Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1942

WOENSDAG 14 JANUARI I942 Uit vroeger tgden Dl GODDSOBB COinUUiT MKLDDB 75 JAAR GELEDEN üit een advertentie De Tooneelisten van den Amatefdamsch Stad schouwburg onder directie van Roobol Tjasink en Peters zullen op Din ag 15 January 1867 in de zaal Nut en Vermaak d de OostHaven te CïoUda ten tooneele voeren S e waarxegster van Parijs tqoneelspel In vüf bedreven of tien tafereelen vry gevolg na r het Hoogduitsch door den heer C J Roobol gevolgd door 4Iet welbewaakte kind vaudeville in één bedrijf naar het Fransch La fille Wen gardée waarin de jongejuffr Maria Stoelz oud 7 jaren kweekeling van raw Kleine Garlman de rol van Bertha de Flasquemont zal vervullen Aanvang ten zeven ure Prijzen der plaatsen eerste rang ƒ 1 26 gaandery ƒ 0 60 50 JAAR GELEDEN Op 31 Deceinber 18S0 bedroeg de bevolking van CSotida 9366 mannen en 10S04 vrouwen totaal 19930 personen en vermeerderde in 1891 tot 9 mannen en 10602 VTCiiiwen totaali 20037 periSQen Deli r H P Sdijm van der I oeff predikant i y de Remons rantsche gemeente alhier heeft het beroep aar Leiden aangenomen Met ingang van 15 Februari 1892 is aan D A IXvfier Az op zyn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Haastrecht en van Vlist 25 JAAR GELEDEN I B G van Reenen predkant der Gereformeerde Gemeente alhier heeft voor het beroep naar DirksUnd bedankt Uit Gouderak D B Batelaan predikant by de Ned Herv Kerk te Dfc Bilt beeft bedankt voor het beroep bij de Nedy Herv Gemeente alhier Uft Boskoop Db G R Kuijper predikant bij de Geref Kerk te Alblas serdam heeft bedankt voor het beroep naar hier RUKSPOSTSPAARBANK Op het postkantoor werd in December op spaarbankboekjes ingelegd ƒ 39 930 30 en terugbetaald ƒ 44 646 67 Het aantal nieuw uitgegeven boeky bedroeg 31 1 BgBBBBBBgfaeBB SPORT 1 Op de schaats PIJPENTOCHT Urr ROTTERDAM TE MAKEN De verstrekking van een extra rantsoen vorst na de kleine portiet Us welke op den bon schenen te zlJn heeft het mogelijk gemaakt de yzers onder te binden Ook de Goudsche haalslicfhebbera kunnen hun hart ophalen Bovendien is het mogelijk van Rotterdam uit den traditioneelen tocht naar Gouda te maken De Zuid Hollandsche IJsbond heeft nl medegedeeld dat reeds gisteren eeniee tientallen personen naar Gouda zijn geschaatst en terug zlj gekomen met de verheugende tyding dat de ijsvloer betrouwbaar en de toestand van het iis schitterend is Weliswaar is de Ijsvloer nog te dun om groote groepen te kimnen dragen maar als men niet met 4 of 5 men chen aan één stok rydt Is deze tocht goed te maken PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a uiTOESLon Ret rykabiueau voo ziecing in oferl de slager H M fraüduleuzej al handen hel ben oedselvoormede dat wegens liet voprniet gekeurd rijgen van een leesch vleeschwaren or de Nederlandsche entrale U uitgesloten van he vleesch toewy WAARDIGE OlTVOBRDiG De R K Oratoriu Qï iging heeft gisteren j haar eersl ydn s Die uitvoerin Sciiöpfun inzet was heel spoedi en het slot een zeer goede vèrt lkil ten vormden Der Hi seiner Macht in het twi Mi tf n ki nijaaUiégoedr Met een ruk keerde Riefenberg tich om en keek den man verbaasd aan HU aarzelde nog even ea liet toon don onverwachten baioakM bbmeo ZU liepen door tot da werkkamer van den Joumallat Oeie ging aebter tUn bureau zitten en ooodtgde dan vreemdeling uit op een divan plaata te nemen OndertuMchm bad Rlef nt erK een kleine revolver uit aan lade U voorschUn gehaald en naast sicta gelegd UU zag de verwonderde uitdrukking U de oogcn van U bezoeker en f glimlachend V moei mU deien m ire ei mat kwalUI nemen en begrUpoa dat Ik nog steedr geen reden HM om 0 Biet te wantrniiwen tMtmaal MtUr Hl viior goed Demet wrc l CM 4 faat wei o voorhoofd alsof Ut HPI wM hot It beginnen Wel drong Htatanberg aan Berst moet u mQ uw woord geven da u nooit a n Iemand mUn naam zult titin Op aan breede laan voor bet bul stonden groote booge boumen een weelde van kleuren in dan zomer Thans gierde de wind door de naakte takken Het was er donker en terwijl Rldenberg de zware IJzeren deur openduwdav bekroop hem een gevoel van onbehaaglijkheid Het was hem alaof hU In da groote verlaten hal iets verdarbts hoorde Hl draalde bet licht aan De mérmeran traptreden Klummaa en de ranke bladeren van een palm welke In het midden van de hal stond ritselden even Oe deur loêg vanzelf in het slot Over oen zweren looper welke da voeutappin onhoorbaar maakte ging de Journalist tot bU da lift welke toevallig ocnadea stond Het gehiid van de tl g ide Utl zoemde dOOT het huls Viermaal bl bat voorbtJglUdoo van de verdiaplagen klikten de contaettnestellen De rlifda mfal itond de lift stil Riefenberg igipta In de ganji 0 bet oogenbllk dat htl dan ileutel van da deur van zijn appartement in het Slot stak Ing hU een vreemde schaduw op den muur en ging het elertrisch licht automatisch uit Met ren prnng was hl In den hoek ea drukte op den knnp van het licht Znndst het tr ipmirtail opnieuw belder verlicht was vlak ma ook niet aan boa u hier uit kumt Jioemen tn geval u v i mU n gen gebruik zou maken De Jntimallst steldf henr gerust Daarup stak Demet or imsamennangenda wgse van wal Wordt eereotedl v STADSNIEUirS SdulderUen opIichting een geraffineerd bedrog an Rins van kkn doktib MOEST geïnstalleerd WORDEN Vmt fVmêer f ISM aan dMfccn tereaM Van d 24 sdiilderijen d ten nadeeie v n ean kunsthandel t decer itede dqtx een in arreat geiteldev achilder te Montfoort zu verduisterd heeft de politie er iMtfentien kiu nen achterhalen Bet veitaal van dezen zwendel is en inengeling van fantasie eenerzgds én een Joedgeloovigheid anderzyds t e kiuMtachilder was bi den h uidehar met wien bv al eens auiien had edaan in begin I ecenii eT gekomen net de mededecling dat er in Montloort een jonge dokter uit M8 atricht loge Tdc die op het punt stond in het fcuwelijli te treden Deze dokter zou den sciiilder opg dragen hebben zijn buts te instaliecien en daarvoor kwam de schilder bij den handelaar een aanisl schilderijen halen Reken er maar ccn goed prgsje voor had hij gezegd want de dokter kan het best betaïien Eenige inalen was hij teru ge co nen om no een paar doeken en ten lotte had hiy er alles bveen ea en twintig medegehad Maar er was nog meer oen de opliohter alle schilderijen had was hij konien vertellen dat het de wenscbvan den dokter was een foto van zyn liuisXle laten maken Geef m je toe tel jmede idc de schilder lankryglje ock een mooi kiekje Ook hel toestel Werd afgeitaan een ajqiaraat van ƒ 225 en zooaia achteraf blijkt heeft de achilder het een uur later te Utrecht voor ƒ 75 aan een fotograaf Verkocht Het is met mogelijk geweest het inmiddelik verder verhandelde toeatel terug te vinden Don had de schilder hog een prachtig koopje op het gebied v n schildeisImnen Hu wist een partijtje te koop en iM oten werd het gezamenlijk af te 1 emen De kunsthandelaar gal eerst 110 mede en later voor een weede partutje nog eens ƒ 160 Toen het op ijflèvering aan kwam verscheen de acnilder met de iijededeeling dat het linnen tijdens het vervoer te Oudewat eT was in beslag genomen omdat hel m Haarlem gestolen zou zijn voor welk feit de schilder ze fs dan nog en nacht in de cel xou hebben gezeten Van al deze verhalen blükt achteraf geen woord waar te zyn maar de benadc eldlfe was zVi doeken z n frtlotofttèl en z n geld kwijt Op den dag dat de Echilderyen betaald zouden worden verscheen de childer niet en Joen de handelaar daarop naar MonHfoort ging was de vogel gevlogen In zijn huis hinge n echter nog twee tchildertJen en die nam de benadeelde man vast mede BU haar ingewikkeld en succesvol onderzoek heeft de politie bü particulieren te s Hertogenbosch mede bedrogen relaties van den schilder J Ü een particulier te Beek bij Nijmegen en by een kunsthandel te Amsterdam in totaal negentien schilderijen kunnen achterhalen Drie waren inmiddels doorverkocht en twee zijn onvindbaar Db 28 doeken vertegenwoordigden een waarde van ƒ 1500 en er is nu voor een bedrag van ruim ƒ 1200 terecht De schilder die de doeken voor circa f 400 had verkocht was bij zijn aanhouding nog in het bezit van f 1 25 D man zal naar het Huis van Bewaring te Rotterdam worden overgebracht Haagtch Gerechtshof HET OmVPABTiJTJE O en doch weer een hVian chauf aats zond men en l hetgeen dat K van Het was vo gens D S uit Gouda maar een duwpartütje geweest in de bus van Rotteram naar Gouda maar de reiziger Kemperman had er een he andere gedachte over S was lastig geweest in oe bus De chauffeur had m de dronkerians verve endheid vUi S hem achterin d bi pl ata te nel tijdens de riLJiaar Qoudt w naar voren Mromi waar dam J g viV Dal troV K en hÜ walpchiliiTOe du den feur fe SVreer naar zijn DaafDp wakS naar K had Vno tHi V koel 0epa hij z p MramMchlig deed zyn z Dl ts wvd getl d MaarSolgens herdachte wa het een duwpertytjé geweest hetgeen echle r bij de po itie 7iin verhaal niet wasi want toen had hij bekend den medereiziger bQ de keel te hebben gegrepen Bit het Hof verk aarde verdacht ▼ an bet geval zich niet veel meer te kunnen herinneren De adv gener a J tiiii iiii k BiMjUim FEUILLETON Nadruk verboden ie SOOIÏ AVONIUtlR S CCM OMVRRWAOBT BRZOBK RManberg bad nat voorstel van mm vriend oog Mn paar ban te baxeekan atgidagw HO ai varmocM en v toiigda naar ruat Hü bad d B kraag vw i ta ovarjaa oMiMt n alinterde beetle duiiellg a dian drukkaa dag en den nmoerlgtn avond De vadiHae m MTkiNM hli ook ta loaeen in gawono omitaadlgïwden kon Ml woi m ana hM de uehtstad aleote S W door het o W lii donkera itcegjes m vermet AT A AAR ANNEER w ff Thalia Tkeator Vijanden met Brigitte Homey Willy Birgel en Ivan Petrovich Aanvang t lS uUr RenUe Bioscoop Het raadsel is opgelost met LU Dagover en Albrecht Schönhals Aanvang 8 15 uur Sekoowbnrg Bioeceop Diamante met Doris Duranti Laura Nucci Enrico Glori en Alberto Manfredini Aanvang 8 15 uur 14 Jan 7J4 aar Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Weezen 14 Ja nnr Daniël CMrsus E B O Jan 8 9 our Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luohtbescherming Jan 7 30 nor Vrtte Evangelisebe Gemeente Bijbellezing en bidstond IS Jan 7 80 nor Leger dei Hdls Heiligingsdienst leidster Jv v d Veen 15 Jan 8 nor Nieuwe Sehonwbarg Tooneelvoorstelling Het Nederlandsch Tooneel opvoering van De f zondaar 17 Jaii nar Central Tweede bijeenkomst jeugdgroep Vereeniging van Postzegelverzamelaars Gouda 17 Jan 8 nnr Knngtniin Tooneelavond Goudsche H B S vereeniging opvoering van Vrijdag de dcrtfende 19 Jan 7 nnr CSebonw GemeenteHike Gezondheidadienst Spieringstraat 113 Medische spOrtlftïuring 21 Jan 3 uur Restaurant Veemarktterrein Vergadering Ned Chr Vrouwen bond demodstratie voedings producten 24 Jan 7 80 nnr Kunstmin Eerste uitvoering accordeonvereeniging Ars Longa Vita Brèvis 28 Jan 7 30 nur Nieuwe ScliQuwbnrg Derde Nutsavond optreden van Larette goochelkunstenaar 28 Jan 7 30 nur Reunie Bioscoop Filmvoorstelling Goudsche watersportvereeniging Elfhoeven Jan 8 15 nor Kleine Kerk Bybellezmg üf H S J Kalf Jan 7 30 nnr Reunl Bioaeoop Ver tponing Indische speelfilm Tanah Sabrang Het land aan den overkant voor Volksaniversiteit met inleiding door Mannus Tranken 29 Jan 7 30 nor Daniël Vergadering Cieref Zendingsbond 29 Jan 7 30 nnr Konttmln Uitvoering Cjoudech tooneelgeseischap Tof Ons Gicnoegen ter gelegeitheid van Sjarig bestaan opvoering van Het spook in de vrijburcht 29 Jan 7 30 nar Daniël Büeenkorast Jong Hervormden lezing ds Broers uit Schiedam over nleugdvragen 31 Jan 7 nor Bet Schaakbord Bijeenkomst Stheidsrechtersvereeniging groep Gouda en omstreken lezing A E van Welzenes over Scheidsrechteren in het algemeen INWISSELING VAN LUISTERVERGUNNINOEN Inwisseling aan het postkantoor van luistervergunningen 1941 voor houders v4n een radio ontvangtoestel die hun luisterbijdrage geheel of gedeeltelijk in zegels hebben betaald en wer namen beginnen met de letter Donderdag Gen tot en met Go VrU lag Gr tot en met G Zaterdag Ha tot en met Hast APOTHEKERSDIEN8T Steeds geopend dea nachts alleen voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 wees erop dat verdachte reeds eerder was veroordeeld he geen blijkbaar niet heeft geholpen Thanjs kreeg hij van den politierechter 14 dagen gevangen sstraf wegetu de miahandelinL we ke straf spr juisit vond zoodat hg bevestiKmg voederde Het Hof zal over 14 dagen arreat wijzen Wanneer straks de roode bus van de Winterbulp Nederland XJ weer wordt voorgehouden weet S dan dat Gü ie den collectant S iets geeft maar dat uw gift naar 2 diegenen van uw eigen volk gaat 5 die zich in den strijd om hel bef ataan haast nietlRaande kunnen é houden Laat dit besef doorörin8 gen Int u die het eigenlyk nog S goed hebt en maakt van uw gift é een offer ir MMBmnei m aan dt Jaugdjarena welke ze samen tiadden doorgemaakt droomden ze er toen niet allen van eens de wereld ta veroveren da maatschappij te wljzigea het leven op andere grondslagen tn t richlenT AJ bun slrydlruien en Mealap vervaagdra geleidelijk ZU warden alliHi eerbare burgers 7 e huwden en gesteund door vrouw en kinderen giiigen ze vooruit lo de wereld Telkens als Riefenberg te terug ag na een lange atweitgheld vond hU ze wdt burgerlUker en zwaarlijvi r gaworden HU bleet staan onder het zwakka Hehl van een gaslantaam en stak een ilgarat op bat 1 bet leven zuchtte h J BU dacht aan het verhaal over de goudmijnen Op den keper besi houwd vond talj het gek zich voor en dwrgeUJke zaak warm ta maken Wat kon net ham In den gfoni schelen dat er goud werd gaatolan te Locpoeu Het wa loeh xoo n groote misdaad niet dat de Dager een bee e van dat g lc dijk mee naar hut namen om het te verkoopenT Voor Riefenberg Jiet wl l stond hIJ voor de nat waarvan bil op de vUtde verdieping een ruim appartement bewmin De flat Ian iinn een dtr gfoute lanen van da booidslad Dir o C ott in het derde deel beide breed en met uitdrukking gezongen ËJankevenwicht en trefzekerheid voldeden aan hoogs eischen Een enkele maal byv in Villendet ist das gro e Werk vergat men dat rhythmisch en monotoon niet hetzelfde behoeven te zljn maar doorgaans slaagde de dirigent Frits de Jong er In deze fout te vermijden Laatstgenoemde kan op dezen avond met tevredenheid terugzien Zijn directie is niet steeds duidelijk maar dank zij de slagvaardigheid en de routine der medewerkende instrumentalisten van wie in het bijzonder de houtblazers zich stuk voor atiik meesters toonden leed het resultaat daar nauwelijks onder Het ontbreken van koper en slagwerk verleende den avond een Wina intieni karakter waardoor de aehoonheden van Haydn s partituur vaak beter tot hun recht kwamen dan bij volledige orkestbezetting het geval pleegt te zijn Solisten waren mej To Schuttelaar sopraan en de heeren Jan Danckaarts tenor en Laurcn s Bogtman bas Dat van dit drietal Boirtman de kroon zou spannen was te verwachten De wijze waarop hü zlJn technisch kunnen dienst baar weet te maken aan de muzkiek en vooral ook aan den tek t ïtempeIen hem tot een onzer groote hedendaapsche j anrers Welk een beeldende kracht gaat er van ziin recitatieven uit en met welke sobere middelen wordt die verkregen Men denke b v aan Du nimmst den Atem weg in Stauhzerfallen sie en aan der weiche flockige Schnee Danckaarts vergoedt door beheerschl en soepele voordracht hetgeen hij aan volume tekort komt In de lyrische eedeelten het recitatief aan het begin van het derde deel verdient extra vermeM te worden en speciaal in de duetten en terzetten heeft hij alles ztri van zijn talent overtuigd Mej Schuttelaar tenslotte hpeft met haar optreden de beste vprw ichtineen voor haar toekom t gewekt Haar stem zit nog niet overal los de Inzetten zijn soms wat bru isk en zij zal een neifp ns tot haasten moeten overwinnen Maar meer dan eens verra te zij door een eenelT üds stralend helderen anderzfjdsgevoeiigwarmen klank Da zlJ zich in de duetten van het der Ie deel naast Bopfman rced i nu uitstekend wist te handhaven zert op zich elt trouwens al heel veel Zit ontving een welverdiende bloemenhulde Een vrii tslrlik piihliek heeft ziin d kbaarheid in hartelijk pplau peuit W H SPRENGER Bergambacht BELRVTNfüVEN Bil III TO EIKIN C DER PERSOONSBEWIJZEN Aaa hols kCMCkende ambtenaren werden voor marskramers aangecien De algenvee e uitreilrin g van persoonsbewijzen be Dort toll het verleden In de gemeente Bergambacht zijn 2828 inwoner van 15 jaren en ouder van dit hewys voorzien Van drze 2628 menschen waren er ruim 100 d e of wegens ziekte of we gens ouderdom niet op de plaats vam uitreiking konden verschyjien en die ijmii moesten worden bezotht y Bij het opzo kptut tn menfcfcn die niet in staat wa n om Xfar het gemeentehuis I kcgAn deed het kistje met benoodigc leiin toor het nemen van vingerafd iikllen et de ambtenaren bü zich laaden nDg al eens de meening post i pen dat dit een mars met koopware f wm en hregen de ambtenaren weleens e hoorer Ie Heb vandaag niets noodig meneert Meestal had men spoedig door dat men geen koopman ari ae deur had maar één oud vrouw je meld iardnekkig vol niets noodig te ncbbf n ook geen persoonsbewijs net kos te toch altUd geld Na lang praten en enkele vigementen met een procb verbaal kondende ambtenaren eindelyk binnenkomen Toen er om foto s evraagd werd zette het vrouwtje eerst een gezicht alsof ze water zag branden maar uiteirioclijk drong deze gewichtige vraag toch tot haar door Ja een po tretje h ad ze wel maar dat was al oud dat had een nichtje eens onverwacht gemaakt toen ze op den dyk ran het vegen was Ten einde raad gingen de ambtenaren maar een naar Tiaar broer die naast haar woont en die op de secretarie was komen vragen hoe zlJn zuster die moeilijk van huis jian een persoonsbewijs moest krijgen Broer maakte de ambtrnarrn ook al met wijzer Hy dacht beslist dat die ambtenaren ook foto s maaktm Toen hem duidelijk werd gemaakt d t dat niet het eval was voelde hij zich zeer beleedigd Het was uw plicht ja mijnheer uw pllt4it om mij dat te vertellen Ik zit allyd op het land en ik ben met al die nieuwighi idjes niet op de hoogte ik lees nooit kranten ook liU hem stond een onbekende I nheer Riefenberg fluisterde deze wees alstublieft niet ongerust Ik wilde u alleen maar even spreken De Journalist was veiligheidshalve een paar meter achteruit gegaan zoodat hy desnoods nog tijd genoeg had om op elke verdachte beweging van den vreemdeling te cs gcercn Dal vind ik ren nogal ongepaste grap Wie bent u en wat verlangt u Van mlJT Ml D naam Is Rent Demet antwoordde de andere Dat zegt u natuurlijk niets Ik heb u een vertrouwelijke mededeeling te doen n dacht dat Weet u wel dnt ik bet recht heb de politie op te bellen en u te laten inrekenen derbrak Riefenberg hem De vreepideling schrok Dat zult u loeb niet doen ml nheer7 Geloof me ik b n geen Indringer Ik wou u In het geheim spreken voor uw vertiek en heb om bijzimdere redtneh deze methode uitgekozen om u te ontmoeten Riefenberg nam den man van het hoofd tot de voeten op René Demcl ol hoe hU ook mocht heeten wa tamelijk goed gekleed HU hield Un pet In de hnnrien HU droeg een gryze regen jtts lit bctrekkelUk Jong uit n Het argumaibt dat het anders nog al logisch is dM Je voor foto bij een olograaf en niet op de secretarie moet zijn dat je met een lekken band toch ook niet nw de veearts gaat maakte niet de minste indruk Nee mynheer je mag denken dat k arg onneozel bui maar ik blyf er by Uw plicht is het om de minse behoor ijk in te lichten Het slotbedröf was dat het vrouwtje dat onmogelijk naar d secretarie kon komen onder den druk van het procesverbaal dal haar i hel vooruilzielu gesteld werd een paar weken latei twti maar op het gemeentehuis kwam om haar bewys te halen GBSliiAOD Mej P Stalenairg volontaire ter secretarie alhier i te Rotterdam geslaagd voor het diploma Bevolkingsboekhouding Berkenwoude SLECHTS DRIE DAGEN SCBOOL Wegens brandaiéffeabeperfctag In verband meti de brandstoffenbeperking worden I de lessen op de openbare lagere sclool slechts gehou den op Dinsdag W nsdag en Donderdag Hefbestuur der byzondere lagere school heeft een soortgelijke regeling getroffen USBAAN WORDT GEREED GBMAjAKT Men is druk beziK de yïbaan weder in orde te brengen Eoodat indien de vorst aanhoudt spoedig wedstrijden kunnen worden verwacht GESTORVEN VEE Door de zorg van e GEKRO zijn in het afgeloopen jaar B92 gestorven dieren naar het destrucnebedryf vervoerd Dit aantal is aanmeiketyk hooger dan over 1940 DE VRIENDSCHAP De gemengde zangvereeniging Vriendschap hield haar jaatlykache bijeenkomst ter hardenking van het 47jarig bestaan det vereeniging ven BEDANKT eesp heeft beaar de Evang alhier Bode TOOR p R J de dankt voor het Luthersche In aansluiting hiej p kan worden medegedeeld dat k Kbestuur heeft besloten de Kers Mwoering te herhal i daar tengevolge van de buitengewoon grooten toejoop van belangstellenden niet ieder deze uitvoering heeft ktuineh bijwonen f Boskoop GERH GEMEENTE Beroepen nilr qö oop dl A Verhagen te MidUll g lOJ VAN TUINBOUW EN PLANTKUNDE De afdeelng Bcskoop van de Ned Mij van Tuinbouw en Plantkunde kwam m jaarvergadering bijeen Het jaaverslag vermeldde dat de vooruitgang van 1940 zich in 1941 heeft voortgezet Het ledental is met 11 gestegen en gekomen tot 163 Door de examencommiseie voor tweeden knecht zfjn 8 diploma uitgereikt Voor het nieuwe examen hebben zich 7 candidaten opgegeven De tuinboiiwcursus blijft zich ook in opgaande lijn ontwikkelen In 1941 Is aa 12 erlingen het einddipl Mna ultgerakt A het onderwijs wordl thsls dJir lil leerlingen gevolgd De linan ieelel toestand der afd Bosklpp keifigemnd Besloten wAd een büdrage te verleenen van ƒ 20 voor de rattenbe strijding Aan de orde is thans de verkiezing van drie bestuursleden wegens overlijden van de heer D Veerman Jr e de aftreding van den heer KI van Kleef herkiesbaar en A Vuyk Pz niet herkiesbaar Gekozen werden de heeren Kt van Kleet KI Verboom en A J van der Graaf Na ongeveer een jaar met het puntenstelel gewerkt te hebben bij de beoordeeling van het aanwezige plantcnmateriaal il gebleken dat het aantal punten hetwelk door de jury toegekend nvag worden te begrensd is Daarom werd het totaal aantal punten van 10 o 20 gebracht In 1941 is door 12 leden materiaal medegebracht Er werden in totaal 134 punten toegekend Besloten werd voor elk behaalde punt ƒ 20 te betalen maakte geen ongunsUgen Indtuk al wa er Iets schuws an angstig In de uitdrukkiiifi van zUn gelaat Ik vind uw haodelwUze nogal loadcrllng a L R efenberg etndelUk maar Ik wil wePeven naar u luisteren Die uitnoodiging bracht den vreemdeling zichtbaar Ui verlegenheid HU aar üelda even Neem me niet kwalUk maar da taak waarover Ik u wtl iprekcn I vanzulk een Ingewikkelden ea vartrouwelljlten aard dat het niet gaat sa u bier in deze gang De Journalist verloor ar cU duld bil Oi u aagt mU at u U leggenhebt bier tn deze gang Of u gaat destraat op Ik heb geen tUd te verllenn en bU mU kumt u niet binnen Daarop volgde een pUnlUke stilte Riefenberg opende de deur en maekte aanstalten om naar binnsn te gaan Ooelen avond MU iheer mUnheer fluisterde de vreemdeling wat Ik u l zeggen heb kan eer belangrUk voor u rllo H t houdt verband met bet goudiknd van Loepocta Het gnat me nl t aan hoe u hier bent gekmiien bromde hl Het gaat Jan Bckhanfr ontvangt den mer ier prtj voor letterkunde 1941 uil ha den van dr J vaa Ham hoofd in d afdeeling boekhouden van het depar tement van Volksvoorlichting en Kunstm Polypoon Mei erJ Goudérak SCHAAP 00 n GEBETEN Een hond heeft een schaap van d landbouwer J Kool in de weide dood gebeten GEI CD E JiAi Onze plaatsgeasote mej Ch v Hengel slaagde la Leiden voor hel diploma tyoiite B r ï HaMtrecht LOOP DER BEVOLKING Gievesti A Kooyman uit Iloen Koop A H Wiltenburg uit Hoenkoopj L van Zeijl Oit Wateringen Th Borst uit Gouda M Zwynenburg uit Reeuwijk J Kraan uit Linschoten M Pullen uit Rotterdam M Th Baan uit Vlist A P Mulder uit Leiden A Nederend uit Reeuwijk O Wild chut uit Gouda M A E PredrikM uit Zevenhuizen A Q Steenbergenuit Reeuwyk W rf Bp t uit Berg ambacht J C HooKnd om uit VooNburg H Honkoop fcit Oudejrkerk a i IJsaeL f Vertrokkei Hoenkoop Hekendoi drecht R J N Mulder Made Borst n De Bildt iltenburg naar lillen naat haar Mcor I Papekop telen A f ea A P Knoop n naar Linschoten J arder H Viatien naar v n Dijk nahr Waddinxveen M M Verdel n ir Bergambacht S M E Lelieveld naar Alphen a d Rijn L Noomën naar Bergambacht J de Pater naak Gmirta T den Boon naar Reeuwyk p M J van Zanten naar Bergambacht A Kooijman naar Hoenkoop M Grnell naar Gouda K H Roest ndar Berkenwoijde P A Schinkel n Hengelo A Th de Veen naar Lopik £ D C Schinkel naar Weerselo A t Benschop naar Benschop f BURGERUJIIp HTANdJ Geboren Jan CotfeUs z Van C Boele en A P Laftefaar Everhardüs Theodomi Jó tj i van J Moon en A J BQete Ptet fHendrik z van G J Stub ft W jLmn der Neut Gehuwdf HjWomH ♦ Jr te Stolw lik en 0 deVeesten 25 j A C de Veen H en M J Kemp 31 jr Nieuwerkerk a d IJssei KONUN BBKROO NINCk allieerd wegens vervcferen van wmAtjcnoUen rocider vergtmning en een jVnder wegens het afleveren VERVOER ZONDER VER Ben landbouwer werd ge Ztmier fcM Mf i enStt Zonitt bMMira wAcr mut Ingci Mcd O 313 8 De heer L van ReeuwUfc MiaaldO op de nationale koniinenteiUoarstelling te Rotterdam met een zwa k t jong Lotharinger r n een eeflteopllii