Goudsche Courant, zaterdag 10 januari 1942

EPSTE BLAD ZATERDAG 10 JANUARI 1 Scheef iQopen van fii pijn JSNIKTNOOOrG siERiuKWANDKLOKKEN accuraat Aa Aa UEé J UL GOUWE 147 TELCrOOlf 3679 0 25 12 DE KWARTJES ROBRIEK Eiken Zaterdag plaatsen wU in de Ewartjes mbriek kleine advertenties tegen een tarief vao 1 3 smalle tekstregels 0 26 elke regel meer 10 cent by voomltbetaling Voor advertenues onder nummer aan bet Bureau lO eent verbooging Bew animuner S coit extra Inzending tot Vrydagsmiddags 2 uur Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag vn ma Zaterdags van S I not Te koop een Singer Bandnaaimachine Br no 37 bur van dit blad Gevraagd eeu net DIEK STMEISJE V heele dagen Aanm Zaterdagavond Onder de Boompjes 22 Te koop gevr 2 pers Ledikant Bnevrai met prusopgaaf Graaf van Blois traat 22 Wegens gesprongen voorband een Heerenflets te koop Maandagavond Burg Martenasuigel 11 GBOENTEZAPEN Breng Uw lystje van benoodigde Bloem en Plantenzaden en w j zorgen voor de rest ƒ BloemenmagazUn JDe Lelie Sint Anthpniestrtiat 9 EEN BETERE I ERMANENT WAVE 0 257 29 lEUIHUIE MEDEIEEllll N BMk0nbayn Uii eTi6fflieiiir i liMft oog bcdag kunnen leggen op Ml praalM o ll e1ia 1ste klas boeken welke voor zeer lage prijzen van de hand gaan HaaM U I Da vaorraad la baparkl P S Wist U dat wij op bestelling diverse technische werken leveren voor ongeveer een derde van den Doraalea prijs O 244 15 Het Is b Uw belangk AIOTCX daarbij door Uw meubelen tapijten en kleeding blijvend motvrV te nfialcen met behulp van blauwzuurgas en Èulan De eenige afdoende manier om motschade te voorkomen daar alleen blauwzuurgas ook de larven en eieren doodt Langaurigeschriltelijkegarantie flU ALi Kleiweg 41 Tk 3257 o 245 48 Up uurwerk defect Dan naar HOEKSTRA en t loopt spoedig weer perfect I Riks gjidlpl Hortogar Bouwo 51 G 240 10 AiazAft Komt pk REUNIE 0 267 15 vl OOUWE U 01L OWBATil 36W Hoofdac knt EYSINK G 262 15 GEEN GRIJS HAM Door het gebruik van MeheWiedAli krijgen uw gryze haren hun natuurlijke kleur terug gew haarverf onschadelijk p flacon f 2 25 Verkrijgbaar bij UIT L DE MW INM OOSTHAVEN 2 TEL 3364 G 261 20 klUUmSthuU Ocdlploawcnl r dk n Wiiditraa 23 Gouda O 258 20 PEMTO TANDPASTA aaVi an S7Vi OL par tuba M A Wegenwijs WiJdsIraatIO 0 247 10 Komt te huur voor lame of heer DEKLTE WONINQ bovan op rustlgen netten stand omtrek B IVIartenssingef Woonk 3 40x3 60 straatzijde Slaapkamertje daarnaast 2x2 M complete keuken en W C 24 per maand Br no O 276 bur van dit blad 8 NETTE DIENSTBODE gevraagd eoed kunnende koken hoog loon Brieven ng Q 275 bur van dit t lad 8 Mevr Schippers te Bergambaclit jraag direct een net Meisje G 271 6 voor d of d en n AMBACHTSSCHOOL vraagt Jongste Bediende niet onder 17 jaar oiachineschrqven verelscht O 242 6 VERLOHEN Zondag 4 Januari kleine beige portefeuille Inhoudende ± f 133 50 gaande van station via Boeiekade Kamenielksloot naar joubertstraat Jegen flinke beiooning terug te bezorgen Joubertstraat 64 G 264 8 Latijn en Grieksch Bijlessen opleiding staatsexamen toezicht huiswerk Dr M HELBERS Molt Oostharen 69 G 253 7 Gevraagd KlINTOOIIBEDIEIiDE niet Jonger dan 21 Jaar sollicitaties uitsluitand schriftelijk onder no G 254 bur van dit blad 10 Gevraagd Hankomend Kapster of UeÉg l0 H P V WIJNGAARDEN Kleiweg 77 G 256 10 l SSE Van de SSE NUMMERS GlfudscheCoufant zgn ilagelj ks verkrijgbaar bga BAKKER Spoorstrut 1 N V P J ENDENBURa Veerslal 18 DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Burg MartensslngeK 98 DE JONG S Boekhandel Boschweg 62 De Kiosk N RIJS jKarnemelksloot SPOORBOEKH ANDEt Station BOSKOOP Fa D C v de WILLIK Zijde no 14 £ n by de agenten in de omliggende gemeenten WêÊÊÊÊÊÊÊÈÊ m DVERTEI TIES teletonisch opgegeven worden uitsluitend aangenonMn voorrisico van den opdrachtgever A frissche knaap GEZONDE tanden I Een met Aflen die iets te vorderen hebben votn Tenchuldlgd zijn adnof f ukken en bescheiden onder hun bwustin g hebben behoorende tot Sociëteit J e Reunie la Uquidotta OOSTHAVEN 17 te Gouda 1 worden verzocht hiervan opgave betcding ofaonglfie te doen ten kantore van den Uquidateur EVERT JAN GROEN Weissenbruchstraat 308 te s pravenhage vóór of uiterlijk op 21aterdag 31 Januari 1941 Na dezen datum kunnen geen vorderingen geldend worden gemaakt Ten aanzien van het bovenstaande geldt het bepaalde bi art 1 der Verordening No 230 1940 van den Heer Rljkscommissaris v h bezette Neder landsche gebied De Liquidateur voornoemd O 270 50 Belangrijke bijeenicomst in hal Blapwa Krula ap Maandag tf Januari Onderwerp hfet Kruis van Christus in de Branding van dezen tijd Spreker De Heer M Faber Ev Pred te Den Haag Aanv 8 o Toegang vr NUTSSPAARBANK te GOUDA OOSTHAVEN 12 Aan bdanghebbenden wordt kennis gegeven dat dit aar vo8r de BIJSCHRIJVING VAN RENTE over 1941 GEEN extra avondzltUngen zullen worden gehouden Gelegenheid daartoe bestaat vcmaf 19 Jcmoorl 1942 eiken werkdag van 10 tot 1 en van 2 30 tot 4 uur Zaterdag van 10 tot 12 uur HET BESTUUR Gouda Januari 1942 ♦ Q 252 20 U Parelwitte gezonde tanden dat is het loon voor ieder die eiken dag sijn tanden poetst met Prodent de Nederiandsche tandpasta met de ongelvenaarde werking Voor iedere nieuwe tube tandpasta die U koopen wilt moet U voortaan b Uw winkelier een ledige inleveren Dat geldt ook voor IVodentI Prodent heeft dit oade materiaitl noodig om nienwe 0283 50 tuben te maken Zorg ér echter voor dat U Prodent krijgt bij in v ing van Uw ledige tube Deze heerlijke s hu mende tandpasta houdt Uw tanden gezond en parelblank PRODEIVT tandTasi NEDERLANOSCH CROOTE TUBt Oomisbaar is Uw rijwiel Weert er daarom zuinig op Vooral in den winter met zijn weerongerief is het gewenscht Uw fiets minstens ééns er maand Takkundig te laten noxien en opknappea bi N M VAN LEEUWEH Burg Mcirlenssi ig 1 100 hoek IJssellaan Telef 3520 nog steeds de beste AdrivanMaarffi Wi dsfraatl3 o 248 24 G260 90 Op Uw oude ORGEL gevraagd Van particurlier orgel gevr Br met merk enz Kanters VijverhofstrasU 149 Botterdan Tel 43786 Rijwielbanden een nieuw loopvlak Inlichtingen VAN MAAMÏN Peperstraat 48 VERDUISTERING tt nde stokken latten rolkragen steunen Jan Postmus Raam 142 tel 3720 Boekbinderü O v LEEDWEN Te huur gevraagd BOOM GAARD omgevmg Go a Br no GS bureau van dit blad JONGEN GEVRAAGD Fa MUIXAABT Zeugcwtraet 72 Runvielen en Motoren Turfsmgel 23 H t betere adres voor inbinden van alle soorten boeken Jaargangen en muziefc Te koo p gevraa gd een WnTE SLUIEB ea at witte schoenen m aat 3 37 Br no 50 inv v d tilad Postségeivenamelingen te kpop gevraagd Postzegelhandel CïevTaagd een NET BIEI8JI boven 17 laar goed kwmeod werken lüein geÊin van 1 4 a Van Swietenstraat IS A Slegt Lange Tiendeweg 7 Te koM gevraagd SMOKING COSTUUM mt M 56 Br np W bur v d bl VERKOOPHUIS Te leen gevMagd door burger persoon ƒ 2Mr Br no 33 bur van dit blad Gevraagd Mandoline IeeriingMi beneden 12 jaar Aanmelden bü Mej E VLAG Bleekerssmgel U Doelestiaat 2 teL S3W In en verkoop van Antleko a Moderne Meubilalra Goederen Verrelcükns Microscopen enz GOSTUUM te koop gevraagd flinke maat in goeden staat Br no 61 bureau van dH blad B IA Jong werkman gen alle werkzaamh te verrichten Goed m paarden kunnende omgaan en rgdeiL Br no 34 bur v d bla d HUWELIJK Succesvolle bemiddeling voor klle rangen standen en leeftijden Uitgebr relaties door gehed Nederland InL schrift en mondeling Bureau Happy Admiralengradit 219 Amsterdam W WERKSTER GEVRAAGD voor Vrgdat Kleiweg 4 V A URGUNED houdt Uw sptfcen dranken en ook Uw vealaa warm De Kleine Winst Nieuw Haven 17 Een all enst Wooatads te koop gevraagd Liefst m een stü qe grond Br no 62 bur v d bl Alle reparaties on het gebied van eot vao Politie zo t net en degeiUk KOSTHUIS Br no 35 bur van dit blad Weggeloopen ZWART POESJE Terug te bezorgen Kierweg 4 Walestraat IJ Telef 2 31 J SAALBACH OOSTHAVEN 61 JE adres voor Aeeamntatoten Reparatie allè systemen VEBLOBKN Achterschot Vraditaul Vinder gelleva tegen beIo iing te beciclvten aan Geibr BOE Telefoon 2286 W maken Uw te krappe s dioe nen BREEDBB en OROOTEI Te koop gevr Burgerwi van ƒ 4 000 tot ƒ 6 000 Aanb J Spruyt B H Suitgel 141 Gouda Een net jongmensch It jaar biedt zich aan voor alle voorkomende werkzaamheden Brieven no 36 bur van dit blad Joii MuurUng Doölestraat Kk tel 3780 Gevraagd voor Zaterdagmorgen nette werkster Adoes SCHOKMAKKR Oasthavei 20 Te kot LIGSTOEL eiken Z knaseSo Te bevragen Turfmarkt 19 Gouda A angeboden een pnma Arre slede Te bevr Gebr de Vreugt Stolwukerslutis Te koop aangeboden een 2 persoons Spnngbak Graaf Florisweg 28 d bAGMEISJE gevraagd van fr 4 30 uur Zondags v Aanmelden Markt 14 Na 5 30 uur ad terom Koster Gjjzensteeg 14 Te koopX m FORNUIS C Er biedt zich aan een net MEISJE voor enkele dagen week Adres Achter Willens 26 2e bandsdi nette boeken Patria I aah 1 Piccolo koopt het 30EKENFALEIS Boelekade 96 of ruilt ook Te bevr Stolwykersluis B 270i Gevraagd MEISJE voor de morgenuren Aanmelden tusschai 8 9 u n m Joubertstr 48 Abonnraiantsprijs TE KOOF 4 wielige wagen voor paard 1 wit Kmderledikant m matras 1 Babykast wit Te beVragen T P VAN LOON Nieuwe Markt 27 Gevraagd wegens ziekte WERKSTER voor den Vrijdagmiddag Kleiweg 101 Gevraagd NETTE WERKSTER voor 1 of 2 dagen per week Aanmelden Maandag of Oinadag aj Martenssuigel 67 In Gouda per kwartaal 2 36 per maand 0 78 per week 18 et buiten Gouda 19 et per week pet post per kwartaal 3J1 PIANO gevr Vao particulierDuitse piano gevr Br met merk enz Kanteis Vyverhdfstraat 148 R dam Tel 43789 Advtrtsntietarlat Kunt U geen nienwe Rilwielbajid koopm T GEEN NOODt VAN MIAARSN Peperstraat 48 legt er een nieuw loopvlak om 1 S regels 1 16 elke tegel meer Te koop gevraagd BADIOTOESTEL nieuw of gebruikt doch uitsluitend een Siq eT dwz voor lange korte en utra korte golf Br no 73 bur v d blad i ƒ 0 21 Ingezonden Med d ebogen Te koop DAMESFIETS Cronjéstraat 8 TE KOOF flink Pand met beneden denen bovenwonmg Geheel vetiiuurd gel m het c itt der stad Br oo 51 bur v d blad 1 3 regels f 1 31 elke regai meer C 42 Bjf overeenkomst gereduee d pnjzen Te koop een groot pand met t e neden en bovenwoning daarachter ruune werkplaats met flinke bergruimte Gelegen in het centrum der tad 3r no 52 bur van dit blad Zaterdags kleine advertentifai TIJDSC0BIF1EEl4 Flinke partü div bladen Wereldkroniek Leven en 1940 41 aangeb SteiJnkade 34 Zcmdags niet Te koop gevraagd een Electrisehe Granofoon met pick up nieuw of gebruikt Blieven co 74 bur V d blad In de kwartjesrubriek 1 regels 0 26 elke regel meer 0 10 Maximum grootte 6 regels