Goudsche Courant, donderdag 8 januari 1942

DONDERDAG 8 JANUARI BirTENUMB WOOÜARK lergeteckaade bctidgt laagi t a walgeineeaden dank OUDE RELATIES Docm J P baLmi rpUSSCHKN de tanden een liedja I fluitand slenterda Fons Salan langi da Brtisaalacfae boulevaras tOing slaeht met de zaken Vbn laatatan tUd nadat htj die drie Jaartjes had opgaknapt had hi nog geen ankela ahg kunnen slaan en zÜn uitgaanskas tiagon leeiyk op te rak t Kwam hoofdzakeltik doordat hij geen nieuw relaties aan kon knoopen Fons hield niet van riskante zaaüaa hiJ werkta bij vooiteur met een kameraad maar aangezien zijn aplIS turoeder Jefke zes Jaar de ba ea w j Ingedraaid en dus nog een kle ne dite Jaar te goed had Stond hij nu alle t Fons zuchtte eens an bleef onder de groote Ixraglampen van Alhambra taan Ah er liep een revue vanavond Hij hield van revues en in desa narrige stemming had hij eigenlijk wel eenveen afleidlnkje noodig AI was het dan ook laag water in zijn broekzak Hij deed er een greep in en hield ven later een twintigtrankstuk in zün hand Kif keek er naar draaide het om en om goode het in de hoogte en ving het weer op Munt mompelde hij en stapte toen op de kasaa af Een paar minuten later zat hij in de zaal en luisterde hij naar de muzikale ouverture Fons Delanghe genoot van de revue Er was erg veel zorg aan de decors l esteed de costuums waren kostbaar er werd niet onaardig gezongen en er waa een komiek die hem beviel Maar het allerbeste vond hij het danspaar HU kon z n oogen niet van het danseresje afhouden Wat een pit zat daar in Ze scheen zoo licht te zijn als een veertje ze zweefde als het ware ovfer hot tooneel En een leuk gezichtje had za ook waar had hU dat toch weer eerder gezienT Hü zat te peinzen want het kv am hem erg bekend voor Door de schmink en de steeds wisselende costuums kon hij haar iiet zoo direct thuisbrenjfen Toen kwam ze in een heel eenvoi ig japonnetje en een rood doek on den hals voor den traditioneelen apachendans en op dat moment kon Fons met moeite een zacht gefluit onderdrukken Sjongesjonge ging het doof z n Ie koop gevraagd in prina staat van oadrrhoad Blieven nwt volledige gegevcea liefst aiel foto es tartenlal vaa iadeeHag ca aller atekooppr s Oalleokaaig Pt Ueg l Sot O 218 1 1 aBdaN V Veieealgde aa Stearine aa Cheail VOOR tampJL Muhdcto Umdiiig i in EiqMttmria OtVICBntN TIN M4 VAN CBABKOr H t opperbevel d r Duitache w nn ait maakt tMkend Kaotoor en Opzickthou raoaeel rbefaiafa zlJaar afdeciing vriaadea aa kennlaaea aaagebodea geachan jroole belangatalHBg b zUr O Jarig jubT I1M2 dag voor ham Ikea gcaiiakt V d HUI ST aalCiadafca lenatraat IS 0 212 20 l Aaagebodea met kookgelegeBlieM U de naaaen Br no O tiS bar v d bM i M togMh9 l Mr O J Ooada BqWteik gtfaad Ml IWittNM ia Mie tredrt M tal kaiieii TenieUfd Ben ton bddwMlai nm Feedoda lande kletoe tt riBdimght wwd iMMi FenwtiM ItaitMlM ge TMMnrftaMÉwi AOkbomBeBwnriMn en jMktvHactalceii hebben docltrenende umvallen ondeimiweii mg de landinfstroepen der 8f Tletf op de Kriin en op de verbindtafswecen over de Zwvta Zee In den eeBtnioi en deft NoordelOken wetor Tan het Ooiteli e front sQn bt afnemende v t ook fbteren talrijke aanvallen van den vüand mislakt bi het febied ten Noordoosten Mn Charfeof werd een plaatseKik Mnendrinfen van den vijand In onie Unies door etn tegenaanval ienlet ccdaaa Twee Sovjet bataiJona werden hierbij alteenceslaren Aan de Engelscbe Oostkust werd een koopvaardijschip van 3000 b r t door bommen tot zinken gebracht terwijl verscheidene bomvoltreffers werden geplaatst op een groote fabriek In Noord Afrika geen belangrijke gevechtshandelingen DuitBChe gevechtsvliegtuigen hebben Britsche vliegvelden in de Marmarica en op het eiland Malta met succes aangevallen MMMM M WMK d MANN HOFFBEI Q of ORQIL TE KOOP O VRAAOD 2isi 3 v+bSr 5 REUMJ p V a Vr dag lm WaMiailai 14 Jaauari De baitcakcwoon geeatlge mm BCt LIL OASOVIR Mt ALBRICHT CHèNHALS in Kiiuisaisram Beate ICaiseriing De moord op Joric van Severen cc PROCES TE AMISNS Te Amiens is het proces begonnen inzake den massamocml van AÜievdle op den 20sten Mei 1940 Den lOden Mei van dat jaar waren naar uit de rede van het openbaar ministerie bUjkt 78 personen gearresteerd die naar Frankruk werden overgebracht en in den nacht van 19 op 20 Mei uit DuHdcerken m Abbeville aankwamen Den 20sten Mei werden vier personen w gehaatd en doodgewhoten Korten tijd daarna nog 17 andere personen die eenzelfde lot ondergingen Qpder deipe laatsten bevond ziOh een zeetigiarige vtxmiw Vit liet onderzoek u gebleken dat de slachtoffers niet slechte doodgeschotai waren dodi daarna mi andeld waren Tevens kwam daai4 ii vast te staan dat er een drietal hoofdschuldigen zijn waarvan er een int iddels m Franikrgk om het leven is gekomen De beide anderen zaten op de b la gdenbank Het proces zal waarschijnlijk ze dagen duren Vooral de Vlaamsche i evoIk nc die een van iiaar beste strijders Joris van Severen verloor door den mooixl van Abbeville eischt de strengste straf voor de verantwoordelijke moordenaars STEINHARDT BENOEMD TOT AMBASSADEUR Ui TIIRKUE Naar de Engelsche berichtendienst uit Washington meldt is Steinhardt die tot nu toe amlMssadeur der Vereen Staten in de Sovjet Unie is geweest benoemd tot opvolger van Mac Murrey ambassadeur in Turkije Beide diplomaU bevinden zich of het oogenblik in de Vereen Staten UIT DE PER f ef gevüL SluyterM Over het geval Sluyters geeft A F Mirande in Het Nationale Dagblad een beschouwing getiteld Het leelUke In de kunst Hij schrijfl onder meer Rond Sluyters is tegenwoordig oenig rumoer GrOnowald de onsterfc lijke Duitscher is bijgezet in het Pan thoon der voor altijd bcfaamden Maar Sluyters leeft Hij werd kort geleden zestig jaar en men kan veertig jaren van zijn werkzaamheid overzien Hel spreekt vamself dat hij alsVindere belangrijke en nog belangrijker schilders gelijk Vait Gogh allerlei tijdsinvloeden onderging Zoo zijn er jaren geweefrt dal Siuviers dingen maitkte die wii nu als knap maar onaanvaardbaar aanvaarden Ik noem het echter rond wejt in hooge mate onrechtvaardig om een zoo belangrijk kunstenaar die zulk een uitjtebreid geheel schiep te beoordeelen naar zijn mm geslaagde werk Onze grootste en veekljdiuati dichter Joost van den Vondel schreef honderden zwakke of slechte verzon Moet men nu bij een Vondelfeest die Slechte verzen gann voordragen om aan te toonrn hoe een klein dichter Vondel was Niemand zal daaraan denken Sluyters echter onze grootste hui dige schilder van de oogen d w z hij neemt vooral waar mèt de oogen veel minder met de ziel last men nu aan in zijn minder geslaagde werken of wat men daarvoor houdt Het is recht vaardig In dezen tijd rijn beste werken te liespreken en weer te geven lic aQn een vreugde voor den aansehou war Er U erhter iets anders Men verwUt hetn dat hil bewoners van zekere tart geschllderd heeft op een wijze die het oog onaanirenaam aandoen Boven zei Ut reeds dat da ktmstenaar ook als taak beeft te waarsdiuwea Dat waar kenrt i in Indi geble ii j Men f heefl hem ongetwljield nede diUrnm deze nieuwe functi t iegev n ooik om de taak van den G G eenigsrirts Ie vergpinakkelijken opdnt dwe ioh ven kan aan het belangrijkste v erk Wij zouden ons b v kunnen voorptel len dat de besliBsincen op economisch ebiert wet e tslrijk Hjn t ian in hnnrtcn van rton heer V ïi Mook wo den colegd Ook In politiek onzicht i de heer Van Mook goed georiënteerd Hij is znoais men weet lid van den ons KORT VKHHAAU schuwen nu kan htf op twee wijzen doen bewust of onbewust Meermalen i4 dl oi wvste waaraehuwlng nog tniW aa n ad w dan de bewuste omdat ebn bewuM kunstenaar dikwijla meer sehoolaeeater dan exalfde is Waarvoor Sluyters in dit langiamer band berudito doek waarschuwt ver moadelQk onbewust is arbeldauitbuiUng Do veraehijnselen kennen wij dnea Bet do 1 meedoogenlooa toegSBeven Men kan er over twisten of het tafereel toch nog kraelitena het ulent v p den kunstenaar in de afeer der seiioonheid is geategon De kuaatS naar moest tieh achtar over het geval uiten evenals Van Gogh het laven der Brabantache boarsn en b dat bewust tot een kreet om recht op levenageluk verkiankte Aan Sluyters toen hij eenmaal zichzelf was danken wij zooveel schoon heid stillevens naakten portretten dat r kwaardaardighaid in sdiuilt hem op zijn zestigaten verjnarda f de dingen voor te houden die men recht of ten onrechte niet gealaagd vind Men behoeft ook inuuers t bedoelde schilderij niet aan zijn muur te hangen Gelukkig kan Sluytor er tegen en zal hij voortleven bl bet ilane lacht als vele verxakerg van zijn kunst niet meer ienoi ri d worden Men vatte dit opstel nu in beniMl naam niet op als een pleidooi voor het leelljke Wij hebben al te veel behoefte lan het schoonc Ltüte ant gouverneargenercud liet Vaderland schrijft De heer Van Mook M benoemd lot luitenant gouverueur gcnËrfk van Het spreekt wel vanfelf dat de waarneming van dê bierbovongenoemde itwee functies niet de reden geweest ts om een it G G te beuoemon Die waarneming geschiedde tot dusver door den vice president van den Raaiy hoofd sjonge sjonge dat WJ haariniet van Indiei eerder herkend had dat kleine ing Er zijn slechts drie Mpdwlandero Prima ballerina bij de revue w k ze geworden wie dat wel ooit gedacht zou hebben Zoo n kleine rakker In de pauze verliet hi haastii de zaal In één der gsngsplegels mo terde hij zichzelf en hij knikte tevri den t Was zUn beste costuum hij zig ernog wat knap uit En ten slotta had d ouwe Fons er slag van om auto itair op te treden Met flair wist hij a hter nei tooneel door te dringen en daar pakte hij één van de verblufte beHiende bij z n mouvr drukte hem z n laatste vijf francs in de hand en beef hem toe Breng me even biJ de pjrtma ballerina En vlug wat C Geen minuut later stond hiJ tegenover Marianne in haar raeedkamJtr Er was een lachje om haar mond toen hij binnentrad maar dat vet dween onmiddellijk toen ze huij b kende Ze staarde hem verbaas en er kwam iets angstigs in en Nou Marianne jü verwelk ouwe nelatie ook met al te ha Of ken je Fons Delanghe niet rieerT Er vloog een blos over haar Éadcht en even wreef ze zich enuwacht g een lok van het voorhoofd foen l e ite ze en gaf hein een hand Fons Ji r zei ze Dat is een verrassing Ik kan het aan Je zien gti knikte hii Toen nam hij een stoel e i zei Kom even naast me zitten M irisnneke Onze ouwe herinneringen halen we nog wel eens op maar nu wou ik even iels zakelijks met Je tiesplteken De pauze is maar kort Marianne bleek en even rillei d zat zwijgend naast bem En Fons begon te praten Ontvouwde haar z n plannen Vroeg zoo nu en dan wat Iknikte tevreden als ze bevestigde Juist Juist dacht hü wel ze zag er let lk uit ogicsh dat rijke be oekers haar v l eens een soupertje aanboden sprak vanzelf dat ze rijke relatie had En non dacht hij Fons dat ze daar prach ti gebruik van kodden i iaken Ze konden samen weer mooie f zaken doen t Was flink v an Marianne zkh de jsren die hij in de nor g izeten had er zoo goed had weten dior te slaan maar nu kwamen de vette Jaran Ze zouden die rijke heertjes we eena keurig van liun teveel aan gel oot ijn slechts drie MHorlander i eweea1 die dezen titel yan It G G gevoerd hebben nl de schout bij nacht A A Buj es 1 0 1H08 d legercommandant H M de Koek 18261 en de It generaal D J de lïerens I814I Da aerste was a iunrt onder Daendels de tweeds onder Van der Capellen eri Du Bus de derde onder Baud Van dit rtrielal is alleen De P erens later landvoogd gejaorden I uitenant kouverneuv genwaftI is de titel van dq hoogen ainbtonkar dien de Kroon kr Eiohle s artikel van de Indische Staatsregeling aan en Gou verneurGénet aal kan toevoelien die bestemd d n landvoogd vmWloopip op te volgen eh ininiddels als zlradanlg werkzaam te zijn als hem opor de Kroon of doèr deii Gouv Generaal 7al worden vofrijeschreveu haar Hoofddoel is j orienteering wih den as Gouv Gciüjpaal dit geldt naiuMr lijk voor den qpvolger die inllndi moet Worden ingewerkt hetgei nl vooi den heer Van Mook overbodig m worden geacht Hij kent iudif door en door en is inSelk opzieiit vertr uwd met de huidige brohlemen De Indische st atsregelii g precilteert den werkkring van den It li G il l Zij schrijft alleen voor dat hij aU koo danig werkTJiam heeft te ij i als öoor de Kroon of door pen G G zal worllcn voorgeschreven Ue landvoo l laii h m het voorzitterschap van den R a lvan Indic opdragelp hem tiidelnk riiiel hst dag beleid belasten en naip i en G G de eersteJjaarlijkuche zitting van den Volk madila n on nen IS volgens de staf tsregeling de It 1 G bestemd om rtejn landvoogd voori loopig op te volgeé doch dit is bijzaak niet de hooiUz alt noch het doel der instelling i nbtenaar niet aldus schreef ktjn Staatsin ndië en hij u de practijk eerschool van sd overbodig doen Marianndce kon hem Fons moest r nog eens goed denken hoe ze het t beste kleeden Misschien met sli misschien bedacht hü wat Enfin dat konden ze straks wi afspreken Hij rekende er op haar straks na afloop van de ling m een intiem cafétje kon Hü zou waditen aan den uitgang Goed Marianne knikte zenuwa diti £ maal onder Fons ouden invloed Goed Fons en ze drukte hand IJoen Fons met een te grüna de kleedkamer uitging k niet meer zien dat haar lip beefde Een verre kerkklok dreunde Ijulst het halve uur toen hij Marianne diep in een dikke bontmantel aan zag Jjoraen Mananneke begroette bü aar hartelijk k Ben bÜ dat ik jir veer gevonden heb Ze zweog en to B hü haar wat 1 eter bekeek zag hij bg het licht van een straatlantaarn dat ze erg bleek en ondanks haar dikken mantel huiven Wat is dat deed hij verwonc erd Zie ik goed Marianneke je bent och niet bang Jq die door dSc en dun net me Fons viel ze hem m de rede en haar stem sloeg over Ik kan niet Nu niet meer Ik heb een beroep en het bevalt me succes een Sedert de werking van het regie ment van 1854 heefl de Kroon zich nimmer geroepen gevoeld van haar recht tot benoeming Wan een It G G gebruik te maken Sfdert De Kerens die in im tot dit iambt werd benoemd en wel ond aen reg reglement dat van deze intitelling geen ge wag maakte heeft ch de behoefte aan een dergelijk meer kenbaar gemaakt prof mr Kleintjes in stellingen van N d voegde er aan toe geleerd heeft dat deze een toekomstig landvi wordt geacht had deze i istelllng zonder bezwaar bij de herziening var 193 kunnen vervallen l Intusscben leert de latere practijkilat dit laatsfc niet Jic feval was needs gerder was er ernstig sprake van de Tienoeming van eeri dergelijken fiinclonaris n I toen d heer Delonge werd benoemd tot G en op nieuw toen de tegenwoordige land vnoKd tot dere functie werd geroepen Reiden stondod betrekkelijik vreemd teeenover Indische vrangstiikken Dalmen er toen njet toe is oiergeRaanvond zijn oorzaak in oractisrhemoeilijkheden die zich bij cje samen werking zouden kunnen vooCdoen bv de afbikenirtg van ieders w rkraam herten t dksraad geweest Vast staat dat deGG als naasten medewerker qenzeer bekwaam man heeft gekregen met wien hIj reeds j ren samenienerkt heeft l Thans lipt he geval weer anders D heer Van Mook die eerst bil het B BwerlcTaam was later bil de hti luiirshervorming daarna directeur werdvan economische zaken iie A tn fle van Rerint kreeg en onlnng Itot lir v in de uitgeweken Nederlandsen re eerina werd benoemd s nna s bc geble 1 bliek dat me asag Eb k bel alkc taM BMt dat Mdara ftaa ook alkn flc Uvmaar nat an babaovIWw brtadMHi ki TamUeiien en al hadden we samaa vroege wel Oc laatde v t u ag ar ook alt Jd kt Aki ft afonda flp ra s eaniarae kamer kwam J habt bat nooR geweten maar dan huUda Ik vaA van aiwat AnMt voor de ontdakUng aHM waar dia varlammenda weaa En Ie was aoo 1 ar kidelük uh te i n O Tea ymraad me niet Haar huid amUcmda 4n ann aa toen bil zwwcgkig aa haaetig voort Jk ik bab wat geapeard IVma Ie k hoop dat je tawee aal siJn Hier eoi klefaie viJtdull zend Iraooa Naam het Jongen en an Uit m J m n niaüwc H4 zag to bat baüAluiatar baar oogen die ameekten en voditig gikistenfen lUMT htvtnim mond en even had bij moeite een opwelling te bedwmgen haar in z n armen te nemen Alti d had htl van haar gehouden maar bQ had het noott laten mericen ZiJnprincipe waa aken niet met lieMe te venn ig ii Sn tmrandien hQ waa een heU stuk ouder don Marianne Z n intuïtie had hem ateeds WeertioudM Zoo ook nu Ruw scturaapta UJ keel an schudde onverscMUig haa hand af Wel wet zei hü satckstiacii zóó denk jiJ dus over een ouw kamoaad Dat BÉ een vwrader zou zqn een leelüke achterbaksche veiUikker En dat Ik de apaardultjea zou nemen van een arme meid n idee heb Je van me Nou den Ujkf bet me beter dat Ik maar weggat Hü keerde zcii bruusk on en ponder U groeien liet hi haar iaan Met groote stappen vrerdween hij om den hoek van de straat D ar bl Mj een oogenUüc staanen hü slikte wat weg j 1 dacbt hü melan o1ek ook van oude relaties kan Je gecUirende Je vacantie vervraeoiden H Zal er nu waarachtig nog van moeten komen dat morgen ab een eeriykc ann drommel t één of ander naar Oobie Jan brang want k heb geen aouslmeer ki m n zak root een kop koffie net een broodja Atttnnwsctat vooitieiiouden Nadruk vert oi en wat Nnul mDaoAKDacu nui Door do Luaim Olm CMUttc al acamatttal kUiik an kimt r iduikC acütcï JHet Do mm word vocvurtfKd door doma U Roorlsa oiidor Icldhia van kraadts Bojn Aaa de ooinora toad Itaos torwQl oio vordare modci aeaoomdkuMMkwardon Corrr BUMer t don Vu CMS Rouinor ihwi dsr HsartaoiKho Aihrertentlgn Oevraagd OüCeiD KANESS BNl tebnitk vaa fceukem Adfca V DaidfecM Eginiaatnuit43L G217 8 iJHSJiTE van part to g Kleia ddect geen bezwaar Br ao d 2aS bar v d blad 8 B Z A 2 R K MEISJES 17 19 faar voor dag en n LieM Ooada of Oaatiekea Brieven oader ao 511 aaa Fa Rahnis Oadewater 0215 7 ANDa VAAKT hI 9wr caMM rcMjcawi van na vmMmmmttm vam i mivBMt m acuBPVi VAN LANDWHIW SN VUSCIISBU iBlovoriM HWminaia KM SMa Do Bocnlad aonenal w do BoporttaMBtsa w Haadel N v rliai4 n asbospnart on van LaaAMWw on Vaaehorll aaoKI boksnd dol dotoUBo OD bU do vlocwolnilliaodio talovotliHt no afloo Toaaoa aoftlgliioiiiHdiMir vost ittatboanon oog nstont na ton haogsls ao oa 4sibomoa wriKa ann aodm oa il o do pofME w5S voerafclna aoa dio a vnr o boaun ii ocd on laaotovord auaan inTmntm Dit aridt achter ntUtttend b taloTC lBg ÉHkirondo do oorsie ook aa afloop vaa oai poriado Bot bonnstoondo aaUt nlot voor lottorboonon oooa von doteaiton P ca Q DetaUUotaB dk van loatalaonooado bonnen abidor don oon vcOhmud voa tlOD taoHoB antvancon dionon liua ia to lovaoa bonnoa tot tion a oon vecivoiid doonran son to vuUon mot Kopbonaon van d bonbaort alaoBooa Voa do bonnen der P on Qiioartenfmac im oen rcotont wontoa maolovenl 4B M OnrCIEBUI POBLICAIU VAN DBPABTnmrK VAN I AMOBODW KN VHSCBEKU Wlatorbo v oo n odlai aardaaacica Do Socrotatlo Goncraal voa het Departement van Londbouvr en VlncherU nuakt m voillond met het stopzetten van de wlnterlwvoorrading aardappelen liekend dot tiandclaren die nog In bot betit it B van oon raotant van ton liooSBta nofontlen bloes bannen OS tot en roet 14 ter V kaart en van toewijzlofon opslagaardappelen waarop de V3 NA na 3 Januari JJ goen opslagaardappelen meer aflevert deze als volgt dienen aan te wonden De blocfl moeten evenals tot dusverre in en zalije MD 258 warden ingelevenl Ml den pUaU IUken dlstriiHlttediflnst waoma een ontvangstbewijs wcadt attegevcn Elk bk c wordt Iwsehouwd att een aantal bonnen ter waarde van vt f rantsoenen Indien dit aanbit rantaoeaan geen veelvoud van Uen of een minimum van dertig vormt kunnen om dit te beteiken de refeteorande Idocs wotdoi aangevuld net eonaunientenbaBnen welke op oppIokvellaB moeten worden geplakt Voor de lalevwlng van don bonnen wordt evonoens crai ontvaogstb wija De dlatrtbntiedienat aal voor de Ingeleverdo 1 000 al dan niet aongevuU mot conaoffllMMnnen loewtlalngea veor aardappdan uitreiken Eanddareii dIo nog in het bezit ztlnvan tgowttsinacn opslagaardoppelon dioaen den in te leverenbil het pbnlaeltJk verkoopkantoorder VB NA Dit bl de Ingeleverde teew ffa iiji o B vonMiunen mei het destQda vor lf ii l i voorodwt opabgaardappelen 4SM SS Toegang bovkn IB jaar h fi Qrah4 fietsenatailing Zondagmorgeii tOJO Oo Varalakia 8 jaar Zalerdagmiddaa 2 uur MATIliEe voor iedcfca leeftijd met mDo Prasai ai aa WhtaraaaM wet Magda SJ hnddèr ONEK roirtii eea pncht si cccal Prima Consaitiplla Ook voor aict bez ekef van het Theater toégaaMijk Oadureada davoofitclll ieii Oa naar mUNI f i Verwacht ALOétAr 210 40 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA 5 MOOISTE THEATER TEL 3750 edereenldoet tl Vanaf VMJDAQ JAiiUARl DOR mRANTI ENRieO 8L0RI B WOENSDAO U JANUARI UURA Nuca ALBERTO MANFREOIM IN DE Sa AllNENOE EN SÊNSATIONEELE PILIM DIAMANTEN SALON PIRATEN Hetavoataarvaa eea mooie vro w Jacht op eca valacb pwalaaoer wettelIjK een Intereaaanta ea boeiende ilm TOEQANO BCl VEN 18 JAAR Aaavaag der vdorstellingcn iS nor Zoadag vaaaf iso 9 45 8 15 aar doorloopead OWSOiMAVOIIMI aCKN mMOIKM OZ flO VAN BCT DBVABnanMT EN VISSCHmU rwawmeuoM rcaucATi TAN UUmBOO iring van niHliloro kalvotoa aa 1 laaslag in do i ore kalvoroa la vortond aaot hot telt dot MJ S aber tatl otatirltvtur vsM op ddn ooaslag In do nraUohte vooMrei eoabor MUl Decemfaar tiu aaSt do LandbouwCrtA Oi nloott BoUoBd daa vcohoudara er cnoSont dat hot dtiaaaad noodaaWHMt la hiiar p i r ai a oo l ep do pvornome ro orliten lor van in koarts to stoUsa vaa walb vo jln aido r s o b o no Daar do botertttca 1 v do luMo ntaoB hoadoloren ovor i aoa ooa oHadlgo TCrieoMB HiorMt wsrdl DviBf oa o loveringipileht Do frovbwlalo Toodaeleommlaa voorkuld RoUand maakt do i taaW op iinaiabiiiiii dat m volo oordo pelkuUan braal ovtnodt Stomeon Mst oa do hoofM tH Titattowmiaor onit dia voop van dyoo loaovaio hua aoilf ovoinagliia ffoaosoa ooa abol r hall vaa hotïoK to bovortlao 11 0 ao i oi MO ua t ut oaioMo dat m vote aainW ia van bot voorkonen van bo ihot Br Wardt aai dan J dat do oardapj knoUen dio doana onldooton 1 tengevoto van braol aardelaas mol oUoen lauden i daJirdoOr voor do voo alvoofitontng ook loudOB ztl den tola op daao wDa grootr flnaneieolo bl In voeboad hlermedo van het craettfc bolna dat do oMs hnaaardappalkiillsii oortdurcsd ezatto $ den inspoetoeron en b het vaatstdlen van Snel OBinlddelltIk maatrogolon nWnen door de poiiü to ow loe r s n on do rotta aadaopeles oAilt Ie verwtldorein Is ook doon do patt niet hoodboar dan iSVt modedeeüai doarran aan de Pravtadale Inkoopeentralo vaa Akkorbouwpovducten apoodigo ateame b vordeid worden n Ta nonmio haiorton ca f aa WUUUK la U T nonülC VAN DOMDEIOAO I lAOTAB IMI BOOGB raBMdtll f asjOde 1 i 1MB 3S19 t aoe luoaa fOMSll VAN U 144 IH ITS 4W 84 lora iiss laoa 1M4 laao isao lais 1118 nB7 67 as3 Mai am laaa S840 aste S4M saer sm 4Sot 43a 4540 4aM 48n WWT sera S7a4 76 70 7 w vam VHS i$m i7 7i wa 10771 lOHl 84 aais loasa 10144 uMa i048s itnao iinsa IIMT iiaia 11841 iiaS 11M4 iiaaa ii4a U648 iiesi um iivn 1M14 itaea inm i3U4 i e4 13547 uasa 140 14118 I4 M 14C78 1471 vSli i ao isaaa iaa40i4ait lMa4 11844 U4 i laaa taata itots t7 8T mit iai4a ilnas ïatao laata laTaa laaaa laacr tsaao laaaa io i swaaa e OKOKQXIIGiERO Hand kintodr hier ter stede vraagt aankomend Bediende Ei enii iiulig gKchreven brieven met vernaelding van leef tijd onder no O 211 bureau v d blad M