Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1942

VRIJDAd JANUARI V Wat IMKSJLMEFu win de radio opu is M een tijd geweest dat U het ONMOGELIJKE van de radio Iton vai wachten Zoo ntqdiierookNUniet MaarUmcogl wél verwachten dat de Qmroep den beschikbaren zendtijd uitbuit om jong eh oud zooveel en zoo goed mogelijk te geven wat zi van de radio verlangen Als U met behoort tot de enkelingen die voor Ules hun ooren dichl stoppen au zich dus buiten hei voUe leven Elaatsen hoe dwaas is dati dan beoon U tot de 1 SOO 000 luisteraars die vooral NU da Radio als gaz tligen ontspanneudan en voorlichtendeo vriend des huizes in eera zullen hondeiL Die daarbij niet sullen verzuimen om den nieuwen Luisiergids programmablad van den Nedarlandschen Omroep steeds bij de hand te hebben als baken in da aetherzee Oude bekenden uit radioland zult U at in ontmoeten en het blad zal U een onmisbare wegwijzer blijken te zijn dia het bezit van Uw radio éóits too waaidevol maakt Bovendien is de Luistergids 66 goedkoop dat werkelijk iedereen er zich op zal kunnen abonneeren Sm tUwtttthapmÊttMdtdtm Mt il H LMMtryidi Oir IM htt blté ooi Indrrrfud Zonen Lwlitrfftd ts d mtthet i0trtuttn gttlottn A i root U AU gt tkttt bmtttm mmk hUmti Êotn bnml dt ik fdló itutollt mUd€ tJUuitrtkU l Als U lu Mcf dra LmUt rgtdM bofUtmttdrUm Ëtn êbofuwmemt it etecf 0acrffcaopir i f i p hmlfjim af i et p Met AboMwmfmttn op f grmn amiu Adm d LmtMIrrgidM KtUOfl gndit Itff Amttttdi NEDERLANDSe R E OMROEP o 90 SB nieuwe zending Trainingspakken in alle mkten VAN HANnSL PIANO GEVRAAGD of kleine Vleugel Belt U even 49928 nf een kaartje aan T Storm van Weelstraat 48 Rotterdam O 202 10 j ut OVERTENTIES tdal alick opfCgevM amdan italaltcad aegcpoewB veorrlaica raa daaapdiacMgcf I L i va Cl Q 251 50 O gewestigda 8rmthand i In Kaas a a Lavansmlddofan te Gouda ZOEKT per 1 Febr ot spoedigst daarna prima BOEKHOUDER gewend leiding te geven aan personeel en xeUstandig de bomioudiag te voeren Bekendheid met distnbutip adminutratie en moderne talen verelaeht Leeftijd 90 M jatrr WgMiuiBdig geeehreven soUic bnevoi awt vermeMing van opleiding praktijk copijr getuigachriften verlangd lalans alaook recente foto aan No U8 Adv Sur VAN SUN Vo Mwhotei4aan 82 Rotterdson U 233 90 PUBUCAln VAN HBT DCrARTBMBNT NurniHEin en schespvaart A mwtisitla afdeellnz InlaMsch Haat Tan het BUk weas T r Hout R t HDksbureau voor Hout maakt bekend dat de afdeeling Inlandsch Rout Van genoemd bureau vanat 8 Januari la verplaatst van Museumlaan 2 naar Malteitraït S M Vtrecht elefDonnnmmer Z12 7 Verplichte Qpcave tiub tarieven door waaicliertleB e itrUtwrtteB Daar nog met alle in aanmerking komende wasschertjen hebben voldaan aan de verplichting tot het aanvragen van een formulier ter uidientng van liaar tarieven zooals dere op 1 Juli 1939 golden vestigt de Secretaris Generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart de aandacht op de desbetreffende oflicieele pubhcatie van 31 December 1941 Hierin Is bekend gemaakt dat alle wttwasscherijen haar tarieven zooals de op 1 JaU 19S9 golden v6r 90 Januari moeten indienen bu de afdeellnc Mlddrlwtand van het departement van Handel Nljvtfheld en Scheepvaart en dat voor de indiening moet worden gebruik gemaakt v een speciaal formulier hetwelk vóór 10 Januari 1942 per briefkaart moest w rden aangevraagd btj het departement van Handel Nijverheid en Sche vaart afd Middenstand ISeauldeBhoubcheweg un te Den Haag Het iiiell ot niet tQclig hakomen van de verplichting tot indiening der tarieven en de uaarult voortvloeiende verplichting tot het aanvragen van een toroulier is overtreding der prijst oorschriften en als zoodanig strafbaar Waaschcrtjeii die tot duiver nog geen fOrmuUer hcbb n aangevraafU dienen derhalv alsiwc onvarwtlla m toezendmg te verzoeken Bovenvermelde verplicHting tot indiening van tarieven geldt ook voor hamtseli vase HMUen ii InatrttkarQen welke mede het bedrllf van witwaaacberd uitoefenen On er uatstgenoetnde categorie vallen ook alle strijkeTtlen welke het door haar Inliandelde goed zeu wasschen Vrilgestehi lUn ilcriulv slechts da lUtslultend dMmiaoh waaacherijen de strtjkeriten walica Biet kU Kat door lia r bUuindalde goed wasai en en de waschverzenders WMBcliarQen dia haar badrtjf op 1 JuU 1939 n g nl t uitoefenden moeten tsch can iormuM aanvragan £ S haar aanvrage om toezending daarvan Maten st nnaMan Os waUan datum tij da uitoelaniiSI van haar bedrtlf hel b n aangevangen CH m hat badrtjl ap m tfatiM nlauw h iben oMart t dan wM MMien evargenoman ao Om uit ie knippen INWISSELING VAN LUISTERVERGUNNINGEN Houders van een radio ontvangtoestel die hun iuisterbiilraga over 1941 door het plakken van zegels hebben voldaan ook at is en gadaell per giro betaald moeten vóór 12 M ar 1942 hun oude vergunning inwisselen lagen n nianw Zij inoeten zich daartoe op een bapaaldan dag begevan naar aan postinrichfang gaen pos agentschap volgens onderstaandan aliabetischan rooster leder wordt in zijn eigen belang aangaraden zich stipt aan dazen rooster ta houden In da maand Januari zijn zij aan da baurt wiar namen beginnen met é lellar t E t m Erk € H t m Huy FM t m Gem Gm t m Go Gr ainda G Ha t m Ha t Hat t m Hasp Hesq t m Hog Hoh i m Hug Hui inde H Ian J t m Janswi H Jansa nJ atndaJ Ka l mKic Kid i m Koan Koep t m Kost Koiu ainda K op Maandag op Dinsdag op Woensdag op Donderdag op Vrijdag op Zaterdag op Maandag op Diudag op Woensdag o Dondardag 2 JwiM 42 op Vrijdag 23 Jan 1942 oi tart 24 Jan 1942 oA andag kt Jan 1942 op Dinsdag 27 Jan 1942 op Woensdag 26 Jan 1942 I J Eind Januari volgt aan madadaaiing o pr da volgende namen an data Q 228 128 Bankinstelling vraagt een manneluk BeOIENOK Voor pnma kracht goede vooruitzichten Eigenhandig gesdireven bneven met uitvoerige inlichtingen en een fpto van recenten dattan onder No 7 van Burks Advect bur Kleiweg 3S O 231 10 1 mtli Plaatst hlap UW advaiHantla jam van het fijnste hdiamilsche fruH Echte vruchtenjam v i dè firma die bdcend riaat om haar waar betera Edial n HMtaué kwabteM vwschillanda taiaiMn voorradig DeGruyter A ER IS EEN RECLAM aIiOOEL 4at U aan groota aii l vwtckart omdat bat als cao aai het gahaala viadiwalar baatrqbt Couraatenreclamc Vraagt inUehtingen voorlieetden ete aa t o uiaat i a iacla me 14 de erkende advertmtletmreaui of liet CelHico Oiai Si Aaaicrdam