Goudsche Courant, donderdag 15 januari 1942

WSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i n rwtnkwdBf MM detredacteur r nsTER Oouda GOÜDSCHE Vrijdag 46 Januari 1942 gOe Jaargang No 20835 COUBAHT üÜ UITGEBREIDE LUCHTAANVALLEN pp de Molukken en JV Guinea E Ka Üapanliers reeds voorbij de stad Malakka RRIIitBlra situatie is liet Britsolie opperiievei volicomen uit de liand gesiagen aldus de DaÜy Mtdl Bet kefa riUke JTapanache hoofdliwartier deelt mede dat vUeftnlrea van tt aponiell marine iateren aeer nitsebereide aanvallen hebben ader wn op da eUaadoi der Holuiilien waaronder Ambon verder w NieawGniBea waaronder Babo SoggnE alsmede op New Britain waarbij miUtalre riallaties vernield of in brand gesohoten werden Negen hangars en twee lUtldiLen werden op 12 Januari vernield toen Japansche vUegtolgeB het ilraopmit voor watervliegtuigen Molonedals in de Golf van Tomaki Celelies ttarieien Andere vlU tnlgen deden een aanval op Temate Molukken waarVi wee grootte opslagplaatsen vernield werden en op vijf pUatsen brand wad veroorxaaki AL3 l EVEN STIt MOET STAAN VtUO 1ET3 IN DE BU3 1PAAN WINTEXHUIP COU ECTÏ 23 N 24 JANUARI De dood van Peter Ton I I Agent van politie die schot loste staat terecht I l il Ontslag van rechtgveroolging geeischt in life Roo del tot van te een K OPMAkSCH NAAR SINGAPORE De Japansche troepen die op MallklUi de grens van Johore hebben ovenelireden verdeelen zich in drie eolonnes ni een aan de Oostelijke en ent aan de Wnrtelijke kust en een d e Ib het centrum van het schiereiland ageveer langs dai spoorweg naar glligapore oprukt Oeze drie colonnes gtnlten xieh steeds nauwer aaneen en konden de breedte van het front reeds lilt ongeveer 130 kilometer vermindenn De afstand naar den Zuidelijken font van het seldereiland bedraagt nog lii hts ongeveer IM kllometaf Militaire kgingen te TokitT scliatten de sterkte van de Britsche troepen die op de vesting Staigapore terngtrekken 19 ongeveer SO OM man Jtet apansclM hooidkvartier heeft In een Vendcht over de gevechtshandelingen op llalalüu tot WoenMlag bekend g maaitt dat JBpan Che colonnes die aan de Westkust oprukken WoenadagavODd Gemas een strate h belat tik spoorwesknooppuit va iwtar een spooryn naar Stngapo e leidt hebben bestormd Intusschen was de linkervleugel aan komen In de nahi he d van Pekan dat1B73 km ten Noorden van Slrgapore UEt In het ofticieelA bericht var tie4 kolaer lt ke hoofdkwartier f ard be cen1t 0enrraakt dat op 2 Januari Japansqtie op den giond strijdende tioepen met ateun van hit luchtwspen door da viJailcMtjke 8 eUlnAn bij Kaïnpar heen gebroken zi In eer folie achtervolging der Bncelsche trucpen hereik ten de Japansche troepen op 7 Januari l oiak In het stroomgebied van de Shm en beffen urn den aaqyal op de JScttscho traepen ue In nieuwe erdediglngssteultisf n ter breedte van 15 kra wanhoplgen tegens a id boden Dé Japansche troepen baanden zich ech r met steun van vliegtuigen en tanKs een weg door de vijandelijke stellingen i ai hiJ zfl de ver terkingslnstaUaties vernietigden Tüdens de gevechtshand nogiTi In den aector van Trolak rekenden de Japansche troepen af met twee Brits he brigades en maakten tanks en verkenmnobtan is buit Denevens 63 kanonnen van zwiar en licht kaliber en 500 auto Tijdens dezelfde opera ties werden ook 200 krijgsgevaneenen binrtn ebracht BfJ de hervatting van d Si opmarscr naar het Zutdtn zetiien de Japan icle troepen hun vorderingen langs de u3t van K a a Selaugor voort terwijl een andere colonre een landing blJ Morl ten Zuiden van Klang ten uitvoer legde NsMat deze troepen z ch aaneengesloten haddeiT aioten ae Japansche troepen Kwala Loempoer tn Met den val van Kwala Ixictnpotr op 11 Januari zetten de Japanners de achtervolging voort en op 12 Jatiuarl pajseerien zl KoJEng en andere puntert in Beneden belango Na het gebed van Negri Semhijan te hebben gepasseerd overschreden de Jkpaascie trucpen e grens van den aUat Maiak ta en be torraden Woensdagmrond het aponrweg knooppunt Gemas De Japansche troepen vallen thans ontpMuaelflk de Brltsch troepen aan die zich V mgs fcrugtrekkm Omtrent de opei aties aan da Oostkust maakt het orJlcleele tïeilcht ofttnd dat gemotoriseerde strijdkrachten uie van Kwanten naar het Zuiden oprukken m de nabijheid van Pekan hebben beiSr V J P sohe legervliegtuig inaken riïJ i tankcorpa den weg vrtJ door ver EÏÏS nv op vt and ijk aitl ie ngen en troepMooncentratlei tMt ovwzIcM wordt r en slott on geirï5ï r verBteMne van treinen en i jfiwrtnilddelen den viJaiKl den terugtocht heeft afgesnedm Volgens veriilarijigen van gevangen l men Indiei heetscht fii Sm avBK de grootite verwarring Voorts S I ï gevangenen dat talrijke En geische vrouwen en kinderen per vlieg ig naar Siunatra ign gevlucht De troom vluchtelingen uit het Noorden emt voQTtdureod toe hetgeen de vc nienmg van water en levensmid delen steeds moeiiyker maSR Zoo wordt water öog slechts twee maal per dag vérstrekt Het hoofdkwartier van het Japansche leger deejt mede dat Japansche troepen reeds in den nacht van Woensdag op Donderdag de stad It lakka hebben bereikt Latere berichten molden dat coowel Malakka als Gemas reeds achter het Japansche front liggen De Daily M a fcl schryfl dat de fijd rijp IS om emdeluk eens een open hartig wooirdje te spreken over de situatie op Ma akka en het gevaar 4at Singapore t €dreigt t Het eiland Celebes ICeLCBK PB f gssi s m £ s0E m KuiimiPttt Het NOord OoetellJk deel van het eiland Celebes is nu g l eiyk In Japansche han den nadat ie ha nplaats Menado gevalen is Een Japansche vloot fc weegt zich Jt destraat Makassar en richt naar het Zuidenblijkbaar m de tweede tielangrijke pAStsvan Celebes Makassar aan te val en Op het kaartje zijn de voornaamste piaat sen aangegeven Celebes is ongeveer 5 indalzoo groot als Nederland en telt ruim 43 rnSJioen bewoners 1 Ktrtmn De Japansche opmarsen in de Minahassa De strijd in de Mlnaluss gaat onverfnlnderd voort Vijandelijkheden vinden phiati in de omgevini van Tonida Kria Kombl In het wegennet dat de naar de havenplulx Amoerang voert Minahassa bat Noord Ooate tJk cd van dan NoordelUksten arm van Oelebe si mv t d onderafdeeltngen Menailo ToiHd en Amoerang Het land la wer vnicbtbMr rQat ai zQn de voornaamste producten valt nM meer aan te twijfelen dat de nuhtam situatie op het Maleische schiereiland het itsche parbeved volkomen lut handen schoten is Bijna alle niet officieele nehten spreken van tekortkomingi gebrek aan vooriutuenden blik en $ a vele gevallen 2 eUs van waaracht e stompzmiugheul f De m Engeland bekende feiten veroorloven weiiMg twyfe aan het groote gevaar waann de veelgero nde vestm Smgapore verkeert Mocht Singapore echter verloren gaan dan zou dat de ergste gevolgen hebben voor het verdere veirloop van den oorlog De Daily Express verklaart m een hoofdartikel dat er oa den val van Kwala I oempoer op het schiereiland nog slechts eén p aats van be teekenis hgt nJ Singapore Naarmate de gevechten op Malakka zich verder omtwikke en wordt het dage yks duidelijker hoeveel de Japanners danken aan een bende onbekwame ngelseihe wmdbuilen OE STRUD OP DE PHILIFPUNEN Japansche bonujnenwerpers hebben zware aanvallen gericht op de vesting Bataan op de Philippjjnen waar zich een deel van de resteerende Amerikaansche troepen hardnekkig verdedigt Een Japansche mannestoottiroep is bu verrassing geland op de kleine jei andvesting Grande aan den mgang i van de Soebig baai ten Noordwesten van Manila 1 Het ANP meldt In den namiddag vam deo zevenden September 1940 gebeurde op den hoek van de Javastraat en de Hallstraat te s Gravenhage een incident dat hoogst ernstig 2 gevoJgen heeft gehad Bij hel voorbijtrekken van een groep jeugdstormers reed een wielr er blijkbaar met opzet op deze kmderen in Politie kwam eraan te pas die echter naliet om tegen den wielnjder proces verbaal op te maken Van nationaalbociahstische zijde is toen by de politie hierop aangedrongen dooh van politiezijde werd m plaats daarvan de partij van den wielryder gekozen Daarna ontstond een handgemeen tusschen een aantal W A mannen die op het rumoer afkwamen uit hun wachtlokaal aan de Ba istraat eener en politie met publiek anderzijds Van poiitie ide werden verscheidene revolverschoten gelost Een dezer SQliOien was gericht op het Toofd van den 28 jarigen W A man Peter Ton die doodciijk getroffen neerstortte en kort daarop den geest gaf Als verdacht van dezen toodslag had zich de 48 jarige agent van politie S J Bijleveld te verantworden voor het Viedegerech tsnof te sGre venhage da in eersten aanleg deze zaak behandelde President is dr J H Carp fungeerend procureur generaal is mr N S Hoekstra terwyl 31 getuigen door het O M eireen zestal door Jen verMdiger mr W Francken zjn gedagvaard Dr R Rochat potholoojiana loom die de sectie op het luk van den verslaigene heelt verricht verklaart dat de mschotopenmg m het achterhoofd was De kogel was in drie stukken gesprongen welke deeien m de groote h rsenen werd Mi aangetroffen en welke len dood rewtstreöks moeten h£i be veroorzaakt Andere afwUttmgen waren er met De president Volgens een vaïi de foto s had de verslagene een vorw Miding op het vooitio rfd Dr Rochat Het bbsehrift bi die foto IS onjuist Pres Was het wAot aan het aditeriioofd een rechtstreeksdie treffer i r R o c b a t Met aan zekerheid grpizende waarschynlijkheid was dil het geval Een uitschotopemng is niet aangetroffen De verwonding aan het vflbrhoofd was oppervlakkig mi verm edeluk by den val o tjd i8 een hidgemeeo veroorzaakt Get P V d Z w a n een W A man V laaift dal agent nd 435 Byteveld zyn jistool m de richting naar de poort afvuurde wa r de WA zich toen bevond en dat het schot viel ondanks de van W A zijde gedane waarschuwing san de politie om niet te scljjeten Verdachte werd door niemand bedreigiF De houding der politie maakte een wilden en beestachtigen mdmk Volgens verdachte stonden 4 è 5 man politie tegenover 40 a 5Q W A mannen Get E Duurentudt heeft gezien dat verd zich zeer nerveus gedroeg Hij hoorde op zeker oogenblik verdachte zeggen dogjloopen Toen is hy van den hoek Balistraat Javastraat arf de Bali straat mgegaan Even daarna hoorde getuige den agent die thans als ver dachte terecht staat roepen Saibels trekken Van dat moment srf heeft hy verdachte m het oog gehouden omdat hy meende dat deze agent de leiding had ah oudste Get wCTd van ïUe zijden besprongen en d or rd buiten gevecht gesteld Spoedig echter stond get weer op en toen volgde een felle aanval van verd met diens sabel naar het hoofd van getuige die echter door zit snel te buigen dezen slag wist te ontgaan Getuige heeft Peter Ton zien vallen doch hy heeft niet gezien dat deze agent schoot wel hoeft hlj agent no UOO op onigev er ti i meter afstand zien aditeten De verdediger medtt op t vorens de schriftelijke stukiken deze getuige den slag heeft gepareerd met zyn gummiknuppel Getuige erkent dit Verdachte Deze getuige moet gezum hebben dat Pape op mlJn irak spppn Getuige dat heb ik niet gezien Get A D Kakebeek heett dit nbcltrak ku waar2enoin n HiJseU heeft dit rustig uaMnken Voorts hMtt hU den agenten varaoeht nch behoorlijk te ledragen Get PW vsnTocr verlUaart oJi dat hopman van Le uwea naar hutten was roepen omdat er ieta faande waa tusachen asenten en WA maimen Br waren aanvan kelijk M 1 11 WA ntann bij b trokken Get W U van Duiverjboden zegt dat deW A door de agenten uit de Javaa aat naarde Baliatraat werd opgedrongen Er was eenvolkaoploop toan de sabela werden getrokken President Hoeveel WA mannen In uniform waren er toen O e t Ongeveer twaalf P r e 8 Pua de groote volkaoploop werd In hoofdzaak door het publiek gevormd Verdachte Het publiek beeft zichcorrect gedragen Get M C DusBcnoten is uit het lokaal van de W A naar buiten gekomen omdat het publiek opdrong tegen een groep Jeu ditormera Getuige is erop afi egaan om deze groep te helpen beschermen MU kreeg toen een slag met dun sabel van een der agenten van pollUe waardoor hU tegen den groniT werd geslingerd Kr waren minstens vtif of z a agenten met aabels aan het daan Htl zag o a dat een der agenten een achot met den revolver loste Get HAR Nlkkels verklaart dat de W A mennen op het polltietievel niet in biJzonder langzaam tempo terugtrokken naar de Bahstraate Verdachte zwaaide en aloeg met den sabel Toen voor het eerst geschoten werd waren er niet meer dan vijf W A mannen op straat gebleven De overigen waren de poort tot het W A lokaal In de Balistraat ingegaan Get F Piek Sl Jarig commandant van en Jeugdatorm zag dat een der agenten een revolverschot Icüt waarddor Scipio kwam te vallen vervolgens hoorde hlJ nog eenlge schoten Get heeft echter niet meer gezien hoe deze schoten gelost werden want toen was hij reeds naar binnen gegaan Get J van de Rest zag den verdachte In twistgesprek met getuige Kakebeeke Hij verzocht dezen verdachte proces verbaal op te maken tegen een man die met zijn fiets op den troep Jeugdatorm was Ingereden Er was toen nog geen vechtpartij Daar de beweging erbij betrokken was gevoelde getuige zich geroepen om te trachten een ernstig conflict He voorkomen Hij slaagde hierin echter niet want spoedig daarop werden de sabels door de poUtte getrokken Get W Pape heeft getracht den verdadite die met twee handen den revolver Vasthiekl dit wapen te ontnemen omdat hij waarnam dat verd zich niet wist te Ijeheerschen Ook het feit dat verd den revolver met beide handen vasthiekJ een zeer ongebruikelyke methode wees daarop Getuige kreeg toen een sabelhouw van een andeiren agent Verdachte Ondat getuige my van achter was besprongen Getuige ttetwist dit ten stelligste Get J C Smlssaert is op het rumoer n de Javastraat zijn woning aldaar Wtgeloopen Hij heeft waargenomen dat er 40 a 50 keer werd geschoten Get kan echter niet verklaren welke agent het achot op Peter Ton heeft gelost Get C F A de Bruyn was WAcommandant doch niet in uniform HU wastoevaUig op bezoek bij Jhr Smlssaert Z JzUn beiden op het rumoer dat op strkat wasontstaan naar buiten geloopen Geschott nwerd m de richting naar de Balistraat Get heeft zich tot een mede op het schieten afgekomen inspecteur van politie gewend omte trachten het confhct te kalmeeren Getuigezou als bancommandant zun invloed op iW A doen gelden de inspecteur zou dan dtpolitie tot kalmte moeten aanmanen Inmiddels was er reeda een W A man eergeschoten Getuige heeft vele achoterr gehoord docH hi heeft ze niet geteld Get H K r u y e r ent van politie verklaart twee maal gesflhoten te hebben nadat hy met palen e d was was bedreigd Het gevecht was al m vollen gang toen get erop af kwam Get zag dat V € met den sabel sloeg omdat hy door W A mannen werd opgedrongen Getuige heeft van voren een schot op Peter Ton gericht die toen IS gevallen President Peter Ton is van achteren geraakt Get Dat kao i3c niet verklaren President Isu iets bekenfl van een mstructie aan de pohtie na den 14den Mei 1940 om soepel op ta treden jegens nationaal socialisten Get Zulk een mededeelmg is er wel geweest maar op 7 September toen hem dw mededeeling bekend was kon er m i geen aanleidmg voor soepel optieden zyn Get J B Verwyk karrevoerder verklaaiPt dat d politie door W A werd tieidreied j ét DJtozendal en X 1 Spreeuw leiKen als voorbDcangen eem weinig zeggende verklaringen af Volgens lutatgenocmd n getuige waa er niemand gevallen dooh wel werden de canten bedreigd met dolken De agenten gedroeffen zich volkomen rustl en netjes aldus deze getuige Get mej W H Lamdaal legt dat da heele straat al voordat er eacboten went mat VA manneH mlA u Ben agent van politie Vamuolen was met aen verwonding aan da oogcn bl gatulga in den dragiatanwlnkel gekomen am geholpen te worden Gat C Roozanbarg verklaart dat het publiek vrti rumoerig waa en dat hst De nieuwe bonnmi Voor de wMk van Zondag U Januari tot Zaterdag 24 Jaanari allen de g mikelQke tastwenea brood of gebak en Tieeadi verkrijgbaar ijn op de bonnen 04a en o4b van de dtarveer aangtweaen kaarten Voor aardappelen is boa S aaageweien Benoemingen vanwege het RükscommissariYit m Dr O f KOK HOOGLEERAAB TE UTBECHT Het Rykscommissariaat maakt b kend De Rykscommjssaris voor het bezette Nederlandsche gebied beeft op grond van ajrt 3 van zijn verordening nr 108 40 vierde veroirdjenong over bijzondere bestuursrechtelyke maatregelen dr D J Kok dierenarts te Haarlem beno nd tot hoogleeraar in deveterinaire physiologie aan de uniyersiteit van Utrecht BURGEMEESTERS BENOEMD Het Ryksoommissanaat maairt bekend De Rykscommissaris voor het ijezette Nederlandscfie gebied heeft op grond van art 3 van zyn verordenmg nr 108 40 vierde v rordening ovec byzondere bestuursrechtelijke maatregelen de volgende benoemmgen afgekondigd G Bax gemeenteseoretans en belastmgontvanger te Graft tot burgemeester van Barsmgerhom J Bakker procuratiehouder m Den Haag tot burgem ster van TersclielImg en Ryk Vries volontair in overheidsdienst te Zaandam tot burgemeester van TexeL voor de potiUe parlü koos door te roepen schieten De politie trad volgens hem aanvankelijk kalm op Enkele andere getuigen leggen op ondergaschikte punten eenlge verklaringen af Mevr Berendrech t H oefakker zegt gezien te hebt en dat W A mannen met gummi stokkeq op de politie ingingen Er was toen nog met geschoten ZU zag een leugdstormer vallen Get A E Berendrecht dochter van laatjitgenoemde getuige verklaart dat da houding van het publiek kalm was Get G K o r V 1 n g verklaart dat de politie de sabels eerst trok nadat de W A hen met gummi stokken bedreigd De aanleiding was eeti wielrdder die tusschen den lioep Jeugdstormers en een auto reed en toen in den troep Get W H van Kampen was leider van een groep p idvinders HIJ meent dat da NSB ers aanleiding gaven tot het politie optreden Get P J T Fransen verklaart daarentegen dat de pohtie tegen de WA provoceerend optrad Get J H Beyersbergen van Henegouwen verklaart dat de W A een gilwte overmacht tegen t ee of drie agenten vormde Get J M Waltman hoofdinspecteur van politie te s Gravenhage verklaart op grond van door hem ala deskundige verricht onderzoek van de deeien van den in de hersenen van den verslagene aangetroffen kogel dat het volkomen uitgesloten is dat die deeien afkomstig waren uit een van de drie andere door hem onderzochte politiedienst revolvers en dat het waarschijnlijk vast staat dat zy ifeljoorden tot den kogel uit den dienstrevolver van verdachte Bijleveld ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGHIG GEKISCHT In ijn requisitoir heeft de fangeerend procureur generaal bij het Vredegerechtshot te s Gravenhage mr Hoekstra bedenochtend geconcludeerd tot bewezen verklaring van dood door schuld doch tevens tot ontslag van rechtsvervolging van den betreffenden agent van politie J B op grond van art 41 tweede lid van het wetboek van stratreeht volgens welk lid niet strafbaar is de ovenehrijdng van de grenzen van noodzakelijke verdediging indien itj het onmiddellijk gevolg is geweest van een he lKe gemoedsbeweging door de aaariBdiiig veroanaakt De nitspiaak volgt Donderdag 29 iannart V rt ol0 op pag 9 zen van onB eloo de I twee De rroTéi van z n be erd mil gaan aan I echtof ISü M ♦ ourant aanoïJÜ E W w Plat Zooeven ig de nieuwste fiwit in dm iSL I Niettegenataande d koude verdiepen de SSmanne en Mwud fWettWId Polönpon S S WaidI Voiendam op de Mhaaia Een vroolijk trio atm het zwieren r Polygoon v BUsen Op een vUegreld ver in het Ooeteo ewooB vericeersmiddet gewogen is de panier slede reedi tot een fHo m nii J K RatuAwetUr 25 Jaren bi dienst ran den Nederbndschen toinlMniw Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen In Nederland en haar voorzitter de heer F V Valstar hel dachten hun zilveren jubileum Tijdens de receptie in Den Haag vlnj de heeren F V Valstar Jan Barendse voarzttèr van d n Bond WesUand en W Remme Jid van het dagelykach bestuur van het jublleerend Bureau Polvsoon Mcj er