Goudsche Courant, donderdag 15 januari 1942

DONDERDAG 15 JANUARI 194 AOVBBTENTUN SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs mooist theater TEL 3750 Varlootd RIE BOJI OVEN en SIMON RIIKE Oouda KaltMiIngel 4S iBiMvcnincen Pluvieriitrut 483 tS jM ri liM2 Il plwtt van kaarten O 330 W hlgven trouw ei aan onszelf a a I zegt VkttruHtji JXiet ia Tolkomeo te begnjpeo dat de liuicUge omstaodigliedea ooa dwingen niterst zuinig te tiia met de bescfaikboie gtondsioffeo zoowel met die vooc de biscuits ala met die vooc onze chocola Maar wi bleven vóór alles ttoaw aan de oude Victotia lcwaliteit liever maken wij desnoods y miodet ia hoeveelheid da ook maar iets minder in kwaliteit I Daarom zegt mea met recht van de Victotiabiscaits en bonbons Wit et ia dat mag er zijol Rl UMlE Da bavanzalen zijn weer dispenibel voor alle dealainden Café Restaurant TER GOUW Telefoon 2253 DONDERDAGS AVOI DS Muzikaal Soiree von 30 1Q 30 uur Aanbevelend F D £ VKIES o 326 20 vicToria BISCUITS CHOCOLA T koop afvraag d Eenige WÉnstanilswoiiingeii Br no O 331 bar v d Uad 8 VLEUBEL of PIANO TB KOOP OBVRAAOD TOOr laal Brieven met opnaf vaa merk enprijs onder ne u 334 bureau vandit blad 6 By den wederopbouw vu hel aotmala gtE i veii ts advarteeran een das aucbtlgsu holpmlddelea mmi Toegang voor lederen leeftijd ralM fletienatalllng Plaatabeapreken aanbevolen Zendagmargan lO SO Annie van Eai ini BOEFJE Ulaar Salardaomiddag t uur mailnaa lederen lecftlld Met het machtige Hlmwerk ALCAZAR ATTENTIR Bezoekt ooic onze foyer het i er reuze gezellig en prima consumptie ook niet tüezoe kera van het theatrr zl n welkom il O 327 41 I PUnELBUKEI Welke kaa TigÉMtschhattim aglazuurd an angaglasuurd ia opdacht op eigen modellen leveren Brieven O 97 Advertentie Bureau RoUn 24 Amsterdam C O 332 15 GUSTI HURER WOLF ALBACH RETTY JANE TILDEN OSKAR SIMA REGIE HANS THIMIG lÜE ANÜ tLKtN LEEFTIJD j 3 8 C4 orrscncLi pubucatib tan drn QCMACHTIODI TOOa Ol PBUZCN BMlekt Na S ll Tliiiiim iBfcelprU voor Do volgondo pitio ma tan hnflSite aan Iwt publlak In rekanlnc wordea bncht StnuMppal t ttfn t por tOO nm Hot TroroB nu hoatoro prUxen Is trafboar Vanal VRMDAa 1 JANUARI l m WOCNSOAa tl JANUARI Een fel bewogen film van opge aagde meuachen en Intense spanningen JACKT ZONDER GENADE ZWlELICflT IN DE HOOFDROLLEN PAUL WEGENER RUTH HELLBERQ VICTOR STAAL Een zéér boelend atroopersdrama tpannend door gabeurtenla8en Bn tempo sterk en sober gespeeld TOEQANO BOWEN 18 JAAR AANVANG DEffVOORSTELLINQEN 8 IS UUR ZONDAO VANAF 3 30 5 45 8 15 UUR DOORLOOPEND Q 325 60 Ta nSKIINO HJUOBTOM Ca WETTIGE PKEMELEENWa lilt 4a XUase 3a UfST HEDONO VAN DOMOEBDAQ 15 IANOAH IMS ROOGE raEMlEN f 100 ISiWS f 100 1 387 1 T PIEMSN VAM B 101 SeS 803 10 3 1270 1379 Itit IBM iMl 17U ISOT IBSS Vm 80S8 8182 8 8 8i MM SUS 40S1 613 4B8 6083 5M7 6 18 M MJJ gS Sü eaos esio 7ios 7eo4 7770 soeo sssa ssm seia ems B7W SI 17T 18T S ag 9708 1020 1 4T 104M lOW lOTM llSaO IMlS llTSl 11806 118 0 13388 19370 ISSOt iSBSt ISOBl ISSBl 1888 18871 13888 l Oet l 8l 1 833 t l 148M 18107 ISSM 163 S ia 8 16706 16805 18307 18410 IMSO ISSl 1867S 1 1S 1 738 18831 18 8 17311 1738 17t3t 17883 180 8 IMS8 1S ST 1SS80 in74 3044S 30884 300 3 ▼ oiDotarlss 4o klaaw 3o m t Premia van f VM tn to McaMldoBSeos ONSfcOKaioEEaa ORGEL gevraag l van particulier H Voogt Agnlesestr 107 R dam Tel 43789 O 333 5 0 321 im GEVRAAGD VOOR DIRECT EEN BEKWAAM CIRKELZAGER N V Moubolfabriok Riodomona Kiaorenboek Woddinxvoon o 320 20 Het resuitsat vao een Kleintje is yerrasseni BUITENLAND Dt rSCHLAND VOOR EUROPA Zware gevechten aan het Oostfront SOVJETS LEDEN BLOEDIGE VERLIEZEN Het opperbevel der Duits weermaQit deelt mede In de Zuidel ko zAne van het OosteUjlce front zun verscheidene aanvallen van den vyand afgeslagen In de centrale en de Noordeiyke zone duren de zware gevechten voort Bor het afweerviiur en de te gejiaanvallen der Duitsche troepen alanede door het ingrepen van de luchtmacht in de gevechten op den bcganen grond leed de vuand ook gistere bloedige verliezen In dfe Noordiyke Uazee hebben gevechtsvliegtuigen een koopvaard jaohip van 5000 ton tot zinken gebracht Een duikboot onder bevel van KapltünLentnant Lueth heeft door hardnekkige aanvallen op den AUaatlseben Oeeaaa vier vttandeiyke koopvaardQsehepen met een geiainenHJka Inhoud Tan tLMM ton die deel nituaakten van een kraditlg be ehannd eonvooi toi ilaken gebracht Aan de Oostkust van Engeland hebt en Ouitsciie gevechtevUegtuigen overdag een faibriek en havenwerken met succes gebombardeerd en een koopvaardijsofaip van 8000 ton tot zinken gebracht Een tweede sohip van geilden mhoud werd door bommen zwaar beschadigd I In Noord Afrika zette de vvand gesteund door het vuur zttner vlootstrgdkrarhten zijn heftige aanvallen op de Ouiti t Italiasnsdie stellingen m het gebied van Saüoem voort In het Westen van Cyre iau a wiiazUdiche verkennin i en a iU eriebedrUvigheid DuitSvhe gevechtsvliegtuigen er stuktj hütobeif Britsche colonnes concentraties van auto s en vliegvelden gebombardeerd Overdag en des nachts zijn luditaanvallen gedaan op debavenwerken van La Valetta en de Britache vliegvelden op Malta Daarbij zUn drie vijandelijke bommenwerpers neergescjxoten w iiBi s aaa ITAUAAHSCH LtOtRBKRICHl Zwaar bombardement in sector Solloem en Halfaya Het SStste Italiaansdie we 7nachtsl eFicht luult als volgt Gisteren z n onze tellingen in den sector van Solloem en HaUaya voortdurend hevig door lucht land en zeestrydlcrachten gebombardeerd Niets belangrulcs te melden in Westelijk Cyrenaica De Duitsche luchtmacht heeft met geweldige strydkrachten de haveninstallaties en vliegvelden van Dema en Tobroek aangevalira bommen van middelzwaar en zeer zwaar kaliber troffen doel waarbij n de installaties en opslagplaatsen aanzienluke sdiade werd aangericht en groote branden uitbraken Opeenhoopmgen van tanks en transportmiddelen werden eveneens met zichtbare uitwerking getroffen Twee vyandelijke vliegtuigen werden neergehaald Italiaansche escadrilles hebben dank zij een stoutmoedigen aanval m scheervlucht een sterke vijandelijke colonne bU verrassing vernietigd meer dan 25 vrachtauto s i eladen met munitie en brandstoffen vlogen in de lucht een gemotoriseerde batterij werd vernietigd en troepen afdeelingen werden uiteengedreven Italiaansche en Duitsche vliegtuigen hebben verscheidene malen Malta gebombardeerd D je vijandelijke vliegtuigen werden peergèfaaald De strijd in Noord Afriki ZULLEN DE ENOELSCHKN VERDER GAAN OF NIETT Het militaire tijdschrift For ze Armata schryft in een artikel over de operaties in Noord Afrika dat het gebied van Agedabia thans evenals bij het vorige Bntsche offensief het doode punt van den Bngelsotien opmarsch Thans evenals toen ziet het Britsche opperbevel zich voor hetzelfde dilemma geplaatst definitief stilhouden bij de bereikte stellingen of trachten den opmarsch voort te zetten en de dubbele moeilijkheid van de It liaanach Duitsche verdedightg i de Syrtewoestijn ponder de oogen te ïien Stilhouden zou een bekentenis van zwakte vormen en beteekenen dat de door Churchill gestelde doelen worden prijsgegeven DU zou een nieuwe slag zijn voor het prestige van Engeland dift reeds ernstig geschokt is vooral tegenover de Amerikanen die het materieel voor het offensief hebben verschaft Het blad weerhoudt zich van het doen vén voorspellingen doch veAlaart alleen dat de Duitsch Italiaansche strijdkrachten zich in nieuwe stellingen erop hebben voorbereid aan alle beproevingen het hoofd te bieden Terwijl in den strijd te land in het Middellandsche Zeegebied een pauze i ingetreden is dit niet het geval ter zee en in de lucht De luchtstrOdkrachten van de as ontplooien eeft grootte bedrijvigheid en bestoken Malta om deze basis te neutrallseeren V S onderhandeten rechtstreeks met Australië ENGELAND DTrOESCHAKELD President RooseveU he$ft In een penconfetentie meegedeeld dat de Ver Staten met Australië rechtstreelcs en nief via de Britsche regeering onderhandelen De bont en wolinzameling i n Duitsc hland MEER DAN 87 MILLIOEN STUK De wolinzameling van het Duitsche volk heeft in totaal 67 232 686 stuks vap verschillende soort opgeleverd 4 003 wagons met bont en wolartikelen ziJn reeds aan de weermacht afgeleverd en voor het grootste deel reeds aan de troepen uitgereikt Ministers Göbbels heeft per radio het Duitsche volk het resultaat der wolnlzameling medegedeeld dat den voorloopigen uitslag van J l Zondag met bijna 11 millioen stuks overtreft Göbt els dankte allen die aan de inzameling hun krachten hebben gegeven vooral de vrouwen die de kleeding onvermoeid hebben gemaakt en hersteld Uit het resultaat blijkt ditmaal nog meer dan bij andere gelegenheden de goedgeetschheid van ons volk aldus de minister Slecht sonze vijanden hebben aan deze zaak een politiek karakter trachten te geven Als Engelsche kranten enkele dagen geleden schreven dat deze inzameling door het geheele Duitsche volk verontwaardigd werd afgewezen en dat zij slechts uitvoerbaar was doordat de politie den voorbijgangers met geweld bontmantels en jassen van het lijf rukte als de Londenache radio wist te m den dat Berlijnsche vrouwen het vertrek der goederentreinen met de wol en winterartikelen naar het front probeerden te beletten door op de rails te gaan liggen dan bespaar ik mij de moeite daarop te antwoorden Na het aftreden van Cripps WIE AAI NAAR MOSKOUT De politiek correspondent van de Evening Standartl neemt aan dat de volgende drie diplomaten in aanmerking komen voor den ambassadeurqrast te Moskou Sir Roland Campbell lissabon Knatchbull Hugessen Ankara en Sir Archibald Clark Kerr Tsjoenkfng van wi laatstgenoemde de meeste kansen sou meken Tusschen Cripps en de Britsche regeering hebben geen meemingsver liillen bestaan aldus de oorrespondent Hij doet op eigen wensch afstand van z jn post te Moskou De politieke correspondent der Evening News deelt mee dat men in politieke kringien te Londen vast rekenf op toetreding van Cripps tot de regefring Dit blad meent dat de Britsche amibEtasadeur te Cairo wellicht ook voor Moskou in aanmerkkig komt De luchtaanvallen op Malta 14 OP EÉN DAG llalta heeft Dinsdag 14 luchtaanvallen doorstaan hetge n tot dusver het grootst op één dag is aldus de Britsche nieuwsdienst Sedert het begin van dit Jaar heeft dit eiland al meer dan 100 lucbtaanvaUen doorstaan De druk pp Ierland DR VALERA WUKE NIET De ondiAibelannige verkljiring van de Valera dat geen duimbreed lersch grondigebied te koop is heeft volgens da berichten va n Zweêdscbe bladen Londen te meer ontnuchterd daar Maandag nog gefluisterd werd over een toenadering tusschen de Engelsche regeering en lerlan rf inzake den afstand van dne havens aan de Westkust Het staat thans ook voor de laatste twijfelaars absoluut vast dat de regeering van de Valera onder geen omstandigheid en voor geen enkele belofte haar J tlek van strikte neutraliteit zal opgeven Diarmede staat Engeland voor de steeds acuter wordende vraag hoe het zich in ttezit kan stellen van de steunptjnten in lerlsjid Volgens aanduidingen der Zweedsche Waden uit Londen schijnt het nauwelijks meer aan twijfel te z n ondeyworpen dat een plan is gemaakt ooi Ierland e overweldigen Het heet zelfs dat maatregelen tot dat doel reeds met den ministerpresident van Neordlerland Andrews tijdens zijn laatste betDoek aan Londen zijn besproken Opwinding in TuHcüe BDENS TOEZEGGINGEN TE MOSKOU Naar aanleiding van de tusschen Ed i en Stalin gehouden conferentie schrijft Jomioerl Sjimboen dat Stalin de bolsjvwistlscbe besetting van de Dardanellen en andere belangrijke strategische steunpunten aonder rwening te houden met de tarritoriate integriteit van Turicije heeft geëiscbt Eden hee t den bolsjewistiacben eisch aanvaard en toegestaan dat de bol Jewiatisohe invloed in Klein iAzië wordt uitgebreid en verstfekt Deze berichten hebben naar het blad opmerkt in Turksche legeermgricringMi zeer groote opwinding veroorzaakt In ditzelfde verlMnd heeft ook de Bngelsche amitwsaadeur te Ankara met den specialen Amerikaansche gedelegeerde te Bkgdad en een Britsche miUtaire delegatie In Aleppo onderhandeld Ook de benoenüng van den vroegeren Amerikaanse ambassadeur te Moskou Steinhaidt tot ambassadeur t Ankara wettigt de veronderstelling van een politie offeAirief der Afiglo Amerlkanen in Klein Azië Verklaring van Britschen ambasaadeor De uit Moskou teruggekeerde Britsciïe amiwissadeur in Ankara beeft tegenover de pers verklaard dat bij de Moskousche be rekingen ook latere vredesplannen ter sprake zijn gekomen HU verklaarde dat hij den Turkschen tninisler van Buitenlandsche Zaken een nkondelinge boodschap van St Un en Molotof heeft overgebracht DE BRITSCHE TROEPEN IN HEt MIDDENOOSTEN Naar de Britsche berichtendienst tnekK ia te Londen officied medegedeeU dat alle Britsche en Britsch IndiscftëlaiuiWrydkrachten in Iran en Irak onder bet oonunando van den bevelhebber voor het Midden Oosten generaal Auchinleck worden ge Hevige gevechten ten Oosten van Koersk BOLSJEWIS nSCHE POGINGEN VERUDELD In het gebied ten Oosten van Koerik zijn de laatste dagen hevige gevechten geleverd meldt het DJN B Steeds w r trachtten de bolsjewistetn van een veroverd plaatsje uit het front van de Duitsche troepen te dora breken of in te drukken Toen Duitsche eenheden tot een tegenaanval op de vyandeliike strijdkrachten overgingen nam de he vigheid der geveohtten nog toe Verscheidene dagen heriiaalden de Duitsche soldaten in weerwil van de stren gen vorst hun aanvallen op het plaatsje dat door den vijand taai verdedigd werd tot het hun tenslotte gelukte de bolsjewisten uit de huizen en stralen te jagen en naar het Noordoosten terug te slaan Op het slagveld in en rondom het plaatsje werden meer dan driehonderd dooden geteld Bovendien moest de vyand pantserwagens lichte en zware mitrailleurs granai twerpers en talrijke handvuurwa ehs achterlaten Verkla ring van Knox DUITSCHLAND NOG STEEDS DE GROOTSTE OORLOGSHACHINÊRIE Naar uit Washington wordt gemeld heeft de Amerikaansche minister van Marine Knoit tegenover de pers onder tater verklaaivl dart Duitschland nog steeds de grootste militaire machinerie ter wtsrM in handen heeft HU voegde hieraan toe dat het onwaarschijnlijk is dat het resultaat van den oorlog vjirit bdbivk ed door de wijziging in t Duitsdie q erbevel De Al Pi lerikaansche luctie JUVOLUnONNAIRE t WUZIGINGBN Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft Dona d Nelson x de pas benoemde Amerikaansche minister van Productie die de Amerikaansche Boaverbrook genoen wordt verkJaard dat men revolutionnaire wijzigingen in de industrie moet verwachten Ondanks hel en zondvloed aldus Nelson moet men trachten dèn oorlog te winnen Privileges en voorrechten moeten daartoe worden opgegeven CHURCHILL IN ONDERZEEBOOT NAAR ENGELAfO TERUOT Naar verluidt zou Churchill zich aan boord hebben begeven van éen onderzeeboot om daarin Mar Enge land terug te keeren In Journalistieke kringen te Liseabon brengt men een ironiscben commentaar op deze reis die tadien zij werkelijk gemaakt wordt aan boosd van een duikboot aanzienlijk langzamer zou geschieden dan aan boord van een pantscischip Waarom zoo vraagt men zich volgens Stefani af geeft de verdediger der belangen van Joden en plutooraten er de voorkeur aan gebruik te maken van dit langzame maar veilige middel in plaats van t reizen met een snel pantsèrschip ondanka de drlngeiMlie zaken welke hem wachten te Londen waar de oppositie verlangend is hem onbescheiden vragen te st en over da nederlagen ift Oost AziëT Heel een voudig omdat Churchill er de voorkeur aan geeft de rol van den nieuwen Jonas te spelen sterk onder den indruk als hij is van de recente verliezen der Britsche marine en tevens omdat hij prefereert de oplossing der vitale kwesties voor het Britsche rijk eengl dagen uit te stelle maar j Ün eigen huid te redden Amerikaansche beschaving J E 20STE EEUW MOET EEN 4MERIKAAN8CHE EEUW WORDEN Het APienkaansche weekblad Life had geschreven dat thans voor Roosevellt d o mogelijkheid bestaat del beschaving der Verecnigde Staten tot den heerschenden levensvorm van Europa en de geheele wereld te maken De 208te eeuw moet een Amerikaansche eeuw worden Hieraan wijdt de Völklscher Beobachter een zeer tiitvoerige beschouwing Het blad komt tot de volgende conclusie Namelooze ellende en brutale uitbuiting achter s iale frazen geestelijk bederf achter blufferige coulissen een moreel moeras achter schijnheilige arrogantie een plutocratisdi dom houden van het volk en een afgezaagde gewetensdwang achter een pseudodemocratJache hokus pokus ziedaar de vier vrijheden de zg Amerikaansche leetwijae zander welke de wereld niet kaa bestaat zooals RooseveU liurft te bewerent Het grootste maatsdiappelUke ra bleem der V S het wericloosheidsvraagstuk is fai weerwil vso de geweldige natuurlijke rijkdommen vaa het land nog niet opgelost Nog ia 19 waren er 11 700 000 werklooien De boeren zijn de stiefkinderen van Amerika Mèt het zoo geroemde onderwijs is het niet beter gesteld Bij de militaire k euring in den atgeloopen zomer moesten 92 000 analphabeten worden afgewezen Wat de kunst betreft er zijn slechts twe permanente opera s in de V S De Amerikaansche kunstwereld wordt beheerscht door een bovenlaag van snobs t e directeuren der musea zijn over het algemeen parvenu s die beschaving verwarren met geaffecteerd manieren Er ziJn in de V S 18 millioen gpslachtszieken en jaarlijks gaan meer dan 100 000 menschen aan syphilis Ie gronde Het aantal echtscheidingen bedraagt volgens óé o ficieele statistiek 17 5 procent Ook de hooggeroemde pollli l vrijheden bestaan slechts v paj De twaalf millioen negers in de V t zijn ondanks de constitutie der zg vrijheid die sedert 152 Jaar besUat rechteloos Zij dienen hun blanken medeburgers slechts als voorwerpen van uitbuiting Het nationaal eoclalisme het fascisme en bet Japansche natkmalisme hebben in de Jonge volken krachten opgewekt die de onwaarachtigheM van dit reeds lang verouderde tijdperk van zich afstooten De eeuw marcheert met hen het 0 0 tot im