Goudsche Courant, donderdag 8 januari 1942

DONDERDAG 8 JANU 1242 ïSS te S e roZ OISTRIBUTIENIEUWS egen toewüzingen bü het distributiekantoor heeft Ingeleveid In dat geval zal de handelaar te zijner tQd fas de gelegenheid worden gesteld om op die toewüzingen de voor dagelyksch gebruik bestemde aardappelen te betrekken en deze op zün beurt aan den consument af te leveren telkens wanneer één dtt bonnen 05 t m 14 wordt geldig verkloInL Tintelende oogen yier dp0Bh vtn hoofden vastberaden 8tai pen time cn le oofoi Zt at n l t Kenmerk van den man dlc wact wat bt U die zich eereed maakt iUd doet te bereUen dwmr door alle moellUfclieden heen ZD it n bet bewijs dat die oozen Khcrp llen dat In dl hoofden zich een atoutmoedlg plan evormd heeft dat die achreden zich richten naar een doel dat bereUt zal worden al dreisen er gevaren al moet desnoods het hoosste offer ebracht worden ISet tintelende oofcn en fier opceheven oefen Eoo stonden z aansctreden onoe vrywIUlgeri In hel Oosten toen zö enk e dagen leleden door Mnssert leinapeetacrd werden X aar stonden zy onlMweeglUk en stram Z rleduiaend Holiandsche Joncens sereed zich tn den strijd te werpen tefcn het bolsjewisme Landfenoot weet t wat het segfen wil Beseft tn wat het beteekent bIJ 2S en meer graden vorst tegen sneeuwstormen In te vechten teaen l enden moordenaars die worden opgejaagd door bloeddontlge commlssariisen En toch KtJ zuHen blijmoedig ten strUde trekken met tintelende oogen en fier opgeheven hoofden omdat zij er zich van bewust z n dat de toekomst van ons volk en van ons vaderlarM In hun handen ligt ZU weten dat zü hiermede een duren plicht ver Tinen en dat atj als nationaal socialisten dezen p lcht moeten vervullen opdat ons volk weer vrtj zal zUn en ons vaderland die plaats In het nieuwe Europa zal innemen die het toe komt Maar Inderdaad Undgeroot u hebt gelUk Ook uw oogen Untelen Ook gtj draagt het hoofd fier opgeheven d u s Is ook uw plaats In de gelederen van dit legioen Aarselt dan niet langer maar meldt u aan ba het Vrljwinigerslegioen Nederland Ko nlngmnegracbt t te a Gravenhaje Uw bontmantel Uw bontmante kunt u misschien nog niet bMchikbaar stellen voor de soldaten aan het f ostfront maar een bijdrage voor de Nederlandsche ambulance aeker Doe daarom vandaag wat u zich reeds lang hebt voorgenomen Stort let meer dan u kunt missen op girorekening 117600 Nederlandsehe ambulance Komnginncgraefat 22 Den Haag Nederlandsche Arbeidsdieittt Het beten ndOdig voor de wanden vaa dq tunnel in den s tSravendükwal te HotterdHn wordt over een langen afsUnd na r do plaats van bestemaaing geperst door buiren Arbeiders met lang e st 4tken stampen het beton aan zoodat het ook de kleinste holten opvult PoivDOon Bo EB 18 NOG PLAATS VOOB VBUWILLIGER8 Een beperkt aantal ongehuwde manneUjke Nederlanders van 17 t m 23 jaar kan nog worden geplaatst in 4e i amjjen van den Nederlandschen Arbeidsdienst De gelegenheid tot aanmelding voor vrijwillige dienstneming bluft voorloopig tof 14 Februari a s opengesteld Degenen die zich aanmelden zullen voor zoover er plaatsen beschikbaar zün per 2 Februari aj worden opgeroepen De overigen zullen per 1 Juni 1942 worden opgeroepen De aanwüziging voor opkomst per 2 Februari resp 1 Juni 1942 geschiedt naar de volgonle van binnenkomst der aanmsldingen ZÜ die zich dus het eerst aanmelden kunnen per 2 Febr worden geplaatst Aanmeldingen die moeten geschieden bü gemeentehuizen arbeidtbureaux meldingbureaux van den N A D of bij den staf N A D afd Vil Gevers Deynootweg 59 te Scheveningen moeten uiterlijk 15 Februari 1942 bü den sUf N A D zfln CH AKKNWASSCHCR DOOD GEVALLEN GietenmoTgen is een 44 jaTiige giazenwasscher die op de derde étage van een perceel aan het Sarphatiepark te Amsterdam zijn werk verrichtte kocne i te vallen doordat de ladder uitgleed De man weid dood opgenomen EEN mSTOBISCB JAAB Bedenavond van 19 4S 30 00 uur spreekt Max Bk kzül via den zender Hilversum II in de serie Brandende kwesties Be andeld zal worden het ofiderwerp Jien faistoriacfa jaar OE LEIDEB DER N SuBL ÏH BBRLUN De persdienst van d N S B meldt Nader wordt vernomen dat de leider lier N S B vergezeld door Genera 1konimissar Schmidt rn ü n gemachtigde H W Muller Lehiiing te Berlyn werd ontvangen door Beichsminister dr Göbbels Beichsinini ster Koscnberg n Heichsarbeitsiciter llierl BST BCfilUP PBNSION De ecretaris gcnersal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart heeft bepaald dat in artikel 1 van de hotel café restauranu en pensiont eschikking no 2 eerste uitvoenngst eschikking de begripst cpaline voor pension wordt geleren T Pension een inrichting bestemd tot het tegen betaUng verstrekken van maaltuden en van logies voor langeren t jd vo doende aan nader door den directeur te stellen eischen Deie beschikking treedt In werking met Ingang van 8 Januari 1042 De directeur van het rijksbureau voor het hotel café restaurant en IKnslonbedrIjf maakt na verkregen machtiging van den secretaris generaal van het departement v in Handel Nijverheid en Scheepvaart iMkend dat In het Indeellngsvoorschrlft no 1 artikel als vrtrt wordt gelezen Onder de rubriek penaton orden t tl het OM DKN BVMiANIABEBBB De uitslagen van gisteren lulden Kmoch V d Tol lafgebr partU l V T d Td KorUevef 0 1 Hokuerda Kmoch O 1 Mulder v I eens Ddkstra Kramer 1 gplnhoven Ploegfi 1 C Ploegb Mulder v iMns DOkatia afgebr Serde ronde KorUever Ploegh 1 0 Kramer Spinhoven 1 0 V d Tol Hokwerda Vr Vi SUnd na de derde ronde Inidt XmoA 3 p Kortlever 3 p Kramer S p + afgebr partij Spinhoven I p Ploegb 1 p Hokwerda a p + afgebr partM d Tol Vi p Mulder T I ena Dykstra O p CoDJFxigtit N V Bottcrdaaucb Mt u sblMl IMI SECHtWKEN OE MOpRD AAN DE FRANSCHELAAN terottSdam Van Aart met een halner neergeslagen ïfnilUtMMt Ai de IMBKI wn een helaan geeft iMpecteur MeiWr etn Ltnaettu va den toeitaiHi gooab hii dien a en aantrof Verfw e SL Wflit dan aan hoe hy irh ia de keuken t erond om brood en vnffi kla r te mak P en van Aart to to huirtamer PloteelmgJiorde SL een bona en toen hy de Cam r binnenkwam la van Aart bloeiend op den gnmd De mannen hebben daarop btóediporen die ook op den muur ten wggewas8ch m wawna zii het lük m den kruipkelder hebfi iekfd SI verklaarde nadiukkeliik Si 4j btf deze gelegenheid v n uk voor bet eerat aanraakte Op een vraag van den preadeot antwoordt verdarchte dat de bloedsporen dje op D a kleedin zith aangetroffen tilden bet neerslaan daarop gnomen moeWn zün Van Aart wa moe zoo eing SL vertier en ik veronderstel dat fui met z n banden onder het hoofd gesteund aan tafel heeft gezeten Toen ik kwoBi binn mnncn gtond D bu het lük terwül ïUn aonen tlap neerhingen Daarop knieldaiiAj naast het acfiaam neer en kneep van Aart vervolgenc de keet dicbt Dan geeft D opVustigea toon en uiterlijk geheel onbewogen Zfln verklaring SL heeft van Aart met eemge slagen neergtiveld en vö volgen heeft verd SL geholpen bet lijk weg te dragen Niet SL maar flt aldus 0 heb hfrt lijk l j de beenen gedragn terwjjl SI het onder de armen had We zaten aan de tafeL ik een eindje van bode anderen af toen SL van Aart van achteren plot lin eenige dagoi mit doi hamer gaf Dr M Stiaub legt medkche verklaringen af Getuiae meent dat het waarsdignlijker im dat met een kolenschop dan met een hamer is geslagen De hamer was volgene beide verdachten met een doek omwikkeld Hoa dinq ectcur J V Tas gaf als zijn mecoing te kennen dat de slag van achteren is toegcbrAcht President Verdachte SL is finksch Zvu de slag van aditered llnksdi zijn tiMigebradit Getuige Dat is Tolgcna mq zeer waarschijnlijk Middagxitting De middagzitting werd aangevangenmet de vora taettioK van het getuigenverhoor Eenige bedlenden van de chemische wsssdmij Tempo te Amsterdam verklaarden dat op 16 November 1940 een eostuum ia gebracht dat met bloed bevlekt was toebehoorend aan veroacbte O dat gereinigd moest worden Verdachte ontkende dat er zooveel bloed aan het eostuum heeft gezeten Hij heeft het voortdurend gedragen en volgens hem is het niet Zaterdag 16 maar Maandag 18 November bü de wasscherij gebracht Vervolgens legde de vrouw van verdachte SI P Hillebrand verklaringen at D was op 16 November 1940 bij haar gekomea Van Dijk met wieo zij samenleeft heeft een eostuum voor D gekocht Getuige verklaarde dat ZIJ geöi bloed aan het eostuum heefi gezien en ook dat lü het eostuum pas Maandags naar de wassch 7j had laten brengen De volgende getuige was mej IL A Beyer die verklaarde dat SI jarenlang is opgetreden als souteneur Zij beschuldigde SI voorts zijn vrouw te hebben willen vermoorden Verdachte SL verklaarde hieriq dat de vorige getuige alles heeft gelogen Hij wees er op dat D den tijd dat hij door de politie werd ge ocht heeft besteed om getuigen te bewerken Hij ontkende de souteneur vM zün vrouw te zijn geweest De vrouw van § L nogmaals voorgeroepen zeide dat SI met goed bij het hoofd was Bij de Hembrug is een aantal jaren geleden ee ontploffing voorgekomen wsMrbü een man om het leven is gekomen Getuige vé klaarde dat SL haar heeft bekend de ontploffaig te hebben veroorzaakt Voorts aeide getuige dat SI haar met een dolk bad bedreigd indien zij niet met hem wilde trouwen Uit angst wa zü toen maar getrouwd Zij was feitelijk altüd bang voor hem geweest Jarmlang had SI geleefd van de ontucht vil zijn vrouw zoö ging getuige ven Vreeasde hoaiing vaa getidge rvolgens werd gehomrd de koopman J V d Berg te Biuuum wiens verhoor Dinsdag was afgebroken Toen Van Aard op 12 November in Den Haag kwam werdM de besprekmgen over de textielwaren voortgeiet in Terminus Van Aart zeide de party te willen zien waarop het geiheele gezelschap met den trein naar fSotterdam is gegaan D gaf getuige hier f25 voor zijn bemiddeling In Rotterdam is eerst een café bezodit waarna beide verdachten en van Aart JUi vertrokken om de partij te gaan bekijken Van Aart zeide tot v d Berg over een uurtje terug te zullen fyn Toen de masnen om zeven uur mpg niet terug waren j V d Berg naarl pussum vertrokken President Ik wil opheldering waarHom u als mede ge nteresse nie in de ak niet met van Aart bent meege g an maar hem alleen hebt laten wegfgaan met beide mannen Getuige Ik begrijp het zelf ook ïet ik kan er geen verklaring v or even Getuige verklaarde voorts dat Ü reed den volgenden dag naar Breda ad willen gaan 6m te informeeren oe de transactie was afgeloopen aar daar zi n vrouw er op tegen was hij e Tst op ï4 Hoveraber gegaan k in Breda was het gedrag van d m g weer uiterst vreemd In ats van eerst naar vtax Aart te van Aart die aan de toonbank stond ttg han Jtilst vooirbijgaan Getuips liep toen omnktdelUJk door maar een jongen door mevrouw van Aart uitgestuurd liep hem achterna en vroeg hem even binnen te komen Mevrouw van Aart vroe getuige waar haar man wgs h heeft haar toen den raad gegeven willigen op te bellen Den vdigendes dag is aansifte bü de politie gevolgd Officier Vreemd vind k het XT brandde van nieuwsgierigheid te weten hoe de transactie was afgeloopen en toch ginc u den winkel niet binnenT Getuige Ik weet het niet edelachtbare het was alsof ik naar den winkel werd toegetrokken Ik stak mijn hand op ten teeken dat ik later zou terugkomen Mevrouw Van Aart zeide vervolgens dat dit niet waar was Zoodra v d Berg haar zag was hiJ stjel doorgeloop OKWBZMN KAPrmN p J VAN DER KNDB TEB WSCHUKING VAN DE BEGEERING GESTELD Het departement van Vo ksvoorlichting en Kunsten deelt mede Voor zoover het mede tot de taak dor vi Jt$voorlichting behoort de be eekenis van daarvoor in aanmerking komende rediterlijke uitspraken ook buiten den engeren kring van deskundigen te doen begrijpen wordt het wenscTCnijk geacht de aandacht te vestigen op fe onlangs door het Vredesgerechtshof gegeven uitspraak waarbi de gewezen kapitein der mariniers P J van der Ende ter beschikking van de regeering werd gesteld Er zü aan herinnerd dat deze tijdens den oorlog verschillende Nederlandsche volksgenooten deels gedood deels ernstig gewond had Daar de rechtbank te s Gravenhage Van dér Bkide onmiddellijk in vrijheid had doen stellen omdat hij naar het oordeel dier rechtbank wegens ziekelijke storing zijner geestvermogens niet voor zijn daad strafrechtelijk verantwoordelijk kon wOTden gesteld heeft de j procureurgeneraal bü het Vredesgerechtshof getracht een nadere uitspraak in deze zaak te verkrijgen teneinde zoo mogelijk te voorkomen dat deze man tengevolge van zijn kranken geestestoestand opnieuw een gevaar voor de gemeenschap zou opleveren Het Vredesgerechtshof heeft deze vrees van den procureur generaal gedee d en Van der Ende zij bet ook niet gestraft waartoe de ook door het Hof aanwezig geacüte ziekelijke storing van zyn geestvermogens ingevolge de wet niet kon leiden dan toch ter beschikking der regeering gesteld teneinde van harentwege te w ord i verpleegd Het hof beeft op deze wijze de vo gemeenschap tegen mogelijke gevaarlijke gedragingen van Van der Ende willen beschermen want daartoe is de maatregel van ter beschikking der regeering steHmg bedoeld in artikel 37 lid 3 van het wetboek van strafrecht een geschikt middel Deze maatr l is bestemd voor personen die zidi op het grensgebied bevinden tusaehen krankzinnigheid en een normale geesiesgesteMheid en die nog niet of met meer in een krankzinnigengesticht thuts bebooren doch gevaar opleveren voor de maatschapPÜ Hij brengt mede dat de betrokken persoon aanvankelijk voor den tüd van twee jaren ter verpleging gep aatst wordt in een ryksasyl een bepaaldelijk daartoe ingerichte rijksinstelling terwijl ook op andere wijze in zün verpleging kan worden voor zien onder toezicht van regeeringswiege Het voorstel daaromtrent gaat uit van het Openbaar Ministerie van het gerecht dat de ter beschikking steUing beeft bevolen in het onderhavige geval dus de procureur generaal bij het Vredesgerechtshof Deze bduindeling sluit uiteraard in dat niet slechts de persoon van den ter beschikking gestelde als patiënt verto gd wordt Boaar zeker niet minder dat al datgene gedaan wordt wat ter beveiliging van de gemeenachap vereischt is Ja dit laatste staat ook naar de bedoeling der wettelijke bepaling op den voorgrond Is de aanvankelijke termqn waarvoor de ter beschikking steUing is bevolen verstreken dan kan de procuicur generaal verlenging van den termqn vorderen waaromtrent het hof andermaal uitspraak doet en zoo vervolgens Uit bet voorgaande blükt dat door den door het Vredegefechtshof tocgepasten maatregel de beschemiing der gemeenschap m voldoende mate verzdknd is Het Nederlan sehe volkheeft er recht op te weten dat de volksgenooten gevrijwaard zijn tegen aantasting bimner veiligheid dooriemind als de gewezen kapitein der mariniers Van der Ende die blijk egeven heeft daarvoor een groot ge1 vaar itp te leveren j Vtim q misimEg zonia tg htstffen Ê9t Hg nCE Mff RRMI xidbctf ca mdereK trtffen AEX LPHÜS Ook Jiavenhoutpap via enz op den gmrtibon TumXUtX BEGEUNO OM VOOBRADIN OP tS BDIMEN De secretaiis generBal van bet departement van Landbouw en Visscherü maakt bekend dat de ter verkrüging van tort e d aangewezen l on dtn thans bon Ifll van de bonkaart algemeen In den vervolge tcvena recht zal geven op het koopen van eta hoevaalheid havcmoutpsfi tarwebb empap of rijstpap dan wel een hoeveelheid in flesschen verpakte vla waarin resp Ï60 gram havermout tarwebloem rijst maizena gustard of aahlappelmeel is verwerkt De voorraden van de voor deze pap en vla benoodigde grondstoffen bij tie papbereiders zün gering zoodat bovengenoemde 3roducten waarschünUjk slechts gedurende korten tijd en niet bij alle papbereiders verkrijgbaar zullen zijn De beschikbaarstelling geschiedt ten einde de voorraden der bedoelde grondstoffen bü d papbereiders te njimen De hoeveelheid pap of vla waarop de bon recht geeft behoeft niet terstond in eens te worden gekocht Na de afgifte van den bon kan de hoeveelheid op verlangen in gedeelten worden afgeleverd büvoorbeeld een liter per week in de viMTiveeksche periode gedurende welke de voor gort aangewezen bon geldig is Voor de hierboven graioemde pap en vlasoorten geldt dus dezelfde distributieregeling welke is getroffen voor gortpap VERCENGING GELDIOHEIDSDDIJK VAN VE11ION H RANTSOEN De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherü maakt bekend dat de geldigheidsduur van de met vet half rantsoen 28 Dec tot 3 Jan gemerkte bonnen welke zün uitgereikt aan personen die zwaren en zeer zwaren aïbeid verrichten wordt verlengd tot en met Zaterdag 10 Januari as Tot en met dien datum geven elke twee van deze bonnen tezamen recht op het koopen van 250 gram boter waarbü de gebruikelijke reductie van 22 A cent zal worden verleend Winterbevoorradtng van aardappelen stopsrezet VOUMENDB AARDAPPELEN BU DE BEVOLKINGSCENTRA OPGESLAGEN Eenigen tüd geleden is voor particulieren de mogelükheid geschapen om een wintervoorraad aardappelen op te doen Tevens werd daarbu medegedeeld dat zü die niet tot opslag zouden overgaan er yan verzekerd konden zyn op hun bonjien het gebruikelüke rantsoen aardappelen te kimnen betrekken Om deze laatste belofte gestand te kunnen doen zijo bü de bevolkingscentra groote reserve voorraden aardappeleta opgeslagen die thans reeds voor iedere stad voor ten minste vier weken toereikend zijn terwyl de aanvoeren voor de dagelij ksche behoefte normaal blyven doorgaan Met de bevoorrading v tv particulieren is voor zoover het vervoer zulks toeliet zoo snel mogelyk voortgang gemaakt Door particulieren is in de dichtbevolkte consumptiecentra een veel grootere wintervoorraad gevormd dan gebruikelük was Het aantal gezinnen dat gezien de atstempeling der l ono n alsnog voorraadvorming wenscht is evenwel zoo groot dat indien daaraan voldaan zou worden de wintervoorraad vele vele malen dien van noifmaal zou overtreffen Dit nu moet oris verschillende redenen ongewenscht geacht worden Daardoor zou om onie kle i aardappelenvoorraad te veel worden aangetast De klei aardappelen vormen onze meest houdbare aardappelen en die moeten we yoor de algenieene consumptie in de laatste paar maanden van het seizoen bewaren Daarorn is besloten de winterbevoorrading vkn particulieren thans stop te zetten Uit het bovenstaande bUjkt wel dat zelfs bü invallen van strengen vorst geen gevaar behoeftr te bestaan voor een stagnatie der voorziening Consumenten die op hun afgestempelde bonnen geen opslagaardappelen hebben ontvangen kunnen deze bonnen op de normale wyz gaan gebruiken zoodra de betreffende bonnen voor het betrekken van aardappelen worden aangewezen Zü die in strijd met de yoorschriften htm afgestempelde bonnen zonder daarvoor aardappelen te hebben ontvangen aan een handelaar ter hand hebben gestekl zullen goed doen deze bonnen van den handelaar terug te vragen Hierbü dient men echter rekening te houden met de mogelükheid dat de handelaar deze bonnen niet meer in z beJit heeft doordat hq ze dKlil Gfr nft HM ifain lomra mktrkamimi L UrrKNIPPIN EN EWARBNI GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDJELEN 1 Basciilkbaar per persoon Btt dar ol ids bocosn Oa raeU ap bMImvsn van Vm Vm MVm Vol 1 Staar Ulaar aoiaar aanan s Januari Urn 1 Januari t m Brood tabak fa tttdvak van Mo waak OaA Brood HB Brood 4 rants i H rants i U II U RaBt OA Vleesch 023 Vleesch 1 rants j i Rants 1 11 k f Vlaaacii of vLwaran U M H 2i raats OSA Aardapp AardappeMn u H H 1 028 Aardapp Ik Aardawialsa Suiker 1 t 1 kg n OM t m M Jan nst in tüdvak van vier reaoa IM Algem 1 kg 1 1 1 l K 01 C of 01 D Reserve n gram Cacao 0 80 gram 189 AtgND 900 gram Jam HO 8W 900 800 iSS 186 Itn 188 Al 1 ranta Bloem br gebak 4 4 4 4 OI8D 03D Re 250 gram Kö t 1 MO 190 Algem 250 gram Haverm of Fwilvr ISO 280 280 280 lU Algem in Algem tSOgram Gort aao 280 280 200 100 gram Vermis of aoala 100 100 M 100 nv 11 tm 183 Al 100 gram Xaaa 800 900 800 800 OlA tm 0 A Melk I ill Melk u 14 IKv OIB tm 043 Melk 1 H Hter Melk T t 1 Utar Boter BetarBMtta I In tQdvak van 9 dagen Boter I1Z5 gr m Vet 1125 gram 12 260 1 280 1 280 iiau f1 Das t m 81 Jan IMt ST Boter 1 125 gram 87 Vet 1125 gram Boter 1 Boter met red 1 128 1 180 280 280 M Das t m 11 Fabr 18M 193 Algemwnjaso gnm Koffissurretaat IM 1 280 1 280 280 gnm BELIHOE BONNEN VOOR OtVENOE ARTIKELEN Elk der olg idc mnen Geeft rtcM op t koop i aa na en mal 15 Petroleum 36 Petroleum 1 IHar Patrola 28 Dee IMl 4 Jan 1942 21 Maart 1942 14 Febr KM2 07 K P Brandst 1 31 lap I9 3 18 t m 07 H K Brandst 1 31 Jan 194 08 H K Brandst 2 12 Jm 20 CV Brandst 1 MBh Bruitfrtoftea Dhmrm daM 30 AprU 19U 31 JsD 194 1 Ic t m 4c per Brandst 1 30AprH 1942 Sc l m 8c per Brandst 30 AprH 1041 194 Algemeen F Zeep lBm ta Z p 1 N gram TaUaiaaap 80 1 Jan 1942 31 Jan IM2 r Toiletzeep 1 Jan 1 12 31 Jan 1043 L Textiel SMnnaal 00 ram Sdiaarasap 1 Jan 1942130 A irU 1M3 méroii aeaB Anlfaraelct varkrilgbaar Hi rf wkriickaar EEN RANTSOEN ISi ros 100 frara Brood asbak 75 gram Beschuit Wafels BUcuits Koekjes 6f 100 gram Speeulaaf M 140 grmn Koek óf 300 gram Cake öf 400 gram gevuld klein Korstgebak è SOO gram gevuld groot Korstgcbak Taart Gebakjes ylacseh 100 gram Vleesch gewicht van been inbcgrapen bt 180 gram Paardcvicetcfa gewicht van been Inbegrepen VIssseliwarMi 75 gram geroofc of gekookt Vlccadi M 75 gram gerookte worstsminsa 6 100 gram gekookte worstnortco 6 125 gram Levcrartikelcn Tongcworsi Mar brood óf 150 gram Bloedworst Zure Zult Jamt 900 grair Jam Siroop Honing ens aiasffl 70 gram Tarwebloem meel Roggebloem meel ZeKrijiend bakmeel 4Usts 250 gram Rijst Rijstemeel bloem griei Kindermeel Havermout 250 gram Havermout vlokken bloem gort Aardappdmcelvlokkm Gruttemeel gemengd meel Ssrti 250 gram OatX Gortmout Gortbloem Grutten alle soortan Gmttenccl mengd meel Rijstgrics Aardappel taploea Vcrmiaalli lOO gram VermieelU Macaroni Spaghetti Malsanai 100 grair Maiicna Sago Aardappelmeel óf 100 gram Zetmeel verwelkt la puddiogpocder o puddingsauspecder IramHtaHani 1 b l maximaal 75 k g ADthraciet Stmnkolcn InduatriebrikcUsB Elert riketten tl 2 b l Cokes Caseokc Of 110 k g Bruinkoolbriketten Af 75 kj Petroleumeokcs Of l9b k g Cokcsbrics Cokesgruis óf 300 stuks Persturf M OOI stuks BaggerturI óf 275 k g Turf alt de Peel 6f 200 k g andere soorten Turf tcapi 80 gram Hulshoudseep 61 150 ram Benheldstoiletzeep Af 100 gram Zachte Zeep samenstelling na 31 Aug 1941 6f 150 grwn Zachte Zeep samfnsteltog 1 Jan 31 Aug 1941 M 200 gram Zarhte Zeep samenstelling vóór I J n I94I f 300 gram Zachte Zeeppasta ó 250 gram Zeeppoeder Of het doen wasschen v e droge vuile wascb rijksbureau inceschreven iiHichUng n Iwatemd tot het t en betalin verstrekken n maaltijden en van logies voor langeren ti d welke de bMchIkking hebben over tenmin e vijf tot verhuring bestemde naar het oordee van den directeur aan redelijke eischen voldoende bedden Voor zoover de directeur in bijzondere gevallen niet andera bepaalt wordt een tweepersoonsbed voor de tiepaising van dit voorschrift als twee e persoon bedden aangemerkt AANBBSTBDINGElé De Rijkswaterrtaat heeft aanbesteed het miken van de aardcbaan van den Westelijken toegangsweg naar de brug over den IJssel t Deventer met bijkomende werken Hoogste inschrijfster fa Rtbberink Hengelo SS MO laagste Aann en wegenbouwbedrijf P C Zanen Heemstede 158 90ft Voorts werden aanbesteed het onderhoud van de gedeelten Sewel Joure Sneek Sneek Bolsward en Bolsward AfsluitdUK van we no 43 van het Rijkswegenplan 193 gedurende het Jaar 1M2 hoogste E Met2 Sneek ƒ 33 810 laagste H Broersma HarTingen 12 900 en het onderhoud van gedeelten der wegen nos 3 13 en ao van het RUkswegenplan 1938 en van den toegangsweg naar Gouda gedurende het jaar 1943 in 4 perceelen hoogste T P de Geu hi mcau Lrtdschendam ie6JS3 laagste N V H JT Jiederborst Gouda 151643 RADIORIEUWS VtlKag O JaawtrL mLVEKSUM I IliJ ig SPORT 7 1S GramofoonmuK IMk Ochtendgymnastiek 3A Jramofoonniuxiek Tt M BNO Nleuwiberichten 815 Gramofoonmuziek S 39 Ochtendgymrastlek 8 43 Gramofoonmuziek 8 15 Voor de huisvrouw B20 Gramofoonmuslek ll m Voor de kleuters II 20 Oriiest Malando solist en gramofoonmuuek 12 00 Orgel en viool 12 4 Almanak 12 46 BNO Nieuws en economische berichten 13 00 ProductieslaK 13 15 Klaas van Beeck en zt n orkei t en soiLste 13 45 Gramofoonmuziek 14 00 Kaarleir sche orkestvereeniging solist en gramofoonmuriek 16 00 Bijbellezing HJO Zang met pianobegeleiding 1 45 Orkest Mslando en solist n 15 BNO Nieuws economische en beursbenchten 17 30 Voor de Jeugd 17 45 Orgelconcert 1810 Spartwetens aardigheden 18 30 Ultlending voor Neder andsAe arbeiders In Dultsehland IS 00 Actueel halfuur 19 30 Amusementsorkest en solist Vanaf ao lS alleen voor de Radio Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken 2013 Gramofoonmuziek 80 43 Causerie Winterttld in Vlaanderen tlJOBet Roemeerach orkest Gregor Serban en gramofoonmuziek 21 48 BNO Nleuwsberlcftten 22 00 BNO l igelsche ultrending Kconoviie News from Holland of rrsmofoonmtisiek 3213 34 00 Gramofoonmuziek iLVEitn f n imi m 7 15 8 45 Zie Hilversum I t tl Ciramatoen muziek 10 00 Morgenwijding 10 1 Oramofoojimuriek 10 40 Botferdsm lezing 1100 Zang met pianobeg leldlng en gramafevflmuziek 1130 Gramofoonmnziek 12 00 Bnaemble Joan Lancé 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 13 ïevarleerd pro grsmma 15 00 Voor de vrouw 1S 4B Het kleine Omroeporkest 18 30 Voor de JeBgd 17 00 Gramofoonmuslek 17 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 17J0 B manccrs so lste en orgelspel 18 05 VertJorgen rijkdommen tn het waardelooze 18 45 Ottmofoonmuziek 19 00 Actueel halfuur 1030 Oram oonmuzlek 19 45 Reportage SOOOOra mofoonmuziek Vsraf 20 15 alleen voor de Radio GeAtrales die over een IlinverbWMteg net de studio beschikken 28 18 Zan laet pianobegeleiding 20 46 Gramcfooninadek 31 00 Boekbeipreking 2115 Gramofoonnm 21 48 BNO Nieowsberlcliten 2280 OramelaonnuzMi 22 2a l6 AmBdw inC