Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1942

J Jl WOENSDAG 14 JANUARI 1942 IS aa M u ai ai lil II i n t i UITKNIPPEN EN BEWAREN I GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN Bloemenkweekcn to Aalsmeer en Honselersdtjk hadden de venlering der feestzalen op luch genomen Onder de autoflteltan die den bettuurderade hand kwamen drukken werden opgemerktdr A M Hirschfeld secretaris generaal vande departementen van Handel Nljvertield enScheepvaart en Landbouw en VlsacherU entr S L Louwes dlrect ur gèim aal van deVoedselvoorziening Later op den middag werd het bestuur o m nog gecomplimenteerd door de heeren Schuster en Deeg namens hpt Rijkscommis arlaat voorts door de hoeren G J Ruiter directeurgenieraat van de Landbouw den oud Centralen Crisiscontroledienst dr T P van der Kony hoofd van deri Economischen Voorlichtingsdienst ej anderen Reeuwijk geSOBIUIKB STAND iiina Anthonia IL van Zuilen CorneUs Jan v n T Huuiman Hogenet 78 Mit v H Bwg lX Or DB BETOLKINa jBgekomen C J van Wijfgen Beachlkbaar per perto vel Elk der gende Geeft recht op bet koopen van Vol wal senen t m a Jaar 4 t m IS ir 14 t m 10 Jaar Bnih la tijdvak van Mn week 11 Januari Mn IT Jwwiarl WW 03A esB 03A 03B 03A 3B 1 nu t Vleesch of vl waren I ranti Brood Brood Vleesch Vleesch Aardapp 1 k g k g M In tijdvak van 19 dagen 250 I MO I 240 250 I gram lo tildvak van vier weken T 1 Ik g BESLUIT BETREFTKNDB DBN tNVOEA VAN BBTAALMIODELBN EN EPTBCTBN Bet jongste erordenlngenblad bevat en bes uit betreffende den invoer van be aalmiddelen en effecten De Inhoud van dit besluit komt grootendecis overeen met dien van het tot dusver geldende besluit Van 7 November IMO met dit verschil dat in den vervolge ook de Invoer van binrtenlandsche effecten aan vergunning onderworpen sljn Cacao Jam Bloem br of gebak RIJtt 1 Haverm of Peulvr Gort Vcrmle of malx Kaai 50 SPO SOO aso 2M 100 800 80 800 4 aso aso 100 800 14 jram gram rants gram gram gram gram gram lUter luier 800 4 250 250 100 500 800 4 280 aso 100 800 In tijdvak van 9 dagen r las aso aso Boter Boter met red 12 Boter 4 llS gram n Vet lias gram IJzan r rantsoanan 11 Dm tm 11 ian 1941 nV Boter 1125 gram Boter yi Vet 1125 gram Boter met red M Daoembar t m 11 Felwuarl 1M1 350 us aso aso jso VREDERECHTER TE BREDA aso aso aso 193 Algemeen llSO gram Koffiesurrogaat OELDIGE BONNEN VOOR PIVERSE ARTIKELEN tot en met Elk der volgende bonnen 1 Geeft recht ep t koopen van 21 Maart 1942 14 Febr 1942 31 Jan 1942 31 Jan 1943 30 April 1942 April 1942 Jan 1942 30 April 1942 30 April 1942 30 April 1942 30 April 194 a Dec 1941 4 Jan 1942 a liter Petroleum 1 eenb Brandstoffen Diverse data 1942 1942 Jan 1942 Jan 1942 Jan 1942 31 Jan 31 Jan 1 Rantsoen Zeep 78 gram Toiletzeep 80 80 gram Scheerieep 30 April 1942 1 Hierop geen Antbraciet verkrijgbaar 3 Hierop uitsluitend Turf verkrijgbaar De leTCnsmlddelenk Bneii welker geldtghcldsdnar ep Zondag aanvangt asogcn reedsworden xelKuikt op Zateraag daarauiTeerafgmaitdc met QltMBAriug van dtn bon voor▼leeschen vleeschnaren 1 Bonnen F en G Wiet blijven geldig tot 24 Januari 1941 E N RANTSOEN I Sr Brood 100 gram Brood aabak 75 gram Beschuit Wafels BiscuiU Koekjes öf 100 gram Speoolaas ét 14U gram Koek bl 300 gram Cake óf 400 gram gevuld klein Korstgebak bt 500 gram gevuld groot Korstgebak Taart Gebakjes Vloesóh lOO gr n Vleesch gewicht van been inbegrepen óf 180 gram Paardevleesch gewicht van been inbegrepen Vlaeschwaren 75 gram gerookt of gekookt Vleesch bt 75 gram gerookte worslsoorten èf 100 gram gekookte worsUoorten 6f 125 gram I everartikelen Tongeworst Nierbrood öf 150 gram Bloedworst Zure Zult Jam 500 gram Jam Siroop Honing eni Blotmi 70 gram Tarwebloem meel Roggebloem meel ZeUrijzend bakmeel RIlBt 250 gram Rijsjt Rijstemeel bloem gries Kindermeel Havarmouti 250 gram Havermout vlokken bloem gort Aardappelmeelvlokkea Gruttemeel gemengd meel Bari 250 gram Gort Gortmout Gortbloem Grutten alle soorten Gruttemeel gemengd meel Rijstgries Aardappel taploca 4 liter gortpap Vera ealli 100 gram Vermicelli Macaroni Spaghetti Maliana 100 gram Maizena Sago Aardappelmeel öf 100 gram Zetmeel Verwerkt In puddingpoeder of puddingsauspoeder Brandstof lam l hl maximaal 78 k g Antbraciet Steenkolen IndOstriebrlketteo Eierbriketten èf 2 h 1 Cokes Gascokes öf 110 k g Bruinkoolbriketten öf 7S k g Petrcleumcoke öf 150 k g Cokesbries Cokcsgruis öf 300 stuks Petslurf èf 450 tuks Baggerturf Af 275 kg Turf uit de Peel èf 200 kg andere soorten Turf Zaapi 90 gram Huishnudieep èf 150 gram Eenheidstoiletzeep èf 100 gram Zachte Zeep samenstelling na 31 Aug 1941 öf 150 gram Zachte Zeep samenstelling 1 Jan 31 Aug 1941 öf 200 gram Zachte Zeep samenstelling vóór 1 Jan 1941 öf 300 gram Zachte Zeeppasta öf 250 gram Zeeppoeder öf het doen wasachen van 20 k g droge vuile wasch Er is een begin gemaakt mei den aanvoer van sinaasappels waarvan de eerste wagons die thans zün binnengekcmien voor de verpleegden in de zielccnhuizen in ons land schikbaar aijn gesteld pet resteerende gedeelte al aan bet pubUek worden verkodit Het eerste kwnen de Rotterdammers aan de beurt daarna zullen de ovenge plaatsen worden bedacht Tengevolge van het moeilijke transport en den duurderen aankoop in Italië zijn de prijzen belangrijk hooger den die van voor den oorlog De groenten tenen fruithindclaren die den ver koop van sinaasappels op zich nemen jfvorden eraan herinnerd dat overtie ding der prijsvoorschriften op de op jstrengste wiize zal worden gestraft De prijs is per 100 gram vastgesteld doch de sinaasappelen mogen per stuk worden aangeboden De winkelier is echter verplicht op H cent naar beneden af te ronden en het gewicht per stuk en den dienovereenkomstigen prijs ten overstaan van zijn klanten zelf te berekenen GEBRUIK VAN htANSPARANTPAPIER VOOR VERPAKKING In verband met de noodzakelijke papierbezuiniging ia het gebruik van transparan papier zooals cellophane e d ala vernaUpng voortaün aan beperkende bepawg n gebonden Naar aanleMS hiervan is het gebruik van dit pier verboden voor die soort verpakkingen welke niet noodzakelijk zijn ter bescherming van de verpakte artikelen tegen schadelijkf invioedoi zooals vocht droogte enz In een in de bladen op te nemen officieels publicatie zijn de artikelen genoemd welke in bepaalde gevallen nief in transparante papiersoorten mogen wfiirden verpakt In speciale gevallen kaï de directeur van het Rijksbureau voor papier na schriftelijk verzoek dispensatie verleenen van de verbodsbepalingen Bjf Jut n AchterwiUj i BeeuwU eatinZou iit Voorin Ve nM Steenl CkMxiB aar burgstraat 131 H 7 H in Oud uit Oegït 28 J 4t Vriei IC 4 Rootwler jat Ï7 A O asiövdit Gr Sprang naar 45 H La eber Vsin Blankcn C H Boegheim naar Gouda Snoyrtraat 17 j J van Setten r Goud j Spiering raat 8 P v I euwen naWi Gouda Gouwe 99 OeVONDBN VOOKWERPEN Gevondeii Zilwiren halsk ttii kjaj te bevT bU den beef E Overdam Dorp Schoonhoven URBAAN CEOPEND De ijsclub JCunsllen Vermaak heeft hiar baan geopend Velen liebben reeda ijzers Midergebonden BOtGKRLUKE STAND Ondertrouwd A van der Hek J4 jr en A WoudeAerg S7 Jr Óe boren Adiiaan zn van Cornelij de Jong en 1 van den Berg Maria Adriana dr an P Lagerweij en A Goudriaan Overleden Johannes Herkhoff 2 jr echtgenoot van A de Bruün Zevenhuizen OP HET IJS Sedert kon ng Winter sinds enkele degen hoogtij viert wordt de ichaatlensport hier reeds druk beoefard Het Ml nog wel enkele dagen duren eer de üsbaan geopend zal worden BRANDBUT I AKKEN is ieder licht in het langs de water eeij büt te inste 1 M2 en deze anhoudt van Iji vrü Zoolang de voift aanhoudt lioofd bewoner ve Hin woning loopi hakken van ten wlang de vorM te houden BUITENUND VTAUAAHSCU WEERMACHTSBERICHT VERWOEDE GEVECHTEN OM 80LL0EM In zijn weerma chtibericht No 590 maakt het Italiaanache opperbevel o a het volgende bekend Hevige aanvallen op onxe atelling 5i in de zone Solloem zijn afgestuit o hedhaftig verzet van onze detache inenten Er worden verwoede gevechten geleverd Ten Zuidwesten va i Agedabia ia een aanval van vijandelijke pantserwagen snel afgeslagen Eenige vijandelijke strydmiddelen werden vernietigd Engelsch slagschip gezonkeil IN HET ZEEGEBIED VAN SOIXOEM In het Duitsche weermachtsbericht van M November 1941 werd medegedeeld dat een Duitache duikboot onder bevel van kapitein luitenant Freiherr von Tiesenhausen hi het zeegebied van Solloem een Britsch slag chip had getorpedeerd Naar thans door Britache gevangenen ia bevestigd droeg dit alagschip den naam Barham Het achip ia volgens de verklaringen der gevangenen gezonken Van het Oostelijke froqt SOVJET AANVALLEN AFGESLAGEN In het gebied ten Obsten van Mozjaisk gelukte het op 11 Januari aan Werke strijdkrachten der bolsjewieken tijdelijk de Duitsche linie inMn te dringen meldt het D N B Ondanks den kwaïen vorst onderMmtn de troepen van de hier strijdende Duitsche divisies tetstond een ellen tegenaanval onder den invloed Waarvan de vijand het terrein weer moest ontruimen Op enkele punten van het gevechtsterrein ontwikkelden en hierbü felle gevechten ia den P waarvan de vijand zware bloe M verliezen leed De Finnen hebben naar het D N B militaire zijde verneemt de laat dagen op verscheidene plaatsen het Karelische front pUataeUjke JT met succes kunnen eindif i Tijdens een dapperen strijd ver wden de Finsche soMaten ondanks jn koude van omstreeks 30 graden tómi veeT ÏSO vijandelijke Finsche troepen hebben na een strijd n vyf dagen de pogingen vu den and om de belangrijke itad Po nt aan den Noordelijken oever n het Onega meer te heroveren af lagen fa de gevechten werd het i n het 1072e boUjewistische reF Infanterie alsmede vier batalJwt van e ski brigirie uiteengedre HM gwotate deel ver OANfll NAA BOEDAPEST d JJ S wini t van Butten ta BoWgarije Mnk inen t T B vetMheMeiw dafen DVITSCHLAKD STRIJDT VOOR KVROPA 22 Sovjet kazematten vernietigd LUCHTMACHT GRIJPT IN Het opperbevel der DuitaclM weermacht deelt mede Op de Krim en in de bocht van den Dpnetz slechts geringe gev htaactie In het gebied ten Dotten van Charkof hebben onze troepen geslaagde verkenningsaaovallen op vijandelijke steunpunten onderpomen De vijand verloor 219 dooden en 93 gevangenen In de centrale zone en in het gebied van Waldai duren de gevechten voort Bij een operatie van een stoottroep aan het omsingelingsfront van Leningrad werden 22 vijandelijke kazematten met de bezetting vernietigd Sterke afdeeli ngen gevechtsvliegtuig stuka s en jagers grepen in de gevechten t land in De bolkjewisten leden bizonder bloedige verliezen en verloren veel krijgsmaterieel In talrijke garnizoensplaatsen en treinen wed brand veroorzaakt In Noord Afrika werden heftige Britache aanvallen in het gebied van Solloepü afgeslagen De zware gevechten duren voort Téh Zuidwesten van Agedabia mislukte eien vijandelijke pantseraanval Duitsche gevechtsvliegtuigen en stuka s bombarTleerden concentraties van Britache auto s en ntserwagens in het gebied van Agedabia alsmede havenwerken en vliegvelden in Cyrenaica Bij luchtgevechten werden drie vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Overdag en des nachts zijn de luchtaanvallen op vliegvelden op Malta met succes voortgezet SüasaiKt BINNENLAND Er zqn weer sinaasappels MAAR AANMERKELIJK DUURDER DAN VROEGER VLEESCH IN EEN MODDERKUIL BEGRAVEN De Centrale Crisis Controle Dienst heeft wederom een goeden slag W lagen en voorkomen dat bedwven vleeach van fraWluleuze slachting afkomstig in ccmsumpttie is gebracht Té Hoogkerk Gr kwamen ambtenaren van genoemden dienst een verdachte op het q ooT die na gearresteerd te zijn bekende een stier frauduleus te hebl en geslacht De man had het Vleesch verborgen toen hij er 4e lucht van Icreeg dat men hem zocht Op zijn aanwijzing bleek ddt hij een ADOLPHUS Mkl mn in een zak gedaan had en in een vieze sloot gedeponeerd Meer dan 100 kg vleesch had hij in oude vtiile Ueeréri vopakt en toen in een modderkuU begraven Zoodra het weer veilig was zou bij het vleesch hebben opgehaald en verkocht Gelukkig is het zoover niet gekomen Al het vleesch moest nu worden afgekeurd Naaat nliefdé GELD EN GOEDEREN Nuitonllefile dei eer chrlstelDke deugd wil men togenwoordlg nqg wel eenj verkeerd uitleggen Voor veten geldt de naastenliefde alleen voor de mannen van partij a of voor die van partU b al naar gelang het met ztln ijmpathicün staat aan de lUde van parttl aofb Golukklg syn daar InsUntles t organl aUoi dio Biet loo kortzichtig ittn die Iwi waro ehrlstclUke naastenliefde flWhier uit h t oog vorlieaen Die slechts willen helpen en verzorgen dlê niet zien of het eert vriend dan wel oen vtjand la die in levensgevaar verkeert Naastenliefde 4n practljk dat wn de Ne derlapdsche ambulance brengen helpen waar hulp wordt verzocht piet ziende naar partt naar vriend of vijand Daarom zal deze Nederlandoeho ambulance ieders steun verdienen Daarom kunt u ook niet achteit lf ven als or een beroep op u gedaan wordt En dat beroep wordt nu op u gedaan De Neder landsche ambulance heeft uw steun noodlg zy verwacht ooit uw bijdiage op girorekening 87600 Nederlandsohe ambulance Konlnglnoegracht 29 t Gravenhage VOOn DK VROUW RECHTSZAKEN Nu er Wéér peulcruchteA te krijgen zijn N SA ERS DRONGEN ICAADHUIS BINNEN Voor den vrederechter te Breda mrt Loeff hebben terecht gestaan drieleden van de N S B M P de W J L en P de G allen uit Roosendaal wienten laste was gelegd dat zij op 21 September j l gewelddadig bet ouderaadhuis te Hoosendaal z n binnengedrongen door 5 deuren te forceeren waarbu voor ongeveer ƒ 100 schade isaangericht Verdachten t rkenden het ten laste gelegd doen zeiden te hebben gehandeld jop beve van den heer B een hoogen N S B funclionaris Er was dien dag een N S B landdag waarbij men voor de ontvangst van de genoodigueiuile beschikking over hel oude raadhafis noodig had De Al stnclsleider voor NoordBra i ant ffe heer A Leeuwenberg verklaarde a s getuige dat het oude raadhuis door oen burgemeester geweigerd was aangezien hij dit niet aan een politieke beweging wenschte ai te laan De Duitsche autoriteiten zegden toen medewerking toe doch troKken de toezegging laicr in Getuige beschouwde het binnendringen m het siadhuis als een geval van uiterste noodzaak Het O M waargenomen door mr v d Dussen betwijielde dit en meende dat men de tusschenkomst had kunnen inroepen iram den commissaris der provincie Verscheidene getuigen gaven inlichtingen omtrent de met den burgemeester gevoerde onderhandelingenover de l eschikl aarsteUing van hetoude raadhuis en het daarop aanbrengen van de N S B vlig en hèt N S B embleem Nadat alle pogingen om debeschikking over het raadhuis te verkrygen vruchteloos waren gebleven omdat de burgemester volgens de getuigen een vijand van den nieuwentijd is volgde het forceeren van dedeuren Het O M achtte door de getuigenverklaringen de schuld van verdachten bewezen Zij zijn binnengedrongen in een voor den openbaren dienst l estemd gebouw ofschoon zjj 48 uur tevoren wisten dat zij de beschikking over het gebouw niet kregen Men had dus van het gebouw moeten afzien Spr achtte dit een ernstig geval en eischte tegen elk van de verdachten 14 dagen gevangenisstraf Oe vrederechter zal over 14 dagen schriftelijk vonnis wijzen N R C Al is de hoeveelheid peulvruchten welke per week beschikbaar is niet zoo groot dat men er een volledig maal van bereiden kan ter vervansfing van de hoeveelheid vleesch welke men nu minder krijgt toch kan zij ROÏttedienslon bewijzen Het is daarenboven gezonder wanneer de maaltijd niet slechts peulvrucKfen maar ook aardappelen en i roenten bevat Deze vullen il l die voedingggloffen aan welke in de peulvruchten ontbreken Een maaltijd van ppulvrürhten met aardappelen en ttroonten kan men zeker volwaardig noemen De verteerbaarheid van de peulvruchten wordt sterk beïnvloed door Ie bereiding Hoe zarhter zij zijn hoe beter verteerbaar Men profileert dan ook het meest van de peulvruchten nis men ze als soep of pnrc e toebereidt Ken langdurige wesklijd voor iverjarige boonen mag men wel 2 X 24 uur rekenen oet de pculvrufhlpn opzwellen en bevordert evenoens de verleerbaarheid Bovendien wordt de kooktijd er aanmerkelijk Innr verkort Ten onrechte voegt men wel dubbel kQol iire sodrt öt ammonia aan de lioonen of erwten toe De kooktijd verdort men ïoodoende wel maar er worinn voedingsstoffen vernietigd Heler kan men brnnlftof sparen 4por de hooiki t fe gebruiken Peulvruchten djn juist de eenige groenten welke ronder dat zij daarvan schade ondervinden in de hooikist of kranten gaar eniaakt kunnen wordend Alieen wan eer men uit ervaring weet dat een lepaald partijtje boonen of erwten inJanks lang weekes én koken niel acht wordt kan men tusschen twee kwaden kiezende totiiet toevoegen van een lepel ammonia o een mespuntje lubbeirure soda per titer weekwaler lesJuiten omdat men de peulvruchten laarmee in een goed eetbaren toe taond brenpt al boeten zij daardoor wat nnn hun viraminegehalte in Peulvrurhten knokt men in het water waarin zij geweekt zijn Dit water mag niel weggegooit worden ver xrhillende voedinpiwtoffen zijn hierin opgegaan hetgeen men uit het bezinksel dat men in dit kooknat ziel wel kan opmaken In snepen sausen stamppotten en sla s is het kooknat te i e ruiken dat zal men in de recepten wel zieiL Niet alleen erwtensoep met kluir n bruineboooen met spek xtoV andere smiakelijke gererhten kan men van de peulvruchten bereiden In de komende berichlen zal men talrijke andere bereidingswtjzeo leefen kennen LAf D EN TUINBOUW ZDLVBBKN JUWsBlTM VAN HET CENTKAAL BtREAU VAN DE TIJINBOUW VBIUNGEN IN NKDEKLAND Op 11 Januaiv 1917 midden in het runu cr van den wereldoorlog werd het Centraal Bureau van de tuintoouwveilingeii In Nederland geboren De toenmaals heerschende b zundere omstandigheden noopten het vellen yerpliclit te stellen Deze verplichtstelhng met de daarop volgende opnchtiiig van genoemd bureau beteekenden een m lpaal in de geschiedenis van onren ttimbouw De werkzaamheden van het bureau zijn voor den tuinbouw een zegea gebleken en d hoop voor de toekx mst is pr op gevestigd ThfUis weder middm In een wereldoorlog herdenkt het bureau zijn 2S Jar g besttaan en daarmede viert de voorzitter de heer F V Valstar zijn zilveren jubileum als zoodanig Het voltallige bestuur heeft gisteravond in Pulf iri Studio te s Gravenhage gerecipieerd Het waren de heeren F V Valstar uit Naaldwyic J Barendse uit Poeldijk mr Niemoeller uit Den Haag H Renune uit DeWt J Nijssc uit Santpoort en A Booy uit Ochten die de gelukwenschen van honderden In den lande in ontvangst hadden te nemen VrUwel alle vetlingorganisatles in het land waren vertegenwoordigd en hadden bloemstukken gezonden uodat alle zalen van Puctirl Studio noodlg waren om dit groote gezels ap voor eentge oogenblikken te huisvesten RECEPTEN VOOB 1 AlqnnMaa ngalM vaar hal kokm ▼ panlvrBclilaii Z iO gr peulvruchten liter waler i theelepels zout De peulvruchten uitzoeken wasschen en 12 24 uur heel oude 2 x 2i uur in het water weeken De boonen met het weekwater opzetten en achtjes gaar koken met het deksel op de pan Het laatste half uur het zout bijvoegen Kooktijd Nieuwe boonen en erwten 1 uur Oudere boonen en erwten IH uur Overjarige boonen en erwten 2 uur Grauwe erwten en capucijnera 2Vi uur PaahmiAtni la da haoi kW kMtan De geweekte peulvruchten Ml uur koken in een vrijwel geheel gevulde pan De pan daarna snei van het vuur in de hooikist of kranten plaatsen en daarin 6 uur laten ataan of na 3 uur CoanUtt tut tMtmtêomk Mtea aM t ml Idee ik g Aardapp Aardappelen Aardappelen t Januari t m 14 Januari H l 195 Algem lM gram Peulvruchten M Deoembar tm 14 Januari 1141 Suiker 1 k f 50 gram iop gram l ranls 250 kram 250linim 250 iram 1 OOI gram lOdgram 184 Algem 1 C of 01 D Reserve Algem 185 tm 188 AlB 2D 03D Res Algem Algem Algem 179 tm 183 Alg 01A t m MA 31 Uter Melk Melk I OIB t m 04B Melk 1 liter Melk I t Januari t m 14 Januari 1 41 IS Petroleum 20 Petroleum K F Brandst 1 05 t m 07 H K Brandst H K Brandst 2 013 017 H K Brandst 12 t m 20 CV Brandst 23 t m 28 CV Brandst Ie t m 4e per Brandst 5e t m 6 per Brandst 7e t m 8e Per Brandst 194 Algemeen F Zeep F Toiletzeep L Textiel mannen nog 1 kwarU r koken en opnieuw in de hooikist of kranten overbrengen Peulvruchten met een kooktijd langer dan t A uur in ieder geval na 3 uur opkoken en BOgmaals 3 uur laten aiaani Erwltnsaep 2 M1 gr groene erwten 500 gr aardappelen 1 bos selderij 1 bos peterselie een aelderijknol prei en ui 2 liter water of IHi liter water en litei taptemelk De e Ylen waschen weeken en gaar kaken zie algemcene regelen De erwten fijn stampen de gehoende en in stukken gesneden aardappelen de geschilde en in blokjes gesneden selderijknol an de gewaschen en fijn gesnipperde prei ui en bladselderij en een deel van het water toevoegen De 30ep nog uur laten koken opnieuw glad roeren en vermengen mjet de rest van het water Op het laatste de taptemelk meekoken en vlak voor he opdienen de fijngehake peterselie erdoor roereif Deze soep is eeji waardevol voorgerecht op vleesehlooze dagen BnÜB baonaa mat aad vie 150 gr bruine boonen 500 gr andijvie wat boter of vet wat zout azijn De boonen waiftchon weeken en gaar koken zie algemcene regelen De andijvie wasschen en zeer fijn snijden De boohen laten uitlekken het water Voor de soep gebruiken met de rauwe andijvie vermengen en met wal boter even door enI door warm doch de andijvie niet gaar laten worden Naar smaak wat azijn desnoods wat aroma toevoegen Dit gerecht mei aardappelen en booncnsaus op Vleesehlooze dagen geven Voor de saus het booncnnat binden op smaak afmaken met wat zout desgewcnscht wat azijn of gebakken uien MARKTBERICHTEN TSBMA T BOXTBRDAM S3 Jan Heden werden ter veemarKt aan Svoerd X3B1 dieren Waaronder 10 paarden veulens 17 schapen michtcrekalvweo 141 761 runderen 227 grasfcalyeren en 1 13 Usen per stuk melkkoeien 630 400 kalflmeier 615 400 varekoelen M3ft 275 vtfarsan f 3 3M pinken 3Q0 186 ffraskalveren lOO 70 De aanvoer viax graskalveren wai Iets grooter met stroeven handel en Iets lagere prtfzen Melken kalfkofien aanvoer als vorige week met slillen handel en gedrukte prtjzen Varekoelen aanvoer Iets kleiner met luien handel en onveranderd in prijs VaarKen en pinken aanvoer iets korter met tXA ren handel en de prtJzen als vorige week Met Duitschland voor een vrg Nederland RADIONIEUWS DandeMag IS Janwri HILVEKgUM L 415 5 M 7 15 Gramofoonmu 7 45 OchtendfymnastlM 7 56 Gramofo unua 6 20 Ochtendpymnastjek 6 30 BNO Nieuwsberichten 8 46 Gratnoii nmuziek 9 15 Voor de huisvrouw 9 25 Gramofponmuziek 11 00 Voor de kleuters UM Z ng me pianobegeleiding en gramofoonmuzlek 12 00 Klaas van Bceok en zijn orkest en soliste 12 40 Almanak 12 45 BNO Njleuws en economische berichten 13 00 Alles groeit maar hoe groeit het zooa s wü hèt willen 13 IS Amusementsorkest 14 00 Kamerorkest Ars Nova et Antlqua opn 15 00 Zang met pianoi egeleiding 15 30 Voor de rieken 16 00 Cyclus Godsopenbaring 16 20Gramofoonmuziek 16 30 Revlda sextett 17 19 BNO Nieuws economische en HTLVKRSUII n MM M 7 15 8 45 Zie Hilversum I tM GramofooBmuzlek 10 00 Morgen wijding M 13 Plawhvoor dracht 10 40 Voor de vrouw 11 00 Cmmofoonmuzlek 11 30 Ensemble Rentmtester 12 00 Otto Hendriks en zijn orkest 12 49 BNO Nieuws en economische berichten 13 16 Frans Wouters en zijn orkest 13 45 Voordracht 14 00 De Romancers en zang anti pianobegeleiding 15 00 Voor de vrouw 19JI Viool met pianobegeleiding 16 00 Graraofoonmuzlric 16 15 De Ramblers 16 45 Vö r d Jeugd 17 15 BNO Nieuws economlschaen beursberichten 17 30 Klarinet plano an gramofoonmuïlek 18 15 Sport en licharrtellJlHI opvoeding 18 30 Cello met planobegeleldlllC 19 00 BNO Wat Nederland schrijft 19J § BNO Nieuwsberichten 19 20 Nieuwe van 4a platenmarkt 19 30 Gramofoomnuziek 19M Causerie Brandende kwesties 20 00 Orm mnroonmuziek 20 15 Concert voor de Dn rwhe Weermacht 20 40 Radlotooneel 21 01 Vervolg van 2015 2145 BNO Nieuwsberichten as OO BNO Toelfchtlne op het machtsbericbt Hoofdredactmif J O Weystara Rttttertoj Chef rtdacteur voor Gouda au P Tletcr Cknida