Goudsche Courant, zaterdag 17 januari 1942

TWEEDE BLAD ZATERDAG 17 JANUARI 1 MEMORANDUM VAN FIRMA S EN HANDELSMERKEN PIET BREEK Lf ie zorgt dat de naam vcm zijn zaak onderneming of artikel telkens weer onder de aqndaeht wordt gebracht ook in tijden dot leveringen niet mogelijk zijn of niet vlot kunnen geschieden versterkt zijn goodwill Pas o dat men U niet vergeet Voor plaataing van Uwe goodvylll annonce In pedalen vorm In doze n briok ver trekken wl U gaarne Inllditingen crain on bureau Markt 31 GoUria telof 2745 M 5LICD JKRT L T ENPEWEC50COUPA HUtSHOUDEL JKE ARTIKELEfl GLAS PORCELEIH MUDEWERK SPEacOEPER rttki Assurantiekantoor A C COSIJN KATTENSINCEloaCOUCA T6L at 51 B J CE£N OtMOpa 5706 TELoiaè KLaW£G 61 GOUDA NVREEDERÜ bLü5EL Ct VAN öiR GARbEN ROTTERDAM ÜTRKHT DtNMAAGDEU T LEIDi N TEL 3l52 3fct mUck Uw i itl V i Il II I 1 I I WBTMINSTK OAHoiocsrcuoiv I WtSTMIHSTK fff I WUDSTRMTJ mM I I r I Kleedingbedrijven voor alle Heerenen Kinderkleeding OrriOIBKLV PUBUCATB VAN DtN OBVOLMACBTIGDK otm DU KBOROANIBATIB VAN DK NBDB LANI CaK rOLITlK AuutotUac U t Nttf rUn fck rrtlUt IkB Ctt olnuchUgde voor Ó r orf iMtl v n d NMerUndaolM maakt het volgend bekend A Sr bMtut elegenhtttd UA unslclllng bi de Ncdertandw e polih personen dte aan de hlenu varmelde etsohen voktoon Ka de aanneming an gegadigden ontvangen xij hun Mrtte op tn een poUtleopleldtngsbataljon om daarna bQ een der Medcrlt E oUt ecorpsen te worden te werk gestt ld 1 de voeding de kleeding de hulsveating i do geneeikundif lorglng van de leerUngen van het poUtleoploldlngabaUljan uordtrijkswege voorzien Zij ontvangen bovendien een nkgeld mr ffulden pw week De aan Ulng tot ed trant polltleambt iaar geachiedt voor een tijd van een Jaar De proettUd vangt aan op dea dag van indienst bU het UÜèopleldingsbaUljon Bij gebleken ongeschiktheid bU emaUge vftrgrUpen tegen de dr en Indien valMdic mededeellngen omtrent den eigen persoon vwttrekt kan te Hen tijde op ataanden voet ontslag worden ver De aangestelden ziillen atch voor een minitena vUtJarlge diensttijd de Nederl indsche politie moeten verplichten B SolUcltant moeten voldoen aan de volgende etachen I Ad8plraiifrH fnclereft het bedt van de Nederlandsche nationalltett personen van J Bchen bloede z n uitgesloten De afstamming ook van de 9 noote moet tot en met de grootouders aangetoond wordm tnvulUng van een daartoe bestemd afstammit stormulier o be roken levcnagedrag llchamelUke ge8 Ui thetd Een llchaamilengte van minstens inblootsvoets gemeten Bij ceer bijzondere ges iktheld kan eenvan 1 70 m worden toegelaten Personen die een bril dragennen toegelaten worden Indien de geclchtssterkW van het eeneminstens Vu van het andere mmsteni f io l edraagt leefttld IB jaar het bedt van het diploma eindexamen HMM S jarlge ntrsuiGymnasium Het besit van een dlplomaii oM Inspecteur van politie strekr aanbeveling Kennis van de ultsche taal ts gewenscht f volkomen bereldtield tot medewerking aan den opbouw vanNederlandschen Staat ok onder de huidige omstandigheden eals een loyale houding tegenover de becettende macht K Gehuwden kunnen onder bepaalde omstandigheden worden gelaten h zU die hun diensttijd bU den Nederlandschen Arbeidsdienst hvolbracht genieten voorkeur n Blanscliappen sle onder 1 a zie onder 1 b zie onder 1 c zie onder ld voldoende schootkennls in hel btjconder mn do Nederlantaal loowel in woord als in geatrtirirt Zee klassen lager on moeten met vrucht ctJn gevolgdHet bedt van een polttledlploms strekt tot Mutbevellngi t zie onder 1 1 g zie onder 1 gh zie onder Ih O I De sollicitatie moet geschieden door het Indienen van een elgentu schrUven Bt dit schrijven moet worden overgelegd een eigenhandig geschreven levensloop een afschrift van het inspecteUCs of poUUedlploma 100 m nbedt alsmede puntenlljst 8 een ingevuld formulier betreff ide de afstamming ij een Ingevulde vragenlijst waa uit verschillende bijzonderheden den solhcltant moeten blijken De formulieren bedoeld ondei 3 en 4 lijn verkrijgbaar aan het meentehuis In de plaats van Inwoning n Sollicitatiebrieven met de bijlagen waarbij een foto ten vooten moet worden overgelegd ïhoeten voor 24 Januari e k worden zonden aan het Bureau van den Oevolmachtlgde voor de reorgan v n de Nederlandsche Politie postbus 216 te s Gravenhage Op den solUcltatlebrlef moeten bovenaan duidelijk zijn vermeld voorletters woonplaats straat en huisnummer alsmede pro waarin de woonplaats is gelegen Op de enveloppe moet Ijovenaan zÖn vermeld sollicttatle m Alle reeds eerder mgedlende boUtdutleadressen komen door het v staande te vervallen Zl dje bij een vorige gelegenheid wegens het niet voldoen aander vorengemelde elschen werden afgewezen komen niet inmerking W PBOVINCIALB PUBLICAT VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBO BN VlSSCRVtU VrUgave aardappelen voor plombeerUig De Provmciale Inkoopcerttrale van Akkerbouwproducten voor Zuid Hol maakt bekend dat thans van alle rassen klassen en maten de geh opbrengst per h a door den KeurriSgsdlenst kan worden geplombeerd dus van fet N gekeurde pootgoed in de maat 4S m M Opwaarts In dit verband wordt er ten overvloede nog eens op gewezen dat van klassen in de sortsëring 45 m M opwaarts de navolgende rassen tot hoogste In d daarachter genoemde m ten mogen wqrden gesorteerd geplombeerd Gr n Katakdin tot 80 m U Gr ra Klgeahelm l dgold en Populah tot 70 m M Or IV Alpha Furore GlOrla Industrie Matador Noordeling Robijn V Triumph en Voran alle tot 70 m M Gr V MagneU Geelblom Belle de Fontenay Deva Duivelander Ko Koopmans Blauwe Hellena Iduna RobusU en Wilpo alle tot 70 m Voor alle andere rassen I3 Öe maximum maat 60 m BI Adverteert in dit blad ran MET VOOR De actieve doelbewuste deelneming aan de samenwerking van alle Gecmaansche volkeren tot veiligstelling van Europa gedragen doer t e zekerheid dat dit gemeen chappelgk belang voorgaat vóór het belang van ledef der volkeren afzonderlifk Het deelnemen van het Nederlcutdsche volk aan de koloni ftie en de exploitatie van de Oost Europ eache gebieden Het verkiHigen van de volkonten gelijkberechtigbeid in de Europeesche levcnsruimte en het zoeken en vinden van emplooi voor den ondernemingsgeest en de arbeids kracht van dns volk in Europa opdat welviiart zal komen en de armoede zal worden verdreven Het verfaindereli van het wegkwijnen en voortvegeteeren van ons volk in een te nauwe levensrutmte nu alle wegen van overzee A a afgesloten De lichamelijke zedelijke en geestelijke verheffing van ons volk de zorg voor het welzijn van het volk door arbeidsdienst arbcidsfront volkswelvaart volksgezondheid dienst enz te organiseeren en tot bloei te brengen Het organiseeren van de levenskrUaen van ons j oik waardoor de enkeling tot cijn recht kan komen eitieea dam wordt opgeworpen tegen geliikseliakeling en stAal a lutlsme Het organiseeren en tot leven wekken van den komenden Ncdcflandsohea Getmaanschen Nationaal Soclalistlschen taat waarin wQ in vrijbefcl uilen kunnen leven ZOO HEEFT MUSSERT op 14 December 1941 de taak van het Nederlandsche volk voor de toekomst bepaald Welke Nederlander kan bet daarmee niet eens zijnl Schaart U in de rangen van de N S B om met ons dit program te verwerkelijken Sedert 5 Januari 1942 is de N S B weef geopend voor de opname van sympathisant leden die na 3 maanden plichtsvervulling als lid kunnen worden ingeschrevtn II SWjj MET ADOLF HITLER VOOR NIEUW EUROPA A s i f VAN A 1 T C N A O 37r