Goudsche Courant, dinsdag 6 januari 1942

DIN c ld 6 JANUAP M2 Bij Hoest + Orlc bSuenza ftvatte Koude KbeaaiallwIicpqacB Hoofdpijn en Kictpijaxalica MUnhardt a Poadiers Ü spoedig beipea Dooo S et Bq U Ontgitt Ing Med G 176 9 Uit vroeger tyden Nedérlandsche Voethal Bond SECRE AR1AAT AFDEEDING GOUDA Karnemellcsloot 209 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEEUNGEN aGODDSCHK COCBANT BULDDB TS JAAB QELEDBN In d n loop van het jaar 1806 ttjaalhier geboren 687 kinderen en over leden 702 personen Er werden 136 huwelijken gesloten en geene echtadieidingen v mekl SO JAAB GELEOEN Deze dagen had te Stolwük eene vergadering plaats van afgevaardigden der Uiclubs Stolwijk Xekkerkerk Haastrecht Gouderak Schoonhoven Berkenwoude Krimpen a d Lek en Ouderkerk a d IJssel Al die vereenigingen zijn nu aangesloten bö den Bond van verschillende ijscluba in en bij de Krimpenerwaard In de volgende vergadering die op 6 Februari 1892 te Haastrecht zal gehouden worden zal het reglement worden vastgesteld teVens zal er dan een hoofdbestuur worden gekozen In hoofdzaak is voorloopig bepaald lo dat elke vereeniging één eommissaris zal aanwijzen die zich belasten zal met het openen der verkeerswegen indien ze door sneeuw onbruikbaar mochtCïi worden 2o dat ter bestrijding van bijzondefe uitgaven door iedere club in de bondskas zal worden gestort ƒ OjlO voor ieder lid harer vereeniging 25 JAAK GELEDEN In een bueenkomst in het Blauwe Kruis alhier ia opgericht een damvereeniging voor jonge lieden onder den naam D V V Aanvankelijk traden 12 leden toe Het voorloopig bestuur bestaat uit K R Ellerbrofek voorzitter J Hessen secretaris eii M Keiler penningmeester De Staatscourant bevat de statu = tot t eharti ging van beurtschippersbelangen Samenwerking geyestigd te Gouda Te Nieuwerbrug is een Gerefgemeente gesticht een stuk grond isreeds aangekocht voor dfen bouw vaneen kerk i lAABVnSSELINd Het Bestuur van den Nederland hen Voetbalbond Onderaldceling Gouda zeer erkentelijk voor de veic IH de wisseling des Jaars ontvangen gelukwenschen zegt hiervoor dank en wenscht allen wederkeerig een gelukkig en voorspoedig jaar toe UITSLAGEN 4 JANUABI Utt i 2e Klasse A U N I d I E S T O 1 J Baas E S T O niet opgekomen 3e Klasse C V E P 3 Haastrecht 3 A den Edel 2 3 Oudewater 2 Overschotje 3 J Groeneweg Overschotje niet op gidtomen Overige wedstrijden Wtfden alle afgekeurd BOETEN No 77 E S T O wegens niet opkomen in den wedst rijd U N I O 1 E S T O 1 op 4 Januari 1942 ƒ S No 78 Over hotje wegens niet opkomen in den wedstrijd Oudewater 2 Overschotje 3 op 4 Januari 1942 PBOGRAMMA VOOB 11 JANUARI 1942 Ie Klasse Groeneweg 1 Bergaml acht 1 M Homis Moercapelle 1 Gouda 4 H v d Speld D O NK 2 Nieuwèrkerk 1 K F L Nolte Overgangskl assefe Groot Ammers 1 GouderaE 2 C v Wtjnen Moordrecht 2 Olympia 3 J Muuriing Lekkerkcrk 3 Haastrecht 2 L V Schaik Ja ÏClflSÊ © A K O l ES T O 1 H V d JKoolwijk O liA 5 Moercapelle 2 11 uur H J Hornis 2e Klasse B In veriwnd met den bedrijfsstilstand ia het jubileum gisteren by de hervatting der werkzaamheden herdacht De lubilaris werd teir kantore der diiectie ontvaniien waat de drie directeiir i ir C van Loon dr J P Treub en ir T Knape hem hebben gelukgewenscht Als blijk van erken t lijkheid voor de in de lan e reeka van jaren voor het bedrijf gegeven toewöding eo plichtabetrachtuijg werd een geschenk onder couvert aan4 et de i Ook het hooger fabrieks en tetvens het kantoorpersoneel heeft van zyn 11 staat meende pi dat g en veroordeeling zou mogen volgen terwijl subs het opleggen van eer geldboete werd bepleit en voorts het uitbrerEjen van een psychiatersrapporti werd aanbevolen Bü aanvullend requisitoir wilde de adv gener9al nog aftrek van den tijd preventief doorgebracht vragen Het Hof zal over 4 dagen arrest wijzen SCHAAP VIT DE WEfDE GESTOLEN W HBP INENTING EN HBRINENTING X p den eeïsten Vriidag van elke maand des voormiddags te 9 uur zal in het gel uw van den Gemeentelij ken Geneeskundigen en Gezondheids jgedoode koeien eni 2 schapen Aa de Goudkade is een schaap dat langs jjenst Spienngstraat 1 13 voor ieder 1 kejirloon werd oirtlangen een beint de NieitweVaan in het land Lep ont iph aarvoor aanmeldt gelegen van f4 l t heid bestaan om zich geheel kosteloos te doen inenten of herlnenten Ter plaatse geslacht Ten nadeelc n een bewoner van vreemd Het dier is ter plaatse ge slacht het afval gooid men in een sloot en het vleeech nam men mede GIFT VAN f 20P VOOB WINTERHTJLP De Winterhiilp Nederland heeft een gift van tvfee honderd gulden cntvan gen geschonken door de firma Koole en Vis alhier T WAS OM DE BANDEN TE DOEN Uit een sloot lang de Derde Kade gisteren het rijwiel cqigsviseht dat Zondag voor het gebouw van On Buis werd ontvreemd De fiets was van de banden ontdaan VEBDVISTEBING VAN BIJWIELBANDEN De politie heeft een koopman in tweedehandach goederen alhier aangehouden verdacht van NIEUWE SLUIS Vqrige maand zün door de NieuweSluis geschut 2414 schepen met eeninhoud van van 277091 M en 3 houtvlotten taet een oppervlakte van 740 W Burger lüke Stand UhMOII Jan Johannes Theodotus zn vanJ J van Ardenne en J P Schoonderwoard Staringstraat 13 Trijntje dr van A van priel en G de Langen R van Cats weg 122 Jan Adriana Gerarda dr van J LA Bron en A C A Verwy Snoijstr 51 Antonius Bemerdus Maria zn van H G J Kamps en M H A Wameljnk R van Catsweg 252 Jetty Sjouke dr van H F Siebenlist en G van der Ba an 3e Kade 29 Jan Theodorue Johannus Herma nus zn van Th Exler en J F J Hcrmane Gr Florieweg 100 Thea Klazina dr van C M Stamps en T denOuden Meidoomstr 26 Jan Anthonie zn van G C Hoogcndoom en J M Appel Sophiastr 84 Overtcdea 3 Jan Adriana Maartjc Knegt wed van J Wfher 78 j PUU TSELIJK NIEUWS Bergambacht LOOP DEB BEVOLKING Ingekomen M de Lange van Oud Alblas no 222 W A C N Kelder v Stolwitk C 10a J Vermeulen v Stolwijk G 94 J Verwaal v GrootAmmers C 35 Vertrokkek A Kool n JaarsveW Lekdijk 270 G H de Bruin naar Vlist G R TerpsWa n s Gravenhage Begoniastraat 273 J Ewoldt n WjfTden Vriezenveenstheweg 48 C ijkerk naar Lange Ruige Weide F E Jelderblom naar Lekkétkerk Oppcrduit J C Burggraaf naar Stolwijk P 65 H J van Wijk en gezin naar Rotterdam Burg Meiaeszlaan 8b BlIRGEUXKE STAND Geboren ArmaL d van G Rietveld en A de Jtmg fleijertje d van D Potuiit en J E van der Heeden heeft ver aten en dit eigen gezeïschap i onee spelen nog iets andera is dan heeft gevormd Want ook dUmaal w s het geheel een tegntva leri De inhoud is gauw verteld Drie vrijgeiel en die teneinde raad een hui houdster per adverientie lodten worden al e drie verliefd op een aardig jong vrouwtje dat zich a s zoddanig aanbiedt en dat tenslotte een dievegge bliikt te züri tvaama de drie oude heeren hun vrijgezellerbeataanlje weer opvatten D eegevr doorspekt met zoutelooshedcn op het huwpliik len aant vondsten die we reed vroeger in revues van Bandy zagen zooala het gedoe met de striiko iink en enkele Bedjes die nderdaad b eken te rijmen ep niet onverdienste iik begeleid weiden door een orkestje werd als product van dT auteur de Wi de voorgezet aan een nnb iek dat tot de laatste n aats den Schouwburg vti de en er klaarb tijke iik grooten sch k in M t SilM lB€ finamO in huis wordt dmÉB wanter seen hoesHvinter Per flacon j 1 15 Bil apoih eo drog Ing Med O 174 25 SIADSNIEUVS Veertig jaar bv êe Kaarsenfabridc M aiSB W C T BOLS d HULST FatniKefoto W C Op 1 Janu ri J 1 vraa het TCtrtie jaar geleden dat de heer W C v d Hulst u dienat trad b de tedukwoovdige If V ereenigde Fabriekei van Stearioe Kaanen en Chemische Producten ar tiii gdeidelljlc opklom tot baa en Uiaiia reeda 22 jaar ala jcooda ympalhie doen blijken door den heer v d Hulst als gezamenlijk cadeau een fraaien stoel aan te bieden Het kantoortje waar de jubilaris zetelt was versi ird Hier heefi hy nog een i gen tijd vertoefd otn daarna iden verderen dag thuis door te brengen Ir den huiselijkpn krin had de heer v d HuLst Zijn jubileum op den gedenkdag gevierd en daarbij bereikten hem in zijn woning aan de mr P i VM Heusdestraat van diverse zt den bloematukken en gelukwenschen TOOWEBL Drie Vrügezelién GIZELSCHAP LOQ BANDT IN DEN SCHOCWBDRG ♦ Maalka tómntüt In 3 heciriiveii door Haa de WIMe ft Het schijnt in nna and tot de gebruiken te behoor n dat e artist die in een bepaald geze schap prominent is vroeg of laat van oordeel is dat hü toch ook éénmaal in zijn even als directeur van een eigen gezelachap moet optieden Meestal is dat te betreuren oindat hü ach dan moet omgeven van krachten die ver beneden het pei staan en de verwachtingM ook ten opzichte van hemzelf te hoog irecpannen zijn hetgeen onvarmijde iik tot deceptie moet leiden Zoo hebben wy nu Lou Bandy gisteren in dit route oos niemenftelletje van Han de Wi de te hebben gezien spijt gevoeld ova I feit dat hii de p aats die hij mere In verschi ende revues vervu het eere de üfA Tl Al AAR 7 AÜMESK i Sehoawbws M c p De roman van een mannequin C het tooneel De drie Astra s accordeon en danetrio Aanvang 8 15 uur Thalla Theater Operette met Willy Forst Maria Holst Dora Komar PaulHörbiger en Leo Slezak Aanvang 8 IS uur BAude Bioteeop Sea onvergetelijke nacht met Auia Norri Gino Arvl en Leonardo Corteic Aanvang 8 tS uur t tam 1 nar Kmstaain Jaai4ö Esche uitvoering leerlingen Goüdsche Muziekachool directeur H C J de Man T M B t 7 uur GoadadM Huxiekscheol Oenwe ItS In chrüving van leerlingen 1 Ju 7 M Bpr Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Job van Welaen 1 iSD 8 aar Daniël Cursijj EH B O 8 ian 7 30 nor Vr e Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 8 Jaa 7 38 anr Leger des H Is Heiligii 0Klienst leidster J v d Veen 8 Jan 7 30 aar Nieuwe Schouwburg Variété voorstelling met optreden van Paul Ostra De Roxim s Jan Hagoort Guus Brox Horty soeurs Osmani trio en Ernst Hodlar 10 Jan 4 30 uur Café Dnyastee Jaarvergadering Gouds he AthletiekCommt£sie 18 Jan 7 30 aiir CeMral Spelregelavond Afdeeling ïoude Nèd Handbalbond q reiker C H Agterden boach 13 Jan 7 nar Nieuwe Schouwbinv Concert R K Oratoriumvereeniging ter gelegenheid van 5 jarig bestaan uitvoering van Die SchöpfiSl van Jozef Haydn 8 8 aar OastfaaTCa lOi Zit ting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming 19 Jan 7 aar Gebouw Aeiaeeatelifke Gemndheidsdienst Spieringstraat 113 Medische iportkeuring 28 Jan 7 30 nur Nieuwe Schouwburg Derde Nutsavond optreden van Larette goochelkUnstenaar Jaa 8 1S nar Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf Jaa f 30 aar Reilnfe Bioscoop Vertooning Indische speelfilm TanahSebra Het land aan den overkant voor Volksuniversiteit metinleiding door Mannus Franken 29 Jan 7 30 aar tlaniël Vergadering Jeief Zen ngabond 29 Jan 7 30 uur Knnstmin Uitvoering Goudsch tooneelgezelsehap tti Ons Genoegen ter gelegenheid van 5 jarig bestaan opvoering van Hi pook in de vrfl urt ht APOTHEKEKSIHEN8T Steeds geopend des nachts 4Ueen voor recepten Apotheek E Grendel alléén Print Hendrikstraat 15 had Een jonge Soudsche schoone verk aarde tenminate m fc pauze Ik heb griacbe tot n e kake er zeer van deje En zoo dachten er zeker meerderCTi over het werk van een humorist of een rèvue artist Bandy keer tehig tot de revue en alles ts vergeten en vergeven C H Hagedom Rechtbank te Rotterdam ZES MAANDEN VOOB riETSDIETSTAL OPGELEGD De rechtbank te Rotterdam heeft isjteren den 36 jarigen grondwerker iff J van T te VGravenhage wegens diefstal van een damecrijwiel uit een poort naast een ntagaziin aan den Kleiweg verdachte werd op heeterdaad betrapt en door een oplettenden hulpagent aangehouden toen hij met de fiets wilde wegrijden veroordeeld tot zei maanden gevangenisstraf Dft eisch was een jaar Dit nu was niet bü ons het geval al wi len we den lof niet onthouden aan Frans du Mee die van den vrij gezel Puk een kostelijk type had gemaakt en dit goed vo hield Ook Bandy was nu en dan aard g op dreef a za hij wel gemerkt hebben dat Haagsck Gere tallof IHEFfXALLBN IN HET KLEEDLOKAAL VAN DB ROKI BN ZEILVEBEENIGING OO A Verschillende leden éa roei en zeilvo eeniging te C ouda hadden in den zomer van hét vong jaar de onaangename ervaring gehad dat er een dief of dievegge in tiet kleedlokaal huisde Regelmatig verdween er geld uit taschjes en portemonnaiea die achtergelaten w den Het bestuur der vereemging ging er tpe over sdierpe controle Ie laten uitoefenen op de gedragingen vao de leden en er werd nagegaan wie op de dagen van de diefstallen in het lokaal waren geweest Toen een mevrouw uit lotida uit haar taschje ƒ 40 vermiste viel de verdenking van den diefstal op een meisje uit Waddinxveen De voorzitter der vereeniging probeerde haar te ondervragen doph toen een ontkentenis volgde werd de pplitie in bet geval gemengd Die bleek daarmee geen gemakkelijke taak te hebben gekregen zooals uit de verklaringen van inspecteur W C BijL de Vroe gisteren voor het Haagsche Gerechtshof bleek Eerst werd de diefstal ontkend Het was opgevallen dat het meisje juist eenige kleedingstukken had gekocht tot een bedrag vap ƒ S en toen hiernaar werd geïnformeerd gaf het nneUje op die te l ten vin dTVer n igin7hebben gekregen van iemand te Den es te gege t a£ha ed HH Tkl H Haag Eerst werd de naam van een heer genoemd daarna weer van een dame De inspecteur toog er telkens op uit om die menschen te hooren totdat bleek dat het verhaal logen was Wel was aan de betrokkS personen gevraagd te verklareJL t zij inderdaad de kfeedinasttakel dden geschonken dcwi bfl nner ir hoor kwamen zi op Mfe lyrkBriim Krug Een andere lezjng van At glbnirde werd ten slotte door verAchte gegevettfloor e mededeeling dat gel wj dBideur van het klec had gb yaaen Maar deze verk werd loor den inspecteur als waarschijnlijk geacht omdat het geld in een portefeuille in een taiteh opge borgen was en het verliezen op dere ijze dus vrijjt d was uitgefloten Na deze gedeeltelijke bekentenis omdat het meisje wèl toegaf het geld te heb bengehouden legde zü een bekentenis af bij den rechter commissaris doch kwam hierop terug bij den Jpolitierechter te Rotterdam en nu ook bij het Hof Een ander punt was het feit dat de inspeeteur een anonyme brief in blokletters geschreven en gepost te Gouda had ontvangen waarin een onbekende daderes zich meldde Eerst bekende verdachte d zén brief zelf te hebben geschreven maar thant ontkende zij dit De inspecteur zei echter dat verschillende punten van overeenkomst waren ontdekt bij een Jjchrijfproef door verdachte afgelefd Nu bijhrt Hof bleef verdachte bij een algeheele ontkentenis Het geld zou zij gekregen hebben van kennisser die intusschen in het buitenland vc ven De adv generaal merkte op aat de verklaririgen van verdachte steeds hebben gestaag in het teeken van de onwaarheid hoewel spr de overtuiging had dat verdachte den diefstal heeft gepleegd Tegen verdachte wat ook nog aanhangig gemaakt een andere strafzaak waarin eveneen diefstal uit bedoeld clubge bouw ten laste was gelegd Voor dat feit had de politierechter te Rotterdam vier maanden gevangenisstraf opgelegd doch het bewus werd in deze zaak onvoldoende geacht zoodat thans vrüpraak werd gerequireerd In het tweede geval stonden de zaken anders De houding van verdachte en ook haar eerste bekentenissen zijn voldoende bewijs tegen haar zoodat spr thans twee maanden gevangenisstraf vorderde nadat de politierechter te Rotterdam tien weken gevangenisstraf had opgelerd De verdedigster mej mr CRjuda uit Dordrecht meende dat hier alleen sprake kan zijn van een schijn die tegen verdachte is Zij gispte de wüze waarop het bestuur der roei en zeilvereenigMvg deze kwestie had behandeld en stelde de mogelijkheid dat anderen de diefstallen hebfcen gepleegd omdat die Ook plaats vor len toen verda hte niet in het lokaal wa $ geweest Waar zooveel twijfel be Ammerstl Sp Ver 2 Stolwük J D A de Kottar 3e Klasse A R V C Z WaddiaxveM 2 J O Kraan Bodegraven V E P 2 W Baas Overschotje 2 Meerdrecht 3 C Compeeu Ie KMfee B Stolwijk 3 Gouderak 3 F Lensei Bergambacht 2 Ammerst Sp Ver 3 J de Riet Gouda 7 Zwervers 3 II uur A Hofsted 3e Klasse C D R D 2 rO N A e J de Kne V EP 3 Schoonhoven 5 J Groeneweg Olympia 5 a S V i5 11 uur D A Vis STRAPCfMiMISSU No 34 J v a n t H u 1 Willem Tombergstraat 25 Gouda lid van de vereeniging Gooda met ingang van 19 December 1941 geschoret tot Gouda IV zes achtereenvolgende competitiewe4 strijden zal hebben gespeeld zuHes wegens het opzettelyk trappen van een tegenstander in den op 14 December 1941 gespeelden wedstiïjd Onuda IV Bergambacht I No 35 P G r a a f 1 a n d Bergstoep Bergambacht lid van de vereerllging Bergambacht met ingang van 19 December 1941 geschorst tot Bergambacht I zes achtereenvolgende competitiewedstrijden zal hebben gespeeld zulks we ns het opzettelijk tirapnen van een tegenstander in den op 14 De cember 1941 gespeelden wedstrijd Gouda IV Bergambacht I No 38 W V a n E s BiezMi 75 Boskoop lid van de t ereen R V C met ingang van 23 December 41 geschorst tot R V C ze achtereenvolgende Hnpetitiewedstrijden zal hebben gespeeld zulks wegens het opzettelijk trappen naar een tegenstandc r in den op 21 December 194 gesoeelden wedstrijd R V C I Moercapelle IT Namens het bestuur O VAN TILBURG secr connp l VEE EN VLEESCHKEURING koeien en 87 varkeri In de noodsladit plaats werden goedgekeurd 2 m nood In December zün alhier geslacht 30 In de afgeloopen Inaand zün gestorvtti 13 varkens 13 ralveren 11 biggan 3 geiten en 1 schaap EEN ZAAK VAN VERTROUWEN n Als U Ua aanalmlMaJaMmM B KÈ ENeOOTHUlU Mvw Miwt STOOMEBtJ EN VlltVtKM O n riMt 011 Vmvm mh 1Mb VM Vtrtrtv mI Er ÉÊtnm mk mmI U Uw PaWAAN Olt zkk ia M M se liata JMW itwwsaW sa srvaring Oat vartiMnnfl vasf8ts iMfl 1 elikaiR 0 P Stoomerij en Ververij vonof 1907 GOUDA Kantoor Fluweelfn fttagal tl bij de KomeoMftitool Telatoan S0 0 en S07 O I8J 47 de zoldering oploopen en de raarste situaties meemaken We zijn weer zoo licht als veertjes door den enormen afstand welke ons van de aarde scheidt Over het geheel genomen heeft er nu tn onze cabine ongeveer hetzelfde plaats als bij het omschakelen boven de aarde maar nu in omgekeerde volgorde Allen zitten we weer op onze plaatsen stevig met riemen vastgebonden zoodat we onze hoofden oiel zullen stooten bij de rare buiteiini en welke we straks gaan maken Waiter die het grootste deel van den tocht in de zijkamer bij bet Westdijk apparaat hejlt doorgebracht is nu ook binnengekomen en klimt weer moeizaam ia het ingewikkelde stel nemen at hem voor het schakelbord staande moet houden HU heeft veel weg van een trapéze erker en het Is me een raadsel hoe hij uit al die kleine en groote riempjes wijs kan worden Westdijk IS In den stuurstoel gaan zitien en stelt alle instrumenten weer zooveel mogelük m zoodat hü straks na bet overschakelen het toestel direct m zun macht beeft Onze snelheid is gering althans in vergelijking met wat wij gedurende den tocht aan snelheden gewend zijn Toch zijn wU in de luttele oogenblikken dat ik u dit vertel Mars zóó dicht gena derd dat we weldra kunnen landen FEUILLETON iNsdnik crbodae EBI TOCHT tuut MARS 10 WeitdUk Is pgcsUan co hMlt zich weer volkomen iwrsteld Mc Walter die ovu d maebbM decDgevaUen was Stromgwit na ait de zijkamer Jan ontpopt sieh als een ware weldoeoer en loopt dnik met heeten boUilloa sn andere ot uroDd dranken hctn eo weer Het is plotaeUng aso dndrt o levandigbeid van belMkg Het Iciren is tal dt ea is ttrugge keerd Het ij van de muren o vensters smelt en loopt druppelend op den vloer We zün spoedig allen weer de oude en gaan gewoon aan het werk alsof er niets is gebeurd Walter verdwijnt weer in de xükamer en is er gedurende de rest van dea tocht zoowat niet meer uit te slaan Hü verliest de machine niet meer uit liet nog Westdijk gaat ersctutiende initrumen l ten weike door de kou ooUiMr geraakt zijn herstellen Ik roep Scheveningenradio op om me te melden want er is precies een uur verstreken sinds de vorige melding Waarom Ut me een balt uur geleden Biet gemeld heb vraagt bij verwonderd Technische storing zeg ik en liegdaarmee niet eens De waarheid zal Ut hem later wd ens vertellen Trofessor Kirroensky Is weer druk aan het rekenen geslagen Door de stoztog zijn namelijk al zijn moeizame t erekenin en in duigen gevallen en au moet de arme professor opnieuw bmginnen De wtjzers op bet schakelbord beginnen weer op te ioopcn we vallen weer naar Mars Wondeiltjk zoo oél als iemands gemoed zich aan dëa toestand aanpast Fluitend grüp ik de microloon en traeteer de lui aan den overkant op ces reportagatje Alles wel aan iMmrdl VASTEN VOET OP HAB8 Donderdag 17 Novemtter flb Goeden morgen pieden middag = oeden avond luisterende land enooten Hier is dan weer de AntH mJe Fokker op expeditie naar Hars Luisteraars bet oogenblik ii niet ver meer dat w vasten voet op Mars zullen zetten en ik hoop u dan ook binnen weinige oogenblikken een reportage te geven van de aankomit Op dit moment zweven we I nog ver buiten den dampkring van Mars doch Westdijk is het toestel al sterk aan bet u afremmen zoodat we straks met eerr kalm gangetle den dampkring kunnen binnenwandelen Daar zal hij dan overschakelen op vliegen zoodat we als een gewoon vliegtuig naar een geschikt landingsterrein kunnen zoeken om ons toestel ne r te zetten We hebben gedurende en tocht Mars steeds dichteabij tien komen Het kleine stipje werd al grooter en grooter en op het oogenblik neemt bet bijna ma geheele uitzicht in beslag Duidelijk zien we ook hier weer de teekenmg van de continenten In tegenstelling met de aarde waar de continenten als groote eilandeA temidden der oceanen drijven lijkt hier het contment één groot eiland te zijn dat als een kap over de geheele bovenheirt en eeo gedeelte van de onderhelft ligt De noordpool van Mars ligt dus midden in het vasteland terwijl de zuidpodi midden in den oceaan ligt TenmmstjS als die donkere vlakte waartegen het contim nt 7 00 scherp roodbruin afsteekt inderdaad oceaan is Zooals u namelijk weet wordt er vermoed dat op Mars ia het geheel geen water aanwezig is en indien dat waar zou zun kunnen we dus met van oceaan of continent spreken We zullen in dat geval moeten onderzoeken hoe het komt dat die bovenste helft welke toch duidelijk te ndcrschêiden is van de onderste loo n roode kleur beejt terwijl de onderst helft donker is en nog veel meer behoort straks tot de taak van prof Kirmeosky die dan misschien veel wat yoor de wetenschap tot nu tue onverklaarbaar was dwdelyk zal kun Inen maken I Wanneer ik nog eens achterom naar de aarde tracht te kijken dan kost het me moeite om baar te vinden temidden van al die sterretjes en sterren welke nu zoo n geheel ander beeld geven dan j wanneer je diezelfde sterren vanaf de aarde ziet Dat heele kleine zilveren sterretje daar dat moet em zijïi Dat IS de aarde luisteraars waar u op woont Nog kan ik eigenlijk bet wonder f niet omvatten dat me door middel van een beetje electriciteit verbindt met u allen milliarden kilometers van mU vandaan IZooals Ik u reeds heb verteld wordt ons toestel afgeremd duor eenvoudig op aarde In te schakelen met het gevolg dat w nu allen weer ais vUegen tegen Walter draait aan een wiel en remt nog sterker at d wJi wc worden nog sterker naar de aarae toegetrokken hetKees we aUep voelen alsof we met een schokje plotseling zwaarder worden Het vreemde is ook nu weer dat we door de patrijspoort naar Iwven moeten kijken om Mars te zien We stijgen dus als het ware naar Mars toe Onze snelheid wordt steeds minder en minder Het hjkt nu wel baast ot we stUstasn Westduk grijpt langzaam naar denschakelaar bet moment Is gekomen Nog een poosje blijven we zoo in de lucht hangen Langzaam zie ik het roodbruine Marsoppervlak op ons toekomen Westdijk vraagt aan Walter of hij klaar IS Walter is klaar De veiligheid schakelaar is ook reeds ingesteld Dat is een heel vemuftie instrument luisteraar Wanneer strafs na het omschakeler de vleugels geen draagvermogen ot btt zouden krijgen doordat er geen damp kring op Mars aanwerig lou zijn dan schakelt automatisch d veiligheids ehakelaar in welk op zijn beurt vliegensvlug het Westdijk apparaat weer Inschakelt zoodat de aantrek iingSKracht van de aarde ons netjes opvangt en ons voor neerstorten behoedt WonU iMri ut il