Goudsche Courant, maandag 19 januari 1942

GOUDSCHE cot BANT Maandag 19 Januari 1942 De Jofpmfc No 20837 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BwMta HAun n nuv mi PortrekMiiBt 84M Chefredacteur t rmVU Oooila esMMi SMiueii uté ciumimjtmI i BtÊU T Bestissende strijd om Singapore begonnen Veldslag bij Johore Baroe verwacht Veertig o vijftig procentvan het muntmateriaal gehamsterd Er komt nieuwe pasmunt in circulatie D oudtt zal na eenigen tiid haar waarde verliezen Japanners maken omsingelende beweging faigcai de Joagato berichten van het front vas HAaklu trekken drte Japan lef reorva B die it ik aan terrefai winnen naar de Zuidelijke paat van t Mthkt Op en voeren operattea vit ter omabigeHnx van de rest der vfjanddUke iMUkraditea die ongeTcer t9Mt man aterk xijn Men néémt aan dat het In Il kaart van Johore BanM ten N van Singapore tot een besllssehden veldiiM Ml komen daar de vijand ongetwijteld alles aal probeeren om deie laatste m dlgingsUnle tegenover Singapore te houden ot altlians de hem nog over MUeven itr Jdkraehten op de ellandvesting over te brengen De strijd om hetj IdiBttleve beait van Blalakka en de verovering van Singapore is daarmede Het te Singapore uitgegeven Ie nSeriebt geeft toe dat Japansebe tiMpen aan de Westkust van het itUerelland Malakka dobr de Brit iriM verdedigingslinies heengebro kM iQn en ds rivier Hocar ten Z M de haven Malakka hebben imsehreden waarna b J een stra tMtah puil beiaiden dese rivier Mben bereikt De Japansche troe Mi lün naar verder in het eommn S gewgd wordt geslaagd in aisuwe landingen op de Westkust na Malakka De beslissende slag ilaat voor de deur Hfttz DiHnel meldt U het laatste Britiohe steunpunt op het vasteland va Htl cka het vliegveld bü Batoie Pibtt gevallen Na dezen slag blüven voorde Britscbe luchtmacht nog slechts 4tte iteunpunten over vanwaar zij het rtnls kiaohtia geschokte Singwore kunnen verdedigen t w Seletar Ten oh eo Sembawan op het eiland van Siagspore Voxlaanl wordt dat die Japanners l ig zijn een vemiet enden slag tePh de Britten voor te bereiden Japansebe pantsereenbeden sün ZaMrtanAtend in den sector van Batee hkai ongeveer 80 km van Singapore w wij der d opgetndtken en hebben in dn loop van den dag de Biltadie eenhtéiL voor sieh uitgedreven die sidi I rdelooxen attoeht naar Singapore bevonden Ia berichten van Malakka wordt geleid dat na de verovering van de haTea en het vliegveld van Batoe Fahat ua de Westkust vrijwel de geheele Sinat van Mabdtka door de Japansche Tieot en luchtmacht beheerscht wordt De neweg tussehen Britsch Indië en Slagaiwre door deze belangrijke straat Il dn voor de Engelschen afgesneden Ve r transporten van het Naburige Onten en Briiaefa bidlë en Singapore ktbtea de Engelsehen slechts nog de kwUkkhig over den omweg via SnMtia en Straat Soenda De berichten melden verder dat de Dperatiea op Zuid MaUücka een uiterst mal verloop blijven hebben Bijzonder Veel terrein is gewonnen door de JaPinidie strijdkrachten die langs de wa ust oprukten Met het oog op deze MtwflüceJing zouden vooraanstaande Britiohe persoonlijkheden den gouver nwgeneraal van Singapore verzocht oben de stad zonder itrjjd over te leven Zij zouden er op gewezen hebbMidat verzet kansloos zou zijn en Wi reusachtige offers zou vragen OM onder de burgerbevoÜcuig Het Japansche hoofdkwartier maakt bekend dat 15 Britsche vliegtuigen ndag op den grond vemiieicl zijn IMn Japans die geveehtsvliegtuigen aanval in twee golven op SingaP a idtvoerden i MWWl AANTAL OP AMBON Matdag e Batnvbi itgweve J ni k n liUdt dat ket ifauid Am VWMnp de JamMf In e laat Mnr reeds twee aanwUen hadden ESSlWoIo w is aacavallen Deer ï jMme beattéiteM ha twee goL üy cn is in de havw schade jgy i Verder is eea liefveld n rr test Anewdw vUeftnitm oaiWaBeB vuB igcai JAPANSCHE LANDING BU OORLOGSHAVEN OLANGAPO Japansche strydlu actaten hebben niet ver van de oorlogshaven Olangapo Philippünen op het schiereiland Bataan tegenover den vijand een succesvolle landing verricht en bevinden zich van dit punt uit needs in opmaisoii in ZuidelijIÊe richting Generaal ▼ on Reichenau gestorven TEN GEV NLGE VAN EEN BBBOEBTE Cieneraal veldmaarachalk von Reichenau die als gevolg van een Iteraerte ernstig ziek was is tijdens het vervoer naar zijn woonplaats oveiieden De Führer heeft gelast dat de veldmaarschalk die zich zoo buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op staatskosten zal worden begraveb De militaire samenwerking der drie mogendheden CONVENTIE TE BERLUN ONDERTEEKEND Te Berlijn is tusschen Duitsehland Italië en Japan een militaire conventie onderteekend waarin de richtlijnen der gemeenschappelijke operaties tegen de gemeenschappelijke tegenstanders zijn vastgelegd Voor Duitsehland onderteekende de chef va het opperbevel der weermacht voor Italië een gevolmadiügde van het oppercommando der Italiaansche weermacht voor Japan een gevolmachtigde van den chef van den generalen staf van het Japapsche leger en een gevolmachtigde van den marinestaf der Japansche vloot STORMBOOTEN DER ITALIAAN8CHE MARINB De Sfessagero neemt een l ericht over uit het Turksclie blad Istanbul aangaande de tegen Kreta Malta Gibraltar en Alexandrië getwuilrte bestormingsmdddelen der Italiaansche marine Volgens bet bericht in het Turkaciie blad heeft de gouverneur van Malta het volgende beeld van deze iMatormin0uniddelen gegeven Het zijn zeer kleine Iwoten met een zeer sterke lading iringstaf die één penoon aan boord hebil ep Het vaartuig wordt met groote aneltieid op Int doel af gcftanrd en op het laatste oogenblik voor de Ontploffing laat de inzittende zi do v een tteftwom over te halen teaamen met aijn zitplaats die uit een soo t rubbertxmt bestaat in zee tUncmn De l estauTder van tiet vaaMuigwaagt een rubberpak en Is voorzien van een linnen roer om de rubbertxxH te staren br de meeste gevallen zal hem ed er niet anders overblijven dka af te wachten tot hij wordt gevaogiB fen nen STRIJDT DUITSCHLAND VOOR EUROPA Sovjet aan vallen afgeslagen VIER BRITSCHE SCHEPEN TOT ZINftEN GEUtACHT Gamiioen van Selloem geeft deh over Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt d d Zondag mede Op de Krim zijn nieuwe vij andeUjke aanvallen bjü Sebastopol met zware verliezen voor den vijand afgeslagen In de centrale en dfc Noordelijke zone van het Oostelijke front hebben de Duitsche troepen bij de voortdurende zware gevechten talrijke vijandelijke aanvallen afgeslagen Op verscheidene plaatsen weAen met succes tegenaanvallen ondernomen Bij deze gevechten werden vele rfdeelfiigen Duitsche gevec itsvliegtuig i en jagers in den strijd gebracht Zü vernietgiden soms in moedige scheervluchten honderden voertuigen en andere verkeersmiddelen alsmede talrijke zware wapens en ander oorlogstuig van den vijand Ba luchtaanvallen op epoor regen zijn verscheidene geladen transporttreinen der iwlsjewistcn lieschadigd BlJ een aanval van een Duitsche pantserdivisie in de centrale zone werd de vijand teruggeworpen met achterlating van 450 dooden Een afdeeling der Waffen S S vernietigde bij stoottroepactie voor Leningrad vijftien kazematten en fevechtsstelIjngen maakte talrijke wapenen buit en bracht den vijand zware verliezen toe In de Noordelijke Ijszee heeft de Duitsche duikliootvioot een vijandelijke duikiïoot tot zinken gebracht Op den Atlantischen Oceaan hebben Duitsche duikbooten vier vijandelijke schepen nwt ean gezamenlijken inhoud van 21000 ton tot zinken gebracht Bovendien werd een groot transportschip door twee torpedotreffers zwaar beschadigd BU gewapende verkeiminssvluchten boven de Noordzee is in den el sek ope nKht oor da Eneeleche Dostkust een vry groot convooi aangevallen en verstrooid Verscheidene schepen werden zwaar beschadigd Andere gevechtsvliegtuigen bestookten havens aan de Zuid Westkust van bl land met bommen van middelbaar en zwaar kaliber Aan de oppervlakte varende Britsche oorlogsschepen hebben in het Kanaal zonder succes een Duitsch convooi aanbevallen De Duitsche kustafwoer greep daarbU ook in Een Britsche motortorpedoboot ronk brandend In Noord Afrika h eft het van alle verbindingen afgesneden zwalcke garnizoen der DuitschItaliaansche steunpunten in het gebied van Solloem overgave aangeboden hadat het in een heldhaftigen tegenstand die weken duurde zijn munitie en andere voorraden had verbruikt De hKhtmacht heeft geslaagde aanvallen gedaan op marcheerende colonnes en ravitallleeringscolonnea lanss den kustweg Duitach duikbooten hebben ten Oosten van Solloem een Zngelsche torpedobootjager vernietigd en drie treffers geplaatst op een convooi btJ Tobroek Het zinken der schepen kon ndet waargenomen In den afgeloopen nacht heeft de vtiMMl Ixunmen laten vaUen op ver dllUcnde plutien tn Noord WestDultschland D burfertwvolking leed geringe verlleoen In da woonwtjkeo vm nlfe steden ward aidude aan gebouwen aangericht Twee Britsche vUegtuifen wantea naa i gwe h oten Van 10 tot M JaniuaTl haalt de SovJatluchtmacbt 106 vUestulsen verloren waarvan ar SS bu htcMgeveehteo n 14 door haehtdocViaehiit werden neergeechoten De rest ward op den float vamMlil Ia deuiesa periode en aan het Ooateltlke front 15 tichc vMactidaeB variëren lULANGRUKB GIET VOOR WINTERHm r NEDBBLAND De N V Bataafsche Petroleum Mij te s Graveniuge lieeft aan dC Winterhulp Nedetïand een gift van 2M 0OO doen to omen pezer dagen is een l esluit l ekend gemaakt dat er maatregelen genomen zijn om nieuwe pasmunt in circulatie te brengen waardoor aan een groot ongerief wordt tegemoet gekomen Wat is de reden van uitgifte van nieuwe pasmimt Deze en andere vragen hreeft het A N P voorgelegd aan den wnd secretaris generaal van Financiën nk M M Rost van Tonningen De reden was de steeds toenemende schaarschte aan mimten by het publiek dat om de meest verschillende redenen achterhield Van staatsfinandeel standpunt aldus de secreta riSfgleneraBl be tond hiertegen geen bezwaar aangezien de staat door deze handelwijze een groote winst kon maken zoodat zij in dit opzicht den hamsteraars slechts dank verschildigd is Indien echter het Nederlandsche publiek een bijzondere voorliefde koestert voor het verzamelen van munten dan w s het niet noodig hiervoor metalen te gebruiken die op andere wijze nuttiger konden worden aangewend Zoo rees vanzelf de vraag of men nieuwe mimten zou uitfleven waarbij men rekening kon houden met de verzamelwoede van het publiek en waardoor men de moeilijkheden zou kunnen wwgnemen die de hamsteraars aan de neringdoenden veroorzaakten Jn alle stilte l eeft de rijksmunt te Utrecht reeds sinds vele maanden de nieuwe munten geslagen Zü werkt thans op volle kncfat zoodat binnen niet al te langen tijd geoi sprake HMer zal zijn van sctiaarschte aan geldsti en l Op de vraag of de oude munten naast de nienwe mmten In circn laiie sullen blijven antwoordde dé ateerrtaris generaal dat iniks Inder d ad nog gednrende korten t het geval al zijn Op een nader vaat te stellen tijdstip snilen de onde munten editer de kracht als wettig betaalmiddel verUesen soodat dan uitsluitend de nieuwe muntsoorten In circulatie luUen aijn Voor de vcrzamdaars zal zulks echter geen verlieseir mee behoeven te brengen Zij sullen nL in de gelegenheid gesteld worden tot een l epaalden datum de oude venamelde munten in te wisselen tegen de nieuwe munten Degenen die van deze gelegenheid tot omwisseling van de munten geen gebruik maken schenken het Rijk het verscliil tusschen de waarde van het metaal dat in de munt is verwerkt en de geldende muntwaarde Rijksdaalders en guldens niet medegerekend zijn er volgens de secretaris generaal tientallen millioenen stuks munten aan de circulatie onttrokScen Hij schat dat 40 50 procent van het n circulatie gebrachte mimtmateriaal gehamsterd is Het ongemak dat hierdoor is veroorzaakt zal spoedig verdwenen zijn want de nieuwe mvmten zullen in een dergelijke boeveelheid geslagen worden dat binnen enkele maanden van scbaarschte geen sprake meer zal zijn De nieuwe ontwerpen Wie de ontwikkeling van bet mimten papiergeld in de geschiedenis heeft nagegaan vooral in de democratische landen zal zich aldiu de secretarisgeneraal dikwijls geërgerd hebben als hij tenminste nog eenig gevoel had voor waarachtige vollcskunst aan de zinlooze 4tt nst producten die menop Iwt g ied van bet geldwezen oatwieip Wat was nu vanaeMiprekender dan bij bet ontwerpen van nieuwe stem pels voor Itet geld terug te grijpen op die voimgevingan welke door de eeuwen l een uit ons volk waren voortgdcomem en voor den van zijn aard bewuslen Nederlander ooic werkelijk beteekenis hadden Wat l etieekenen de nieuwe stempels en wie is de ontwerperT Mr Host van Tooningen verwees in dit verband naar liet jongste nummer van Storm waarin een beschrijving is opgenonveo van de nieuwe ontwerpen en welks hoofdredacteur hü een van onze geniaalste kunstenaars noemde Aan hem met wien ik jarenlang heb samengewerkt heb ik gevraagd ontwerpen voor de nieuwe munten te maken Hij is een der I e8te deskundigen hier te lande op het gebied der volksche symibolen aldus de secre tarisgeneraal Als de twee eerste zinn eelden werden g ozen het Saksischf en het Friesche Het Saksische zinnet eld prijkt op den vierkanten stuiver nl de Saksische paardekoppen terwijl daartwven het zonnesymbool is aangegeven Het Friesche oeietwrd is vooral in Friesland een algemeen bekend zinhei ecld dat op vele Friesche boerderijen prijkt Het omvat de twee zwanen die als zonnevogels inderdaad welhaast aUe geveltopteekens der Friesche boerderijen sieren De cen is gestempeld met het oeroude zonnekruid of rechtkruis Het dul beltje vertoont de driespruit die weergegeven in de gedaante van een tuU endriespruit een zinnel eeld is van kracht en vruchtbaarheid voor volk en bodem Het kwartje vertoont ten slotte het Vikingschip waarin de oeroude zeemansgeest van ons volk uitdrukking vindt AUe stemi els van de nieuwe munten hangen ten nauwste samen met den aard en de geschiedenis van ons volk Deze zinnei eelden aldus besloot de secretarisgeneraal het onderhoud gaan uit boven het tijdelijke getwist en herinneren ons volk er aan datwy een door de schepping gewilde eenheid zi n VeMpost Er werdt daar nog steeds grootere pakketten gepest werden die dacUaos liggen blijven met nadruk aan herinnerd dat tot nader order geen veldpostzendingen boven de SO gram kunnen worden venonden EEN1GE JAREN TVCHTHÜIS WEGENS HET VERBREIDEN VAN BERICHTEN VAN EEN VERBODEN ZENDER In de zitting van het Duitsche landgerecht van 13 Januari 1942 werd een beklaagde wegens het verspreiden van berichten van een verboden zendertot een tjichthuisstraf van twee jaar veroordeeld Hü had berichten van een verboden zender verder verteld aan een beperkt aantal pèrsoneo WIJZIGING VAN HET PRIJS BEHEERSCHINGSBESLUIT In het Verordeningenblad is een wij ziging van het Prijsbeheerschingsbesluit opgenomen waardoor in een nantal leonten d u bij de toepassing van het besluit in ter tcu vorm naur voren kwam wordt voorzien nns w I ioHCHHkuut Zoa op 9 39 onder 18 03 Mmui op lUl oadcr 2249 Mam k vorpBclit t T rdnisterea vaa comondOTfaag tot t oM op ko nut Lantaaras Tan Tocrtoigco moctoB ca haH aar aa sootondertfaaj ootatokea worden wi i sawen i i iia i i wa i M i i i KT12 Polygoon Leemker HET TWEEDE WINTERHULPJAAR Ongeveer 4 millioen gulden zgn reeda binnengekomen Toen op den eersten Octol er van het afgeloopen jaar de Winterfaulp Nederland rekening en verantwoordkig aflegde en ten tweede male eea appèl richtte tot de sociale gevoelena van het Nederlandsche volk om het W H N werk te steunen door giften en daadwerkelijke medewerking geloofde men ia breeden kring dat de resultaten van het eerste Winterhulpjaar niet bereikt zouden worden en een terugslag verwacht moest worden Daarom is het belangwekkend na liet verloop van de eerste helft van het tweede actiejaar de maanden October November en Decemt er op de ontwikkelinig te kunnen wijzen die zich in het Winterhulpwerk 1941 42 voltrokken heeft Uit giften en collecten waren tot en met 31 December 1941 3 885 661 80 gulden binnengekomen daarmede zijn de resultaten per 31 Dec 40 van de inzamelingen en giften bijna verdub beid De door huis en straatcollecten l iiiin€ngekomen bedragen zijn in vergelijking met de eerste W H N actie op gelijke hoogte gebleven wat des te merkwaardiger is daar zooals bekend moge worden geacht de opbrengst dei eerste collecte buitengeWoon hoog uitgevallen is aangezien nien in de meenimg verkeerde dat het hier een collecte gold die slechts eenmaal plaats zou hebben De toename van de gezamenlijke opbrengst is te danken aan een sterke verhoogiiig van de giften welke zich naaf verwacht mag worden ook in de maanden Januari Februari en Maart zal afieekenen en een verdere opwaartscne ontwikkeling zal veroorzaken Gelijken tred houdend met dezen indrukwekkenden groei der giften kon W ia N haar ondersteuningswerk voor het volk reeds tastbaar opvoeren ea hoiiderduizenden Nederlandsche fami lies een flinke ondersteuning geveo Bijzonder omvangrijk werd door uitreücing van waardebons gedur ide de maand December geholpen nedat reeaa in November ongeveer 2 4 mill guU en voor onderstetming besteed waren Het evenwicht tuaschen de groote ondersteuning en de binnengekomen giften vormt naar b end kan worden geacht de W H N k teriJ die juist ook in de laatste maanden een zeer goed verioop gehad heeft Zoo vretigdevol het groeiende begrip ea de b reidhheid tot hulp va v kringen der bevolking voor de sociale noodtoestanden in het eigen volk ook zijn mogen tot een allesomvattende ondersteuning in den geest van de stichtmg Winteiiiulp Nederland str ken de ivsultate npg niet en het zal ook in de toekomst eoi onvennoeii aar streven van de Whiterfaulp ztjn steeds meer Nederlander te winnen voor de gedachte van sociale gemeenachapezin t de breieade touwen bevond zich o a mevroitw Seys Inqnart fPoIvpoon Msyer Rna lijie sportmantel waarvan de ruimte door de seintuur in den rug wordt bijeengehouden fWeItbiid Polv0oon Het Vaderland zorgt voor de winteruitrusting der Duitsche ioldaten aan het Oostfront Degenen die zooals de militair op de foto bij 30 graden koude op post staan moaen heusoh wd goed wann gekleed zi l WcItbild PoIvgoon PJC r n kt Ben v dMatMet van Inds In de voonte luil iledits op adtti aMDe Dnlisehe N 8 F In samenwetUnf met de NedertaMbehe ten verwijderd van den vijand Hja V hebben vorige week in den Dierentuin in Den Haaj n laten dé Düitadie loldatan gewaon bteiBvond gehouden voor de soldaten aan bet Oostfront 0 A Uk hun tiaaid staan de Jeugd hielp mee met het breiwnk Polyi Mm tf cr IfcttMIiIPolMOoa PX Mm I