Goudsche Courant, dinsdag 13 januari 1942

ts i DINSDAQ 13 JANUARI 1942 Nederlandsche VoethalBon SECRETARIAAT AFDEELING GOUD Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN WEDSTRUDBN 11 JANUARI U42 HOEST SUcopBenneitia helpt snel en zéker I STADSNIEUWS Zilver il jidbileum l ii de Spoorwegen DE HEER DE lONG HAKICLUK GEHUUHOU Hei wai pulVren 25 jaar geleden dat lie h r J G de Jong eernte leuihuiawachter on het hooldseinhuia alhier bij de Nederlandache Spoorwegen in ti Bt irad De jubilaru dUe al die jaren te dezer stede is werk aaJn gtweest begon ak hulparbeider maakte vlug promoth en ind veertien jaar bedient hij de jgnatei en wiaaeto Dat hij dit met groot accuratesse doel bltfi uit de woorden die de slaUoi chef4ie hee Th Bakk r tot hem prak by gelukwef h tijdens e jn huldiging waartoe de jubilari gisUr ochtend met zijn echtgenoole in dr mer van den atationachef was genot fiigd ea waarby ui van leden van het apourwegpertioiitel aanwezig waren üe heer Bakker wt eb op de belangrijke en verantvnjordelyke functie van den heer de Jong looals hy daar in het seinhuil bydraagt tOt een veilig treinverkeer Nanieiii de directi bracht de heer Bakker h n donk voor de toewyding en pUchlbbttrachling en ala blyk van waardeering bood hy hem een ge chenk onder couvert eti het diploma voor 25 jarigen trouwen dienat aan Uë heer O J Beunk adjunct commies bracht de ge ukwcnschtn pver van het GoiKtóche spooiwegpeiioneel De sympathie en vriendschap van collega s en htationsperaoneel werden mede uitgedrukt in de aanbieding van oen schemerlamp en eenige andere gschenken De echtRenoote v Sn den jubilaris deelde met een bloefnstuk in de hulde Trn slotte hc ft de heer de Jong voor de hartelyke woorden en mooie gearhenken zyn daiik betuigd In den loop van den dag hebben velen hem in zyn met bloemstukken festelük versierde womng aan de Karekietstraat bezocht otn hem d hand te dl ukken Nieuwe uitreiking van Winteriiulp T01V DUSVER RIER TER STEDE VIM ll OW VPTGEKEERD In de buurtschap Gouda West isffve derom ean uitkeering van Winterhulp Nederland geschied Met deze uitreiking die een vlot verloop had was een berirag van ƒ 563 gemoeid Tot heden is een bedrag van T 11 385 van het Provinciaal BureaiiOTin de WH N in D n Haag onlvamjMn terI verdeeljng onder de behreffiSen ml on e stad lerwyl verdierc uitkeieringen lullen volgen In het algemeen kan men zeggen dat er meer w rdt utgckeerd dan de coUeeles opbrengen hoe groofer hel bedrag aan giften dat buiten de collect s toevloeit d te meer hulp er verleend kan worden aan hen die in zorgen verkeeren Tijdrede evangelist M Faber HET KRUIS IN DEZEN TUD De heer M FalvT rei enH evan e ist prak gisteravond in Het B auwe Kni s een tijdrerle uit getiteld Het Kruia van ChriMus in de branding van dezen lijd In d 7en tiid van oor og en revo utie doet rich yeide spreker het me k wnard a verschijnwl voor dat roove e kerkelüke mènscHtn e k houvast en ieft t fl lzVht vfTliezen Het kruis lildiis soreker waaraan zij Z rh vais sekemd hebben wanke t daar hot H4et het ruw hnulen knii vy ChrialiW is m ar een gemaakt don men rhenh nden Van hel ware knii heeft de Kerk weceenomen de sehande on de ereernis om zoo saam te kunden gaan met d f n die het kruis ha nn en verv oeken T i rtT dere dusd Is de geest van Ood uil de kerk verdwenen al e eenvoud en tvaarachtipheid il er ver te zoekun Laat ons toch flien kT eh en trachten te wr d f van God Koninkrijk en ons b kkpn onder het eenvoudige evinfelie des kruises Ons eigen ik onze zelfzucht en egoïsme ztii en wH ederén dag op nieuw moeien kfu igen Hei rphi cbe za verdwijnen a s wii voloelngen wl Vn wordpr van Hem die peraoonlük me on in ge metnrrhfp wi trc lcn Dan kwinen wij staai In deze verdorven were d a s vuiiTtor ns G d a s wegwijzers naar de eeawcheid voor vpfen die than zoo v i J verwijderd ziin van hel kni s v n Gblgotha God tehieo de wereM niet om enkelen in den hrme oo te nemen en de nst te verwerpen mffsT om 7Hn ef f w ff AT A AAR f ANMEER Tkalia Theater Vijanden met Brigitte Horney Willy Birgel en Ivan Petrovich Aanvang 8 15 uur Reiute Btqaeoop Uet raadaei is opgelost Wnet Lil Dagover en AIbrecht Schöniialt Aanvang 8 15 ur Jan 7 rir Nleowe Sckoawbvrg Concert R K Oralonumvereeniging ter Delegenb d van S jaric bestaan ditvoermg van Di Sehöpfunf van Jozef Haydn lan tM var Ne I Geref Gteeente Spreekbeurt ds Joh van Welien 14 Jan aar Daniël Cursus EHBO Ign t 9 Bur Owrthcvaa U Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming Jan 7 M hoi Vriip Evangelische Gemeente Bij bellentig en bidstond IS Jan 7 M nur l eger des Hdis Heiligingüdienst leidster J v d Veen IS Jan 8 uur Nieuwe Schouwburg Tooneelvoorstclkng Het Nederlandsch Toaneel opvoering van De I zondaar 17 Jmn S uur Kunstmin Tooneelavond Goudsche H B S vereeniging opvoering van Voi g de dertiende 17 Jan 3 uur Jentral Twefede bijeenkomst jeugdgroep Vereeniging van Postzegelverzamelaars Gouda M Jan 7 uur Gebouw Geneentelijkc Geiondbeids ienst avieringstraat 113 Medische Bportkeuring 21 Jikn 3 uur Restaurant Veemarktterrein Vergadering Ned Chr Vrouwenbond domoirslraüe voedingsproducten jS4 Jaik 7 30 nur Kunstmin Eefste uitvoering accordeonvereeniging Ars lionga Vila Brèvis S Jan 7 30 flUr Nieuwe Schouwburg IJerde Nutaavond optreden van Lafelte gooohelkunslenató 2t Jan 7 30 nur Reunie Bioscoop Filmvoorstelling Goudsche water poitvereeniping Klfhoeven Ik 2S Jan 8 15 uur Kleine K rk Bijtiellezing ds H S J Kalf i 29 Jan 7 30 uur Reunie Bioscoop Vertooning Indische speelfilm Tanah Sabrang Het land aan den overkant voor Volksunivorsiteit met inlejding door Mannus Franken 29 Ja 7 30 nur Daniël Vergadering Qeref Zcndings bond 29 Jan 7 30 uur Kunstmin Uitvoering Goudech tooneelgezelaehap Tot Ons Genoegen Ier gelegenheid van 5jarig bestaan opvoer ng van Het spook m de vry burcht 29 Jan 7 30 nar Daniël Bijeenkomst Jong Hervormden lezing ds Broers uit Schiedam over Jeu dvragen INl ISSELING VAN LUISTERVERGUNNINGEN Inwisselmg aan het postkantoor van luistervergunnipgen I94I voor houders van een radio oiitvangtoeslel die hun luisterbijdrage geheel of gedeellehjk in zegels hebben betaald en w er namen beginnen met de letter Woensdag Flyt tot en met Ge Donderdag Gen tot en met Go Vrijdas Gr tol en met G Zaterdag Ha tot en met Hast APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 en genade te kunnen betoonen aan den zondigen mensch Je ooven iS aanvaarden Kunner we dit dan zal de geest van God ons oifderwyzen en verlichten Da n zullen w j a len bes oot dé heer Paber worden tot profeten en door zijn werking der prob emcn en moeilijkheden juist van dez n tüd kunnen begrijpen en oplossen Burgerlijke Stand Januari Johanna Jerarda Hcn dnka dr van C A van der Ploeg enH J van der Steen Bogen 8J Jan Neeltje Anthonia dr van H L Blok en A van Zanten Walvisstraat 28 Jan Franciscus Aloijsius zn van A A Maagdenburg en J F vam Schooien Gr Jacobastraat 56 Eleonore Ingrid dr van J C Bokhoven en Z Eezemer Krugerlaan 169 Januari WiMom Bernhard zn v M Verwhut en M L Vermij 3eKade 18 Overleden 12 Januari Grietje Dekker wed van Teunia Anker 79 j Uit vroeger tüden DB OOUDflCHE CODRANT kÜDDE 7S JAAK GELEDEN Uit een advertentie Concert ten voordeele der algemeefte nagelaUn betrekkingen van choleralijders te Gouda te geven door de leden van h t zangkoor der St Jozefskerk metl welwillende medewerking van eenige leden van bet muz jkgezelschap Euphonia op Maan dag 14 Januari 1867 in Ons Genoegen De inteekening is opengesteld a 59 cts de persoon buiten inteekening 75 ets de persoon 50 JAAR GELEDEN In de vergadering van de op te richten coöperatieve roodbalvkerü die door 143 leden werd jlHjgewoond wedercn de statuten en net huishoudelijk reglement goedgekeurd De vereeniging zal den naam dragen van Ons Voordeel Sr De heer A van den Bosch hoofd der openbare lagere school te Moer capelle hoopt den 14en dezer z jn 25 iarig jubilé als zoodanig te vieren 26 JAAR GELEDEN Bij eeft opvoering van Pomarius comedie in dlie bedrijven van mr C P van Rossum in den Niéuwen Schouwburg door de Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel is aan den acteur Jan C de Vos ter gelegenheid van diens 40 jarig jubileum een krans overhandigd waaraan een enveloppe was bevestigd I Uit Boskoop De Vereeniging voor Christelijk schoolonderwijs alhier heeft besloten om aan de school vcortaan ook uitgebreid lager onderwijs U doen geven i Uit Schoonhoven Tot predikant bU de Ned Herv Gemeente alhier is beroepen ds J A van Boven te Ede Bij Hoest + Oriep Influenza gevatte Koude Rheumatische pijnen Hoofdpijn en Kiespijn zullen N i nhardt s Poeders 11 spoedig helpen Doos 45 cl Bij Uw Drogist Ing Med O 291 9 Economische rechter te Rotterdam VARKENS EN SCHAPENVLEESCH ZONDER BON Kr stonden voor den economischer reihter te flollerdam weder een aan tnl notiwenaars en inwoners var dorpen uit de omtreving vnn fioudc terecht omdat Ij in conflict waren ekomen mrl de distribiitiehepnlinffcn nvortredinpen die aW misdrijven wor Icn gekwalificeerd en waarlepen steeds hoot erf penefentie in den orm van hheten en gevangenis ïtraf rn worrtnn opgelegd Wegens het koopcn van hoeveel heden srhapcnvleesrh kregen twee leeuwijkers de 37 nriee koopman F Overevnder en de 51 jariRP in froiiw v d WnKv Cent resp f40 en f Tl hoete suba W en 35 dagen lerhteni Voor eenzelfde misdrijf wej rten Iwcr r nuwenn nrs de B9 larige mevr II Doruplo iijÉJ nno er en de 32 jnrige cftféhouderT W v Oven veronrriepl i conform den eisch nn het O M tot f40 boete subs 40 dagen h ch tenia De 51 inrire hloemkweeker G Mole mnn nit Hourta kreeg f 100 boelr siihoMiair 3f dajren hechtenis omdal hi 17 ke vnrkensvleeürh zonder hon had pekorht in October j I Be officier had f 00 of 2 maanden hechtenis ge pfiuireerd De 33 jarige varken handelaar J v O uit Zwnmmerdam hnrt zonder ver Running in October 11 een of meer varkens afgeleverd en dat kost hein boete of 5 dn en herhtenis De f cier had f 100 of fs A xcn gevraagd Pe neeuvvilVsrhe erpedileur Verknik kreeg f17 50 boete of 19 rtn renheeht is omrtst h1 in November j l en varken voorhanden had cehadInch het vonnis hepnnU e verder dnthein de oiibreheat van het in beslaeenn ien varken zal wordetj terugbe nnld Bleran tonder bon De Tfl j st ijïe boekhoudster II A J Punt uil r nudn fond tererlit omdal ij zonder hnn in September j 1 eieren h id geko li van den 5 larigen i C en Borr uil dezelfde stad Ilehalve Il dr pekorhie eieren er waren 100 aliikK in heslacf zijn genomen n verbeurd vcrkliTit moet zij f20 Kiete betalen of ÏO dn en heehteni verkooper van de eieren krcftp subsidiair 40 dsgcn f sa boete hechtenis Kms soa n bOB In Auguütna J l kocht de 4af JBrige koopman T Verkaik wonende teHekendorp eeji hoeveelheid kaas ion der bon ethnfr niet als handelaarDaarvoor eisehte hel O M 3 weken ge vangenis tra en bovendien verbeunt verklaring van de kaag De irechter Ijeeft de jn beslag genomen kaas ver heurd verklaard dprh de straf ver indeed m f 75 boete suba 25 dagen hechtenis Ren boete van f 50 r su idiair t dagen hechtenis kreeg de 25 jariite udewnlersche hleeker B A de Wil omdat hij In Mei en Juni j l 23 kazei zonder bon lyid gekochti Ook die kazen zijl verbeurd verklaard Degene die he m de knien verkocht de 31 arige veehouder M v Vliet uil nelrcwoord kreeg daarvoor f75 loete imbs 25 dairen hechtenis NI I galdlga bonnen Aan den 85 arigen brondbnkkei I W C Slegt te neeuwljk die brood AMBACHTSSCHOOL Diploma electriseil laSschen Van den in de Ambacht chool géhouden cursus ziin voor het diploma eleclrisch lassch n geslgtagd P van Helden R Kempers F H Huurman J G Lok Cj A van Loon F Ratten W P Smink L Stolk F Tempelmalj L Tiiinenburt a l Vermeij L D van Vliet en ïmiJltaan Werkhoven iN Niet geslaagd 1 DE TROUWE RAMONEUR Roelaanslag in den schoorsteen van de woning van de familie v d Pol in den Riddw van Catsweg mrfakté gisterochtend de hulp van de ramoneur noodig waarmede de met een motorspiKt uitgerukte brandweer den schoorsteen schoonvecgde en daarmede aan het brandje een einde ma akte IN HET DONKER jESTRUIKELD Ten gevolge van de dui stemis ts gisteravond omstreeks kwart over tien op de Markt de 19 jarige mej A de Waard van het Jaaepad over een trotioirbamd gestruikeld waardoor zn een hevige neusbloeding kreeg Op het politiebureau is de eerste hulp verleend waarna zij in hel piaconessenhuis De Wijk verder is behandeld SPORT VOETBAL De heer D VaUTteraarde be eVI LAATSTE GROET VAN ARBEIDERSEN SPORTVRIENDEN Ben tiental collega s uil de scheidsrechtersbeWieging heeft gistermid dag op de Aljemeene Begraafplaats het ïloffeüik overschot van den heer D Valk Eche dsrechter van den Nederlandschen Voetbalbond en van de Afdee ing Cïouda naar de laatste rustplaats gedragen Behalve tal van scheidsrechtersen vottbalvrierdcn onder wie de heer A Lafeber voorzitter van GSV in hel eerste elftal van welke xyeeniging de overledene vroeger gesoeeld heeft bewezen met vele belangstellenden de laatste eer leden van de Afdeeling Gouda van den Centralen Bond van Transportarbeiders die zich van de woning af achter den stoel hadden geschaard Bloemstukken van familie van de Afdeeling Gouda van den Centralen Bond van Transportarbeiders van de Afdeeling Gouda van den Nederlandschen Voelbaljjond en van de Scheidsrechters vereeniging groep Gouda en omstreken dekten de baar De heer W de Kedts Houtman voorzitter van de Afdeeling Gouda van den Centralen Bond van Tran soortarbeiders herdacht den heer Valk als een goed vriend en trouw lid De voorzitter van de Scheidsrechtersvereeniging de heer Joh Muurling vertolkte de sympathie die de gestorvene in scheidsrechterskringen genoot Aan hem blijft de herinnering voortleven aan een prettig collega met een goeden naam en een opgeruimden geest De heer J C Kanteiin bestuurslid vai de Afdeeling Gouda van den Nederlandschen Bond bracht dank voor Alle wedstrijden van Zondag j L tün niet doorgegaan PROGRAMMA VOOR ZONDAG 18 JANUARI 1942 Ie Klasse Groeneweg 1 Bergambacht 1 M Horois Moercapelle 1 Gouda 4 H v d Speld D O NK 4 Nieuwerkerk 1 K F L Nolte Overgangsklasse Groot Ammers 1 Gouderal 2 C V Wijnen Moordrecht 2 Olympia 3 J Muurling Lekkerkerk 3 Haastrecht 2 L V Schalk 2e Klasse A V KP 1 K B O 1 H V d Koolwuk OJM A 5 Morecapelle 2 11 uur H J Hoi iis 2e Klasse B An merst Sp Vereen 2 Stolwük 2 G Lakefveld 3e Klasse A R V C 2 Waddinxveen 2 J G Kramp Overschotje 2 Moordrecht 3 A den Edel 3e Klasse B StölwUk 3 Goüderak 3 F Lensen Bergambacht 2 Ammersl Sp Ver 3 J Baas Ckiuda 7 Zvirervers 3 11 uur A Hofstede K B O 3 Schoonhoven 3 J Groeneweg 1 Se Klasse C D R D 2 O NA 6 J de Knegt Schoonhoven 4 Schoonhoven 5 H v Zoest Olympia 5 G S V 5 D A Vis ij LEZING A E Van welzenis SCHEIDSRECHTERSVEREENIGING De s Sleidsrechtersvcreeniging groep Gouda en Omstreken organiseert een lezing op Zaterdag 31 Januari aj in CaféRestauranl Het Schaakbord Kleiweg 13 Gouda Als spreker hoopt op te tfceden de heer A E v Welzenis NVB en inlemationnal scheidsrechter met als onderwerp Scheidsrechteren in het algemeen De aanvang is bepaald op zeven uur Het einde op ongeveer halif tien Deze lezing is vrij toegankeUik voor bondsofficials besturen en leden vaU aangesloten vereenigingen en scheidsrechters Uitnoodigingen worden tz t Verzonden Vereenigingen wordt echter verzocht hun aanvragen onder opgave van gewenscht antal plaatsen te zenden voor 21 Januari aan het secretariaat Gansstraal 23 Gouda PROTESTCOMMISSIE De protesten no 3 en 4 van devereeniging Cfroeneweg w edstrijd D O N K II Groeneweg I züh niet inbehandeling genomen wegeiM het niet voldoen aan art 24 sub 1 van het reglement competitiewedstrijden verzuimd IS de verschuldigde prolestgeldcn bij het bestuur van de afd 3oudate storten Burgvlietkade 35 A VKRDONK Gouda Secretaris ELETALOPGAVEN JANUARI 1M2 E S T O Jac Walraven W Voordouw P Driebuis W Hoogeveen hetgeen de heer Valk als scheidsrechter altijd met veel toewuding voor de voetbalsport gedaan heeft Voorts sprak de heer H Luidens bemiddelaar van het Cewcsteliik Arbeidsbureau woorden van deelneming Ds G Elzeng predikant der Ned Hervormde Gemeente las een gedeelte uit de Profeliën van Jesaja beginnende bij Troost troost mijn volk zal ulieden God zeggen cn hü sprak naar aanleiding van de woorden uit dit Schriftgedeelte Het gras verdort de bloem valt af maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid Ten slotte ging de predikant voor in het bidden van het lOnze Vadet Eeiy ageïj de hew H Roodbol heeft voor de be angstelling bedankt Jac Vemooy A MaatwUk W Riiv 1d P Walraven G de Wil iBinda N Dtsseldorp Gouderak Ie eUtal J de Bodg vervangen door Abr van DuivenitS Jr 2e elftal Abr v Duivendyk J vervangen door J de Bode G S V 3b elftal F Kroon vervaa gen door L Rogenelst Groeneweg Ie elftal C vwMannekes Joh v Helden B vn Gangelen Jac Smit H Roerop n Kranenburg W Vem ey P Brand horst M Dekker J Spekman Ant Vliet 2e elftal A v Prooyen B Smit Bi H V Zuilen J Meyndert T Kan man P Karreman C v Helden Smit C Jansen G Rouws Th i Brok 2e elftal C J Broer T v d Ho del D Marku G Kers H v Tot E Versluis G Brem P t Hart C Driel C Vermeer W v d Klevn HaaBtrecht le elftal A de iM vervangen door D Relchard 2e elftal D Weichard vervangen door A di Wild T Vkerkerk Ie elftal P Both veN vangen door J A de Baard 2e eifttl J A de Baard vervangen door P Wiilv Moercapelle 2e elftal H Luiljei vei vangAn door J Verschoor Moordrecht Ie elf al Gvd W ide C dp Jftode C V d Heuvel C i Kan A v d Heuvel G Slobbe P j d Hout H Overeynder F v Adtj chem N PaVsm aaf J Woordmeye 2e elftal A Vit P Vit M de B Bz T Ti inenViure A Stuvrmsn S v d Weiden O Krhnenbiirg P Boet O V Hattem L Riircveld O 1 jiMi o i a 4e elftal P v Os f 3 MullwljV vervingen door A dl Grfiiw en C Kroon O N A Ie elftal R v d Flier H Wlller hiire J Kersberpen C Brenfci man C RDniit M v d Snelt R Bic heuvel Jac Soesberoen Th v WIIU en D ek de Jong R de KogelZe elftnl S Hofman T Lakerveldj J v d Valk D Sterk H Bron J dl Kowel R V ldhui7 n L v Manrm C de Joncf R v d Berg H v d Pro 3p elftal P de VIV R TSf tenV HTl J T Ari1 ip L K rkhof R Ern t Ü de Tong W V d Berg Gvd Sd II G Ovlereiid D Preve G Vree iki 4e elftal H Brouwer W den Edel T 7oet A den TWel L v Bercen J M rku T Sterk A de Vries C v d Post J Berkhout A A v d Perj 5e Alftnl N v d Houvel T LfiMrak H tankman P Bezem W Oud hoorn Th v d Kist J W Ouwp T Plrm T Overein ler J v Henm J V d Steen Srhoonhoven 2e elftal C teV niVt nT vervanfen do E deLan U N I O Ie elftal C W fee vff vsnoon nor A Boiimans V F P Ie elftal J V Rooyer U Tansop A Everwljn J Riinbeek J Piere W V Loon A Peerdeman W Riepen O V d yHst A Vos J Marters 7 elftal W V Dam C Hejcoon J Didden J Hadelknmp L de Hev N Peerdeman J de Hev T d e Hev A Fevf W Rtojwiik W Hoo ev e r Wa ldlMtveen leelftal A Ver sluis Czn W V d Starren C v Hnk T V d Ziiden B Dodewaard H Vol P Mo ter N T d Z derf T v d Bero G Bonefaa A Tol Alle niet genoemde elftallen bliivW onveranderd Namens het bestu G VAN TILBURG secr con pl PROCRAJOIA KOKENDE WEKEN Aa SMMlai tonlldo wsdstrüdsn Het programma van j l Zondau II opgeschoven naar s Zondag zomis voor de elftallen uit Gouda en omgi ving opnieuw zijn vastgesteld de we striidein Gouda Laakkwartier HV ONA Otidewater Moordrecht MS Bodegraven Haastrecht llllf stoïsche S V Gouderak Stolwijll Tranvalla GSV Waddinxv Schoot hoven HB S F ïoud 2 ONA ïnvs 2 Gouda 1 VDI 2 Schoonihove 2NHS 2 Ofympla 2 HOV 2 GSV Alphen 2 Bloemhof 2 ON 3 iRget Med Q 2S0 12 Het aanvankelijk Inhaalprogramml voor a Zondag wordt nu op 2 Januari vaatgesteld met de w dsti ijil ïouda Quick Moordrecht Bodcj t FEUILLErON Nadruk vsrbodan Hn mm avontuur ROMAM Urr os TROPEN DOOS PRAMt OBMBB BEN Anonr inHFEEnjE Da lournaltst Paut Rlefenberg stonA op het punt naar Al lka t vertrekken Knkele vrienden hadden ham e n at c heidifeeitle aangehiiden In een Brus elseh hotel In een stemmig zaaltje zaten z gen haard rond c n ezellige talai Ket was raeds de vierde maal dat Rieicnberg en griwle reis voor H n blad Het Wereldnieuws ondernam en die afflcheift feestjea waren om zoo t zeggen en traditie gewofden U vingen steeds op dezelfde wijze ann de ournallst Het nnnntena een iiiir op slcta wachten sa kwam dan uideigk hinnengestormd is zulk een vergevorderden ataat van opwinding dat de ober kalner er door van da wUs werd gebracht Terwyi Riefenberg de handen van tijtt vrienden drukte zwoer hij bl hoog co bU laag dat het de laatst re waa welke h J zou doen HU was nu eenmaal niet opgewasssn tegen de voorbereidende beslommeringen welke aan groote reizen zijn varbonden Op die oogenbllkken van opwinding volgde regelmatig een Inzinking De journalist liet zich In een gemakkelijken clubzetel zinken klaagde over zenuwen en dronk met welbehagen een whisky aoda waarna hij een algaret opstak Dan ging men aan tafel en zie al naarmate de gerechlen rijkelijk mei w jn besproeid van den diach verdwenen aloeg d stemming van Riefenberg heelemaal om en bij het einde van het feestje waren al de beslommeringen vergelen en voelde hl zich blij en opgeruimd als en kind dat mat vacantia gaat Kn zoo gebeurd het ouk nu weer Na h l nagerecht werd koffie geschonken en kwamen geurige sigaren Ie voiirsehlin Tydena hel maal werden veeral ieii dlu niu i inaciVi opi ebftaid en DU viu g men den journaiial ui BJ ol t een cn ander wild vertellen over zUn aanataanden tocht Och antwoordde Riefenberg he aantrekkelijke van mijn reta la datik er zeU niet veel van afweet Ik denkongeveer een jaar weg t blUven HU haalde een w reldkaartje te voor chiln cn legde het open op een rook lafaltje Hij plaalate zUn duim op bet sUppeltje dat Bruaael voorstelt en lUn pink In hel hart van den Kongo Wat Ik hier aanduid mijne beerea beteekent een afstand van ongeveerBOOO k m Die hoop Jk bi zes dagen afte leggen met een vliegtuig dat morgenvroeg te 10 uur vertrekt Ue tochtgaat over Kronkrljk d MIddellandscheZee Algeril en dé Sahara In den KoAgoheb Ik één zending Ie volbrengen enreeks van bijdragen over de rUke goudmijnen van LoeiNwta Voor de rest dos Ik wal Ik wil en daar d Kongo tachtig maal grooter ia dan ons landje ener nng tamelijk onbeschaafd uitziet denk Ik dat eeft jaar er wel voorbij zalWiegen ik hoop er talrijke avonturen I beleven Meer heb Ik niet t vartellen De vrienden van Riefenberg waren bezadigde eerzame burgera Dat iemand van reben houdt konden za wel begrijpen maar dat Iemand het In tljn hoofd haalde om In de donkeer wildernis van Afrika te gaan rondzwerven neen daar konden ze niet bU Of ze ieta van den Kongo afwisten Natuurlijk niet veel maar wel was het bun bekend dat het leven er niet van gevaren ontbloot waa Welke gevarenT vroeg d jourdaliat uitdagend Ze babbelden door elkaar accllmatlaatlekoorta wilde volksstammen malaria atangenbeten leeuwen buffela olifanten Ja ztKhlt Riefenberg tcnatott en tAi hebt ge nog cn van d grootst gevaren vergeten Men keek hem achterdochtig aan De alsnpzlekte welke u allemaalt pakken heeft gehad van uw geboort at Beseft ge dan niet dat het julat hetonbekende la dat mU aantrekt hoe Ikpaa voel dat ik leef sla er gevaar la Nccii zuuieta kunt gtj natuurlijk nlelbegrijpen maar Ik wil vechten In hetleven Ik vind het heerlijk ala al milnzenuwen gespannen zlJn de oogen verol icn de ooren geapltat bsducht op gevaar Hl hl lachte Iemand Ik geloofwaarachtig dat onze vriend datectlvebloert m de aderen heeft Dat denk Ik aoma ook antwuurlld Riefenticrg zonder aarzelen m moest Ik niet duen wat Ik thans do dan zou ik apeurder iJJn Nee maar alle gekheid op slokje zei een van de vrienden plotseling daar denk Ik aan Iets dat vooru belangrijk kan zUn omdat giJ d zaken gaarne zoo Ingewikkeld mogelUkwenaiht Ik heb een kwinls dl lid Isvan den raad van beheer der goudmijnen van j iepoeta en inkal dagen geleden varteld hU mij ho tUd ns d jongst vergadering de kwesti van degotiddlefstallen werd besproken I d reen omringde den spreker m lulstcrd mat belangstelling GtJ zult ven goed weten all Ik ging dez voort dat de m Jn vanLoapoeta de rUkat van de wereld zijn Sedert Jaren reeda waa men d overtuiging toegedaan dat geregeld goud werdgestolen dour de inland ehe arbeiders Men beschouwde de en toestand zoo qbeetje al een onverniUdelIJk kwaad Welnu na een grondig onderzoek Ismen tot de overtuiging gekomen dat dedipfütnllcn worden geleid en dat al hetgeatiilen goud In de handen van één endenzelfrten persoon terechtkomt Hetonderzoek wordt ten zeerste bemoeilijktdoor het feil dat Het nilJiiEebicd reerultgeatrekt la n doordat b t bU de grenzen van d BriUche kolonl n Is gelegen waarlangs h t kostbare metnnl gemakkelijk vardwUnen kan Dat alles wat m n mU vtrtald h It En daoT vroag d joutnallst Ja antwoordde d andar glimlachMid waUlcht vindt gU In h t Lo poetag bt d d g I g nb ld uw apeurdsrsbloed t latn spreken H t zal misachlen d apanning In uw r lsv rha l Mn goed kom n Riefenberg dacht na HU Wl e groot rookwolk van lUn sigaar dl lucht In q zei elndeiyk Ik vUid h t zeer belangwekkend wat gU mU Jaar hebt v rt ld n wil we t mmaal t r plaaU Op dit oog nbllk U t o root W t minsterklok twaaU alagwi door d laal Een aanwezig p ntoM lh ld icbrok MHne heeren het la middernacht al hU Ik ben al een half uur ovof a mÓ veer wipt WJ uit Un en nam afscheid Dal waa hot iMn tot opbreken leo r een drokte Rltfanberg de hand wenaihle hem een vnorapoedige lei Even later waihst saaig ioegggloopin Wordt ttirvolai