Goudsche Courant, donderdag 15 januari 1942

DONDERDAG 15 J V V J 1C42 Begi rt van riep Sanafiir n Q GkQ houdt mmn dreigend btgin tegen Mudeiighdsch Buisjt tOet t i s Ingei Med O X22 6 juiia Jaagd UMidenwfedatetia bokaen in den Dierentuin in Den Haagtuaschren Nederland en buitschland De ploegen worden voorgesteld aan de autoriteiten Op den voorfrond de Puitache jeugdploeg Polinoon Meyer iiede ann d bolgjewisten wil opdra jen dit kao niemand onverschillig aten lu Niet alleen het fWond verstand van ieder die bol iMn8ti scbe opbouw methoden op Juillll waarde weet te chatteh komt daartegen In opi fand ilet is beschamend voor de Wesierscne beschaving als geheel dat men te onden geen beteren uitweg uit den eigen noodtOMtand heeft w vindeft MSJ jjBUïN OT n 8CHQM cholrti to deie femeente hiwvoli van het heersdien van Jïïi de leerlingen vow eeh jJ UorOk deel ontvolkt l fT OP Bt IM5K UJKE STAÏn iM Jaar 1642 b t BurcMt van zeer rnatic be nu toei bben alhier geen gevallen plaats r i eti geen Sa Ook huwelüken werden nog fj ltrokken terwUl evenmin van Efiwonieinen tol een huweiyk kcn werd gegeven ixK r DEB BBvounwa niCEKOMEN J van Dam Tan EotJhm W l Z dUk 142 U Noemen in van Haastrecht C 140 A van seek van Ee Jven A 35 A ïiLén gezin van Lekkerkerk 1 JS C H J van Za naar Tilburg G Roesl 15 S Rocat naar F Bakker naar VEBTRO j uir Moor e ht B KSenwouW B 105 Kowpoort Westhaven 155 P yan der Kintf en xezm naar Geldermalsen ifj rp C 183 S Dekker naar Berwitvoude B 12 A yan lapelen en gejL r Rotterdam Heer Vranken itnat92 a BERGAMBACHT jUaaoementcn en Advertenties jor de Goudsche Coui ant worden jngenoimTi door den plaataelijken 1 DE BRUIN Hotrfdstraat C 171 DUBBEL AAI I LACH III de maaiden ia zijn uijdeze til huiiia ling bedroeg dit aantal IJSBAAN AANGI De Mooiurechtsche biar banenfaangetegd Decjam varkens Vorig Jaar heeft Schoonhoven BAAOSCH GRRECBTSHOF Babvredebreuk bQ wethouder Huisvredebreuk en eenvoudige be leediging waren de feiten waarvoor J K uit Schoonhoven terecht moest staan Hü was op 1 Juli bü den hf Peeirbolte wethouder van sociale Moordrecht lalieD klachten H y t enover wien hü it ever het feit dat iet voldo Mle teun ouder v rzochllK te tif aanun geen eleldi i L erechter te B teiun had ihte veroordeeld tol zcf 4p genisstraf van well vonni hü in hooger herocp kwam De wethouder verteWe dat verdachte uit eigen beweging uit de werkverschaffing was gegaan en daar n een doktersverklaring kreeg Het pheel was echter niet gegaan volgens de voorschriften en daarom had verdachte geen steun gckreg n De adv generaal wees erop dat vi niachle bij de politie bekend staat Is uiterst moeilijk De opgelegde straf moet juist worden geacht zoodat spr bevestiging van het vonnis vorderde Uitspraak over veertien dagen SPORT TOmAI ALU WKDSTMJDBN AraKI AST N fü vin At itldc van den Ncderland rnen VMtbalbond vrrnemen zün alle voor fynda a i v it sMId eompcUttewedstrlJden aocUT AIXt WCDWmUDKN AVbBI AST fla r WK van de it d van d n Nederlandr J Hocl ybond wrmnén itjn U voor 2 w ia a vastrsIcMa eompeUUewadatrUden BCHAih KkNRUDBN Lnin iTOcns Of Eat af n JsMul Da BlmMsntocht van Sneek n T L nf W la voorlooM TaMcuUld op Zaterdag Januari De tochtrttdm atarten te Sneek 5 adatrUdrttdera t Lansweer De wcdE S deakuBdIge leiding van be T T onen U aporlwereld IR wadalrUlHMrakter te bewaran i e on de deelnemen toe J t SKchta lij die ten hoogite n uur MMtlunikomemlen arriveeren komen kA ÏT anmerktn Voor de WMht la Mn IcetttJdanrena vastgesteld Wnüi Vflgen route lal nog nader bekend J2 n maakt D abtan wx de loerSJL 5 KJf en voor de wed Jdr deni loo K fi T Snaek en te Lang ï l ve i eomlté Ingesteld om md lin ba logies bahulpuam tia ijn cmemuvtN vak wKDmuoiN ToiateiaBtng Is J Jfvoegde lUd wordt er nogmaals de went op gevestigd dat vereenigingen j voor wruteura d goedkeuring b 5w 3 f dachMi SehutaenÏEwïriS i XeroepsrtJdera betreft ênsM ïf e door ïïr k5 den li dat vereeniglngèn es u featjvn WlWm d toestemming noodig kniocii i depro ta lel verecnlging kebben j toestemming noodig et het taeriame o de a ta c A m w tK Ki wg w tAuaima Kn Hat niet tA ïrVfi lïtieden heeft dr l tó V n leskamp te eSjffi ÏJ OU bedanken vooi O Wenteri otterdam len g M 2l t nr n r o 2 og ii d RECHTSZAKEN TKIUtOn FAAK HOORT ZES MAANDEN TEGEN ZICH EISCHEN De 22 jarige teekenaar G P R en de 21 jarige masseuse N E van M beiJen te Utrëdit ilie al sinds geruimcn tüd verloofd zün hadUpn elkaar eeuwig trouw gezworen Doch ongelukkigerwyze zag de toekomst voor deze jonge menschen er a et bijster rooskleurig uit Hun spaarcentjes war i toen andere verdiensten uitbleven al gauw v rdwenen en allengs stonden zij voor het fel dat zij zónder geld hun levenswandel moesten vervolgen Lai g hadden zU gewikt en gewogen maar dahr z geen aaderen weg meer zagen zetten zij him aanvankelijk voornemen door en gingen samen op eeu avond bü een kennis inbreken Die kennis was een handelaar in texttielgoederen en woonde te Soesterberg ZU wisten dat hü in het bezit was van koffers met textielgoederen en toen het nèast was dat hy dien avond niet thuis wa hebber zij de werkster die zich m zijn huis bevond m et een smoesje per telefoon weggelekt om daanl hun snood plan Uwi uitvoer te brengen Zij stalen vier koffers met textielgoederen een schrijfmachine en een kleinen voorraad ondergoed Den volgenden dag het wai st Nlcolaasavond bracht de teekenaar deze goederen naar een cafétje te Utrecht waar voor textielgoederen zeker wel koopers te vinden zouden zijn Den volgenden morgen onderhandelde hü daar met een koopVTOUW en liair zoon De koop werd gesloten op 220 gulden Den dag daarop echter werden de tekenaar zijn meisje de café eigenrfar en de koopvouw met haar zoon gearresteerd waarna de diefstal vrij spoedig tot klaarheid was gebracht De teekenaar mgp ter terec itzitting uit dat ziin meis oop zün toedoen in t verderf was gestort doch direct lei het meisje dat zü samen den diefstal hadden uitgedacht Ik deed mee verklaarde lü verder om hem uit de moeilykheden te helpen wij wilden gelukkig zün en wü zagen geen andere mogelijkheid om aan geld te komen Eii terwyl zü samen de handen hieengestrengeld hadden hield de officier van Justitie zijn r quisitoir Tegenieder der verdachten eischte apr eengevangenisstraf voor den tüd van zesmaanden Na deze zaak kwam voor de eigenaar van het café Tegen htm eischte d officier zes maanden Tenslotte kwamen in de verdachtentiank de koopvrouw eh haar zoon Hun zaak werd terug verwezen naar den rechter commisaaris voor een nader onderzoek BINNENUND Dnikwerkorders VOORTAAN GOBDKEURING NOODIG Volgens een door den directeur van hekRuksbureau voor de grafische industrie getroffen regeling dienen de drukkers met ingang van 15 Januari a t voor elke dnïkwerkorder é n door of vanwege het Rüksbureau voor de grafische indiUtrie afgegeven vergunning aan te vragen ook indien het papier door den opdrachtgever wordt bUgeleverd WIn het algenicen zaageen vergunning worden verleend voor de vervaardiging van die drukwerken waarin niet tot het uiterste op papier is bezuinigd en voof die welke in verband met de huidige papierschaarschte niet als onontbeerlük kunnen worden beschouwd Teneinde een vlotte afwerking van de aanvragen te bevord en zijn door het Rüksbureau in het land vfer diaitrictskantoren nl te Zwolle Eindhoven Den Haag en Amsterdam opgericht bU welke de vergunning aanvragen dienen te worden ingediend Tegen da beelissingen van de districtskantoren van het Rqksburearu staa beroep open bü deiP secretaj is generaal van het departement van Handel Ngverheid en Scheepvaart die hiertoe de commissie van beroep goedkeuring drükwerkorders heeft ingesteld Opdrachtgevers van drukwerken doen goed met bet bovenstaande rekening te houden door ter besparing van onnoodige moeite en kosten opdrachten van niet noodzakelijk drukwerk achterwege te laten en e entueele spoedeischende opdrachten tüdig door te geven Wat dit laatsie betreft kan worden opgem t dat de regeling voor de behandeling van de aanvragen zoodanig is getitÉfen dat verwacht mag worden dat voor drukwerk waar van da vergunningsaanvraag op de juiste wijze is ingediend iiet door de regeling ontstane oponthoud hoogstens twee of drie dagen zal eischen Voorts wordt nog de aandacht gevestigd op het onlangs gej ublic erde bericht volgens welk voor het drukken van l oeken toestemming bü de afdeeling Boekwezen van het depart ij ent van Volksvoorüchtino en Kundient te worden verzocht sté di Geweldige intpanningen t Gcwetdlee Inspanningen sullen de edett van da Nederlapdsehe ambu ance iich moet i getroosten wanneer xij eei iraal aar Het Oostfront hun taak hebben aanvaard Denk niet dat de wer1tr rrhe len yrai een ambulanc In dan tererwuurdi rr oOrlcfF londer levenHIcvaar la In het n t van der strijd moeten d mannen an ht t f oi de Krall arbeiden Stel aar ni leg tiover hoe ffcmakke Ifk het voor u Is tir dezen meotrh levenden arbeid te ateun t behoeft slechta even een girobiUel m te vuUrn en het l edrag fe storten op f iyc icrtrg SïWo van tf Nederlardsehe s r i wri Kt ntngln naaradit B s Gnvcnhage rRUSAANDCIDINO Ut SLAqEBSWINKILS Vooral hl slagerswinkels ia bet een veel voorkomend verschüoael dal de verplichte prüsaanduiding onvoldoende IS ze i ten ongerieve van het publiek Daarom wordt nogmaals gewezen op art 2 van het Prüsaanduidingsbesluit 1941 waarin wordt voorgeschreven dat het pryzen op duideHjk zichtbare en leesbare wyze moet geschieden bij waren die in de etalaged worden uitgestald GKBRCK VAN TRANSPARANTPAnEK VOOR VERPAKKING In verband met de noodzakelüke papierbezuiniging is het gebruik van transparantpapier zooals cellophane e d al verpakking voortaan aan beperkei de bepalingen gebonden Naar anleidihg hiervan is het gebruik van dit papier verboden voor die soort verpakkingen welke niet noodzakelijk zün ter bescherming van de verpakte artikelen tegen schadelijke invloeden zooals vbcht droogte enz Tn een in de bladen op te nemen officieele publicatie zün de artikelen genoemd welke in bepaalde gevallen niet in transparante papiersoorten mogen worden verpakt In speciale gevallen kan de directeur van het Rijksbureau voor papier na schriftelük verzoek dispensatie verleeneQ van de verbodsbepalingen VARKENSPOOTEN T AGEN BU HRT KIND IN DE BEDSTEE Bü een huiszoeking te Putten troffen controleurs in een bedstee waarin fen kind lag te slapen acht varkenspooten een staart en een ham aan De vader van het kind beweerde van het vleesch Iets af te welen maai de moeder bekende bü haar verhoor de merk waardige verzameling r die zü veilig opge borgen meende naast de slapende onschuld te hebben gekocht van een onbekende De controleurs namen het vleesch in beslag en maakten procesverbaal op PAPIER 3FRSTREKk NG AAN UITGEVERSMAATSCHAPPUEN Het det artem nt van Vnlksvoorlichting en Kunsten a deelirg Boekwraen verzoekt de uitgeversnaaatschappüen die onder mededeeling van hun plannen een papieaanvage indienen in hun schryven duidelijk de papiersoort en hef formaat te vermeiden met opgave van de gewenschte hoeveelheid in kilogrammen Onnauwkeuige Dpgaven veroorzaken vertraging POOTIGE VEEHOUDER SIAATAANRANDER NEER Gisteravond la t ii eert veehouder wonende aan den Gageldük onder de gemeente Maartensdük door twee manspersonen waar an een met een geopend n es op hem afkwam aangevallen De onverlaten waren kennelijk op roof uit doch zü werden in hur voornemen gestoord dor r den hond van den veehotider die hen al b affend aanvloog waardoor zü het erf niet meer konden verlaten Door het geblaf van den hond kwam de boer naar buiten De ongenoode gasten schrokken hiervan dermate dat zij den veehouder aanvielen Dpze echter zag het geopende mes op zich afkomen en sloeg met een geweldigen sU èir d r aanvallers zoo hard tegen den grond dat deze bewusteloos bleef liggen De tweede wist in het duister te ontk imen Inmiddels werd de gémeenteveldwachter gewaarschuwd die den eersten man die weer tot bewustzün was gebracht arresteerde en uit diens bekentenis a gauw te weten kwam wie de tweede was Deze werd vannacht nog van zün bed gelicht en eveneens in arrest gesteld VLEESCH IN EEN MODDERKUIL BEGRAVEN De Centrale Crisis Contrêle Dienst heeft wederom een goeden slag geslagen en voorkomen dat bedorven vleesch va n frauduleuze slachting afkomstig in consumpttie is gebracht Te Hoogkerk Gr kwamen ambtenaren van genoemden dienst een verdachte op het spoor die na gearresteerd te zyn hekende een stier frauduleus te hebben geslacht De man had het vleesch verborgen toen hü er de lucht van kreeg dat men hem zocht Op zyn aan wüzing bleek dat hy een deel ervan in een zak gedaan had en in een vieze sloot gedeponeerd Meer dan 100 kg vleesch had hy in oude vuile kleeren verpakt en toen in een modderkuil begraven Zoodra het weer veilig was zou hy het vleesch hebben opgehaald en verkocht Gelukkig IS het zoover niet gekomen Al het vleesch moest nU worden afgekeurd Eden Moskouscf gesprekken BIT DE PERS Verscheii c ne blatWH wiyKenffieschou wingen aan F dens jongSTe reis naar Moskou en bet dnarup gevolgde ge ruchImakenJe artikel in de Times waaruit bleek dat J ngeland aan de Sovjet Unie vérgaande concessies had iredaan met hel oog op de herordening van Europa na een e ciiiueel gewoii en oorlog en de rol die de bolsje wisten daarbij zouden spelen Vooial met het oog op de neiging bet gevaar dat hierin verborgen ligt van den lucbthartigen kant op te nemen en te ineenen dat het met de bolsjewis e ring van het Furopeesclie vastelahd na een Dui sche ineenstorting ziib n vaan niet zou loopen ia het van belang de consequenties van bet Engelsch itussliche hondgenootschap zoo scherp mogeHjk te stellen en goed te over ivepen w t het alternatief zou zB van Ie uitnrhakoling der Duilvhe macht n Kurnpa Vonr hen die hun honp nog altijcl r p een Angelsak iwhe overwinning eventigd houden in de vMwachHng lat deze op zichzelf 4 voorwfKrde van voortbcütaan zou zyn ia het in het bijzonder zaak op de leekenen vanhet Dür ti letten Ren Duitsrhe overwinning dat betee kent de bevestiging van een vereenigd Kuropa onder leiding van het Duit tche volk waarmede andere Ciermaan che volkefen zich mi ssehien in lot enieei ichap zullen nebhen vereenigd Maar in Welken rm ookï de volkeri ii van Kuropa zulten iun soiitereinileii noelen prüsïeven voor een nieuwe lanlkundige orde walker beslaans voorwaarden voor ieder volk afzonder lijk zich Uet zoo maar inpens In ten iflezeii en ding fchler i overduidelijk op ichielf is de vereeniging v iii Knro iavoor al zün S a eewezen te hebben op het wie iallen dtr renren luwrhcn de V S en Canada en bet b s itiiitaire bond ennótifhap tu clien flemoeiing van Knjieland met Rui opa rtal m wqarop velen nog hur hoop gevestigd houden ook wanneer y Mnxkou niet ver genoeg weg kun iien welen te liggen Maar volgens d rimes is de be i ing reed geval len dat en pact met de Soviet Un i n blyvend be tardeel vnn de Kneel Mhe politiek zal iiit naken l ndiii van deze beide landen in iuingeieg n lieden welke Kuropa a ingM n word loor de groote democratieën verv ach i n volkomen goedgekei rd Hel u laaroni in de hmigste nnte gevveiisclii lat de latere orsanisalie van Kuropa nog lydeng den oorlog door df Brilsch n KuKsische tirat lif len en natuur Ujk niet door ddzen alleen ernstig zal worden overwogen en besproken Daar wordt nog aan toegevoegd da leze opbouw van een nieuw Ruropa zoowel een militaire al een ecoiiomi che organisatie vereischl Nu kan nien natuurlijk Inrh noj lyven meenen dot Engelgnd het in lit verband voor het zeggen zal heb eji manr dan moet men zün rogcii olh wel heel tüf sluiten voor hei eit dat het Irf trekkcn van de Sovjel Unie in de Kuropeesche zaken van l ngelsche zyde zulk een verbazing wekkende concessie is dal men ook ien aanzien van de gevolcen maa f niet e veel van Kngeland moet verwarh en Dus wordt het alternatief een loor de Sovict Unie geordend ï uropa Het Alg I bid acht het nood akeiyk zich ten volle rekenschap te even van a ird en beteekrnis der ïrilsehe concessies aan de SovjetUnie Ten eerste omdat leze concessies zónvèrsWkkeiid zijn d it Kngela nd Jaarmede zün aanvankelijke oorlogsdriel vtilkpnien bUjkt te hebben pry ge evi n Kngeland is dezen oorlog tegenrtuilschland be aonnen op 1 Septeiuliei 19 O omdat het geen verdere venbetcring der Huilsehe positie zelf niciloor het lenrkeercn van het oerl iiitS he D inlzig binnen de RMksvrenzeit wilde dulden Het schiet rijn doel wel K T voorbij wanneer hétnu bereid is èl zyn belangen op helKiiro ce che vasteland te offen n aanhet b ilsjewi ime dat wttiineer heleenmaal zich van Midden Kuropa zouhehlien meester gemankt voor di renzèn van West Kuropa niet zoulalt houden Dat Kngeland blijkenrniiblicatie in de Engelsche pers doorKden instemming heeft laten betuigen net een voorgoed verd ünen als zelf t tndiee stalen van de Baltische landenen wellicht van Polen en Finland kanilechts als een naclere bevestiging vanlen u lerslen noodtoestand van KUgc iml worden opgevat Ten tweede is het noodzakelijk zich ekenschap te geven van aarl en be teeïienis der Britsehe conecsuiés aan Ie Soviet l uie omdat men dnardoni duidelyker dan ooit ziet wat voor d Rurnpee che volken op het spel staal liet moee dan fll weifnn dé rnci der I ii1t8ch en verbonilen legers mfei lan onwaarsrhünHjk zün dal dr llrïl ch mer kiansch hoKjewisii chi hopdgennn en ook mnar de gerintr ste kans zullen kHj en om hun plfi len ten uilvner Ie leeperf ma tr dat Friuelnrd als gezonde politiek il Kuropa het Initiatief en de ver nf v n r teli khefd voor een na oorlog schcn opbouw van dit werelddeel De voorgeachiedem Ia zyn Buitenlandsch Overzicht van lanuari schrijft dr I Krekel over de voorges hicdeni van den Duilwh Ilus siThen oorlog o a Molotof toog in November 19M naar lierHjn om daar dingen te vragen die Ie Duitsrhe staatslieden slechts hidlen gegeven wanneer un leger tuinder sterk was geweest Want b I veflangde de vrije hand tegen Finland egen Itoemrnië tegen Bulgarije en rurkijc Het ware een vooruitsrhuiven Ier Snvjf tposities tot aan de poorten an Mhl len Europa en dus voor de pil uit ie van executie geweest iiitler overtuigd van de inwendige fraciit van volk en weermarht wees lie ei rhin van de hand Sedert wist iien te Moskou waaraan men z1cb te intidin had In die maanden na lolotofg beloek werden de beslissende itappcn gedaan zoowel op militair altip poiilH k terrein In niili ilr opziflil kreeg het inzicht i in il n voortvarenf en Sjoekow de verhniid op dat va i den bedacht amen TintOsierHtn f pze laatsie had sinds den Dujtschen veldtocht m Polen eplrtiit er IKf in nog meer sinds Ie campagne in Frankrijk Meï Juni IK10 geweren op de superioriteit var iet Duüsche leper en derhalve een nnlitiek van afwachten bepleit Sjoe ow daarentegen mankte zich sterk de I uil che methoden ook aan de ovjetweerniiarhl dienstbaar te maken Mj vertrouwde op zyn eigen schep ling h l pantserwapen hetwelk hü n navolping der Duilsrh rs maar dan II het cigaiilisrhe wat aantal en af lelipg betreft had opirebouwd Beeds vas het aar 1940 gewyd geweest aan het versterken van de discipline in iet leper een ijzeren meedoogenloozi urhl werd gehandhaafd mede op rond van de ervaringen In der inschen veldtorht lle uit Finland ruifpekcKdi krüecgevangenen na len vrede van Maart J9W werden ge usilleerd zoodat toen de huidige lorlog op ii Juni uilbrak het decreet nn kïinien niemand mag zich gcvan ten fteveti Wal met deze discipline ereikt is weten wij Wat het Verre Oosten betreft meenl Ir Krekel dat er op de Atlanfiscije conferentie tusscherv Tot in de tweede helft van Septem ler trathtten de Kngelsrhen de zaak Ie orceercn Zü probeerden een paniek te verwekken erf de spanning in Oost zie Ie vergrnoten l teneinde aldus de Vmerikanèn te dwingen van koer tr lenanderen Zulk eeji war scare bood Hn eland ver schill nde mogelijkheden slaafde men er i n Japan te intimileeren zondat de irematigif richting eheel de overhand kreeg en hef con lict in de f acifie voor een aanzienijkep tijd werd uilpestpld de te beter leidde de paniek echter tol een over winning van de doortastende richting n Japan dan kon men allicht de Het Tnerikaiinsche standpunt zege vierde Mcn mag aannemen dat bü die voorkeur vbor fl i helpto Ru ina noliliek ookVmotieven van anderen aard meespralicnde geestellike ver wantsrhap met de Sovjetunie wordt lonr de deiiocrallsrhe gezinde mede standers van Roosevelt diildeli ker iieieft dan door vele leden der Brit srho reeeering Onder die oinstmdH heden Kreei hel tn rika nsrh inzicht ook nog steun uit Rnirelnnsl zelf waop de inkerzijde Bbour en fiheralen en zelfs een deel der conservajieven richting l den zich loor hun svrnpalh e voor den holsj vtslischen hond cnnot tieten leiden Toen Beavcrbook op 22 September naar Moskou vloog om daar ntet de Rusnen en AnnTikanen over den omvang en de verdere lu ii lchedcn der hulp te confereeren was het pleit benliat Voortaan zouden de pantserwapens en vliegtuigen enz die Kngejaml en Amerlk i inihsen knpden naar het front in Oost Europa gaan Deae bes sRing heaft naar men mag aannemen Moskou en Itostow v or de geallieerden gered De vraag Is echter of dit voordeel opweegt tegep de tepenslagen Kinds 8 December ondervonden Voor Japan was het besluit van Mosknii een aignaaniit feit en voorts de gebeurtenissen op het OostelUk front hebben de verdere politieke ontwikkeling in Oost Azilt bepaald Want toert nen in Japan zag hoe de angelsaiksit lie mogendheden niet die krarhtinspanniiig op den Siillen Oceaan ontplooiden welke voor een baslisseriden tegenstand noodig was ge weysl toen zü irt het besef van hun eigen krncht een kracht doo r geen der betrokkenen verjnodd begrepen hoezeer het Amerikaansche besluit hun dekans gaf de lialans te hunnen voordeele te doen doorsliian en toen daarop in de eerste helft van October het Duilsche offensief zQn hoogtepunt bereikte fot n nieuwen prooien omsingelihpsslag leldfj toen won d voortvarcpde richting hef pleit Op 18 October op denzelfden dag waarop de Qiiilsche legers de Inge sloten Russ iHfbü Wja sma èn Brjansk vernietigden werd Konoje vervangen iloor Tojo een generaal De besii ing was gevallen Alles wat sedert dien is lieschied was ideehts voorbereiding voor helpeen onvermijdelyk komen zou De Amerikanen hebben echtM len ernst van den toestand eerst toen hel te laat was begrepen KC K EN SCHOOL NED BEBV KERK Bedankt voor Elburg ds W L Tukker te Hei en Boéicoop U Q EN TUINBOUW XOMtMtti JUBILEUM VAN BET CENTKAAL BUBEAU VAN DL TUINBOUW VfclLl NGEX IN NEDERLAND Op II Januari 1917 nuddcn in het rumoer van den wercldoorlof werd het Centraal Bureatt van de tumliouvweilingen In NcderUnd pRxtren De toenmaals hcerschendc bU ïonaere omiljr ui j ed€n noupten nel veilen verphcht te atellen Deze erpiichtateUing met de daarop volgende opiicnlmg van genoemtd bun au bcteekenden een jsijlpaa mjde geschiedenis Van onzen tuuilKiuw t e werk zaamaeden van Act bureau zun voor den tuinbouw een zegen gebleken en de hoop voor d toekomst ia er 0 gevestigd v Thaaa wed r n ldden m een weieidoorlog herdenkt het bureau zijn 25 iang besttaan en djuirmede viert de voonitter d heer P V VaL itar zlin zilveren Jubileum aK zoodanig Het vo u fie bestuur heeft in Pul hri Studio te fi Cravenhage gerecipieerd Het waren de heeren F V Valstar uu Naaldwijk J Barendse uit Pocldnk mr Niennoclter uit Den Haan H RemmeVlt Delft J N iae uU Santpoort en A Bo y uit Ocbten dia de gelukwepsphen van honderden in den lande m ontvangst hadden te nemen Vrü el alle vcilingorganissties in het land waren vertegenwoordigd en hadden bloemstukken gezonden zoodat ajle zalen van Puchri Studio noodig vaaren om dit groote gezelschap vqor ceniigiL oogenbliklren t huisvesten Bloémenkweekers te AaJaniecr en Honao lcrsdi3k hadden de versiering dor feestxaloa op zich genomen Ontie de autoriteiten die den De tuurdersdo hand kwallen drukken werden opgemerktdr A U Hirschfeld aecretaris generaal vaado departem enten vfn Handel Nijverheid en Scheepvaart ep Landbnu en VissctieriJ en Mr S L Louwes directour goneraal van dovoc t elvnorzierïnj Later op fle middag werd het bestuur o ra nog gecomplimenteerd door de heer n Schustor en Deeg namens het FUjkscominissarlaat voor s door de hei en G J Buiter directeur generaal van de Landbouw den öud Centra len Crislsrontroled enst dr T P van der Kooy hoofd van den Economischen Voorlichtingsdiers en anderen RADIONflUWS UMTUUUM L 41U M r45 GramoAwnmuz 7 49 OchtemlgymruisUck 7 Gtamotoomnuxleli f 10 Ochtetxicymnasl tick 36 BNO Nieuwsbencbten 8 45 Grimoit onntuz k 915 Voor de hu $vrouw M Gr mof oor muziek 1100 Voor de kleuters ï Sylvestr Trio 1200 Orkest Maïandoen aolist 12 40 Alrnsnak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 3 00 ProducUcsUf 13 15 Omroeporkest 14 00 Haarlcm che Ork t i ereeniging so uten en gramoloonmuz 00 B be lezjng 16J0 Ptanovoordra t 16 46 Musette orkest en soliste 17 13 BNO Nieuw economi he en beur5b erlchten JO Voor de jeugd 17 48 Orjfel con eert It 10 Sportvicicnss aardigheden 18 30 UUzendlnsvoor de Necerlandsche Arbeiders in Duitschland 19 00 AcUieel halfuur 19 30 GramofoonimiziA 19 4S Klaas van Beeck en zftn orkest Vanaf ao IS alleen voor de Rad oCentrales dïc over een l nvcrbind ns nret de Sttidiobeschikkfn 3015 Gratnofoopmuetek 20 45 Voo dracht 2100 Ensemble De Kwintslag 3E145 BNO Nteuv sbenchten 23 00 BNO En S lsch uitsendlnï Economie News from Hol amt 6f GratnofoonimiElek 2215 14 00 C a mof oopinuziek BILVBKSUM n nXA U 7 15 S i8 Zie RÜversum t 9 46 Granwfeonmuziek 10 00 Monfenwöding 1015 Amhemsche Orkeslvereenijlrg cpn 10 40 Boekbe sprrktnK 1100 Vioo en piano Il 30 Graniofoonmunek 12 OO Ensemble Jöan Laneé 12 46 BNO Nieuws en economl che berichU 13K De Ramblers 13 35 Gramo ooamuz 13 46 Am bife sext t 14 30 OrKelcoi crt en sanR 15 00 Voor de vrouw 16 45 Gram foon mu7 ek 16 30 Voor de jeugd 17 00 Gr iroofoormuzlek 17 15 BNO Nteuws © omti rhe en beursberichten 17 30 SUororl est 18 M He berrip Vrtiheirt T 4S Gramof donmu7 ek IflOO Actueel haJfuur 19 30 Or jmofotVmnuziek 19 46 Reportaife 90 00 JtrljkCTiffmb e en Jsramofoonmuiiek fVara 2015 alleen voor d Hadio centralW die r r en IHnverblnding met de Studio beschfkkwi 21 Cauwrie over het MAn iTBEmCHTEN VEKMARKT OOUBA 16 Jan Aangevoerd m lotaa 171 tuks waarvan 9 magere vartt n H 2a per stuk 5 hiegen E Jï per stuk M runderen 36 michtere ka veien 6 R r tï8 vercn 87 schar oen overp nrtmrn door N V V 12 bokken en geilen lO JO F i t dfl alug KAA l4ltRr GOVDA 15 Jan OM aanvoer