Goudsche Courant, dinsdag 6 januari 1942

GOUDSCHE t lSM i coyg NT Woensdag 7 Januari 1 2 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN t 80r JaargMIf o aiUI Caefredacteur r rOETKH Oouda Price zich in hetieBde nummer van jpgsdoeleihden in dienst gastekl koop Toestand op Maiokkd wséf ernstig öldfis Engelsche berichtendienst RooaeoeU Wij moeten ons voorbereiden op een harden langen bloedigen en duren oorlog Kunn n de Nod lndisch eilanden nog mei effect worden verdedigd Woveils hoofdicwartier te erobojo bevel zal worden aangewezen Ook de Javabode schrijft dat het bericht in Nederl Indië niet met evenveel enthousiasme is ontvangen als in Londen en Washington S P I meldt uit Londen Generaal Wavell heeft naar officieel wordt meegedeeld zijn hoofdkwartier verplaatst van New Dehll in BritschIndië naar Soerabaja op Java De ppperbevelhebber der geallieerde vlootstrijdkrachten in het Vsrre Oosten admiraal Harold Hart heeft zijn hoofd kwartier betrokken Waar dit kwartier is gevestigd is een militair geheim en kon n et worden meegedeeld DE VERDEDIGING VAN BURMA Naar de A s aTi i uit Nanking meldt is Tsjang Kai Sjek voornemens een léger van ZSO OOO man naar Burma te zenden om tot de verdediging van djt land bij te dragen Het l esluit hiertoe zou genomen zun in een conferentie van militaire leiders van het Tsjoeng kingregime op 27 December j L welke geleid heeft tot een accoord met Engeland inzake de wederz dsche verdediging van de grens van BOma DE AMERIKAANSCHE VLOOT In toonaangevende kringen te Tokio wordt volgens Domei inzake de geruchten dat de Amerikaansche vloot begonren is operaties te ondernemen vanuit de Australische en Nieuw Zeelandsche steunpunten verklaard dat het piervoor de hoogste tüd is Tevens wordl opgemerkt dat men met groote belangstelling zal gadeslaan wat de Amerikaansche oorlogsschepen zoo der hun steunpunten Goeam Wake en de Philippijnen zullen ondernemen Admiraal Yates Stirling schrift inde Daily Mail dat de Amerikaansche vlSot niet groot genoeg is om de Japanners in 4e StHIe Zuidzee voor haar rekening te nemep en tevens da Er gelschen bü hun strüd op den Atlantischen Oceaan te helpen De V S met htin vloot slechts vol doende voor één oceaan en hun orlog op twee oceanen a dus Stirling moeten al hun moed bijeengaren voor een besluit van zeer verre strekking Jwan beheerscht thans met zijn oorlogsschepen en v gtuigen Oost Azië GrootBrittannië herft evenwel niet genoeg oorlogsschepen over voor een vlootactie m Oost Azië Het zwaartepunt der geallieerde oorlogvoering aldaar ter zee en jn de lucht druktMus op de schouders der Ver Staten Als Amerika nu vlootforinaties naar den Grooten Oceaan wil zenden die ook maar eenigermate opgewassen zouden zijn tegen Japan zou het zyn oorlogsschepen t it den Atlantischen Oceaan moeten terugtrekken Een vraag waarop niemand eea antwoord v eüf nu wat ten overstaan van deze tituane moet worden gedaan Stirling slaat hét standpiMt dathel miasdiiea maar tet beste aan siinalle str dkmdrtea vwriMl lK Daitsehlaad te eaaeentraeren a sn d e r rekening ft honden mH de aitaatie inde StUle Ziddnee Tegen deze redeneering keert Ward Voitfetii de battte berichten cija ie Japanners doende met een waaierrormige oBMingelin over 150 km Tan de Britsche strijdkrachten iH onder persoonlijk bevel van Sir Henry Pownall ge f tationn rd xifn op zekere sterke Brftsche bases in clen stant Slflangor Malakka Volfens den Britsehea barlohlendienat is de toestand op Malakka leer K tif WU verUaien zeer veel terrdn aldm de beriehteodienst w J hebben op Malakka Uttere ervaringen pcedaan en dal zal nog zoo blijven De dienet meldt verder dat Japaniche guerillastrijders die door de Tengimoerassen naar het Zuiden oprukken een verdere verplaatsing van het Bntsche front tusschen ïp en Kwala Loempoer de hoofdstad van Selangor hebben afgedwongen In Oosl Malakka hebben Japansche afdeelingen de stad K wantan niet vVagveld heiet waardoor Singapore dat nilni ZM km naar het Zirideo Hgt Wanen het bcrdk van de Jiapansehe Janrs komt Naar het heet hel ben de Japanners al de omgeving van Kwala Selan or aan de rivier de Selangor op 55 km ten Noordwesten van Kwala Loempoer bereikt ROOSEVELT OVRK mm OORLOG Volgens berichten uit Washington heeft Roosevelt In een i de voor het Congres onder meer gez d Wij hebben reeds de bitterheid van den nederlaag geproefd Mogeiyk snllen U nienwe tegenstogen hebben Wij moeten onf voorbereiden op de werkellikheld van een harden oorlog een langen bloedigen en duren oorlog DE BEDBEIGINQ VAN NED INOtt De huidige superioriteit van Japanter zee en in de Ineht versterkt devrees in Londoi dat de waardevolle eilanden van Nederlandsch Indië niet Meer met effect Kunnen worden verdedigd aldus het A N P De Japanadw landingen in Brilsdi Borneo hebI ia Londen leMs diepen indmkCmaakt De Times wfltt er in eèn hoofdarükel op dat een dergelUke expeditie van Saigon naar Borneo over een afstand van IQOO zeemyien midden tiusach fn de groote steunpunten an de beide voornaamste zeemogerdheden der wereld tusschen Singapore en Manilla door waanzin zou zijn geweest indien de slagachepen Prince of Walee en Repulse en de Amerikaansche vloot an den SKjlen Oceaan nog intact geweest louden zijn de Daily Mail Ter inleiding merkt hti op dat Stirling inderdaad in zooverre gélük heeft dat Washington thans zeer ernstige beslissingen moet nemen over het optreden van zijn vloot Stirling schijnt evenwel over te De samenstelüng van het Engelsch AnterikaaAsche opperbevel voor hrt gebied van den Zuid Westelijken Stil n Oceaan onder leiding van generaal wcyell heeft in Indische bladen nogal lel rstelling gewekt De samenstelling nn het high eomnrand aIdu9 schrijft et B ataviaaseh Nieuwsbla4 hier te lande met gemengde gevoelens ontvangen Het blad wijst dan verIer op de mogelijkheid dat Nederi Ihdie als standplaats voor het opperr NIEUWE SLAG OP DEN GROOTEN OCEAAN Amerikofmuch Mlagschipt zou tot anken tyn ffjbrtMcht Volgens beriehten van den sender te San Francisco die te Saigon sijn opgevangen zou er op SM mijl ten Oosten van Mindanao een slagthebiien plaats gevonden tnsschep twee Amerikaan he slagschepen en verscheidene I Japansche torpedobootMcers Een der slagsc epen aou tot zinhen gebracht het eede bescliadigd zQn Ook vlitjtuieen zouden aan den strijd hebben deelgenomen Voorts verluidt dat hier sprake Is van de slagachepen New Mexieo en Mississippi die op weg ni Fort Darwin door Japansche oorlogsschepen ontdekt en aangevallen werden Dit liericht istc Tokio nog niet bevestigd hellen tot de meening dat men de Japanners eerst in de tweede plaats moet bestriiden Mocht deze opvatting echter leer verbreid zijn te Washington i schrijft Price dan kan men er van op aan dat ChurehiU daartegen met alle kracht zal optreden mtfat Singapore moet behouden blijven bet koste wat het wlL Als Smgapore eenmaal door de Japanners is ingenomen dan zou daarmee de laatste slagboom verdwijnen die de Japansche oorlogsschepen belet enkele der allerbelangrijkste Britsche zeewegen af te snüBen Het gaat daarbij om de Britsche verbmdingen met BritschIndië Australië en NieuwZeeland den verbindingsweg met de Perzische Golf en den zeeweg om Kaap de Goede Hoop Derljalveieischt Price dat de defensie Tum Singapore wordt versterkt ook al moet men daartoe troepen en materieel van andere oorlogstoo eelen halen I Als men het van Engelsche zijde by éf vepdediging van Singapore vatfl ontbrekeiwaan de noodige ener epgeraakt een halfrond in handen f der Japanners Met Duitschland voor een vrif Nederland Verlies van Britsch vliegtuigmoederschip MET VERTRAGING VAN TWEE WEKEN TOEGEGEVEN vaardijschip heeft betroffen In hetr zelfde bericht spreekt zü echter van vHegtuigenf die van het dek van het vliegtuigmoederschip waren gestart om in den str d tus chenbeide te komen Met een vertraging vaa twee weken geeft de Britsphe admirali it thans toe aldus het D N B dfet bü de bevet Itging van een uit QitnïtltaT komend convooi een Britsch vliegkampschip en de vroegere Amerikaansche torpedojager Stanley tot zinken zyn gebracht Het betreft hiei het vliegtuigmoederschip UnicomApe Unioorn was geruimen tijd ie Gibraltai gestationneerd en had deze haven met een oonvooi verlaten Met doorzichtige liedöelingen tot mjaleidinc geeft d Britsclie admiraliteit dit schip in het bericht waarin mededeeling word t gedaan van liet verlies den naam Audacity die in de acheepilusten niet voorkomt Klaartviykeiyk wil tij den indruk wekken dat het een voor oor AMERIKAANSCH AUSTRAUSCH MILL TAIR BONDGENOOT SCHAP V S nemen bescherming van Austrcdië op ztcfh VESTIGING VAN AMERIKAANSCHE GARNIZOENEN PORT DARWIN AAN DE V S AFGESTAAN Naar liekend wordt zal te Washington binnenkort een militair bendgenootscliap tusschen de V S en Australië worden gesloten De V S verplichten zich daarin de militaire bescherming van Australië over te nemen De Australische regeering verklaart van haar kant aceoord te gaan met de vestiging van Amerikaansche garnlzoezoenen op de bij Australië behoorende eilanden De vlootbasis van Port Darwin wordt onmiddellijk aan de marine der V S afgestaan Naar het heet zün de desbetreffende onderhandelingen tusschen Canberra en Washington reeds sedert geruimen tüd en buiten medeweten d r Britsche regeering gevoerd CHurciflll hoorde er eerst van bij zijn aankomst in de V S en werd aldus voor een voldongen feit geplaatst aldus het D N B Als eerste gevolg van deze overeenkomst heeft de Britsche regeering er in moeten toestemmen dat Australië niet onder het commando vaij Wavell valt In diplomatieke kringen te Washington hecht men zeer groote beteekenis aan het militaire bondgenootschap Mjn verklaart dat Australië daarmede practisch uit het Britsche rijk treedt en tot 49en Amerikaanschen staat wordt De Australische regeering mo t in het beroep op de V S het een ige middel gezien hebben voor de verdediging der dominions nadat het meerendeel van haar ei en strijdkachten door de Eng lsch n in de Middellandschc Zee was opgeofferd Dr Van Hoek naar Canberra Naar Reuter meldt heeft de Australische minister president Curtin bekend gemaakt dat de luitenant gouvemeur getjeraal van NedprlandschIndië dr van Mook te Canberra ifeTwacht wordt voor het voeren van bespr kingfn Atbrokkeilnr van het Britsche rijk De Berlijnsche pers noemt den af1 stand der vlootbasis Piu t Darwui aan I de V S en het verwachte militaire j bondgenootschap tusschen de V S en Australië een historisch proces van de grootste beteekenis en een belangrijk bewys voor de afbrokkeling van het Britsche rBk De bladen wijzen er in het bijzonderop dat Cfïurchill door het feit verrast werd terwül hij zich nog in de V S bevond Roosevelt zal alles doen omde kloof tusschen Australië en Engeland steeds breeder te maken totdat het reusachtige Australië geen andere keus meer heeft dan Amenkaansch teworden De Berliner Lokal A n z e iger acht het twgfelachtig of Canada en Australië zich ooit weer zullen kunnen losmaken van de banden met de V S De Börsenzeitung ziet hi het aangekondigde bondgenootschap practisch een uittnéden van Australië uit liet Britsche rMksverband éOH en Hkuut Z op 9A9 oa er 7 45 Maïui onder 12 29 op 0 34 Men Is vcrpttcbt te verduisteren van lonsoadergang tot tonaopkonsL Lantanm van voertaigen HMtcB een kalf aar na coos ondergang ontstoken worden K lid DE VERDEELING DER KRACH TEN Oordeel van officieus Turksch blad In het officieuze Turksche blad Oeloes publiceert de hoofdredaftteur afgevaardigde Atay een interessant artikel over de verdeeling van de krachten op de wereld zooals deze ch tegenwoordig begint af te teekerien Aan den eenen kant aldus Atay staan de mogendheden van het Antikonuntempact aan den anderen het bolsjewistischedemocratische front Het Anlikominternfront iS vastberaden straf georganiseerd en goed voorbereid en het is meester van het initiatief I et bolsjewistisctj democratischc front is daarentegen weinig gesloten en niet in dezelfde richtirg georiënteerd In dit front bevinden zich regeeringen van staten die in den loop van de militaire acties zijn bezet dus voor de oorlogvoering met meer in aanmerking komen Voorts zijn daann staten opgenomen die op gee nei lei w ze voorbereid zyn op den oorlog en derhalve evenmin door hun kracht gewicht in de schaal leggen A s m dit pas begonnen jaar 1942 de Japanners kanis zien op nieuwe overwinningen in de Stille Zuidzee en de Duit£chers den Russischen veldtocht ten emde kunnen brengen zyn de kansen voor het bolsjewistisch dcmo feralische front klein Dat weet men zoowel te Berlijn als te Tokio Het AntikoiTiinierrfront zal dus in de komende maanden in het besef van zijn kans alle krachten verzamelen om den oorlog tot een gelukkig einde te brengen De situatie aan het Oostelük fron DE TANG OM MOSKOU TERUGGEBOGEN De correspondent te Ber ijn van de N R C telefoneenle gisteravond Nu de Duitsche leger eiding de front verkort mgen en Vndere correcties we ke men voor de wintercampagne aan het Oosleiüke front noodzakelijk achtte beeft uitgevoerd is thans de situatie volgens militaire kringen te Berlijn Thans trachten de tegenstanders evenwel het eenirum era de eigenlijke uitgangssteling van J de Duitsche at s vooi Moskou DIJ Mosaisk en Wjasma weg te drukltén Volgens de Bcr ijnsche mi itairen zullen zij hier echter op buitengewoon sterke formaties stooten welke zich bovendien in een voor ie verdediging gunstige situatie bevinden en daarbij steun kunnen zoek n in nieuw aangelegde veMstellingen De Duitsche troependee en die vermoeid waren en het sterkst onder de enorme koude hebben geleden zy intusschen afgelost door divisies uit het achter and uit het gouvernement generaal uit Duitschland zelf en öok uit de bezette gebieden Hetgeen de bo sjewisten in de afgeloopen weken hebben bereikt meet men in militaire ktingen alhier slechts tactische waarde toe In de thans door de Sovjets in hetcentrum begonnen bewcfing ziet mendaarentegen een greet strategisch belaag en nlt het verloop biervan sal moeten blijken of aieh werkellfrspreken kan van een winteroffensief at dat de gevechten vaa de laatsteweken niet meer dan plaatselijkeoperaties van taoUs Nnn aard betrof cn Hier en daar kan men hoorer zeggen dat bet tg winterfront zich begint ie coasoUdeeren De Krim waar de militaire operaties nog in vol en gang zijn is hierbij natuurlek niet inbegrepen j BONNEN VOOR VASTE BRANDSTOFFEN AANGEWEZEN Voor periode 1 Januari tot en met 30 April Dé secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheiil en Scheepvaart maakt bekend dat gedurende het tijdvak van Donderdag 1 Januari 1942 tot en met 30 April IMS de bonnen genummerd 13 H K en 17 H jK van de brandstoffenlüart n J en K Welke aan verbruikers sijn uitgereikt die hun woning door middel van haarden en kachels verwarmen elk recht geven op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen Gedurende bovengenoemd tijdvak geven de bonnen 83 C V 24 C V 25 CV 26 CV 27 C en 28 CV van de bran toffenkaart L welke aan verbruikers is uitgereikt die hun huis door middel van een centrale verwarming verwarmen eveneens elk reoht op het koopen Van een eenheid vaste brandstoffen Da bonnen 21 CV en 22 CV van de kaart Ljlnrllen niet worden ïelc ig vetttia rdemt kunnen derhalve worden vernietigd De aandacht wordt er op gevestigd dat de overblijvende bonnen van de kaarten J K en L Of van de periode bonstellen in geen geval ver nietigd mogen worden Tevens geven gedurende het tijdvak van Donderdag 1 Januari 1942 tot ea met 30 April 1942 de met de woorden Brandstoffen één eenheid Zevende période en 4 randstoffen één eenheid achtste periode gemerkte bonnen van de periodebonstellen recht op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen Zooals bekend Izün de periodebonstellen uitgereikt aan verbruikers die voor fen extra rantsoen van ten minste twaalf eenheden in aanmeriiing kome of aan kleinverbruikers in de groeB C en D wier rantsoep ten min e twaalf eenheden bedraagt Voqrts zal in de maand Januari wordem overgegaan tot het uitreiken van de toewyzingen yoor de zevende en achtste periode aan ifcrootverbruikes in de groepen B C en D en aan de in aanmerlüng komende verbruikers in de groep E De plaatselijke distributiediensten zull en het tij dstip van deze uitreiking nader bekend maken Bon 195 voor peulvruchten De secretaris generaal van het département van Landbouw en VisscheriJ maakt liekend dat gedurende de periede van Donderdag 8 tot en met Z terdag 24 Januari aj tegen a fte van den met 495 genpmmerden bon van de bonkaart algemeen de peulvruchten mogen woMea afgeleverd welke gedurende het tijdvak van 15 December tot en met 3 Januari j besteld zija door afgifte van den me 169 genummerden bon van de booi kaart algemeen Uitsluitend degenen die bon 189 hebben afgegeven teneinde peulvruch ten te l estellen kunnen deze peulvruchten dus thans bij hun leverancier waar die bon werd ingeleverd verkrijgen tegen afgifte van bon 198 van de bonkaart algemeen Per bon kan 250 gr peulvruchten worden gekocht De aandacht wordt er op gevestigd dat personen die hun maaltijden betrekken bij central keukens bon 195 niet bij hun leverancier maar bij de betrokken keukens moeten inleveren Gm TUINGfDECOSCUflP GEEFf 60 DUSLfTOP OOTHET Cl i i i t ƒ sm m A w wmJ irf FuUerton BuUdmg aan de Singatrareri iee TratMatlBntic RecIe In een Japaaseh Stafkwartier De worden bespndcen komende 4 eraties rAtioNttcHotland Ben daerwaadbare plaats meet everwaanen worden Een auto is het koude bad niet goed bekomen maar met Vereende krachten wordt de wagen weer aan dengang gebracht WeKbtId Potv0o m P K Cusian Polvooun L Brands