Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1942

30UDSCHE Donderdag t5 Januari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ü ir Zf Ik JorfVI NO ajjm Chefredacteur r nKTBR Gouda Onweerstaanbare opmarsch op Malakka Engelschen kunnen zich nief van den vijand losmaken ALS G J Of STRAAT Dit TEïKtN 2IFT Pftsimistisch oordeel over I j toestand op Celebes en Borneo JAPANSCHE LUCHTAANVAL OP BAUK PAPAN VERGIET UW ÏERePuCKT DAN NifT WINTtRHULf COUfCTE 23eN24MHUARl De Centrale Crisis Controledienst Wat hij beoogt en hoe hij werkt Hot pesBoaort vaa een vaa t groeto flrma s te Aaisterdam heeift het lofwaardige initiatief genomen tot het breien van woUen goederen voor de soUataa aan het Oostfront Veie hand maken Udit en veel werk Pax HoIhmd dc BaAn ht de vorsch govallen sneeuw komen do vraebtaoto s slochts langzaam vooruit De mannen van de berichteotroepcn laden daarom hun rollen kabel op een slede om zoodoende de auto lichter te maken WeKb d Poly90on P K Poul U ln dit tot n imn n Mr de ord 133323 1318 14 lil iete Ion ia Ud aan n het i volli voorkeraad keraadHankan de dar Ikieien Vrhzelr keuze tIJnon Izal het Ipreciea vinnen jririf in Irbovcn ém It Volgen h M i vaa Blalakka rehiMi da fapaaielie opiaataeli Btar BiBcaptin onweentaanbaar eUt liet D JliB De Japanaehe troepen rokken fai twëa kokmnea op Ma aan da IjTattkoit ta door de Tiakte Taa Selaaf or getrokken en keeft iknpla beiet Tagtagtm Mr Britten om een ieaw raat te vannen riln tot duavar mlalakt dow de wellieid der lapaaaoha troepen Do Britten hebkra geen kant goden lieh van den vHand loa ta awken De praataOa dor lapanners UUkt it bat oit dat na do val van Kwaia Loompoor dagmaraeken van N K M la éoortneo liJn genuudit Ben doet dtr Britacka troepen vlaAt la Zaldeltlke riebting ter wUI andere afgeaaeden en oniain Md Qn Oa ataten Malakka en iobore Un beavfUking vaü a taalata Britadha atenlagen open vaarden lapaaehoi iivraL Dl Japanaehe tcijdkrachten hebben riilannitUai raada de grena van den Utat Malakka ovenchreden De ataat Xigri Sembilan la door do Japannen baaet De ataat Pahang ia geheel in JaponKha anden Reuter meldt et eenige l ericht 4at in Londen Woerodag over het V r Ooeten te verkrijgen waa deelt aiede dat do Britsphe terugtocht op Ka akka voortgaat De resten van e Brltacbe rwgende dviïie zetten hia vlucht in het bergland van Pahang voort ïoo wordt widegedoeld in firontbericbten van Malakka De BritteQ worden door de Jipansche troepen öjltervolgd welke l iBgi den Noordelijken oever van de rivier Pahang in Weste ijke richting opruklter De Japanners hebl en een luigryke strategische plaats bereikt MO den Oostelijken voet van een berg keten die door midden Ma akka trekt I n tweede formatie öie langs de Oostkust oprukt heeft een andere be lanjTijke stellmr bereikt in tie nabijheid van de rivier Pahang waar detegenstander volkomen in ontbinding iK ert De Londensche correspondent van NyaDagligt Allehanda geeft Engelache persatemmen weer we ke d wanhoop in Londen over den toertyd op Malakka weerspiegelep Ward Pnoe de politieke medewerker van d D a i 1 y M a i 1 aldu de correspondent neemt geen blad voor d n laond Price zegt dat Japan al den tijd 1 tegenstander van Groot Brittannië i onderschat Price keert zich tegen B reeks frases over Japan zooals de Japanners lijn handig in de utatie maar kunnen niet improvaeeren de Japanners hebben hunJJ aote schepen nooit goreod voor den ntüi de Japanaehe vliegers worden duitelig want iQ leven van rijst enz u Hot Is heolemaal niet zoo prettig Miwa aaiia i iii i ai hm Dt democtatic beeft algedaan I De toekomst is in het nationaal6 fwaltoma G n tooordon maar 9 daden Meldt dus aan bö het j Vr jwaH eTsleBioen Nederlond S Koninjinnesracht 22 te s Gfrat vtiüHwe i muWmwMii anLÉiMwaBl fe f if sa i ï S fc ddnïl 0 k ïne De bnwSSlï een hemd B f öe l Het is geKÏÏ d Diïtsdie iSl f weet ph ondw aU omoUndifheden te bdbeipen H ffmann PiC Schmidt te moeten zeggen dat de Japanners meer vfn de tmsschen op Malakka en de muskieten weten dan de Britten die daar hun iieele leven hebt en doorgebracht zoo vervolgt Price in den avond van den 14ea laauari t n de Japanaehe faoepen naar Domei van het front op Malkka mtldt van het Oosten en vaq het Woaten nlt de provlneie Johore bianeagerakt waar z j bon bUksenisnellea opmaracb voortietten Ongeveer 30 000 Brltacbe soldaten vin het vordedlgingsfnat van Singapore lijn volkomen ingealotea DE JAPANSCHE ACTIE TEGEN NEDEBLAND8CHINDUL De reden voor het optredea van Japan tegen Nederiandsch Indië noemde de woordvoerder Aa Japanaehe regeering de vüandeli ke gezindheid derNeder andache regeering die tich al werktuig van Engeland en America laat mi niiken De militaire maatregelen van Japan zoo verklaarde de woordvoerder riditen zich echter geenszins tegen do inlx orlin en d betrokken gebieden noch tegen die landen welke onder dwang vijandelijke handelingen te en Japan plegen De Deutsche Zeitung in den Niederlanden t evat via Sjanghai enkele berichten uit Batavia waaruit blQkt dat de Neder andach Indisehe regeenng officieel heeft toegegeven d t het eiland Tarakan door de Japanners is bezet Daar Japansche parachutisten vrU spoedig het zendstaition in handen hadden gekregen had Bata via geruunen tyd geen berichten ORtvangéh ver den toestand op Tarakan Het garnizoen dat naar verhouding vrü sterk moet zijn geweest heeft den w rstand slechts 36 uur kunnen vothouden ten gevolge van de grtjote overmacht van de aanvalicrde Jai nners Slechts een klein dee van he garnizoen zou er in zijn geslaagd he t vasteland van Nederlandsch Borneo te bereiken De Britsche berichtendienst heeft wederem volgens de Deutsche Zeitung uit officieele bron te Batavia vernomen dat de Jappaqners er ook in geslaagd zijn vasten voNci op bet vasteland van Borneo te krijgen Naar United Press uit Londen meldt beoordeelt men in Nederlandsche emigrantenkringen aldaar den toestand op Celebes en Borneo pessimistisch Wanner deze beide eilanden niet behonden kunnen worden zon naar de meening van deze kringen geheel NederlandschIndie onhoudbaar zijn De in Meaadó gelande speciale Japansche formaties hebbtn naar volyens een bericht uit Tokio verluidt tot gisteren alle militaire steunpnnten en de Inehthavens op den N O pant van CUebes liezet In een later berioht meldt het keiaarlijke hoofdkwartier dat oaa speciale afdeeUng Japanaehe mariaaao datea d van Menado Celebea nit qwreocflen op 14 Januari de beaeÜing van alte viiaadeliJke vHegveidr van do Minahassa In het Noordelijk deel van Celebes voltooid heeft Ia het Mnmnni né wordt voorts medecedoeld dat do lapaaaoha striJdkAuMen ia het verloop der opondiea é a groot aantal viJandeUJko paataenragaiia vddkanonnen maehinegewertn ontiMofbara atottoa asaaitio ea aadar oeiogamatoriaal hebben bnitgeaaaakt De Britsche nioawsdienat meldt dat nabij Soerabaja aa le Nbordkost van Java een nlonwa IKotbaals is cevoe ttgd Het Japaasdia hoofdkwarttor m ldt dat Japansche dnikbootea die in do NederlaadaehIndisehe wateren toa reeroa op U Janaari vier schciea met acn gosamonlijkea inliond na 37 000 ton tot rinkon hebiien gebnudit In deieifdo watatpn hebben Japansche oorlogsschepen drie vijandeli e koopvaardiJachepea met een geaamenUJken inhoud van 4000 ton opgebracht Velgons te Sjanghai ontvangen lierichten worden do gevechten in Ne derlaadschIndlë gekenmerkt door et levendige bedrijvigheid in de lucht aan weerskanten De Japansche luchtmacht heeft de haven van Balik Papan en den bQ Singapore llggenden RiouwArehipel aangevallen VERZET VAN CHINA Volgens een United Pressbericht uit Tsjoengking hebben zich zoowel de Chmeesch per als de woordvoerder van de phineesche regeering te Tsjoengking eensgezind gekeerd tegen het plan van de geallieerden om het Europeeache oorlogstooneel op de eerste plaats te brengen Van Chineesche zyde verklaart men op scherpe wijze dat het beginsel van Europe eerst en dan de Stille Oceaan een verkeetdc beoordeeling beteekent van den toestand De geallieerden moeten tot het offensiaef overgaan wanneer men Nederlandech Indië wil redden VAN het bestaan van d C C C D Dienst heeft wellkdit ieder wel dèn Centcalen Crisis Controle eens gehoord al is het percentage dergenen die met dezen dienst te makaa heblwn gehad oindat zij m overtreding wanen vry klem Dorfi al weet men dat de C C CJ bestaat dan wil dat nog niet zeggen dat men van ziin taak en werkwijze voldoende op de hoogte is De ambtO naren van dezen dienet werken in stilte maar zü hebben niettemm een drukke taak en zü verrichten nuttigen arbeid voor de gemeenschap zoodat er alleszins reden is om aan hun weik eens wat meer bekendheid te geven De gelegenheid iiertoe kregen wij dezer dagen in een persconferentie met de leidmg van dezen dienst Uit hetgeen wy daar vernamen mag worden geconcludeerd dat de C C C D een groot en goed uitgerust controle apparaat is dat onvermoeid werkt ten dienite van onze voedselvoorziening De C C C D omvat Chans ojn drie Belangrijke afdeelingen d e controle uitoefenen nl Ie alg nieei controle technische controle en spijsvttten en visscherij Aan de afdeeling technische controle is opgedragen het toezioht op de naievmg van de wettelijke bepalingen op de bedrijven en aangezien deze l edryven van zeer verschillenden aard zijn IS het noodig gebleken deze afdeeling in zeven onderafdeelingen te splitsen die elk voor zich een bepaald onderdeel van den landbouw als arbeidsgebied bewerken Tot de onderafdeeling boerderijcontrole behoort ojn de controle op de voorraden landbouwproducten op de inlevering van granen op de naievmg van het slaohtverbod op de boerderij zelf op de varkensteeltregelkig enz Alle controleurs van deze ondorafdeelmg komen vobrt uit het landbouwbedryf Een tweede onderaldeeUnc houdt toezicht op de molenaais en op de bal kers met and e woorden op de graan verwerkende kleine en RÜddenbiBdrUven een ierié onderafdoeling controleert de graanverweikende groottiedrtjven Voorts houden onderafdeelingen contrèle op den im en export do kunstmest de pluHnveehoudery do vleeechverweikende bedrjifven de sier teeltbedrijven de uinbouwbedrijven den tuinbouw en de tijmbouwveiingen en ten slotte op de zuiveüregdlmgen de Iwterproductie en aflevermg de kaaoproductio en aflevering e fatincage en aflevermg van meUii roducten het vetgrtialte en gewidit van meik enz Een lespectaibele lyst van werkzaamheden die practissh de geheele voedselvoorziening omvatten Wanneer mendan nog bedankt dat alle controleurs deskundig zijn op hun gebied eofjtoortkomen uit den tak Vfin bedryf dien zij te controleeren hel t en dan zal men erkennen op welk een uitstekende wyze er op wordt toegezien dat de maatregelen die in het belang van onze voedselvoorziening zyn gesteld door de lietrokken producenten of verwerkers ook worden nagekomen De afdeeling spijs etten en visschery houdt het toezicht op de margannefabrieken enz Zy is belast ipet de controle teneinde zekerheid te verkrygen dat de verschul gde heling van de margarine vetten en olie is voldaan Deze controle geschied ter plaatse zoowel door persoonlijk toezicht als langs administratieven eg en ook door controlecnng van leveringen aan derden Bovendien is de leider van deze afdeeling Ijelast met de controle op de naleving van de voorschriften die op het gebied der visscherij zijn gegeven De afdeeUng algemeene controle houdt toezicht op het vervoer op den weg Bij haar treedt het politioneele element het meest naar voi en en de deskundigheid wat meer op den achtergrond Onder den leider van deze afdeeUng staan de hoofdcontroleurs aan het hoofd van de hun toegewezen ressorts Elk hoofdcontroleursressort is verdeeld in een aantal districten aan het hoofd waarvan een districtsleider staat Binnen het district zyn de controleurs venieeld in groepen die becchiouwd kunnen worden als werkoenhoden en aan het hoofd waarvan groepsleiders staan Een woord van lof T aer het personeel van den C C C D de controleurs is niet misplaatst Met buitengewone plichtsvervuUing üver en energie verrichten zij hun werk terwijl toch hun taak vooral in deiea t d buitengewoon moeilijk is WIJZIGII G AUTEURSWET 1912 Een belangrük iTesluit BESCKEBMINa VAN f EN KVNSTENAAR In liet VtrprdeBingejib ad komt vopr bet besluit van de secr iaris generaal van VolkovoorUchting en Kunsten en van Juetitie lioudende wijziging van de Auteurswet 1912 Van l evoegde zyde wordt ons in verband hiermede het volgende meegedeeld Het besluH no 6 1942 van desecre tarissengeneraa l van de departementen van VoIkavoorUchting en Kunsten en van Justitie waSrbij art 30a van de Auteurswet 1912 wordt gewijzigd iieeft de volgende beteekenis Tot nu toe was ViOor het verleenen van t enuddeling in zake muziekauteufsrechten als bedrijf de toestemming vereischt van bet daparteinent van Justitie De verandering behelst nu dat toestemming niet aUeen vereisdït is in het geval van bemiddeUng in zake muaiekauteursrechten doch ook in het geval vap bemiddeling inzake andere auteursrechten voor zoover het betreffende werk valt binnen het gebied waarvan de zorg is opgedragen aan het departement van VolksvoorUchting en Kunsten Toestemming tot bemiddehng wordt tiians gegeven door den secretaris genVraal van laatstgenoemd departement Het betreft tuer in de eerste plaats de t escherming van den kunstenaar Deze IS immers geen zakenman en is zelf dikwyU niet in taat na te gaan of hei tMireau hetwelk zorg draagt voor de inning en de handhaving van zün auteursrechten dit op de juiste wtjze doet en evenmin of de adininistralaekosten van dit bureau binnen redelijke grenzen wordt gdiouden Aan den anderen kant is er van stasiawege evenzeer controle noodig dat alleen zy die redelykerwys verplicht zijn auteursrechten te betalen deaê betalen en dat de bedragen dezer betalingen redelijk worden gehouden Ter al vooriac van dit soe belangrijke besluit is er een stichting in het leven geroepen genaamd Nederlandsch Aatenïareeliton Bareau Dit bureau neemt alle dvielrechtelijke rechten en verpliehtingen van het thans ontbond bnreaa vaor mnaidt autenrsrecM 3nma te Amsterdam over Het nieuwe bureau staat onder onmiddellyk toezicht van den secretarisgeneraal van het departement van Volkïvoorlichting en Kunsten Het omvat met alleen de bemiiddeUng van muziekauteursrechten maar van alle auteursrechfen op het gebied van het d partejnent vaiï VolksvoorUchting en Kunster Dit nieuwe bureau zal onnuddelly k de j ieele taak van de Buma ten aanzien van muziekauteursrechten overnemen Zy die zich i ezlg hiekien met de bemiddeling van andere auteursrechten dan muziekauteursrechten moeten binnen veertien dagen na afkondiging van h et eerste uitvoeringsbesluit dus voor de 24ste Januari 1942 een verzoek om toeslemming om liet bedrijf voort te zetten indienen bij den secretaris generaal van het departement van VolksvoorUchting en Kunsten Totdat de definitieve beslisMng omtrent dit verzoek is gevallen kunnen zij hun werkzaamheden voortzetten Het ligt echter in de bedoeling op den duur ook de bemiddeling van andere dan muziekauteursrechten te doen geschieden door het Nederlandsche Auteursrechten Bureau Het is bekend dat een van de vele grieven welke bestonden tegen de wericwijae van de Buma deze was dat er eindeloozo zeer kostoare processen werden uitgeitreden waardoar de belangen van de kunstenaars met gediend waren Allerlei moeilykheden kunnen tihans op een veel eenvoudiger wijze geregeld worden In de organisatie der Nederlandacbe Kultuurkamer zijn alle seheppeade en uitvoerenêTe kunstenaars vereenigd benevens alle verspreiden van kunstwerken Binnen het kader van deze organisatie kan m i traditen billijke regeUngen te vinden welke alle belanghebbende par tijen moeten bevredigen Daar xoowal het Nederlandsch Auteursrechten Bih r tu als de Nederlandsche Kultuui turner onder bet toezicht staan van taat departement van Volkavoorkcbting kM hier een overbrugging gemakkelijk worden gevoifden Het departement zal er voor wakoB dat de kosten welke drukken op a bemiddeUng inzake auteursrechton zooveel mteelijk worden beperkt Het moet zoo zijn dat de kunstenaars werkelijk krijgen wat hun toekomt Het meuwe auteursrechtenbureau zal onder directie staan van den beer A D Loman Jr die zijii sporen op het gebied van auteursrechten in Nederland hedt verdiend Bovendien zal een bijzonder gevohjiachtigde van den secretariageneraal zorgen voor het dagelijksche contact tusschen het Nederlandsch AuteursrechteftiBureau en het departement en ook tot de Nederlandsche ultuurkamer en de daartoe behoorendo giWcn en groepen Ook ten aanzien van de inning van auteursrechten kan door een goede samenwerking tusschen het departement auteursrechtenbureau en Kultuurkamer goedkoopere en hetero controle en goedkoopere en snellero inning worden bevorderd Bolsjewistische partisanen schieten uit boerenhuizen op de Duitsche troepen Maar dat bekomt hun slecht Het huis Wordt t eschoten omsingeld en m stormloop genomen fOrbtg Holiand P K Baumann TUCHTREGELINGSBESLUrr VOOR GEKAZERNEERDE GEMEENTEPOLITIE In de Ned Staatscourant van 14 Jan is opgenomer een besiuit van den secretarisgeneraal van Binnenland sche Zaken betreffende de tucht bij de gekazerneerde gemeentepolitie EEN RECHTVAARDIGE VREDE Hedenavond van 19 45 20 uur spreekt Max Blokzy l via den zenderHilversum II in den serie Brandende kwesties over het onderwerp Een rechtvaardige vrede k III M lAya op 9 3 oader 1757 Maan op 55 ooder VISI M a ia verplicht t verdtristcren van tonsondergant tot lODSopkomst l ntaamt van voertuigen nuteteli een half nv aa mm onderifantf ontütohen worden Op fcet dek van den onderseeër stapelen zich de kisten op en men verwondert zich over alles wat de boot in haar rom moet bergen madilnesb bemanning en proviand fWeltbild Polvffoon PJC Tdlle K7U