Goudsche Courant, dinsdag 6 januari 1942

r X DINSDAG r wat XM Min mrtlfkaajum mmor VOOÊt tVKOPA ocsAAJf vov ziraam OSMUCBT Bm vipMtMvcl WB de DuiL Mha MHiiMht maakt Mceiid IB den MtttnUen laetar van het OoateKjk ot yuaéèti weer talstfke vttaodttijke tvaUea net aiaeeee dedacen In de owerife eMono diadsti piaatseMJke fevaoitttaotie Aanv 4fenvanstene temttka eveoMJ en MhtvUeftaigen waraa esricttt op vilande ke ttiUn eb en ichebet gebied vwi Feododia VU jroote si h pen gena xMntretfen in brand Twee torpedoj gfn en een econA ktx nraardUschip werden door voKieffen zwaar beschadigd In bet beetck van de gewapende veritennmg tegen GrootBrittajinéë vielen gevechtsvliegtuigen oveidag bavenwetikan e l radto inetallaties op de Faroerrai de Shetland eil snden alsmede industrieele installaties aan de Oostkust van En eland met succes aan Duik booten brachten op den Atlanlisdien Oceaan in de Noordelijke IJssee en in de Middellandsc h Zee vier schepen tot rinken waaronder een grwte tankboot Deze vaartuigen hadden een gezamenl ken inhoud van 20 000 b r t Twee andere schepen werden door torpedo treffers bescliadigd In NooFd 4 l vonden geen geveciftahandelingen van beteekenis plaats Fonnaties van de Ouitsche luchtmacht vielen Britsche vliegtui sen pieren en stellingen luchtdoelgeschut bU Benghasi aan en bestookten den kustweg op doeltreffende wijze met bommen In luehtigevechten jRrerden vyf vliegtuigen neergeschoten Op het eiland Malta werden de ludi taan Vallen op Britsche vliegvelden met succes voortgezet Pogingen van afzonderlijike Britsche bommenwerpers om het oordDuitsche kustgebied aan te vallen hadden geen succes De burgerbevolking had eenige gewonden i BINNENLAND Hevige gatontploffing te Eindhoven riRSGABSTATION IN DE LDCBT Zondagmorgen om kwart over zes werden de inwoners van Eindhoven gewekt door het geluid van een geweldige ontploffing die tot ver buiten de stad hoorbaar was en in het centrum van Eindhoven een ware paniek veroorzaakte Het bleelc d t het in de onmiddellijke nabijheid der stad gelegen gastankstation dat aan den verbindingsweg Paradyslaan Wal in het voormiilige waaggebouw was mgericht en eerst enkele maanden geleden in gebruik was genomen in de lucht was gevlogen De persgasmrichting werd van den aardbodem weggeveegd en de brokstukken werden honderden meters in den omtrek weggeslingerd Aangezien de explosie midden jn de dicht bebouwde kon plaats vond waren de gevolgen ernstig Een aan het tankstation grenzende woning bewoond door het gezin van Hout jhauffeur van den G G D werd volkomen vernield en de bewoners werden onder de puinhoopên bedolven Onmiddellijk na de ontploffing boden de leden van den luchtbeschermingsd enst hulp en zü slaagden erin de leden der familie van Hout onder de puinhoopên vandaan te halen waarna zU naar het St Jozef ziekenhuis werden vervoerd Hier bleek dst geen van hen ernstige verwondingen had opgeloopen Be aan den Wal en de Paradijslaan gelegen woningen werden op een enkele uitzondering na alle van de ruiten beroofd terwijl tot op 2 km afstand verschillende groote etalageruiten waren vernield Verschillende personen liepen nog lichte verwondingen op door binnenvliegende glasscherven doch van ernstige persoonlijke ongelukken was wonderlük gnoeg geen sprake De oorzaak van deze explosie moet gezocht worden in het ontstaan van overdruk in het persgasstation Verraad V Sden is naar Moskou geweest Xn opdractit 1 de Eogelsdie reseenng lieeft htJ daar ét Zuropeesche beschaving en cultuur verraden The Times schcijft hierover da de sociale en economische activiteit der Sovjets na den oorlog m Europa gioot zal ztjn 13at is goed nieuws voor onze landgenooten aie zleli nu zoo verheugen over ue natuur Uk slechts In hun verbeelding bestaande overwimiinfen der Sovjets aan het Oostfront Creauld waarde landgenooten d bondgenooten van de door u zoo bewonderde helden In LoiKlen zullen dat beweert tenmmte The Times hier soclaïe tn economlscSie activileU ontwikketen Dat BBU beteekenen dat uw kerken verwoest zullen worden uw kun lichatten vermengd uw vrouwen en kinderen prijsgeven aan lon crsnood en ellende Bat zou beteekenen dat onae boeren en arbeidere zullen verkommeren want de sociale en economische activiteit van het bolsjeWlsme heeft in de Sov ct Unie zelf reeds mlllioenen slachtoffers eSIschi Het perfide AJblon vindt dit geen bezwaar Maar wie er wel l eCwaar legen hebben dat lUn de NederlandGche natlonaal socia isten ZU staan pal voor ons volk en vader and Zij dulden aeen verraad z weten wat tmlsjeWtsme seggen wil ZI huichelen geen vader landsliefde en christendom maar zij doen bun plicht a s ware vjderianders en erhte lAlrietenen Zt staan op de bres en zij zuilen het winnen van het veTaad gepleegd door de mlsdat eers In landen met de wapenen tn de vuist Jn de ge ederen van de strijders aan Kei Ots frort aar Is de plaats v n aden die zich Nederlanders weten en hun pUeht bunren Ja landeenoof daar Is ook aw plaats waem niet langer nwldt u am hij h t vrtiwitt prsl NelI Bd Koninslnnegtadtt B f s Gravenhage filMfelM MTKinmM n KWARew GELDId BONNEN VOOR VOEDIhKiSMIDDELEN Mt a B a tchftha ar per panaan VH UMarMJaar iZu 7 1 ta tgdrak an Mé aak Braad X af VIaa KA Aardapp on Aanlagp 9 Paa t 1 J4 Jan wat af Awaran Aarda pp a l a a Aaidappatai Ik n ram 800 gram Irama 180 gram JBSxram Wrgram NO gram 00 gran 3é mar 1 liter Jaanarl INI U4 Al n 01 C ot 01 O Raaarva IW Algeoi 18 tm 188 AH OZD 03D Bes Algam Algam 191 Al em 179 tn 183 Als aiA tm 04A Melk I OIB t m 04B UeUc C Jaaiuul t m I lc JfcmWraltwaï nar 4 lÖÖ 4 MM no 100 j MP aCflabak A4M 1 Havana atfmOn Oatt 100 MO 100 800 V nala ef Kaas Mdk UeUc 14 1 In tUdvak lan 9 tegen Ot Boter lists gr m 02 Vet 12S gram Bllzandara rantseanan tl Dsa t m 31 Jan 194 87 Boter 1 12S gram 57 Vet 1125 gram li Oaa t i 1 Fabr mi US I 290 SMt Mt Botar Boter BMt rad Boter US 380 380 2S0 Boter met rad MO I aso I iso l aso Algemeen 2S0 gram otfasuRogaat MLOIM BONIieN VOON OIVEIWf ARTIKILIN I Dl an Baat Elk der volgende bonnen Geeft rccbt op t koopen vaa f a Utar Petraltun 36 Dee 1941 4 Jan 1843 21 Maart 1942 14 Febr 194A 31 Jan 1942 31 Jan 1942 Apra 1943 Jao 194230 Aprfl IMt Aprfl 104i Jas 194S 31 Jmi 1941 15 Petroleum 36 Petroleum 07 K F Brandst 1 35 t m 07 H K Brandit 1 eenb BraBdstaflan 06 H K Brandst Otvaraa data 12 t m 20 CV Brandat Ie t m 4e per Brandit 5e Vm 6e par Brandit 1 BaailBoaa Zaap 1 gram T aB a ti aa p H Ik gram art iia r aaap l Sm 1941 1 jraa 1943 1 JaJa 1941 194 Algemeen r Zeep F Toiletzeep L Textiel IMX 30 A rU Hierop gaan Anthraelet verkrijgbaar t Blerop i ft l i tend Tnrf verkirüg E N RANTSOEN IBl Braad lOO gram Bywd Oabah 76 gram Beschuit Wafels Biwaiita Koekje bt 109 gt m apeculaa 6f 140 gnm Koek Af soar gram Cake öf 400 gram gcvulik klein Koratgèbak At 500 grmi asv M groot Koratgebak Taart Qebakj i VMai 100 gram Vleeaeh gewicht van been inbegrepen M 180 gram ranrrtartiaiNi gewicht van been Inbegrepen Vlaaashaarani 75 gram gerookt of gekookt Vleeaeh 6f 75 gram gerookte w nitao tenAt 100 gram gekookte worsttoorten A 1X9 grate Leverartikelaa Tangewent Mierbrood At 180 gram Bloedworst Zure Zult T Jami SOO gram Jam Siroop Honing ens J aieanu 70 gram Tarwebloem meel Roggebloem meel ZelfrQiend baknibal lUtti 3S0 gram Bijst Ri st rmeel bloem gries Kindermeel Xivsniiout 250 gram HaveAnout vlokken bloem gort AardappelmeelvlohkanGruttemeel gemengd meel i 3ort 250 gram Gort Gortmout Gortbloem Grutten alle a wtan Orutteaieal gemengd meel Rijstgries Aardappeltairioca Varmiaalii lOO gram Vermicelli Macaroid Spaghetti vlaiiana 100 grair Maizena Sako Aardappelmeel At 100 gram Zetmeel verwerkt inpuddingpoeder ot puddingsauspoeder i Vandstaffani l b l maximaal 75 k g Anthracfet Steenkolen Industriebrikèttcp Sierbriketten óf 2 h I Cokes Gascokes of 110 k g Bruii koolbriketten Af 75 s g Petroleumcukei Af 150 k g Cokesbrlea Cokesgruis i t 300 stuks Persturf t t stuks Bagg rturf At 275 k g Tur uit de Peel Af 200 k g andere soorten Turf l Bvi 90 grfm Huishoudzeep Af 150 gram Ecntaeidstoiletzeep Af 100 gran iSaditt Zeep samenstelling na 31 Aug 1941 Af 150 gram Zachte Zeep samenslellin 1 Jan 31 Aug 1041 At 200 gram Zachte Zeep samenstelling vA4r 1 Jan 1941 f 300 gram Zachte Zeeppasta Af 250 gram Zeeppoeder At het doea waaacba ar droge vuile wasch f fr j Met t tatactdand V9or een vr Nederland Offerzin Een echt Nederlandsche eigenschap l ekend tot ver over onze grenzen Voor een liefdadig doel heeft men nog nimmer tevergeefs een geroep op ons volk gedaan Ambulances voor Abessinie en Finland deze konden dank ztj de offervaardigheid van tienduizenden landgenooten veel hulp bieden en veel nood emgcfi T En de Nederlandsche ambulaaee voor het Oostfront Ook deze zal binnenkort vertrekken KAIiENDEK U4t Üitflekend uitgerust Het wordt de beste ambulance die oOlt uit Nederland near het front vertrok 1 Een buitengewoon fraai ultgevoenten kalender ontvingen wQ weer vaxi de Vereea ing van Dtreeteiuea van EleetrielteHal i aa n iven tas Neaerlaad Zoowel bet schutblad ala de zetf aienderbiadeR bevatten nwole Pepeoductiea van schlldlertlen van J Maria Voor het geval dat u nog geen bijdrage J stortte vermelden wij nog eens het giro nummer STSOO Nederlandsche ambulance Konlntflntïegracht 22 s Gravenhage JOK VOLKSOFVOBpiNO IN BR NIEUWE JAAR Het pcVUtiek weekpraatje dat lAax Blokzvl hedenavond van 19 45 tot 20 uur over den zender Hilversum n houdt heeft tot titel De voUuopvoedmg in het nieuwe jaar COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BET KAPPERSGOEDGEKEURD i Op 7 OcWber 1941 is na langdurige anderh nd hne en een collectieve arbeidsovereenkomet voor het kappersbedrijf afgesloten Op deze overeenkomst werd de goedkeuring aangevraagd van het uilege van rljMsbemiddelaars dat naar thans kan woMen gemeld die go keuring met uitzondering op juridische gronden vs n enkele ondergeschikte bepalingei bij zijn beschikkinfpvan 30 December j l heeft verleend DE AMDER K lErS De overefenkomst die bestemd is in werking te treden zoodra de daarmede samenhangende tarieven regeling d or de bevoef e autoriteiten zal zijn goedgekeurd regelt de loon en andere arbeidsvoorwaarden van werknemers en werkneemsters in het heerenkappersvak het dameskappersvak het postichebedrijf en het huis hand en voetverzorgingsbedryf KINDERZEGELS LANGER VERKRUGBAAR GEEFT WtNTERHULP VAH ET VEtE Op verzoek van de centrale propaganda commissie voor de weldadigheidszegels is de termijn van verkrijgbaarstefling der zegels voor het kind verlengd tot en met Dinsdag 20 Januari e k h IRO S$S t De verlenging houdt o m verbandmet de vraag naar deze zegels die zichniet alleen tot hel binnenland beperkt Ook buitenla Kdsche phllatelisten toonen veel bekngstelllng voor dezeJterie ENOEL8CBE LuCHTAANVALLEN Hoofdredact ur 1 G Weyslers Botterdam Chef isdacteur oM Gouda en Omstreken r Tie Ooud In den loop Van Zondagrniddag en avond j l vlojjen enkele Britsche toestellen boyen ons gebied Ernige bommen werden neergeworpen Ze richtten over hM algemeen geen noemenswsa dige sohade aan Slschts een enkc wconhuis werd licht beschadigd 88 ITAA UiOTXBUr WEEOa UltT tmm M iai4i tn Me hti imm UOtt 19 Hi M68 lOMT VHKê VUOA tm Na Tiat ii67i istn iius iM nfmm vah tu 9971 inu 994 lau 99SC UTM I 96 7 UNI 1000 117M lOOn 11796 I 100 6 iitn 10076 11718 MOM IMM i lOOM 11941 10107 13871 IWll IMH 10141 IMM 10161 1M4B lOlM 11111 IQMl UIM 10M7 lllM lOHS 11141 10617 laiM 108N 13 lem iHW 104SI 11411 10486 llMl 134a 13481 10476 13990 10496 13801 I0S37 13591 10989 13564 10667 13803 10568 13596 10656 13637 10678 13643 10707 1364S 10761 13661 10765 13721 10826 13735 10655 13925 10869 14006 lOOSl 14045 10962 14079 10965 14121 10069 14139 10974 14171 11086 14234 11106 14237 11111 14367 11342 14294 11358 14327 11371 14338 1H08 14517 lim 44533 11421 14613 11458 14618 11470 14638 11520 14671 11687 1468 ion 4 ao 1017 4104 1114 41U im 41M 119 4147 UT 41 4 lau 4U 13 41 S 14 4144 tSM 4Ma 1 30 4170 ISn 4337 IMI M 1 91 4511 1714 4S1I 174S 48S1 178 4 M 17201 19988 17211 10011 17229 10050 17264 30064 17326 10068 17408 30139 17423 30165 17431 30168 1744 30169 17495 20178 17460 30256 17521 20267 17358 30289 17564 20306 17973 29321 17587 30369 17602 20379 17633 17630 20409 30413 17654 20450 17691 10493 17701 30463 17781 loai 17785 MS55 17793 30565 17805 10681 1 831 30603 17831 10611 J7846 30819 179M 39 09 17968 10683 11003 30886 18033 10771 18048 10778 18079 18814 18135 10630 18309 309M 18213 21018 18216 21113 18236 31147 18268 21153 18282 21110 18293 31230 18317 21140 18 120 11174 18384 21333 18442 21338 18446 21394 18480 21470 18486 21476 18508 214ef 1B531 2191 1 18555 21519 185M 2l 52fi 18603 21537 18878 21559 18707 21594 18722 21615 21656 21660 18802 2108718821 2171018838 2176018842 21816 IS8B5 2182 i 18890 2189118916 2194118942 21988 4474 4708 ITIft 47 HtO 4 ll1 1S 4417 14 4017 30 B 4851 1061 4064 1080 4880 1090 4 at jl09 4691 1131 4897 2137 4906 3140 4919 2173 4968 2196 4969 2206 4096 2117 6004 1369 5041 3278 5073 3281 5111 2S1B 5127 2384 51382426 5133 2518 SUS 2521 S160 2525 SlOa 3613 5218 f737 52452744 53962749 53672770 5387 I 2773 5388 I2800 5427 I3846 5518 I 2847 5546 I 2858 5567 I 2891 5658 I 2893 5665 I 2918 5674 I M18 5783 I 3996 9764 i 5009 I 5891 I 306O 5899 I3063 5935 I3100 599 I 3110 8081 I3116 6110 I 31M 8111 I 3188 6183 I 830 I 6306 I 33 6349 I 3170 8371 I3309 8380 I 3394 6410 I 3447 84i6 I 3451 6417 I 3471 6448 I 3519 6481 I Wa 6477 I 3S4S 8515 I 3584 6517 I 3815 9964 I 3650 8SN I 12378 15725 12383 15765 12409 15768 12450 15791 12464 19931 12478 15939 12562 15974 12 579 15975 12641 16031 12BH6 16050 12710 16058 In de vorige lijst staat 8779 m z 8879 13016 m I 1307G 14692 m z 14672 Ingebleven prijzen 1500 en 1000 MARKTfiERICHTEN KAASMARKT BODECRAVEN Aanvoer 3 atapels kaas wegende 810 kg itjwle 80 stufca Prijs aV s et Handel ving OFFICIBSiJi PUBUCATIE VAN DEN GEMACimaDB TOOK DB PKUZBM gaaaari 1 41 Berlekt na S3 MavlaMiaa wbikelprtlaen v M vlaeaek Man het publiek mogen ten hoogaie de volgende prijien in tekening worden gebracht BnadTleesch en vleeaeh va graakalveraB PerM Biefstuk en haas I XS Roastbeef en contrafilet h3 lioUada alle aoorten lappen en klapstuk 1 98 Gehakt poulet 1 30 Rauw rundvet 1 49 Kalfsvleescb Blefstufer oesters en frieandeau U Lapsen gehakt en poulet 1 40 Varkensvleeseh Frieandeau en magere lapncn IJÊO Carbonade ▼ 1 80 Gehakt en poulet u 1 Krabjes OJO Versch mager spek versch vet spek kinnebaklsppen en vette lappen m 1 30 Rauw varkensvet 1 40 Pooten k0 00 Schapenvleescli Bout met been 1 80 Bout zander twen schouders en rollade IJ Borst met been 1 40 Borst zonder been m 1 70 Ribcarbonadfc gehakt en poulet 1 80 Rauw vet tJ J Lappen o Paardenvieeseh Biefstuk 1 00 Roesttlief 1 40 Riblaptwn en rollade 1 30 Braadlappen l S Gehakt en poulet 1 30 Rauw vet IJO Beoideren Beenderen van runderen kalveren varkens en schapen 0 40 Beenderen en vellen van paarden OJO oor bezorgen aan huis mag ten gate ta to voor iedere beslelling worden bijgerekend Hat vragen van haagere prOaea Is strafbaar Bewaar eaa epgave en gekrafk haar Mi uw epgaven kunnen de vroegere aogeUIg maken 1388 40 jOr Ja P de Jong betuigt met wederkeerige wen schen zijn hartelijken dank voor de gelukwenschen bij de jaarwisseling o 181 8 Hedca wratteed gctaeel oaverwacHB te Busauai onae Have Mm Vader Behu den Qroolvader broeder BeImwdbtoedar ea Oom de Httt SAMUlL UMW VMMAN h d B le flid vaa 07 jaar Ondarw gain 2 k toekt WOWN ff pmL I WsDini Ongemeub of gemaab Br Sopliiaatnat 77 Ooada Q 170 S Hbbhb te harille A VROMAN VroRiMi Oouda S Jaa 42 Knigaiaaa 87 BKEN É6EL acVRAAW llelat aiat doortoopende barpL Briavea BMt volledige omachr en prfla OMter ao O 175 bureau t d blad e De begnfeato xal plaats hebben op da laraClletiscbe BeCnafplaata te Waddinzvecn Woeaadag 7 Januari aj on 12 uur Uevar geen bloeaiea Aankomend RijwielhersteHer GEVRAAGD A Peek W O 180 24 Haven 2 G 178 S Kermede betuigen w onien lurtdqken daok voor de rale UHken faa belangstelling b j onze 55 jarige echtvereeniging ondervonden J DE HOOP an Ki oi MElsjg van buiten voor fiulp la da huiah in gezin met kinderea Liefst waar hnip voor ruw werk öf wasch buitenshuis is Ueft 19 jr Inof Extern P O Brieven onder no 508 aan Fa Rahms BoeÉkndel Oif Vlefde Kade 95 O in 10 Oudewater 186 8 Biedt zioh aan FijÉ KiKimpsTn iti de Manuiacturenbraoche in of extern P O Br onder No S07 aan Fa Rahms Oudewater O 187 8 Met waderkeerigen heilwansch bvttiigt ond rget ekenda zijn harte i ken dgnk voor da gelukwanschen bij do jaarwisfoling ontvangen PH M NYST Gouda 6 Jan 1942 O 1Ö5 10 OmCIEBLB PUBUCATIB VAS DB GEMACBnGOB V 40B DB PBUZEN inaaiers ea ctaikuatwaprUmi voor graealen en imit BakeauaaafclBg No i u De hieoiod r lgende groenten en frultpryzen ittn vaalsasMMe rr if Ma Zn vw ia de aerste UDlora den hoogst prijs aan waartegen XSSS Lr ÏM£ i UJianOel mogen ïflevnS terwfll ta dïtwcfde kohnn dar hMgsten prijs aangegeven wordt die den aonaumentIn rekening m wordah rebracbt mm Ji A LS J en tnm aan den detaililat resp eonsument mogen worden vertocht ook niet wanneer deie van de beate kwaiiteU ifln ui vi Daar deae prDien lijn gegrond op groenten ea fruit van da batte kwalltetL mUen m de naea gevallen de verkoopprijzen lager moeten liggen Deze prttaBiat geldt van 1 Jaaaari t a Ss Januari 1043 OBUBNTBM OrosaleraKUaan DetalUlaMnprttMa BkMBUtaui S2 100 at 0J9p at 1791 uo 9Jt UJt 100 948 ilM 100 kg ou kg 5 100 9 10 1 100 oao tJO 100 Z M H 100 100 0 11 8JS 100 9 11 8J0 100 9J3 94l 100 9 13 79 100 0 89 MO 100 al 9j07 at H UO kg 0 44 kt M3tJS 100 039 9 100 0J1 7J0 100 OJa u n 100 OJtf ot uw 0 10 t 8J0 100 000 iM 100 0 1 14 W 100 OJO OM Jüï OH 1 mat 0J7 m 100 OJO 3I3S 100 038 m aorteerug n van 10 ao cai diaan aorteering m van 10 M cm diam Worteleii roode peen s lof fljn gewasacben mode p4en s lof mld grol ongewaaacben roode peen z lof grof ongewasschen roode peen x lof extra grol ongewasaohengele peen Savojre kool sêall graea Boerenkool Witte kool Koolrabi bdvan 1 cm diam Spruitkool geaduwnd ongaacBoond Boode ulea Witte uien A S algtten I tet Vs kg per stuk n van t kg tot 1 cg per st m van 1 tot l i kg per st Uekuuku Dieien 3 stuks of meer dan 3 stuks per kg minder dan 3 stuks per kg Spuiazie glaa VaMala Andijvie Igla Prei I 10 43 8 13JS UJO 9J0 9J0 O 14 0 11 9J7 0 15 ojn oao 0 41 OJO 0 19 9J8 100 lOO 100 100 100 100 100 100 100 100 boven 10 mm diam beneden 10 mm diam Knolselderll boven 8 om diam h van o O cm diam Koolrapen HerfstknoUeB Witlof Sdhorseneeren 3138 MJt 13 44 A tot 30 stulcs per kg B tot 39 atuks per kg Ramenas a imuii Druiven Muscaat Weattriaia LMpold Goidee Cbam 114J4 100 97 44 100 IJU 1J9 pion Grosa Colman Andere soorten Appelen Cox Or nje Pippm ens extra kwaliteit 71 043 0 71 OJl 9J4 OJl 04 Ie kwalileft Ie kwaUteit Goudreinetten enx extra kwaUlclt X kwaliteit Ie kwaUlott BralMntaoiw Bellefletir fatra kwaliteit Ie kwaUMt 3e kwaliteit 0 43 OJO OJO 0J9 OJO 0 17 0 14 9 10 Jacqoea Lab enx Ie kwaUtett i ia kwalUatt Overige aoortan Ie kwaUtatt i la kwaUtaH Val van Goud en Sterretnattan Val van overige appelen Stek en w rinam cige appelen tuur Slak en ofmstefclge appelan soet Beurr d AnJou ens exü a kwaliteit 2 S Ïm ie kwaUlelt ïïij S Jm 9e kwaUMt SOJf 100 0J4 B rre Hardjr extra kwalilatt SJÏ Sï tS Ie kwaUtalt S5 S XS ae kwaliteit v loai 100 OJS Beun4 da K4nde jile kwaUleit Si S ïïï Je kwaUtalt J 1994 100 0J9 Overige seorten i ia iM la kwaUtalt f S J2 JiJ ae kwaUWt Wfi J Stek en wormstekige peren JO loa je Voor hel anUden van kool mu 3 et per kg borekend worden met dleaverstande dat de kool na het sn den gewogni wordt iw k ui Voor het aohrappeo van wortelen mag 1 et P kg of PW boa l rakm worden met dien verstande dat de wortelen v ór het adirappan gewoi a vM speciale beiorging van beatelde groenten en mut nwg t t Uslcn 1 ient per kg ld rekening gebradht worden boven den werkeltjkea verkoopprlji al winkel Het vragen vaa kaegere prUsea la strafbaar Bewaar desa epsave ea gekralk haar Hleuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken 2381 184 raOVINCIAUl PUBUCATIE van bei B PA TEME IT VAN UUJDBOUW EN VISSCBÏBH Mededeellns betreffende het telen van saaiuien ia l ï De Provinciale Voedselcommi aria voor ZuId HoUand maakt belanghett belSeo m n werkgebied bekend dat voor de t l i pSa tMlIJaar ISU U itvergunnlngen kunnen warden aangevraagd bU de Plaalae St iSS l g rganl eerden bi de i SHTd iUS i voor ZuW HoMand dua ook voot hen ie in voortaande Jaren geen laai sÏ HMTÏ enT TK Hru rï tu Sne Groenten tc 2ÏS rien aanïïage ïoor ïïi uien op bgsondere lulnbouwteelt r ïn ï mS ï SSn nd W1 en h fPJ r Sf nte f 1 naMfa M diai In iftU xaaiuMn ww achen te telwi en ruervoor nof nwi w 4 £ lSTu rsa siai jkrBuSSs x hebnen vcraaian kunnen een en ander bU de riaa eiijiMJ oum t 5ÏS S t nv aiê m t itSlmk gemaakt word van de hU de PUalsehjl BuieaunouiSers verkrngbaar Bestelde kaarten rmcM voor De Nederlandsche Gruentcn en trulleentratt Behoudt sich net reent voor het gevraagde al dan met of gedeeltcl k toe te atoan