Goudsche Courant, dinsdag 13 januari 1942

f GOUDSCHE COICAHT Dinsdag 13 Januari 1942 IPr Jwrfanfc Nd 20832 NIEUWSBLAD VÓÓR GOUDA EN OMSTREKEN mammt HAEE1 Bt ttSUB tl Chetredacteur f TlBflKR Oouda Da beteekenis van den Nederlandschen Landstand De landarheider moef voeer worden erkend ah de grootste bloedbron van het volk TARAKAN EN MENADO BEZET Verbitterde strijd in de Mitiahassa iiig lflchen op 300 km ten Noorden van Singapore teruggetrokken Hat fcetrefcklM tot het infiuu van dea titat van oorlog tiuaehen Japaa ea Hllifbuidieh lBdii heeft he inllcUingenbareau der lapanaehe tcgeeriiic lliIcniTend een oMMeele Terklaring nltcegeven waarin ojl fexegd wordt Obcheoa de Japaasche regeerinc aaa de Ver Staten qn het Britsche ttik M eorlog verklaard heeft heeft liJ ervan afgezien tot vOandelijke maatftg M tegen Wederlandach Indië over te gaan Z heeft dit gedaan in het Miediie verlangea loo mogelijlc te vemUjden dat ook de bewonen van Kiierlaadsch lBdli door da vercchrikkingen van den oorlog aouden worden gfltMerd De regaetlng van Nederlandach Indié heeft echter aan de Japaaaehe lering medegedeeld dat ill zich genoodzaakt zag met het oog op de HflBiiende vliandemkheden van de zQde van Japan tegenover de Ver Staten W bet Britsche rWc waarmede Nederlandseh Indié onafscheidelijk verbonden k tt eonitateerea dat tusschen Japan en Nederlandsch Indié den ataat na oorlog bestaat Daarenboven hebben de Nederlandsch Indlsche atrljdkndhtea ilndadlwi m meest niteenloopende vijandelijke handelingen jegens jlian btgaaa Japaa koestert ten opziehte van de onschuldige bevolking van Ktderlandseh Iadii geenszins vtjandelljke voornemens Met het oog echter op tt aeadzi eUPAeid het vUaniUge optreden van Nederlandsch Indie te onderlidrken en leven en eigendom der daar wonende Japanners te beschermen MMxn het leger ea de marinestrijdkrachten van Japan den Hen Janaart de affitidre operaties tegen de strQdkraehten van Nederlandsch Indlë ingeleid De Japanners naderen de havenplaats Malakka In een aftlsled Jlpaaseh eomBBBlfné woidt bekend gemaakt dat sMt het oog p de Ttjandelijke bsidtni aa Naa 4 dtè Japan ge IwsBgen is tot da gemelde militaire Het ati a i en dat daarmeda tnssehen biide landen da ooriogstoestaad be Naar het Ji anscbe hoofdkwarUst bekend maakt hebben de strijdkraehten vaa 4fa tegenatander op hst ten Noacdoesien van Borneo gelegen eiland Tarakan geeapltnleerd De be aeWin g van Menado is veltnkken Volgens berichten te Batavia nit d e Woahusa ontvaacen w rdt een vcrbUterde strijd gevoeiA Te Ballkpapaa sUn derüg gewonden aangebracht afkomstig van een Indisch auriaevaartulg dat nabij Tarakan was aagevallen Een vUeftglg van de Maliae moet als verloren worden beMhonwd Overigena zijn te Batavia S n nadere berichten over den strijd mengekomen Volgens een United Fress bericht uitBatavia heeft een groot aantal JapanKlie valschermjagers aan het offensief ttgea Indie deelgüiiwien Op vele puniea vt Borneo en Ofelebes alsmede opTwakan werden met vliegtfligen troePta aan land gezet GUJktijdig l ebben roepen op groote transportvlotten luiUDgspoglngen ondemomeo De strategie der Japanners l eoogt zoo meent vtfitA Press de zeestraat tnssehen Celebes en de Moinkken af te sluiten Mdat de Amerikanen eventneel daar W door kunnen komen DE REIS VAN DB VAN MOOK D Time mekit uit Canberra dat vertegenwoordiger van den gouverwur generaal van Ned Oost In ië dr Van Mook de Australische rigeering heeft voorgesteld een tegraioitlensief en Japan te beginnen Bóv gSien besprak hU ntet den AuftraM hen minirterpresident Curtin de nöodzaK 1 om de productie der Anstra bewapeninfi industirie zooveel ttogelgk op te voeren Het Is te laat m Ned Ooat Indi ahnog een beJ P iBi l hi8trie in ët teven te N ai maar men ku wel arbeids ehten naar AiMtralië senden DB BNOBLSCHB TERUGTOCHT OPMALABKA t te Sineapof gepulUieewde leWrowicht meldt dat de Britsche troeW n d M val van Kwala Loempoer Bïïli tot een punt ten nootden van Seteihban welke stad omstreeks 60 km ten Zuiden van Kwala Lonnpoer en 300 km ten Noorden van Singapore is gelegen Het Britsche legerbericht erkent voorts dait deze stelling reeds wee onder het vuur der Japanners ligt Naar het Japansche hoofdkwartier medede t zijn by een verrassenden luchtaanval op een vtjan lüke vloot in de straat van Malakka twee duikbooten zwaar beschadigd en verscheidene treffers geplaatst op twee vrachtschepen van 7000 en MO ton Men Oa Itfttrnm it n i den val van b lansrQke Mad Kw al Lompo T nof decMs W am hMMMned wu Btaicipoi vsr twM rtchttiuren rukken de JtpuuelM MUlKdeii op 11 1 aur Port Swettcnhan n het poorwcsknaoppunt Senmban Ksliiis ia Intusschen eraUen terwtn d Britten Deh terustnkkm av de bavenplMts MaUkca neemt aan dat het een vquidemk con vool betreft dat zich t9 weg naar Singapore bevond Zooala in de otficieelemededeeling wordt gezegd zün nadac bijzonderbeden over dezen aanval nog niet i eschifcbaar Verder wordt officieel aiedegeded4t dat massa aanvallen van bombardamentsvliegtugen habt a plaatsgevtmden op de Oritscbe troepen die in IMt ZiriideUjk deel van Malakka op dot terugtochft zijn Deze aanvallen hiebben opmerkelijk succes tehad en groote verwarrmg gesticht onder de strijdkrachten van den tegenstander KNOX OVER DE AMERIKAANSCHE STILLE OCEAANVLOOT ZU zal niet werkelooB blüven MAAR DUrrSCHLAND MOET ÏIERST VERSLAGEN WORDEN De Amerikaansche minister van Marine Knox heeft op de jaarvergadering der Amerikaansche burgemeesters verklaard dat een belangrijk treffen met de Japansche vloot niet spoedig verwacht kan worden De tijd de afstand en de noodzakelijke verdeeling van de Amerikaansche marinestrydkrachten over een groote uitgetrektheid heten dat niet toe Desondanks zal de vloot in den Stillen Oceaan niet werkeloos zijn De slag op den Atlantischen Oceaan is echter nog steeds de belangrijkste strijd van den oorlog en het is de taak der marine de zeeverbindingen tusschen de V S en Groot Britannië open te tiouden De grootste vyand van de V S is Duitschland en dit moet het eerst worden vernietigd U dat eenmaal is geschied zal de gehee spil ineenstorten De leiding van president Roosevelt die het hoofd koel houdt en wel overlegt heeft de V S b oed voor het gevaar dat de aandacht van den Atlantischen Oceaan werd afgeleid KAMT mi KU IntiMMhen itin r wier n uwe Jaiuuclv landingen gemeld aan t OocUniat btl Ktnan tan Kwantan en Fekan Op de kaart zijn da vaomaatnate plaa Mn van bet ek nii aansestfven het nevenkaartje in dan rachtar benodenhoek eft de omgerlng van het trijdgebled weer met iwar pijltje Het zwarte gedeelte la Japanach bezet gebied Door de verordening inzake de stichtint van den NederUndschen Landstand is een begin gemaakt Met het tot stand brengen van een hoogere eenheid ooder de boeren tuinders en visschers dan tot dusver binnen het bereik Ser mogelij kheden lag Ck ten platteland e was de ver eeldheid zeer ver doorgedrongen dikwijls tot schad e van groote volksbelangen waarvan de behartiging thans aan dea landstand als overkoepelende organisatie met verordenende bevoegdheid is toevertrouwd Over deze het gansche platteland omvattende instelling bestaat nog vei misverstand en weinig goed bebegrip vooral wat de landarbeiders betreft Het is daarom da t twee vertegenwoordigers van deik Landstand namelijk de heeren J de Lange Landarbeidersleider en F Tuminga hoofd van de afd arbeidsbeschermmg tn de dageftjkache persconferentie m den Haag de gelegenheid hebbeo gehad om hun licht over dit fundamenteele deel onzer samenleving te laten schijnen Hoe men den landarbeider zag e hoe wü hem moetoi zien dat was het onderweiy van het referaat van den heer De Lan e HU betoogde o a dat zooali verschillende dieren en placten gebonden zyn aan klimaat en bodem wij den mensch precies zoo daaraan verbonden zien zelfs m socialen zm Hij tchetste de patriarchale verhoudingen tusschen een boer en diens arbeiders in het verleden en herinn er de aan de invloeden van Uberalisme en marxisme waardoor de klassenstrijd werd aangewakkerd en waarachter steeds de politieke draver de ra laar in stemmen verecholèn zat Nooit mocht de politieke verdeeldheid v ijken want dan zou de politieke winst terloreo gaan In de laatste jaren ecnter begonnen velen te twyfelen gezien het doorzichtige van hel spel Den stedelyken arbeiders werd verkondigd dat de eerste levensbehoeften goedkoop moeten zijn en aan de landarabeiders dat hun loon omhoog moest Zoo ver is de S D A P zelfs gegaan dat zij deed alsof het loon mer den prijs van het product niets te maken hai Ieder mocht volgens hen goed verdienen dus obk allen die werkten aan of verwerkten de eerste levensbehoeften Voor één groep was dat echter niet mogelijk namelijk voor de bewerkers van den bodem Als deze goed beloond werden dan zoU immers het leven te duur worden Toch predikte zij dat alle arbeiders hetzelfde belang hadden eh dat zij samen georganiseerd moesten zyn Dit bi elkaar houden kon alleen door het eene bedrog op het andere te stapelen en zoo ex landarbeiders als sluitsteen te gebruiken aldus spr Hy moest voor laag loon werken opdat de anderen goedkoop konden leven Natuurlijk moest dit bedroeg gepaard gaan met merkbare verbeteringen i het leven van een arbeider In het eerst van den strijd is dit ook gebeurd en later werkte mon er aan medf dat de steuntrekker zooveel mogelijk steun kon krijgen Wat is er echter overgebleven van bloed eo bodemvnbondenheid T Hoe kon er arbeidsvreugde zyn by dè wetenschap dat oien zyn kinderen opvoedde tot steimtrekkers 7 De democratie en alle arbeidersleiders zagen den bodem als een object dat alleen bruikbaar was als er winst uit gehaald haft worden in kapitalislischeo zin Bloed en bodemverbondenheid was voor hen onzin en de waarde van den bodembewerker erkende men niet Daardoor kon men ook komen tot de grootste aller tegenstelUngen namelijk een heerschende werkloosheid en productiebeperkingv i De landarbeider werd opgeofferd aan fde partijpolitiek Men zag hem niet als mensch Iaat staan als grootsten bloedverzorger van de natie Wy moeten ter wille van ons volk den landarbeider brengen tot een veel hoogere orde Dat zal kunnen als wy hem zien als mensch als werker als ïioer maar bovenal als bloedbron Zien wij hem als mensch dan komen hem een loon en een behandeling toe in overeenstemming met andere menschen VU naastenliefde zullen wij dus voor hem in de bres kunnen en moeten springen Zien wij hem als werker mede verzorgende dus de rste levensbehoeften dan zullen vooral in dezen tyd de meesten geiteigd zyn hem goe te betalen en te zien als een heel nuttig wezen Zien wij hem als boer dan treedt hij ook u de rechten van den boer dus ook in de plichten WU zien hem dan ais eon mensch levende in de natuur en die aanvaardende als zijn meesteres levende dus daar waar s menschen bestemming is Ieder onbevooroordeelde zal moeten toegeven dal het anker van een volk in de natuur ligt en dat een boer diu van fundamenteel belang is De landabeider leeft onder dezelfde natuurortiatandigheden doet hetzelfde werk bebouwt denzelfden grond Het verschil is alleen dus dit dat de een boer is met den ander zonder frond Dit alles i van zeer groot belang do het voornaamste hebben wij nog niet genoemd Pas dan zien wij den landarbeider juist als w ü hem zien als de grootste bloedbron van ons volk Het zijn vooral de groote ggzmnen der landarbeiders die den steden de bloedvèrverschmg brengen De landarbeider zoo gmg spreker verder kan zich alleen uitleven op zyn eigen terrein Het belang van den landarbeider valt nooit te behartigen alleen als arbeidersgroep maar wel als een volksonderdee m het belang van het volk De gemeenschap en de overheid he6ben groote verplichtmgen aan den landarbeider Sinds de Landstand is ingesteld zyn boeren en landarbeiders principieel veieenigd en zijn beiden daarvan lid D t IS de eenige mogelykheid om den landarbeider op te voeren tot zyn grootste waarde en hem te bekwamen voor de volksgemeenschap Tot zoover de beschouwingen van den landdrbeidersleider In een volgend artikel zal het referaat van den heer Tuininga worden weer geven Keuring voor de Wa fen S S en het Nederlandsch legioen van 20 Januari tot 27 Januari 1942 Het wervingsbureau der Waffen S S Erganzungsstelle Nordwest te s Gravenhage Stadhouderslaan 132 deelt mede dat keuring voor de S S Standarte Westland en het vrijwilligerslegioen Nederland in de Onderstaande plaatsen zal worden gehouden Mannelyke personen van 17 tot 40 jaar minstens 1 65 M lang kunnen worden aangenomen Voor de famiheledcn van kostsrinners woidt zorg gedragen ifostelooze reisbiljetten voor de reis van de woonplMta naar d plaats van keuring kunnex b de Erganzungsstelle Nordwest StadfaooderslaaB 137 te Den Haag worden aangevraagd Kosten van de terugreis wordrai ter plaatse van de keuring uitgereikt ongeacht of de gekeurde wordt aangenomen of wordt afgekeurd 29 1 42 16 uur Utrecht Dcutsches Haus 26 1 42 10 uur Rotterdam Deutsches Hau 27 1 42 10 uur Den Haag Wehrmachtsheim BEHOED UW WATER LEIDING VOOR BEVRIEZING Vorkl vmreiecht voor zorgsmaatregelen AANGEZIEN de brondstoffenschoorschte de kans op bevriezing van de toaterleidtngen ver hoofft u het méér dan m vroegere unnters noodzaketvk het gevaar tian bet riesen door het nemen van voorzorgsmaatrepflen te voorkomen lmmers ie het kwaad eenmoal geschied don U het herstel zeer bezwaarlijk Materiaal voor reparatie doeleindeti kon btjna niet meer worden verstrekt en bovendien maken de transportmoeilykheden en de verduistenngsvoorschriften het voor het waterleidingbedrijf en den waterfitter uiterst moeiïyk in geval van lekkage tijdig in te grijpen In het algemeen kan slechts tol half zes s avonds hulp verleend worden Nadien is het verrichten van kleine reparaties en het afsluiten van de toevoerleidingen naar de percéelen urtjuiel onmogelyk Het is daarom van het hoogste belang dat een teder zooveel in zijn vermogen ligt bevriezing voorkomt In overleg met de vakgroep toaterleidittgen van de bedrijfsgroep OpenbarS Nutsbedrijven worden daartoe de v l gende maatregelen dringend aanbe volen Als de vorst invalt dient men on noodige afkoeling in ruimten waar leidingen liggen te voorkomen door iamen en deuren goed gesloten t houden en kieren btj dorpels van ramen en vooral bij die van deuren waarop de wind staat dfa ht te maken Neemt de vorst dan toe dan is d waterleidmginstallatie alleen veilig indien zij geheel wordt afgetapt Qaartoe moet men als volgt te werk gaans Hoofdkraan sluiten Leegloopfcraantje openen met emmer eronder Alle tapkranen in huis openen enopen laten staan Alle leidingen geheel ledigen door krachtig blazen in alle tapkranen Alle closetstortbakken doortrekken daarna de tapkranen sluiten De stopkranen nabij dé closetstortbakken open laten staan Om de afgetapte leiding weer in gebruik te nemen moet men achtereenvolgens Het leegloopkraantje sluiten De hoofdkraan openen Alle tapkranen openen en weer sluiten nadat de lucht daaruit is ontsnapt Koud gelegen w c s vereischen veelal byzondere voorzorgsmaatregelen Zoo verdient het aatibeveling na elk gebruik een handVol zout in den closetpotafvoer te storten Het be vriezen wordt erdoor voorkomen Dit middel mag echter in geen geval worden toegepast in closetstortbakken en andere toestellen Indien verscheidene percéelen of gedeelten van percéelen gezamenlijk op de waterleiding zijn aangesloten wordt den bewoners aangeraden het gevaar voor bevriezing der waterleiding door samenwerking doeltreffend te bestryden Ten slotte zü nog vermeld dat bij niet te strenge vorst de waterleidin gen overdag kunnen worden gebruikt Het aftappen dient echter steeds s avonds zoo vroeg mogelijk te geschieden Geen Nederlander blgve achter Op 23 en 24 Januari a s Op dte dagen houdt ni Winterhulp Nederland haar straatcollecte met verkoop van verkeertspeld es MWHMHHMHiB MMnmHMaisHanaaM staat de waterleidinginstallatie uit verscheidene afzonderlijke gedeelten dan kan men die buizen welke het meest aan de koude zijn blootgesteld steeds afgetapt laten en de overige gedeelten alleen gedurende den nacht afgesloten houd armf J zijn ook in ons land b ig met de kizameling va Weedmgstukken voor d soldaten aan het fwnt Een fldens het sorteeren k bet N S Frauenschaft te Heerlei e fHet Zuidien ForloJ i De ski s die in Nederland inge Een D boot loopt de haven binnen na een reis in vUan le zamcld werden ten behoeve van delijke WAttien m Ulryke operatie geiiieden van het Duit de soldaten aan het wxrden in wagons gela fPolwoon ZeyJemafcerj pSftfront sohe cmderzeeijootwatien is het bar koud waardoor ijsaf zeltsm op het dek plaats vindt fitflantic Holland RK Schi ck jn begin gemaakt met de verzending van de wollen goederen elke zyn ingezameld m Nederland voor de soldaten van het Erlsf enz 4 Oostlfont Voor deze verzending wordt een groot sfantal jffstgoas gebruikt De eerste zending wordt te Den Haag ingelaaen fPoiygoon Meyerj