Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1942

GOUDSCHE Woensdag 14 Januari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN gOr ittrgmt No 20833 BaMM HARn n XpJV Rtf ree kenlBt MIN Chetr dacteuK f TUTER Oowia Ook landingen op de Oostkust van Celebes Mijnenlegger Prins van Oranje in den grond geboord Vliegveld bij Menado bezet Oliebronnen op Toralcan nog intocf In den strijd tegen Centraal Winter Ongeloofluke prestaties worden dikwijls van de Duitsche soldaten aan het from Beëiacht ma r hun wil om vol te houden en de eindover winning te behalen is onbuigzaam fOrbi HoMami P K KiM kwflden van de onder eeuw bedalvMt wegea In het j awibTg chauffeurs de grootste UchameUjke WettbiId Polv0oon PJC Knittet Waterleiding is seMiaa in het Oosten Weltbild PoIv oo PJC ümboch Bet lapMMeha hoofdkwartier leeft medetedeeld dat de JapanMhe marlae den Ned Iiidiscbeii jjnenieEfer Piiu Tan Oranje etende IMl ton die trachtte van IWakan ie ootkomen in den grvnd heeft geboord Japanaehe eenheden hebben deh eeeter gemaakt vao iict vltegjM Kakaa nabij Menado op Celabel waar Irftekiheed Hulmns en S andere nrare bomipenwerpen mtden neergeeehoten In het ge Wed van Iknkan bebbea Japan ohe vliegtaigMi Mn t motorigen baaunenwerper van den tegenstander neergeeehoten benevens nog ten andere maffhlno Ten aanxi na de verevering van het vliegyM van Kakaa wordt nog gemeld lat de Japanaehe eenheden die lltnado hebben beaet opgerukt zijn aar Tondane waar iJ lieh veegden bU eenheden die te Kema waaien geland De geiamenUJke eenheden mkten toen op naar het riiegveld van Kalua De val van h t oUe Mntnun Tarakan In Borneo ii e Batavia door bevoegde in Intlef toegegeven VolgcUs mededeelingen van yerndiilkilieNaQden itaat nog niet vaat dai rjle petroieambronnen van Taraktt onbruikbaar gemaakt lUn Wel Hjhtren hiervoor maatregelen genonten Het wordt uMgeiiJfc geaeht dat de beatting der Japanners te aiel in haar werk is gegaan om uitvoering van alle maatregelen mogelijk te maken thana is te Batavia hierover geen definitief bericht ontvangen Volgens een nader bericht xijn speciale landingscorpsen der Japansche marine ook aan de Oostkast van Celebes ancoesvol ontwheept en hebben op de NoordOoeteiyke punt van het eiland de stad Kema beaet JAPANSCHE VERKLABINGEN Twee redenen waren er zoo wordt In te Japansche bladen vexkiaard Wïardoor Japan genoodzaakt was een mildtaire actie tegen Indië te begin nen Het actieve ingrüpen van Indië den Oroot Aziatiachen oorlog en de bereidwiUigheid van Indiè om ivn gebied ter beschikking te stellen n de Anglo Amerikaanache landen als basis voor verder operaties tegen De Jömioeri Sjimboen schróft dat Japan oorspronkeiyk slechts den 0Ainarikaanschen invloed in OpstAzië wild vemietigen en geen B euwB plannen had tegen andere 5 f Jen Op onvMStandige wö ter heeft de Nederlandsche emi thate zells de veiting Soerabaja gr o ikkingw teld ala hoofdkwarw van den l felscfaaa opperbevel W er Ook de overbUJfaelen van d wale vloot ta Oost Azlë te SingaJ f ujn U Soerabaja gestation f d EngelaDd oi de Veieenigde ötaten probeeren thans na het verUet n belangryker ateunpunten in Ne derlandsen Indië de laatste verdedigingsstellingen te betrekken DE HEER VAN MOOK NAAK WASHINGTON De luitenant goavemeur generanl van NederlandschIndié de heer van Mook is Dinsdag van Australië komend te San Francisco gearriveerd HIJ aal dadelijk doorreixen naar Washington VAL VAN SINGAPORE BINNEN 2 MAANDEN De woordvoerder der Japanaehe am bassade te Bangkok heétl verklaard dat hy het juiste tijdstip waarop de Engelschen Singapore zouden opgeven natuurlijk met kon noemen Persoonlek had hii echter de overtuiging dat dit binnen twee maanden het feval zou zün A s voorhoede der Japansche itrüdki achten heeft gisteren een tankafdeelmg de grens van den staat Negri Sembilan overschreden De Britsdie strijdkrachten trekken ylings terug op de stad Malakka Gistermiddag hebben formaties der luchtmacht van de Japansche marine opnieuw hevige bomaanvallen op Sin gapore ondernomen Een correspondent van United Press heeft na een onderhoud met Britache officieren te Singapore gemeld dat deze stad niet kan standhouden tegen de Japansche aanvallen indien niet aanzienlijke versterkingen ei deehngen der luchtmacht uit England komen De Dagens Nyheter publiceert een bericht van United Preaa uit Malakka waarin wordt gezegd dat de Engelschen de haven Port Swet nham ten Zuidwesten van Kwala Loempoethebben moeten opgeven Het in Singapore uitgegeven legerbericht geeft het verlies van Port Swettenham toe Van Britsche zijde wordt voorts meegedeeld dat de ontmlmlng van Kwala Loempocr en Port Swettenham een sinds verscheidene dagen begoten feit is WANHOPIGE TEGENSTAND OP DE PHUIPPUNEN De oorlogsoorrespondent der N i t s i N i t s j i meldt van het front der PhiUppijnen dat de Japanners thans het schiereiland Bataan behecrschen en een Amenkaansche strijdmacht van 50 000 man een laatste wanhopige verdediging voert in stellingen aan den voet van een berg van 1280 m en voorts langs de kust BBITSCHE KOLONIALE POLITIEK IN OPSPRAAK Als gevolg der gebeurtenissen in Dost Azië is het Engelsche publiek volgens den Londenschen correspondent van Goeteborgs Handels och Sjoefarts Tidningen tot de opvatting gekomen dat de geheele Britsche koloniale politiek er naait Is De Britsche openbare meening crittóeert het feit dat men eerit op het laatste moment probeert het geklaux de deel der bevolking door donoeaBies voor de Engelsche zaak te wipnen Een diepe teleurstelling la bet o treden d inheemsche vorsten geworden met wie de Britsche vertegenwoordigers Ijverig vriendschappelijke betrekkingen hebben onderhouden Thans is b v aldus merkt het Engelsche publiek op de zoon van den maharadja van Keda op Malakka een der voomaamsfe spsekeia vao de Japansche radio Andere maharadjas hebben de Japanners vriendeUjk ontvanf en voor hen party gekozen ff AMEBIKAANSCB VLIEGKAMPSCBIP omORPEDRKRO Bet Japanaehe hoofdkwartier uNldt dat een Japanaehe duikboot op 12 l m des avonds twee torpcdotreffera hftft geplaatst op een Amerikaanaehe vibf kampsehip van het type Lezingkn groot 3 M tiin De aanval werd enillrnomen in de wateren bewesten BawaU De bemannipg der doikboet kon niet met sekerheid seggen of ket vliegkampsclilp geconken is doordat de duikboot moest dolken toen xij door een torpedobootjager werd aangevallen Niettemin gploatt men dat het Amerikaanaehe seUlD geaonken is daar men twee zware ontploffingen waarnam nadat de duikboot onder water was gegaan Het hoofdkwartier meldt vo irts dal een vyandelyke duikboot die opereer de in het Zuiden der Chmees he zee op 10 Januari het 5000 ton metende Japansche hospilaalschip Harbm Maroe heeft getorpedeerd en tot zinken gebracht Met uitzomdermg van zes personen zyn de gewonden die aan boord waren en de bemanning gerei Het hoofdkwartier verklaart dat deze daau een onmenscheiyke handel ng en een flagrante schending van het mter nationale protocol van 1912 heteeken DE JAPANSCHE SCHEEPSBOUW Met het oog op de uitbreidng der militaire operaties heeft Tojo 40 voor an staande financiers uitgenoodigd voor eeo bespreking van het cheep aartvraagstuk De voorzitter van bet bureau lot het ontwerpen van plannen legdeer bij de conferentie den nadruk op dal de scheepsbouw moei 7orden i i ger eid om Üj te dragen tot het behiiien van de emdoverwinning in de Zuidzee en het tot stand brengen van het gebied van gemeenschappelijke weivaan Met bel oog op ie mogelykheid van een Lar gdurigen oor og moet Janui alle icraehten inspannen om de zeewegen in Ooct Azië open te houden voor de Japansche scheepvaart en daarvoor küo meer schepen noodig Britsche invAsie pIannen Polvnoon Leemfcer PROGRAMMA OOR l UROPA BUNA GEREED Het A N P meldt uM Wa ngton Uit do gebeurteolssoi na de verklaring van Rooaevelt dat jle Ver Staten troepen naar Groot Brittannlë willen lenden bUJkt dat het programma voor de invaaie in Europa bijna gereed is gekomen Hen ia van meenfaig dat de sterke strQdkraehten die lieh In Engeland bevlndai vow een aanval op Euri a moeten vrorden gebmikt terwtfl de Ameificaansehe troqien in kun plaats Bngebuid sullen verdedigen De in Kngplind aanweiige legen hebben reeds met de Duitaehera gestredn mmM i het ge cMIktst sUn d iwaanien last van den strijd te dngen Bovendien heeft men ie sedert malden daaro i voorbereid aoodat i ook goden van een standpunt der mmaal logischerwljie vMc de Amerikaanaehe tnepen voor een invade moeten worden gebruikt MOEUUKHEDEN DER BRTTSCHE BEWAPENINGS PRODUCTIE ToekoQtttplannen belemmeren de oorlogs i ndmtrie ABTIKELBN IN DE TIMES Onder het opschrift remmen d r bewapeulngspradaetie houdt een bt londere oorrespondent van de Times deh in twee uitvoerige artikelen betig met de hindemissoi welke de Engelsche oorlogsprodnetie nog steeds ontmoet Lord Beaverbrook bad gelijk aldus Oé Times toen hU verklaarde dat de Britsche bewapeningsproductie nitt op voile kracht werkt en Bevin verlangde niets onmogelijks toen h zeide dat men de productie nog met 40 pet kan opvoeren De meening van dese twee ministers wordt door breede kringen der arbeiders eo ook van hun ieders gedeeld Foutieve organisatie De reden voor dit falen der Engelsdie bewapenings ondememingan is de omstandigheid dat met alte ma i chin volledig gebruikt worden Ook ontbreekt in vele gevallen een zekere coxitinulteit der verdeeling van orders Zoo komt het voor dat een fabriek volkomen stilligt tcrwyl een naburig bedruf met orders overladen is Hier ontbrec kt het dus aan de juiste organisatie Hetzelfde geldt wanneer een en hetzelfde wapenbedrijf zich steeds moet omzetten op de vervaardiging van aMer oorlogsmaterieel ïoo b v vandaag torpedo s maaktg morgen affuiten en n geruimen t d weer heel iets anders De geldkwestie Ook speelt de geldkwestie een zeer groote rol ja vele bedrijfsleiders arbaders zelfs zeggen dat die kwestie de wortel is van het kwaad Zij verklaarden dat al te hooge loonen veel tot de storingen In de productie bijdroegen Id andere gevallen werden arbeiders onwillig omdat zij zich het waandenkbeeld in het hoofd gezet hadden dat hun werkgevers geweldige oorlogswinsten maakten Ondoeltreffend vervoer pe winstkwestie houdt in het algemeen de gemoed en van vele arbeiims bezig Voortdurend gepraat ov r den wederopbouw na afloop van den oorlog en het maken van plannen voor de toekomst belemmert voorts de oorlogsindustrie en werkt het verrichten van maximale prestaties tegen Een ander euvel is het nog altijd niet iif voUen omvang functioneerende verkeerswezen Onvermijdelijke opstoppingen worden veroorzaakt door troepentransporten luchtaanvajlen en tiioéilijkheden in de organisatie Ook heeft men in Engeland nooit geleerd goederentranporten met een maximum aan economisch inzicht uit te voeren De meeste goederentreinen rijden zooals in vredestyd gebruikelijk is niet met volle belading De propaganda die in Engeland gemaakt wordt om de productie op te voeren is ook niet erg doeltreffend en de verschillende slagwoorden die van officieele zijde worden uitgegeven brengen bij de arbeiders ofwel geeuwen of onwil teweeg Sieehte 6 maanden De laatste 8 maanden waarin er slechts betrekkelijk weinig luchtaanvallen hebben plaats gehad zün voor de Britsche bewapenings productic zeer slecht geweest omdat de rechtstreeksche aansporing welke het gevaar en de stryd met zich mede brengen ontbraken Steeds nog wordt er geklaagd over onvoldoende aantal vrouwen in de wapenbedrljven De tot de vrouwen gerichte oproepen waren echter onhandig opgesteld en hadden niet overtuigend genoeg gewerkt I aar komt blj dat men een beroep deed op het eigenbelang der vrouwen Jonge moeders zouden gaarne zoo werd er gezegd bij duizenden haar arbeidskracht In dienst van hef vaderland willen stellen maar de kinderijewaarplaatsen waar de kleintjes Hjdens afvrezigheid der moeders verzorgd werden ontbraken Een andere hindernis voor den vrouwenarbeid wordt gevormd doo de moeilijkheden by het ver richten van inkoopen Be Timescorrespondent meent ten slotte het volgende Wat aan de Engelsche be wapeningsproductie ontbreekt zijn centrale staatscontrole commissiea die echter niét alleen adviseerend doch ook hevelend zouden moeten kunnen optreden Sttenge verkeerscontrole zal op 23 en 24 Januari gehouden worden Winterhulp collectonfen zullen op die dagen teder een aanhouden die geen verfceersinsigme heeft gekocht ten j bate van z n noodiOdende Ia td j genooten j Crisisverschünselen in E ngelan d MEN WACHT MET ONGEDULD OP CHUBCHILL8 TE UOKEER De diplomatieke medewerker van het D NB schrijft oa Hoe voorzichtig men ook in de beoordeeling van den toestand zün mag kan men toch niet nalaten met toenemende belangstelling kennis te nenïen van een reeks feiten en teekenen die op crisisrverschunselen in het Engelsche kamp schünen t wüzen Het kraakt niet alleen in d © Britsche regeering doch ook in de voegen van het Britsche ryk Was reeds liet debat In het Engelsche parlement met de daar geuite critiek op de Britsche en de Amenkaansche oorlogsvoering opmerkelijk nog meer was dit de bij dezelfde gelegenheid geuite bezorgdljeld over het l t van het empii dat het Britsche eiland tot een buitenpost van de V S respectievelijk vaa een gebolsjewiseerd Europa dreigt te maken Ete crisiaverschünselen Worden nog duidelijker door den breuk tusschen Australië en te Londensche Centrale voorts door de onafhankelijkheidsbeweging die zich in het Zuid Afrikaansche parlement steeds krachtiger roert Toekent zich dus het ontbindingproces in het Britsche ryk reeds in bepaakie lijnen af ook doen zich teekenen voor van een binnenlandschpolitieke crisis die tot uiting komt in openlijke critiek op Churchill en zijn methoden en in het geroep om nieuwe mannen teekenen die een blad als de Daily Bxpress volkomen openlijk tot de formule kabinetscrisis terugbrengt Uit al deze momenten zoekt men in het Amerikaansch Britsche kamp naar een afleiding die mèn meent te vinden in de door den vijandelijken bericWtendienst verspreide bewering dat het in het kamp der as begint te kraken Deze afleidingsmanoeuvre kan zakelüke waarnemers en beoordeelaars slechts sterken in de meening dat Engeland bijzonder sterke kalmeeringspiUen noodig heeft De Berlijnsche bladen wijzen er op hoe ongeduldig men in Londen wacht op den terugkeer van Churchill om hem een geheele reeks vragen voor te leggen Het ongeduldige Lagerhuis aldus schrijft de Berliner Horse nzeltung had den minister president reeds Maandag verwacht maar Churchill schijnt geen haast te hebben om terug te keeren Te Londen wacht Churchill een lange lijst van onbeantwoorde vragen en elk daarvan is buitengewoon pljnlük Bovendien wacht hem een menigte menschen die er nu eindelijk achter gekomen schijnen te zün dat er iets niet in orde is in het beheer van Churchill Men verlangt een onderzoek men vraagt om schuldigen en er tljn reeds lieden die in de terugroeirfng van Duff Cooper een precedent voor den weg van het geheele kabinet zien Het Zwölf Uhr Blatt schrijft De gedrukte stemming in Engeland is kenmerkend voor de positie van het geheele Britsche rljk dat den eenen voorpost na den anderen moet afschreven Daarom watht men met ongeduld op Churchills terugkeer naar Londen Vaat staat echter dat de Britsche minister president niet als triumfator zal terugkomen daar hü Roosevelt te v el concessies heeft moeten doen Boter ei Vefdittributie BONAANWUZINa De Mereteris tMiMfBal van hal departement van landbenw ea ViaseherU mwütt bekend dat t durende het tiJdVak van Dondeidac M Januari tot en met Vrijdag Januari ax bon M van d boter loowel ala van de vetkaart recht aal geven op het gebmlkeltjke rantsow van 125 gram boter Gedurende genoemd tijdvak kan H nen houders van vetkaarten die bon met 03 genwrkte bonnen in de periode van 31 DecemlMr JJ tot en met U Januari 1942 bU hun slager hebben ingeleverd per twee bonne een rantso gesmolten rundVet dJ 200 gram betrekken Tegen inlevering van bon 03 van de vet kaart ter verkrijging van boter n ala gewoonlijk een rednotie worden verieend van 22 H et per 250 gnun Vissehersbeot la de wateren der PhiUppijnen Orbis HoHandJ Alle landarbeiders in hétN V V De persdienst van het N V V dedt ons het volgende mede Teneinde misverstand te voorkomen vestigt het U V V er de aandacht op dat evenals tot nu toe het N V V de sociaaleconomische belangen der landarbeiders blyft behartigen met name door middel van de werkloozenkassen W l de daadwerkelijke sociale politiek van het N V V practische resultaten blyven afwerpen dan is ook voor do landarbeiders een krachtige oranisatie noodzakelijk die zij Tusschen den Nederlandsche Landstand en het N V V worden sedert eenigen tijd besprekingen gevoerd om tot een wederzudsehe samenwerking en een doelmatige organisatie te geraken KKte n igKnwHH gmnaH wmnM ZoB M H ondat 17JS5 Maaa op 7 7 onder iM9 Mca b Torplicht l vor dnbteren Vnn consondergaiig tot Hiflopkonat Lantaama ran Toertnlgen I moeteo een haU uur na tont I oaderitanft ontttokca norden B weMm8 esaswBMM miti mai i Ma K7U