Goudsche Courant, zaterdag 10 januari 1942

Nieu wjaarsWensch 1942 A QQATIÓ Vy KtLUK Ct BUVOt ril Welkotn oaarde Tteee en Veertig En hot onze ii7enschen aan Als er niets Tnear del te tiropen Werden toe te teer voldaan Oeef ons oroenfen cetjnj Hóóór AfOar eoofal en boven alles Word ons loeretdvrede Jaarl Jktng ons vleêteh en t l ch en eitjes Irood en melk tn warme toOI r ng OtU schoenen kierren turoeti Matfc de kolenbalclcen vol Waes ntaar mild met Icausen schoenen Onze Bonnen tippen felaar Maar woral en boven alles Wotd Ons toercidvredejaar Zore oók voor wat erwten boonen En misschien een fflaasje bier Denk aan ontt maa ra kranten Kom met bergen drukpapier Houd maar zuurieool spek en boter En wat diktce worsten klaar Maar vooral en boven alles Word ons ti era d rede joar Zore fOor sfranee distributie En bestraf de kneeierf Zorg rooT koek en jam en lekkers En V at troop In pop en BrV Help het efeungeld flink verhoogen Geef wet extra Kter en daar Maar tiooral en boven olies Word na urereldvrsde jaar Zorg voor rubber voor de fietsen Voor de olie en kef vet Voor benzine om te tuffen Wordt daar door u op gelet Doch al hebt ge niets te geven En al tcordt Hat nog zoo tu aar D n tv iit oni ffietttojaarujenlchen Word alteen maar vredee jaarl J H SPEKNHOFr DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAO 10 JANUARI 1942 Zeveniie iMfgiiw No 34 Piepers vuren foor oorrfen üol voor u en my en ons allemaal Piepers varen Vervolg vsn Caglna 1 De kans Is groot zegt de aruler Kadan is de schipper echt schipper koningaaa boord van zijn boot die zelf beslistwanneer hij egt Voor mijn plezier geen paar honderdgezinnen zonder eten lk vaar meneer Hij weet niet at zijn pas getrouwde vrouw van dit besluit zal denken Hij weet alleen en zeker i k vaar Er zullen weer peinzers en kljkeca Op de kaden staan wanneer De Hoop geleidt ons uitvaart met een bOs groen nog in den achtermast Die sullen denken daar Is jool aan pOrd van die schuir ea de lui met de bariden diep in de warme zakken zeggen eeo i aehipper daar aaa het roer wél wel w6t hebben die kerela een mak be aan Cen mak bestaan zegt ge Alledag in de weer van vroeg tot laat Net tijd om te trouwen en géén tijd voor een paar wittebroodsdagen Schipper op dit oogenbllk wil zeggen bereid zijn dag en nacht te varen voor borden vol van u en mij en ons allemaal Kranig volk dia lehultenarhippera vin het vaderlandi SCHAKEN CoTTupendentle odres Redactie Dtilaand en E n Postbox Si9 Rotterdam Den Sten JanuerI 1 1 begint ia deze rubriek een serie LadderwedstrijdenDe kans op era prijs voor hea ie er aan deelnemen is grooter dan voorheethet geval was ij hepen i Bjp i iii dat het ea UI deelnemers belangrijk xaltoeaeman J REGLEMENT DER LADDERWEDSTRIJDEN ieder snaapd behaalde aantal pun ten wordt bij het totaal der vorige lUst opgeteld Na dertien problemen worden zOOwel voor Bfdealing A als B prijzentoegekend in den vorm van een scfiaakboek Bl gelijke uitkomst beslist de re dartie der schaakrubriek Heef iemand een prijs gewonnen dan wordt zijn puntental geannuleerd en kan men opnieuw de ladder gaan bestijgen Het puntental van oplossers die i achtereenvolgende maanden geen op loss g inzonden wordt geannuleerd Ie bijzondere of onvoorziene geval Ien beslist de Redactie TANTE KOOSJE OLZAK ta eft het slecht Nu ia er met die laposiaa van het Ndaldame beacn leia etaenaardlga Uk bobm it aamalljfc eaa aoort levehde gM ae Idylle vaBwega de onlelbere nenil barteo mei ptlltlaa en andere dtagaa die er In de aehore etean gekerfd Zalhe boomen tijn er in het geheeM laBd maer hier deze aport Mjaonder elerk be eeleqd NergeB anit u ooeeel bliltiea van liefde anioevoort op boeman M elkaar ien 6e vogel Lorre ten BMI eatgeai ftlta niet de acUikbewetfnkjea ven mttiibedr Wolzak acheao lela lo de Mdleaeo te faebbatË en Bi riep Kijk ulti Ktjk itl gekomen wetted h B IQ n recht eendergelijke verkwlttlnt bulteri mija goedkeuring te iMgaefl Mevrouw Wo ak aiu e enhell3pënmdr eigenlijk aUgnaal Watt kon het onheil dat er iF de lueht lat btt wijae ven prdken ruikdtL t e pittige lucBt vap Bet RtJawtjHiche landachip deed ona OvwlgelU goed U rré w we bekottiM veb den tehflk die de plannen van mevrouw Woiaah etn eea tweede Je VineeiM te worded hem hadden eangajaagd fel kwam weet bH fa poalttevaa ea atbadft met iDn öude eandaaht do dingen ol hea heed M Volgen Da report trok aicb eentcttln uit de Neg eldoot liepen vt tn het JuII Ia ntte t Rvjawb vroeger het Kerkach erp d aheetes aeB mengeling van oud en Dieuw waatf re de vnfteia boorden fluiton 01 ie onder eikaar werenea v e toch ook de lec naelle treifiSToor trelflett waarin de reporter 100 dikwijl lange dit oord ia gekernen londet te trermoedea wat er M vinden 1 Tante Keoejc a nog altijd tan hal nadenken ever de kweatlei portret óf geen portret Ot dat wee bet Igenlljli niet Rel ta er wel Ktedaonly al Biet Kladeontu Kl iionlua eerlengde legtienbonderd gillden voor eea portret van Op bettelfde Sieuient rook mevrouw f olzak Umt En Wolzal Ktik oltl KUk oitl acttreenwda deverklikker In de koot Wij keken allemaal Xd mevrouw keek fiatuurltlk den toed n kaht uit En wet tag tij dier op een boMnT Datr itemd eed groot hart met bevenin de fl erB Wolzak en daaronder Mond Margr Sniv Bn daar had la het geadlpanapper ean den fig Wolzaki zei taivte Kooaje atreng Wolrak wM diot dat beteehadent Wolzak had eb miaaehtan willen verdedigïn met bet apreekwoorardat et mevrouw Wolzak ca er beatond Bog geestelijke vuurzöne terug Uet de drel meer hondjea xUn die fikkie hecten altijd n redelijke kina dit een of andere gesde herrie wilde hij niata te dilkea maar die vlieger ging niet op na de veraehllder al iqn de Khildera dan op bat hebbea Liever acBrak hij lijn alndaoht xuchtlngeB die da ex deurwaarder kort te oogenbllk veak mat wwk overladen om aan het Undseblp dat zoozeer de meelte voren had geslaakt es aa zijn verdacht dat de meBMben een dolle animo voor waard la Een eclit oud door menacben gedrag W lz k tiakeek het hart met de achildertjea hebbed gekregen het voor hand opgesierd landschap een verweerd namen alaof het lett geheel nleuwt voof eea wat geringeren prtia aou aannemen brokkelia bruggetje hier m prerhtlge hem was lichte toen schiacfachtlg ea zei dat bat wel teta beteelfenen zou Het waa een soort rune zei bij en die waa altijd erg In de mode geweest Ik heb nooit awete dat die rare haam van jou n rulBa waa zei tante Rliosja die de begripp toms wonderlijk door elkaar godU matr lk zieJ nou voor me ooge dat iü a groote ichuinmarsjserder bent Voell Ka dat prakt dan nog van Ideale te van rozig en dat kijkt dan as n ichellaviseh op atork water Maar Ik vraag jou co tante Koosje hamerde maf de rulst op dm Baam van een zekere Orlatje Snip die nu misschien met een beel anderen meneer aan dea kuier waa ik vraag jou wat dat te beteckene heeft t Was voor jouw tijd lieve lispeldeWolzak Ik wist toen nog niet wat lknou weet Had lk het maar gewctea SnWolzak keek naar het hart en achuddemeewarig het ez deurWaarderlijke hoofd Aiftjrt t ia goed dat 1 k t weet Ik weet nou wat voor vleesch Ik In de kuip heb lk heb nou bewijze hier op KIjswijkl En mevrouw Wolzak beukte weer op den stam In het bosch waar de Vrede van Rijswijk wordi herdacht maar vredeKevend wai zij niet Doch aan een vredeaverdrag zit gewoonlijk politiek vast en In t opzicht scheen de omgeving beter op haar te werken Wolzak zet ze ik tal wel wete wat ik d rvan denke mot We kenne jenou Maar hoe zit t nu mat dat portret Als Ik dat wil late make dOrf lU dan nogne te zegge JU aa maa mei zoo nverleje zijnde Laat dat portret madr maken lieve zei Wohsk onderdanig Ooedl Dan zal ik f tnair vergave Ulleka hanebrekei Zoo werd er te Rijswijk Op het eind van IIMI weer n vrede gaalotan teek Oe Conlnck Park ofriMr te Sijsis fc Bezie het goede In Uw teven door een vergrootglas 00 bet tooveel mogelijk te waardaeren en maak van uw zorgen een klein pakje om bet gemakkelijker te kuiHian mede dragen en opdat anderen er ook geen lalt vin hebben OverdrtJt over Ja aal tante Kooaja ik gdM A larljpoort daer oude huizen la welker dat die meneer Katsontns s heel knappe Uiterlijk neen reeds gMchledênlssen strtn iM ea dat ie a oaool pertrel vin geschreven bosschen maa i ea dat ie mUa Ml kenae schildere dat mija i lterIljke hcluiorUJkheJe waardig ia saair zooveel d voor n atakicie liane met wat veer Wat zacge4aUie d rvanT Okkte R o nieta zeggen Die kon niet gehetf onbevooroordeeld zijn zooala hl zelde Ca de reporter vond dat temeBd die met een kapitaal aaa goud bnhaatea e n portret liet achllderen niet tx te stiur moeat kUken aU de achUder zijn prUa wet la overeenstemming met de keninerken van walatand bracht Zooleta geks kan aOU alleen n tloporterd verzinne smiildeWolzak Ik vind het heelemaal Biet dwaaa iel Wolzak Die schilder zal zijn prijsbsuach we ia o ver eenstemming met decomplimenten die mevrouw maakt bepaald hebben Zoo n snnlder la ook nietvan gisteren Die kijkt zt n menaehea aam vind scstiennonderd gulden In dezen OW gorten niet veel drijft L De wadStrUden omvatten twee afdeellngen A en B De wedstrijden zijn doorloopend men kan zich te allea tijde als oplosser aanmeldea oader opgave der afdeeling waarin men waaacht mee te doen Wie tweemaal een prijs A won kan daarna slachu in B meedingen S Voor tedere goede oploeaiag wordea punten toegeke d t Oplossingen mollen binnea 10 da en na plaatsing van net probleem Worden ingezonden S Ka dertien problemea wordt aaa ranglijst opgemaakt volgens hel totaal behaalde aantal puaten deze ranglijsten zijn doorloopead hel la We waren nu genadetd tot het zoogenaamde Naaldscbe boscb één der vele publieke wandeh arke die zich In deze omgevtnr da net wait verdringen In bet midden ervea stalt een gedenknaald dra la opgericht ter herdenking van dan in IW7 op het Hoia te Rijswijk gesloten vrede van Rtlawtlk We bevonden ons dus op bU uitstak vreedzaam bted en dat scheen sUn uttwerklog opide stemming niet te missen LOrre hield zich in zijn koot wonderlijk rustig de teekenaar en de reporter lume den omtrek op memevrouw vrouw Wolzak volhardde In een koppend iwUgen terwijl de ez deurwlarder zijn troost bl den reporter scheen te zoeken Ik ttjd voor DO a scbliderlj eigenlijk geld dikwijls gewandeld wegamHten je het leven andera Een schoone streek zei de ex deurwaarder Jammer dat zt aa toch zoosnel verandert Rent n deze streek dan vroeg dereporter verwonderd O ja als joag kletkja heb ik hi Acb Ja daa bekijk ICooajellef e nin t maar wat eenvoudig idealen n zoo Woliak keek tn het op het iDortret gaatr Dan komt het aVUcht goedkooper Dat doen Ik niet AU Ik op portretga dan zal t ztm met al me gouwe bulle Ik ben er tegen zei Wolzak stroef ïii as Ikke er nou vMr bent Dit b oert tot de transactlea die bultat de boishaudelijke aankoopea vallen doceerde de a deukwaarder ea aeUt yolgana de voor eakelesjarea lot ataad rond of de zware boomen van de oprt laaa van het Naaldacbe boech zlja gatalgen waren ht rag er bepaald droomerig uit heel anders dan deurwaardara liowoonlijk doen went dat Is een uitgeslapen soort menschen En opeens was het of Wolzak schrok of hem Iets In da horinnertng spreng RH keek echlebtig ia de rlebting van de boomen 100 rozig Ja hebt EENS moet ar ean trekschuit gevaren hebben ééns Onze tijd brengt da trekschuit weerom Luister slechts en ge zult Ja knlkkeB Vele motorschuiten moeten omschakelen krijgen alsauto a gasgeneratoren maar dat IS eep dure geschiedenis waaraan de regeering met duitenhulp te pas komt Niet èlle schepen echter zijn voor zoo n kacheltle geschikt Maar er is wél veel vracht te water en een geregeld vervoer is van enorm belang En zoo kunt ge peinzers en kukera op kaden en havenhoofden thans lange Strepen trekschuiten voorbij zien dobberen Alle acht of tien of twaalf of nog meer achter zoo n vinnig tremtertjemet stoom want we hébben meer kolen dan olie En zoo krauten die vrachtdragers tóch door ten nutte van ons allemaal Schuitenschippers zijn Inheemsche cos mopolieten Ze hooren overal en neri th is op leder dek kunt ge JneaTwaar dit watervolk gedomicilieerdjsrmaar verder Zwalken ze her en def door ons natte landje al naar begtena dar heeren vracht gevers Er gaat een sleep schepen weg Acht Intotaal alle acht tot aan de ijk geladen mët gangboordcn waardoor het waterspoelt maar kurkd oog afgesnoerde oilmen Dat is noodig want al die schuRenzitten vol piepers Zij dragen aardappelenvan eea opslagcentrum naar een pieperlooza stad Welk een machtige organi satie dat halen en brengen dat borden vol maken We staan an dek van één dar acht ach pen en varen mee We moeten dus nu voor de peinzers langs de kaden ook een poppenkastmannetie zijn of een zoutpilaar Ze zullen mogelijk laatdunkend mompelen zie daas een vent met een dop aan boord zeker weer zoo a nieuw snulfie Wat heeft men op den Kth u rkper den indruk van het boord leven Hier zijn geen zoutpilaren of poppenkastfiguranten Wat Is er een hoop cüthandenl We hadden het voor t kiezen welk schip we zouden nemen Welnu we namen De Hoop geleidt OBI die naam is verzonnen maar voor de rest wordt het klink waarheid nammer vier uit den stoet Waarom Uit louter oieuwsglerlg eid Want in den acntcrmasl lan De Hoop geleidt Dn bengelde een bos groen en voor we aan boord waren wisten we er allea van de schipper van De Hoop geleidt ons is de brulgoml t LlJkt van verre met de handen stevig in de zakken zulk kinderwerk dat varen De jleepboot trekt de sleepboot stuurt lui ga gerust te kool Iaat de poes of diea nijdig keffenden hqnd alle schultenhon den keiren maar sturen Ach duizelden zien het zoo eenvoudig aan ten onrechte De schipper van De Hoop geleidt ons Itaat aan het roer Hij Itaat daar sedert vanmorgen halt negen nu is het drie uur In den middag let angstvallig op leder signaal van den sleeper en neemt zijn maatregelen Want nooit ligt de boel zoo gauw inbrak als op deze wijze Een motorschip als dit tot sleepschuit gedegradeerd Is precies een varken altijd anders altijd onwillig Kunnen we maar gauw weet oliehebben meneer Zoo vertelt die torsche levenslustige jonge kerel en hijlicht toe t ts niks voor ons vrijbuiten omzoo aan elkaar gebonden door de waterwegen gealierd te worden Hola pas op Janus babbelt hl tegen zichzelf Jet pdie kakketoc en hij bedoelt een van bakboord aantuffenden kustvaarder Verder i aren we Stil staart de schipper voor zich uit nu eens het roer wentelend dan weer omziend naar zijn maats Woordui vellen pr weinig Mudden aardappelen morden uit de schuitenlöven omhoog gedragen foto R l Oaleedtl De schipper kijkt van tijd tot tijd op zijn De Hoop geleidt ons en vraagt schipper gezonken Nu loopt de laak spaak tenzi horloi Janus te spreken Dat kin flij aegt De jonge pas getrouwde schipper alel t Zal op het kantje af zijn zegt hij Schipper ge waart van plan hier te den ander aan U ziet dien bos groen wel hangen Dat hebben de anderen gedaan ik ben de bruigom morgen trouw ik en vanavond zouen we voor dftn kant een aardigheidje onder mekaar hebben t Volgende reisje doe il met mee We blijven na ons trouwen een dag of drie vler voor den kant liggen onze huwelijkspeis drie dagen niet varen Maar dat geeft niks want na drie dagen zijn we weer tflij als de touwen losgaan dat weet lk nu al wel Doch als zij wegvafen blijf ik achter dat wordt geen piepers varen maar wittebrood eten Hij grinnikt oblijk alles lacht aan dezen man 3ie morgen ten raadhulze trouw zal beloven aan een vrouw wier huis hij reeds in zun drijvend schip meevoert Alle acht maats met d r wijven gaan mee naar den burgemeester zegt hij wijzend op voor en achter Dat kah een statie worden Hij lacht weer en In zijn oogen ligt de blijheid van een man die weet dat bat leven ook t ns nog goede dagen kent El gebeurt niets bijzonders op dezen I blijven nietwaar Wil dat zeggen all lk niet vaar aWlB Jawel meneer ze ergens in Nederland volgende week Ik kan dat begrijpen maar er is een zonder piepers ander schip met aardappelen onderweg Vervolg op pagina tt ONZE MAAG 16 a 17 procent van d menschheld heeft min of meer last van de maag het gaat alles vanzelf en we raeenen del hdt zoo behoort totdat wij op lekerta dag warden opgeechrikt en tot de ovei tulging komen ook nog een maag te hebben Vele menschen hebben niet te kamptn met een specifiek maagltjden maar iQ hébben een zoogenaamde zwakke maarzij verdragen met alles moeten zeer oppassen met combinaties vaa spiJzeB en dranken waarvan de gezonde menich niet n Het denkbeeld van het overbrengen wan de maag van een gezond mensch die op de een of andere wijze b v door een j ongeval plotseling komt te sterven in tocht Allen letten goed op de gedragingen i het lichaam van een maagpatiënt is zoo als reeds werd uiteengezet moeilijk in daden oih te zetten De internist en de chirurg werken echter al jafenlang samen om de groote groep van menschen die van den sleeper en leiden hun vracht naar de plaats van bestemming Tegen zessen wordt gemeerd dan heeft de stad piepers en kan het aardigheidje begln nen Oe peinzers die wat later langs de met hun maag sukkelen de behulpzame haven loopen hooren dan van onderuit hand te bieden Het aantal maagpatiinteo minste nadeelen ondervinot sen dOT De Hoop geleidt ona zingen en klinken en de stastokken mompelen wat een helsche herrie meakt dat schuitenvalk toch j j n n ei jit geenszins gering en de kwelgeJ Jke zwakke maag ordt veelal ge liag en de pUn van den kaht van de f z verschijBjel IB he maag zijn wel zeer groot En het geheele Jemilies door tal van gaaladsten heen lichaam lijdt er In met genng mate kunnen aantreffen Den anderen morgen zeulen cakkendragerl de mudden aardappelen uit de schuitenlijven omhoog pakhuizen in op wagens die wagens rijden rijden de bestuurders bellen in straten aan wegen af pakken bonnen aan en vullen bakken eigenlijk borden Terwijl dat geschiedt trouwt inderhaast schipper Janus van De Hoop geleidt ona en wanneer allen jrrlveeren zijn de echopen een eind gerezen en worden de rulmen aangeveegd om geen pieper verloren te doen gaan Onderin De Hoop geleidt ons komen kadetjes met kaas en koppen koffie op tafel wat later klinken de mannen nogmaals op hun maat die nu eens een tripje achterblijft tnaar straks weer meevaart Ze erkennen graag en grit dat een getrouwd stel even op adem moét komen Ja ja dat erkennen ze Maar nu moet ge hoorenl Dien avond watmgar den anderen morgen de rest zal wegvarea komt een man aan boord van schade door zoodat wi vaak de maag Wanneer wij bedenken dat onie maagkwaal van het gelaat van dan patiënt het hard te verantwoordM hoeft ala rekunnen aflezen Behalve het lichaam S mY V mw wordt onder jlle omstandigheden ook de schadelijke Invloedea gewoonlBk nietgeest ondermijnd en de maagpatiént is achterwege blljvaB dan zal het o matdan ook gewoonlijk psychisch zeer terneer ü verbazen dat het percentage maaggeslagen Een zekere depressie pleegt zich patiënten niet nog hooger la dan net gena korter of langer tijd van hem meeater noemde als ge hlerbU in aanmarkinjgte maVen neemt dat velerlei mechaniaeha en ichel te maken kundige werkingen plegen aaman gaan wiUen wit tn het bezit aUa aa liWveB van een ongestoorde mainunetla Boi endlen staat geen eafcel to4er gaan In zoo nauwe relatU met de Idera deelen van het lichaam ala de maag dat wanneer Iemand lUdende is aan ua nia4 ook de inaag betrokken wordt een of andere aandoenlw niet zelden daarbij Het zal u dtenteOk votge duldettlk zila dat de naagapeclallat ala eoManIt eigenlijk alet beataat docB dat ht daar De statistieken wijzen uit dat circa 1 a 17 procent der menschheld maaglijdend is d w z mla of meer last heeft van de normale voedselopnar ie Wanneer alles goed is behooren wij ons eigenlijk in t geheel niet bewust te ijn van de aanwezigheid van een deel dn ons lichasnL Hebben wij rheuma in ona schoudergewricht dan worden wij er telkens weer op attent gemaakt een schouder te bezitten terwijl wij dit anders eigenl k alel weten Dagelijks voeren wij bewegingen uit met dit deel van ons lichaam zonder naast tn da allereerste plieta eea ons er rekenschap van te geven Ook dicus di t te zi n die ook alle asdere wanneer onze maag volkomen gezond is organea bebeersebt meenen wij eigenlijk geen Buag te bezitten Wij dankea alel aaa dit orgaaa waal Nadruk verboden