Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1942

WOENSDAG 7 JANUARI 1942 MNRENUND E M dtdÉ i ItÊH BMt têtÊni Motnti te Driebergiai RQsenborgr n oca DAitEBs UARiiEsnmiL Hei at thans is bekend geworden dal op 17 December j 1 in een zandkuil ID hit Oriebcrgacha boaeh het UJk is gevonden n een 18 Jftr g jongmenirch H genaamd uit Utrecht Uit het politie onderzoek is gebleken dat deze jongeman op den avond van den Kkiten September IMI door een xeke ren 8 uit Utrecht alsmede doOr den SJingen G t d Neut melkalijter ta Driebergen onder valsche voor apiegelmg naar het priebergsche bOHch 18 gelokt en aldaar is geworgd terwijl hem bovendien een polsslag ader werd doorgesneden waarna het slachtoffer werd beroofd ian het op hem bevonden geld en het lijk in een zandkuil werd begraven De verdachte S uit Utrecht werd op 21 December J 1 asmgehouden en heeft bekend zich in samenwerking met vail der Neul aan dit migdrijf te hehbeis gchuldie gemaakt De op oring aanhoudinj en voorgeleide van den thans voort vluchtjgen van der Neut word door den burgemeester van Dneftergen Rijsenburg verzocht £ 0 0 119 verkeercongevaL TWEE DOODEN In den PnnBetüönel t Enschede reden twe metselaars met eka handwagen Ongeveer midden in den tun nel werden zij aangereden r een vrachtauto die in dezelfde nchtrag reed De botsing hevig dait dézware handw en tegen een der pilaren vloog en nagenoeg geheel werdvernield De beidelmetselaars geraakten tusschen de a ito en de kw bekneld waarbij een van heup de 4Sjarige G J llankheet vrywg op slagdood was terwyl de tweeSe ie 18 jange W F Putter zulke ematigeverwondingen opliep dat hg kortentyd later overleed OK VESMISTi rSEDKANT Omtrent de vermissing van dr E R O Richard uit Zun rt meldt de N R C thans dat d predikant inimddela terecht is Wg hebben aldus het b ad van het gev al een andere leïmg ontvrangen we ké et waarschijnlijk maakt dat ons bericht op een betreurenswaardige vergissing heeft berust Vo gens deze lezing had de heer R chard eenige dagen i cantie gpno men met medeweten van den kerkeraad f H t V a d geeft weer een andere lezir K an dit geval en meldt dat ds Richarq Maandagavond in eemgszins overspannen en ui eputten toestand m de pastorie 1 teruggekeerd Het schijnt dat de wge predikant nadat hy Zaterdag de pastorie had verlaten om een toief naar het postkantoor te brengen plotseling door een geheugenstoornis is getroffen en van ZatCTdagmid iag tot Maandag avond in een soort droomtoestand beeft gelerfd Wat deze tweemaal 24 UUT betreft is er te eenenmale een hiaat in het geheugen van den predikant en hu kan zich op geen enke e wuze herinneren waar hy dezen tyd heeft doorgebracht Het eenige wat hij zich herinneren kan ia dat hy zieli Maandagavond per rijwiel m Roosendaal bevond en dat het toen plotse hng was a aof een nevel van hem af viel waarbg hij zich verwonderd afvroeg wat hij daar ter plaatse moest doen Hi li toen direct naar Zundert ruggefietst waar hu s avonds laat aankwam Zy £ n alten één Op de lagrelden lijn gewonden één Daar wordt niet gevraagd wie is vnerul en wie IS vijand Daar wordt slechte gevraagd hoe IS dit mensclienleven te redden En Als het gaat om het redden van een mengfehen cv n dan la het t e te nog maar net goed genoeg 0an kan er niet snel genoeg ge handeld orden Vandaar ook dat de Nederlandlfe ambulance d ie near het Oostfront gMt e beste moet Worden die oou werd t tgcrust Daar is veel geld vooe noodig Uw gltV ial zeker ook e n eentj bijdragen aan de totstandkoming van deïe ambu ance Stort haar nog heden op girorekening 87600 Nederlandche ambulance Koninginfiegracht 32 s Graven hage UmCNIPraN EN BWARtiH GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN Baaehlkhaar par panoaa Elk d ode Geeft r U bal koopaa w t B Slaar l a 11 au Miaar IB ttKInk nut éa aak 4 Januari tm W Januari Mt Brood u 1 raat Vt ranu Orood Eïqod Vlacsch Vleewh Aarda p Aardapp OZA 02B IA 02B OA 02B fatwk S Vleew o Tt waran Jant I iri K k ran Aardappelaa AwdanMiw M kg U Deo t aij Jaib tMt t dvak van nn raaen tkr I 1 kt Suikac 184 Algcm 01 C of 01 D Renrv IS Alc m 185 tm IBtÜAlg 02D 03D He Algem Algeni Algem 179 tm 183 AigDIA tm 04A Melk I OIB t m 04B Melk I Caos Jam Bloao cabak Hijst 1 Haverm of Peulvr Oort Vermis I SO gram 500 ram 1 rants 390 gram ISO gram 250 gram 100 gram IOC gram D0 4 tso SM 100 4 MW MO MO lOB Baota MO VO Ito U MO 100 H ma HUlar I al MitiV rt41 Mi ri mt Boter 112 gram Boter Mdk Kalk Mm la mdvak m t d g i 02 02 Vet I29 gram Bljiondart raniseenen tl D o l n 1 Jan 194i 57 Boia 1125 gram 57 v t 25 gram 1 Deo t m 11 Ftbr 1M1 m aso m Ittmm Boter matrad Boter Boter met red BO US 160 MO 193 Algemeen 280 ran Koffieonrrofaat MO Mr MO SEL0I8E ONNEN VOOR DiyEMB AmXELVN Elk der volgende tioDnen 15 Petroleum 26 Petroleum Kr Brandst 1 08 t m 07 H K Brandst HK Brandst 2 U t m 10 C V BrandstIe t m 4e per BrandstSe t m 6e per Brandst 1 4 Algemeen F Zeep T Toiletzeep L Textiel mannen DE MOORD AAN DE FRANSCHE LAAN TE ROTTERDAM J verdwijning van den wedaschen koopman van Aart De rechtbank te Rotterdam heeft een aanvang gemaakt met de beh ndelmg van de zaak tegen den 3 jarigen huisscWilder T A F SL te Rotterdam en d m 47 jangen reiziger jll J D gerf6miaïieerd te Amsterdam die terecht staan wegens Wioord itfet voorbedachten rade subsidiair dofdslag op den Bredaschen winkelier in heerenkleedmg P B C van Aart te Roteer dam op 12 November 1940 De geheimzinnige spoorlooze dwyning van den 47 jarigen Èreda schen koopman was aanleiding voor oe politie om omvangrijke nasporingejn te vemchten daar een misdaad we vermoed Aanvankely scheen hët speurderswerk zonder resultaat te zul len bUiven doch op een gegevei oogenblik kreeg de politie een spoo in handen waaruit bleek dat de ver dwenen koopman van Den Haag naar Rotterdam was gereisd aar in een café besprekingen waren gevoerd waarbij ook SI en D aanwezig waren De belangstelling der politie ging allereerst mt naar D die minder gunstig bekend stond maar deze was niet te vinden Daarom werd SI op het Rotterdamsche bureau ontboden om te trachten nadere inlichtingen omtrent D te bekomen daar deze een kennis van hem was S verscheen op Dinsdag 17 December op het afgesproken tydstip op het hoofdbiireau en dee de mee dat hy de eenige was die by de verdwijning van vaij Aart was betrokken Hij bekende dor koopman m zyn woning aan oe Fransche Laaji te hebben vermoord en hef Uik order een laag be ton m den kruipkelder van die wonmg te hebben begraven SI ver Donderdag t JamurL BI1 VEKSUI1 L ISJ N 7 IS Voor den èoer 7 30 Gramoloonmuzielc 4fi OchterMlgyimiastielc 7 55 Graraoioonmuuelc 8 00 BNO Nieuu sberichlen a 13 Grajnolootijiiiuziek 8 36 OctitetMigymnastiek 45 liumotoonmuzmk l 16 Voor de nuiSVI ouy 9 GramolQonmuziek 11 00 V oor dekleuters 1120 Zal met clavecimbel enpianobegelridmg en gramofoonrnvizieb Call 5 Gi amofoomnuziek 12J 0 Orielcoivcerlen lam 12 30 Graraofoomnuilek 12 a Almanak 12 45 BNO Nieuws en economischeberichten IJ 00 Groote tumboud U 16 Omroeporkest en solisten 14 00 Viool met planobege eiding Ca 14 40 Gramofoonmuziek 15 oaFrans van Cappelle en ztjn Musette orkest ei aoiiste 15 30 Voor de ziekeiL 16 00 Cyclus Wegen van God en naar God toe m het roo üeine geestesleven I 10 30 Gramofooiunux HM Klaas van Beeck en zbn orkest 17 00 Gramotoonmuziek 17 15 BNO Nieuws eeonomibche en beursberichten 17 30 Giamofoonmuziek 17 45 Meiodlsten en solisten 18 30 Causerie De tin van den arbeid I45 Gramoioonmuiiek 19 00 Actueel halfuur 1930 Omroep S nvphome orkest en soliste Vanaf 1015 Alleen voor de Radio Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken 20 15 Gramofoonmuliek 20 45 Causerie Uit de wekp aats cn van onze beeld de nstenaars U 00 OmroepSymphonie orkest 31 45 BNO Nieuwsberichten 22 O BNO Engelsche ui eending National featuree of th Netherlands of gramofoonitiuz 22 15 Gramofoonmuiiek 22 50 24 00 Dana mualek gr pi HILVERSUM U 3 IJ M 713 Gramofoonmuziek 7 30 4 45 Zie Hilver sum L 8 45 Gramofoonmuziek lOOO Morgenwijding 10 IS Pianovoordracht 10 40 VoorVe plattelandsvrouw 11 OO Gramofoonmuiiek 11 20 Amablle sextet 12 00 Gramofoonioui 1215 Ramblers 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 13 08 Roemeerï ch orkest Gregor Seban 13 45 Voordracht 14 00 Salonorkest en pianoapel 15 OO Voor de vrouw 15 30 Fluit en clavecimbel U 0 Romancers en soliste 1 45 Voor d Jeugd 17 15 BNO Nieuws economische en beursbericftten 17 30 Zang met pianobegeleiding opn I7J5 Gramofoonmuziek 18 15 Sport en lichamelijke opvoeding 18 30 Pianovoordracht opn 19 00 BNO Wat Neder and schrfllt M 10 BNO Wieuwsberlchten 19 JO Gramofoonmuz I94S Brandende kwesties cabserie lOOOGra raotDOntnuziek Vanaf 20 15 Alleen voor de Ba o Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken JO 15 Orgelconcert 20 40 Radiotooreel Jl 00 Ensemble De Kwintalag 2145 BNO Nleuwsl erichten 2Ü BNO Toelich ng op hel weermachlaberichl 2210 3215 vondw Jdlng Grepen alt Daltsch prof raaan vma morgen 1710 18 30 uur Jlet ichlp vol geluk ra m V Bupert Glawitsch Bernharrfl Jakschtat e a 18 00 19 00 Mutiek In hel schemeruutrje comp van Ovorak Schubert n viosl i eri in d moil van Bruch 19 30 19 46 Het volks led in de Eyropeesche ruimte 20 ÏO 22 00 Allemaal meeluisteren muzikale groeten uit het vaderland Daarna Mler0fo in Rampenifetalf hel cabaret ên hnmerlsten 23 IS 24J 0 Meester met den d rigeerstok orkest van de Mailander Skala Berliner Philharmonlker en Münchner I Pbllharmonlkcr klaarde met den kooptoan naar zijn woning te zyn gegaan waar een ge sprek werd gevoerd over de levering van textielgoederen Du gesprek ontaardde m een twist die zoo hoog liep dai SJ een kolenschop greep en daarmee v n Aart zoodanig op het hoofd sloeg dat deze vrywel onmiddellyk dood was Hetgeen van Aart aan geld sieraden en papieren bij zich had werd volgens verklaringen van S door hem verbrand of in het water geworpen SI werd onmiddellyk m arrest ge steld doch de sensatie van de Bekentenis van SI werd kort daarna gevolgd doot eën tweede de vrijwillige aanmeding van den Amsterdam AANVULLING PETROLEUMBESCHIKKI G 1940 Ifi d Ned StaaUcourant van gisteren Is op£enom n een aanvulliii vut de petroleumbeschikking 1940 1 DaarüiMwordt bepaald da d personen en lichamen aan wie een bestelbon wordt verleend daarvoor een door den directeur van het Rtlksbureau respecUevel k den inspecteur generaal van het veri lieer of den directeur der Kederlandsphe vsscheru centrale vast te stel en bedrag aïul len moeten betalen D betaling geschiedt v66r hef uitreiken der lÉHchelden op een door de genoemde insta tfts nader te bepalen w ozc Met betrekking tot de hoogte van bedoelde bedragen kan worden afgeweken van hel daarvoor m het distributjeheffingsbesluit 1936 bepaalde Oe bocMkkinc trad in werliin met In mer D die het Imaandenlange schuilei ii van f Januari J j Vinkje spelen iii verband met de dis BOrTEILMO mjiTmaiLAMD trttutn Gevecbten in nuddeoh rnènm dorra voort Bét opfwtcvtl der Dulttdie wevmacbt deelt mede JA ftvecbtiB ut d middenzooe vaB bei Oottti ke front duren voort Onze troMMn brengen den wand door aiweervuur ep tefeiuMivaUeii overal zware verUezea toe BU den oorlog in de iudit heeft zich iea formatie Kroatuche vliegers bijzonder onderuhciden door moedige aanvallen in ichecrvlucht Oe bg Feodeiia aan laiid gezctta Sovjetslrudkrachtcn en ichepen voor Jewpatorut zun roet aucces aangevslloi door eyéchts en jacht vliegtaigeNL Een metortorpedoboot werd tot zinken gebracht dne tranjportaqhepen werden beschadigd Bu de Faroer en aan de Westkuit van ingeland zijn twee vijandel ke koopvaardijschepen door bommen beschadigd In Noord Afnka levendige verkenning en artiUeneactie in het gebied van SoUoem en by Agedabia Op Britsche stcUingen en ravitailleenngswegen zijn doeltreffende aanyallen gedaan Op Malta zun Britsche vhegvelden gebombardeerd Stalin eischte straf expeditie tegen Europa OE ONDERHANDELINGEN VAN DEN TE HO KOU De Duitsche regeering beschikt over authentieke inlicfatingen over de onderh ndehngen van Eden te Moskou welke aan de hierbu belanghebbende regeeringen ter kennis zijn gebracht Qp welke voet de onderhandelingen fevoerd z n blukt ook naar men m de Wilhelmstrasse verklaart uit de door de Times gepubliceerde verklanng waarm openi k tot uiting komt dat Kngelabd z li domineerende positie aan de Sovjet Unie heeft afgestaan en deze t t mtegreeiend bestanddeel voor de nieuwe oidenmg van Edropa erkent Dtt arikel van 4e T i m f s dient volgens de opvaUmJE te Bcrlyn vooral do r de nèutttle sStet van Europa aandachtft Mtifd d te worden omdat hïa a e tr Dujtschland reeds j xj lang ji gen overtuiging dat Eden e Moskou Europa verkocht heeft be ve tigd ordt Op grond van de ontvangen inlichtmgMi kan men te BerJiju vaststellen jwlÖhet Kremlin met het oog op d B iKWdtoestand en de dwangpositie waann Engeland verkeert yan detS vertegenwoordiger van EngelJnd heeft geeischt Zoo verneemt mefl qa dat Stalui een strafexpeditie tegen Europa ei cht welke tot naar a i E n zou leiden De beirekhingei tusschea I EDgeland en de SovjetDnfe M lOnderU li iijtérêeed Cs Mg Naar het ANP meldt publiceert de Eng l a he bench tendienst een hoofdSrtikel van de T i m e s over de betrekkingen tuEschen Engeland en de Sovjet Unie v aann het Engelsche blad de nauwere politieke samenwerking tu 5chen Groot Brittannie en d Sovjet Ume waarvan Eden sprak een pendant noemde van de zich ontwikkelende sarfienwerkmg tusschen Engeland en de Vereenigde Staten De Times legt hierby den nadruk op het besluit van Engeland om het bondgenootschap met de Sovjet Unie tot een duurzaam bolwerk van de Britsche politiek t maken Het is een waardevol resultaat geweest van de zending van Eden m Moskou zoo schrijft de Times om deze vastberadenheid officieel te boek e stellen De goedkeuring en de medewerking van de dominion en de S znB erhier voor een gezonde bjtsche politiek in Europa absoluU verei cht Doch het initiatief en a eigenlijke verantwoording zullen bij Engeland en Rusland liggen Wer verwacht een stevige leidmg van Wze bflde mogendheden m alle poktfeke Wvesties die betrekking hebt fi op Europa Het is derhalve hooglt wen£cheli k dat d Britsche en Sevjet s atslieden de verdere organisatie van Europa rijpelijk overleggen Ai bespreken De Times wi t op ondfabbelzinmge wijze van de hand dat de wes1ie Ser verdere or ganisatie van Europa op den duur reeds alleen door het uitschakelen van de Duitsche mihtaire maqht opgelost zou ktinne worden tnbutie van levensmiddelen niet lankon volhouden eb zich b de Amslenlainsche politie meldde De rechtbank heeM voor de behandehng WM dit drama dne dagen gereserveerd Preadent is mr G L van Ooeten Shngelaad het OM wordt vertegenwoordigd door mr H A J Reumer Als raadsheden der verdachten treden op mrs H Schadee en W Noordijk In de zaak SI zyn 39 getuigen gedagvaard ui de zaak D 49 De bclangstelhng is groot ledere plaats in de rechtzaal en op de pubheke tribune ig bezet De liiUng De zaak wordt begonnen met de behandeling van de verduistermg van dehuurpenningen ten nadeele van denmakelaar C de W SI verklaarde dathy met D naar Vlaar ingen was gegaan om het geld aan de W af te dragen Deze kon hen evenwel met ontvangen en verzocht dei mannen laterterug te komen Zy zynitoen naar eencafé gegaan waar zy eenigen tyd hebben gebiljart SI had zl n jas waarinde portefeuille met het geld zat mtgetrokken Na het gebruik van een paarglazen brandewyn was hy plotselingonwel geworden en toen hy weer bykwam was D verdwenen en nHt hemhet geld uit de Jas D ontkende het tenlaste gelegde Hierna vOerd een aanvang gemaakt met de behandeling van het tfn tweede ten laste gelegde De eerste getuige was de rechercheur van pohtie Van der Lubbe Deze verklaarde dat naar aanleiding van de berooving te Vlaardmgen hem verzocht was een onderzoek in te stellen naar D mede in verband met de vermissing van Van Aart D was het laatst in het gezelschap van Van Aart gezien Om D op te sporen sfflde getuige zich m ver MOSSKBT BU BOSENBERG De Rufesminister voor de bezette OoMeluke gebieden heeft den ieider der N S B ta Nederland Mussert voor een langdurig onderhoud ontvangen AMBTENAAK NA MISHANDELING OVERLEDEN Eenigen ttjd geleden liep een ambtenaar van den C C D de heer B uit Vorthuizen by een conttole welke by den landiwuwer B werd gehouden van dezen man een klap op Aanvan kel jk liet zich de mishaitde mg waar van aangi te by de marechaussee geschiedde niet ernstig aanzied Zaterdag 1 evenwel is de bedoelde ambtcMar plotaehng overleden Naar aanleiding van dit sterfgeval beeft het parket te Zutphen een grondig onderzoek naar de doodsoor zaak doen instellen dpor den politiedeskundige Sr Hulst Uit Leiden BEZOLDIGINGSBESLUIT BURGERLUKE RUKSAMBTENARSN In de Nederl Staatscourant van 6 Jan ia opgM omen een beschikking van den sectietaris generaal an Binnenlandsche Zaken inhoudende wijzigingen en aanvullingen van het Bezoldtgmgsl esluit burgerlyke rijksambtenaren 1934 AANBESTEDINGEN D RtJkswatcrstaat heeft aanbesteed het maken van de aardebaan vanden Wcste ijken toegangsweg naar de brug over den Ussei te Deventer met byicomende werken Hoogste inschrijfster fa Ribberink Hengelo 233 000 laagste Aann en wegenbouwbedrijf P C Zanen Heemstede 158 ÜOO Voorts werdfn aanbesteed het onderhoudvan de gedeelten Sewei Joure SneekSneek Bolswar en Bolsward Afsluitdijkvan weg no 43 van het Rijkswegenplan 1938 gedurende het jaar 1942 hoogste E MetzSneek ƒ M 810 laagste H Broersma Har ingen ƒ 12 900 en het onderhoud van gedeeltender wegen nos 3 12 en 20 van het Rijkswegenplan 1938 en van den toegangsweg naar Ck uda gedurende het jaar 1942 in 4 percee Jbmding met SI die vaak in het gezellen hoogste T p de Geus in massa Leid bohap van D was gezien en toen deze schendam 166 253 laagste NV H J ar derhorst Gouda f 152 643 tip het hoofdbureau v n pohtie ver scheen om inlichtingen te verstrekken zeide getu ë tot hem Ik verdenk er JOU en D van den koopman Van Aart RECHTSZAKEN fe hebbeli vermoord SL antwoordde toen onmiddelluk bevestigend en zeide den moord ïhecl alleen te hebben gepleegd Hy zou Van Aart een klap met een kolenschop hebben gegeven en het luk in zyn woning aön de Fransche Laan in een kelder hebben ingemetseld Toen de politie ter plaatse een onderzoek instelde trof zy inderdaad de rtoffelyke resten van den vermoordenkoopman in den kelder aan Getuigedeelt nog mede dat een hamer waarmede geslagen iou zyn volgens SIdoor D was meegenomen en in eenurinoir op het station Hofplein wasneergelegd Later is deze hamer gevonden en door de politie m beslaggenomen De verdachten die beiten een kalmen indruk maken antwoorden op een vraag van den president geen bezwaar te hebben tegen getuigeï verklarineen GistermiÖdag werd het getuigenverhoor voortgezet Inspecteur H Helles dee de mede dat verd SI na zyn arrestatie was teruggekoroen op zyn eerst afgelegde verklaring als zou hij na een woordenwisseling en na door v n Aart fe zyn bedreig dezen met een kolenschop hebben neergeslagen Hy verklaarde dat D van Aart met een hamer had doodgeslagen Geen overeenstemm ng m de verkla ringen van verdachten was er betreffende den hamer waarmede de misdaad IS gepieegd De vrouw van het sIac toffer mevr Aart Renard legde snikkend haar verklaringen af nadat de president haar zyn deelneming had betuigd Ge tuige verklaarde dat haar man op 10 November 1940 h4ar over de door ihem af te sluiten Ijqpp van pullovers ad gespreken daar zy ook deelgenoot tas m de zaak In den morgen van i2 November is hy m gezels fhap van len koopman J v d Berg naar Den iaag gereisd waar hy een samen k mst zou heibben met de vefkoopeTS Het was zyn plan s avonds terug ie kelpren oen baar man op 14 November nogmet terug was ontjno tte zy toevalligderi koopman v d Berg die evenwelnietk omtrent van Aart wist me tedeelen Toert bdploot getuige de po tjem de zaSk te meftgen koopman v d Berg verklaa de den Verdachte t eenigen tyd ycpr Noveipber 1940 te hebben leeren nen D bood h een party wolVin goedelen aan eit getuige stelde zVh in veromding mei van Aart Toel beide koopliedei pp 12 November in Den Haag kwameh zeide D zelf nint de verjjooper te ijn doch de party goederen te Rotterdam te hebeen Nadat meni het eens geworden was over den prys 1200 gulden voor 500 iuilovers nbesloot men naar Rotttraam te reizenl Getuige zou de party dan koopen eq ze weer vêrkoopen aan Van Aart Oovyil IU N V R tteiOiuu Mi atMad IMi 2mitr gtli nog kiel ereêitt ZMidtr bmmt feker nitt ECN RANTSOEN ISi Brood 100 gram Brood fSpeculMji M 140 I ét 800 mnm Kivai Gebak 75 gram Beschuit Wafels Biacuiti Koekjes bt 100 ri K k of 300 gram Cake èf 400 giam gevuU klein Korstgi ftiooi Korstgebak Taart Gebakje VtoofOht 100 gram Vleesch gewicht van been inbegrepen M ISO gram Paardcvlatteh gewicht van Deen inbegrepen Vloaiehaartm 75 gram gerookS I ge kookt Vleesch 6f 75 gram gerookte orstaoortes bf 100 gram gekookte worstsooMtlMf 128 gram Leverartikelëa Tongewortt Nlor brood öf 150 gram Bloedworst Zui Zult iakis 500 grair Jam Siroop Honing en llaoit 70 gram Tarwebloem meel RoggeMoem meel Zel rt ccnd bakmceliijtt 180 gram Ryst Rystemeel bloem gries KIndermeel riavarmsut 250 gram Havermout vlo ken bloem gort Aardappelmeelvlokkon Gruttenml gemengd meel Jarb lSe gram Gort Gortmout Oortbléem Grutten allo Koaen Gnittemeel fl mengd meel Rijstgries Aardappel tapioca § vormicftli 100 gram Vermicelli Macaroni Spaghetti tiaizena 100 grair Maizena Sago Aardappelmeel 6f 100 gram ISetroeel verwerkt la puddmepoedef of puddmgsauspoeder s iranditoffon 1 b 1 maximaal 75 k g Antnraciet Steenkolen InduitrietirUcettoa Eierbriketten öf 2 h 1 Cokes Gaacokea è 110 k g Brutnkoolbnketten f 79 kg Petroleumeokes öt 150 k g Coketbries Cdkesgnils öf 300 stuks Persturf bt 480 ïtuks Baggerturf öf 275 k g Turf oit de Péei öt 200 k g andere soorten Turf ZMp 90 gram Hulshoudieep öf 190 gram Eenheidstoiletzeep öf 100 gram Zachte Zeep samenst ling na 31 Aug 1941 öt 150 gram Zachte Zeep samensteiUng t Jan 31 Aug 1941 öt 200 grair Zachte eep namenstelling v6ér l Jan IMl f 100 gram Zachte Zeeppasta öf 250 gram feeppoeder èf het doen wasschoo droge vtille wasch Pradilige natuurde eenige a wissehng ndergang zyn steeds weer eyten mpoL eeïtbild Pol PK Prokop 488e STAATStOTEBU RADIONIEUWS 1 TIEKDI KLAlèC omatt UMf TrekUbi i van T Januari 1 tlM No 217H 1tt No ten 1007 3188 JM V AN tU 1X147 1S751 M46 IIOIT 1279 3 M87 11794 19849 18M 1332 3048 6J18 N3S imt 18187 18 I 1784 4m2 70S3 10988 11184 18332 187n 1098 42 7M1 10439 13113 18884 mm MS3 4848 8180 10671 13200 18890 19740 3200 4083 8388 10984 13870 17027 19841 M5S 4085 8370 11047 13893 17056 M37 1724 4805 8933 11890 14708 17181 ao4 1748 4943 8952 11883 11740 17183 30470 1792 SOM 9121 13183 12743 17349 20780 1838 8004 9192 11337 isces 1S 1790S 10 4 1017 3181 9882 9136 t 17551 imï 9784 9887 ym 1771S d Wf é ri Rstt 4 m Chef redacteur Toorl Gouda 4b Oma r ken W Tleter Gouda