Goudsche Courant, dinsdag 6 januari 1942

GOUDSCHE Dinsdig 6 Januari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 80r Jaarguig NO 20826 bbimsi MAiun njl Tnju ara PertnkeaiiJ IM Chefredacteur W l lfi BH Gouda Washington genooien besluit niet meer Is dan een zeepbel akkis het A N P De bewering alleen reeds dat de v rklar ng door 26 vrije staten onderted kend werd houdt btj een nadere besciiouwlng een stand Van de ondertekenaars zijn Canada Zuid Afrdca Australië Nieuw Zeeland en Indië géén zelfstandige staten doch Britsche dominions en koloniën Deze vijf landen hebben evenmin een eigen buitenlandsche politi als Califomië of NoordCarolina België Nederland Joego Slavië t olen Griekenland TsjechoSlowakije Noorwegen en Luxemburg die eveneens als onderteekenaara genoemd worden geftieten op het oogenSIik geen eigen souvereiniteit of zijo resp n nieuwe staatkundige vormen opgegaan Zij bezitten ook geen wettige vertegenwoordigingen die krachtens een mandaat hirer volkeren verdragen kunnen onderteekenen Dat weten de Engelschen natuurfijik ook want wanneer de Bntsche vol kenrechtskundigen van mee ning waren dfit landen die door vreemde troepen bezet zijn als onderteekenaars van mtemationale overeenkomsten kunnen optreden dan hadden zij stellig ook Abessinié Egypte Syrie TranSjordanie Iran Irak en IJsland verzocht de verklaring van hun onderteekening te voorzien Geen enkele van laatstgenoeride staten is echter op het document te vinden De derde groep van vrije staten die aan de camevalsocfening van Washington hebben di genomen omvat Costarica Cuiba Sm Domingo San Salvador Guatemala Haiti Honduras Nicaragua en Panama Zij staan tot de regeering der Ver Staten m een zelfde verhouding als de sultanaten aan de Oostkust van Afi ikalen op Malakka tot de Britsche kroon Wanneer men hen uitnoodigt deel te nemen aan een internationaal besluit zou men met evenveel recht ook den sultan van Zanzibar den Sultan van Johore of den nizam van Hyderabad kunnen verzoeken in Washington een voorstelling als vnje staat te geven Ook China is vermeld hoewél het m Washingtoa niet onbekend is dat de regeering van Tsjoengkmg voor het begrip Chma even weinig representatief is als de Fege ring van Ulster voor het beigrip Ierland Zoo kunnen van de 26 ge noemde vrije staten eIgenIQk sleciits 3 als zoodanig beschouwd worden n l da Ver SUten ds Sovjet Unie en Groot Bnttannië In de eigenlyke bepaUngen verplichten zich de drie groote mogendheden en haar 23 kleine schaduwen haar miUtaire en economische hulpbronnen aaneen te sluiten Belangwekkender nog is de verplichting geen afzonderlvjken vrede met de landen van het driemogendhedenpact te sluiten Nu nauweiyks het gevaar bestaat dat Costa Rica heimelijk een afzonderlijken vrede met Kroatië zal sluitan of NTcaragua hetzelfde met Bulgarije zal doen verraadt deze bepaling slechts het wantrouwen dat Groot Brittannit de Ver Staten en de Sovjet Unie bij hun pogingen van dit oogenblik tan opzichte van elkander koesteren Wanneer de conferentie van Washington geen andere eamen vatting der Britsch Amenkaanschbolsjewistische politiek tot stand hfeft gebracht dan de verzekering elkaar niet wederkeerig met een afzonderluken vrede te bedriegen dan moet het resultaat van de bijeenkomst wel erg Ijescheiden genoemd worden Nu Reuter in een telegram uit Washington er nadrukkelijk op wijst dat de nieuwe Verklaring geen voorschriften behelst over eén samenwerking in de oorlogspolitiek over e samenvatting van troepen uitrusting of leveranties kan men wel aannemen dat het eigenlijke doe van de besprekingen volkomen mislukt is l anmanMnwwagkiwaiwwkiwKMHaimn 1 Zm op 9 49 onder 1744 Maan onder 12 03 op 23 21 Men b vwplicht te verduisteren van mnsendergang tjirt tonaopl onuL Lantaarns van voertnigeo moeten een faaU nnr na tonsondertfsnt ontstokeii worden ledere hoop heeft benomen op eeiKJ tPiJ e ken vm dTe n of and overwmnmg van generaal Mr Arthur Ambtenaren van het Amerikaansche ministerie van Oorlog hebben volgens dit blad het verlies van Manilla en Cavite eveneens en z r zwaren slag voor Amerika genoemd Mr Arthur heeft thans geen andere keus meer dan steeds verder terugtrekken of zich met zijn troepen opsluiten in de vesting Corregidor aan den ingang der baai van Manilla en daar volhouden tot den laatsten man Formaties Japansche marinevlieg tuigen ebben hevige aanvallen gedaan op vrachtbooten die ten Noordoosten vare het eiland Corregidor verzameld waren en een ttaai ï kleine en middelmatige schepen in brand gestoken Een schip dat gelykenis vcr j toonde met een hu pkruiser werd eveneens door bommen getroffen K TU en Engelsch vliegtuig van bet type Blenheim Beaufighter dat tydens een aanval op een Duitsch vliegveld in Noord Afrika werd neergeschoten Weltbild Polygoon P K Btllhordtj Het stadhuis te Cidemborg dat dateert uit 1534 wordt vernieuwd en weei geheel in rijn ouden luister hersteld Poli goonZeylemaker Een bij de geveefiten voor Moskou gevan gen genomen bolsjewis tische officier wordt verhoord fOrbis HolIand K Qp de nieuwe bmg voor het voormalige Weesperpoortstation te Amsterdam worden twee beelden geplaatst van Hildo Krop Een der beelden voorstollende ecn poorteres slaat er reeds fPoli troon Bitsenj De havan lA voor iarpedolaaoeeraeteaingen s Morgens loopt t slagschip door torpedojagms geëscorteerd van zijn Atlantisch iteunpunt uit MarinevJiegtuigen omcirkMen het Duitsche eskader te beveiüging Orbis HolIand PJC ReinhardtJ Amerikaansch oorlogsschepen In Ned lndische waferen Door Japansch luchtmacht aangevallen Gouverneur generaat bereidt op vele zware slagen voor Met groeto iMlangatelUng beeft men te Tokio kepnis genomen vu de oit Batevia vte SaigM ontvangen berlohteik volgens welke ich AwerikMUiaehe girijdkrachtca ia 4e wateren van Nederlandsch Indlë bevinden én dat reeds OW aanval raa Japanaehe luebtstrijdlcrachten op deze Amerikaansche schepen il gedaan Volgens deie berichten zoo verklaart men in welingelichte kringen te Tokio voorti nog ehi nt zich een zoogenaamd Aziatisch eskader voor zoover bet nletAin de baai van Manilla iV e oten is of tot zinken is gebracht in de wateren vanlNederlandach Indié teruggetrokken te hebben Onder eze schepen bevindea aieb ook de zware kruiser Houston met Admiraal H A aan boord alsmede bet kM e vUegtoigmoedersekip Aeron Naar deVilk Beobaehter meldt heeft de gbuvemenr generaal van Ned Indlë in een Nieuwjaarsboodschap op de ernstige gevaren gewezen die Ned Indlë door de Japansche successen tegen de Engelsche en Amerikaan lehe strydkraehten bedreigen fit reeds op Nederlandsch Indlacb gebied adervonden werkidg valk di vttandelijke activiteit is niet te vergelijken met wat men zal endervinden ab de vijand sterkere krag tea inzet en wat men bü toenemende aanvallen nog verwachten mqetrwij zuUen waarschlÜBlijk ia de tofkemst nog vele zware slagen te dragen hebben neemt dat de val van Manilla en de vlcotbasis Cavite den Amerikanen OE GEVRCVTEN OP LUZON Volgens Japansche berichten is de v inieti ing van de restanten d Ametikaaoielic troepen tm Luzon zéér spoedig te verwaditen De Japansche troepen hebben den tegenstand op vwashillend plaatsen gebroken Hei gririele NooinMüke deel van het achieireiland Batan reeds in Japan Khe handen De correspondent van de Daily Mail te New York meldt omtrent ét gebeurtenissen op de Philippynen ea de tegenslagen der Amerikan n aldaar dat niemand in Ameriica poogt den ernst van den toestaod te veritleinen Be Japanners versterken hun tro p ioontingent op de Piiilin Üi en byna ieder uur Mc Arthur heeft weinig kans op een overwinmng daar hy in het geheel geen versterkingen krijgt Ook de Daily Express ver KAAf T van PtiT l wonlöi nn Loctonc op Sara N den val van Manilla wist een sedeell van de Amerlluansche madne aich ten Noordwesten van d stad terug te trekken ooir naar het el end Palawan yn eenheden van de Amerik marine ultgewekeu Op Mindanao gaan de Japanner voort van uit Davao hef eiland te nlveren van Amerlktauctie troepen Japaniche troepenlantiingert op Borneo en de Philippynen VEBDIBB TBBDGTOCHT OPHALAKKA De Britscfae bs ichtendienst publiceert een bericht uit Singapore volgens hetwelk de Britsohe strUdkraehten in het gebied van Kwala Selangoi zich hebben moeten terugtrekken Dt Dé ▼ erklaring der antikimogendheden NStt HKEB DAN EEN ZEEPBEL Om den mdrvdc van den militairen Japanners staan thans 35 myl ten nederlaag m Europa en de verloren beslissende slagen m het ZuidieeIgeiiled te verzachten hebben Stilln Churchill en Roosevelt het ditmaal met nieuwjaar eens op diplopiatiek gebied geprobeerd aldus het D NB Het Witte Hura heeft thans medegedeeld dat Sovjet Rusland Engeland en de Vereenigde Staten een aantal eronomi H afhankelijke re p omgekochte rege ringen van midden Amenka alsmede verder de gebrurkelyke camarilla bestaande uit monarchen en ministers uit Europa die hup land ontvlucht zyn een verklaring onderieekend hebben waarin tot het volle gebruik van alte hulpmiddelen voor den ïtrud teg de in het p acl van drie verbonden staten besloten en verklaard wordt dat geen van deze regeeringen een afzonderlijken vrede mag sluiten Uit Wa shington meldt de Britsohe berichtendienst dat tot de onderteekenaars van de gemeensdiappelijike verklaring behalve de reeds genoemden nog be iooren Australië België Canada Costó Rica Cuba Tsjecho Slowakye de Dominicaansche republiek Salvador Griekenland Guatemala Haiti Honduras Indië Luxemburg NieuwZeeland Nicaragua NoorWegen Panama Polen Zuid Afrika en JoegoSlavië Voor de Vereenigde Staten onderteekende Roosevelt en voor Engeland Chun U De onderteekenaars heMen de volgende formeele verklaring afgelegd 1 ïUke regeeirBig verplicht zich haar volledige militaire of economische hulpbronnen te gebruiken tegen die leden van het pact van drie en z n aanhangers waarmede de betreffende regeering zich in oorlog bevmdt 2 Elke regeering Verplicht zich met de andere onderteekenaars samen te werken en geer afzonderlijke wapenstilstand of vrede met de viiaoden te luiten Sr wordt op gewezen dat het te Noorden van de rivier de Btimam H t is niet bekend aldus de Britscbe b chtendlenst of de Japanners door de operatiM te lard deze stellingen hebben veroverd of een nieuwe landing hebben ondernomen Onder omstandigheden kunnen de Japanners thans de Britschs t ep in d i rug aanvallen OBOOTE VEBtlEZEN DEB BBIXSCHE LUCHTMACHT iN BUBMA Ongeveer 75 procent van de Britschp luchtmacht in Burma is naar te Barglcok bekend wordt reeds vernietigd het overschpt is in kleine groepen verdeeld pver de vliegvelden m Burma Liddell Hart over den oorlogstoestand NIETS TE UEBKEN VAV DE AMEBIKAANSCHE VLOOT De bekend Engelsche militaire publicist kapitein Liddell Hart schrijft in een beschouwing over den algemeenen toestand en qver de gebeurtenissen ini Ooct Atië o a het volgende In het Zuidelijk deel van den Stillen Oceaan is de toestand m de afgeloopen twee weken voor de Engelschen en Amerikanen voortdurend slechter geworden Nog steeds is niets actie van de Amenkaarsche vloot die alleen nog den toestand zou kunnen redden Hongkong is gevallen de I ilippynen verkeeren in envstig gevaar en de verbinding met Noord Bomeo is afgesneden Op Malmkka heeft de vuand reeds waardevolle rubberplantages en tinmqaen bezet en N d rlandscb Sumatra alsmede Singapore komen steeds meer m het gebied A krygsoperaties te liggen Het gevaarlijkste IS de Japansche ppmarsch op de Philippijnen en in het Noorden van Bomieo Zouden deze krügsoperaties op Nederlandscb Oost Indië overslaan dan zou zelfs Biigelands weerstandsvermogen hierdoor verzwakt worden daar de geheele rubberproductie der wereld den Japanners in handen zou vallen Deze bedreiging had door Br geland en Amerika vcrmeder kunnen worden Japan heeft intusschen m het Westelijke deel van den Stillen Oceaan een zoodanige overheerschende positie ais zeemogendheid vgïfeverj dat het moeilijk zou zijn deze aan Japan te ontremen De sleutel voor de cptos sing van dit voor Engeland en Amerika ernstige vraagstuk ligt bij d Amenkaanscht vloot in den Stillen Oceaan Bevii dt zjj zich op weg naar Singapore of oudt men deze als gevolg vaagde in Pearl Harbour gele en verliezen achter A het Oostelijke front zijn de oorlogskansen voor de Dnitsehers ook maar bU benadering niet op zoo beslissende wijze gekeerd dat de toon gerechtvaardigd zou zijn waarop van geallieerde zQde over de gebeurtenissen aan het Oostelijke tnai geschreven en gesproken wordt diegenen die hun oordeel over militaire gebeurtenissen vormen op grond van de geweldige koppen In de bladen zonden natuurlijk kunnen gelooven dat de Bussen rondom Hoskou zich In vollen opmarseh en de Dnitsehers zieh op de vhieht bevinden Beziet men echter met aandacht den Dnitscben terugtocht op een ibenlgszins behoorlUke landkaart dan is hiervan nauwelijks iets te zien Op ikele punten in de bnnrt van Mad£ga hebben de Dnitsehers zich slechts zoo ver teruggetrokken als eea man In een uor kan afleggen In weikeUJkheia is dos de zoogenaamde DnltseHe temgtoeht over bet geheel gezien een zeer geleidelijk en gering wijken Het geseliiedde ook in een tempo dat geheel en al In overeenstemming was met bet voornemen der Dnitsebers om een gesdiiirte winteistelUag te betrekken Tenslotte waarschnwt Liddell Hart zijn lezers er voor overdreven verwachtingen te koesteren van de raiHtaire gebeurtenissen aan het Oostelijke front want zij zijn zoo zegt UJ in baar eindresnltaat gevaarlijk voor het mOreeL Voor het uitbreken Van den oorlog was berekend dat de Amerikaansche vloot ongeveer veertien dagen noodig zou hebben voor den overtocht van Fearl Harbonr naar Singapore Intusschen zijn reeds drie w ken verstoehen en nog nergens is ieta van eAi actie van deze vloot fe lH speBren In dezen tijd hebben de Engelschen en Amerikanen aan alle fronten in den Stillen Oceaan nederMag na nederlaag geleden zoodat de tijd waarin men Japan nog doeltreffend het hoofd zon kunnen bieden steeds korter wordt Gaat echter het Westelijke deel van den Stillen Oceaan verloren dan zal het leer moeilijk zijn dit in een tegenoffensief te heroveren Wat betreft de krwsoperaties in NoordAfrika is het duidelijk dat zoolang niet de vtjand geheel daaruit verdreven is h et Britscfae offensief in 3iced strategisch op t geen voHecHg succes lun zt n i