Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1942

VRIJDAG 9 JANU 7 WAAK 7 ANNEER Hoest Eén lepel Hoestival brengt reeds verlichting Oe ho tt tili nd en boiftveritaikende siroop Pei flacon 90 et Wat Mi nhor lt ma kt b goad Mj Apolh en DrogitH loges Med a227l ITAPtMIEUWS WlnM ulp Terblüdt de Cflntrumbewanen VOOBUMWIO VOOB f SM inTGKKEERD Nadat vori e maand Winterhulp MederiaM haar ente uitkeeringen in dit irinterseizoen heeft gedaan in de buuitKtep Wat Korte Akkeren waa Siatenniddag de buurtschap Centrum aan de beurt Ten huize van den penningmeester van deze wijk den heer J Duym werd in tegenwoordi Keid van het buurtschapshoofd den l heer W Kompier voor een bedrag van M6 uitgekeerd aan stadgenooten die in behoeftige omstandigheden verkeeren Aan 5S gezinnen kon zoo een extraatje worden verschaft dat gebralkt kan worden voor het aanschaffen van kleeding dekking brandstoffen of levensmiddelen De uitkeering geschiedde in waarde ns en wel naar deze norm dat voor elk gezinslid een bedrag van drie Uiden beschikbaar was Met deze uitgifte ia de eerste winteruitkeMing nog niet afgeloopen In het buurtschap Centrum waren ruim 200 aanvragen om steun binnenl komen maar tengevolge van de vele voorbereidende controlewerkzaamheden die in samenwerking met den gemeentelijken dienst der steunverleening verricht moeten worden waa het niet mogelijk nu reeds alle aanvragen af te handelen Binnen één of twee weken zullen daarom in het binirtachap Centrum nog meerdere uitkeeringen volgen waarschiinlijjt ndg tot een bedrag van ruim f 700 Intusachen ia men nu reeds veer bezig met het voorbereidende werk vo een tweede uitkeering waarbij per gezinslid nog een belangrijk hoogere uitkeering mogelük zal zijn In den loop an den middag heeft btirgemeester E A A Liera gedurende eenigen tijd de uitreiking der waardebons die een zeer vlot verloop had bijgewoead Variété voorstelling in den Schouwburg PAUL OSTKA EN ANDERE NEDER AN0SfcHE ARTISTEN De Nieuwe SchouwDurg was gisteraVond niet stampvol maar de thuisbfuvers hadden ongelijk Paul Ostra rti de i nen hebben getoond dat Nedicrlandsch fabrikaat ook op variétéCcbied van u lslekende kwaliteit is I Daar was allereerst Ostra zeIf met z n conférence en zyn fyne en kU ankzinnige liedjes Vooral Er kwam een vogel gevlogen en Ik had bewMp dat hü heuscli geen gewone Q gtjeemaker is al Jie aanleunen Ook Rotterdam was een hij zich d Amstcrd au naast wor deli l grap Tük K huisk niet af en tnirn lijkst eraan herini 1 1 in den schouwburg f enomen wordt Guus Brox bedient zich van geheel endere maar zeker niet minder doeltreffende middelen om de aandacht espuinen te houden IIu is een veelïijd if virtuoos een kostelyke vondst bleek zijn b x wedst ijt op muziek waaraan ook de Roxini s medewerkten Streelden laatatgenoemd het oor het Osmanitrio zorgde ervoor dat ook het oog niet te kort kwam Dat het zich voor de show die acrobatiek zoo vaak ontsiert weet te vrijwaren komt zijn optreden leer ten goede De begeleidingen waren bij Ëmst Hodlar in vertrouwde handen hi verdient een beter inatrument Vermoedelijk lou trouwens dit bcscltaaMe gezelschap als geheel nog beter tot zijn recht komen in een iets warmer decor Wellicht kan men daarin voorzien by een volgende gelegenheid Mofe zij niet te lang uitblijven W H Sprenger XKLTS DRAAD VAN GELEIDELASir NIET VEILIG Het dievengildr kan blijkbaar van alles gebruiken Nu is tien meter afgeknipt van de kabeldraad die de aferoom voert naar de geleidflamp ataande op den hoek van den Turfaingél m Veerstraat Van dergelijke lichtcd die er zijn om hef public in de duisternis de helpende hand te bieden moest men mav Uever afblijven KTONI iKLAAa Tea aadeele van een student is een fSeta aot wraaiu d die des avonds gedurende een kwartite onafgecloten in den voortuin van een p eecl aan der Graaf Florni eg waa neergezet TkaUs Theater VJiianden met Brigitte Homejr WlUy Birgel en Ivan Petroyich Aanvang 8 1S uur Zondag vanaf 3 30 uur Reaaie BÏoseoop Het raadsel is opgelost met Lil Dagover en Albracht Schönhals Aanvang S 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zat dag 2 uur De droom van een winternacht met Magda Schneider Zondag 10 30 uur De verstokte vrijgezel Schoowbnrg Blaseeop Diamanten met Dorix Duranti Laura Nucci Enrico Glori en Alb to Manfredini Aanvang 8 15 unr Zondag vanaf 3 30 uur M Jan 4 3t Bar Cafi DoTOstee Jaarvergadering lOudsche AthletiekCommiïsie 16 Jaa IM nnr Central Speliegelavond Afdeeling Gouda Ned Handbatbond spreker C M A erSanboscfa 13 Jan 7 aar Nieuwe Schoawborg Concert R K Oratoriuoxvereenigingter gelegenheid van S jarig bestaan ditvoerihg van Die Sdiöpfuiig vanJozef Haydn M Jan IM aar Ned Gerei Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 14 Jan 8 aur Daniël Cursus E H B O 14 Jan 8 9 nnr Oostbaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbeschernïlng U Jan 1M nnr Vrije EvangeHsehe Gemeente Bijbellezing en bidstond U Jan 7J0 nur Leger des Heils Heiligingsdienst leidster J v d Veen 17 Jaa nor Konstein Tooneel avond Goudsche H B S vereeniging opvoering van Vrijdag de dertiende 19 Jan 7 nnr Gebonw Gemeentelijke Gezondheidsdienst Spieringstraat 113 Medische portkeuring 28 Jan 7 30 aur Nieuwe Sehouwborg Derde Nutsavond optreden van Larette goochelkunsfénaar 28 Jan 8 15 nar Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf ti Jan 7 30 nnr Reunie Bioscoop Filmvoorstelling Goudsche watersportvereeniging Elfhoeven 29 Jan 7 39 uur Reunie Bioscoop Vertooning Indische speelfilm TanahSabrang Het land aan den overkant voor Volksuniversiteit metinleiding door Mannus Franken 29 Jan 7 39 nur Daniël Vergadering Geref Zendingsbond 29 Jan 7 39 nur Kunstmin Uitvoering Joudsch tooneclgezelschap Tot Ons Genoegen ter gelegenheid van 5 jarig bestaan opvoering van Het spook in de vrijburcht APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts aUeen voor recepten Apotheek E Grendel alléén Prins Hendrikstraat 15 van Uw piano in goede handen 5 75 Jaar In dienst van de muziek temmen per ksM aa par abonnement CQUlSlPE Hmjoi siNca 304 tel saiss kdam Ing Med G 224 20 BARBKND VLAG VOOR DE RADIO Onze oud stadgenoot Harrend Vlag zal Dinsdag as als solist voor de radio optreden Hij speelt met de Amhemsche OrkestVereeniging het clarinetconcert van Mozart in A dur De uitzending is s middags van 2 uur tot half vier GOUDSCHE WINKELIERSVEREENIGING Bareaa voor zakelijke adviezen De Goudsche Winkeliersvereeniging heeft een bureau voor zakelijke adviezen ingesteld dat onder leiding staat van den heer C A Oliemans alhier Blijkt de instelling in een behoefte te voorzien dat zal uitbreiding tot een pentraal boekhoud orgaan worden ovefwog Uitspraken Kantimserecht Jn de zitting van het kantongerechtvan deze wede zijn veroordeeld wegens rijden zonder voor en achterlicht M M A Ü te Moercapelie teruggave ouders J v d B te Rotterdam ƒ 5 of 2 dg hechtenis en ƒ 3 of 2 dg G V te Boskoop idem O V te Boskoop idem C M te Nieuwerkerk a d IJsel ƒ 3 of 2 dg h W J R te Zevenhuizen id C van V te Gouda ƒ 3 of 2 dg h rijden zonder bel J A D te Otide water teruggave ouders overtreding Leerplichtwet E T van D K echtgenoote van I A v V tetJouda ƒ 1 50 of 1 dg h H F B echtgenoote van A H te Ciouda ƒ S of 2 dagen h opoibare dronkenj ap A J R te Rotterdam ƒ 6 otjUi h visschen in vmKden water zonder akte 9 S te Delft 2 maal ƒ 1 50 of 2 maal 1 dag h i 5 of 2 dg h Reizen zonder geldig plaatsbewijs H v S te Rotterdam 2 50 of 1 dag op den openbaren weg te Nieuwerkerk a d IJsd schreeirwen C H te R dam ƒ 5 of 2 dg h overtreding Kijtijdenbeshiit J B te Zevenhuizen f 1 50 of 1 dag h geen persoonsbewijs bü zich dragen C v V te Gouda ƒ 2 50 1 dg K Pas op voor griep verfcoudfield oik influenza Een goed reeeytje om zelf te maken Dit receptje is werkelijk uitstekend Neem een kwart liter kokend water los hierin op een eetlepel suiker 6f stroop en 30 gram dubbel geconcentreerde V e r V u s verkrijglwar bij Uw apotheker of drogist vastgestelde prijs 76 cent Even roeren en het is gereed Neem na eiken maaltijd een eetlepel kinderen van 3 8 jaar 1 theelepel van 8 12 jaar 1 dessertlepel Haal nu direct het 30grams fleschje Vervus in huis Ingtz Med G 223 23 Uit vroeger tyden DE GOUDSCHE COURANT IBLDDE 75 JAAR GELEDEN ƒ Uit een advertentie Locaal Nut en Vermaak Ooelnaven te Gouda Concert op Donderdag 10 Januanj 1867 te geven door miles Juliette en JuJlia Delépièrre oud 12 en 15 jaren violisten dCTNoordsche Hoven mr Henri Ketlen solo pianist van de Koningin van Engeland en Herr Eduard Otto tenorzanger van het Hof theater te Hanover Entree ƒ 1 S9 JAAR GELEDEN In het Verecnigingsgebouw vanProvidehtia werd eene vergaderinggehouden van de leden der Vereeniging tot verbetering van plaatselijketoestanden Afdeeling van het Alg Ned Werklieden Verbond Nadat helreglement was vastgesteld werd overgegaan tot de verkiezing van een bestuur waarin werden gekozen deheeren B HokdeTver C R Verlooij I T Berliin A de Hoog A Smit enJ van der Steen Het ledental bedraagtop heden 61 25 JAAR GELEDEN Naar aanleiding van een verzoekvan den Bond ter behartiging van de belangen v i het kind om e i verordening vast te stellen waarbij niet alleen Ss verkoop van tabak aan kinderen en jongelieden beneden 16 jear strafbaar wordt gesteld maar ook het schenken of verstreken daarvan en het rooken op den openbaren weg en openbare plaatsen door kinderen en jongelieden beneden 16 jaar berichten B en W den raad in een praeadvies dat zQ wel overtuigd zijn dat het rooken op een te jeugdigen leeftijd schadelijk is doch dat zij niet kunnen inzien dat het althans reeds nu op den weg der overheid zou liggen om daartegwJ bepalingen te maken Veeleer meenen zij det voorloopig aan de ouders en verzorgers der jeugd kan worden overgelaten dit kwaad te iieteugelen en dat dus dezen moeten worden opgewekt hun plicht in dit opzicht te vervullen B en W geven daarom den raad in overwei ing op het adres afwijzend te beschikken Door den directeur generaal der Staats poorwegen is een loffelijke vermelding toegekend aan A B de Bruin Isle seinhuiswachtrr alhier wegens beloonde oplettendheid SPORT VOETBAL Programma vom Zondag NED VOETBALBOND District I Ie klasse V U C Ajai DOS Xerxes Feijenoord E D O D F C Storm vogels District O Ie klasse Sparta Elmma Haarlem D H C Blauw Wit HBS V S V R F C Hermes D V S t Gooi 2e klasse A U V S V I O S Gouda Laakkwartier Quick U V V V D L B M T 3e klasse B Terlaak G D A RV C O N A De Postduiven Schevenin gen 4e klasse E Oudewato Moordrecht M S V Bodegraven Haastrecht Ammerstols he S V Gouderak Stolwyk 4e klasse G rransvaha G S V Steeds Hooger Hermandad Waddinxveen Schoonhoven 4e klasse J Bolnes Lekkerker FSV Pretoria Slikkerveer C K C Saturnus DilettantBloemhof Res 2e klasse A V U C 3 H V V 2 H B S 3 Gouda 2 O N A 2 U V S 2 D H C 3 A D O IV Res 2e klasse B Sparta 2 Fortuna 2 HBS 2 R F C 3 Gouda 3 V D L 2 Neptunus 3 S V V 3 Res 3e klasse E Schoonhoven 2 N H S 2 Olympia 2 H O V 2 G S V 2 Alphen 2 Bloemhof 2 O N A 3 PROGRAMMA 18 JANUARI Voor 18 Januari is een inhaalprogranuna vastgesteld dat voor deelftallen uit Gouda en omgeving vermeldt de wedstrijden Gouda Quick Moordrecht Bodegraven Oudewater Ammerslokche S V M S V Haastrecht Schoonhoven Hermandad S M V Wnddinxvecn A D O IV Gouda II O NA II H BS III R F C III Gouda III Bloemhof II Schoonhoven U O N A III H O V II PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht BEVOLKING IN 1941 Het aantal inwoners van Bergambacht dat öp 1 Januari 1941 3658 1870 mannen en 1788 vrouwen bedroeg is in den loop van dit jaar door geboorte gestegen met 59 28 m 3L vr door vestiging met 184 83 m foi vr en door overlijden verpiinéerd met 33 20 m 13 vr j door vi trelmet 172 86 m 86 vr De gcAeerne telde op 3 December jl 3696 zfcleJ 1875 m 1821 vr zoodat er dus fenfcevolkingstoeneming valt te conMatatrcn van 38 personen 5 m 33 v Het geböorteci fei ligt belangrijk lager dan vorige jaren in 1941 59 kinderen in voorgaande jaren gemiddeld 80 kinderen Ook het sterftecijfer is in vergelijking met vroegere jaren niet hoog 33 in 1941 gemiddeld 40 per jaar voorljeen In 1941 zijn alhier 18 huwelijken vol trokken m BAVENftCHKtFVAABT IN DECEMBER In de afgeloonn maand hebben 40 schepen van de fcemeentehaven aan Bergstoep gebruilieemaakt Aan haven en ooslaggeldenT werd ontvangen f 133 90 aan rech n voor het gebruik an de weegbrug op het haventerrein ƒ 67 65 TABWE SMOKKFXAARS BEKEURD De marechausse alhier he eft tegen twee personen uit Vodegraven die op den begagedrager fan hun rijwiel frauduleus een zakltarwe vervoerder proces vnrbaal opgemaakt GEMEENTELIJKE ONTVANGSTEN Tn het jaar 194f is door de gemeente ontvangen wegens sécretariclegea en rechten van den burgerlijken stand ƒ 309 15 leges vooe persoonsbewijzen f 1313 leges rijtijriejbesluit f 17 keuren slachtloonen f S48 28 haven en opslaggelden ƒ 20i 86 weeeigelden ƒ 311 20 begrafenisrechten ƒ 345 wegen verlichtingsbelasting ƒ 1086 42 hon denbelasting ƒ 491 75 PREDIITBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 30 u v m 2 30 u n m Ds E woidt I Geref Kerk 10 ulv m en 3 n njn Os Terhaak 1 ITitgetredenen I nlHerv Kerk 10 u v m en 3 u n m li efcd ienst Beïrkenwmide ANIMO VOOR VOUCSTDINTin Bil 4bn btÊtge 75 aanvragen om gekomoi Daar perceel Jand voor bruik zal worden moedelijk alie aanj den ingewilligd tuintjes uitgegeven ♦ I ziji thans reeds volkstuintje inichijnlijk n extra ze tuintjes in gelomen zullen ve gen kunnen wor1941 werden VARKEN OF STAP tn iMtr b iMeil ittiloeitimiirl irielt itMidaran Gmn b Jickeppaii eli Ju trouw brMrtfa KoMtto toe moador heeh lAMr mm taigie in bad 9 houd n Want da moMlen eten dal SIROOP BON NEMA al êm biQtwMnat koMtkwaaltiM m da tii m wnoort M témMmé hattr dan ij kunnen da rasi ton baoordaalan an toatu chent SIROOP BONNEMA U M kat arlitama Narcabw aatKyUitar BoMiama an KaeH een Kenige dagen gleden werd het dorp opgeschrikt door fcen losloopend varken dat zich in dlDotpstraat ophield Daar tegenwoordc vrijwel iedereen een dergelijk hê er heeft was niet direct vast te s len wie de eigenftar van het dier was Na geruimen tijd zoeken kon het echter aan den gelukkigen eigenaar worden teruggeven Biidegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZQNDAG SmOOP BONNEMA ftaaf aa anWf ay katÉt btoncHüit gittp m kimkkotat Arf m mkt M sl n lu éMt dr pffm Wdafra en br Ned Herv Kerk v m 10 uur dsKlüsener n m 4 uur ds J Batelaanvan Tholen Geref Kerk vJi 10 en n nL 3 uur ds Dam I Siroop Ev Luth Gem lv m 10V4 uur ds C Pel van Nijmelen n m 5 uur ds A A Wildschut van Rotterdam Evang Kring Beursgebouw n m 3 A uur de heer K Roozendal van Den Haag RIJWIEL OESTOIJBN UIT GARAGE iNNEMA AP Uit een garage werd een transportrijwiel ontvreemd Ingez Med U 2Ui 25 JAAR BIJ DE F T T NIEUWE BOOMENAANPLANT ZUIDPLASrOLDER Ieder jaar moeten in den ZujdpliM polder taMijke iepenh gerooid omdat deze door iepziacte Het gea da in de laatste jarea lan n in l ale wegen Thans is men begonti soort hoornen te planten Ouderkerk a d 1 JmcII PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Vin 10 30 en n 1 3 uur Os J G Woeldermk v voort ereiïng H Av mdmaal Op 16 Januari hoopt mej W de Vet alhier den dag telherdenken dat ti vóór 25 jaar in dilnst trad bij de P T T De jubilajbsse is gedurende deze 25 jaren ononderbroken aan het postkantoor in onze gemeente werk zaam geweest Boskoop ZONDAGSDIEN DOKTOREN A s Zondag zal Ie Zondagsdienst der doktoren wordeo waargenomen door dokter A J Zwartendijk Telef 355 Ned Herv Kerk voorm 10 en nam 3 uur Ds Jacobs Geref Kerk voorm 10 en nam 3 u Ds De Kleer va Overschild Chr Geref KerI voorm 10 en nam hau 4 Ds Kleiseil Rem Geref GeVi voorm half 11 Ds W N vün Npoten van Meppel Geref Gem voorm 10 en nam 3 u Icesd lenst Wijicgebfuw v m 10 en njn uur De hier A de Redelijkheid od dienstondelwiizer v m voorbereiiini H Avotidmaal ïeref Kerk vjj f U 3 U Ds D A Vogel bediening eh dnnl zegging H Avondmaal Oudewater PREDIKBEURTEN VOOR ZOND iu INBRAAK IN WONING Ned HervJKeTk VJn 10 30 en n n 3 inir Ds Efroldt iran Bergemh uit gemaakt ak ten huize Voskuilen behalve de md eén geld 500 een gouden broche een zilveren in derspaarpot met in Geldkislje met f Bij de nachti van den booi aan de Pu tl kleed ingstuk kistje met ring een go horloge en hoijd Geref Kerkk vjn 10 30 en n i 3 uur Ds W vïn Dijk BURGBRLUKB STAND Overledin Omelia HoudUI 77 j geh ma H Vianen LIEFDESPERIKELEN Haattrecht PREDIKBEURTEN VOOVXONDAG Ned Herv Kerk vj 10 30 uur ïi Ned Herv Eêref vjn 10 uur Evingelist G n m 2 30 uur Dfenst Geref Kerk v m 10 30 en njn 2 30 uur Ds i F W Erdmaon elisatüe Pater Een door z n meisje afgewezen jong man uit Linschoten maakte des nachij op straat zooveri herrie dat het gerud door de politie doordrong Deze stcli den minnaar het was inmiddd twaalf uur geworden tot des s ma gens in bearing waarna hij meisje armer en met een bekeu rijk kon heen gaan RUWIEL ONTVREEMD MoordnechL BURGKTXUK ARMBESTUUR De burgemeester heeft gfi heer C Van den veehandelaar is een rijwid dat eenige minuten onbeheerd had j staan voor ék woning van een scho maker ontvJpeaid PARTU SOKKEN IN GESLAG kek moest jaren tot tuur be van der Kuü dieaft eden opninw voorlid van het BuKcrlijk A noemd T Voorts heeft hij het su bestuur over 1941 mei hoogd eölip 14 500 WIELRUDER AANGERED Woensdagmiddag werd de h r B jp de brug over de Wetekng don een auto aangeredeir Hij wM djJMl zijn rijwiel geslingef en k B nL Spstraat terecht GelukiKg liep wT goed af Deze brug dia voor het zware verkee te smal is blijft altijd gevaaklijk fKEDtKBMlKT VW K Ned Herv Kerk n m dr M C van Mourik B welijks2hsegenii 0 mare aiusee heeft een gn aantal heereAohken in beslag nocnen ten jliize van een inwono Naar de herlAnut wordt een ondef zoek ingesteld KASGELDLEENMG GESLOTEN De gemeenter heeft bij de Haagsi Boaattank eens kasgeldleening ƒ 46 000 aangigaan BEVORDERINQ ifc heer Van en BuTgh alhier administratief a btenaar B werkza bij de Duinwatetleiding te s Gravfi hage is bevordard tot administrad ambtenaar C een der hoogste ranf bij dat bedrijf EXAMEN HVLPKEURMEESTER i De heer B Blom albicT is te Utrei Seslaagd voor hft examen i ulpk meester I Mo niiM I ziet bet ea wU mijn band vastgri en maar ik ben ben te vlug at Een paar wilde scboteo dan verslapt z greep en rolt hü naast me Ik sta op en onderzoek zijn won Ik vraae me af tóe Unö ikK u aueen een wood in ïLn SoiSiud to inSj oJS ïr rïf d leid sterker is dan ikTwrdt Wl TwaJs w Voor gehandicapt door ziJ pUnl i J jj JU w VS bSS Op een meter afstand van me ligt de bero stevig vast voor bet geval dat hu revolver Gelukkig baett Jan bcm aict weer mocbt l iikomek m de gaten NOQ EKN OBAMA ziJn FEUlLLIfilUM Utadnak wibi w lsn E TOCHT NMR MMS U Ban M soms die sehoR dl kali aar deden mün tocsteUch beeft vemieMT kn u te dienei zegt hH met een spotttnd beleefde buiging an nu niet langer amiren want ik heb gc i tUd meer Als la me aoader tegenwerking auistcert f mtMt aleeht r initf wordsB imn u ii dt ach U e veis zijn nfe om can BMr Aiiaand doUar Vofl wat voor Ë Sw a M maietf Gedurende t gMprek heeft htj me geen seconde I net oog verloren Toch moet ik auindelAi anders gaat er een ramp gel eur Kwam Westd k nft maar Voortehtl 11 ar na de pabtNn ffik zie nicU anders den da dorrewjne vlakte Nee Wastd k kunt voor Vig niet Die loopt ttverlg te speuren heen geen nauw Idee van wat erWer achter zQn rug gebeurt Wat moet m doen I Pkrtseling krijg ik een idee Het Is een kans van Mn op de duizend maar ik moet t t probeeif n Er is geen andere weg Langs mijn voeten ligt de draad van miin mlcrofaon welke nog buiten staat Op den rand van de tsüd luist naast den draad staat een mlcroloonstandaardie Het staat op doi uitersten raad van de tafd en beeft sleehU een Uein tikje noodig om er af te vallen Hst is een goedkoop trucje en het is de vraag of Sij r m sal loopen 1 maar bet moet Datklcbw ding zal ons moeten redden Nou boe ia het doe je t d niet dringt Jan aan Och seg ik langzaam er litBiet veel anders op Het zal wel moetca Mooi zno dat is he verstandig antwoord hjj docb van dit psycholo sche moment waarin zijn aandachtvoor een moment moet verslappen maak il gebruik om met mijn linkervoet even tecen den draad aan te scbuiven Het lukt Kletteroid rolt de standaard orer den grond Veftehrikt kijkt Jan achterom maar voordat hij gelegenheid heeft om zich te herstellen gooi ik met een l ni n zwaai mijn been naar voren en trap zijn pols zoowat in elkaar Een kreet yan pijn een schot een Icogel suist over me heen en de revolver valt op den grond Op betzeUde moment ben ik met mi a voUe gewicht bovenop bcm S esprongen en roUao wc aUcbei over en grond vechtaqd en stomncnd Geruimen did liggen we soa hijgend te worstelen Hit is eeivpootige Ktfcl Ik ben doodmoe De boofdpljn Is er ook niet bepaald minder op geworden I Bet dreunt en drenst bij dken sUp i zwaar door mijn hoofd In de machinekamer vind ik den armen Walter HiJ I IS voorover op den grond gevallen Met zyn hoofd ligt bij op een buis van de machine waaraan li j zijn leven heeft gewijd Een kort onderzoek overtuigt me dat bier geen kuip meer kan worden geboden Arme kerell HU heeft den triomf van zijn arbeid niet lang mogen meemaken KoortsaetaUg werken mi hersens Ik moet bem op een or lindere manier onschadelijk trachten te maken want aoo boud ik bet met lang vid Als bet me lukt om die revolver te grijpen dan ben ik gered Al worstelend tracht ik er naar toe te schuiven Op een gegeven oogenblik lijr ik onder en hii grüpt me bij de keel Als een ijzeren kiem schroeft zijn hand zich rond mijn hals Het is alsof mijn kop uit elkaar zal barsten Oe tranen springen me in de oogen ik krijg het ontzettend benauwd Met inspanning van al mun krachten tracht ik hem van mij af te werpen Eindelijk ben ik dicht genoeg Jk kan hier niets meer doen dus zal ue revolver om haar te kunnen srij Ik Westdijk en den professor maar vast pen Het lukt me miin e ne hand vrij tepemoet gaan om hen op het tragische te maken en bet ding te palütep Bü nieuws voor te beieiden £ erst kijk Ik dw touwen van Jaa a even na sa dan ga ik op weg Ik voig de alekie vlaggetjest waarmee ze bun weg bebben afgepaald £ lke oriëntaUc ontbreekt bier on zooder taia Vlaggetjes souden ze dea weg op deze doodscbe vlakte onmogelijk kunnen terugviadoo Na een kwartier loopen sta Ik plots ling voor een scherpe vlakke glooiing In bet rond kijkend taak ik tot mijn verbazing dat ik me bi een graotc kunstmatig gegraven geul bevind wdke tot aan den hwison aoorlo t De geul is kaarsrecht ongeveer twhittg meter diep en eenige bdaderden meters breed Zou dit nu een uitgedroogd Uarskanaal zijn en is er dus leven ogp MaisT IUga aardig is het dat dei bodembegroeung van dit Icanaa niet roodbrui is maai dezelfde donkere kleur bezit als de onderhelft van Mars zooals ik die yaiuiit bet heelal heb gezien Zoo hier en daar zie ik ook groepjes struikgewas Er is dus in deze woestenij blijkbaar toch sprake van eenige vegetatie Ia de verte ergens midden in het Kanaal zie ik WestdUk loopeii bij iets dat zoo Off Ijet oog een Itlomp roestig metaal iQkt Ik daal voorzichtig de glooiing al en loop naar hem toe De grond onder me is week en moerassig Mijn schoenen tuigen talkena In den grand weg Hot is een becte vwademlagaesfa niet op dat teUa rootflmua te moe ten staren Tarwül ik dtctaterbtj k Hn Izie ik met k li mm ende variMxteg dal ds I roestige mctaalktotnp een babi verga raket is Een sUink toipadoviiraug ding 1 woals je ze wet i de afl eelding D ui jJules Veme s boeken siet f 2 jn de anderen ons voor aeweesttJ Zijn w dus Biet de aarSMnL Mau Ik n nooit geweten dat er arasntf der pogingen voor en loelu aaarlT BdernonMB sitnl Westdük komt me tagemoM Zuc sicbt suat somber Waar is de praCenor vraag ia Die is even naar dan aadvea kaMlvan het kanaal Daar moetetf aog restcs U Tinden zija van een bavenstad welks fer een duizend jaai üeleoeo kelegeojmoet heboen Is er dan leven op tftmnt Geweest a Nu niet meer De bede planeet ia volkomen uitgestorven Dan vm te ik hem wat er is gebeurd GeUoflen staart bij voor zich uit Hijjheeft Walter bel langst en het best ge fk d Walter jamlaag zijn trouw ts en meest toegewijde medewerker ge1weeët Wat een idoert dia Deklof vri beeft dat nou kunaan voorden Wer Mnwisdi