOOO SImon Blok Den Haag ƒ 418 32 Bugoen Haar Amsterdam ƒ 500 Firma Meppel Schiedam ƒ 100 N V M Cohn wijnen spirituabënhandel Schiedam 514 52 N V Ned Hulden Wolhandel en Holl Ledermij N V Amsterdam ƒ 854 28 N V Mantofa Amsterdam ƒ 1020 12 Fa Jozel Gelder Den Haag ƒ 500 H Sander Amsterdam ƒ 532 HoUandsche Bank Unie N V Amsterdam ƒ 1000 Holl Man handel v d Wer en Co N V Groningen ƒ SOO NN Haarlem ƒƒ 1250 Ned Selntoestellen Fabr Hilversum ƒ 2000 Veiling Bloemenlust Aalsmeer ƒ 500 1 pet bsaommlngen van de visschers te Velsen IJmulden Katwijk Den Helder Texel ƒ 8JJ3 W v d Schoen en Zn Zaandam ƒ 750 N V Ned Basalt Mij Zaandam ƒ 500 N V Ned Bazalt Mij Zaandam ƒƒ 500 N V Poppert en Co Zaandam MOO NJI Den Haag ƒ 500 voortFeen groot aantal giften beneden ƒ 500 Ontvangen aan Ules benedelt de ƒ 100 ƒ 14 960 40 Totaa l ontvangen op hoofd en provlnciaïa kantoren ƒ 11SS4S TI DIRECTEUR LAND8DRVKKEUJ Bü besluit van den secretarisgeneraal van het departement van Binnenlandsche Zaken is met ingang van 1 Januari 1942 B L Poelstra benoemd tot directeur der Algemeene Landsdrukkerij voorlichting en Kunsten zeer iiekha IS voor het initiatief dat genomenlwerri f m tot de uitgave van dit blad te komen Het departement zal ook med v verken en steunen omdat het weet hoe belangrijk de radio is uit eon loppunt van volksvoorlichtiog De hoofdredacteur van de Luistcrï ids dr J Smit wethouder van On Jerwgs en Kunstzaken te Amsterdam zeide dat dit blad uit nood geborep 13 maar dat hier dan toch uit nood iets goeds gelioren is Want hier ont srtond de eenheid die men lang reeds nastreefde erf die doorgezet op aodere jrebieden on olk sterk in saam hoorigheid moet maken De medewerkers van de vroegere bladen zoo zü van goeden wille zün zullen welkom blüven m moeten be rljpen dat on volk een hoog cultuurvolk is en dat het behoefte heeft aan i ee steHjk voedsel dat goed vwteerhaar is Dr van Mook tol luite nantgouverneur generaal benoemd Dr van Mook die kort geleden benoemd werd tot leider van de afdêeling koloniën van de geëmigreerde Nederlandsche regeering te Londen doch deze functie niet aanvaardde is thans benoemd tot luitenant gouver neurgeneraal Hü kan daardoor het presi 5um van den Raad van Indië op zich nemen alsmede belast worden met het dagelüksch beleid meldt hel A N P DISTRIBUTIENIEUWS V DISTBIBimE VAN VEBHIOEIXI EN BIAIZENA Van bevoegde lijcte wordt er voor zoover noodig nogmaals de aandacht op gevestigd dat het publiek er bij het koopen met de voor maiziena e d en vermicelli e d beiteinda bonnea genoegen mede dient te nemen voor een gedeelte maizena ed en voor een gedeelte vermioelll A te ontvangen ydt xfi mudaJSt xtniéi U ht éfn tm nulhtiigdané tkludf M mivm ttdfa De winkeliers zün daar zU op de bQ ben iafeleverde bOMlien voor vüftig procent toewuztncen voor maizena en voor vijftig procent toewljabqgen voor veradoeHi ontvnitai niet teeds in staat de door de ktaorten gewenadito hoeyeeUwid maliaM of vermieelU ten volle te leveraa