Goudsche Courant, donderdag 8 januari 1942

DONDERDAG S JANUARI 1 42 srasiiEuvs Ds suggestie rwm een huurder BKT ifDvunns rat de vtKovismtma Waarom hebt u niet goed ver éjUktté was ée ynag van éen kantonrechter tot een heer in wien woiüot h t l cht met alleen naar binnen maar ook naar buiten straakie Br klonk een verrassend antwoord ik w aa in een blmaiitm Oe BB van de ipedadeeliaf wia met duidelijk Trouwen het antwoord werd met nader tO£ eiicht en dta bleef hei raadael in sluie verborgen Maar men zou geneigd z jn er de coiiclUsie uit te trekken dat de huurder van mceeninf wa dat de huubaae 0iaar voor de afscherming moet zor en Het was in elk geval een gloedmeuw idee dat ateilig de sympathie zal iwbbcn van vele bewonen Iininera hoe vele menschen tobben nog altOd ofschoon de verduüstenng nu al langer d anderhalf jaar duurt met allerlei gebrekkige hulpmiddelen in plaats van de zaak geluk goed in orde te Uiten brengen en bet zou voor ben ateilig een uitkomst zijn als de huur kon wtirden aangegaan met inbegrip van waterleiding straatbelasting en afschenning Maar de huiseigenaren zouden er weinig mede op hebben en ze behoeven er ook niet bang vodr te wezen want de veranitwoordelykheid ligt zeer beslist bü de bewoners zoo Is dei heer van bet huurhuis met de overigens schappelyke boete van een r ksdaalder bleek OF DE VISCBVANGST Gezamenlijk waren ze ter vischvan geweest de vier BoUerdammera maar ze vingen niets doch werden gevangen en nu kwam de woordvoerder den rechter vertellen dat ze het gerisikeeni badden en vragen verzachtende omstandigheden in oogenachouw te nemoi Die verachtende omstandigiheden waren dan dat ze het thuis verre van b t haddien De monden waren talrijk en de portemonnaies dun en dat was het gevolg van een jarenlange werklooshad Het scheen moeilijk te zijn aan den slag te komen en ais reden noemden ze het feit dat ze een doktersverklaring bezaten dat ze niet in staat waren zwaren arbeid te verrichten Kom had meo gezegd laten we probeovn om een vischje te vangen dan kunnen we er eens lekker van eten M zou kiu o i zeggen dat bet viertal als het zooveel tj jd heeft het wel met een bengel had kunnen probeeren en de ambtmaar van het O M verwonderde er zich ook over dat men maar gelijk naar het grove geschut van een zegen gegrepen had t Was de eerste keer vertelden de vissf ers en of het i u niet minder kon dan de veertieij gulden die bü schikking voor de dri uit de vitehpartü voortgevloeide overtredingen warain gevraagd t Zou de slooipery in de handweihen meende de kantonrechter mrA J M Oonincx Niettemin het was bü de betrokkenen geen vetpot en de rëthter streek de hand over het hart totaal voor ieder ebt gulden Met uitkigen van erkentelijkheid en de belofte van het niet weer te zulleg doen vertrokken de Rotterdammers Ze waren met de reductie in faun sas maar welbekend hadden ze vao hun cht gulden meer plezier kunnen hebben door naar eea viachwiokel te stappen in plaats van met leege handen en beurs van het iwclitelijfc avontuur terug te keeren Oabekwaanl achter h t ttuat Opnieuw diende gisteren de al meer dan een jaarr kiepende zaak tegen een garai eiKMider te dezer stede die ver dadht wordt onder aoodanigen invloed van stetfcen drank een auto bestuurd te hebben dat hij niet tot rijden in ta t geacht kon worden De garageBotider bad op een avond met een chauffeur per auto verschillende caié s l eaocht Op de terugreis had de chauffeur pp den hoe van den Langen en Korten Tiendeweg een aanrijding die imnkidele berecht ie veroonaakt was vervolgens op de Maitt uitgestapt waarna de garagehouder d a wagen naar den op korten afstand staande garage had gereden Het ging er nu om of hij op dit korte stukje in staat van dronkenschap had verkeerd De zaak is al eenige malen in behandeling geweest en den vorigen keer had bet O M tegen den g n hood v drie weken hechtenis met intrekking van het rijbewijs voor d i tijd van een aar gevraagd De kaatonreeht oordedde hct aoodig nog e i getuige te lio ren en dat Jt tiuns gebeard De getuige wat een setioaifmaker bü wien de faMge M der of den liewutten m ff A AAR f AMiHEKR S Jan 1M nur Vrije Evangellaebe Gemeente BijheUezkig en bidstond S Jan IM WÊt Vegtr daa IMb Heiligingsdienst leidsto J v d Veen 8 Jao 7 30 nur NIeawe Schonwbnrg Variété voorstelling met optreden van Raul Ostra De Roxini s Jan Hagoort Guus Brox Horty soeurs Osmani tr en Ernst Hodlar It Jan 4 M nar Café Dnynatec Jaarvergadering Goudsche AthletiekComnifsic I Jan 7 39 nnr Central Spelregelavond Afdeeling Gouda Ned Handbalibond spreker C M Agterdenboeeh IS Jan 7 tuir Nieuwe Schouwburg Concert RX Oratoriumvereenlging ter gelegenheid van 5 jarig bestaan iritvoering van Die 6chöpfung van Jozef Haydu 14 Jan 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Weken 14 Jan I anr Daniël Cursus E II B O 14 Jan S aO nur Oostbaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming 19 Jan 7 uur Gebouw Gemeentelijke GerandiMidsdjeBst Spieringstrast 113 Medische ortkeuring tt Jan 7 30 Uur Nienwe Schenwbarg I erde Nutsavond optreden van Larette goochelkunstênaar 28 Jan 8 15 uur Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf 39 Jan 7 30 nur Reunie Bioscoop Vertooniftg Indisdie sp lfilm Tanah Sa brang Het land aan den oi erlunt voor Volkstmiversiteit met inleiding door Mannus Franken 39 Jan 7 30 nur Daniël Vergadering Geref Zendingend 39 Jan 7 30 uur Kunstmin Uitvoering Goudsch tooneelgezelschap Tot Ons Qenoegen ter gelegenheid van 5 jarig bestaan opvoering van Het spook in de vrijburcht APOTHEKERSMENST Steeds geopend d nachts alleen voor recepten Apotheèl E jïrendel alléén Prins Hendnkstraat 15 avond kort na z n terugkeer op beïoek was geweest De rechter las uit de stulcken dat de getuige tegenover de politie had verklaard iat de garagehouder beschonken was geweat De getuige ontkende een zoodanige veritlawig te hetoben afgelegd Hij had gezegd of hij dronken was kan ik niet zeggen Op een viaag van den kantonrechter deelde de getuige mede dat de garagehouder wel een glaasje op had maar den mdruk van een beseh Hiken man maakte hij niet Zou u met hem gezien zijn toestand in een auto gestapt zijn vroeg de ambtenaar van het O M en het tmtwoord luidde ja evenals op een vraag van den verdediger of de getuige den garagehouder in staat achtte een auto te besturen Het O M persisteerde bQ zijn eisch De raadsman mr J I van Doorninok was van oordeel dat dit vertioor de zaak nog zwakker heeft gemaakt en iiandhaafde zijn conelusie dat het toewijs van de tenlastelegging niet is geleverd waarom hü opnieow tot VTÜspraafc concludeerde De kantonrechter zal over veertien dogen schrifteUik vonnis wijzen Verhuizingen Ixlnnen de gemeente W G Scholten van Krugerlaan 133 naar E J Potgieterstraat 133 R A J Steenland uit Regentesseplantsoen 23 naar E J Potgieterstraat 29 C Koolmees vati Jan Luykenetraat 2 naar Walestraat 13 B van der Linden van Gr Florisweg 82 naar Bodestraatweg 70 D M Gibbon van Boschweg 24 n Kuiper traat 34 J Grohmann van Spieringstraat 73 na t 15 W A Koster van Gr Florisweg 2 naar A Dekenstraat 7 B Goudriaan van Mosstraat 30 naar Uesellaan 110 W J Sirre van G L eustraat 5 naar Staringstraat 10 M Thesingh van Kon Wilhelminaweg 163 naar C Htiygensstraat 154 L C Ammerlaan van A Baksteeg 11 i ar Vierde kade 56 N van Eijk van J FbiÜfisweg 4B naar Spieringstraat 73 Ongewenschte bezoeker Een bewoner van den Korten Tiendeweg beeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van een flesch slaolie uit de aan de straatzijde gelegen iMuken van zijn woning Uit vroeger tUden SODIMMJn CÓCBANT kaUIDE J7S AJUt GELEDEN Uit een ingezonden stuk van Een vijand van halve maatregeleD Zou het waar zijn dat ook in anze stad zooveel ziek vleesch wordt ingevoerd en geconsumeerd geluk mij door een der nederlandsche ryk veeartsen dezer dagen werd gezegd iZso ket oavêrboopt waar mogt zijn aan wie ligt dan de sehuld dat dit als t ware stratfekios geschieden kan Is de politie magt voor het toezicht niet toereikend of niet geschikt daarvoor Heeft de stads keunrteester geen genoegzamen tyd beschikbaar Mogt feitelük blijken dat de keuring van vleesch niet voldoende wordt toegepast zoadat wü ingezetenen van Gouda gevaai loop i onze beurs en onze gezondheid te den bedreigd dan wenschte ik wel dat of niets hoegenaamd niets dan het gewone politietoezigt zal gesdüeden waardoor noodelooze kasten zouden worden gespaard of meer afdoende bepalingen en strenge handhaving daarvoor werdej toegepast 80 JAA GELEDEN De heer P Nortier is benoemd tot leeraar aan de AmiMchtaechooi te Amsterdam Te ZeveaJiuizen is BverlBd i deoudstrijder ridder van het metalenkruia A Huurman io den ouderdomvan 92 jaren Tot gemeente arts te Hekendorpis benoemd de heer dr ITiier arte teHóenkoop 85 JAAR GELEDEN De R K scholen Westhaven en Spieringstraat zijn beide met ingang van 1 Januari 1917 in twee zelfstandige scholen gesplitst Voor dien datum bestonden ze uit twee af deelingen A met negen leerjaren en B met zes leerjaren De leiding der school voor M U L O Westhaven is opgedragen aan de eerw zuster Jacqueline en die voor gewoon lager onderwijs Peperstraat aan de eerw zuster Patrici De heer D W J Ruiters blijft belast met de leiding der school voor M U I O voor jongens Spieringstraat de heer I J Doeleman is tot hoofd der school voor Woon lager onderwijs benoemd aiajMamMa EUROPA CMiTWAAK Burgers van alle landen zijn aangetreden in een frtmt tegen het gevaar dat uit het Oosten dreigt Zij die zich willen aanmelden voor het VrijwiUigers Legioen Nederland of voor de Waffen S S kunnen zich voor inlichtingen vervoegen t ij de afdeeling Bevolking der gemeente secretarie Stadhuis Gouda Mli mi laaiKNasHnaaMKai Oude vrouw in brand geraakt AAN VERWONDINGEN OVERLEDEN In haar woning aan het Houlmansplantsoen ia gistermiddag omstreeks 3 uur da alleenwonende 76 jarige weduwe T Neth Jongeneel in brand geraakt zij is aan de gevolgen overladen De vrouw was bezig de kacliel op te stoken wat zy deed door er met een pook bovenin te porren Hierbij berit z ij zich te dM it over de kachel gebogen met het gevolg dat baar kleeren vl vatten Met brandieode kieediag liep de vrouw ktai buis uit waarna een Ixiunnan liaar in de doot duwde ea aldus de vlammen doofde Dokter Beaame heeft de eerste hu verleend waarna de vrouw per auto van den G G D naar het Van Itecson ziekenhuie is gebracht Zij heeft einstige bnodwooden over baar fleheele iidjoaóa Hedeomftügea ia üi aan de verwondingen oveileden Burger jke Stand Januari Matth s zn van M vanDtfest en J Durtland Doeiestraat 14 Januan Henderika Josina dr vanC B van der Ree en W Donk GoH e 182 Getroawd 7 Januari J Noqrlander en A Bro huieen Overleden Januari Wüknipie Boete wed C van Egk 71 jr Januari Jakob Molenaar Jr 8 Januari Jan Hendrik Behont 10 maanden Scholing in bereiden van volkorenbrood cimms VOOR de bakkehs Gistermiddag is hier ter stede een scholing begonnen voor bakkers in het bakken van volkorenbrood Deze scholing gaat uit van den in opriciituig lijnden rijksvolkorenbrooddienst en heeft ten doel deze broodsoort meer ingang te doen vinden omdat dank zy de aanmerkelijk hoogere voedings waarde daardoor een betere volksvoeding wordt verkregen De opzet was de eerste reeks scholingen in plaatsen met meer dan lOO OOO mwoners te houden maar daar er in Gouda en omgeving een zeer groole belangstelling voor bleek te bestaan heeft men hoewel nauwelijks begonnen ook de bakkers uit Gouda en omgeving er in betrokken Een dertigtal van hen groepeerden zich gistermid dag in de bakkerij van den heer T Rook aan de Constantijn Huygensstrapt om de heeren J Veenckamp en J F St Ie uit Amsterdam die de scholing verzorgen De heer Veenekamp gaf theoretische ep practische les in de bereiding van het volkorenbrood zooals door den ryltsdienst bedoeld dat in afwijking vaa het reeds in den handel zijnde volkorenbrood niet met gi t maar met zuurdeeg wordt klaargemaakt en daarom een lichtelijk zuren smaak heeft Het zal bestaan uit 50 tarwe en 50 rogge zonder toevoeging van een of ander Het blijft bijna onbeperkten tyd versch en is ook niet kleverig of nat In zijn toelichtingen by zyn aanschouwelijk onderricht gegeven wees de heer Veenekamp herhaaldelyk en met nadruk op de noodzakelykbeid van het voortdurende gebruik van den thermometer bü het klaarmaken van het vclkorenbrooddeeg daar zonder nauwlettende inachtneming van de voorgeschreven temperaturen geen goed product zal ktmnen worden verkregen In de tijden dat het deeg moest rijzen alvorens het een volgende l ehandeling kon ondergaan en de heer Veenekamp daardoor moest pauzeeren hield de heerStahle een interessante aanvullende inleiding waarin hij o m betoogde dat onderzoekingen hebben uitgewezen dat sedert het begin van de negentiende eeuw het tijdstip van ipvoermg van het jvit brood waarvoor niet meer de volle tarwekorrel werd benut de cónstitutioneele gezondheidEtoesland der menden sterk is achteruitgegaan Het slechte gebit groote nervositeit maag en darmstoomis en andere z g beschavingsziekten noemde hij de kenmerked daarvan Een en ander wgten de deskundigen daaraan aldus de heer Stale dat door het verwijderen van kiem en ztmelen bij de meelbereiding voor het lichaam noodzakelyke chemische stoffen en vitaminen werden verwaarloosd In het volkorenbrood worden deze nuttige stoffen echter weer opgenomen Tevens hield de inleider een beschouwing over de voordeelen van het recept van den rijksdienst en voorts aette hij uiteen hoe de deelnemers aan de scholing de erkennmg volkorenbroodbakker kunnen verkrijgen Prijslijsten van vleesch en vleeschwaren AFSTOSPEUNG NIET MEEB NO MMG De cranmissaria van politie wijst verkoopers van vleesch esi vleeachwaren erop dat in verband met intrekking van de desbetreffende besluiten de prijelijsten voortaan niet meer door de gemeente worden goedgekeurd en gestempeld zoodat de nog aanwezige gestempelde prijslüsten moeten worden vernietigd Thans moeten de verkoopers van vleesch en vkeschwaren elf door hen H gemaakte prüsiijsten in hun zaak ophangen of de vleesch en vleeschwarenpryzen in overeen tenuning met de officie le publicaties door den gemachtigde voor de pryzen welke in de nieuwsbladen worden gepubliceerd Griep en o oris Sanafiirin q g Hetft Hi rhü mnj aar goede n be trouwbare uitwerking Buiaje A Oct Iflgcz Med O aOS MARKTBERICHTEN VEEMARKT GOUdA 8 Jftti Aan vocrd in totaal 367 stuks waaivan 39 magere varkens ƒ 18 23 p stuk 90 biflcea il per sttilr UI mmlercti 17 Duciilere lulvnren 8 cn lulveren 114 schapen owerKnamen door M V iLC M bolu ken en ilcn ƒ IS par atuk HafMtel stuc 4 SPORT ffVKXBAL D VAUKt In het Diaconessenhuis De Wijk is gietermiddag op 40 jariian leeftijd overtedeo de heer D Valk aBiier scheidsrechter van den Ncderlandschen Voetbalbond en van de Afdeeling Gouda Een ernstige kwaal die zich een zestal weken geleden openbaarde eloopte het lichaam van dezen aetieven scheidsrechter die menigmaal ooit in Gouda en omgeving wedstrijden tieeft geleid Het laatst fungeeVde hij op U November jl by Schoonhoven 2 O NJV ï Z iftotlel k oveisdiot zal Maandagmiddag halt drie q de Algemeene Begraafplaats worden ter ruste gelegd PUATSaiJK RIEUWS Alphen a d R jn HAAGSCH GERECHTSHOF H nSelin t J A Vallentgoed uit Alphen aan den Ryn had kunstmestibonnen k 9 t hetgeen stndbaar ie De rechter ki Den BaMjiad feii veroorderfJd Joa twee gevangenisstraf vïfcAelk dachtef irn apger Beroep feit feeU iSelcnide hij wel dachLe nd Sat hij veel té zUfaar was gestnaft l Anderen kregen een geldboetAveor iietaelfde feit en de kunstnnest Iroovendien niet aan de distributie onttrokken Maar de advocaatgeneraal wees erop dat in totaal toeh 300 bonnen ziJn verhandeld welk aantal veel te groot is voor een geldboete zoodat bevestiging van het vonnis werd géëischt Het Hof lai over 14 dageen arrest w j en ALS NT 25 JAUG JUBILEU VERZeKERINGSA Bergambacht het feit agent van chappy ht den em geluk te zij als blü een medaille ng De heer A G Prins herdacht dat hy 25 de Levensverzek Utrecht was De jubilaris een bez wètischen en da ken van waardeer en een geschenk onder couvert aan Ook van andere zyde ontving de heer Pruis vele blipien van sympathie Bodegraven GERCCHTSm TC S GRAVENHAGE Claadcatieae bandeL Tot een jaar gevangenisstraf was H TdIs uit Bodegraven veroordeeld vanwege den cianda bnen handel die j gedreven l t jWL verkocht woTstt MptfV n T t ov I Jhte doet h keA TO zwaar héCb te aOv generaal wasl het liet eens De verd chte had een geldboete vanff 150 ge Dat be K o iAaiaihtpf het etgi ingeziel daarmei ai eerd had maar dat hielp blijkbaar niet zoodat een gevangenisstraf noodig werd Spr vorderde bevestiging van het vonnis Se verdediger pleitte clementie Arrest over 14 dagen BosluKHi E paoBrTiiiir n eb Gisteravond werd in bet R K vereenigingsgebouw de eerste jsBarverga lering gehouden van de vereeniginjj De Proeftuin De voorzitter de heer J Zwaiien dijk gewaagde met dank van de croote medewerking vooral van het Rijk en Ie gemeente Boskop de mli nd xemeenten alsmede an alle plaatselijke vereenigiBgen op tuinbouwffebled waardoor de reorganisatie van De Tbans ie zijn ver laris voor gedeelte komt ook erzoek te ver Proeftuin tot De Proeftuin j l bouwd de boi4Ddi een lnboratoqiu4 l is lijk en hel De krachten indhet oi riditen zijn Jewneenu dus wij zijn Kerced om te beginnen Het doel is om ur t vervolg de cultuur te beproeven an nieuwe en aninder i ekende plan tenwtorten n vtiriHeiten bepaalde sortimenten te forcearen proeven te nemen in algemeenen zin de Bo koop sche culture betreffende o a grond onderzoek bemestingsproeven onderzoek met betrekking tot plantenziekten enz aeHhnmten van Maag voor ie Boskoopsdw ultnres aan te plan ten Dr E T laeoM direcMir der R ka WlnbouwBchoal Irahanddlde vervoU i t onderwerp Het veraehil In saiaea s lling van fcagger en veenaarde M de diverse jwlders Daarna spr dra W Kruyt ovw Het gekruik van groaU taffen en tot riat da fceer J Zwartaadijk over Hoe benutten w de mestt stoffen welke nog verbrygbasr zijn BinuAs womiia In den nacht v4n iDsdag op Wowi dag ig Ingehroién ten huize van de familie Voakuilln aan de Puttekad VeraiiBt wordeif eenige kleedinpitnkken sieraden en een bedrag aan geld VER BB BaOEOOPS E BOSKOOP 7 lui Diversen per boa Tros Chrywanteil a 19 et Mabonlablad 11 30 ct lAadraiaeda Vt et l runuallrilobatakken 100 ctrJ or tjthiatakken 40 et naasirecBt BLVEREN JUBOJSOH BU ra GEBRS BAKKER Da heer B K Mark gahuMlgd De beer B M St 4t heatbewerker hij Oebr Bakker en onen alhier wag Dinadag net zijn echtg Qoote ten iiuiza van den heer A Bakker oudsten flririant genonrligd om in tegenwoordigf le j atgn 1 te ih eren VOO te mg a ial4k S df jornr namenèSeljn nio hartelijke bpw rdini n rlH Hij zeide dat lyt liiennt verband vaii den heei firma sfeed s een Zelfstandigheid en pliciïTSgetrouwhpid waren de grondirtajüen van zijn we k Vlet de beste wenschen bood de hner Hakker ajs stoffelijk blijk van waar leerijig een penduleklok aan Hel personeel overhandigde een ge fchenk in couvert Vfede namens zijn vrouw dankte da jubilaris voor de gesproken woor kin en de gewaardeerde geschenken Nieawericerk a d Llssel UITVOERING VOLKSÖNDERWUS Woensdagavond gaf de vereenigin Volksonderwijs een uitvoering in de zaal van de heer J Boeropfdie goed bezet was De heer A Dijksman opende met een hartelijk a lkom en schetst ie financieele m ilijkheden waarmede de vereoagiA te kampen heeft Hij sprak de h öpluit dat zich vel nieuwe leden zo dA opgeven Opgevoerd w d Bet stuk Als een kwartel De riuea werden door de spelers uitsteke jhpeeki vooral d vertolkster van Se doove kwartel mocht veel bijval oogsten In de pauaa gaven zich twintig nieuwe leden op Ouderkerk a d UsseL WAGEN MET TWEE PAARDEN IN DEN USBEK Gned af geleapoB Noordegraaf bet dat de paarden ging het heele helling en sti was gelukkig paai den gerairict dissetttaom en zich vrij te weifcai De dieren konden daaiop door den bestuurder die niet op den w gen zat faytijde worden los gesneden Een kraanwagen heeft het voertuig dat ongeladcn was gelicht De schade viel mede BooidmUctrBr i O Wi CtaK iaduüeur r Heter Ooiida W ntei OouA n Oaulralual Doe bet nut W oog gaan obonné op da Cknidsche Couront nog hadan op ooa bet Buraau uuurr 31 GOUDA nur 27 5 ot bif da oqentsn elders Jiisr éim ep 4m heogle wil nHIvMb UMsI ve Diaadi0nuddag wüde de bestuurder van een met twee paarden bespannen veewagen van den vrachtrijder F den Hollander uit Nieuwerkeric a d Ussel aan het begin van de afrit naar het erf van den laiidt iuwer K Vonk ig keereru Door tialetaiTig waren i van de dykden Ussel Het water Een der eld tusschen den agen maar wist FKUlLLKTÜN SU TOOiï UMI WIS IS I Ucrmadsu iMdML goi nsvwi ndhB n Bc Momber I oaan der tm ét Man ito rt a aduh e vta mam Hier Itan nngeeft m plant xe mlddea tuuehoi na In op den grond Flauw wappert het ntraowde n dwH4lawv la ém aach tH Marmriad Itn aiaao la da toatfag ea tttmfm ém MÜMriraa gnit QmS Bomtat aart er pista ac aa aclMk 2 x heiaTutt dan laidIpruar w ke aaast me laat en elke ap d aptvanger ia aaagedotan Idinkt ï jchtlg het ffirtmusTooa Nederlandf wltallfl het verre vaderland aeoMa ie op dit moment gemebt om s met bet volkslied te verrassen dat Bu langs ooxlehtbars draden dooa het oneindige bedal tot óns Komt en plech liddaprdur Marsiandfrtisp int müB Dit Is tig nimmar la de ocaaa ga kend zweeft Bel kort ring Ie van de levea Ziae helraas aae aeg klonkcB Als kal 4t wmmi mx ia MiliryiniiaiililMl p Sc tMnre pteacet Harsl Op hal maasait Set Ja aaam ao de Nedolaadaehe mgtttjpt tieztt asemt van one aiemse fcnUSIs Mtars is het mij a B betoctte uitilnÉUng te n en kan aa iB ge t wel e na aa di e daiddMarheld ea ersiigils Daakbaarlwid ta de allereerste plaats jegens Hem Die jullie gedurende Je moeilijken en gevaarvojlen tocht heeft geteld en beschermd maar daarnaast ook dankiwerlMid Jegens n wakkere oemanning van de Aalbonie Fokkfer U hebt u met voorbygaan van eigen ptrsoon geheeMriUen inaetteo om onder leiding van uw commandant Ir Peter We stdijk deze grootscbe daad voer het vaderland te volvoeren Gedurende uw gevaarvolfen tocht hebben onze gedachten en die van de geheele wereld u verttezeld en al staan u nog vele gevaren te wachten alvorens u w er op aardf zult zijn teruggekeerd al Zidlea wa aog aaeeten atwaehtan la koa van eenig pcsctiadi aut zal haanai ztjn wfl a na laads enae waime li hsM benSrt Ow inraar mat gaMcae ta ene tüka r Ja k Hartnan wieas geaiale vXMuBSat ons ia stsat heeft gesl u ep uw teekt te kisMiwi vargeEiÖaB an die ket aas R ogd0k h ee ft asmsakt a Msteriscke eaktHr vadertaad Mr fa onze beste wenschen vergezellen u op uw verderen tocht Ga zoo voort tot heil van het lieve vaderland dat zicb vandaag ten aanzien van de gAeele wereld aoo geweldig trots en gelukkig voelt Als de minlsterpresidoit Is uitgesproken dankt Westdijk voor de gebrachte hulde en dan spreken we om beurten eenige woorden tot onze landgenooten en tot onze familie Daarna is het otfioieele gedeelte afgeloopen en met een handmicrofoon aair een Iknge lijn loop Ut wat rond om myn luisteraars maar weer eens van een verslagje te voorzien Al pratend loep ft ever hH loodbmtaa bagroeiad van den bodcni Als ik kak om het Bsder Ie hek Uk zie tt did kei vreemde eas nahekenfl plaatjes Ze zijD spo dar ea staig als M Scüdi ze aaSa ved Mehwr ca getrawaacr Jk zou ket kaart w Dit Is vrQwel het schijat te grbeiea In tal dé slii n iiiii g i fttol mam wa an den is Mam niets mMn te ken aa daar ket graolsle SlHl ni Mars deze harde w mdhe uia a Idaur kedt geloof St il dat ket e de heela planeet zoo gesteld zal zijn Ik moet wel zeggen dat die intense leelijke kleur allesbehalve prettig aandoet Het is erg vermoeiend voor de oogen en het heeft iets enerve ends Iels waardoor Ja ie aiet op Je gemak gevoeU Zooeven vertelde WestdÜk me terloops dat bU booUpi bad en vreemd nu veej Ik bet bij me zelf ook opkomen Zon dat verband hou den met dfe kleur of zou het komen door de droge benauwde tacl welke hier veel zwaarder schijnt te drvfÉdcen dan op de aarder Terwyl ik zoo door den microfoon loopte praten valt me opeens op dat ikdoor de koptelefoon welke ik ter controle heb opgezet mün eigen stem niet meer luwr Er te bUJkbsar eea dciact et ia iemairf U tmia Sa a aet miJa MsSimi al m lai f lerag Zm itia zdMT sllsanssl aan Saa anSiil ik ga ket tragia aa ea iH aaar s sencabiae Ik aa Ss taascksatav oMa aa It iml aBa M Maan tt staar ndddea la Sm laap vaa eea iaalBa swai ls laedvee B ea maak het ja s tgl Sa arcMtiache dam van Jaiï Üeklng maar hwd e Ihhiden in de hoogte wil Je fiaagt kü er scherp aan toe Verbluft breng Ik de banden oinlioog Met eei wreedea spettenden lach k JW bü me aan Wat beteekent dat altemaaif hmagik er met moeite uit Wel het beteekent doodeenvoudig dat ik met dit toesta alleen weer naarde aarde terugga en dat JiJ me dearfa Ite gewaardeerde medewerking zult verleencn zegt hU quasi vriendelijk Waar zijn de anderen e Westdiyi en de prol zijn Juist komen vertellen dat ze voor een uurtjeweggingen waijt ze schijnen in de verteiets interessants gezien te bebl en Nou Du hHa ia ki aast hem gaan Bggcn Oaa z Wert hoona Itoe da koerMe alet Je hak Watter eek eek niet hoeren gaan WcTs van een geluiddemper gelioordT Maar als ik weiger heb JU geen Haak e alet keaoigS dan kom te r lock weL Ik hea heasck veol linkw daa ik saa daa buttcnkaat oitzia IbMwei ik meet toegevea dat het dan niet aoo geizwkkdOk gaai Ik lou dvtudve Je tni p tnntengewom op prQs Opeens begint het tot me door te drln1 gen dat er verband moet liestaan tusI scben dit en een ander voorval dat Oc bijAa vergeten was Wonlt vtrvotffd