Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1942

p mmmimmmmÊmm Borwiu HAKKT M TELE jntf FoMrekeoInt W CBetfedecteur F r iETtat I SoikU EEN EI Maar alleen voor sonen beneden 20 ja a r DISTRIBUTIE VAN EIEBEl De secretfins generaa van Lland bouw en Visschery maakt bekWi dat in het tydvak van Maandag 19 Januari as tot en met Zaterda Februari as voor personen in i leeftyd tot en met 20 jaar een bi worden beschikbaar gesteld In genoemd tydvak zullen de mt 04d 04c en 04b gemerkte bonnen van de bonkaart rescrve elk reelat geven op het koopen van een ei De genoemde bonnen zullen bj den leverancier moeten worden ini geleverd in de periode van Maandag 12 Januari tot en met Zaterdag 17 Januan a s De leverancier is verplicht om op verzoek van dengene die bonnen heeft afgegeven hiervoor een ontvangstbewys te verstrekken De aflevering van de eieren zal eerst mogen geschieden met ingang van Maandag 19 Januari as Zulks zal evenwel in verband met vervx3ersmoeilykhc den niet in alle gemeenten reeds op 19 Januari as mogelyk zyn In verband daarmede is bepiald dat de i onnen geldig blyven tot en met Zaterdag 7 Februari a s DE NIEUWE BONBOEKJES Uoor de haisvroutf et gemengde gevoelens ontvangen De nieuwe bonboekjes welke nu eenigen tyd m gebruik zyn blijken do r de Nederlandsche Jiuisvrouwen met gemengde gevoelens ontvangen te zyn Ferlyk gezegd over het alge meen is taen er weinig mee ingenomen en men staat dan al spoedig gereed met critiek op de ambtenaren die dit nieuwe systeem hebben uitgedacht Daarby wordt dan blykbaar over het hoofd gezien dat het hier een zeer gecompliceerde kwestie üfcetreft en dat het nu eenmaal practisch onmogelyk is het iedereen naar den zin te maken Het Centrale Distributiekantoor streeft er echter onvermoeid naar dit ideaa het iedereen n ar don zin te makel zooveel mogelyk te benaderen By de invoering der distributie werden voor elk artikel afzonderhjke kaarten verstrekt Dit was lastig voor de huisvrouwen die al die kaarten by elkaar moesten houden e n het gaf een ingewikkelde administratie bij de uitreiking Mer besloot toen de kSarten te bundelen maarzit bracht nieuwe problemen met zich Voor verschillende artikelen is nu eenmaal niet een gehjk aantal bonnen noodig b v 8 broodbonnen tegen 1 melkboh pe week en wilde men bundelen dan moesten de kaarten toch van eenzelfde formaat zyn Meer dan een artikel op een kaart onderbrei gen stuit ook op moeilykheden temeer omdat men met maanden vooruit het distributieïöiema Jcan vastleggen de mogelykheid van tusschentydsche wijzigingen kan niet worden uitgeschakeld Vroeger werd er over gekladgd dat de bonnen te klein waren ok waren er verschillende formaten py de nieuwe boekjes zyn alle bonnen eender van aimeting en grooter dan voorheen maar no is niet iedereen tevreden gesteld De een wil nu weer klemere botmen en de ander wil ze nog grooter bv zoo groot als de boterbonnen Ook de A en B bonnen blykt men niet algemeen te waardeeren maar een andere betere regelin t is nog niet gevonden Men vergete niet dat one distributiestelsel dat m het buitenland als voorbeeldig wordt geprezen in de eerste pl ts vlot en soepel moet bltjven Dat et Centrale Distributiekant toor dlamaast alles in het werk stelt om aan de wenschen van het publiek tegemoet te komen by de eerstvolgende uitreiking zal weer een verbeterd systeem worden mgevoerd verdient de waardeering van het public De inzameling van wol en bont voorde soldaten aan het front De oproepvan den Fuhrer heeft ook in Nederland goeden I weerklank gevonden Zeervele harten en kasrten zyn geopend om de warme gaven aan het inzyneImgsbureau af ts staan Bu het irizamehngsbureau is éeen kamer or bezetIlier wordt alles in bundeltjes gepaktwachtend 0 1 de verzending tiaar hetfront fPolvBOOnSoBcrs Duitsch tegenoffensief in Afrik a AUSTRALIËRS WORDEN VERVANGEN Volgens een telegram van den Londenschen correspondent van het Madrileensche blad Ya vreezen Engelsche militaire kringen een Du tschentegenaanval op Egypte en onaangename verrassingen n de MiddeUan sche Z e Tegen de algemeene verwachtmg te iLnden zoo schrijft hy heeft Kommel wiens schitterendeoorlogvoermg onder buitengewonemoeilyke omstandigheden men in Engelsche militaire kringen toegeeft zichaan de golf van Syrte gevestigd omden stryd te hervatten Deze omstandigheid en het taaie vezet dat deDuitsch Italiaansche strijdkrachten naden va van Bardia nog te Solloera bieden heeft m Engeland de meenmgdoen postvatten dat Duitschland eengeweldig tegenoffensief voorbereidtom de HTilsche successen in Libjie teniet te doen i Naar het Egyptiscïï blad M a k k at a n 1 meldt hebben de Engelschen uithun Afrikaansche dominions en prolectoraten waaronder Kenya enOeganda troepencontmgenten tersterkte van 91 000 man na r het Lybis he front gestuurd V Uit andere bron verÜ dr dat hW gïbruik van Britiohe hulpvolken aan het Lybische front ook uitgebreid zal worden tot de Abessynen Dezen Afrikaansche troepenmassa s moeten voer al de Australiërs vervangen die lang z merhand naar hun vadenajid worQpn teruggeroepen standhoud Hedenochtend werd gemeld De Japan he troepen die de Bwtschë stelbn n bij Tandjong iWalim hebben doorbroken waren gisteren genaderd dan 10 mijl ten Noorden van Kwaia Loempoer De laatste 24 uur waren zij b j 50 opgerukt Andere Japansche afdeeliiien die van b1L nad i€n hebben wang 15 mijl van Kwaia Loempoer £ £ etten haar aanvallen op te Bntiche stellingen d n n f met i p CTSrürf Tote ad van de provincie Selangor Kwaia SS L Sr jtïonderingatoestand Wkondif d Tuïichen zes uur s avonds SvnSi wn b het aan de DB STROT OP Dl PHILIFPUNÏli dat ü pMfT Time schrtjft Sen T beschouwd worellSndPn n hebben de teekern H ve een groote beJfe C en met Formosa nanZi2 e JapansclTé VwL l Uï kust Door het W J PhiUppUnen voor AziS tot het QmiS vrf loten De s beschikken over geen enkele Keuringen Waffen S S VAN 20 TOT 27 JaAÜARI 1942 Het wervingEbureau der Waffen S S Erganzungsstelle Nordwest te sGra venhage Stadhouderslaan y2 deelt mede dat keuring voor de SS Standarte Westland en het vrywilligerslegioen Nederland m de onderstaande plaatsen zal worden geljouden Mannelyke personen van 17 tot 40 jaar minstens 1 65 M lang kunnen worden aangenonien Voor de familieleden van kostwihfiers wordt zorg gedragen Kostelooze reisbilje tten voor de reis van de woonplaats naar de plaats van keuring kunnen bu de Erga izungsstel Ie Nordwest Stadhouders tan 132 te s Gfavenhage worden a igevraagd Kosten van de terugreis worden ter plaatse van de keuring uitgereikt ongeacht of de gekeurde wordt aangenomen of wordt afgekeurd 25 1 42 15 uur Utrecht Deutsches Haus 26 1 42 10 uur RottA dam Deutsches Haus 27 1 42 10 uur j Den Haag Wehrmacbtsheim vooruitgeschoven Wfcnsieve opera 213 ES GOUDSCHF tt N NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 91 VRE$S VOOR JAPANSCH OFFENSIEF TE BATAVIA Naar de Britsche berich tadienst nit BaUvia nejdt tfet oH men in toonaangevende kriiq en daar dat een groot JapanÉch offensief tegen NederlandschIndië nog slechts een kwestie van dagen of misschien zeUs van oren is De Japanners hebben een grifte verkenningsbedrijvigheid boven den archipel ontplooid DE UITBETALING DER INDISCHE PENSIOENEN Voor eind 1942 moet een nieuwe regelinsr fi etroffen worden DOORBETALING TIJDENS IMEN OORLOG VERZEKERD Britsche ineenstorting j in Noord Selangór Phihppijnen voor de S verloren ÏOldus de M Y Times K Nu door de jongste gebeiMenissen ui Oo stAzie Ned Indie wed m het brandpunt der belangstelling staat en terecht ongerustheid bestaat omtrent het lot vanisnzé overzeesChe gewesten vragen opnieuw vele der in het moeder and wonende oud Indischgasten zich af hoe het op den imtr zal loopen met de uitbetaling van hun rykspensioeren en hoe de mterne financieele basis der fondsen er voor staat Het ANP heeft te bevoegder plaatse eens zijn licht opgestoken en schryft dienaangaande Met de bedoeling de pensioenen der Indische landsdienaren zeker te stellen zyn m 1918 door verschillende groepen van na 31 December 1916 aangestelde of aan te stellen landsdienaren pensioenfondsen opgericht Die fondsen bezitten rechtspersoonlijkheid en hebben us een eigen vermogen Zu staan met de reeds vroeger in het leven geroepen weduwen en weezenfondsen en net iet m 1922 tot stand gekomen pensioenfonds voor Europeescha locale ambtenaren onder een directie welke m Den Haag is gevestigd De oorspronkelijke opzet was flat eens per vijf jaren een wetenschappen löfee balans zou worden opgemaakt teneinde op levensverzekering technisdie basis te berekenen hoe groot het kapitaal dei fondsen zou moeten zun om hun verplichtingen te kunnen nakomen Het bedrag dat er tekort was zou dan als subsidie van het Indische gouvernement warden uitgekeerd In tusschen liepen voor de Indische schatkist de lasten enorm op en toen in 1929 Indie in een crisis kwam te verkeeren kon het dat subsidie eenige janen daarna niet meer betalen Men zocht daarom naar een mmder warende regelmg die echter uiter hard ook mmder voordeelig voor de fondsen was Deze nieuwe regeling behelst dat ook de voor 1 Januari 1917 aangestelde landsdienaren als iee genoot in de fondsen worden opgenomen en dat over het tijdvak van 1 Janua ri 1935 tot 1 Januari 1943 je subsidieermg der fondsen za wordeh geregeld m dier voege dat elk jaar het kastekort der fondsen voor landsdienaren door Indie za worden bijgepast Het gevolg van d e regeling IS geweest dat de kapitalen weliswaar niet behoefden te worden aangesproken doch s nds 1935 ook ftiet meer zijn aangegroeid Aangezien het bovergenoemde tyd vak op het emde van dit jaar za zijn verstreken za voor dat tijdstip een nieuwe rege mg dienen te worden getroffen De pensioenfondsen voor landsdienaren besch kk r over een kapi aal van rond 375 mi lioen gulden we k bedrag in hoofdzaak m Nederland belegd is Per jaar is thans in Neder and omstreeks 34 m lliocn gulden noodig voor ui betalmg van de eigen pensioenen en de uitkeermgen aan weduwi r en weezeh we k bediag voor een groot deel uit de rente en de bijd age kan worden betaald Daar het aantal gepensicrneerden hier te lande zoolang de verbinding met Ind IS verbroken geleidelijk kleiner worat vel mindert het bedrag dat jaarlijks voor de uitbeta ing der pensioenen noodig IS m gelijke mate Ui het vorenstaande blijkt wel dat het uitgesloten is dat gedure ie den oorlog de pensioenen hier te lande met meer zouden kunnen worden betaald Omtrent de vraag hoc het ha den oor oir met de uitbetaling der pensioenen moet gaap valt thans uiter tard nog niets roet zekerheid te neggen N d Indië heeft ge vertrouwen in Engelanti B t Japwiaehe hoofdkwartier geluk zouden zyn V n Japansch meldt dat ader den druk van het standpOnt bezien vormen de Philip 1 koppen Het bezat 4 stukken afschut van 12 7 c M en twee machinegeweren en kon 16 watervlieg tuigen dtagen NIEÜWÉ WEG VOOR TSJOENKING Van betrouwbare zijde wordt vernomen fliat het bewmd te ïlBjoengking heeft bewoten een nieuwen toevoerwögvan BritschIn je via Tibet naarTsjoengking te openen daar de routedoor Burma onbruikbaar is gewordendoor de Japansche luchtaanv allen op Rangoon en andere sleutflposities in Butma aldus iDomei Er zouden besprekingen worden gevoerd tusschenChineesche en Tibetaanscha autoriteiten AANVAL OB HAWAII IWOGELUK De commandant van Hawaii generaal Ennmoms heeft tegcmover de pers verklaard dat de Japanners Hawaii en Singapore gelijktijdig zouden kunnen aanvallen Het verlies van Hawau zou den toestand aan de Westkiist dfer V S moeiluk maken Japansehe otfenairf de Britsche ftrijdkrachten In het Noorden van Sel ngar ineenstorten ZU zi n algemeen begfnncn terug te trekken naar Negri SembUan De verwarring onder de Brit he troepen strekt licht ook nM tot den Zuidelijken sector van Selangor WMr eveneens MDaIgemMneAnif aeht3uin wor r PUnen een groote natuurlijke brug naar Ned Tlandsch Indie De correspondent van de Y o m i oen Sjimboen schrift dat deAmerikanen na den Japanschen aanval op het schiereiland Baptang elkemogelykheid tot vluchten is afgesneden GEEN VElftKOtlWEN IN 4 NEDERLANDSCH INDIlt waargenomo In het offideele irtat wordt verder gezegd dat de ische troepen zich Donderdagop oogeveè 70 KM ten irden van Kwala Loempoer heb enesteld Berichten nit het ie hoofdkwartier in Singapore jtoe dat de Britsche troepennit Itan verdedigingssteiüngen liJn verdoven en dat op enkele ptaatsen de Japansche troepen het Britsehe front hebben doorbroken Volgens Japatische berichten zijn terwul de IBtogelschen naar het schijnt nog traliën Kwala Loempoer te verdedigen hun achterwaart he verbi dlngen reeds afgesneden De Japanners luüeji waarschynluk zyn aangekomen langs een der talruke rivieren van Malakka m den rug van den vijand Voor de daar strydende Enfelschen staat alleen nog de kant naar de straat van Malakka open aangezien zu jntusschen van het Moorden Zuiden en Oosten omsmgeld zijn Het Japansche hoofdkwartier heeft gistermiddag medegcdeejd dat de Japan he strydkraéhten die jan de Westkust van Malakka in Zuidelyke riehting oprukken na een oms ngelende beweging en het toebrengen van vernietigende slagen aan de vijandelijke gemotoriseerde troepen Stevige stellingen ten Noorden van Trolak hebben betrokken i Radio Boston keeft gisteravond veri laard dat liet onzinnig ware thans nog van Sjpgapore te spreken onreembare ting Tevens gaf Het ANP meldt uit Ankara dat volgens Turksche persbe hten het trouwen m de EngelH Ji Msqher ming niet alleen in Austrj faaar ook m Nederl Indie tot het S t is gedaald Wavell heeft naüwkeung de wanhopige positie van Singapore kennende zijn hoofdkwartier reeds definitief naar Batavia verplaatst en hoopt dus vanuit de Inaische bezittingen een derde vcrdedjgingslinie te kimnen oprichten tegen de Japanners De grootste begrooting van de wereld geschiedenis Ofschoon de Indische Ijezjttingen volgens de besluiten m Washington onder bevel van Wavell vallen staat deze voor hél feit dat voor hem even krenkend als deprimeerend moet zun dat luitenantgouvemeur generaal Van B ook op hetzelfde moment waarop Wavell werd benoemd tot opperbevelhebber naar Australië ia gegèanf om met Curtm mplaats van met Wavell de problemen vaii de verdediging vatt Nederlandsch Indie te bespreken 1 I AMEBIKA S OORLOGSVITGaVeN Ter persconferentie heeft Roosevelt het volgende verklaard Dit is de grootste begrooting v de wereldgeschiedenis en offieieele ra 1 e mingen duiden erop dat zij byna hetpl917 dubbele uitmaakt van de jaarlijksche oorlogEuitgaven van Duitschland De Amerikaansche weermacht en haar bondgenooten zegde Hoosevelt toe dat deze begroo ing een geweldige superioriteit aan bewapening beteekent Aan het pubhek zeide iij dat deze begroo ng nieuwe hooge belastingen beteeKert omdat een rechtvaardige verdeetmg dei oorlogslasten voor de nationale eenheid noodig is Het beteekent bovendien zeide hij dat de bevolking vele gemakken en luxe voorwerpen moet missen De president voegde hieraan toe Ik doe op het oogenblik piet het voorstel rartfoereeringskoarten voor de ver bruikers in te voeren Er is thans nog geen gebrek aan essentieele go lei n waardoor fen ïoodanige slap noodig zou zyn De betrekjcingen tusschen Japan en de So vjet Unie GEEN NOEMENSWAARDIGE VERANDERINGEN ALDUS TOKIO Naar Domei meldt constateert menm toonaangevende kn igen dat er mde betrekkingen tussdien Japan en deSovjetUnie geen noemenswajirdigeveranderingen zijn ontstaan daar dezeoetrekkirpen ook voortan door hetbestaande neutraliteitspact geregeldworden Men wijst in dit verband oj de vorderingen welke iif den laatstentud bij de onderhandelingen over eenvisscherijverdrag zijn gemaakt In knngen van het ministerie van Oorlog wordt verklaard dat van de buiteijlandsche berichten over gren incidenten v elke onlangs zouden hebi ben plaats gehad nieta waar is TREINBOTSING BO NAMEN Gisterochtend zijn op het station Samt Den is by Namen twee sneltreinen door onbekende oorzaak met elkander m botsmg gekomen Twee wagons werden vermeld drie zw ar beschadigd Tot nu toè zijn er zevei dooden en talryke gewonden als Hoe genng ook het vertrouwen leer m het algemeen is in de AngloAmen Naar de Bntsche benchtendienst meldt IS te Batavia officieel mede gedieeW dat een Nederlandsch Indisch vrachtschip m de Javazee door een viiandelijke duikboot tot zinken Is gebracht Volgens de tot dusverre ontvangen berichten bevinden zich slechts dne varenden fh veiligheid Itaansche hulp lieeft de leider van den inlichtingendienst van Nederl Indie in het weekblad der vloot Dg Z e e tn a c h t tot uitdrukking gebracht schrijvende Deze gpwoonte om alles te bespreken en te discuteeren s de vloek van hen die zich voor democra ten hfKiden en een tweede vloek is hun gebrek aan offensieven geest Hij B 1CVC113 gai heriiWlert vervolgens de heéren aan men evenwel d eening te kenn yi de conferentielafel de woonden vandat de stad n § maandenlang kan den Duitschen schrijver Er zijn thans standhouden genoeg woorden gewisseld laat ons nu ejrdelijk daden zien De Indische regeering heeft met het oog op de toenemende Japansche aanval en Austrahe verzocht vliegtuigen te zerden die moeten medewerken bij het patrouilleeren langs de strategisch belangrijk sleutelposities Men heeft verklaard dat de Indische luchtmacht met m staat is de belangmkc punten van het eigen land te beschermen il Radio Boston meldl dat de Aziati sche vluot der Vereen Staten enkele eenheden op Java heeft gestationneerd HET AMEIUKAAlfSrRE ECHBC O HAW AH De New York Times meldt uit Honoloeloei dat de naar Hawaii gezonden Amerifcaansche oommissie weJi ioKtaaik heeft l n onderzoek m te Jt ellen naar de vraag of een nalatigheid vanf het Aroerikaansche leger of de marine bugedragen heeft tot de Japansche sifocesSen onder voorzitterMhap van een re ter van het of fierste ifereditshof met baar taait il befounen wet TOT ZINRXN BRENGEN TAN DE LANGLEl Met DuitscMcmd voor een vry Nederland it meet waardoor tegen Japan mo WWKW AilllIJ i V Naar officieel 0 Tokio omtrent het tot zmken brengen van het Amerdcaafl sche vliegtui jmoedersohip Langley ten Zuidwesten van het eiland Johnston in den Stillen Oceaan wordt medegedeeld is het schip Donderdag d£br een Japansche duikboot getorpedivd Het had een watervcrplaatsing van 11 050 ton en een bemannmg van 4 0 V iTn Oosten Draagbalken worden voor het bouwen eer rug aangebracht Orbw HoHand P K Arnold 8 ï J3 £irB S Sf Wffitild Polvyoon I K HShle Hrt Bedrüfslaboralorium voor grondonderzoek te Groningen verricht belangrijk werk Er is groote belangstelling voor het onderzoek van den grond pp kaligehalte Dit bewerkelyke onderzoek eiseht veel zorg en toewydmg fPoIvsoon Zeylemol er Interieur van deiMillegondakerk t Hillegersberg D uit de elfde eeuw dateerende kerk die tot de oudste in ons land Ijphoort verkeerde m zoodanigen toestand dat restaiirane Tdringend noodig wasfPoIj eo jg o V