Goudsche Courant, maandag 12 januari 1942

GOUDSCHE Maandag 12 Januari 1942 80e Wganfe No 20831 NIEUWSBLAD VOpR 0OUf A EN OMSTREKEN Bunmi aAER n TBUV I7 rMtrekenini MM Chefredacteur r TUltR Qouda utna DUITSCHLAND STlUJDt VOOR EUROPA Afweer van talrijke aanvallen HAVEN VAN FEODOSLA EN 6 MALTA GEBOMBARDEERD Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend In den Centralen en Noordelijken sector van het Oostelijke front hebben de Duitsche troepen den vijand by hél afweren van talrijke aanvalen die ten deele met samengeraapte strydkrachten en met steun van pantserwagens werden uitgevoerd gisteren bijzondere zware verliezen aan mensehen en materieel toegebracht De luchtmacht bombardeerde havenwerken te Feodosia alsmede aan de Oostkust van de Zwarte Zee en greep in de overige sectoren van het Oostelijke front met succes in den stryd te land in In den Aacht van Zaterdag op Zondag werden belangrijke militaire havenwerken op het Britsche eiland met bommen bestookt In Noord Afrika duurt de druk van den vijwid op de stellingen bij SoHoem voort In het gebied van Agedabia leverdige activiteit van verkenners Duitsche formaties duikbommenwerpers en gevechtsvliegtuigen vielen troepenconcentraties van den vijand aan in het gebied van Agedabia alsmede Britsche vliegve den in de Marmarica De aanvallen hadden goed sucoe In luchtgevechten werden vier vijandelijke vliegtuigen neergeschoten De luchtaanvallen op vliegvelden van het ei and Malta werden overdag en des nabhts met goede uitwerking voortgezet Britsdie bommenwerpers vielen in den nacht van Zaterdag op Zondag plaatseft in het Noord Duitsche kustgebied aan De bevolking leed eenige verliezer aan dooden en gewonden Zes der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten In den tijd van 3 tot 9 Januari verloor de Ëlovjet luchtBsacht IIÏ vliegtuigen Daarvan werden er 82 in luchtgevechten en 12 door luchtdoelartillerie omlaag geschoten De rest werd op den beganen grond vernield In denze fden tijd gingen aan het Oostelijke front 16 eigen vliegtuigen verloren ontslAg en overplaatsing VAN HOOGLEERAREN Belangrijke bevoegdheden van den secretaris generaal VRUCHTBARE ONTWIKKELING VAN HET ONDERffUS ALS NORM grond vaö de bepalingen der verordening nr 137 40 heeft de Ryks commissaric bepalingen uitgevaardigd waardoor de rechtspositie van zekere teerkrachten en ambtenaren van het toezicht op bet onderwij wordt geregeld ia afwijking van het tot dusver geldende reolït De beschikking van den Rijkacommiïsaris zyn in deel U van het Verordeoio enblad afgekondigd en op J 0 Januari 1942 van kracht geworden Beschikking nr S 42 bepaalt dat iioogleeraren en privaat dooenten aan universiteiteB en hoogqscliolen waar de cnraussen gestaakt zija men denke Mn de rijksiiniverslteit te Leiden in oezelfde fnnetie Irannen worden OTerg Iaaiat naar andere unlversiteitea en hoogeseholea Deze overplaatslag wordt voorgeschreven door den i i i i iiji t j Tafnaliimaiioviie uunagmuoi OOK maar r r f n H ZS SJS hoeft te doen om zyn volle een zeer ver af hggend doel terwyl Hrrvif BriHolini jiKH 4 I i Cnt 16 OntpiOOlen De inzameling van woI en bont voor de soMaten aan het front De opro van den Führer heeft In Nederland goeden weerklank gevqnden Zeer ve Sheidsmarseh op 3 Januari j 1 nbMk groote druk kasten zijn geopend om de gaven aan het inzameUng Ipu h f Sticht van den Nat fabrieken werken op volle kracht om aan de gi ote vraag te artemk afscheid bij het vertrek bureau af te staan De dames die de gaven In onth uT ht 1fe T di iln f r ëro werpig kken hout worden de a t rc teTly ndeT SrUeT mareheert langs de Oude e ieï d met hun boot naar hetzelfde doel Atlantischen Oceaan vertrekkeo Palygoon Sagp t n h Japansche operaties tegen Ned lndië begonnen landingen op Borneo en Noord Celehes Kwala Lo mpoer op Malakka bezet Slngopoi thcyis onmiddellijk bedreigd Japanêche troepen zyn aan land gegaan op voorloopig no g onbekende plaatsen vai Nederlandsch Borneo en Celebes Men kan aannemen dat de japansche vloot haar actieradius uitstrekt tot het geheele gebied tusschen de Javazee ten Noorden van Java en de Bandazee ten Noorden van Timor meldt het D N B uit Tokio Omtrent de landing van de Japanners op Celebes publiceert S ven ska Dagbladet een bericht mt Batavia volgens hetwelk de Japansche strydkrachten aan land zijn gegaan in de nabyheid van de Minahassa het Noordelyke deel van Celebes De Minahtusa is een vruchtbaar gebied waar koffie rgst en cocos groeit Het garnizoen heeft verbitterden tegenstand geboden Be wooidvoetder van het keheriyke Japanaehe hoofdkwartier kapitein BInide heeft voor Me radio een ove ileht gegeven van den militairen toestand B Ussend voor het verloop der krQgsverriehtingeii achtte mj het feit dat de Var Staten niet op den aanval op Hawaii en niet op het verliea der vloot il Teari Harl or gerekend hadden hl verband mïet de gevechten bU Singapore tn de landingen op Brttaeh Bwaee en in VerlNuid met de voorltereide en ten deele reeds tiegnmeB pnatleR in den nieuwen aanvalssector tnsschen Sumatra en Nieuw Goinea kW Japan in tegeurteUlng tot den vijand op den beschermden aanvoer van aabeperkte reaenrea reenen Wanneer er over een nieuw verdedigingsfront van bteland en Amerika gesproken wordt zijn daarmede de wanhopige pogiogen Moeld om aleh in NederUndsch Indië te nestelen en liier de nog vatgeUnrea reaten ntt Malakka en de rhlUppQnen te verzamelen Bet Japansehe opperbevel heeft lich principieel ten doel gesteld sao verToltde Biralde Oost Axië van vreemde invloeden te zuiveren Dit veronderstelt dat tegen den Indlsehen Oceaan en tegen Britseh Indië self nit de riehtliig van Birm alelilngen werden opgeworpen die een poging van den vüand om met behulp van Tsjoenking nieuwe strQdkraohten te mobiliaeeren onmogelijk maken DE STRUD OP MALAKKA De op Malakka opereerende Japansehe troepen hebben Zaterdag Kwala teempoer veroverd Met den val van deze stad is een strategisch uiterst belangrijke hinderoia op den weg naar Singapore weggeBomea De Engelsehen trekken sieli mi Ib de richting van de havenplaats Halakka aan de Zuidwestkust van het schiereiland De oorlogsconespondent van de AiahiSjiipboen meldt dat ongeveer de helft der vüande yke atrüdItrachten op Malakka vernietigd is en de rejt zidi in volledige ontbinding Baar het Zuiden terugtrekt De MijakoSjimboen is Van meening dat de Japansche troepen reeds zeer binnenkort het voorterrein der verdedigingsatellingen van Singapore luUen bereiken Uh de berichten van het front blykt de voorbereiding van een groote omsinJelingsbewegiag bU den aanval op Sin pore Volgens een United Press bericht hebben de Britscfae soldaten op Ma k vreeselijko en bov jinenacheKjke l anningen te verduren Aue Britsche oorlogscorrespondenten niïken eensluidend gewag van het feit w de geaUieerden op Malakka nume tf onzienlijk in de minderheid JP Verder wordt er over geklaagd t de Britsche solditen niet zun op ewaaen tegen de Uctiek der Japan die ovofal als oken opduiken en Verdwijnen Tollens gisterai in Tokio ontvangeg rapporten hebben de Japanners op T Januari een groote overwinning bij Slim behaald De resten der vijandelijke troepen uit Noordwest Maiakka alsmede de hantdmacht van den vijand aan de Westelqke kust van Malakka en deelen van het derde leger in totaal 30 000 man werden beslissend verslagen Na een strijd van negen uur braken de Japansdie tankformaties door de 20 km diepe vijandelijke stellingen heen en rukten yerder Zuidwaarts op De vijand liet vele dooden op het slagveld achter ènder wie de commandant van de 28ste brigade Volgens de Joraioeri Sjimfaoen zijn alle militaire inrichtingen in Kwala Loempojr door Japansche luchtbombardementen verwoest De Japanische luchtmacht brengt in nauwe samenwerking met de oprukkende landmacht 4 n vluchtenden tegenstander de zwaarste verliezen toe De naar Singapore leidende wegen ziJn bezaaid met terugtrekkende troepen en bieden naar het blad meldt een onbeschrijflük beeld van ontbinding Het Jan hoofdkwartier maakt bekend dat de voorhoede der Japanaolte troepen in de nabijheid vai Kelaag ten W van Kwala Loempoer zijn gekomen Andere afdeelingen zijn tot bijBawèng opgerukt haren pr cht Stapf N J S In de Ainerikaanscbe frontiberiehten wordt gewed dat bet geheele front op Malakka éea groote Tiel senketel is waana lailooze afzonderlijke gevechten plaats hebben Van een militair front kan niet meer gesproken rerden BET ABIEIUKAANSCHE VEBZET OP DE PHIUPPUNEN Japansche keurtroepen hebben de eerste verdedigihgastellineen van de Amerikaansche troepen op bet schiereiland Bataan Luzon beatoopd en een belangrijke sleutelpositie v QV rd vanwaar uit de vijandelijke stellingen zwaar onder vuur worden genomen De Japanners pogen thans den tegenstand van den vij nd q het schiereiland met ttehulp an zware artillerie te breken Japansche strijdkrachten zijn geland op het eiland Masbate op ongeveer 400 km ten Zuidoosten van Manilla De Engelsche nieuwsdienst publiceert uit Washington een communique van het departement van Oorlog waarin o a gezegd wordt dat de teekenen erop duiden Hat de Japanners hun offensief op Luzon willen hervatten De omstandigheid dat Vrijdag voor de kust van Mindanao weer een aanzienlijk aantal vijandelijke scheen verschenen is duidt op de waarschynlijlcheid dat de Japanners op dit eiland landingen willen verrichten Het Japansche hoofdkwartier meldt dat de Japansche troepen op 10 Jan OlongSpo een belangajjïil steunpunt aan de Oostkust van iSljèchiereiland Bataan geheel bezet heppien Olongapo ligt ongeveer honderd kilometer van Manilla en was een gewichtige duikbootbasis voor de Amecikaansche vloot Het bezit een drijvend dok waarin oorlogsschepen met een inhoud tot twaalfduizend ton kunnen worden opgenomen GEALLIEERDE IKVASIE IN THAILAND De Daijy Express meldt uit Rangoon dat de geallieerden het plan hebben tot een invasie in Thailand De uit dej gevechtssector van Selangor binneiikomende berichten geven echter zeer weinig hoop op een succesvol Britsch tegenoffensief BELANGRUKE BESPREKINGElIl VAN AUSTRALISCHE OORLOGS KAflNET Het Australische oorlogskabinet neet op 12 en 13 Januari een bijzondere vergadering belegd Ier bespreking van strategische vraagstukken van den oorlog Hieraan zal o a ook de Britsche hooge connjiissaris deelnemen Naar de Britsche nieuwsdienst uit Canberra meldt heeft de minister van Oorlog bekend gemaakt dat Australië verdeeld wordt in twee groote militaire commandogrocpen Queensland Nieuw Zuid Wales Victoria lasmania en Zuid Au tralië komen onder h opperbevel van generaal majoor Sir Ivan Mackcy den tegenwoordjgen op per evelhebber van de brnnenlandschê defensie terwijl West Australië onder bevel van generaal majoor M C P Plant zal komen die kortgeleden uit het Midden Oosten teruggeroepen is Darwm en Nieuw Guinea blijven onder bevel van de plaatselijke commandanten echter onder controle van het hoofdkwartier van het leger GEBREK AAN VLIEGTUIGEN Uit Londen wordt gemeld dat de militaire criticus van het Ëngelsche weeld lad Illustrated Londen News schrijft dat de militaire ontwikkeling zeer slecht verloopt voor de geallieerden Vast staat dat de voornaamste factoren daartoe gelegen sijn in de zendingen van materieel aan Rusland en de militaire voorbereidingen voor het offensief ui Noord Afrikii Er zijn echter ook nog andere belangryke factoren voor de tegenslagen De schr kan slechts één van deze factoren vermelden Sedert de nederlaag van Frankrijk is Duitschland voor de Brit Polyaoon Sagen Groot Brïttannië een zeer nabü doel is voor liet Duitsche luchlwaperf Ongelukkigerwyze is men in Engeland daarom begonnen met liet bouwen van bijzonder groote boomienwerpers voor de luchtaanvallen op Duitschland Doordat men zich concentreert op den bouw van deze groote bonunenwerpers verwaarloost men de productie van middelgroote vliegtuigen die GrootBrittannië zoo dringeöd noodig heeft aan alle overige oorlogsfronten Op Malakka is weer eens gebleken dat de TARAK AN DOOR DE JAPANNERS BEZ T Eenige schade ten gevolge van bombarde ment Japansche vliegtuigen hebben naar officieel uit Batavia wordt gemeU het eiland Tarakan gebombardeerd Tarakan dat voor de Oostkust van Borneo ligt is een der rijkst petroleumgebieden van Oost Azië Naar uit Batavia wordt gemeid is daarbij nCenige schade aangericht Het D N B meldt uit Stockholm De beteekenis der bezetting blijkbaar is het eiland dus na het bombardement door de Japanners bezet van bet eiland Tarakan gelegen aan de Noordoostkust van Borneo ligt in de eerste plaats in de belangrijke petroleumSronnra op het eiland zoo meldt de Britsche nieuwsdienst Van groot strategisch belang is evenwel het feit dat Japan van hier uit zich met zijn andere strijdkrachten in Borneo kan vereenigen en da in Zuidwestelijke en WesteUjke richting tot den grooten aanval op Singapore kan overgaan De reis van den luitenant G G naar Australië De toekomstige positie van Australië en Ned bidië in den geallieerden oorlogsraad in Washington vormt volgens een bericht van deii buiten gewonenen coorespondent van de Java Bode uit Sydney het voornaamste doel van de reis van den lui nantg g van Nederlandsch Indië van Mook naar Australië Tegelijkertijd aldus dezelfde correspondenti zou ook onderhandeld worden over den w derzijdsahen steun van beide landen Het leveren van vliegtuigen door Australië aan Indië en de opleiding van Indische vliegers m Australië staan daarbij op den voorgrond MacArthur en Quezon naarj Soerabaja General MacArthur de Ameriikaansche hooge commissaris Sayre en andere leidende Amerikaajische en Philippynsohe persoonlijkiieden waaronjder ook preèdent Quezon zullen naar de vertegenwoordiger van de Y o m i oeri Sjimboen uit Manilla tiertöitr trachten Corregidor per vUegtuig te verlaten Voor het geval zy daariiT zouden slagen zyn zy voornemens zich naar Soeraibaja te begeven alwaar zij zich bij het nieuwe AngloAmenkaansche hoofdkwartier willen aansluiten Engelschen gebrek hebben aan vliegtuigen Wederom hebben leger en vloot zonder steun uit de lucht moeten stryden en de Britsche vloot heeft daarbij vreeselyke verliezen moeten incasseeren De speciale correspondent van de Times in Singapore heeft medegedeeld dat het gebrek aan vhegtuigen zoo groot is dat wanneer de militaire autoriteiten de aanwezige vliegtuigen nog naar het front sturen zy geen reserves hebben voor de verdediging van Singapore Dat zyn bijzonder treurig woorden Kortom de toestand in OostAzië is fe meest dreigende die men zich zou kunnen indenken Het volgende is nu eenmaal waar wanneer men een van beide Singapore of de positie in het Westen verliest verliest Engeland dezen oorlog en wel binnen enkele weken zotider dat de Aiperikaansche bondgenoot ook maar Churchill en Roosevelt urillen Europa uitleveren aan de moordbenden van Stalin Dat i $ verrood en zou de ondergang van ie e Westersche beschavmg beteefceB nen Afeldt u aan biJ het Vrö S willigerslegioen Nederland Ko g nmgmnegracht Z2 t s Graven é hage f HoJiman PJC TölU OlMangaMMnMvteianonnMMiBawMaa AFTREDEN VAN HET KABIN ETCHURC HILL In verband met de militaire fiasco s Naar het A NJ oit Stoefcholm meldt acht men volgens een Rea terberieht met het oog op de onte vredenheid in hrt parlement over de militaire fiaseo s in de Stille Zuidzee integraal aftreden vaa het kablnet Churchttl na terugkeer van Duff Cooper en Chorchill te Londen zeer waarschijnlijk Duff Cooper i op persoonlijk verlangen genvan Wavell ontslagen meldt Svenska Dagbladet uit Londen De Londenschfe correspondent van dit blad meldt o m dat het duidelijk is dat de val van Cooper is veroorzaakt door de bestuurstechnische gebreken welke door den Japanscfaen aanval aan den dag zij getreden secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming De reis en verhuiskosten worden dea betrokkenen vergoed volgens de geldiende rechtsvoorschriften bovendien kan de secretaris generaal speciale ver blijfkosten vergoeden De beschikking heeft ten doel een doelmatig gebruik van de universitaire leerkrachten dievoorhanden zijn en vooral een logische verdeeling over de boogescholen in het Wnd Beschikking nr 4 42 sluit aan met de bepalingen van beschikking nr 73 41 volgens hetwelk de benoeming van leerkrachten aan gemeentelijke of particuliere onderwijsinstellingen afhankelijk is van de top temming van den secretaris generaal an het departe ment van Opvoeding Wetenschap en Cultuurt escherming of van een door hem aangewezen instantie Deze toestenvming kan worden geweigerd in dat geval moet een nieuw benoemingsvoorste ter goedkeuring worden voorgelegd In aansluiting op deze bepaüngeo wordt thans bepaald dat in de gevallen waarin ook dit tweede voorstel tüH kan worden goedgekeurd het recht van benoeming overgaat op den secretaris generaal Hij kan dit recht aan andere instanties overdragen voor zoover bet scliolen voor Uger onderwijf of voor uitgebreid lage onderwijs betreft Dit bestuursvoorschrift heeft ten doel de bezetting van vacatures aan gemeeptelijke en particuliere scholen te waarborgen ook dan wanneer do schoolinstantie die daarvoor in de perste plaats in aanmerking komt daartoe niet in staat is Beschikking nr 5 42 opent de mogelijkheid tot het verleenen van ontslag aan docenten hoofden van onderwijsinstellingen Inspectenrs en hoofdinspecteurs die hun functie uitoefenen op een wijze welke in strijd is met en vruchtbare ontwikkeling van het Nederlandsehe onderwijs Het ontslag wordt verleend door een bijzonderen gevolmachtigde van den secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cnltuurbescherming die daarbij terzijde wordt gestaan door een adviseur benoemd door den secretaris genenaal Tegelijk wordt beslist of en n o ja i welke mate de ontslagene wachtgeld ontvangt Hierbij moeten de bepalingen van beschikking nr 124 41 over de verzorging van ontslagen ambtenaren worden toegepast De ontslagene mag zijn beroep niet uitoefenen zoolang dé se cretarisgeneraal niet vaststelt dat de voorwaarden voor het ontsle g zijn vervallen Een DnitMhe compagnie tiidena de tamemlng van een Oekrainsch dorp WettWid Polvpoon P K Schmidt Wie in strüd met deze bepaling het beroep van docent uitoefent met ontduikin g van het verleende ontslag doop een ande taat uitoefenen wie dit verboden onderwijs uitlokt mogelijk maakt zijn hulp toezegt of verleent of als leerling daaruit voordeel trekti word tkraehtejis artikel 6 der verordening nr 130 41 over de bescherming van dé orde gestraft met gevangenisstraf ot twee jSaMf met een boete van onbeperkte hoo e of met beide straffen