Goudsche Courant, dinsdag 13 januari 1942

15 Petroleum 1 3 Uter Petroleum 38 Dee 1041 2t Haart 1IM3 26 Petroleum 4 Jan 1M3 14 Febr 1942 07 K F Brandst 1 v 31 Jan 1942 OS t m 07 H K Brandst il a 31 Jan 1 42 08 H K Brandst ff J 30 April 1942 DIS 017 H K Brandst l 30 April 1942 13 t m 30 CV Brandst 1 eenh Brandstoffen Diverse da a 31 Jan 1942 23 tm 28 CV Brands 30 April 1942 Ie t m 4e per Brandst i 30 April 1942 5e t m 6e per Brandst 1 l 30 April 1943 7e tm Se Per Brandst 30 April 1943 194 Algemeen r Zeep r Toiletzeep 1 1 Rantsoen Zeep 75 gr an Toiletzeep 80 l Jan 1942 31 Jan 1943 1 Jan IS43 31 Jan I 43 L Textiel mannen 50 gram Scheerzeep 1 Jan 1942 30 April 1943 I Hierop geen Anthraciet verkrijgbaar 2 Hierop uii luitend Turf verkri gbaar DINSDAG 13 JANUARI 1S42 UITKNIJPEN EN BEWAHENI GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN Elk dor t lgendo boaaoB Geeft rodit op het koooen van It Januari Mn I 4 rants i rant 1 rants i rants Il k ik f M Brood gobok I Vleeseh of vl warcn Aardappelen Aardappelon 03A 03B 03A 03B OIA 03B Brood Vleeseh Vl esch Aardapp Aardapp jMMorI t JH Peulvruditca ft y ISS Alzeoi 2S0 gram UB M Suikar Cacao Jam Bloem br of gehak Rijst I Dlaverm et Peulvr Gort Vermic of mals Kaas Melk Melk I k g SO gram iOO gram 1 rants 250 gram 250 gr n ISO gram 100 grom 100 gram Si Uter 1 Uter 14 IM AUom U C of 01 D Reserve IW Alfem 185 tm 188 Alg HD 03D Bes 1 0 Algeni 1 1 Al em 193 Algem 179 tm 133 Al OIA t m 04A Melk I OIB t m 04B Melk I 8 Januari t M 1125 gram 11 2 Boter JÈ Vet qztndor 57 Boter 57 Vet 18 Dooombor t Boter I 128 gram Boter met red 31 Doe tm 31 Jan 18M 1125 grain Boter l 1125 gram Boter net tcd m tl Februari Itst 193 Algemeen 1250 gram Koffiesurrogaat SELOIfiE BONNEN VOOR DIVEIWE RTIKEtEN Elk der volgende bonnen Geeft recht op t koopen van van tot on hot Do levansmiddolanbennanf welker geldigheidsduur op Zondag aanvangt ntogofl reads wardan gabruiM op latordag daaraanvoarafgaanda nat uW zmd a r lng van Mm ban oor loaacli a vlooiaMwann 1 Bonnen F en G P i 942 E E N R A N f O E H I Brood 100 gram Brood Oobak 75 gi am Beschuit Wafels Biscuits Koekjes 6f 100 gram Speculaas U 140 gram Koek 6 300 gram Cake èf 400 gram gevuld klein Korstgebak óf 500 gram gevuM groot Korstgebak Taart Gebakjes Vloosdi 100 gram Vleeseh gewicht van been inbegrepen óf 150 gram paardevleeacii gewicht van been inisegrepen Vleeschwaron 75 gram gerookt of gekookt Vleeseh t 75 gram gerookte worstsoortan èf 100 gram gekookte WDrstsoorten èf 125 gram I everartüceJeo Tongcwont Niar brood èf 150 gram Bloedworst Zure Zult Jam 500 gram Jam Sirocf Honing eni Bloem 70 gram Tarwebloem meel Roggebloem meel ZelfrQaend bakmecl HijstJ 250 gram Rijst Rijs emeel bloem griea Kindermeel U f Havarioaut 250 gram Havermout vlokken bloem gort Aardaw elmeelvl n t 1 l t Gruttemeel fiemengd meel i Sorts 250 gram Gort Gortmout Gortbloem Grutten alle aqorten pruttemeel 1 mengd meel Rijstgnes Aardappel tapicca 4 liter gortpapi VormlMlIi 100 gram Vermicelli Macaroni Spaghetti Maizana 190 gram Maizena Sago Aardappelmeel èf 100 gram Zetmeel verwint IK puddmfEpoeder of puddingsau poeder Brandstaffen 1 hl maximaal 76 k g j Anthraciet Steenkolen IndustriebrikettoB Eierbriketten èf 2 h 1 Cokes Gascokes öl 110 k g Bruinkoolbriketten èf 75 k Petroleumcoke èf 150 h g Cokesbries Cokesgruis èt 300 stuks Pergturf èf 4M stuks Baggerturf 0 75 k g Turt uit de Peel èf 200 k g andere soorten Turf Zoop 90 gram Hui houdxeep èf 150 gram Eenheidstoiletzeep èf 100 gram Zachte Zeep samenstelling na 31 Aug 1941 èf 150 gram Zachte 2 eep samenstelling 1 Jan 31 Aug 1941 M 200 gram Zuehte Zeep samcn itelling vóór 1 Jan 1941 èf 300 Bram Zachte Zeepoasta èf 350 gram Zeeppoeder èf het doen wasaebcn van 20 k g droge vuile wasch TLh HtaMitAi Sthoooboïon Her ISn l l 8MV Wa Mlnxvoeii ADO 4 S X 2 ONA I HBS S RFC A 3 HOV Z Hel prorramm KW 1 Februari vor JlS voIgemJo wedstfUden UW Duda ONA Terlaak 0 ympiantfr Slolwijk Moordrecht DONK Ovüw Ammemtotocho SV MSV puderak llaastrech Schoonhoven Ü Steeil II 0 er SW 9 Gouda 3 IIOT £ ëcbooBiM von 2 AlBken i Olympla 2 ONA G8V 1 BANIWAL coHPmnB HM progTamnia voor de Goudsche Ijjndbalcomipetitie luidt Zaterdag Vekxataa Virea et CeleritM II 3 uur Kracbtqwrt Hercules 4 JO uur Zondar Vim et Celerite m Ez erifior lOJO uur MflM 0IUB COBND IIAT JKVGDSTOBM I4 gnalf prMUtta wtm W rUM wfW J Hg Oadcr rooto belandtelUnf r l Zatcrilif tn de roottt But van de DUnntutn te iGrav ilM de return Jcufd lMidenwed d t öutfen tuudicn een ploeg bokten ns d Uiller JuK ad en van de Nationale ifltfdatorm Deae revanche wedstrQd is voor landgenooten at met een zeer bevredi ad resultaat afKelc open Jammer as het leff ceker dat ree d s bQ den aanvang kostbare punten verloren Ingen door het itnl en van 3 mzer landgenooten Bouvrle welterKewtcht en Bletvcld middenfewicht wsardooi de gatten repeetlevelljk Löbtch en Hambloch op gemakkeliyke w ze de eereptlm bemachtigden Geheel anders was het lesleld in de B overige partijen Verrassend wal ongetwijfeld In de halfzwaargewichtsklasae de k o overwinning van v d Dood op den Duitscher Kowatlowsky die liefst M enkele scccmden met een culver geplaatlle en harde linker hoekstoot erd uitgeteld met minder fraai en nog overtuigender ai de overwinning van den pas IMarigen Rotterdammer Albers op den Duttechen ïWMrgewlchtkampioen Tybor Met mokerlUgen bewerkte Alben xl n tegenstander waarti gen zelfs de beste dekking niet afdoende bleek Het werd een fraaie kamp over 3 ronden van 3 minuten waarin Albers en uitstekende verdiende puntenoverwtn niog behaalde De overige uitslagen lulden Sanders rD Rcnle N onbeslist Harderman D R de Bni n N onbeslist BdfgmOller D wiDi van Renden N Shübeok D wint van Berten N Wntelmann D wint van J de BnitJn N Ubach D wint van Brander burger N K Totaalulttlag 14 g voor de Hff er Jugend Tal van autoriteiten woonden deze landen ontmoelmg MJ = ojn KonimlBsar generaal Fr Schmidt SS StandÉraStSmrer dr Harster Krelsleiler dr Schuon en de K chef des Anr ct für Leitiesübung in der Rei 4isjugend führung OberbannfUhrer Abetbéck Stabs führer dr Lindenburger alsmede de leider Tin de Nationale Jeugdstorm C van Geelketken en de heer v d Werif Jr voorzitter van den Nederlandsrhen boksbond Aan het einde werden de prijzen uitgereikt door den heer C v n Geelkerken Na ifloop vond een gemeenschappelijkemaai titd p aats in hdt Knrhatw te Scheveningen 0 avonds w u u t M t en de aten ecu voor italUng bU v n de film Alcazar J n PUROL Ruwt Lippen Doos 30 orat BD Apoth eiinraaltt Ingez iVled O 292 6 BUITENLAND ME DUITSCHLAND VOOR eVROPA STRIJDT i Gevechten duren é ▼ OOI BKITSCHE TOKPEDOJAOER tOT ZINKEN GEBKACBT Het opperbevel der Duitsche weennacht deeU mede De gevechten in het centraledeel van het Oostelijk front enin hei Waldai gebied duren voort In de overige sectoral geen gevechtshandelioien van beteekenis Een batterij verdragend geschut der marine heeft Dover beschoten Waargenoinen kon worden dat de schoten doel troffen ftiderzeebooten hebben op den AUantischen Oceaan esn Britschen torpedojager tot zinken gekracht en er een op de Mkklellandsche Zee getorpedeerd In Noord Afrika levendige verkerniingsactiviteiL Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben den kunstweg van Cyrenaica alsmede Bntache vliegvelden op het eiland Malta gebombaixieerd In het tijdvak van 1 tot M Ja nuari heeft de Britsche luchU macht 42 vliegtuiven verloren waarvan 19 boven de Middellandsche Zee en in Noord Afrika In deeelfde periode gingen in den strud tegen Groot Brittanoië 9 eigen vliegtuigen verloren B de in het weermachtebericht van 7 Januari gemelde SovjetRussische landingiactie te Eupatoria op de Krim liet de vijand in taaie gevechten in de huizen en op de stralen 600 doode soldaten K en 1 300 partggangcrs op het 8 lagveld achter Er vielen ons 8 J ChJl MwIV o W V5l r Ho l raim gevangenen m handen Dit succes u io het bijzonder te danken aan het vastberaden optreden den eersten luitenant von J ien die als commandant der verkWiningsafdeeling eener in anteViedivisie in deze gevechten Kesfteuveld is De Führer en opPer vplhebber der weermacht neen dezen dapperen officier Posthuum met het eikenloof benoorende bü het ridderkruis van et Uteren kruis onderscheiden Troonrede van koninff Gostaaf ▼ OntINGSTOESTAND WEKT BBCIHIGO aD De Zweedacbe Rijksdag ia geopend Koning Gustaaf wees er in xiin troon rede op dat bü er cteeda naar stiieeft een buitMluidache politiek tcf voeren die ten doel heeft vrede en vrijbeid te bdwuden De eensgezinde wil yan het Zweedsche volk heeft het mog k gemaakt op dezen weg voort te gaan en een goede verstatüdhouding met andere mogendheden te handhaveOs Het afsluiten van belangruke handelsverdragen heeft de mogelukheid van belangrijken goederenruU verzdcerd Vervolgens wees de J oning op de moeilijkheden voor de ravitaiü leering van het volk De toestand wekt bemrpdheid Hij gelooft echter dat de moeilijkheden door de aanpassmgskracht van het economisch leven zullen kunnen worden overwonnen De Times over Noord Afrika ENGELSCH OFFENSIEF VERLIEST AAN ELAN Een bijzondere correspondent van de Times roeklt uit Cairo dat het Engelache offoisief in Noord Afrika langzamerhand aan elan inboet De troepen van Bommel strijden volkomen wanhopig en de Engelschen worden niet slechts door deze hairdnekkige gevechten maar ook door groote koude regen en zandstormen opgehoudrai De Britsche troepen in de voorste linie hebben het dientengevolge zwaar Langzamerhand blijkt het voor de Engelschen ook moeilijk regelmatig verbinding met de voorste linies te ondertiouden De militaire correspondent vai de Times meent de belemmering van den Engelschen opmarsch te moeten toeschrijven aan de munenvelden die door Rommels troepen zijn gelegd Bovendien maakt de zachte zandbodem het moeilijk vooruit te komen Het valt oauwelijks aan te nemen dj t er bin nen afzienbaren tijd verbeteing komt in deze ellendige omstandigheden want de woestijn die zich m het Westen vöor de Engelschen uitstrekt is nog veel zanderiger en onbegaanbaar INZAMELING VAN SCHROOT DU ENGELAND Vo gens den Britschen n euwedienst heeft de Engelsche minister van Arbeid last gegeven tot een i azameling van afval van ijzer en staalt daar de inv aer van deze beJangr ke grondstof uit de Ver Statm thans beeft opgehouden BUREAU VOOR OORLOGSARBEID IN DE VEREEMGDE STATEN Naar de Britsche bericfatendienst mel t heeft Roosevelt een bureau voor oorlogsarbeid ingesteld Het zal uit 12 leden toestaan en heeft tot taak arbeidsconflicten bij te leggen en stakingen te vooitomen IERLAND EN OE OORLOG jm Uit Londen wordt gemeld De D a i 1 y Telegraph maakt me ding van nieuwe Britsche pogingen om van Eire het recht te krijgen tot gebruikmaking van steunpunten De Valera heeft tot dusver echter iedere discussie hierover van de hand gewezen Ook de News Chronicle meldt dat de lersche regeering nieuvre voorstel en betrefferde het ter beschikking stellen van steunpunten heeft ontvangen In politieke kringen wordt aangenomen dat het recente bezoek van den Noordlerschen premier aan Londen in verband heeft gestaan met de laatste aanbiedingen Mhi de Valera Ket ijkt thans aldus het blad noodzakelijk de in 1936 aan Eire uitgeleverde havens te kunn gebruiken De hendenwa t Folygoon Bof ADOLPHUS SINNERUl 10 OnderhtHid met den niéuwen dir g raeraal der P T T LOF VOOR ZIJN VOORGANGER Nu met ingang van 1 Januari ir W L Z van der Vegte heeft het A N P den nieuwen fimctionaris gevraagd iets te willen mededeelen over den toestand van het bedrijf en de omvangrijke taak welke hij op zich heeft genomen Ir Van der Vegte Ynemoreerde in de eente plaats al het goede dat onder leiding van den heer Damme tot stand kwsiki en de groote vlucht die het bedrijf gedurende zijn weikzasunheid he t genomen Hetgeen het bedrijf te doen heeft noemde ir Van der Vegte een zeer belangrijke staatstaak omdat het voor een gtoot deel zorgt voor het verkeer zij het ook het post telefoonen telegraafverkeer en alles wat daarmee annex is Men dient daarbij op het standpunt te staan dat de dienst er is voor het volk hij moet dus al zijn krachten inspannen om te bewijzen dat hij die taak verstaat Het bedrijf moet steeds de techniek bijhouden De automatiseering van de telefoon is daarvan een voorbeeld Zij is een doeltreffend middel om de telefoon hier te lande nog meer populair te maken Er bestaat hier reeds een groote telefoondichtheid en Nederland is één der best voorziene landen il Europa alleen Zweden en Denemarken komen nog een stuk boven ons uit Hoe ver is die automatiseering eigenlijk gevorderd Wü zijn zoo goed als met driekwart van het land gereed was t antwoord Verder kunnen wij niet uit gebrek aan verbindingskabels Het ideaal voor de toekomst is een soort telefonisch snelverkeer over het geheele laid niet zeer kleinen wachttüd dus De heer Van der Vegte wees op de meest verfijnde snufjes der techniek welke worden toegepast Als voorbeeld noemde hij onder meer de postzegelautomaten en de brievensorteermaohines En waf nog niet ieder weet is dit over een enkel paar draden kunnen thans tol twintig gesprekken U gelijk gevoerd worden zonder dat men van elkaar iets hoort IJit is wel een topnunt van technisch kunnen Wat denkt u van de belanf telling van het publiek voor de radio Die belangstelling is eroeiende ondanks het feit dat men zeer slech aan toestellen kan komen Kunt u iets zeggen over den invloed van den oorlogstijd op het bedrijf Het bedrijf heeft daardoor met zeer veel belemmeringen te kampen Denkt u alleen maar eens aan het gebrek aan benzine en ban den Hier en daar is het onmoeelijk het vervoer op peil te houden Ook door de verduistering wordt het werk bemoeilijkt Wij zijn dan ook genoodzaakt ten deze de medewerking van het publiek in te roepen Wat denkt u van de toekomst van het bedrijf Juist in dezen tijd is het erg moeilijk over de toekomst te snreken aldus beëindipde ir Van der Vegte het onderhoud 0p sociaal gebied is er echter nog een ruim arbeidsveld aangezien het bedrijf meer dan veertigduizend geëmploieerden heeft Vooral een deel van hen die op arbejdscontraet werkzaam zi jn moeten vnak van kleine inkomens rond komen Wii zullen onderzoeken of er mogeliikheden zijn om deze lager aatigestelden oo een beter niveau te brengen Ik stel mij hier onder andere een nauwe samenwerking met het N V V voor Stoppen bewaren OCDE NOODIG OM NIEVWE TE KOOPEN Van 7 Januari j l af kunnen installateurs en winkeliers in electrische artikelen geen meltveiligheden ook wel genoemd zekeringen of stoppen aan het publiek afleveren tenzij door den kooper een even groot aantal oude smeltveiligheden wordt ingeleverd De oude exemplaren mogen lichte beschadigingen vertoonen zij moeten evenwel niet gebroken zijn Indien dus in uw electrische Installatie een smeltveiligheid doorslaat werp dan het defecte exemplaar niet weg u heeft het noodig om van uw leverancier een nieuwe smeltveiligheid te koopen LülSTERSPÉELPUWSVRAAG Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten maakt bekend dat voor de uitgeschreven luisterspeelprijsvraag een buitengewoon groot aantal inzendigen is tinnengekomerr De be oordeelmg zal in verband hiermedenog eenigen tijd in beslag nemen De emdbeoordeeling zal te zijner tijd door middel van de pert worden bekend geniaakt Kerel gevraeigd In de geschiedenis van ieder land komen perioden voor waarin een beroep gedaan moet worden op de besten Wanneer op dit beroep geen afdoend antwoord komt dan gaa het land ten onder De geschiedenis ia vol van voorbeelden waarin wereldrijken van de landkaart verdwijnen onadat er geen onversaagde strijders waren die hun bloed veü hadden voor hun vaderland Ook de geschiedenis van ons land bewast ons de waarheid van bovenstaande In deze dagen wordt weer een beroep gedaan op de besten onder ons Weer worden er kerels gevraagd vurige patriotten die bereid zijn zware lasten en geweldige verant Woording op de schouders te nemen die ontberingenen gevaren durven trotseeren die met volledigen inzet van goed en bloed ons vaderland willen verdedigen en onza toekomst zeker stellen Zulke kerels zijn er in ons land Duizenden zijn er reeds gekomen en evenveel zullen zich nog melden want er wordt een beroep gedaan op de besten onder ons omdat letterlijk alles op het spel staat Neen landgenoot het is nu geen tijd voor politieke bezwaren listige betoogen of zwaarmoedige argumenten Daarmede zijn in de laatste jaren te veel kansen verloren gegaan Het vaderland vraagt nu alleen nog maar naar daden Daarom worden er nu kerels gevraagd Nederlandsehe mannen die niet vragen niet praten niet aarzelen maar doen Landgenoot het vaderland doet een beroep op u Het vraagt u een daad te stellen n en kerel te towien Bewijst dat gij eèn Nederlander zijt in hart en nieren Meldt u aan bij het vrijwilligerslegioen Nederland Koninginnegracht 22 te s Gravenhage De moord Je Driebergen Met de arreiétatie ïi M drie jongemannen die den mooro op den achttienjarigen Homkamp in een Dricbergsch bosch gepleegd hebben heef de politie een gevaarjijk drietal aclitt slot en grende Want gebleken is dat de verdachten een complot vormen om jonge mennen Ie ver eiden en aan Ie sporen lot strafbare handelingen nzonöerheid op zede ijk gebied H de Uto echtsche jongeman dae vermoord werd had dit spoedig begrepen en enschtê zich van het drieal los te maken Uit vrees dat hij her dan aan de politie zou overleveuen hebben zij hem toen vermoord De politie wist aanvanke ijk itiet dat er nog een derde dader bij deze zaak betrokken was maar de me ksiijter v d Neut die voortvuchtig was en in het afge oopen weekeinde te Bleiswijk kon worden gearresteerd heeft toen hij een bekentenis aflegde verk aard dat Theo een belangrijk aandeel m den moord had De politie hield zich goed en deed niet verwonderd maar kwam langs omwegen te weten wie die Theo dan wel ftiocht zijn V d Neut dacht natuurlijk dat de politie we wist wie het was Na een onderzoek en verder verhoor van vCTdachte S agboom die reeds in het huis van bewaring zat kwam inspecteur Dekkers te weten dat Theo een 21 jarige bakkersknecht te Utrecht was Het betrof den dader Montijn werkzaam in een automatiek te Utrecht Hij werd onmiddellijk gearresteerd De arrestatie van v d N te B eiswijk ging rustig in zijn werk want v d N dacht dat de politie niet op de hoogte was van zijn verblijf in die gemeente zoodat hij zich verrast toonde toen mjn hem kwam ha en V d N had al in verschi lende gemsenten van ons land rondgezworven Kreeg hij maar even het vciimoeden dat de politie hem op het spoor was dan ging hij naar een andere plaats In Bleiswijk verfoeide hij een dag bij familie toen volgde reeds de arrestatie De drie daders hebben een volledige bekentenis afgelegd ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP NEDERLANDSCH GEBIED Tijdens het weekeinde hebben Engelsche vliegtuigen op enkele filaatsen Vluchten boven Ned rlandsch gEbied ondernomen Zy lieten een aantal brisanten brandbommen vallen die ineerendeels op open land terecht kwamen In een plaats werd een broeikas vernield waarbij groote glasschadé werd aangericht In een plaats in het Noorden des lands werden twee woonhuizCTi door bommen zwaar beschadigd Een gering aantal personen werd het slachtoffer van deze bomaanvallen ERNSTIG AUTO ONGELUK Zaterdagavond iy op den hoek Hof zich tlaan Bezuiden houtscheweg te s Gravetihage een uto over den kop geslagen De vier fnilttenden werden allen vr4J ernstig gewond naar het ziekenhuis aan den Zuidwal overgebracht De 24 jarige mej H de V is daar aan de gevol n overleden N V tluueiaaaiM D m a oiaa ll l Surprise Ontslag van leerkrachten DE NIEUWE VERORDENING Zooals gemeld isverschenen een verordening van den Rijkscommissaris betreffende het ontslag van leerkrachten en inspecteurs van het onderwijs In tegenstelling tot den inSruk gewekt door het boven het desbetreffende bericht in ons blad gewekte opschrift blijkt dat de mogelijkheid ontslag van leerkrachten en hoofden fan onderwijsinstellingen die op de leerlingen een invloed uitoefenen welke in strijd is met het belang van een voorspoedige ontwikkeling van het Nederlandsehe onderwijs piet slaat op docenten aan universiteiten en hoogerscholen Kinderbijslagei verhoogd UNIFORM MET JO CENT Met betrekking tot de voorgenomen uniforme verhooging van den Jhnderbijslag deelt H e t V o i k het volgende mede Daar het op korten termijn niet mogeijijk Keek het gehee e stelsel det kinderbijsagen te herzien en de gestegen levcnskoslen juist voor de grootere gezinnen een verhoogme der inkomsten noodzakelijk maakten heeft het N V V stappen ondernomen om de beslaande kinderbijslagen te doen vergrooten Het plan bötaat de bijslagen uniform met tien cent te verhoogen Voor alle toongroepen bedraagt de verhooging tien csnt Deze plannen behoeven nog de goedkeitring der autoriteiten in Den Haag AANSFBAKEN OP VOORI OOPIOB WIT KEBIUNG VAN DE RilKSVERZEKEBINOS ISAHK Het Verordeningenblad bevaf hel tweede bfffl tt van den secretarts generaal van Soela e Zalien betreffende de voorloopige tege ing van bepaalde aanspraken op ullkeering terzake van renlcverzekering Hel eerste besluit bepaalde dat Nedertandscbe werkne mars d e op grond van ambtelijke arbeidsbemiddeling In het DulL che r jk nèrkraam zijn geweest en gedurende dien tijd onder de puitMThe reiitevei zekering vielen en hunne weduwe of weczpnrcnte entstond in afwljltt g var liet bepaa de In de Inva idileitswift een vooiloop ge uilkccrlng van de RüksverEekcrir eshank konden ontvangen ondct voorbehoud van de tatere regeling der renlVvertc enng bü lamenloop van Duit clie en Nederlandsehe verzekeringen Volgen het nieuwe besluit ite dt One bepaling thans ook voor alle Nederlandsehe werknemers die m hel Duitsche rijk werkzaam lln in dienst van werkgevers of ond ncmln eh welke In Nederland hun pocr p ants of retel hebben en in het Duitsche rijk werkopdrachten uit Beschikbaar per penoon Vol was nen Vm 3 lUT 4 t ai l4 vJt 19 HuHp iaort Ib ttidrak voa te w k tl M ranls tsoj 2M I MO I SW I In tiidvak van 1 daaon JSt In tijdvak van vier Wekoa i J 1 1 se SO soo Ml StI soo 1 1 4 1 1 SU 3S0 3SII 3S0 3S0 3S0 3Sl no 350 100 10 100 100 SOO soo soo SOO 1 M 34 1 T 7 1 In tijdvak van S dagoa 13S 3S0 3S0 U6 SSO nm 3S0 IS SSO 350 ttam Vtlen zifn msioMg zoniet tt hetdiem koe zg met hangdaué zichzelf en mieren treffen Mannen van de N S K K Mannen van de nSXX Nederlanders die aan hel Oostfront geweest zijn sullen u kannen vertellen over de toestanden daar In ket veroverde gebied van de SovJeU ZU zullen u kunnen vertellen hoe arm en ellefHiii daar de bevolking leeft en hoe deze arme stakker uiVeteerd atjn na jarenlange onderdrukking door de communistische ma t hebbers ZIJ lul en u ook kunnen vertellen h de geese van dezen oorlog over dit arme yolk gefiaan is en hoe de Sovjet hebbefi nqlfgehouden alvorens zij het veld ruimden voor de zegevierende Duitsch troepen Mannen van de N S K K zullen u vertellen hoe dringend deze t evol clng hulp behoeft Wij zullen u vertellen hoe u kunt biidragen om bet leed van gewonden en boigers te verzachten Steunt de Neder andsche ambulance Stort uw bjjdrage op girorekening STSt DE RADIO PROGBAMMA JEUODKALENDER Van den RUks Radio omroep De Nederlandsehe Omroep ontvingen wij den radlr programnaaka ender voor de jeugd Dei aantrekkelijke kalender met oen leuke kleii renplaat van F Langeler is voorzien ▼ een papieren huisje waarin telken zeven nieuwe kalenderblaadjes die wekelijks aan de geabonneerden op dezen calender worden toegezonden kunnen worden geschreven E k kalenderblad bevat het jeugdprogramma van den dag met toelichting en een vervolg va i hot Wnderverhaa Martnns de moedlre muis van A D Hlldebrand beneven Icor o vertellingen raadselsen plaatje Deze aparte kalender zal dan ook ongetwijfeld bij de jeugd zeer in den smaak vallen Zon op 9A4 onder 17 55 Maan op 7 57 einder 16 49 Men ia Tcrpliciil Ie erdniatercn van lonaondcriaait tot lonsopkomst lantaarn van voertni co moeten een baH nnr na tona nn i rfi nd ontstotcen worden KTI