Goudsche Courant, dinsdag 13 januari 1942

DINSDAG 13 JANUARI 1942 Zevenhuizen en de bestrvdmgiprob emen waann hü zijn toeboordere nuttige en leeraame raadaevingen en adviezaa ver het gebruik van mettstpffoi in éitea Ujdgat TKBAABPEBESBBLmro VAN IMEN OBBB P HmBBINS mwt beeft een 38 van de GIFT VOOI De Wuite mh ontyancen nnna G v d PLAATSELIJK lifUWS Boskoop vnoAOESiNa boom bn rLANYENBEOBS pradaatai Med gCMM b d ledatvergaderiiig van d TWeenifting Boom en Pttntenbeun ifdaeUiif Boikoop van den N d TuinbouwbOBil wteteertle de voonttter da iu B bi biciMit rt dathet êtttlooaen Jaar koj de boom kwaekwil a ateerMike verbete twc hMft MfarKhycÜ het dat no beèl w t Mi littdiih overbluft maar voorloopic la r raden voor tevredenheid De ttvmt van tevjÉ ndtrhoud D de duurte Van rond4Btfen en materialen makm h noodukelijk bUbevoegde autoriteiten aan te dringenop een vecdere prUaveiiiooging der oducten Ook de vvrbooging der arMdlloanen ipeelt hierbü een belnn jk rol Vervolgena hield de heer J ZwsrtmdUk een lecing ov r Jjfi ktmstmeat ai Heden overleed lachl en kaha t6t oom diepe droefheid önie lieve Vrouw Moeder Dochter Zulter Behuwdtuatcr en Tante Mevrouw OIRRJC JOHANNA DIN HBNTOa in den ouderdom van 58 jaar C DEN HERTOG lEANNE en Verloofde RIEN en Verloofde lp ea Verloofde COR DECK Oouda 13 lanuari 1941 loubertatraat 219 Liever geen bezoek Dt bcRafcaia lal plaata hebben Vri da £ Ifi januari mo op de AIjKBiecne Begraafplaats te uovda Vertrek van het V Iterson Zlekenhuli te 2 uur 19 min 31 TOOBinnR Bosxoopscn tn de beatuursverladering van de Boskoopacbe beura mrd in da vacature van wijlen di n Ifter D Veerman Jr al voorzitter gekoten de heer G W van Gelderon DAKOOimnTIB Da 14a ronde voor den bordenwedatrijd van de damelub Boskoop had het volgend reaultaatf T Venema C B Hoosendljk £ van Eeuwen K lj HoOgfarug £ 0 van Putten Jac lSctaoemaker S 0 Mesman M van Gemeren 8 Osj D J van Wijk D Ykemn 2 8 D W van der Zeeuw I Meamao ï 0 I v iSutten C B Hoogerdijk 1 1 D J van Wijk Hj C Trimp 1 1 0OW VBBBENIOINS DE B0 f00PSCHE vEiuira BOSKO 13 Jal Rozen per boa Butterfly 30 3 40 El8e Poulsen 497 cU Rosalandia B l 1 70 Augutt Voack 1 10 1 90 uemenRde rozpn SO 100 et Diversen per iM Andromea iS 19 ctf Mohaniablad 8 15 et IJstel Nieuwerkerk OEHEENTEBEpROnriNO IMl De burgerlRHster beeU de gennemlf begroeiing vooiil942JvBSt e8teld in uitgave oj f Vt9m i itjm m ontvangs ƒ ISO 876 41 oo f wa Bh eft de gewone dlorfct vioVjHlt betreft de kapitaaldienit inTonWangsIcn 33 iS 1 42 en in uitgdyc op ƒ 52 396 95 nadeailg saldo 18 8fl53 Ouderkerk a d IJMel VBBDEBBCHnq JTE BOTTERDABI Rotterdam heett C van D al istus nacht te lad uitgemaakt er m die nu in van nacfatruovereeokoniaUg i t each veroordeeld tot f30 boete aubs 10 dagen hechtenia Van D betuigde zijn 9 ijt over het gebeurde en voerde ter veromtachuldtgng aan dat hü de woorden bad gebecigd terwijl hQ onder invloed van iterken draak verkeerde PUTS ONTOLBN Ten nadeele van ten inwoner werd een rijwiel geetobn dat in een chuurtjt achter tJjn huia atond DAMVEBBENIGINa LÜTO De Damverceniging L tT T O Uw Tegenctander Overwinn rifq eel da de 11 ronde van dai nerlingen met den vol len uitalag 0 2 H van C Vuijk A A Burger C van der C de Rek H Groen wedjrtrfjdi S NeefWateum 1 C van Peil V2 C Voorde Joh de Koning F Verzijden t G Spoormafcer G Melgera 0 2 A Burger S Neef 0 2 C Hoogendjjk J Oocters van Leeuwen O 2 H irin Walaum D van Leeuwen 0 2 De afgebroken partUen uit de 16e ronde efaidlMen L C deJtek Joh de Koning X 0 A Kreu A Dekker 2 0 LOOP DEB BEVOLKING Ingekomen van Rotterdam naar B M Gerrit Comelis en Hendrik Spoormaker van Rotterlam naar C65a Arie Geudriaan en g n van idem naar C 60 S A van den Til en gezin van idem naar C 139 J CJBaart en gezin Vertrokken vin C 172 naar Moerkapelle Gerritje de Graaf BURGERLUKE STAND Geboren Jan Taeke zn van P H Poppmga en A C Schouten Ondertroufcrd Jan Kapteijn 5 r en JohannalGeertruida van Klei 36 Jr I Getrouwd T J Sdiolten en A C Baan Overleden Jaii Lingen 74 jr echtgMiQot van A de Groot Reeuwifk DENK OM DE BRANDnjTEN Ingevolge de algemeene politie n onteding ia iedere bewoner verplicht om gedurende deAront een z g brandbyt voor of ndpij zljn woning te maken en dezeJaüt voortdurend open ie houden Op de naleving van deze bepaling zal de politie atreng toezien STAND DEB BKLOOSBEID b zijn in dese aaMMite nented 42 wetUoozen In Te a doopen week werd aan 24 erkloozen atmiauitiwermg v rat ekt Achttioi werkloozan zijn werkzaam in de centnle werkvemiimiBg Schoonhoven CBN n mniB vbbkocbt IIN kg ia bM De m e re chanw a a Aei baal optBBM kt mM mb croenta handdaar aUd iMi i prtfacpdiuvin vaa uien JSIii E een partij rui 1100 kf in beaÏMMmmen Tegen een roaaitf uit RMPWam die de uien te duur aan den nndelaar had verkodit ia mede proces verbaal opfcmatót OCTONDEa TOORWBBPEM Hntrent onderataaBde gevonden voorwerpen lilit IntiditliigaB te verkrQnn aan h bureau van politie wollen daa BanpQp regen Kapje grijze want klnierportamoDBaie snel bindef TWEE DAOnr BEEN VERSCB B9OO De bakkers in de gemeente hebben besloten voortaan I s Woensdags en Vrijdags niet ta balken en ook geen bPood rond te brengen Woerden DB BOOKOt IN BED TrUqfnak gevraagd In den nacht ven 13 op 14 Juni ontstond brand in eei daapkainer van hel eatt KotoahmVan de Hooge Wqèfd te W dedT JogeMMt Be Jcoc man N H zoa er de ild v k iin want h zou in iMd én sigaret beblMii gerodkt it a tken il de kodpnan dielvoor bet Hlaaksche Jraf zich te werhndroor generaal meenqe lat Tteen voIdoAide bewÜB waa fe verd voor de aefaiild van vetdedite aan dezen brand Spr vroeg vernietiging van het vqnsiU waarbij verdadrte door de redttbaak te Rotterdam tot twee maanden gevangmiaatraf waa veroordeeld en vorderde vrijspraak De verdediger mr ie Oro uit Bodegraven kon ddi hierb aanahiiten Bij de taraardabaatdUng op de Algemeene BegraaQilaata van het stoMeMjk overschot van den haar Ph Weaterink die bü het co Uec t eai e n voor Wialerbu Hedaland op de öothaan Gouda Den Ghag door eea bein is orerreden heeft de burgemeester deaer gemeente de heer K H Brandt geaproiten namena het gemeoitebestuur en de directie van Wiolerfaulp Nederland en mede uit naam van den laaMen werkgever van den overledene den Spreu niet wat de is de heer De burgeaieeater heeft er op eweztn dat IKi dit ongelq men herinnerd wordt aan de woords kensLliiifrei G j J dag zal baren PMeHng is Westerink W Mgeg rl lau Slet oithouaiasme had h ieWiaiigemeld on te c v lbtaiuilp Nederland De iL mtm a bracht hem donk voor awmedewerking ook namens WinteWblp Nederland waarvan de directeur veihtaidard was aanwezig te nijn Bij t werk ven de buurtschap Zevenhuiaen van W JLN zal de naam van den heer Westerink in goede herinnering worden gehouden De burgemeester eindigde met woorden van Jtrooat tot de echtgenoote en kinderen Kiema sprak ds Ti Tak predikant der Ned Hervormde Gemeente Benige blnematidckien dekten de baar o a van de directie van W H N en van de btnirtachep Nederland Tot de aanwezigen behoorden o a wethouder Van Dorp en de heer Gijaer bergi waarnemend secretaris dezer gemeente BIRiEIUND AANIiaSTBDIIIO Da buraemaaatar van Amatardam baaft aanbaataad Hea bouwen van ace bloacooft an varfadaraaal ap aan beataanden onderbouw bet vartiouwen van aan btacaancranund fabooir tol ontvansiaal ca an bet vanichtan van divene andere werkaaamhadan acn an ander op ha t t la van ArUa aan de Flantaca lllddenli btf Mian waren Tt I n a duUvlMs eu waar ante ten bedraaa van ƒ 3S US tan nn p A K Sprnaara Haarlani en I tot aan badtaf van ST MS op M Boom DotdiaeM UaOINO VAN D AOniniSWBT badult Vflka Bat Varardanlncenblad barvat aan van da saerétaitawB aeBafaal van voorllehttna an Komtan aa 1 waafdoor ie Antaottwat van wordt Da nlaawa trtat aa i at bepaalt dat vaai bat lailiainii van W mlddaUns Iniaka aataunracbl bV wtjw tf beroep ol bedrt al I nlal mal hal ooenwS om winst ta auhaa veer aaaaai het ba Indtkan werk van lattarkiinda watenwha rf kunat onder da aompataetle vaM vanS dapaitamant van ▼ olkevaartioMiic an KiZ alen da to m l a mm l iii mululi l arwdt va den aacratattotaoanal ma dat departeineüi ÏBBKNIEUWI Ger Kerken Aanffmoman naar Bak lum ds H Pol Ie Lopik RADIONIEUWS XH Cmmotoonmua 1 Oiililaiidl maaallia 7Jt OcamotoanauiE IJO riillilaiiiHiiiiimim SJ BNO Nlaawibarleblen tJl önmofoëa mudak 11 Voor da hulivraow Ml Otaag oonmuilak I1 M Voor klautara UJ Oarai I bon en lUn oriiaat ItM Orfcloonoait ISJt Cramoloonmiulek 11 41 Almanrt UJ BNO Nieuwaen eeonomlaahi barlehtaL UJ BadrtlfarepoTlase U U CUvedmbS voordracht 1S IS OramoCooamiudek 14 v Omroaporkaat ia W Voor da vrouw UJ Zans met nlan bateleldlns M SS BUbet laUnc ItM Voor da ieoad ja Gaantotooa mutlek 1711 BNO Mleuwi ooanmilacfe en baunbarichtan tl Da Rambtan ISM Voor de plattelandavrauw ISJS Da Roman oer en loiut MM Aetuaal halteur MJI Het A B C In da Ucbla Minlek Vrnal 10 15 alleen voor aa Badio Cantmlea die onr een lUttverbindnc mat da Btudlo beMlüb ken ZOU Klaaa van B aac k aa lUn orkeal AnMierdanaA IVI0 HJS Oramofoonmuilek 11 IS mO Nleuwiberlehten 11 N BNO Enselacbe iait ndlnc Jtoonemtc MM trom Holland o Oramoroonnmviafc a 14MOO Gramofoonmuziak aiLvntsDM n sili il 1 U I M Zia proframma HOvarsm I lm Gramofoonmualek MOS MorfanwtMIai ISW Cramotoonmuiiek 10 M Voartraeht HM 2ans met planobaffeletdtni en gramofoon muzlefc 1100 De Malodlatan an aallate HU BNO Nleuwien eeonomlacba barlcftitea IMS Qraroofoonmualefc U tS Otto Hendriks en tt n arkaat en pianoBoU M U Voordraebt MJS mimenten vit da opera JMa Metatar Unser voi NOmbcrr Crpl MJS Plano voordracht 14 30 QramofooHmnilak VIM Voor da jeufd 17 1S BNO Nlaaw aoona mlacha en baunbarleMen 17JS Klaai va Beeck en sgn ortast ISA Omramaparatla orkaat en loHaten 1 00 BMO MabantiKh praatje IS IO BMO Ntatiwabarlcht HM Omroepvolkaianakoor met ptanobaaaMdlns lS S in en omt da NSB Voorbareld door de NSB MMConoartsebouworkaat Van af 1016 alleen voor da Radlo Ceniralaa dia dver een l Jnv rbindin met da Studio baaehikken MOS Ovamofoonrawriak tl O Ui land het aasenland 11 11 Caneartfebouvh rkaat lila BNO NIauwibarMiten SM CranMrfoommitiak M la lS IS AvondwUdlnc ZX Haven 4 Bergen op Eoont BexuldanliautBcheweg 71 Dan Hailf Spulstraat HO AmstardamC p a Blkdilh Ned GortpeHeraeentrale Martenahoek Kerkstraat A Si G aa tvU a t Kerkstraat A § 4 GeervUal Bezuidenhoutachewef 71 Dsf Haaf JafiaAaTiJsterman TANDARTS Wowudag 14 Jan AFWEZIG Jongelui die gaan trouwen zoeken voor direct oi later eco WONING M oaadsa of aaveawanlng 6f aaMn Kamara met kookgeL BritTca n Q 205 bif V d bL 8 Raamweg 44 Oen Raag Laan Copas van Cattoir buroh li Dan Raag C 1 Ossandieeht Itaiiiwfg 44 Den Haaf 2421 lU mCIUU PtlBLICATK VAN Dl VaPAMTMtENTBN VAN RANDBL iiuvntniD aN scheipvaabt in van landbouw cn yisacaiBu Orsaaliatla vaa bat bedrUMavaa Mededeelint van da Bedrllfitroep Indiutrttta van OBSn Marsarina Vettaaaa Varwatkint van DlarHIke PredneteB J Ia verband mat da verpUohting van da betrokkan oodememln en om dchaan ta melden zU er de aandacht op geveaUsd dat da daaxvoor bectemdatomndieren aan de hieronder genoemde adreaien van da Kcretarlaaen dervalhgroepen en ondervakgroepen dienen ta worden aanfevraagd De be rokken aeeretarlnen hebben aan de bekende adreaaen raada zooveel mogeWk da ocnwlteren toegezonden Hen dient zich dia wanneer men deze tormuUerennog niet beeft ontvangen te wandan tot bat aacratarlaai van da vakgroep ofde oiid rvjkgn ap waaronder man v itlB belangea betreft meent ta rM eneeren In twIJtelgevaUen dient mefa zieb aan ta meMen b het aacraUriaatvan da tiadrttlkgroep pe aandacht i voorta geveatlgd op de adreaarijztgingvnn het Secretariaat van de Bedrijagroep en van da aecretarlaten van deVakgroepen en Ondervakgroepen dlb hun cetal ten kantore van de BedriJfsgroep hebben gevettlgd Van Kneuterdijk S te Den Raag naar Raamweg Mta Den Baag telefoon IISSSO BedrtJtagroep InduatrieSn van OlWn Margarta Vatten en Varwarking van Dlerl kc Producte Secretariaat Raamweg 44 Den Haag aaeratarlaat Raantweg 44 Den Haag Vakgroep OUelabrleken Vakgroep OUerafnaagc en hardingt Margarine rineen Spllivattenlndnstrie met de ondövakgroepen Raamweg 41 Den Haag Raamweg 44 Dan Haag Parkstraat lOS Den Haag Parkstraat 109 Den Haag voorkMiplg Alaxanderstraat a NleratflfMertlan en Hardingsfabrieken b SptjKllefabriekene Margarlneigduatrie 7 Den Haag 7 Den Haag 7 Den Haag d Industrie van eetbare vetten Vakgroep Vlceichwarenlndustrie met de ondervakgroepen a Machtertten h Vleeschwaren en Vleascbconservenfabrlekea Alexandentraat voorlooplg Alexandentraat e Baconfabripken Vakgroep Vtsehvarwerkaad Indnsttla mat de Obder akgroepeik Oen Haag 75 Umulden 2420 70 lOS mdustrieatraat a VIschoonaervcnfabrleken b Vlacluneettabrieken Orgaaltatla vaa bat bedrlJfsIeTen MadadeaUBg vaa da Badrilfagroep Derivaten van Landbeuwprodnetaaverwerkende Industrie In veriMUd met de verplichting van de betrokken oodememingen om zichaan te makten lU ar da aandacht op gevestigd dat de daarvoor bestemdefomuiHeren aan de Marandar genoemde adreaaan vaa dee secralariaBen dervakgroepen aa ondarvakgrocpen dienen ta worden aangevraagd De betrokken seeretsiissen hebban aan de bakende adraasen raada aooveal mogelUk denrrarulleren toagaaondan Man dient zich dus wanneer bien desa ormuUerennog tdet heeft ontvangen ta wenden tot het secretariaat van de vakgroep ofda oBdarvakcioap waaronder man wag zQa belangen betreft meent ta r fortearen In twÜtelgevallen dient aian licli aan te malden b l het seoretariaat da badrtl craap Da aaadadU zq voorts s v as l l gid op de adreaw zigln V B bat aaaraCartaat vaa da Badrfltwraap an vaa da aeeretanatan van dawgnQwn en OndarvakMMpan iUa boa latal ten kantore van da Bedrt SipMP M en tavasHgd rvaa Kneutanmk I ta Dan Haag nav Raamweg MIe Den aaac taMoon UMSS adrmamap Derivaten van Landbouwpcaduetan ia a aika nda biduBtria BacMailaat Raanmf 44 Oen Kaac SacratarUalt vaksraap Meelvarws tb aaia taiartria aaat da oodarvakgnoepea a Broodfabrieken Xorla Voorhout Dan Haag b rabriaken van VarmieaUi Macaroni aa aan vanraala atUkelan llaaiikwca 41 Oen Haag Sr VlfaaBd BakmaaltabrtaksD Baamvreg 44 Dan Haag d Boaebuitfabrlaken Rawiiwi i 44 Den Raag a Koaktabrlekan Maralxalnuit MS Anostar dam tavana Raamweg 4 Dan Haag ft BiscuitfBbriaken Idam Banketfabriaken Ooavaniaatraat S Rotterdam h Wafelfabrlrkea Xaamsveg 44 Den Haag Vakgroep Zetmeel aa Zoelslafvarwarkaada Indnstrls met de ondervalcgroepan B Glueosatahrlakan b Zwartestroopfabriekeo c Veredeld Zetmeelfaltrieken d Fabrieken van Puddlagpocdarwante artikelen Raamweg 44 Dan Raag Raamweg 44 Den Haag Raamweg 44 Den Haag aanvat Mamlxstraat 3S0 Amsterdam tevena Raamweg 44 Den Haag n Caramel en KoMcatrooptabrlekan Rakmweg 44 Oen Haag Vakgretp Snlkerwark en Cfeacaladeverwerkaade iBdastrla aet de ondervakgroepen B SutkerwerklQduistrle MarnlMtraat MO Amster dam tovens Raamweg 44 Den Haag b CacaoChocolademassa en Couvertura Idem verwerkende IMuitrie Vakgroep Indnstrie van Alcebolhoadeada B Aleahelvrlta Ofsaken met de ondvvakgioepen a DtstllleerderDm van niet of Uchtgacoeta draaken Parkstraat 71a Den Baag Dulalaan lU Sdiledam Parkstraat 71 Den Haag DistiUeerderHen vao Likeuren met aea Aloeholgahalte vsit meer dsn 1 c Rzi rt dlstlBeerdert en Coirisineal 7S Rotterdam d Fabrieken vaa z vak alcidiolhoudand ei BlcoholvrHe dranlien Vakgroep Divètsa Perivalaa vaa Laadkaawpradaataaverwarkaade Indastrieaa m da ondovekgroepaa a Asttn en Moa ardtabrleken b Fabrieken van Bakkertjgrondstottto c l sbtielcwj van Clcnorei en PeekoMIa d fabrieken van Soopaa BoulUon en tm raduotan Bntlaea en Soapananmas van Cattao s JbnruatibrMiai y Ocgaalaalla vaa het badrljfilevaa a BadrtlfagriMp Biaaen en Bnlteaiaaaaeka Akfeatbeaw prodactsnvarwarkeada ladustila Bi varlMnd mat da verpllohtlng van da betrokken ondamemlngao aan te melden zij ar de aandacht op eveiUgd dat de daarvoor formulieren aan de hieronder genoemde adressen van da ia ii a l a il sati r dsr vakgroepen en opdervakgroepen dienen te vrorden aangevraagd De ba rokken aeoretarlaaen hebiien aan de bekende adreaaen raada aoovaal moge l llk da formulieren toegezonden Men dient zich duo wanneer man deaa Somniaeren nog niet heeft ontvangen te wenden tot het secretariaat van da vakgroep of de ondervakgroep waaronder men wat ztjn belangen betzadi masnt ta ra aorteeren In twtttelgevallen dient men zich aan te meld i bU bat sacictarlaat van de bedrtffsgroep De aandacht zt voorts gevestigd op de adreswijzigmgen van het Sa etarlaat vsn da BedrUfagroep en van da aeeratarlaten van de Vakgroepen en Oodervafcgroepen die bun zetel ten kantore van de Bedrijfsgroep hebben gevestigd Van Kneuterdqk S te Den Haaf naar Raamweg 44 M Den Haag telefoon lldSSO Petlr ilfs groep Binnen en B itenUndsche Akkerbouwp odueten ai M kendeInduatrie SeeretarlsatR mweg 44 Den RaagVafcgnep Aardappelver erkende Indostzla Secretariaat iR met de ondervakgroepen RaamvFcf 44 Daa Raaf Aardappalbakmeel Raamweg 44 Den Haag AardappehneelinAiStrla b Aardappelvlokkenen industrie Vakgroep Snikerladnstrla Vafcgvoep Maallndnstrie met de andervakgroepen a Broodbloemfabriekea J Un NassaiMtraat SI b Zeauwaeiia en Roggebioamtabriekaa Om Haaf van Nasaauatraat SI vaa Naaaauah aat SI Den Haaf Onfebulld Tai en Roggemeelfabriekaa Vakgroep Oraanverwerkenda Hdnatrlemet de onderVakgroepen a RfjstpeHerUen b Havermoutfabrlakaa o Gortpelhctlaa d Boekweltgrutten en Boekweitmeelfabriaken e RrwtenapHtteitlenf Rijstmalerijen Vakgroep Graanverwerkende In dii a tf i a met de oiuiervSkgroepen Raamwet 41 Dan Haaf Raamwaf t Den Haag a Maïs Tarwe en Rustzetmeellndustrla Hbarsnfraoht Mi Spoorlaaa I VUfondam VUfandam Wgaodam b Gist Spiritus en MoutwtJninduatrlaVakgroep BroowertJen aa Manterf aamet dé ondervakgroepen a Brouwerijen b Randebanoutertlen Vakgroep Caeaekaaavarwarimada ladnsttla met da oodervakgroapen a Caeaopoodetfnirlöga b Choooladainaasa aa Oo uv a tt uralabrlcafa e Cacaobotattabrleafa Yakgraap KsMIsktaadars aa Tbeapakkais Vafcgraap V aavaada il ad a it H a Raamwaf 44 Daa Haaf 242 l M OrttCtMMM PdBUCAm VAM HR DMPABVaMBI V Ut LAMBMOOW M yiMcnin Aaavrag kiaaMeaa bat B a diD t i vacgannlBganbaslnlt IML Bet RUksbureau vd kifawilga da base van Raodal NQv U Dadember l 4t I Voedaelvoorcienlag ta OorfcigstUd maakt bcfeand dat van dan Secretarb Oeneraal van da Oapar t aa nnt s a an Seüespvaart en van Landbouw en VlasoharU vaa Ingang van 1 December 1B41 voor alka aanvrage om ksaehtana het BadrUtsverguanlngenbealutt UU vaar saover da aaavragaj balrafcklag Haaf t ap ptadaetan at arfifealM ap ba gaUad vaa da Vaifcaivkatoalag bedMid In art 1 van bat Organlsatli asbdt Vo selvoomanmc tMl een bedjag van vt t nldan dient ta worden gastort op dé poatrekenffil MISW te name van het RUkSburaSa voor de Voe belvoorzlenüig k Oorlogstijd Deze storttaig dient te gateiiladen oedar varmaldlng dat xU bestemd Is voor de afdeeling Bedrtftsvergunninfen Mbt nadruk rordt esop gewezen dat aanvragen niet In behandabng wllen amraoi genomen als bovengenoemd bedrag niet Is gestort Alleen wannaar net BedrtitBvergunningcHbesluU niet van toepassing blijkt te ilJn zal dit bedrag woeden terugbetaald MO M SdtCwUcH Sli pen paciole machin voor talert schaatsmi hel t sii n bH N Va Pa ROND Pzn ZEUGESTRAAT GOUDA O 296 30 PIAf 0 gevraagd vaa Particulier a V OOCTt AgnletestfMit 107 Rotterdan Telefoon 43780 Q 2ST 5 Zit ea Slaafikamer angaboden zonder pension Bricvaa ae O 204 bureau v d Mi 6 anders zit U misschien dezen winter zonder water Mqeif I Deak U dit froobs OM erief i NIm knaijieii koken ehen arinkea e9f Neeiii daaroa ia Uw ifea belani de voldenii BMptarcgeleai Sluit d hoofdkraan na natuurink eerst voldoende frater in kroorraad U liebben genomen Op n het leegloopkraantje en alle tlpl nen en trek de closet stortbakken door Tuinleidingen enz die winters geen diens doen leeg laten loopen en leeg laten blijven Blaas da laidingan doori Begiiji daarbij op zolder en eindig benetten U blaast daartoe in elke kraan met behulp vauf een gummi laog of desnoods met den mond Het nog in de leidingen achtergnbieveii water vtoeit daardoor via hel geopende kegioopkraantje bij de boddknuin weg want looden pijp is schaarschl J S lt loanMi li faomml U voorkomt aoodoende waterveriiei en ev tueeh oventrooming Niet geiloteè mogen worden de stopknuten bij de doset ftortbakkaa Als Vw bkaunlemmg bsvrtess toat O voor groo e i oaUVfckedea oaneesMa reparatie soo niél oiimoj aV k $ IUMê ttvr icostbaar M PUBIICATIE VAN HÉT DEPARTEMENT VAN HJ NOEl NIJVERHEID ÉN SCHEEPVAART f O 2B8 216 PEVRAAOD actief Reiziger Ingevoerd tN Oarage en Rijwielhandel of bekend met het autovak eigenbandig geschreven sotiiciUile onder no O 293 bur v d blad 8 Xunstsclisatses sliipeo je adfM voor het HOL SLIJPEN van KUNSTSCHAATSEN ea alle andere soorten Is bV o 30 10 htanfaise 28 Jaar fs aar in Nederland zoekt plaats als HULP IN DE HUISHOUOINe Ooede bdiaadeling verkozen boven boog loon talichtingea Mevrouw NIENHUiSnoBberKOosthavcB S3 O300 O M J ilefiraaf NU HtatMantiraeht 18 o 304 15 Uferteert in dit blail