Goudsche Courant, zaterdag 17 januari 1942

ggRSTE PLAD ZATERDAG 17 JANUARI 1 BRUIDJES VAN 1942 n KIST VAN 1 KILO INHOUD è f 2 40 No 3S2 Ai j Ook U kunt tv n profiteeren Ptré lorgt dit et op Uw irf uwdag Ptré bruidsuikers zign de heerlijkt njke sorteering ichlt bruidsuikers die den naam Pare beroemd hebben gemaakt De leveting geschiedt ita Uw geumiem vrnkthtr legen deiv noimalcn prij en wat U te doen hebt is he volgende naam bruidegom naam straat en woonplaats bruai trouwdatum toekomstig adres en naam straat en woonplaats levfranaer pet brief opgeven aan onderstaand adres endir P r bevesiigl omgaind Uw bcsteUmg w cUmecrt duj tis V binnen een week nog met hebt gehoord De kist woWt Vui naam toegezonden un Uw leverancier n U ontvangt bericht van afzending Indierf speciale verzending als postpakket noodig is wotdl 0 et vracht en emballage m fekeniiig gebracht Tijdige bestelling dringend verzocht tgntpiig van nevenstatnd genummerd dootje en dr uit Uw kmu gckiupte tube Burgerli ke Stand Ondertrouwd Uw naam oa icniteepi it Voor Diamantcs en Gouden bnudsparen geiiitt dïi 21 Op ccnigerlei wi e moeten amtoonen werkeli 60 tesp 50 t r getrouwd te xijn en onditt bijsluiung van bet genummcidt Cupidcfi moeten ot geven naam straal en woail plaats zoowel v bruidspaar als leverancicc PARE N V PARE S f ABRIEK VAN DROPS fc DESSERTWERKEN SLACHTHUISKADE 9 10 DEN HAAG Q 37 331 tot 31 ianuari kunt U nog profitèereni van onze oeden Zltt onztt ling in d étalage moison lohanna 25 ct tEER G900TE nW 377z ct HUiViCmilE zonder gebreken ter overn gevr Br No G 349 Ehireati V d blad ft UN Tan itn HEilVEL SCIIR UFMJIClitliEHAltOa STEKcmmiteHTme TEIET iOVM 0BCOBCeBIB B BBIBi eB ZEUaCSTRJIAT 64 eOUDA IMnhke tastaatM a VERLOREN op des weg van Mo rcapelle naar Uouda langs ten memven weg eeq iwart VuffMte merk Waferman Terug te bez tegen hclooniBg bi D Bakker Moercapetle O 40i 8 TïKOOP RADIO mark Blauiiunkt KRUGERtAAN 104 GEEN GRIJS HAAR Door bet gebruik van MehemedAH luiigen uw gr ze haren hun natuurlijke kteur twng geen haarverf cnschadehjk p flacon f 5l25 Vefknjfbaar bij iUT IL K IlliC tWU MSTBAVEN 21 TEL SM TKLEFOON X B U 3M I WEETU dat de Alg Ciriip Begratenit VcKcalging U te Qgiida hat anlg adra Is voor een t r l Ua ultvaait of ciematie ttfien kostprlla tuft zoadcr win lk iaa1 Bel b5 een sterfgeval No 3720 op dag en nacht beieikbaao I laagt inlichtingen aan f C A laateaua Q 261 20 Zottlmanstraat W Q 114 17 panden SoiUdc Middenstcmds WOltfBgMIOf Heerenhufzen OmeilBEE PUBLICATIE VAN HET DEPABTEMCNT VAN HANDEL NNVERHEID EN SCHEEPVAABT OrtanlsaUe van het kadrUfiIevca MeaetMUai vu de Bc rUIs ro p EI dlii la iutrU In nband met de verplichting van de betrokken ondernemingen om ilchaan melden m er de aandacht op geve tt d dn da daarvoor bestemdenrmuuareii aan de hieronder genoemde adrcaaen van de secretarisacn dciri SïJSni ondervakiroeoïn achnlUSljk dunen te worden aangavraagdJfJ bekende alrasaan leed looveel mogcHtk tormuUjren toegezonden waa nd zich Am wanaan net da fomwliaieiin i JtJ ontvangen te wan d a tot bM McnUrlaM i Vakgroep ofondtnrafcgroep waarondsi mem wat z i l i na i i bakaft a nt ie resaor £ iLÈ Hen iaat men ilck aaa iTaMldaa Ml Im SecreUrlaat er Ba t isgroep Kleedin toiJu trle B Ir yi t ep Kleedingtaidaitrie wetetaDaat Van EegMnUal 101 AmBoMim Z lÜÏ ï enlHiT ertl aa W a i B aaia la i h a S vosrtaavlli kï oinleavakgroaiaB Im aaiai Mi AMm C netraa en jonaiaaaaalKlia idanf spartkleedinr kt as Wailaalililtiitln Hkmm kleadlng SS xmaonfeaHai haaiMlwuiikliiei f Idem Vakiaaa DaaM Maaatea net 4t mlmaiBaii oaaiaa ea kittdaiaaiitelieoiihgmis isiui n anaatiaiiKs rokken t ki Manfectll MMskovenkleedlng ïï 2 OtakMiln en Wasekcaed f onden ii gai ill Jr aporthemden nw loaganabloinM ÏÏK habykleedlng KhoMen en namnUJke beroèpaklaeding £ ü la bandages jarreteUnk f Êm aloopaa aaat m iïïS aaii edlng an waach Idem BacrataTlaat Keizeregracht A dam C mantels Secrctarlaatr Heerengneht l Umi K ü ww w IpVI WpwPjP i wi Boatdbekl edlag ca Mate atUtalea BacreUrbat W a Gravenhaga tdcm idem Varkitaaat 109 6ia i nhaa guii wB ini l ii al OT U ideaa ei O andervakgroepen Bezuldenhoutachewq f ji anhoeden en petten a Sï klnderHoaflen S w auté s foumlturen en knaaaoa Amstelveen aaieAnnanptehi ie idem idem nearandassen Miaahiies en par lr et PeltertJea K andervakgroepedi t jMMatlontmantela Matartlkele aWHMKrwht m A1taii C J Wt Beddecscd aa aalMlaatkM JW dt andervakgroepan T i bSS I apraÉen SUM fc j kUBsena ïftkle gordtjnen swrkleedjes theaiampekappen en unUormultma 6466 84 we u PüBucAim vmi wv wAaxM v it uuwmov BK VI8SCBEKU BB ïl kint noaselea en aaawalpiodaclaB IMl N t ihSS SJL aacrdaala eaaarMl vaa bat BapuktmeaV aaa 3 32eten lM No 2 P iJi lïn ï ei1ilK i ki d maximum verkoopprijzen voor feu ïïïïri a vTSSrwirvS Öfer ïïtSlÏÏ M va d wa S f T r l yMiMtTii vnii de atehM iï J S P t i p In potten mogen ifl heu hS ïl den grossier betalen aan den consument m rettltiwKen = brengen van deze potten het bedrag 5ll No lS UI a hl U rnm No a owernüntM B kBMWM n er rac t n t aakaarea iraslaad kafekn bt na van 1 53 kSd h5 Ii o bodemproduetle laaakt S5ïrSJ Wdt i aawnaa f taland Mfc wartfan M 3 1 SSSS S iaHKj Sm MaMt d a a a oan aao Huil vai ie gÉieM iiliraik IJsfotO S i f99éi decorotief NU kun U z motten I Wt hebben nog aen beperkt cMiniat Rolfilms in verschillende merke L O 407 50 FOTO DAEMS Parelwitte gezonde tanden Pardwitte getonde tanden dat ia het loon timw wie eiken dag poetst met Prodent de Nederlandaehe tandpasta met de ottgeëvaiaarde werking Vofff iedere nieuwe tilbe tandpasta welke I koo pen wilt mo U voortaan bi Uw winkelior een ledige inlegeren Dat geldt ook votw Prodent Prodent heeft dit oude materiaal noodig om nienwe tuben te maken Zorg er dus voor Prodent te krijgen als U een ledige tube inlevert want deze heerljjk schuimende tandpasta houdt Uw tanden gezond en parelblank I IJODENT NEDÊrUNDÈCH FIIBRIKAAT FUNKE TUBE 04041 MV f OCNMTA AMCR SPOON Waarom Icmger 9 P4b vorduran 1 La at Ub WILLEW SCfWLP PEDICfnEMt Wijdstraat 23 Gouda Gudioi Pacfacur 3RI JS Htparatie van alle soorten buisbevii en inihistriiNaaimachines CHo aii i ia eitiim BM IM Mn kfaar Voor naaimacfiiiK i l e f m h e medcbicBfca TKn ZoyliaBslraiU fiDIIIM 3 24