Goudsche Courant, zaterdag 17 januari 1942

EERSTE BLAD ZATERDAfi 17 JANUARI 1 Stadmemv POUTIE ONTMASKERT een dievencomplot wBi ifiag Tcm gowdarra op iMt laMoB tot klacnrheid gebrdicht Rachercher boekt nog meer sucoessen D poUtt hM t licht gttani bt in Ulrijlw diefstallen van goedwen die 03 Boter 1 1 rants Boter 08 Vet I i rants Boter m red of vet Uzender rantsssnsn tl Deo t m 1 Jan 37 Boter 1 125 gram Boter 97 Vet 1129 gram Boter met rsd 11 Desember t m fl Februari lt t Winkelief voor ƒ 300 opgelicht D politie heeft nog eei zwendel affaire en ccDiip dimaUen c geloa De zwendelzaak betrof een oplichting van een wiakeliv uv cfaocoladeartlkeltB tfe medio JuH bctod kreeg van twat Hagenaar die hem kwaBMo verteUen dat lü In opdracht van de Ituitseht hutoritaitan bonbon neastcn koopen voor cantines van de weermacht aa die sctermdrai met in hef Duitsdi g aet aMa tegitimatiepai eraa De wiak ai r tU dt gevraatoc goederen tf tn ta é ni daarvoor betaUng Na Mrio vaa maanden kwamea de heerm tnwt net de mededariing dat de b n ladarmai en teruggestuurd woran en data dt rinkelier n aebadevergMdbw IMaet betalen De betnAkene ÜA toen SM betaalt Ben Dooaie Mer kifan bet tweetal terug met de mcdedceliag dat opnieuw 2eo o at ovdan betaald Toe ertRKMnle de winkelier de ï tl2 Sta ÏÏMr I SM Hlti r verleende y 5 iiï5 pontic ie HA Ma vastgcttcU dat voor het plaatsen en eap iiteerai van een hoog anntegslün uitgaande van ö de laatate maanden m mysterieuze wUie op het ipoorwegemplacement M etna ttede verdwencB Vier per onen en spoorwegartieider en drie personeelsleden van Van Gend en Loos allen te Bodegraven woonachtig liJn gearresteerd en een groote hoeveelbeid gfrtotoi artikelen is in beslag genomen Al een zestal maanden w rden geregeld uit wagons en uit de loods transito gocderen vermist die over Gouda werden verzonden Het recherchewerk gaf het eerste succes toen ontdekt iWnl dat deze stukgoederen hier werden geplaatst in een wagon voor Bodegraven al waren ze heelemaal niet voor Bodegraven bestemd Dit werd de belangrQke aanwijzing en nog duidelUher werd de zaak toen bleek dat dete opzettelijke verkeerde plaatsing geschiedde door een 19 jarigen expedtielmeeht van Van Gend en Loos uit Bodegraven die hier werkzaam was en dat de vader van den betrokkene een 4S l rige ari eld errangeerder bü de Ned rlandsche Spoorwegen in BodegravcCT de aankomende goederen behandelde Vastgesteld kon toen word dat de vader de hoofdpersoon was In een complot waarin voorts nog twee andere personeelsleden van Van Gend en Loos te Bodegraven een 2 jarige chauf feurtransportarbeider en een 31 Jarige expeditlekneeht chauffeuT betoDkken waren Slaw wCfkaMthode Sr weid op sluwe wijze gewerkt De toon venoiMl de stelen goederen naar Bodgeraven de vader behandelde den wagon en d twee anderen zetten de uitgekozen pakken te midden van anderen bestefgoedMi op hun bakfiets en reden er Vemeente mede in om aoo de buit naar huis te brengen Gisteren heeft de politie haar slag gealagRirEen pakje Kwatts chocolade voor Groningen bleek In den beroemden Bodegraafsche wagon te zMn neergetet en in Bodegraven kon de politie vaststellen hoe het daar uitgeladen en naar het hjuia van de dieven gebracht werd Het werd zoodoende en ontdekking op heeterdaad D vier betrokkenen zijn daarop vngehoudten en In arrest gesteld Bij huisioekingen kwam een groote party gestolen goed te voorschijn levertraan boter vet shag bonbons siiïaren sigaretten tabak en zeep in totale waarde van circa drieduizend gulden allemaal artikelen die tüdens het vervoer waren zoekfreraakt De buit werd onderling verdeeld tfi voor eigen gebruik bestemd H r was natuurlijk al het noodige gebruikt maar er weid toch nog genoeg gevonden om een winkel op te retten MOEST vemonaakt deor n kou gebnalk usd AbdUdroèp de aststttende sigm atdoaa loskomen n Uw hoest stMl sal verdrttve i k MwM M kMal kraarklHi Mtliaw AKKOfS d 0 347 ao lafci M d 9E1IPBH 0f 41 Mtaaiaa amaaf vaa da MalBla li g aa alal la Ow baan brti lotast aas Uw bHdraM aaa da WtBlerhala larlaad Ie ieveaf B WMiMm wi wi i jm w i a i im De vier oneerlitke werklieden 7 ullen naar het Huls van Bewaring te Hotterdam pordm overgebracht de Hagenaars bedriegers waren en niets met de Düitsche weermacht te maken hadden Wel hadden zij de b nsbons aan soldaten verkocht maar gewoon als particuliere kooplieden Het tweetal van wie een sidi van een valschen naam biediend had kon gearresteerd worden Het zlJn een ver tegenwoordiger en een handelsreiziger belden veertig jaar oud en In Den Haag woonachttig Het geld was al l ng opgemaakt Dader liep gestolen igaar te rotJcen Klaaiiieid is voortsgebracht fai de z ak van de verdwijning van een pakje rookartikelen ter waarde van 73 73 die een grossier te deser stede in een bodehuis had gebracht ter verzending natir Zevenhuizen Het toeval speelde hier een gelukkige rol want toen een zoon van den grossier een paar dagen later in het bodehuis moest zün zag bi daar iemand loopen die een sigaar rookte van het soort uit de verdwenen partij De mededeeling hiervan aan de politielitie leidde tot de aanhouding van den Tooker eefl M jarige chaijjfeur alhier die in hei bodehuis werkzaam is erv die bekende de vermiste artikelen te hebben ontvreemd Voorts zijn wegens heling der goederen vier personen allen alhier woonachttig aangehouden die het gestolen Tookgerei hadden gekocht Het zijn een 64 jarige koopman de vader van den chauffeur een 22 jarige expeditieknecht een 43 jarige chauffeur en een M jarige caféhouder Nog voor tien gulden der ontvreemde artikelen kon achterhaald worden Het by den verkoop ontvangen geld waas in drank omgezet De dader van den diefstal zal naar bet Huis van Bewaring wonicn gebra At ƒ 118 uit geldtrommel terecht Ten slotte beeft de politie aangehouden een 22 jarigen jongenHm onderwuzer van beroep tijdelük als sbhrijver bij de Nederlandsche Spoorwegen alhier werkzaam die uit een geldtrommel op het stationsbureau een bedrag van ƒ 118 had ontvreemd De diefirtal was g l gd om eenige tekorten In de kas te st 9pen By zyn aanhouding had de betrokkene al het geld nog in zijn portefeuille zoodat dit in beslag kon worden genomen fOngecorriffeerdj Aanleg nieuwe spoorlün NieuwerkeHc Rotter dam D P BERSm GEDEELTE GSONDWERK VAN ANDERHALF MOXIOBN GULDEN Dt aan oe N V Hollandsch Aanneinefsbedruf Zanen Verstop te Gravenbage door 4e Nederlandsche Spoorwegen bü onderhan he aanbesledmg verleende opdracht tot uit voMing van 0n nd en bykomande werken ten bebo va van den aanleg van de nieuwe spoorlün Nieuwerkerk a d Ussel Rotteidem D P behelst naar de N R Crt me dt bet rtoidwerk voor het Oostelijke deel van de nieuwe Ujn hetwelk zal uitgaan van een punt ten Oosten van het station Nieuwpkerk aan de spoorlijn Gouda raarn Noarde ljk om het stations ebou w zal leiden tot aan den nieuwen t kaweg Botto am Gouda De kosten van het werk dat i m twee jaar Ml duren zolen ongeveer andierhalf nuU n gu den bediagen Wat de werkwijze betreft k n worden medeged d dat het gewone sys teem gebruikelijk voor dergelijke Srojecten hi slappen grtmST xal woren toegepast Eerst wordt een t g met geloven qpdat de slappe grond wordt verwüderd waan dit kanaal weer met zand wordt geatort waarop bet dijk icbaam dan wordt gebouwd Op deze wW geoonstrueerd zal de dijk later niet veraakkien Uit het Gemeenteblad BOOMKWEEKERSCREDIETEN De i urgemcesteT heeft besloten tot htt verleenen van de bij artikel 4 der Crisis Bloemkweefeeracrediêtbcschik king 1940 vereisciite goe euring om een crediet reep ad ƒ 300 i ƒ ISOO aan een tweetal binnen deae gemeente gevestigde blomekweekers uit de middelen van h t Landbouw Crisisfonds toe te stiaan ea voor rekenktg der gemeente te neoien het eventueele nadeelig saldo van deie credieten vermeeiderd met 10 rraiftei en kosten IlaaWng ho g fmfasgamn het reeds bestaandetiwafótmelonte tion van de gemeente Oudewaiter staande op het Amniniusplein in die Cieente en eindigende in een ten beve dier gemeente nieuw te bouwen Mmsfcotnatarstalion te Hekendorp cf het terrem van dfe touwfaibriek G van d r Lee N V coder de d ai4 ij gestelde veorwaarden te aanvaarden De burgemeester heeft een vergunning verleend aan Th J Rouwen tot De b u iy cmecB ter he TeiUaard de oor e Conunissaris der piovintie VerUcht Uw RheumatiekpUn MAAK itaf DEZE MfUkflUEinCNDE LDilMCNT Voor deze ultatekende rlieumatiek olie heeft U slechts noodig 18 gram Rheumagic oUe en 85 pam terpentijn die U Beide bü Uw apolhe ker of drogist vmdt Vermeng het in een schoone flesCh domr goed te schudden Bet de ptJDlüke plaatsen ennede niet wrijven of masseeren Het zal U goed vokloen Haak het vandaag nog klaar Indien U geen terpentijn vindt neem dan een zelfde hoeveelheid brand spiritua Ingez Med G 336 2S het bauwen van een tUddljke drijfsteen n loods aditer de afg raiule werkplaats op het tenrein aiai den Graaf Fkriawec Instmetie keuringsTeearisen De buigemeester heeft ki vfei4 and met de vastgestekle gemcensdiappelijke regeling in den keuringskring Gouda de Of 13 September 1941 vastgestelde instructie voor de keuringsveeartoen weriuaam bij den keuringsdienst voor vee en vleesch m deze gemeente ingetrokken en voor die veeartsen een nieuwe instructie vastge steid BllANOJES IN FLATEELFABRIEKEN DS VOLHARDING EN IRIS Gistermiddac ia een begin van brand ontstaan in de plateelbakkeru De Volharding op den Kleiweg ten gevolge van het warm loopen van een ventilator Het personeel kon het brandje met eigen middelen blusscben De brandweer behoefde niet uit te rukken Vannacht om ééif uur werd brand ontdekt in de plateelfabriek Iris aan de Kamemelkstraat De lijst van een tumielTaam was ingebouwd in den schoorsteen Op de plaats waar een scheur in den schoorsteen zat was de lijst gaan schoeien en ten slotte in brand gehaakt De met een motorspuit uitgerukte brandweer kon het brandje met ceai itaite doak reeds meester wordca Loop der bevolking GEVBSTIGDEN Alb adiippen koeltechn monteur van Rotterdam Snellinckstraat 27b m V m Baerlestraat 17 R L van VoortUuijsen adj directrice van s Grav hage ZuidwaJ 83 in Krugerlaan 130 H Montasne geb Verhoeven van Leitien Pr Hendrikplem 7 m Kamemelksloot 44 C Dekker dienstbode van Waddinxveen Noordemde 49 in Turtmmarkt 4S G J Scholten geol teékenaar B P M van s Gravenhage Hoogezmd 48 m Krugerlaan 133 H Steffen geb de Korte van Rotterdam Hooidrïft ISQa u E J Potgieterstraat 23 A van Es los werkman van Amsterdam van Beucingenstraat 22 la in Tollens traat 108 W van Loon meubelmaker van Moordrecht K41 in IJssellaan 189 E M van Iperen geb Witte van Haarlemmerliede Plein 13 in Kleiweg 49 P Terlouw dienstbode van sGravenhage van Stolkweg 26 in Com Ketelstraat 3 L L Fontein Kuu pen hulp m de huish van Rotterdam Hoflaan 111 in Krugerlaan 40 P van Overbeek dienstbode van Noordwyk Zandvoortstraat 7 in Gouwe 21 J H W Oonk bedrüfol contr fabr van Enschede Kalanderstraat 10a in Kattensingel SSbov G van der jagt van Hooge en Lage Mierde B 61 in Karnemelksloot 32 G van der Graaf typograaf van Meppel Comm de Vos vao Steenwijklaan 29 in Doelenstraat 28 H A M HillKÓst kantoorbediende van Wassenaar Langestraat II in Markt 49 P M Verhoeff Eolitoerder van Waddinrveen iin Donvkenkside 56 ia Peperstraat 110 W Boot adm kracht P T T van Maassluis Haven W m Nonnen water 1 A SJraub kinderverzorgater van Utrecht Mgr v A Weteringstreat 39 in Joidiertstraat z 3 L lïhrdelnvinn dienstbode van Wageniüi en Veersb t 4 ta Walvisstraat 84 F J Kok ontr C C CO an Schiedam van Leeuwenhoekslraat 13b in KhiWeelensingel 74 U Jonas hulp L d huish van Bodegraveq Oranjestraat 120 in Ridder van Catsweg 61 A M Herzberg van Amster dam Michelangelostraat 79b hs in Ridder van Cataweg 61 C F van Wijngaarden chauffeurmonteur van Helnenoord Biaak iiedük A 78 ill Bockenbergstraat 6 W Lakerveld dknstbode van Sliedrecht A 917 In Hecrenstraat 14 H Mak derwijseres bijz l o van Rotterdam Adr Mildersstraat 755a in Hoogstraat 8 S M de Wolf van s Gravenhage Fagelstr 33 in Oosthaven 31 G W van Ouwjrkeik van Amsterdam Nwe Heerengracht 137 II in de la Reylaan 20 K de Bruijn smid bankwerker van Moordrecht M51 in Vest 48 M C Fietz dienstbode VanJlotterdam athenesserstraat 103 in E J Potgieterstraat 31 B J T i Maarsereen van Hilversum Zïonnelaan 18 io Gouwe 97 C Jongkoen van Rotterdam Nic Beetsstraat 80a in Pr Hepdrikatraat 9 J B den Ouden VDormanJietoowerker van Rotterdam aan booid in Westerkade 67 J Mol verpL van Rotterdam Bochussenstraat 97b in Kleiweg 21 E C de Keizer verpl van Rotterdam Rochussensbaat 97b in Kleiweg 21 P G A de Vetten hoofdopz fed Veeh Sentr van Maasland Kerkweg B 163 in de la Reylaan 34 J F Ascherman chauffeur vin Rotterdam Stationsmn 5 el 13c in Tollensstraat 64 Chr W van er Sterre huishoudkundige van Barneveld Spoorstraat 11 in Krugerlaan 130 D Degenbard meubelstoff erder van Waddinxveen Kerkweg 158 in Tollensstraat 139 C W Compeer dienstbode van Waddinxveen Zuidkade 168 in Aegentosseplein 30 P E M Rutten huish van Bodegraven Kerkstraat 170 hi Oosthaven 5 C Hofman dienstbode van Zeist Utr w g 37 in Onder de Boompjes 123 A C Geerlof geb Stormbrock van Waddmxveen Kerkweg 134 in Achter WIL DÜ TSCHLAifD StRUm VOOR EUROPA Belangrijk plaatsje ingenomen Het opperbevel van de Düitsche weermacht maakt bekend In den centralen en Noordelijken sector van het Oostelijke frontduren de gevechten vïort Bi den aanval op sterke viisrdelij ke cavalerie in den centralen trontsector beeft een Ouitsch bataljon infanterie op 14 Januari na feilen strijd een belangrijk plaatsje ingenomen en tien stukkeft geschut talrijke machinegeweren granaatwerpers honderden geweren en 850 paarden buitgemaakit D j vijand liet meer dan 1300 dooden op het slugveld achter Door onze luchtaanvallen op scheepsdoelen bij Fcodosia en Kertsj Krim werden een transportschip van ISOO brt tot zinken gebracht en werden een vrü groot transportschip en een torpedojager ernstig beschadigd In het Westelijke vaarwater van de Witte Zee werd een ijsbreker van de Stalinklasse door verschel dene voltreffers van bommen zwaar bescl adigd De luchtaanvallen op Britsche vliegvelden en verdedigingswerken op het eiland Malta werden overdag en des nachts doeltreffend voortgezet Düitsche transportvliegtuigen schoten op 12 Januari boven de Middellandsche Zee twee aanvallende Britiche torpedovliegtuigen omlaag Britsche Ijommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht Emden en andere plaatsen in het Noord Duitsche kustgebied aangevallen De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden Drie der aanvallende Britsche bommenwerpers wer aden omlaag geschoten imngew lens 15 C H de Wit dienstbode van Reeuwuk Dorp 23 in Burg Martenssingel 27 F R van Roijen ambtenaar van Apeldooon Zwolscheweg 242 iiv Joubtrtstraat 174 J D Romeijn controleur CO CD van Rotterdam Slaghekstraat 119b in Fluw smgel 74 G A Muller geb v Ingen van Bodegraven Spoorstraat 42 in J P Heyestraat 14 J P van Scheiven huisschilder van Rotterdam Kortekade 20b in L G Vergnol ktmtbed van Amsterdam Warmoesstraat 15 in Rwlder van Catsweg 47 D Roodenburg V miaat van Waddinxveen Bodegr Straatweg 107 in Kleiweg 49 G Zwiefach van s Gravenhage Schenkkade 121 m Krugerlaan 38 M Vermeij dienstbode van Stolwuk G139 in Broekweg 4 H B V d Linden geb v Dam van Bode f raven Noordstraat 59 in Bodegr traatweg 70 F van Wort filiaalhouder van Amsterdam Beukcnplein 23 in MaTktv21 A Govaart timmerman van Rot dam Hommelstraat 20a in Kamemelklloot 48 J G M Atteveld dienstbode van s Gravenhage Thom nlaan 39 èi Karekietstraat 49 B Andnesse van Utrecht van Speijk straat 12 in Ridder van Catsweg 61 A van Beekum banketbakker van Utrecht Mariahoek 5 in Oosthaven 6 M A S van de Ven soc werkster van Amsterdam Willemsparkweg 88 in Regente seplantsoen 26 L L Hamerpagt huish van Rotterdam Hortensiastraat 21a ben in Noorderstraat 9 A C Atteveld geb Kraanen van Botterdam Sprundelstraat 16 in Lethmaetstraat 54 H Plomp geb de Heer v n s Gravenhage Wagenstraat 116a m Kleiweg 72 G Leenheer houder ijssalon van Rotterdam Parellelweg 80 in Lange Tiendeweg 17 K C Groenendaal keUner van s Gfavenhage van Lennepweg 1 m Da Costakade 80 K van Bemmel van Boskoop Ridderbuurt 78 in Fluw singel 93 M C van Heden dienstbode van s Gravenhage KatwUkstraat 6a in Mosstraat 5 G B Sörensen schr dir bel van Rotterdam AelbrechtskoHt 37 in Bellamystraat 17 VBRTROKKEN W G Flux van Kar ietstraat 37 naar Oberhausen Osterfeld DI Amtteinberg 7 A ennemas van Vorstmanstraat 40 naar Gronmgen Oosterstraat IIA M H Corbeau vanUssellaan 213 naar Rotterdam van Oostetr reestraat 10b F Oostveen van Sophiastraat 557 naar Katwijk Kon Wilhelmmastraat 10a J C de Jaeger van Onder de Boompjes 72 naar Amersfoort Sumatrastraat 37 A J Stuurman vin Gouwe 14 naar s Hertogen boach Graafscheweg 261 Ch Willemsens v m Kon WiHielminaweg 274 naar Amsterdam Hoofdweg 475 huis C Boon van Ridder van Catsweg 7 naar Rotterdam Vijverlaan 21a W van der Schaft van BildenUJksfraat 18 naar Arnhem Kr Eylleboogstecg 23 Th A van der Linden van Nieuwehaven 209 naar Bergschenhoek Rottekade 40 KJ Cazemier van Lange Tiendeweg SSb naar Groningen Korenbloemstraat 6 J Th Gravesieijn van Perestraat 70 naar Reeuwijk sGra broekscheweg E 173 P M Verheij van Pprestraat 70 naar Reuwijk sGra venbroekscheweg E 173 J G RadeVnaker geb van Ziji van Mosstmt 16 naar Rotterdanp Ie Uzefstraat 38 J van Noort van Vossiusstraat 81 naar Delfzijl Wük V 24 L 3 Zwetsloot van A de Vischmarkt 96 iaat s Gravenhage Loolaan 6 H H Berghege van Krugerlaan 130 naar Arnhem v Hëemstralaan 10 J W M Verhart van Mr D J V Heesdestraat 31 naar Nijmegen St Jacobslaan 161 A M Stra ver van Fluweeleosingel 68 naar Boskoop Roimlaan 1 G Wildschut vaai Vondelstrsat 35 naar Haastrecht Gr Haven C 282 J H J van den Bos van Zoutmanplein 10 naar Breda Kastönjeshèaat 7 Vcfea mJK wtudaêg zomin t hntffm Am 19 met bongtknMÏ mludf m aniertH trtfUn Zie tf iat U ie it$trihtAé e$ch tn kiygt mm U reek Op A lf Wet U naderhtmd mUt wwtdt niet emngevuld UITKNIPPEN fN MWARENI GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDEL Beschikbaar per tieraoon Geeft recht op het koopen vao Vol walsenen Vm I iau 4 n m 11 14 t m taai Xlk dar volgend konasn laai 20 11 Jan l m Jan IHI In tijdvak van Mn w k 0 A BnSod OtB Brood 04 A Vleesch 04 B VlecKh 08 A Aardapp 01 B Aardapp tt Osssmbsr Jr7n2 I B 1 rïnlï e Kh of Tl waren l kg Aardappeleiw i k g AardappeicW 4 U Januari IMt 18 at 1 H ii 3 81 U In tlildvak van vier weken Suiker Cacao Jam Bloem br ot gsbak Biist Haverm of Peulvr Gort Vermis of Kaas lialk Melk 1 k g 50 gram KIO gram 1 rants 250 gram 290 gram Ï5Q gram 100 gram lOe gram té Ulw 11 liter 184 Algem 01 C of 01 D Resmn 119 Algem 185 tm ISSAlg 01O 03D Be UO Algwn Ill Algem 193 Algem ITO tm 183 Alg OlA t m 4A Helkl OIB t m 04B Melk T n 1 1 1 I 80 MIO 500 BOO BOO 4 4 4 4 aoo SS 190 ISO ISO 190 ISO ISO u M0 100 100 800 BOO BOO 800 18 M 1 1 7 fit J gram ranu tnn grant gram gram Kram Uter Utrr t B II In tUdvafc van I dagen 1 raDia 1 US ISO ISO 2H IBO MS KoHIciurrogaat I9S Atgemeen IJ90 ram Jan t m M Jan 1MI 199 AUem i SO er m 1 Jan t m T Psbr wet 04 B 04 0 Il rtoks 04 D Beserv HO MO PealvmehttB 180 Eieren I trt en mei ELDISE BONNEN VOOR DIVERU ARTIKELEN Geeft rsdit op t koopea na 11 Maart r 14 Vebr 1 n Jaa 1 31 Jan 1 April 138 April 1 Jaa r 38 A l 1 30 AprU 1 118 Dae 1 41 4 1811 t Utar Petroleiim Diverac data 1 cenh Brandstoffen 1 Jn itn I Jan irn I 1 Bantsocn Zeep 79 gram Tolletieep SO 1 90 gram Scheeraeep 1 Ja im 1 Atrll 1 Bik der volgende bonnen IS M 07 K r Brands 1 OS t ra 07JI K Brandst 08 tlK Brandst 2 It en 17 H ï Brandst Il tm MC V Brandït n tm MTV Brsrfdüt te t m Se per Bnndit 1S4 Algemeen r Zeep r ToOetzeep L Textiel I mmnv geen Anthradct verkrijgbaar 1 Hierop aitshiiteM Turf verkrijgbaar DB VOLGPNDR BONNBN ZUN BINNENKORT NHET MEER GELDIG Na Zaterdag 17 Jan 03 Brood Vlaeich Aardappelen De levensmiddelenbonnen welker geldigheidsduur op Zondag aauvaagt mogen rt di worden gebruikt op Zaterdag dsaraanvoerafgsande met ultionderlBg n den Dog voor vleesch en vleeachwaren N RANTSOEN ISl H 100 gram Brood Daai 75 gram Beschuit WafeU Biscuits Koekics öf 100 gram Speculaas bt 140 raa Koek bt MO gram Cake óf 400 gram gevuld klein Korstgebdk U 800 gram gevuH groot Korstgebak Taart Gebakjes w Yleesoni 100 gram Vleesch gewicht van been Inbegrepen è IBS gram Paar cvI Kk gewlch Tan been inbegrepen Vleesohwarw 75 gram gerookt of gekookt Vleesch 4f 79 gram gerookte worsteoorte bt 100 gram gekookt worst Oorten ót 129 gram Leverarttketan TWigeworst Wiel brood bt ISO gram Bloedworst Zure Zult Jamt 500 gram Jam Siroop Honing u Bleemt 70 gram Tarwebloem meel Boggebkiem meel ZelbQaeBd 1 Rijst MO gram Rn t Kij tetnesl DIoem mta Kindermeel i 1 1 Meeeimeirti 290 gram Havermout vlokken Ueesa gort Aardappelamehrlokken Gruttmteel gemengd meel i Qerti ISO ram Gort Gortmout Gortbloem Onilten alle toerten Gratlemeei gemengd meel Hijstgries Aardappel tiplcca 4 liter gortpap Vermieellli 100 gram Vermicelli Macaroni Spaghetti h Mn rkt la Maizmwi 100 gram MaiicnS Sago Aardappelmeel 6f 100 amS Xetmeel verwersi ia puddingpoeder of puddingsauspoeder Betert 190 gnm Boter f Margarine 150 ram Margarine ÜiUSlfïr h maximal 78 M Anthr Het Steentoleju ImlüstrWjrtt tl SJSrTketten M 1 h 1 C e Gascoke M UO k g B 5S L p Sl f If 4 Petroleumcokes bt 190 k g Cokesbrie Cokesgruls bt 300 stuks Perstnrf Of 4 JtSs S rturf it 175 kg Turf uit de Peel Sf 100 k g andere soorten Ito lewli gr Hulshoudzeep 6f 190 gram Ee ld lolletzjjp lif t Zeep wmenitelling na 31 Aug IMl M 150 gram Z JS ÏÏ 1 J n 31 Aug I94M èf 100 gram Zachte Z P K L iï2ii 6f 190 grV Zeeppoeder 6f het doen wassehea van 86 k4 ore BINNENUND BRAND IN £ EN HOTEL TE VENLÓ verslikkender rook Ia allerijl wedoor de politie een auto gerouireerd lie kinderen naar het liekenhui vevoerd Tegen middemacbt ii n beideeen vijfjarig jongetje en ecfi vferiari naiitje sonfler lot bewöitiijn Ic rl rkomen overleden Twee kinderen om het leven gekomen MH aaststentle van personeel Ie Technlurhe Noodhulp en den V lerlandsfhen volksdienst sljn v r rh nrte goederen In ve ligheld gebrar n een in de nabijheid gelegen oV 3 De brandwefr bestreed met yv nlen don vuurhaard KRANIG OPTREOEN TTH DITITSCHE nUTABtEN Gisteravond hseft in het bekende betel Ganaaaia B a l ais aaa e Kenlsclieiiooit te Venlo ean bevite brand gewoed Twee Jengdlga kladei vair dw laBt vaa hal holai iea heer J B Utymt hebboi aarkq hel tevon verloim Tegen kwart o er tien werden de bewoners van he hotel en de gasten opgeschrikt door hulpgeroep van hel vijftienjariee kindermeisje dat bU de familie R in betrekking is In nacht gewaad kwam het meisje de trap af hollen onder het roepen van brand In alleriil spoedde het personeel vanhet hotel zich naar boven Het bleekdat op de derde verdiepin brand Ws uitgebroken Er hing een verstikkend ook terwijl de vlan men door het daknaar huitiii sloege n Het bleek on nogelijk langs dézen weg tot debovenvertrekken waar enkele urenfpvoron twee jeugdige kinderen vanien heer Beyer ter ruste waren gelegddoor te dringen In bet raf lokasl he vonden xirhpok enkel Dultgche mill lairpn Een onderofficier spoedde sieh Lings een anderen weg naar bovengevolgd door enkele burger i DeDuitache mi itair baande lich een wegdoor de vlammen en den verilikkenden rook en wlat to de slaapkamer Ier kinderen door e dringen Inmidrtpl s waren de nnrtprrr in de rtakgpoiBeklauterd en de nnriprofficier wUl dfkinderen uit h n bedje te halen eraan de beide helpers in de dakgnoiover fe gpvi n Het bleek echter dat de kinderen reeds bewusteloos waren door den Dank rfl het feit dat de brandw Borme hoeveelhe den water in it vunrbaard kon brengen sliytgdP m r in niet alleen de belendemle pfc n voor het vuur te behoeden do len wint ook te verhinderen d indere vertrekken uitbrandden fl wee nnr was men den iTand mee = De hovM nverdiepingen van hel ende hntel ïijn totaal uitgebrand irhade die xeer groot is kon tot dii erre nog niet worden vastgesteld wordt door verzekering gedekt onaftk moet geiochl worden in o oonirhtigheld met vuur in een v e nenwneelsvertrefcken Wij vernemen nog dal de Dulf r onderofficier die de beid kinde net gevaar voor zijn eigen lev edde HaunIveKwebel Freitshnir fet behulp van een gasma ker i Tanige mili air de kamer 4ga r verstikkenden rook bing blQPen Irnngen Jammer genoeg heeft t heldhaftig optreden den kinderen nl np r kunnen baten £ e verjacnrdagtsiorling Mr Btln gisteren heet wat Ncderlard Jarig giwMtt Vandaag sullen er enget ld niet mlttder hun t e rHdsg vler n k n de verJaardagsstorHng Oe vninr storting 4i eerf WJdrage voor de NedP sche ambulance De verjaardagsstortlng Is MS bUdiage IxnUat uit ermroovele dubbeltjes kwa ot guldens al naar getang de beur toegaat als men laren ttlt Wel nu Il u vandaag Jarlgt Van harte ïelukfewenschl ook namer lonrena in de veMlazeretten en zlekenhii achter het Oostfront Maar beelr nieuwe levensjaar met een goede daad mee aan de verjaardafisstorfing op P nummer 87600 Nederlandsche ambu a Konlitgiimexractat 11 a Gravenhagc