Goudsche Courant, zaterdag 10 januari 1942

WBEDE BLAD ZATERDAG 10 JANUARI 1942 Een AKKERTJE zal sere n dat de piin direct vardwiinl Naam ar zoo neodig voor t naar bed gaan nóg aan en Ga kunt er zeker van zijn vannacht rustig Ie slapen Maar loot Uw gebit nazien Vlugge zekere werking bii alle pilnen dat is t geheim der AKKERTJES die door geen enkele imitatie worden geSvenoord nich in hun bij zondere samenstelling noen in hun doeltreffende werking Op elk AKKERTJE stoot I AKKERmerk Uw garantiel AKKEKTM losan pijnon hoofdplin koorts ko Ingei Med G 237 6ll T Burgeriyke Stand Gabaren 7 7 Jan Robert Cornells z van T Engelfriet en H S K Hoofdman GoejanverwcUedijk 43 Jan Christina d vali A Heuvelman en A C de Jong Singelstjaat 14 Jan Robert z van G J ffiigemanen E Scholten Da Costakade 35 d van K Sophi astraat 19 Hendrikus z van Th A van der Pouw en C J Vergoed Voesius Lraat 61 8 Jan Pietje Jannigje d van JA vanProoijen en H Meerman Keizer traat 70 I Cndertrouwd 8 Jan L Rook en H Anders D J Valkhoff en M C Ribbens P L Verstoep en M W de Brujjn W Seheerens en J van Leeuwen Overleden 6 Jan Bertha Adler wed N Land tein 75 j 7 Jan Dirk Valk 40 j Anton Joseph Kouwenberg 4 j 8 Jan Trijntje Jongeneel wed C H Neth 78 j BET NEDERLANDSen TOONEEL Petronella Wilhelmina Raimond en J Doom Opvoering van De zondaar Hel Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdahi Het Nedcriandsch Tooceol intendent Cor van der Lugt Melsert voert op 15 Januari a s te dezer stede op De iondaar looneel pel ia drie bedrijven van mr J H Penning onder regie van Cor van der Lugt Melsert De roUen worden vertolkt door Cor van der Lugt Melsert Ludzer Eriniga TlUy Périij Bouwmeester John Go4 au Fons Rademakers Elise Hoomans Willem de Vries en Marie Faassen Uit I vroeger t den DE GOCDSCHE COURANT BCELDDE 7S JAAR OELE0EN Uk een advertentie De oodengeteekende gepatenteerd taafcwaaniemer heeft d eer zijnen Ceaditent medeburgers Duinen deze gemeente en haren omtrelc te berigten dat hü zich thans met ter woon gevestigd heeft op de E erstraat Groentsoaikt tot het waarnemen van zaken van allerlei aard alsmede het stellen van lequestén brieven enz S A van Kaaaus M JAAR GEUtOBN Bij gelegenbeid van bet 30 jnig ut Ué als breijuttrouw aan de Ie burgerschool voot meisjes van mej de wed Van der Klein was haar eene aangename verrassing bereid Uitgecoodigd zijnde om vroeger dan ge woonte ter school te komen weid zij door den heer B P van Clttert Jr toegesproken en gelukgewenscht met haar eest waama da kindaen haaV en wekafnstUed toezoo en Tevens eidan baar als otofielqk aaddeaken aa dezen dag vereerd eenstoeWop tafeltje met twee Wadtii én een mamieren stoof Oe kinderen wexdea 4oar de jubilaressc onthaald Een der dwoUofcalen was smaakvol versierd SBCt groen SI JAAR OBUUÏBN B en W van Den Haag stellen den igsad dier gemeente voor on4er dankbetuiging aan den schenker een i el a n i st ellend ingezetene ter plaataisig in het gemeente museum ten eschenlM te aanvaarden een hem door de Platëei skkerg Zuid H 41and te Gouda 4 an ebod i verzameUng van S7 potten vazen kruikjes enz gebakken M die fabriek naar taodellen en patronen van Iti A C Colenbrander mt de jaren 1912 1813 Uit Sehoonhov In 1916 zün aanbet kantoor van den waarborg en debelasting der gouden en zilveren werken alhier aangebodoi 151 670 gramgoud en 3 992 150 gram zilver gevendeaan belasting S2 691 62H De totaleontvangsten met essaailoon en eenbedrag voor transactie bedragen tl9 7 29H tegen ƒ 36 477 68 over hetTtrigejaar UU Bogambacfat De heer J B Zwortsenbcrg hoofd der Ohr School keaft tegen 1 A 11 eervol ontslag ge9na l met het oog op venie studiöi ült Gouderak In een vergadering k da afd HoooMbechl Goudearak l Mi bat Alg Ned WetkUedenva ond k in bagkuat beatoten tot opriditkig k en wantaigbo twvei nigkig sar MradadSiir f o Wi te ndMtsnr 1 m Bi M ta Ï SPORT VOETBAL Belangrüke wedstrüden op het program LASTIGE OPGAVE VOOR OJ I A EN BIG MATCU VOOR G Gooda kan tegen Laakkwartier de ptaAten thuishouden Nu er zoo n hevig gedrang in de tweede klasse bestaat om de voorlaatste plaats waai van de bezettmg eveneens het pielen van degradatiewcdetryden twteekcnt te ontloopen ii n de wedstruden tegen elftallen uit de staartgrocp zeker met gemakkelyk Nielte 1 In moet Gouda 2k ndag op eigen terrein tegen Laakkwartier de in Den Haag behaalde overwinning kunnen bevestigen Het programma bevat verder belangrijke onj oetingen voor O N A en G S V en twee andere eerste edities van die dne die in actie komen O N A gaat op bezoek by R V C in de wetenschap dat het behoud van de mooie kans een overwinning vraagt en in het vooruitzichit dat het een toe zal word n om de punten te t ehalen Biu een zoo gering krachtsverschil als in deze groep is elke wedstrijd een moeilyke opgave en daarbij komt dat R V C den Laatsten tijd in herstel is Dat wordft werken voor de roodzwarten Hetzelfde geldt ten aanzien van G S V dat in Rotterdam de bigmatchtegen Transvalia speelt Voor de drieverlie unten meer tellende Rotterdammers is dit de groote en tevens delaatste kans om de G S V ers dicht tenaderen Anderzyds biedt deze gewichtige ontmoeting den groenrwitten degelegenheid hun voornaamste concurrent terug te wyzen en zich ruim baante verschaffen Er staat dus veel ophet spel en zoowel de eene als deandere partij zal ongetwijfeld haaruite te best doen haar slag te slaan De in de stuatie schuilende voorspronggeeft G S V een iets rustiger gevoel een nederlaag is immers te vejien en wellicht is dit een belangrijke factor in hun voordeel Beider positie is GS V 11 10 O 1 20 56 13 Transvalia 13 9 3 1 21 55 14 De reserves zyn alle van de partij Drie spelen er tegen hekkensluiters en hebben de beste papieren Gouda II kan bij H B S IH de leidende plaats versterken Gouda lil thuis van V D L H winnen en O N A III zich uit tegen Bloemhof H als runner up handhaven OuN A s tweede dat zich ondanks de nederlaag zoo pas tegen Gouda II toch niet slecht hield heeft op eigen grond tegon U V S II kans op herstel en de opicvin moet nu trouwens komen wiUen de roodzwarten de pretenties behoudon Het t pnwoordig zoo aardig op Sreef zijnde Olympia II zou zijn stadgepooten een plezier doen als zij het leidende H O V II het halt tocr ep hetgeen inderdaad iHiet onmogelijk lo In elk geval zal G S V 11 ook het zijne moeten doen om de positie te versterken Een revanche op de medc candidaat Alphen II is daartoe de niet gemakkelijke maar met terrcinvoordeel wel uit te voeren opgave y Wie wordt de concurrent van Lekkerkerk II In de afdeeling Gouda spelen de twee co icurrertten van het topelftal Lekkerkerk II tegen elkaar bij Moercapelle Gouda IV Dat beider laatste kans de verliezer valt af In de andere helft van de rajiglyst heeft D O N K n thuis tegen Nieuwerkerk een kans op positieverbetering en voor Groeneweg schiet er uit den thuiswedstrijd tegen Bergambacbit misschien één punt over De candidaten in de Overgangsklasse kunnen beide aan de Winnende hand komen Olympia III 46 Moordrecht en Groot Airaners in eigen omge ing tegen Gouderak II In 2 A Is K B O tegen de op bezoek komen ie hekkensluiter E S T O in de gelegenheid van de staartgroep afscheid te nemen De 3e klasse A heeft de big match Bodegraven II V E t II tusschen de elkaar zoo harnnekkig volgende pretendeirten met de eerste plaats als inzet Bodegraven II IZ U Q O 24 73 13 V E P II 12 11 1 O 23 102 n In B is er voor de runners op Bergantbacht n winst te behalen Het zoo goed bejgontten Gouda 7 zil nu tegen een der steriière elftallen Zwervers III moeten laten zien wat bet waard is Alle wedt Uden voor Zoud g afgelast Naar het bestutir van den Nederlandseben Korfl albond ons mededeelt zqn all competitiewedstrijden voor Zondag a s nfgelast SCHAKEN Goudsdie Schaakkring WADDINXVEEN S LEIDENDE POSrnE VERSTERKT Voor de elubcompetHie van doa Goudschen Schaakkring werd in Ter Qouw de wedstrijd Messemaker II A S C Gouda H gespeeld Messemaker n maakte geen fout en versloeg de hekkeshiiters verpletterend roet J 1 De gedetailleerde uitslag is Messemaker II A S C Gouda nW E de Jong K de Jong 1 O J M Naerebout J Tom 1 O T Rook M Bmninga O 1 F V d Caay A M NieveM 1 J Eynwachter A P M Laïeber 1 OA Bruggeman A v Maaren 1 OL Joesten W v d Hey 1 0 J H v d Hust A Terkniw 1 0 A H Ibilik W Hoppenbrouwers 1 OP P OMnens A Vermeer 1 0 ToUal a 1 Bet eerste bord van A S C Gouda n had wit en de heer B A de Jong was wedstrijdleider De wedsjyijd D O Z Messemaker n die VN le Bhi week afgebroken werd bö een f 2V4 voonprong voor D O Z werd gisteravond in gebouw Daoül iiKgespeetd Na spannenden WINTERVOETEN winterteenen en winte elep wlnterbanden en winterooren verdwijnen met Kloosterbalaem f Avonds in soo beet mogeiyk water dan een verband met wat Kloosterbalaem erop DadelQk verdvtrtjnt de jeuk a Morgens wew Kloosterbalsem en Ge zult er verrassend snel vanaf zQn Ook teeen gesprongen handen lüoveniruwe en schrale huid la befheproefde middel AKKKR s KLDD5TERBALSEH I gez Med G 236 30 kamp wist Mes maker VL een gelijk spel uit den strijd te sleepen De uitslagen waren D OZ Messenmaker II H Oostermeyer rW E de Jong Vt Vi H Oosterbeek Ji M Naerebout 1 0 L V Reeden T Rook 0 1 A V Jaarsvejd J Revet O 1 Uitslag van verltjden week 2Vi 3Vi Totaal 5 6 Zooals uit ondeirstaande stand blijkt bewezen deze twee tientallen Wad di xveen hier een goeden dienst mee dat thans stevig aan den kop staat Wajjdinxveen 3 3 0 0 3 Messemaker I 2 1 0 1 Messemaker II 3 I 1 1 DOZ 4 1 2 2 Messemaker IH 2 1 0 1 A S C Gouda I 2 0 1 V A S C Gouda II 2 0 0 2 0 Volgende week wordt de wedstrijd A S C JSouda II D O Z gespeeld Messemaker Bij voortzetting van de wedsüryden voor de huishoudelijlce winter competitie by Messemaker werden de volgende resultaten geboekt Groep I J Reneman J M Naerebout 1 OA Rietdyk H Meyer afgebr Groep II A H Kulik A Bruggeman Vz Groep III W H M van Geeler A Vente 0 1 P v d Zouwen C Twigt 0 1 W H M V Geelen P v d Zouwen 1 0 H Pessing J Hamerslag 1 O Groep IV J V d Horst J C Revet 0 1 A S C Gouda Bij a S C Gouda weiden de volgende wedstruden gespeeld voor de huishoudelijke w in t erf im petitie Eerste tiental Tweede ronde PC Broekhuyzen K de Jong 1 O A P M Lafeber J Tom 0 1 Tweede tiental Eerste ronde W V d Hey G v d HaiW V 1 M Benninga M Lugtenburg 1 O A Terlouw W Hoppenbrouwers 1 0 D OX De volgende partyen werden voor de huishoudelyke wmter competitie beëindigd P V SM iden L Straver 0 1 G Sterenborg A Scbeffers 0 1 P V Sander J Verberg 1 0 BILJARTEN Goudsche Biljart competitie OTERwnmiNe tan anu poedel OP COirCORDU De wedstrijd Concordia Anti Poedel eindigde in een overwinning van Anti Poedel met H tegen 5 m tchpunten Het team van Concordia speelde ver beneden zijn moyenne waaraan het dan ook hoofdzakelijk zijn nederlaag te danken heeft Evenals in afdeeling B is AntiPoedel uok in deze afdeeling uitstekend begonnen De volledige uitslag is Concordia AntiPoedelC den Boer J Peit Zoet 1 1 C den Boer A v Kwyk fl A van Dijk A v Bvrijk O ï A van Dijk J Feit Zoet fr 2 Ch Ravenstein A v Hooff 2 0 Ch Raven tein S v Bueren O iK Houtman A v Hooff 0 ï A Houtman S v Bieren 0 2 6 11 De hoogftte serie 18 werd gemaakt door A v Ewtjck de hoogste moyenne 100 door J Feit Zoet beiden van nti Poed De stand in afdeeling A ia gew rem verl in pAnU Poedel 5 1 t 11 Concordia t 2 É M Krijt op Tijd S 1 4 7 Voor afdeeling B spelen Krijt op Ttjd en Concordia op IZ en 16 Januari in De kroon raMNHSIII ♦ Zoq op 9 47 oodcr 17 49 Mjum op 3 64 owlw 13 4 Men b verplicht te vcrdokterca Tan ioiifoad rt Bg tot souopkonui Lantaarns ran TOcrtnigMi moeten een hali oor na loatoadergaiil ontskAni worden w asawwsMwssismsy saMswwww 1U PLAJITSELIJK NiEUmfS BANDEN WAREN ER AF IBerkenwoode I NUTSA UOND Ds O WestmysJ uit Rotterdam hield i de zaal val den heer D de BruuD een voordraAt voor de leden van h ti departement Berkenwoude van de Maatschappij tot nut van talemeen De zaal was goed l ezet en de voordrathten werden met groot aandacht gevolgd H 9t deeer dalen gestolen heerenrywiel is gtsterforgen Hit de Gwiwe gf vischt Het Iwas ontdaan van debanden COOP VraiBENIGING DE BOSKtipPSCIlE VEILING 9 Jan Rozen Iper bos Else Poulsen 46 8 et Aulust Noack 1 40 1 50 Buttterfly 2 1 80 Rosalandia 1 20 1 70 ilngar Olsson 0 70 1 20 Gemengde rbzen 1 10 Diversen Mahoniablad 9 7I6 et Andiomea 20 et per bos Azalea Indica n pot per stuk 60 80 et Gouderak PRElj IKBEURT N VOOR ZONDAG Ncd Herv Kfrk vm 10 en iijn 2 30 t r de hee G Mouw Moerkapelle PREI IKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv K k v m 10 30 en O m 3 uur ds Verken ierëf Omeeme v m lOJO en nm 3 uur ds Hofman Moordrechte PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m l 10 30 uur prof dr M C ikn MourikfByekman Geref Kerk tm 10 ei ds D F Kalkman HervJ Geref Evangelisi uur en nm 2 uur de heer dOJ TCLUB MOORDREliHT de biljart vijerden de leld A urg 48 W de GEEN MOND EN KLAUWZEER MEER I et mohd en k uwzeer is in dezegemeente geheel Jeweken In totaalzyn m 1941 30 gc llen geconatateerdOp twee f edryveff heerscht nog varkenspest I Il FREDII BEORT VOOR ZONDAG Ned Hejry Kei v m 10 30 uur ds M J ly Zevenb om Bl lIS8LACHTINGEN In de mjianden November én De cember va het jfgeloopen jaar zijn ichtplaats 99 voor imde varkens getingen hebben nog sn aAi in de centrale huisslachting bes slacht De huisslai steeds voortgang Bfidegraven JAARVERC ADERING ZWEMCLUB Damewfdeettng opgericht Voor de competitie vl vereeni ing Moordrecht volgende wedktrijden ArremaH 56 L v 73 69 P v k Heuvel Kwaadsfeniet 31 35 Tr v d Kaa 4 A Verboom 33 47 44 IJ V d l Kaa f46 H O egroen 42 36 26 B V d Kaa 66 L Vleggeert Sjl 43 42 Nieüyérkerk a d IJssel BI RGERLUKE STAND ONDEli niOUWD D PjJ oIenaar 37 j en J iBlanke 30 j te Bfctterdam GETROUW A Both enlL H den Outer 1 I GEBORjEN te Gouda johan z van J Bliauw en L H Lether Theodorus Govardus z van J Huisman en H Kool Johanna Teuna AaH rs en A ut van Herk d Aan M iStuli en J Marck DVERLiDEN WiUem Roi Jolkin B a uw 2 d Alida Hofstede io j ongehuwd OrtGELUKKIGE VAI Oudejaarsdag had de heer orgeiiik in jtyn wiOnuig over eeij te vallen waiby hij een gek hand op nep Aewe het ongej r iel ernstig lie aanzien is stand zoo verergerd dat de be in het ziekenhuis rtoest word nomen Onder presidium van den heer D Stigter kwam de zwem en poloclub JBodegravA m jaarvergadering bijeen De jaarverslagen getuigden van dankbare stemming over het resultaat van het afgeloopjn Jaar De nieuwe damesaldeebng kefd officieel geïnstalleerd enTtrIegl bij de bestuursuitbreiding een 9tel in het bestuur Als bestuursleden worden gekozen mej B v Os en de heer P J G Ydo Ete zeventalcommissie bestaat uit de heeren H Windhorst Ant Edelman en A Huchshqm Na de pauze volgde een gezellig samenzyn EERSTEN IBTENAAR tamp ambtenaar IS benoemd tot secretarie van BENOEMING SECRETARIE De heer M 3 ter secretarie lhiei eersten ambtnepar tl de gemeenten Waarden Barwoutswaarden en Rietveld BEVOLKING IN 1941 STATIONNAIR Op 1 Januari 1941 bestond de bevolking onzer gepieente uit 3232 mannen en 3454 vroifwen totaal 6686 personen Zy vermeerderde m 1941 door geboorte met 65 i j 81 mannen en 77 v j 73 vrouwen door vestiging met 173 vj 265 mannen en 256 vj 282 vrduwen totale vermeerdering deThaKe 571 vj 701 perstinen Zij verminderd 4oor overlnden met 38 v 30 vroumet 223 v j 238 rouwen Totale vj VERBETERING VOOR ZWE Het uitbaggeren van het zwd de IJssel voTjert gestadig Vo zwemmers is hit een verheugej richt dat zy nu ook met laag kunnen zwemmen daar er da altyd 3H meter water staat LOOP DER BEVOLKINi Ingekomen jain Wagenin Herk en C a Bom naar Ie 48 van WadAntveen C v kes naar 2de Tochtweg 33 Vertrokken Ba Stolk nkum ReeuwUk PBEDIKBECBTCN TOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwyk v m 10 en n m 3 uuAds W Vroegindewey Ned Herv UCerk Sluipwyk vm 10 uur ds F W p Verheul van Gouda n m 3 uur deRieer L J Matze godsdienstonderwijzer te Hazerswoude Geref Ke VJn 10 30 en njn 3 uur ds P Waimenhoven Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur Ds D J van de Graaf n m 4 uur Os G de Pater van Haastrecht Geref Kerk v m 10 uur Ds J 35 V j 33 mann wen en door vertimannen en 262 I vermi lenng derBalve van 558561 personen ft De bevolking is in 1 alzoo verminderd met 20 njann l en vermeerderd met 33 vrgju fti dus toegenomen met 13 v j HOTpersonen en bestond op 1 Jan 1942 ifli3212 mannen en 3487 vrouwen totaal 6899 personen Het aantal gesloten huwelijken bedroeg 47 v j 43 BCRGERLUKE STAND Geboren Dirkje dr van J G Vroege en D Bouwman Klaas zn van P Potuit en N v Eijk Meta dr van J Vink en P Bow Man a Christina dr van C Vermeulen en H M C Kreu iiingen Theodora Maria dr van N T v Bemten en C J Disseldorp Theodonis Johanneï zn van J Th Koot en A M V d Maat Jacob zn van J Th A Maaöen en A r DaWer RutgerWillem Frederlk jzn van C D v Hoofdakker en f loerefyn Ge t r o u wd H w Vogelzang 33 Jr en G Burggraaf 22 jr H H v Oostron g jr en J Th Moiiris 24 jr J W uUer 27 jr en G A v Ingen 27 Jr B v d Linden 35 jr en H B vanDam 29 jr N W v Loon 24 r en C M Sauer 19 jr Overleden L Verlaan wed van C V Ede 76 jr H Haring 76 jr T v Ederen wed v N Oudejans 82 jr M Oosterom 15 jr BENOEMING Avondmaal Bediening Ltietrachting Geref KeitDs A C G den im vjn lOJO uur sGravenhage R K Kêrtt T m 0 30 ert 11 80 uur H Mis njn 4 30 uur Lof Leger des Hea v m 10 uur HéiUgsdienst njn 12 uur Zondags iCiUrtomst njn 6 uor Hoekstra Bedie njm 3 tHir Ds H Avondmaal Minderheidsi gebouw njn Hertog van Rem Geref Ds F Kleyn vi De ben E Bog rt alhier Is b ioemd tot kweekeling n acte aan eén R K school te Utrecht COLLECTE Idjeacollecte voor onze gemeente op De gehouden Winterhulp heeft 1 getnacht 92 10 BCONOMHSCBB RECHTER Ned n 3 Kanis s f Evangelistt v nfl 10 30 uur de heer Yerblom gi derwözer te s Q t mbtge iacht dat Waddinxveen PREOIKBF IRTBM VOOR ZONDAG Ned Herv Keti V ln 10 en njn 4 ur ds L Vroegi deWsy Geref Kerk vin lO en njn 3 uur ds W J Smidt Chr Afg Ged v m 10 en nm 4 uur ds N V d Kraats Rem Kerk geen dienst Wet en Evangelie 10 uur vm ds j kkerkeiker van Alphen a 4 Rijn parken gesbwlii 4k heb er niets van gehad ben alles by me weggehaald teldes J de Wiyih Bod bad clandesUfT tm varl h fm mt daiMi HU daanlil h i jp t tAs krygei gezin jEO ard noodig wi verdld te En omdat het varken was had hij niet het zoo erg zou zUn De rediter veroordeelde verdachte tot ze maanden hechtenis met verbeurdvenaring van het inbeslag genomen varken Boskoop BCRGERLUKE STAND Adrians d van en W Kalisvaart B A Boekraad en Geboren GerriSen Wilhelmus Theodorus zoons van J van Bemmel en W D Hooijberg D van Bodegravi t P I OLLECTE voor Win racht ƒ 190 Ondertrouwd I C T van der Lai De Ujstencoll heett alhier opgf Getrouwd M Glvan er Vliet 27 J en G 3ee 29 J V Overleden Jacobean d r WoU 78 J BINNENUND Gedachte schapen in een bedstede MISDADIGERS TEGEN DE VOLKSGEZONDHEID Twee AmsteiYiamscfae rechercheuta hebben eer onderzoek ingesteld op e bordery onder de gwneente Weesper carspel op vennoeden dat aldaar clandestien werd geslacht By het onderzoek troffen de politiemannen tw t schapen aan die dienzelfden dag teslacht en in een bedstede verborgen waren Voorts vonden zij nog 18 kazen die clandestien gemaakt waren en ruim 100 k g kalfsvleesch dat reeds in staat van bederf verkeerde De boer verklaarde een kalf geslaclit te bobben omdat het beest ziek was er te willen probeeren of het vleesch rug voor de consumptie geschikt was De Öeide schapen die geslacht waren nouden vermoedelijk anr roikrmpel geleden Een agent van pouue cue lartjs den Amstel surveilleerde zag dat uit een schuit kisten gelost werden die haastig op een gereed staande handkar geladen waren Hij nam een kykje in de kisten en kwam tot de ontdekking dat zij vleesch bevatten erf we een partij van ruim 250 k g rundvleesch 14 k g vet en 41 k g afval Uit het onderzoek dat hierna werd ingesteld bleek dat een koe op die schuit geslacht was tydens het vervoer naar Amsterdam VERZEKERINGSPREMIE ZIEKENFONDSBESLUIT De verzekenngspredtie ingevolge artikel 9 wan het Ziekenfondsenbesluit is voor het jaar 1942 wederom vastgesteld p 4 waarvan 2 moet worden opgebracht door den werkgever mi 2 door den werknemer hmitt gtU no wd at£H Zomiet bmmen zeker WMt l RADIONIIEUWS Zoadsf 11 Jmmiarl HILVEKSUH I ISJ M 100 Gewijde muiiek gr pi SJ5 Delin van Del boeriijn 8 30 Cramofoomnuziek ooo BNO Nieuwsberichten 915 Voor d Jeugd 9 45 Gramofoonmuziek 10 00 Keliidlei t 12 OO Gramofooniruziek 12 11 KUas van Beeck en zijn orkest 1349 BNO Nieuws en eccno miiche berichten 13 00 Gramofoonniuiitk 13 05 Nederlandsen Verbond voor Slbbekunde Wie en wat waren onze voorouders 13 20 Plu harmonisch kwartet 14 00 QmroepHar monle orkeit en giamof pnmuzlek 15 00 Hadiotooree met nwiziek 15 45 Gramofocnrr uz 00 Amu errV ntvorkest en solist 16 45 GramofoonmaL k 17 O ZondagmiddaScabari t 45 Claveeimbelvoordracht 18 20 Sport vanden dag 18 50 Grair ofoonmuzlek 1900 Ac tueel ha fuur 19 30 Concertgebouworkest en oUst opn Vanaf 2015 alleen voor de Ra dioCentrales die over een lijnverbindingmet de Studio beschikken 20 15 Grarroloon muziek 21 45 BNO Nieuwsberichten 22 COBNO EngeNche uitzending An American Sees Holland óf Gramofoonmuziek 23 00 34 00 Gramotoonmuiiek HILVERSUM II 3S1J M SOO Gramofoonmyiiek 9 00 BNO NIeuwsbe richten 9 15 Grantbfoonmuzlek 20 00 Zondag morgen zonder zorgen 11 3D Gevraagde p aten 12 00 Cau rle De vreugde van hel knutselen 12 15 De Nederlandsche Motet vereeniging 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 13 00 Olto Hendriks en ziin orkest en zang met pianobegeleiding 14 00 Neder andsche schrijvers spreken over een werk 14 20 Concertgebouworkest en solist 14 50 Gesproken BerlUnsche Theat rbrief 55 e doge v n Venetië open 16 OS JCIeln Duimpje zangspel ITOO Doltsch taalcursus 1619 Gramolooiunuiiek 173 Dedamatl met musilule oin1t 9tln 17 44 BNO Nieuwsberichten en sportuitslagen 00 Gramotoonmuzlek IS SS SchrunmeUkwartet en soltste lt 30 Onze MederluulsclMUalclub 19 00 BNO Nieuwsberichten 1 20 Boemeenscb orkest Gresor Serban 11 45 D Spiegel van de week SS 00 Onnwtoonmusiek Vanaf 20 15 alleen voor d RadtoCcntra es die ever ecu ItJnrarliliidliia met de Studiebeedilfckcn ae l Be Romeneers en soliste S1 00 Gremofoonmuzlek Sl If I e Bemblen X149 BNO Nieuwsberichten S0O BMO Toelichting op het weermeehtsberlrht UlO SI 15 Gramotoonmukiek kl aaede g IS Jutmm 1M GramofooomUK SJO OchtetidgytDlulstiek 8 30 BNO Wcuwsberichtcn 8 SB Orwnoloon muziek O 19 Voor de butsvroaw tJS Granw foonmuzlek 11 0 Voor de kleuters II JO Sn semble De KwinksUg U M Zea met pianobegeleiding en gramofooamnML 12 4S Almanak 12 45 BNO Nieuws en eeooovnlsche berichten 1300 Eerst reet dan beet 1319 Zang met planobeffeleldlntf en gramofoonnwilck 14 00 Orkest Manendo solist en orcelspel 1900 Voor de vrouw 1949 Oramofoonmuzlek IS 00 BtJbelleitnf 16J0 Zan met plaaol geleidlng en gramoloonmuilek lS 4t Voor de Jeugd IT 19 BNO ffleuws eeonomelel en beursberichten 1 J0 Mu sette orkest eai soliste IS 90 I ndmans Lust 18 30 Orgelconcert en JDe Hawaiian Serena ders 19 00 Actueel halfuur I JO Besldeiitle orkest solist en gramofooiunuidek Vanel 3019 alleen voor de Radio Centrales dl ovef een lijnverbinding met de Studio beschik ken niO Gramorooamuxlek S14S BNOS Nieuwsberichten MM BNO BngeladM uitsending Thlngs worth knowing sbaat Bol land M Gramofoonnuzlek 7t H Amuse Rientsorkest en solist atm 95 MOOGra mofoonnvuzlek BtLVBBSDM O iel J M 7 15 8 4 Zie BDversam I tM OrsoMfoon muziek 10 90 Mo iS et i wj U dJU 10 19 Qrame foonmuiiek 10 O JHJwMiMndendIstrIbutie M90 Zang met pianobegeleiding en gramo foonmuzlek 11 90 Reportwe 11 40 Orgielcone eert UW AmsblM seMet HM BNO Nieuws en eceneniselw berlAten UM Ds Me odisten solist en gr a ma t eonmurtek KM Fluit eena en plano 19 00 Salonorkest 19 4 Voordracht M 0 De Romancers IS 49 De Ramblers 1715 BNO Nieuws econanisch en beunbcriclttaB ITJS FlanoTeerdracht 18 00 Ret raste Oraroeporkeet en selislea 19 00 BNO rrteeeh praatje over eetiieeMvragen 1910 BNO ineawalwrichten 191 Roemeensch orioest Oregor Serban 1S 4S Fa litlek weekorutle WJ Boem e ensd orkestGregar Serbsn Vanaf 0 1 aDeen voor d RadioCentrales die over een Insefbhidln mcTiie Studio beeehlkken SS U Oramofoonnmieik 1049 Muaikale aetaallteiten van Mweek SISO Otts Hendriks en Itln o eft 49 BNO Nletfwsbericliteai SS OS Oeiatlltk Mederen gr pi SS 1 SÏ IS AvanOwtldlnf orepea nit Itallaek yregrannS van Zandag aOO SJO ma Orgelconcert lilt Strasslnirf MOnster S 10 10 00 uur Bet schatWstJe 14 39 15 80 uur Sprookje van Orlmjo Sneeuwwitle en Hozenrood li JiW uur Kleine Kamermuziek door Wels gSrber kwartet UM ltJt uur Mt pro gramjna voor arbeiden In oorlogsindpstrie en gewonden 1810 1 00 Concert door t Hanij burgach Phllhramonlsch Orkest l Werken van Ladwig Kuselie S6 30 1I OO UU zending uit Mflnchen 31 08 MJO VerrsS singen 1 00 SÜO nor Concert e4 Loof Mata