Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1942

WOENSDAG 14 JANUARI 1 Ailvertentiën TE KOOP TALtM SOHM SIM met hoge cbMoen Ofote nUal A4 ef Voritmanatnat 23 0 316 PIAHO GEVRAAGD of klein Vleug Bdt U even 48108 of een kuu4 e aan T Stwm van Weelitraat 48 Rotterdam Q 202 10 Abonnementsprüt In Gouda per kwartaal 2 3 per maand 0 78 per week 18 et buiten Gouda 19 et per week per post per kwamal ƒ 3 J1 Advertentietarief 1 5 regela ƒ 1 10 elke regel meer 0 ai Ingeoonden Hededeelingen 1 3 regA ƒ 1 31 eUce regel meer 0 42 PU overeeenkomat ereduceerde pitizen Zaterdags kleine adnrertentiin In d kwartjeenibriek 1 3 regeU ƒ 0 3t elk regel meer 0 10 If asimum grootte 6 regela KAAIüarnKT WOIBOBN Aanvoer 1 alapat rina Men aoort f jw andal vlu bSSUUWlMMfla taodat Uw U imIIiVi IJIIIDIMIMUHINE Ier overname a v Moet In prima ttaat i n Br no O 310 bur v d blad Wênên Mm m M iliilij pan guomfliald li Ook m tafIwMili daardoor aia Hafiunars Postzegels Ie koop gevraagd Venameling of lotM zegela Aanbied vermelden overdag ol tavondi te bezichtigen Baenelman Wetteindelt Voorburg O 312 6 Idierteert m dit blad yn olliofnao waard oaWovan i§SDi o 309 42 OrnCIECLB PVBUCATII VAN DEN GEVOLHACBTIOOB TOOR DC BKOBGANISAiIe VA DB NKDEBLANOSCHE POLITIB Aanitainnc bl da NaderUnduhe poUtla De gevotmaeimcde voor de raorfanlaaUe van de NedarlandfChe pol tleBlaakt het volgei e bekend A Er beataat gelagenheid tot aanitelllng bl de NaderUndache politie van por ao nan die aan da hlama vermalde elachen voldoen NB da aanneming van gegadigden ontvangen iQ hun eenta opleiding In ean poUtlaoplaldlngabataUon om daarna btl een der Nederlandach poUttecorpaen te worden te werk geiteld r in dm voeding de kleeding de hulaveattng en de geneeikundige veraordiif van de leerUhgen van hat palltleapletdlng f ataUon Wordt van rUkawata voorzien EÜ ontvanam bovendtan een lakgeld van drie ilden per week j aanatelUng tol adaplrant polHIeambtaniiar geachledt voor een proeft d van een Jaar De proartMd vangt aan op dan dag van Indlenittredlng I bat poUtleopleldIngibataUon BV gebleken ongei lktheld btl anutlge vergrijpen tegen de dtacIpUne en Indien valsche mededeellngen omtrent den eigen penoon waren varatrakt kan ta allen tUde op ataanden voet onHIag wt rden verleend Da aaagattaldan Billas itcb vepr aan mlutene vDOarlge dIenattDd Ml Vda NWarlandaehe poUlia moeten varpUohtan olHeltantan moatea vtiUlpen aan da volganda alaehen i L AaapIrantoHldaraa a het be lt van de NMariandactia natlonaUtalt paraonaa van Jootl 1 adien bloede iHn ultgealotan Da afatammlna ook van de echtgeI BoobL moet tot en met de grootoudaia aangetoond woolen door Invuubig van een daartoe baatamd afatammlngaformuUer b onbeampkeo Ipvenigedrag s Uehaninika geaehlkthakL an Ueliaamalancte van mlnatcna l n m blootavoate gameten Btl leer bUaandere gewblkllield kan een lengte van 1 W m worden toefelatan Peraonen dia een bril dragen kunnen toageUten vnr hidiaif de gezlehtaatarkta van bet acne mlnatena V van het andera minatena Vio bedraagt dl laamid laar bat baUt van bat OymtOalum dlpk ma aindenmen RBJSi S larlga euraoa ot Bat baUt van aen diploma vpor bupecteur van poUtla ttrakt tot aanbeveling KemHa van de DUItache taal la gewenacht O volkomen bereidheid tot medewerking aan den opbouw van den Naderlandactian Staat ook onder da hutdM omaUndIghadm avenala een loyale houding tegenover da betanende maeht g Oehuwden kunneit onder bepaalde omatandlgheden warden toegelaten h zQ die un dlenattUd bU den Nede landachen Arbeldadienat hebben volbracht genieten voorkeur n Mamchappen 2le ondrr 1 a tie onder d b o lie onder 1 c d xie onder i d voldoende schoolkennli In het bQionder van de Nederlandiche taal loowel In woord a1 In geachrirt Zee klassen lager onderwijs moeten met vrucht ziin gevolgd Het bezit van aen poUllediplotna strekt tot aanbeveling sie onder 1 f zie onder 1 g h zie onder 1 h I De sollicitatie mort geschieden door het Indienen van een eigenhandig schrilven Bl dit chrllven moet worden overgelegd W oen alicenhandig geschreven levensloop Fn afschrift van het Inspecteurs of pollttediploma aoo men dit lezlt alsmede puntenlljst n Ingevuld formulier betreffende de afstamming en Inifevulde vragenlijst waaruit verschillende bijzonderheden van en aoUlcitant moeten blijken TJc formullerm bedoeld onder 3 en 4 tjn verkrijgbaar aan hel gem entehul8 In de plaats van Inwoning n Sollleltallehrleven met de bijlagen waa blj een foto ten voeten uit moet worden overgelegd mcMten voor M lannarl e k worden Ingezonden mn het Bureau van den Gcvolmachtljïde voor de reorganisatie van de Nertprlahdsrhp Politie po rtbiii 215 te s Gravenhaiïe Op den sollicitatiebrief moeten bovenaan dyldelUk zijn vermeld naam voorletters woonplaats straat en huisnummer alsmede provincie waarin de woonplaats Is fïeleKen Op de enveloppe moet bovenaan zUn vermeld solllcttatla Ut Alle reeds eerder Ingediende solllcltatleadreaaen komen door het vorenstaande ta vervallen KH die btJ een vorige gelegenheid wagens het niet voldoen aan aender vorengemelde elschen werden afgewezen komen niet in aanmarklnr t i lie Die steeds per Kleintje adverteert Krijgt alles wat zijn iiart begeert f naawa bimobton a ca WnmCE PBEMELEEHINa 1 1 4a lUUnE U UIIT nEKmra van woEnaoAO i4 lAiniiUH iMa ROOGK riEMlBN t M aao 57a t S OaO 87M ISOO tOMl f 1 000 loei loaoa t 400 3007 688 11 44 t soo saao M44 iseae f 100 SM aM e Bi loaea laaes issai ia T4 MoM 10M 1 PAEMIEM VAN 44 44 13 118 lao 17 laa ta mt aa ua 7T 37 431 445 ooe au 768R 7663 7655 77iM 7747 7803 7808 7817 7833 7834 7889 7845 7 M 7912 WU 79 1 7984 8036 8033 8065 8091 8108 8137 8186 8377 8380 8388 8305 8308 8331 8 4 8881 8413 8414 8434 8448 8518 8579 8600 8801 8734 8781 387 8848 8864 8871 8883 6891 8933 RIJM 9000 9060 059 8093 8098 8108 9301 9361 9363 9361 9170 9370 9388 8386 9838 9411 8481 8449 949 860 9816 8648 9584 9701 9708 9135 9763 9885 9863 9941 SSO 17 M7 MO 110 laS 788 Til TBI 780 837 S3 B34 Sti 88 Ons 1007 1018 lOM 1088 1088 1088 1134 1198 1388 1388 1814 1444 1481 1481 1800 1803 1806 1887 1887 1681 1814 1886 1733 1738 1783 1713 1778 17B4 1801 ia88 tVTt 1888 3008 3030 3088 3041 3113 3149 3168 3184 31 8 3384 3348 3384 3166 3307 3881 3386 38 1 ITI 341 3440 3487 3881 3684 3843 3644 3648 36 4 3 01 t707 37 3 3780 377 3706 3807 9888 MT8 387 3801 3848 3868 3 8a 3 84 3083 v30e8 8183 8167 818 81 1 8988 8803 3843 3368 3378 8886 3386 8400 8416 8418 SM 8476 8813 3684 3677 38 6 8603 8818 8884 8881 3i848 3888 383 8833 3M3 3 64 3888 4088 4888 4088 4084 4116 4138 4147 4188 433 4373 4816 4400 4463 4488 4833 4687 4604 4610 4888 4 T1 4678 4713 4768 4780 4838 4817 4861 4880 4803 1010 8034 8073 81S3 6183 8188 6380 8 04 6388 8388 8383 6843 6363 8371 6488 6604 StlS6636 6661 6638 6686 6883 6714 5738 6788 8801 886 8811 6638 8 84 6033 6048 6073 6063 6180 8388 8378 6386 63 8 e3 6 8388 6880 8871 640 8480 6486 848 6630 6878 6088 8863 66TT 8884 6706 6711 8718 6731 6734 6734 67S3 67 8 188 8787 6806 8844 8866 687 6036 8934 8887 8M7 6077 6881 7008 7018 7083 7067 71So 7173 7388 7187 7304 7313 736 7373 7378 7381 7413 7480 7481 7818 T848 7886 7S38 7837 7 41 7883 8188 8334 8388 8409 8887 8710 8883 W19 8187 1M 8818 336 666 9883 U08 1 087 1 078 18178 18340 16343 18370 18313 1 885 18887 mm 1 4 4 18437 18 e 18473 18488 18501 1 634 1 67 1880 1 70 187 1 1 7 0 16BQ1 18838 18834 18938 19008 190 8 1811 leua 18140 1 16 l t83 19188 19193 19308 1833 1 97 1 88 18a f 1 308 19880 18888 10408 1943 18433 1 4 19804 1 14 1 1 19068 1 783 191803 19833 18 63 18866 19 13 19838 38 0188 10168 30168 lOBlO 10806 30838 30846 30883 308 6 3 tl 30418 30448 30469 31 471 30604 30610 3063 30661 30688 30 e 18 M 30718 30788 30t01 30867 30 69 30880 30067 10863 ▼ aitatailnfen 4 Uaaae la Utat Prand n van f H móat B 4384 10996 maat c jn 10950 16801 1788 moet cUn 17M3 18803 moet aljB 189 3 19788 1876 ofioKotaiOEEeo 100O7 10110 1ÖJ13 10347 10367 10339 10S73 10410 10430 10481 10464 10601 10643 10666 106B7 10637 10733 10788 ia7 6 10818 10 83 10863 10874 1067 10883 10893 10S08 10934 10838 10868 1103 11004 11078 11081 11104 11133 11148 11186 11364 11391 11811 11346 11368 11301 11408 11604 M914 11S46 11678 llBe7 1169 11830 1183 11748 11773 11777 11808 11819 11880 11888 11800 11804 11817 11836 11830 11 39 11977 13088 13081 I30B3 11108 13168 13316 13333 12361 13168 13371 13373 13379 Osn 13388 13375 1338 13431 13483 13637 13560 13601 13617 13064 137B6 1370 13733 13788 11868 13860 13888 13901 13988 13968 13871 18003 13038 13041 13064 13063 13077 13183 18180 13107 13387 13a k 13311 13338 13448 11460 I3S01 13808 18813 13614 18808 13817 13664 13815 13689 18716 18788 18749 18808 UUl 18816 13814 138T8 13931 13B64 13976 14063 14076 14138 14149 14161 14338 14638 14339 14331 14367 14376 14383 14401 14404 14636 14698 14750 14754 14766 14869 14903 14936 14938 14838 1487T 14981 16006 16043 16046 15083 16108 15108 16189 18110 16188 15147 15317 15844 15178 15307 18336 15411 16440 W481 15608 15333 16849 15680 1S897 16649 ISMW 15873 15766 ISTP 18880 18881 43988 18 81 16868 18085 15087 1601 16030 18088 16080 16190 18896 16819 18335 16337 16354 16483 18681 18830 188 1 16688 16644 16660 16673 18678 16711 16713 16T18 18T40 187 8 laaoe 18873 16 17 16948 1694 18860 18 88 18 70 188T 170 8 17337 17387 17388 17803 17308 17317 17886 178 8 17881 1T400 17460 17406 17666 17816 17883 17696 17764 17787 1777 177M IT79 17833 17 3 17844 17857 17883 17 07 11884 17 88 OmCIEELB PVBUCATJB VAN BET OEPABfrBMBMT TAN KAMWU NUTBBBEID en 8CBEEPVAABnr Oabralk vaa traasparaBtpapiar De Dlract nr van het BUkabureau voor Papier daartoe dan SeoreU la 4 enaraal va het Dapartament van Hand Sotaaapvaart maakt bekend dat op grond van artikel 9 vaa achUcking 1898 no i ten aanzien van het gebruik van tranaparaal ealloiibana triacal e d het volgende U bepaald Het gebruik van transparantpapier als verpakking met da 1 verpakte artikel een frkaiei aanzien te geven ot a verkoopl het artikel ta varhoogen Is verboden Het gebruik van transparantpapier als eerste ol tweede einde de verpakte artikelen te beschermen tegen de Inwerking van vocht droogte aromaverlles of andere schadelUke Invloeden In wdlla gevallasi de cellulosehydraatfollen vealal worden gebruikt ter vervanging lan mataalverpakklng la toegestaan echter met dien verstande dat nat ilmilk van tranapai antpapler verboden la voor da verpakking van a Chocolade ala tweede trerpakking als calsses en ala InlMVallatla Indoozen T b Sulkerwerk ala tweede verpakking omhulaet van doozen bakken aXLen als Inlegvelletjes c BakkerU produetea als tweede varpakking Indien met noodiakeUlk omhet verpakte versch te houden d Levensmiddelen met uitzondering van visth ala tweede verpak dng Indian niet noodzaHeluk om bet verpakte verscn te houden en ala li ileavelletlaain verpakkingen e Tabaksproducten tenzij het als eenlga verpakking wordt gebllulkt f Parfumeriën zeep en cosmoliiche artikelen tenzij het wor It gebruiktter vervangm van metaaiverpakking g Rubberartlkelen sponzen kwasten en borstels met uitaoa tering van chirurgische bbberartikelen h Texiielproduéten met uUzonderIng van verbandatotten i Lederwaren i j Metaalwaren k Papierwaren en gratische producten I VlBCh als Inlegvelletjes u Oe Directeur van het Rijksbureau voor paplar kan bH tut Maring blspeciale gevallen op a n daartoe sehriftellik fadaan verioak Ispenaatlaverleenen van da Jwvengenoemde voorschriften m 84 TERSTOND GEVRAAGD C TERLOUW t Garagebednijf tBtGAMBACHT Tal 331 O Halfwas Monfleur 308 D Pannekoeken flensjes en cake met een fijnen botersmacdc I SSN iXTRA TIP VOOR OE HUISVROUWI Ua éém Voea botar aremataUal op In V4 iHar watar toavoa g a ah blndmlddal éém lana au aan waMgla aouL U dabt dan aaa gala aam dia nM ta endara ohaldaa h vaa LEVENSMIODCLENFABRIEKEN aiST O 314 210 Dank zif Voca boter aroma kz en de pannekoeken flensjes en cakes een hoogf nen boteismaak en boteikleur Voca boteraroma ti succes voor ét huisvronwl Uw winkelier kan U Voca boteraroma tabletten leveren ft 10 cent per pakje 4 stuks met gebruiksaanwijzing orricmu pubucatie man net depabikment van landbouw BN VISS GRIJ w NIaawa konitmestbennen aanceweteii Het R V O Kunetmeat Distributie Burenu maakt bekend dat met Ingani vuU Januari t 42 worden selaiK verklaard ia stikstof bonnenberrie vuor ien van opdruk No 4 loafonuur o 4 en No 8 B T Btliondere toewUUnO De stikstofbonnen No 4 behouden hun geldigheid tot II rebraarl 1842 De o ornnirbonnen No a 4 en I en de kalibonnen B T biulen gal 19 Apfil IvB faMIt te4 Verbnilkan sullen ar jakening mede moeten houden dat de kallbonnen voorilen van opdruk Na S niet zeldlg verklaard zullen kunnen worden De verbrulkara dienen hun kunatmestzeBfls ulterldk eenige dagen v66r da vaitgeatekla VCTveldaU bU hun leveranciers In te leveren ondaraaie voor UJdIge tnaaadlng aan het ItVO Kunstmest Olatrlbuue Bureau kiuinen lorg dragen De fcunstmaaOionnen walke aa de vervaldaU binnenkomen kunnen door het RV O Kunatmeat OlatrlbuUa Buraau mmén i ém voorwaarde maar ward gaaceeptaaiC jga 18 Kleermakers Naaimachine of industrie naaimachine TE KOOP QEVRAAOD Brieven met opgave van merk en prijs aan de N V Corset Centrale Burg Meineszlaan 20 b Rotterdam Tel 33323 tusschwi 9 12 en i 5 uur O 318 14 UIT DE PERS Het Amerilumnaehe wompeninga frogfamma Da ToeBtaii t Biilu üv8r van de M R C merkt over het door Rooaevelt taUiBceorda wapenlngs programnui OJML op Een gebied van oorlogsproduetie waarop het proKramma van Rooaaveri tiaacmen nog het minat verraasiaf en daarmee scepst bij den tegenstander heeft gewekt kan dat van de vlie ftuigfabricage zijn Amerika was het eerste land dat een moaxa industrie van vliegtuigen organiseerde en daar op kon natuurlijk worden voortgebouwd Wanneer men aanneemt dat ta het afgeloopen jaar ISOOO vliegtuigen itjn aangemaakt dan beteekent Rooaevelt s cijfer van SOOOp over 19 2 ean verviervoudiging rfn r neemt men In aanmerking dat rie aanmaak aan het eind vR n 194t oftgeveer het dubbele bedroeg van die in de eerste maanden vandat Jaar j1an is de toeneming van de produrtlecnpaciteit Rdnder groot dan men op grond van een vergellfking dér Jaarcijfer ïóu moeten aannemen Niettemin wijst man van Duitsche tijde op de bott leuerks die nok dan nog aan de ver wewnlijking van het programma in dan weg kunnen staan r noal daar gijn het aanlal beschikbare fabrieken ge Bckoolde werkkrachten en de grondatoffxn Een nndanka deïe moellljkhedpn verwezenlijkt programma ïoii dan nog slaan voor de oplossing van hei vrBng rtiik van grnndorganlsatle ▼ lleftulglood m n de opleiding vÜi 1 Bot personeel dat al desa vliegtuig lou moeten bemannen Alleen ten analen van datgene wat aan de bondgenooten zou wohlen geleverd doen deee laatste problemen sich niet voor Het is niet bekend welk deel van het Amerlkaansche wapenlngs programma voor de leverantiea aan het buitenland ia bestemd Terwijl opmerkeltjkerwijse het programma wat betreft de te vervaardigen tanks en stukken geschut numeriek beneden dat der vliegtuigen ligt verdienen ook de cijfers aangaande de te bouwen soheepsruimte de aandacht Wanneer het getal van 1 millioen ton over 1941 vergeleken wordt mei dat van 8 millioen hetwelk voor 194 in het vooruitzicht is gestald dan zou men ook op dit terrein tot een groote toeneming moeten komen niet alleen uerekcnd naar de jaarrljfers maar ook nanr de prodUcl capaclteit In de Marine Riindsch u een uitgave van het opperbevel van de Dultsrhe oorlOKsmarine worden aan dit onderwerp fleikundige be irhouwingen gewijd die iuist omdat zij uit een criti he per vloeien voor een objectief oordeel van belang zijn De schrijver gep vice ad miraal Batsph Behandelt uitvoerig de Vmerikaansche scheepsbouwindustrir in de jaren I9U 18 die in het einde van den oorlog tot het zesvoudige wa i gestegen van de raparlteit bIJ het be gin van den oorlog n l van 61 werven met 21 i hellingen tot 341 werven met 1284 hellingen Terwijl oorspronkelijk holiwtijden van r l2 maanden inihet voornemen laaren maakte de tonnagenood van de Entente het noodig door hel organi ieeren van een soort con ectieindtietrii de Invoering van een automatisohe kllnkmethode en niet In de laalsis plaats door een krachige nropaganda die een rivalltait tumohen ds veiw hinen4e scheepsbouwcentra la het leven riep den bouwtijd te versnellen Ben record werd bereikt met het 3 500 ton metende vrachtschip dat In den zomer van 1917 In twee weken van atapel kon loopen en nog twee weken later zijn eerste rei kon ondernemen Vergeleken met dergelijke voorbeelden ziet de schrtjirar In den tegenwoordlgen toestand van het Amerlkaansche scheepsbouwbedrijf voordeelen en nadeelen Ren voordeel acht hij hijv dat dit bedrijf niet meer ooals in den eersten wereldoorlog van den grond af naar Enxelsche voorbeelden behoeft te worden georganiseerd masr op het bestaande kan voortbouwen jil heeft dit door den stilstand tot lilSi geleden niet in het minst op het ge bled van de geschoolde werkkraohten Snellere arbeldsmethoden zooaUl het lasachen dat het tijdroovende klinken heeft vervangen worden als verdere voordeelen genoemd alsook fle moge lijkheden van seriebouw gelijk UlBna Voor de kleine schepen met tnotorfiandrijving wordt toegepast Al nadeel beschouwrde schrijver vooral de arbeidsconflicten die in den vor gen oorlog nimmer zulk een omVan hebben aangenomen Opgemerkt moet worden dat het artikel dateert van Voor hef conflict ih den Pacific waardoor In Jle plaats van deze sociale TOieiiakheden bezwaren met de gronditofvoorzienlng zijn getreden tengevolge van den strijd in d centra van rubberen tinwinning De Joekomêt ifah Nedmrland Aan de hand van eenige artikelen van dr i H Carp in het Nat Dagblad b andelt Het VaderlaDd het probleem van NederUnde toekomst fooala het door den Führer word gesien Dr Carp behandelt eerst ds taivoaclof v n vroeger tot het Dultajehe Rijk behoord hebbende ge bledalleelsn Saorgebied OoatenrQk Eadel inland Memalland Dantilg Pool scha Corridor Oost Silezli Bupen Mal médy en Morecnel Het protectoraat Boheinea en Moravl heeft binnen hel Dultaehe ItUk geen eigen volkenrechtelijk aanapraken maar wel een zekeM mate van zelfbaatuur dat echter moet worden uitgeoefend In overeenstemming met de belangen van het ttljk Geheel anders is ds staatsrechtelijke toestand van het uit een deekvan het oude Poolsche gebied gevormde generaal gouvernement De protectoraatvorm wordt alteen bruikbaar geacht voor die gebieden welker bevolking hoeWel niet met natuurlijke banden aan het Dulfache volk verbonden toch niet ivljandel jk daar tegenover staat Bij de Polen werd dit niet het geval geacht en daarom worden hun de mogflijkbedeiii van eigen bestuur en ontvVikkellos die het protectoraat biedt niet gelaten Het Generalgouvemement Ingesteld bij biBSluit van den Führer van 12 Oc tobef 1936 bateekent de volledige onderwerping van het betrokken voor matige Poolsohe gebied aan het Duit scbe bestuur met nitslulllng van eigen rech n Het kent slechts Duitsche overheid en bestuursorganen onder den General goavemeur en wor4t als een bijzondere staatarerhtelljke een heid door het Duitsche nijk bestuurd Tenslotte is r als verhoudingsvorm tot bet Daiitache RiJk nog de regeling met betrekkinf tot Slowakil Met dit land is op ZS Maart 1936 een verdrag gesleten kracht ns hetwelk het Duit sche Rijk de baacherming van de politieke onafbankallJUieid van den Slowaakachen attwt en de onschendbaarheid van zijn gebied op zicii neemt Met het oog daarop ia bepaald dat de Duitsche weermacht het recht heeft op Slowaakach gebied militaire posities in te richten en te beiettan terwijl de Slowaaksche regeering haar eigen militaire krachten in nauw overleg met de Duitsche weermacbt zal organiseeren Ook zal de Slowaakscha regeering haar buitenlandsche politiek in overeenstemming met de Duitsche regeering voeren tarwljl Slowakije overigena zUn eigen volkenrechtelijke plaata behoudt Zullen wij nu in de toekomst uit deze drie mogelijkheden hebben te kiezen on blijkt uit Musaerts woorden wellicht niets anders dan dat mits wij van goeden wil sijn de derde mogelijkheid die van een beschermingsverdrag In den zelfden geest als dat met Slowakije gesloten Ts voor ons open staat Wie dit zou meenen blijkt niet alleen een doof oor te hebben gehad voor zoo menige offlcieele uitspraak maar beeft blijkbaar ook geen oog voor de achter deze uitspraken liggende causaliteit da groote waarde die door de DuitadM eid ng aan de Duitschland Nederland en Scandinavië omvattende Gei aansche rasgemeenschap wordt gehecht Om deze redenen kunnen mits ons volk van goeden wil zU niet alleen de eerste twee mogelUkheden genersalgouver nement of protectoraat worden uitgeschakeld maar zou het bovendien onjiiiHt zijn te meenen dat een zuiver iiltwending verdrag met Dultachland znnals dit thans tusschen dit land en Slowakije Is gesloten onze beste loekomstmogelijkheid zou zijn ütexi wat ons in uitlicht ia gesteld ia Iets geheel andera ie FOhrer biedt ons ia en met de ons toegezegde vr heid een nieuwe verbondenheid Mnnea het gemeenebeat van Germaansehe volkeren een verbondenheid met all voordeelen van vriendschap en kameraadschappelijk samengaan WU denken hier Blechta aan de kolonisatie der nieuwe Oostemke gebieden Ons yolk zal straks moeten kiezen of tenminste het zal het mef sichzelf eens moeten worden of het d keuze die reeds door Mussert en de zijnen is gedaan wil bevestigen Dan zal bet echter goed doen zich eerst precies te reallseeren wat hel daarbij winnen of verliezen kan Tot verheldering In dit opzicht moge hetgeen hierboven gezegd Is het zUne bijdragen Doe het nul Wié nog s abonn oü Goudsche Couront m ochl zlln die qeve zien nog lt den op oon h t Buraaui MWT 31 OOUOA TIUF 37t9 ol N de ogenlan al aen Ieder ille op de hoogte wUbl vea eest de Gondeebe Conrant