Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1942

i WOENSDAG 7 JANUARI 1942 Haassche Rechtbank NOG M KANS J E V die tiid BS de oorlogidagcB een moreele inzinking had gekregen waa volgens zün medêdeelingen daarna geheel uit het lood geBÜgen En diaardoor was hü er toe gekomen om m Gouda een fiets te stelen Eerst was hy een fabriek binBence um met het verhaal dat hi handelde in gebruikte autfi s MsacJ hadi intusschen uitgegoedelfiéts ontfekt die ek innaaijb erzake heeft V ïredHngestaan r vofderde tfgeq nem zes m BilElCa eevangéni psychiatersrapi officier tiMxr geen aan eisch te wijzigen De Haagsche rechtbank heeft uitspraak gedaan A verdachte veroordieeld tot drie maanden gevangenisstraf doch met bevel tot opsclwrten der ten uitvoer legging om verdachte gelegenHfeid te geven gratie te verzoeken y TE DOSE APTELEN De politie heeft procesverbaal wegers prqsopdrijving opgemaakt tegen een winkelier die twee kilogram goudreinetten had verkocht voor 90 cent per KG terwijl de vastgestelde prijs 68 ceiH bedraagt LOOP DER BEVOI Ingekomen personen van Goéda Maria P DtUana Oomen Johai HMia J Oomei Oeliana baima Oomensl allen van Vertrokken I personen Klaas deBruyn naar Clouda Jan C Simonis ComeUa H v td Heuvel naar Rotterdam WAT A AAK I ANMEKR MOORDRECHT Abaanementen en Advotcatiaa voor de Goudsche Cotirant worden aangenomen door dai plaataelijken agent W Iffi WIT StcnnmtrMt M ama volg dat den üng gaf in VET WEGGENOMEN po itie heeft een 21 iarigen De slagersknecht aangehouden die in het slachthuis liJderB het schoonmaken van koêienpenzen s1ukjes vet tot een totaal gewicht van twee ki ogram had weggenomen ONDERHOUD VAN RUKSWEGXN OM GOUDA AANBESTEED NV Nederhont laagste inaehri r rter De Rijkswaterstaat heeft aanbesteed het onderhand van gedeelten der wegen nos 3 12 en 20 van het Rijkswegenplan 193 en van den toegangsweg naar Gouda gedurende het jaar 1942 in vier perceel p In massa was hoogste inschrijver T P de Geus te Leidschendam voor ƒ IM SS en aagste de N V voorheen H J Ne derhorst te Gouda voor 152 643 PLAATSELIJK NIEUWS Bodegraven BAAGSCHE POUTICBECBTER n Taanliniiaa la kat Kep longeman stond terecht bii den llaag schcn i olitiercchter hij hid in Ie omgeving van Bodegraveii ge bedeld Hoe hij er toe gekomen wiis wildf weten want eei ie politipra lkr ion ren v nj r 4 js naar nn hel n kon ik beter gaSn bedelen nas het oordeel van oen jonge naar nu vroeg hij naar V huizei te worden gestuurd omdat hij daar icter ïfrdicnt De officier wilile hem liin til e en hij vroeg drie daeen hechte iis en oprending voor eep ja nr naa Veenhuizen De rechter veroordeeld conform den eisch Verdachte rtceif ifstand van honger beroep dan kaï Ie straf direct ingaan 1 Botlcoop GENEESKUNDIGE DIENST Voor het jaar 1942 is tot schoolarts benoemd de heer J J Jaar ana tot gemeente geneesheer vaccihatie en doodschouw dr G S Jongeneel De vijf alhier gevestigde artsen zjjn belast met de armenpraktijk VUFTIG SOLUCITANTEN VOOR ONDERWUZER Voor de betrekBing van onderwuzer aan den openbar4 lager schcol I Ver hebben zich 51 splCcitanter gemeld DOKTER DD BUT VERTREKT De geneesheer P du Buy gaat deze gemeente varlatej en zich te G cningen vestigen lÉj zal worden opgevolgd dooc den arts T de Jong uit Dordrecht TE WATVR GVLOOmt i Door de duisternis misleid is de heer Meerkerk uit Ou erkerk a d IJsse in de wetering van Eden Zijdeweg geloopen Op het hulweroep snelde enkele personen tof diedet genoegen smaakent den drenkeling iè redden Haastrecht VOOR DEN POLmSRECRTm Voor den poliliere ter te Rotterdam bouwer terecht I van een pakje van 20 cent r alhier bij dieren De eisch e subs 10 dagen praak 7 99 fubs S heeft een 7 jari gestaan wegenj scheermesjes in de zjak vi wien hij ricT luidde ƒ 15 hechtenis de dagen MooWrwcht BIJKSP08 SP Op de Rijkspostspaarbai December ipgelëgd f 8 360 r beUaM 2 495 03 GESLAAGD VoÓT h t te Dortreeht gel men voor steno i rpiste C W ExaW alhier len exae mej A Klijityf M Onx KBouiöf Vl V d Horst M Droog A Klijmij A Klijmü N Veer P de Jong A L de Jong W V d Horst M Droog BCRGERI Gehore Johjinra Marii ICoot en C On d e r t roukl Jan van dor Woensel 22 J enlAdnana Verzaal 23 ITiUISIIEUWS Uitvoeruif GcNidbche MuzidksdMxd VKBOBNSnLUK OrTREDEN PKK UODUJNQEK Iland cl dejeHJk Aldu lou nen dan eiadiDdruk kunnen weergeven guteravond gewekt door de voovèrachtaocICBiac van leerlingen der Goudactae Muziektehool in Kunstmin indien men daardocnr niet al dadeliik onrecht mu doen aan de uitvoering van het langq l flep I teeltje ten tooncele gebracht door de Ie en 2e lanyklasie Want daaruit bleek dat de directeur de heer H C J de Man aan degelükheid goeden maak en fantasie paart Dit geldt zeker met in hat minit voor de papii ren costuums ontworpen door roej Blom vi heelt bewezen dat men met eer eenvoudige middelen een aUenard git effect v n kleur en lijn kan bereiken Ook zang spel en decla matie m het by onder van de Konmgin Miranda Repelsteeltje en de Molenaar mogen feenoemd worden Eigenluk Jammer dat de avond zoo goed ingezet werd want er moest wel een mzinkmg volgen met door gebrek aan toewijding of talent van de uit voerenden maar doordal het zuiver muzikale wel op zeer hoog peil moet staan wil het jich na een kykspel handhaven De aandacht waarmee de slampvolle zaal het op edeo van een Instrumentaal ensemble twee jeugdige harmonuvnspelerwiB de koorklasse volgde dt dur Iiichzelf al en compli ten pauze oogalttl de kleinsten ei met fw schimmenspelen Irika van Tusstnbro c als ve l o fcltje Een oio werd ten gëhoore gebracht ei der gedichten Barral peinst ondPTScheidenlTjk van Jan H de Groot en W Hellsels voldeed aan hooge eischen Cor de Man zorgde met zijn Camelotsiiite vbor de moderne noot iw dit overigen wel wat te veel op de 19de eeuw afgestemde programma zijn werk is nog niet vry van mvloeden maar hü weet ongetwijfeld zyn gedachten bondig en harmondsch uit te drukken en beheeracht de techniek van het voor quatre mains scbryven even goed als die van het quatre mains spflen De koorklasse besloot den avond met Mascagni s OteTchor Helaas liet de dirigent dit werk niet evenals voor de pauze Serenade uit het hoofd en in het Italiaanseh zingen hy legde er niettemin veel eer mee in Alles bij elkaar een geslaagde demonstratie voor de groote waarde van goed muziekonderwüs W H Sprenger Economische rechter te Rotterdam DISTFreUTBE MISüHIJVEN UIT GOUDA EN OMGEVING De econoiniRche rechter te Rotterdam heeft WeRens het koopen vaneen vetkaart MO boete subsidiair 1 dnfrin hcfhteiii opgelegd ann den24jarigcn Oourtschen kapper V v d Iann De ejwh w g ƒ of 30 dagenherhtciHS liet vervoeren van een ongemorktr kan kwam lAi lO jarigen Coud srhen clectricicn D E Maree te staan op ƒ 20 boete of 10 dagen heohtenls Ren rijksdaalder boete of 5 dager heohtenlR kroeg de Oourtsche huis srhilder B Dortland wegens het koo pon vOT 5 k R erwten sonder bon De landbouwer J Oudijk uit Warldipx veen die de erwten hnd verkocht kreeg ƒ 10 boete ol 10 rtagen herhteni Juffrouw P v Oom Ie Nieuwer kerk a d IJwiel hnd een kaas gekocht londer bon Danrvopr is zij veroor deel d tot ƒ 10 boete of 5 dagen herb tenis Het 1 M had het dubbele ge vrattgd Viir gulilen boete of twee dager hechtenis kreeg de 51 arige mnchinis W T de Bruvn te Gouda we gens hei konnen van 13 k g aarrtappelcn zonder bon De üR jarige Goudsche industrieel I V d Pol was in conflict rekomen met de Rrnndsloffenbesehikking 10 19 1 Hit had een onjuiste opgave gertnar van ziin brandstnffenvoorraad In Juni j l waarvoor hij conform rini elscTi v in het O M werd veroordpelf tot f on boete subsidiair 2 maandeTi hechtenis ▼ laMehbranMi vwhandald Wegens het koopen of verkooper van viceschhnnnon Werden de volgen de nersnnen veroordeeld Tol SO boete stibsidiair 10 daa hechtenis de 53 iariee koopman G J V Leeuwen uit Bergambacht tol ƒ ï hnete of 2 maanden hechtenis t 44Jarige slaeersbaas C A Mourik uit Krimnen a d IJssel tot 175 böetr ubsidinir 1 mnnnd hechtenis de l jariire slager J Mqdde uit Lekker kerk tof f 7 of 3 maanden hechte nis de l iar ge slasersIviaR H Noor deTaaf uit Krimnen ad IJ ssel wi ƒ 40 of 0 itaeen hechtenis de t iAr e slairersknecht F de Mik iiit Rergsp bachl en tot ƒ 100 boete Mihs 1 mnann hechtenis de 45jarige slager P var Ingerden uit Borgambscht fi alackHiifl Wegens het slachten van twee varkens in November J l had zich voorts t vernntwoorrten de 0 iarlge koopman J van den Dere uit Waarder ge detineerrt in hel Puis van Bewaring te Rotterdam V Het t M Vorderde 9 maanden ge an M ni iraf met aftrek van de pre ventleve hechtenis tot op den dag van de iiitsn anli De rechter verwees de faak echter Iian de instructie lenic tevens getis tende een psvchinrisch ondecoc nnsr de geestvermogens van den verdachte Tkalte ThMtor Operette met WiUy Forst Maria Holst Dora Komar Paul Hörbiger en Leo Slezak Aanvang a lS uur Beanie Bioaeaopr Cen onvergetelijke nacht met Assia Norris Gino Arvi en Leoijardp Cortese Aanvang 8 15 uur 7 laa 7 M irar Ned Ge ef Gemeente Spreekbetirt ds Joi van Welzefv 7 Jan I nar Daniël Gursus EH B O t Jan 7 30 nar VrQe Evangelische Gemeente Buiiellezlng en bidstond S Jan 7 M nnr i Leger dea Heus Heiligingsdienst leidster J v d Veen S Jan 7 30 nur Nienwe Schouwburg Variété voorstelbng met optreden van Paul Ostra De Hoxini s Jan Hagoort Guus Brox Horty soeurs Osmani trlo en Ernst Hodlar M Jan 4 3 nnr Café Duynstec Jaarvergadering Goudsche AthletiekCommissie Jan 13 nnr Central Speli elavond Afdeelmg Gouda Ned Hand batbond spreker C M A rdenboach 1 Jan 7 nnr Nienwe Schouwburg Concert R K Oratoriumvereeniging ter gelegenheid van 5 jarig bestaan uitvoering van Die Schöpfung van Jozef Haydn 14 Jan 1 9 nur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming 19 Jan 7 nur bebouw Gemeentelijke GciondheidsdieAst Spieringstraat 113 Medische sportkeurmg 28 Jan 7 30 nur Nienwe Schouwburg Derde Nutsavond optreden van Larette goociielkunstenaar n Jan 9 15 nnr Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf 29 Jan 7 39 uur Rennie Bioscoop Vertooning Indische speelfilm TanahSabrang H $ land aan den o iGf kant voor Volksuniversiteit ntWinleiding door Mannus Franken 29 Jan 7 39 uur Daniël Vergadering Geref Zendmgs bond 29 Jan 7 30 uur Kunstmin Uitvoering Goudsch tooneelf e schap Tot Ons Genoegen ter gelegenheid van 5 jarig bestaan voering van Het spook in de vryburcht AFèTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts aUeen voor recepten Apotheek E Grendel alléén Prins Hendrikstraat 15 titmiti e betdie koe Z9 mei bongeknoei ndu4f em tmiere UefSeH Uit OE tüden vroeger GODDSCHE COURANI MELDDE 75 JAAR GELEDEN Van staa wege is aan eene commissie van deskundigen opgedragen om binnen den kortst mogeluken tyd een rapport uit te brengen over de volgende vragen Aan welke oorzaken IS het toe te schryv en dat de maatregel tot dusver tegen den ve ityphus hier te lande verordend niet tot het gewenschte resultaat hebben g eid Waltncer de bestaaiide bepalingen tot wering dier ziekte doelireffend te achten zijn welke maatregelen zouden dan genomen kunnen worden om haxe snelle 1 eenparige toepassing te verzekeren Zyn er nog andere maatregelen van overheidswege te nemen waarvan met grond de uitrocjjing van den veetyphus kan verwacht worden Zijn er midde en bekend om rimdvee ie lokken dat weinig of geen vaiiwarbeid bezit om door veetyphus te worden aangetast Onder de leden der commissie telt npen ook den heer J B Snellen te Moordrech t 59 JAAR GELEOEN Op het raadhuis had eene officitele bijetnkomst plaats van den gemeenteraad teneinde den heer L Burgerdijk by gelegenheid vfln zijn 25 jarig jpljilé als gemeentebouwmeester te eomplimenleeren Hot praÉesidium werd waargenomen door den wethouder J M Noothoven van Goor het secretariaat door den hoofdcommies ter secretarie C J G L von Stembach daar de burgemeester mr A A van Bergen lJzen ioorn en de secretaris mr D N Brouwer doe ongesteldheid verhinderd waren tegenwoordig te zyn De heer Noothaven van Goor wenschte den jubilaris hartelyk geluk en zeid dat de gemeenteraad ge meend iee t ook een stoffelgk bewus van züne waardeering te moeten schenken Het stoffelük bewüs van hulde datde heer Burgerdijk mocht ontvangenvan den gemeenteraad bestond uiteen prachtigen kolossalen spiegel entwee gravures getiteld Les Fiances enLes Ëifants Van den burgemeesterdezer gemeente onfcvuig hy twee keurig bewerkte candelabres een theetafel en een paar salon tafeltjes vandeo gemeentesecretaris en ontvangereen barometer van het personeel bijde fabricage een bonhenr de jour van den boekhouder opzichter eenfraai sigarenkastje en van de braodroeesters een sofa 29 JAAR GI EDEN Te s Gravenhage Pin den ouderdom van M Jaar overreden de heer A van den Bosch gepensionne rd hoofd der openbare lagere school te Moereapelle tNieuwerkerk a d IJssel orrvoERiNG kindIrkoob BUW LEVEN Maoi t vertolking va ayerettc fit wonderblocm 1 voort operette r 4eiding les werd tsje die leidin Het kinderkoor van de zangvereen iging Nieuw Leven gaf gisteravond in de tot de laatste p aats t ezette dkl van den heer J Honkeop een uitvoering Opgevoerd werd de operette De Wonderbloem De heer B Pruil opende met een woord van dank aanude oudels Uat trots de moeilijkMmen n wevp gil van de duisternis de t petiC tol gang konden v i iDej waai van de uitvwerkginnd stond van deq heer itj S VI keurig vertollJy voor ddt ingestudeerd Varen onder va den heer K Horkoop vielen bij het pub iek zeer in den geest Het loiirecl met de kleine spe i rs bood een sprookjesachtigen aanb ik In de pauze gaven zich twintig nieuwe do nateurs op Na afloop werden de heeren G de Vries en K Honkoop b oemer aangeboden VERBETERING STROOMVOORZIENING Het ligt m de bedoe ing van de gemeente om een I abei te leggen van den Paralle weg aar den Eersten Tochtweg en zoo t n ring te vormen waardoor de verbi j kers langs Rmgdiik en Eersten 1 ichtweg zeer gediend zullen ziin faar hi T r oT ht iiooge stroomverbruik de spanning zeer laag was MEUWERKERK A D IJSSEL Abonnementck en AdTCrtenUca voor de Goudsche Courant worden aangenomen door den plaatselijkei igent J G TERDU Parallelweg 53 Reeuwük BBTRAITEVEREEMGtNCI St IGNATIA U Jarig Onder sprak at er M gens g ng de rüo e kiacht die van de relrt ê uitlaat De voorzitter spoorde de iedén aan om aan de te hotiden retraite van 30 Januari tot 2 Februari as welke geheel vcor Boskoop en Reeuwyk wordt vrygehouden deei Ie nemen Verscheid r aanwezigen gaven zich hiervoor op LOOF DBB BEVOLKING Ingekomen JP M Verkeij uii A phen a d Ryn ia Nieuwdorperweg O 143 J v d Ho uit Boxtel in Achterwi lens H 7 J Th G 3v e eyn Mit Gouda m s Gravenbroék cihew g B 173 H M V d Kley uit A phen a d Ryn m Middelburg B 18 P van Es uit Alphen a d Ryn n Stem K 38 Mvan Es uit He veirt in Dorp D 24 T den Boon uit Haastrecht m Twaa tmorgen I 35 i BVRGRRLI Geboren van A J Rave Heindyk Getrouwd en i Hogenelst Overleden IKE STAND ndnfc Jacob zn iberg n en A K J Janmaat 31 j Tryntje Drost 70 j echtgenoote van M v d Wolf GE3 ONDEN VOORWERPEN Gevondtei heepnportemonnaie ntet inhoud g Me rlig oorknopjes en maa tijdbontyfcn tè bevr by den heer Jan van der ar Blindeweg I 13 paar nemen tè brnr bq J C StnNer Platte weg H 249 kussentje uit kinderwagen te bevr bQ den beer N van Arke P attewcg Schoonboven dbnkrnzbt Voor de onderlmge competitie dammen van Denk én Zet rerden deVoIMende partijen gespeeld m Droog N Veer W V d Horst A L de Q 1 1 3 tO 0 2 9 2 0 2 afgbr 0 2 1 0 afgebr afgebr RIJKSPOn$PAARBANK Aan het postkaitoor werd gedurende Nieawjaarswaaaeh 4ie in dhi vorm van een oorkonde door de P K mannen van bet VrywiUtgerslegioCn NederUtmi aan den Rykscomn i sari v eré ge zonden fPoIygoon December ingelegd op de Rykspost spaarbank ƒ 17 062 27 en terugbetaald f 13 876 04 Hel laatste door dit kant y r uitgigeven boekje draagt t nummer 13584 Stolwijk LOOP DBB BEVOLKING Ingekomen Hendrikje Stout iienstbode van Ouderkerk a d IJssel B 154 in G 130 Maria Scheer dienstbode van Bergambacht E 113 in C M Geertje Scheer echtg L Anker van Voorlmrg Plaats van Middendorp 8 in Vertjrokken ffiuntje van der Meij huishoudster vaa E 47 naar Posbroek 136 DirlpeW dr eland dienstbode van D 15 laanSprang Capelle A 61 Martioa Vm y dienstbode van G 139 naar Chmaa Broekweg 4 Jacobus VenTieui landarbeider van C 94 naar Bergambacht D 90 Wilhelmus A C N Kelder landarb der van C Ita n ar Bergaml aeht C 36 Mannus van der Weiden landarbeider van C 22 naar Langerak Lekdyk B usaa uu stand van J G Geboren öerrtje d Deelen en G t fkkléA s G e h u w d f Uukr s A iker 36 J en Geertje Smmé 23 T ÉJÖverledMn Mar nus Slingerland 59 j Jan Pons 99 j Waddinxveen ZILVERRN Jl BILEllM VAN MEJ J KASTELEIJN MU KASTELEUN Fanulte oto Ifej Jo Kasttlijn heeft Zondag haar 25jarig jubila an Is dienstbod h betrekking bij drf familie HmIÜ Wilde slhie herdachi Men heeft dezen dag voor haar tot een feestdag gei aakt en jegens haai ni men ui ons blad van gisteren Heeft kunnen lezen harteiyke üvijze aaii vaardeermg m vriendschap uiting gegeven ECONOMUCBE bbchtcb Vcrbadaa udappaiaa Toen J van dar Be g veen een hocd emeid ai voerde werdf bij Idoor aangehouden htt trof hy had riet de oodi grMlgnjaarvan hij ta9n lininomische wramwsorden De officier merkte lat ntrl niet zulk een groote hoevtpmeid was geweest reden waarohi hy met een boete van f5 sub 5 dagen hechtenis wilde volstaan De reenter veroordeelde jeontorm dezen eiicb Zenenh COLLBCTANT OOOB nUON ANGKBBDBN BN GKIKKHU den S jarigen uit dexe gekost aan het col ilp Nederland bekorten de bet verkeer irdenTwee Hy schijnt hebben in geluk gebeurd huisschilder Ph gemeente het De heer Weali Iccteeren vo en liep om den spoorbrug die openstaat over manspolder ta hierbij gedi cfg den naderenden electrischen trein van l K uur uit Gouda De voetganger werd aangereden en op slag gedood De wagenvierder bracht den trem tot sfil stand Dr A Montngne Tzn ui Gouda bevond zich in den trein maar liJn hulp kon niet mear baten Gistermiddag omstreeks half twee is op de spoorbnig over de Rotte in de lijn Gouda Den Haag een ernstig on rOLimBECBTBB De polilierediter en inwoonster d tijdens ten een klap met waardoor de pols kriecg BOTTEND M itterdam heeft gemeente dia een jongetj p h gegeven woimje aan da jandeling ver nordeeld tot Ml oete yubs S ds en hechtenis De eisch was ƒ 10 subè 5 dagen BDBGBBUXBB STAND OndertrtyfaiM K Tamerüs 28 jr 1 T C Heykoli 23 jr VLEESCH ni DE KUIP To op heden wfden dezen wi iter 179 hitisslachtingenKn deze gemeenta verricht W DISTRIBUTIENIEUWS Gesmolteil rundvet De secretaris generaal van het de parlement van landbouw en Visrclienj maakt bekend dat de met 03 genum merde hop van de vetksart en de met vet rantsoen 11 17 Januan gemerkte bonnen welke zijn uitgerpikt aan personen die zwaren en zeft zwa ren arlwid verrichten nog tot en met Zaterdag 10 Januari a s by de slrsers mogen worden ingeleverd ter verkrij ging van gesmolten rundvet Zooals reeds eerder is bekend gemaakt zal dit gesmolten rundvet eerst gedurende de periode van 15 tot en et 23 Januari a s door de slagers afgeleverd mogen worden Een anisnen gesmolten rundvet bedraagt 200 gr m Degenen die boter inplaats van spijsv Wènschen te koopen kurn n bovengenöentde boliden daartoe tot de voor deze bonnen aan te wii7en perio t des bewaren HIT DE PERS Eden aèufreuJt te Mtjmkmi De N R Crt acbrijlt da het voor te Kuropeeüche volkeren van belangblijft sich rekenschap te geven vaahetgeen hel bezoek tan Eden aanMoskou voor ben te b teekenen zou iebben voor Jiet geval da o erwin uag toch nog eens aan de Uuit srhtlegers mocht onlgjippeo Hoewel wy siccbtir van uiiireksrlf litde Eiigelsttie n suvjetpers k iMus iietiben maakt vergehjking daartaa ael aaniii iuefyk dal de situatie gu d t eken clieli t M erd in deze saiiieiUdtking door de Hoewel de Sunday Times iiug een toespeling gemaakt schynt i hebben op d9 mogelijkheid dat Er eland nog een kans je zou Lebben um althans in het eigenlyke West l uiupa net de Sowietunie mee te regec i n vn nien zich een dergebjke siib i i el ongeteer voorstellen wam eer nen baar tergelykl met die aann ouhtzerlanden in toenemende niata icliLen verkeerd Wanneer de I z w e 11 j t niet on Ier terwarliiing schryfl dat in hst tuur van den oorlog legen ilitler da letrekkinecn iusschen de o keica van de SoHjetume en Groot Brittani é ich ontwikkelen en versterken B nen daarbij bedenkt hoe Eden biJ yn Ibuwkomst iiit MosJiou met hul int len van de lolernationale te mid len van een zee van vlaggen met h iraer en sikkel begroet Is dan kan iien zich wel voorstellen dat da izwestija er zeer tevreden over D tal sedert de besprekingen van r Ita vaststaat dat de vervlechting van drwU inden met slecht voor den duur v iil ten oorlog maar ook voor den lijJ Jaarna z il blijven beslaan lel is nirt zonder symbolische btieekenis 1it niet uit Londen maar uil Moskou v Ie Rnropeewhe volkeren de veriekenni komt dat de kwe tie van de r i wtrlogsofganisatie van den vrede fn van de jeiligheid lie hoofden vnii iis rijli trtlievende volkeren en hun lei lende mannen ofrl behoeft te vAmtnislen Het is de liiiilelijke voorspelling ri it w iilneer le porlog met een rf iksisiflrSiSvjïtsche zege eindigen i iu ttel di tl intic Tbarjer aii Itnoc velt cnlriiurrhill het plerhlanker v nr Ie Kjtropeesche volkeren zou t n dat over hun lol zou worden ben de genieenschappeliike ni Ii vir en eeonninisch bcLiijeen a its wee groot mogendheden in welker landen de T i m s hun lot reeds heft elegd Wngeland en de Sovjctl ni n wie van de twee dan den do irslig zou geven leert men van derclfil r i m e o die san de vaststelling da leta gemeenschappeliike politiek m l tot tand kan komen ronder toenemende gemeenschappelijkheid V iB iilealen toevoegt dat menschen mfl eenige fantasie niet kunnen miskfn neit dat de men chheid in dezen wrlog evenzeer gaat door het vuur aa s iale omwentelingen als door dat van den totalen oorio en dat er voo f Tngeland nog vee Ie leeren vall mei vlleen van de democratiefn aan il vndere zijde van den Oceaan maaf ook an de Soviet linie wier IraditieS reemd en in leker opzicht lelfs a looiend cMn Dit denkbeeldig alternatief ond treept hoe terecht de Rijkscomndis n in i n Ondejaar beschniiwine ee waagde van een bcsl scnd keerpi n van het lof w iarnp wij aekomen i en dal voor lang nn deze bepalen nl welke icrtellilie krachten hel leven rtef volkeren zullen vormen