Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1942

GOUDSGHE Vrijdag 9 Januari 1942 gOr JMrgang No 20829 NIEUWSBLAÖ VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bur ai MARKT tt IXLO tliS PoatTekcBlac tt N Che r dacteur F TOETER Qoudt Bi het station Rumlang Zwitserland liepen 2 goederentreinen op elk ar Verschillende wagens kwamen naast de spoorbaan terecht Dematerieele schade was zesr groot doch wonderlijk genoeg kwamenpersoonlijke ongelukken niet voor Photopress HoIIandJ in Waarom geen landing Amerika aldus Japansch blad Jiet is waarschijnlijk dat Japansche strijdmachten in Canada of Alaska zullen binnenvallen Kwola Loempoer onmiddeltijk bedreigd Pe Japan Times and Advertiser acht de bewering dat eeU Igamsëüe iuvul In de Ver Staten onmogelijk is evenzeer totaal verzonnen als dtbewering nopens de onneembaarheid van de Maginotünie van Singapore of Marl Harbor Av i geheel niet in waarom het zijn militaire operaties lou keperken tot dK halfrond Japan is bereid dezen oorlog voort te zetten tot de fnSettging van den tegenstander zelfs aljnoest bet om den baiven aardbol keen trekken ÜKl tilfi beeft de Japansebe vloot den oorlog reeds tot voor de poorten ma San Frandsee gebracht aldns vervolgt bet blad Na den nederlaag der Agieriiuuuische vloot bU Pearl Harbor is bet zelfs waarschijnlijk dat de Japan die strijdkrachten op bet vasteland van Amerika zullen landen hetzij in Omti of in Alaaks die beide niet worden verdedigd 2oodra de Pbillppijnen en Singapore zijn gevallen zal Japan beslissen wanMer waar en boe bet van ilns is er op los te slaan Amerika moet ileh niet verbeelden dat het Panamakanaal een onoverfcomeHjk problem vormt De Ver Staten zijn slechts een hmdmogendheid van den JSrden raiMr en bon leger ertoont bovendien nog een alom bekend gebrek laa iachten moreel DE STBUD NP MALAKKA Volgens JapaasohB fnmtrapporten wordt de opmarsch op Malakka wweerstaimbaar voortgezet De sritiehe t ocpea hebben dch ten Neörden vkn db llvlef de Pahang temggctrokkea Da Japansche voorhoede pade d baitcDsto verdedlgiagsgordA vaa Kwala Loempoer dodi van JaiUasehe iQde heeft men Mg gsM oHleleale bevestiging omtreot de hmlpmiaf van des stad aatvaafon l Het Biitsehè bant aaa do Westknst van het keUerelUnd kan niet meer worden ÉMtaUUseerd als gevolg van niea e landingen achter dM mg der Britten Oe ftitsche nieuwsdienst meldt uit Singapore dat de Britsche troepen op WeatMslakka bliiven terugtrekken nadat de Japansche infanterie kans had gezien m hun verdedlg mgsstelhngen doof te drfiVgen Zij trokken terug tot voorbij dei rivier de Slim in beneden Perak en I6den eenige verliezen In het communiqué is sprake Tin k zware vijandel ke pressie op het t oat in beneden Perak De Slim Is een lijnvier van d Bemam die Peraki scheidt van Selangor Militaire waarnemers te Londen geven volgens een in O agens Nyheter gepubliceerd bericht uit Lwiden toe dat deostelle opmarsch der Japanners op Malakka een vre selyke bedreiging vormt voor de geallieerden in geheel Qost Azië De oorlogstoestand moét ioo verklaren de militaire waarnemer te Londen thans gestabiliseerd worden wanneer er in het geheel nog een mogelijkheid bestaat om deze te atabiliseeren Het oprukken der Japanner over een afstand van eoo kilometer in twintig degen wordt io verband met het totale gebrek aan wegen in het oerwoud feBomenaal genoemdL De herhaalde landingspogingen der Japanners aan de wige kutten rijn een voortdurende bedreiging geweest voor 4e flanken van de empire tro iea In krihtea van mUltaice waano teis te LsMden wortt leUs toegaw▼M ▼ dal do JapwHMn ia da ildMnc fomon recdc aoaver sija pgenikt M 4 iriiaal mftmm Tan het 3 tNa wit niat maef baant Uh Heeft men voldoende voorzorgsmaatregelen genomen tegen een verrasse den aanval vooral op de vooruitg schoven vliegvelden Heeft men de gevaren waardoor de aan de kust van Malakka opereAende slagschepen bedreigd werden onderschat Moesten deze slagschepen beter beschermd zyn doe vliegtuigen afkomstig van vhe kampschepen of land ases of van beide Was het juist dat men de Pince of Wales en de Repulse zoo groot risico heeft laten loopen De Times merkt tenslotte op dat deze vragen in het parlement onbeantwoord z5n gebleven DE BEVOEGDHEDEN TAN WAVEU De Engekche berichten üenst he t medegedeeld dat het opperbevel van Wavell IS beperkt Britsch Indië en Australië vallen buiten het gebied dat ressorteert onder zyn opperbevel Het opperbevel strekt zich uit over Burma en loopt over het Noorden van de PhiIlppÜnen langs een op de Noordelijke kust van Australië toeloopende l n jfervolgenoloqit deze lUnH mdim de eilanden van den Maleischen Archipel De Tokio Nisji Nitsji verneemt dat Engeland alle maar eenigszins beschikbare strydkrachten concentreert op de verdediging van Burma teneinde het voorterrein van Britsch Indlë het belangrijkste deel van het ifhpenum te verzekeren Roosevelts programma DIT JAAR OG 60 0M VLIEGTiriGEN Koosevelt heeft een programma ontwikjteld dat in den bouw van 60 000 vhegtuigen dit j nog voorziet Dit beteekent vergeleRen met het afgeloopen jaar toen pijn 15 000 toestellen werden vervaardigd een verviervoudiging van de productie Vom het komende jaar 1943 kondigde de Amerikaansche president zelfs een productie van 125 000 toestellen aan Om verschillende redenen twijfelt len in Duitschland De Times pubUceert een commentaar op veüdartagen welke Attlee uS fö owjoiitoastand heeft afgejya bkd vraagt of het bepeitte Mtrt troepen dot voor den oorlog in Ven Oosten basehlkbaar gesteld on woWwj op de beste wijze gebruikt SS ngen voor de ver awtog van Stogapore getroffen Roosevelt heeft aan dibndigd dat reeds ia dit jaar handelsschepen met een totaal van 8 millioen bruto regiitertoa gebouwd zullen worden Daartkges voert men aan dat Amerika het in 1S41 toen reeds de bedrVvigheid op da Amerikaansche werven sterk geintensiveerd was tot circa IH milUoëh ton he ft gebracht De totale Amerikaanache scheepsruimte exclusief de sdiepen op de binnenwateren betaagt naar men hier weet niet meet dim 9 tot 10 millioen ton VOORBEREIDINGEN VOOR VERNIETIGINGEN IN NED INDIE Verklaringen van luitenant G G van Mook Volgens verklaringen van dan in Aostralië aangekomen Inltenantgouvemeur generaal van Neder landschlndië van Mook verdwijnt in Indische kringen de hoop dat bet generaal Wavell zal gtinkken den toestand op Malakka te redden Van Mook veklaarde dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van een isolement van Singapore waarmede deie vesting haar beteekenis voor de verdediging van Indië verliest Daar Indië zelf niet In staat is zich te verdedigen zijn overal voorbereidingen getroffen voor de ietI nieling van voor den oorlog belangIrijke i istallaties vooral van de peItroleombronnen De antorlteiten fiebben In de bedreigde gebieden eeds bevolen dat de olietransportistallaties moeten worden weggeerd Wat niet voor vervoer naar elders geschikt is wordt vernield en di petroleumbronnen in geval van in brand gestoken De lultent G G gaf eehter toe dat de verUlnganmtregelen de petroleumbnmnea hi ieder geval Rechts zes oden tonden kunnen stilleggen inco yolmacfat voor Stalin CBOVWING VAN KABL BIEGEBLE In delBerliaer BÖrsenzeit u n g SGlIrijf t Karl Megerie onder het opschrift 31anco volmacht voor Stalin een artikel waarin hij zich l ezig houdt meide concessies die Engeland de Sovjetbnie heeft gedaan ten aanzien van de hegemonie in Europa £ ngelan aldus schryft Megerie heeft het tt t dusverre met gewaagd ziebie venledigen tegen de aanklacht dat Eden Europa aan liet bolsjewisme heeft verkocht Met verwyziiig naar de pogingeniysn Ëdeaom z jn concessies aan MoJkou te verkleinen citeert Mergerle del Amerikaansche journaliste Helen Hatrick die gemeld h eeft dat 4e tralsjeWisten bü de besprekingen met Eden alle kwesties hebl en aangeroerd dip reeds voor den oorlog ter sprake zyn gekomen en dat er daarom geen reden is om aan te n nen dat de Sovjet éischen van toen waaronder de uitlwering der randstaten van Bessarabiëien de Boekowina en de noodzakelijfhcid van een uiterst nauw contact mft Bulgarije zijn ver minderd Het is zeer aarschijnlük aldus schreef Helen Patrick dat niet alleen deze maar ook ai lere punten uitvoerig zyn besproken Megerie constaleert dat de Engelsche censuur sleclBs de hier geciteerde mededeebngen van de Amerikaansche journaliste heeft idoargelaten en de vermelding van dé l elangrijker punten heeft verbodenl Maar het noemen van Bulgarije en dé aanwezigheid van den Britschen ambE Kadeur te Ankara geven de richting atn waarin zich de Èngelsch Bolsjewisiiache beeprekingen hebben l ewogMi De belangstel ling der Sovjet Unielis niet alleen gericht op BulgarUe maar q geheel Boemenie het vroeger Zuid Slavie Turkije en vooral de zeeengten Alle authentieke Iberichten over Edens onderhandeling aldus besluit Megerie bevestigen dia Stalin ten aaiu zien van deze streken en Noord Europa nog harder en onbiugzamer tegenover de Engelsclien is gewordm dan hy in den zomer van IwD was en dat de ingelschen bedréifd als zij s jn elke blanco volmacht vegm Suropa die Sfalin voorlegde moestöLteekened DOCHTER VERMOORDT HAAR MOEDER MET MESSEN EN ZAAG Het heele huis door achtervolgd OBAMA IN DE BESIDENTIE Gistermorgen omstreeks half twaalf kwam de 27 jariga raej P H J wo ande in de Goodenregenatraat te s Graveiüuge aan het bureau van politie in de Archimedesstraat melden dat zij haar S2 Jarice moeder mevr L R weduwe van Th C J ddor messteken van het leven had beroofd Onmiddeliuk na deze aangifte spoedde de politie zich naar het aangegeven perceel en wist via een ander pand de eerste etage daarvan te l ereiken In de keuken trof zy het slachtoffer aan badende in bloed Een dokter van dên geneeskundigen dienst die Inmiddels odR ter plaatse was verschenen kon slechts den dood constateeren Uit het onderzoek feleek dat de moord gistermorgen omstreeks acht uur moet hebben plaats gehad Moeder en dochter bevonden zich beiden in de slaapkamer en de dochter moet daar de oude vrouw met messen hebben aangevallen en het slachtoffer daarna door het geheele huis daarmede hebben vervolgd Overal werden bloedsporen aangetroffen Verscheidene messen werden gebruikt en zelfs een zaag Deze voorwerpen zijn in l eslag genomen De moeder is in de keuken ten slotte in elkaar gezakt De jongedame is na haar daad gaan fietsen en heeft zictlTen slotte bjj de politie gemeld Beide vrouwen woonden alleen in het perceel Hoeviflpl over de motieven nog niets met zekerheid brftend is is toch wet gebleken dat de verstandhouding vooral den laatsten tijd buitengewoon slecht was Zonder directe aanleiding heeft deze ten slotte tot dezen daad geleid Oe moord te Driebergen ONDEKZOEK VAN FOTO S MET DLimAVIOLBTR STRALEN In verband met den moord op den Utrechtccheo jongeman Homkamp gepleegd ia de bosschan onder do gemeente Driebergen valt nog het volgende te melden over de opsporing van een der daders Nadat H in September was vermoord door S en v d N vonden houthakken eind December in het bosch een lap goed in het zand welke tot de ontdekking vm het in verren staat van ontbinding verkeerende lijk van H leidde Het Uik was van alles beroofd zoodat de Oriebergsche pohtie aanvankelijlC voor een raadsel stond Alleen in de voering van een binnenzak van het coH ertjasje vond men een zeer klein fotoboekje dat daar misschien al jaren zat en totaal vergeeld was Door middel van ultraviolette stralen verkreeg men de l eelden op de foto s terug en toen bleek dat op een d prentjes een jongeman voorkwam die op een paard zat en bovendien stond op deze foto een adres van iemand die in de Lindenstraat te Krommenie in Noord Holland moest wonen Bij informatie te Krommenie bleek aldaar geen Lindenstraat te zijn wel echter te Assendelft dat onder Krommenie ressorteert In deze straat herinnerde zich iemand een tijd geleden een adres op eea foto te hebben geschreven Een verder onderzoek wees uit dat de foto afkomstig was van een boerderij onder Castncum waar toen door jongelui een kamp was ingericht De jongen uit de Lindenstraat had daar twee Utrechtsche jongens ontmoet die toen op het fototje het adres schreven voor het geval zy eens bij hem in de buurt kwamen en hem dan zouden kunnen opzoeken De jpngen uit Assendelft wist niets meer van de Utrechtsche jongens af ook de boer in Castncum kon zich niets meer van de jongelui herinneren Uit de lijst van kampeerders te Castricimi werd men ook niet wijzer In Utrecht zelf werd na veel moeite een postbode gevonden die den jongen op het paard meende te herkennen als een zoon van zyn achterbuurman Dezen jongen spoorde men op in een fabnek te Utrecht doch toen staakte het onderzoek want deze jongen verklaarde dat de knaap op de foto een dubbeiganger van hem was met wien htj op een ambachtsschool was geweest die vaak met hem verward werd viinwpge de sprekende gelijkenis Na veel nadenken sprak de jonge labneld arbeider dan naam Homkamp uit en toen had men naar later bleek den naam van den vermoord i jongeman By de moeder van het slachtoffer Jeed men nog een vreemde ervarmg op want de e vrouw meende dat haar zoon zonder baar toestemming uitgeweken was naiff het buitenland Een vriend van iiaar zoon een aeiteren S was haar dat op een dag komen vertellen S wetd opgespoord en legde een voUcdge iMkenténis at waarna hü werd opgesloten Van hem vemam de politie d n naam van den volgens S eigenlijkei moordenaar Van dw Neut uit Driebergen die thans nog gevonden moet worden In dit kranige opsporin pswerk moetvooral de Daam van den inspecteur Deicfcer uit Orietwtgen worden genoemd Door a onvermoeid speuren is eiodelijk daae aMord tot klaaitieid gebracht DE NIEUWE BONNEN Voor de week van Zondag II Januari tot ZateHag 17 Jannari sollen de gebruikelijke rantsoenen brood of kebafc aardappelen en vleesch verkrUgbaat zijn op de bonnen 03a en SSb van da daarvoor aangewezen kaarten DE MOORDZAAK VAN AART Tegen beide verdachten levenlang geëischt In de gistermiddag voortgezette behandelmg van de zaak tegen den 45 jarigen reiziger J H J Dils en oen 36jarige huisschilder A A F blu it die er van beschuldigd worden op 12 November 194 den Bredaschen koopman P B G van Aart m een woning an de Franschelaan te Rotterdam te hebl en vermoord heeft de ofiicier van Justitie mr H A J Reumer zyn tequisitoir gehouden Hij wjjdde enkele woorden van deernis asln de nabestaanden van het slachtofter Nadat de heer van Aart op 12 November naar Den Haag was vertrokken vemam mevrouw van Aart ani den heer v d Berg dat haar man op 12 November voor het laatst in een afé te Rotteisdam was geweest w arna de politie In de aak werd gemengd Door een toeval heeft Slont die vcor eett ander feit op het hoofdbureau va politie was ontboden een bekentenis afgelegd waarna het lyk spoedig waa gevonden Zonder de bekentent van Slont was dit waarschynlyk rooit gebeurd Toen Dils was gearresteerd wyzigde Slont zyn verklaring en zeide dat Dils de moordenaar was waarna de justitie moest uitzoeken wie van beide mannen loog De politiemannen V d Lubbe Ehnsn ea Melles hebben in deze zaak prachtig werk verricht De officier achtte bewezen dat Dils zich aan heling heeft schuldig gemaakt van de 500 gulden die Slont van den heer de Witte had gestolen De officier ging vervolgens na dat de verdachten in elk geval den dood van het slachtoffer hebben gewild V d Berg en mej Knegten werden weggestuurd Het slachtoffer mocht niet meer kunnen spreken hy kende beide mannen De verklftringen van verdachten wyken alleen af in den dader overigens komen zy vrywel overeen Een van beidfn heeft van Aart dus vermoord Mr Reumer acht beide mannen schuldig aan den moord zulks op grond van jurisprudentie van den Hoogen Raad der Nederlanden Er is hier geen sprake van medeplichtigheid maar van mededaderschap Het is in dit geval voldoende ali bewezen Is dat het feit is gepleegd Volgens den officier heeft Slont het slachtoffer neegeslagen waarna Dita door worging een eind aan zijn leven heeft gemaakt waarbij zyn kleedi zoo hevig met bloed werd besmciiMU De officier eischte schuldig verklaring van beide mannen aan moord in vereenigmg met vooi Indachten rade gevolgd door root alsmede aan diefstal respectievelijk heling van 500 gulden Spr eéscht tegen l eide verdachten levenslange gevangenisstraf De raadslieden van de verdachten mrs Scludee en Noordyk zu len Vrijdagmiddag hun pleidooi uitspreken eliWWIOiMWMMaMi l MMMalMMSSMMSim iot CH JHaoH Zon op 9 48 oaéu HM MaMi op iM oodor 13 19 Mra b vorpUcki to Tordoistoroa van iMMMoadoriratf tot Boaaopkoont Laataanit Taa Toorta a aioetaa oen haü aar aa aoasond n aa ontatokca werdca mn i MIJ Di inaamenag vèn wol en bont voor de s klaten aan het front De proep van den Führer heeft ook in Nederland goeden weerklank gevonden Tijdens het dames uurtje wordt hard gewerkt voor het fPolyiroon Meiwj gevraagde offer Hoewel nauwelijks tien jaar oud helpt lus ok een handje mee Polwoon Ssgers TSÜSL Dnlts e vronwan zün thans druk bezig met het breien Jïl ÏÜ r u = y i w rine eedingsstukken voor de soWaten aan het rSf ST T i t J in de breikamêrvai de N a Frauëiho dt eirSSri if4 in Den Haar neen een meuwe bestemmin mfmni B r mts i ii j i o r ondes Wlaterhnip NederUnd is te Amsterdam begonnen met de uitreiking van kinderschoenen Niet mindeftdan 1000 paar schoenen rden uitgegeven PoI ffoslce Alsof iQ fai het gebergte zQn moeten de manschappen blykens deze foto do hard bevroren stellingen beklimmen van de diepe tankvallen o Ho fmann P K Mattry