Goudsche Courant, maandag 19 januari 1942

MAANDAG 19 JANUARI l l Koppelverkoop beboet BABBELAAHB ALLBEN VBRKBUG BAAR ALS TEVENS wAT ANDERS GEKOCHT WERD In Goudsch kruidenier bedrtjf kon men eenigen tijd geleden een half pond zwarte babbelaars koopeii mit er tevens voor 50 cent aan andere artikelen werd gekocht Qit is zuivere koppelverkoop die door de prtjsvoorschriften uitdrukkelijk verboden wordt De kruidenier beriep er zich In zijn verweer op dat hij zoo handelde om tot een zoo eerlijk mogelijke verdeelinj van de begeerde babbelaars onder zijn klanten te ereraken Deze bedoeling op zich zelf kan natuurlijk gewaardperd worden maar bet is duidelijk dat om dit doel tt bereiken nooit maatregelen mopeii worden aangewend die in strijd zijn met wettelijke voorschrMten Dit laat ste was hier echter inderdaad het ge val De inspecteur voor de prijsbeheer schinK te s Gravenhage veroordeelde den firmant tot 25 gulden boete BOTER VERDWENEN Ten nadeele van n Goudsche firma is een zending van vyf kilogram boter tijdens het vervoer naar Brabant ontvreemd RIET BU DEN SCHOORSTEEN Zaterdagavond omstreeks kwart over ach is een schoorsteenbrandje ontstaan in de woning van den heer J Chr de Vries aan den Turfaingel Het roet in den schoorsteen was gaan branden en door de hitte daarop de rieten bekleeding van een pijp naast den s o rsteen De met een motorspuit uitgerukte braivdweer heeft de gevaarlijke bekleeding verwijderd en daarmede een einde aan het brandje gemaakt KAAS ONTVREEMD Uit een kaSspakhuia aan de ïouwe is een kaas van zeven kilogram veertig plus ontvfeetnd SCHUURTJES AFSLUITEN Gedurende den nacht zijn uit een niet afgeskxtcn schuur achter een woning aan de Conslantijn Huygensstraat twee fietsen ontvreemd HORGEN IJSVACANTIE OP SCHOOL Nadat er Vrijdag in verband met het ijsvermaak al een dag vacantie is g weest zal de schooljeugd morgen opnieuw haar hart aan üe schaatssport kunnen ophalen Aan alle scholen is den geheelen dag vryaf gegeven SPORT SCHAATSENRUDEN SCHAATSENRIJDERS VEROVEREN GOUDA Duizenden maakten den traditioneelen püpentocht TI OUDERWETSCHE US ZONDAG Bij tientallen ja bij honderdtallen zijn gisteren de schaatsenryders naar Gouda gekomen om er zich te tooien met de tropeeen van een succesvollen tocht de Goudsche pupen en om de stad leeg te koopen aan siroopwafelen en sprits en leeg te eten aan erwtensoep Het was wat men noemt een ouder wetsche ijs2 ndag die leven en kleur gaf aan het stadsbeeld De groote attractie bbjft altijd de befaamde pupentocht Rotterdam C3ouda en voral van Rotterdamschen kant zün de schaatstoeristen de stad binnengestroomd Het begon al vroeg en reeds voor twaalven waren drommen bezoekers aangekomen En hoevelen er daarna nog den Rotterdamschen d k kwamen afwandelen Jong en oud mannen met snorrebaarden en vroolijke meiskes in sportieve kleedij het was een onafzienbare bonte rij die stadwaarts trok Wie het alleen om pijpen te doen was werd het gemakkelijk gemaakt want aan het eindpunt van de Rotterdanlsche route stonden de kraampjeshouders te wachten om krullen en doorrookers op jassen en hoofddeksels te naaien Maar voor het grps der rijders is dit toch niet het ware een Soudatocht is niet Jouda van i erre iien maar Gouda bezoeken En dus namen velen de twee kJ v meter loopen om de stad te bereiken over den klakken weg door het wintersche polderland Wat het punt van aarkomst betreft was het vroeger ongetwijfeld veel gezelliger toen aan de Lazaruskade kon worden afgebonden en men meteen in de stad stond Knusser warmer was die entree ook STADSWIEmiS i Nog twee arre tatie in poorwègrcomplot f V BBSPECTABEU INVENTARIS LUST H t suoceffTOlIe politieonderzoek naar de diefstallen van goederen uit wagons en in de loods op het station te dezer stede waarby vier personen uit Bodegraven waren gearresteerd i besloten met de aanhouding van nog twee betrokkenen een 34 jarigen expëditieknecht van Van Gend en Loos alhier en een spoorwegarbeider te Bodegraven De expeditieknecht had mede deel in het ontvreemden var kken en pakjes die hier in den Bodeg afschen wagon werden gezet I en de spoorwegarbeider deed met de anderen mede om in Bodegraven de buit te verdonkeremanen De politic beeft inmiddels de in de woningen van de aangehoudenen in beslag genomen artikelen geïnventariseerd en 2Ü kwam daarbij tot het volgende re3l ect lé totaal 240 doosjes sigaretten van tien stuks 45 doosjes sigaretten ySn twintig stuks 5 stukken peperkoek B8 pakjes zeeppoeder 100 pakjes shag 11 flesschen levertraan 10 stukken bak en braadvet 17 halve ponden margarine 26 doozen bonbons 10 halve onzen rooklabak 15 halve ponden vermicelli 39 stukken zeep 1 kist jam 10 kistjes sigaren van vyftig stuks 2 kistjes sigaren van 100 stuks 12 losse sigaren en 214 losse sigaretten Een der verdachten die lucht had gekregen van de komst van de politie had zün voorraad sigaren en sigaretten verbrand Alle zes personen zullen naar het Huis van Bewaring te Rotterdam worden overgebracht Met de ontmaskering van het complot is een einde gemaakt aan een lange reeks diefstallen en het aardige hierbij voor de politie is dat dit het resultaat van goed speurderswerk is BRAND DIE GEEN BRAND WAS Eir is bnand deelde men gistermiddag nnstireeks één uut aan de politie in le toen er look kwam uit een pakhuis van den boterhandel A van Dijk in de Groemendaal Het viel echter mede In de vetsmedterü was onder de vetketel een vuur aangelegd maar het hout was nat en er zet wemig trek in het vuur aardoor een sterice rookontwikkeling omtstond die ten onrechte voor een brand weni gehouden Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE TS lAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Door den voorzitter wordt medegedeeld dat het reewüksche verlaat verpacht is aan M de Jong voor f350 s jaars de f oudsche sluis aan Versnel voor 500 s jaars en de visscfaerq aan BieKnaar voor f 110 s jaars M JAAR GELEDEN De heer J van Leeuwen alhier ridder van het metalen kruis is in den ouderdom van 85 jaar overleden Door het kantongerecht te Goudawerden in 1891 behandeld 420 strafzaken waarvan 218 wegens openbaredronkenschap 46 wegens jacht envisscherüovertredingen en 156 wegensovertredingen van strafwetboek provinciale en gemeente verordeningen In de plaats van den heer G R Bouman te Reeuwijk die wegens beogen leeftijd als zoodanig heeft bedankt is tot poldei meester van het waterschap Sluipwijk gekozen diens zoon de heer G P Bouwman te Reeuwijk a JAAR GELEDEN Uit Haastrecht Onder zeer vele blüken van belangstelling had de begrafenis plaats van den heer Alexander Jacobus de Goeü sinds 14 jaren kerkmeester dezer parochie De plechtige uitvaartdienst werd opgedragen door den zeereerw pater Bamabas gardiaaw van het Klooster der Eerw Paters Minderbroeders Capucijnen te Tilburg broeder van den overledene daarbij geassisteerd door den zeereerw heer pastoor Waterreus en den weleerw heer Caarls oud kapelaan dft parochie thans te Haarlem Onder de vele aanwezigen tijdens het H Misoffer en de begrafenis was o m een deputatie uit dra raad der gemeente Reeuwijk waarvan de overledene wethoud ar was de hecrien V Spengen wethouder en van Leeuwen In de vele corporatiën waarin de overledene zitting had en waaraan hy zün beste krachten wijdde zal zijn heengaan zeer worden betreurd AT AAH ANMEER W Remde BlMoiMp Alcazar tm t Fosco Giachètti Haria Denis en Mireille Babn Aanvang 8 15 uur SAioawburg Bioscoop Jacht zonder § nade met Paul Wegener Ruth elMierg en Victor Staal Aanvang 8 15 uur Tkmlia Ibratcr De bruigcnn uit Brazilië met Gusti Huber Wolf Albach Retty Jane Tilden en Oskar Sima Aanvang 8 15 uur 19 Jan 7 oor Gebouw Gemeentelijke Gezondheidsdienst Spieringstraat 113 Medische sportkeuring 21 Jui S vnr Restaurant Veemarkt tcrrein Vergadering Ned Chr Vrouwenbond democstratie voedingsproducten 21 Jan 5 nnr Geret Gemeente Spreekbeurt ds R Kok van VeenendaaL 21 Jan iM nnr Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 21 Jan 7 30 unr Vrije Evangelische tiemeente Zendingssamenkomst spreker J Bos 21 Jan 8 nur Daniël Cursus E H B O Jan 8 onr Daniël JaarvergaderingGeref Bond Jan 7 30 nur Vrije EvangeliseheGemeente Bijbellezing en bidstond it tan 7 30 nnr Leger des Heils Heiliglngsdienst leidster J v d Veen 22 Jan 7 30 nur Nieuwe Schonwbqrg Muzikale show De sterrenre en met De Moochers Jacques Serlach Borano prof Adolfo de Paradyse Hawaiians en De drie Adlers 24 Jan 3 30 unr Central Jaarvergadering Ned Reisvereeniging na afloop vertooning door den heer D de Klerk van kleurenfoto s en eigen op namen uit binnen en buitenla ld 24 Jan 7 30 nnr Knnstftiin Eerste uitvoering accordeonvereeniging Ars Longa Vita Brèvis Jan 11 nur De Zalm Pub ieke verkooping onroeiene goederen doornotaris H F A Schermer Jan 7 30 nnr Nieuwe Schouwburg Derde Nutsavond optreden van Larette goochelkunstenaar Jan 7 30 nur Blauwe Kruis Eerstelezing in serie Gezinsopvoeding indezen tyd uitgaande van Commissie inzake huishoudelijke voorlichting èn gezinsleiding mevr J F Jacobs Arriëns te Heemstede over De taak van de moeder als verzorgster van het gezin Jan 7 30 nnr Rennle Bioscoop Filmvoorstelling Goudsche watersportverecniging Elfhoeven 28 Jan 8 9 nnr Oosthaven 10 Zitung adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming 28 Jan 8 15 nnr Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf Jan 7 0 nur Rennle Bioscoop Vertooning Indische speelfilm Tanah Sabrang Het land aan den overkant voor Volksuniversiteit met inleiding door Mannus Franken 29 Jan 7 30 nnr Daniël VergaderingGeref Zendingsbond 29 Jan 7 30 nnr Knnstmln Uitvoering Goudech tooneeigezelschap Tot Ons Genoegen ter gelegenheid van 5 jarig bestaan opvoering van Het spook in de vrUburcht Jan 7 30 nnr Daniël BijeenkomstJong gervormden lezing ds Broersuit Schiedam over Jeugdvragen Jan 7 30 nnr Reunie Lezing J G Beurs voor Ned Reisvereenigingover Een reis naar de AdriatischeZee met kleurenopnamen Jan 7 nnr Bet Schaakbord Bijeenkomst Scheidsrechtersvereeniginggroep Gouda en omstreken lezingA E van Welzenes over Scheidsrechteren in het algemeen INWISSELING VAN LUISTERVERGUNNINGEN Inwisseling aan het postkantoor van luistervergunningen 1941 voor houders van een radio ontvangtoestel die hun luisterbijdrage geheel of gedeelteluk in zegels hebben betaald en wer namen beginnen met de letters Dinsdag Hesq tot en met Hog Woensdag Hoh tot en met Hug Donderdag Hui tot en met H I en J tot en met J sen Vrffdag Jansai tot en met J Zaterdag Ka tot en met Kic UITREIKING DI8TRIBUTIEBESCBEIDEN 9 nur Gebouw Daniël Uitreiking extra bonkaartfn voor zweren en zeer zwaren arbeid en zeepkaarten Winttrhanden p U RQL Wmtervoeten Doos 30 tni H jnterfeenen BrApotb caDregtot U 412 6 Tooneelavond van de H B S yereeniging SUCCESVOLLE OPVOERING VAN VRUDAG DE DERIIENDE De Goudsche H B S vereeniging heeft Zaterdag op haar tweede bijeenkomst in dit seizoen in unstmin haar leden een tooneelavond aangeboden waarop met eigen krachten een vroolijk bUJspel werd opgevoerd dat d x r de wijze waarop het door deze amateur tooneelspelers voor het voetlicht werd gebracht een verdiend succes behaalde Voor den aanvang heeft de voorzitter van de H B S vereè liging de heer Piet Fyn een welkomstwoord gesproken in het bij M nder tot den directeur der R H B S dr J Leest de met hun dames aanwezige leeraren en de leden van de zustervereniging van hel Gym nasium De heer Fün memoreerde het fratf dat het dezen avond juist 24 jaar geleden was dat de vereeniging werd opgerioht Der traditie getrouw werd daarop staande het H B S lied gezongen Opgevoerd werd hetvroolijke spel in drie bedrijven Vr dag de dertiende door J W V d Heiden en Henk Bakker Het is de vermakelflke gescluedenis van een drietal bügeloovige dames een Oosterschen profeet pn een pantoffelheid die er echter met de hulp van een uit Indië terug keerden vriend en een pienteren schUdersknecht in slaagt den profeet te ontmaskeren en zyn wel wat erg knellende huwelijksbanden wat losser te makoi Kan dit gegeven al niet bogen op veel originaliteit ook de uitwerking er van kwam niet boven het zeer middelmatige uit Dat dit spel toch een groot succes weal waarom herhaaldelijk hartelijk gelachen werd dankt het aa de vlotte en alleszins te loven uitbeelding van de verschillende personages waarbij vooral Simon Laugeman als dè Indische vriend Jetty Dortland als de vrouw vatt den pantoffelheid en Mimi van Eyck als een der bij eloovige dames een compliment verdienen voor hun uitstekend spel Echter ook de andere spelers leverden goede prestaties Piet Tuythof had veel succes als de profeet Achmcd Ritzibi terwijl Sjoerd Soeteis een alleszins aanvaardbare vertolking van de hoofdrol gaf Rien Breeman eelde met veel taavour de chanteur Dorus Karreman en Wim Zuydara was de schildersknecht die blijkbaar meer aan het aardige dienstmeisje Greet Hulleman oan aan zijn werk dacht Willy Klarenbeek wist van de caricaturaal voorgestelde trouwlustige vriendin toch nog een aardige uitbeelding te geven en ook het spel van Mieke den Uyl als Madame Leotine liet een bevre genden indruk achter Tenslotte was er dan nog het wel eens kibbelende maar tenslotte tooh gelukkige paar Molly en Hans Ans Eelkema en Jan Breeman Een hartelijk applaus na elk bedrijf en aan het slot van de opvoering beloonde de spelers voor het gebodene waarbij af n den regisseur den heer H j de Groot een boekwerk werd aangeboden Varken clandestien geslacht DRIE PERSONEN ER BU BETROKKEN De politie heeft ten huize van een ingezei ie een clandestien geslacht varken van 26 k g in beslag genomen dat hij voor ƒ 100 had gekocht van een JoudBchen koopman die het weer had betrokken van een veehouder uit Haastredit Tegen alle drie betrokkenen is proces verbaal opgemaakt Ds VAN ROSSUH TE TERWOLDE BEROEPEN Onze o id stadgenoot ds J van Ro sum predikant der Ned Hervormde Omeente te Warder N H ontving een toezegging van besoep naar Terwolde CJeld voor kinderen jonger dan 8 jaar aan hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Dinsdag A B C D E F O Woensdag H I J K L Donderdag M N O P Q R S Vrijdag T U V W X Y Z APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 al omdat toen de kijkers die de gasten kwamoi verwelkomen veel taD üker warm dan tegenwoordig het ge al b Het Veerstal is nu het drukke punt Men heeft daar in de afgeloopen dagen reeds een voorproefje gehad want velen schaatsten op werkdagen al Jiouda waarts maar de groote drukte is gisteren gekomen en z j verplaatste zich van het Veerstal door de geheele stad Pijpen en anert PUpen was het artikel Weliswaar bleken ook stroopwafelen en sprits gewild maar in deze tijdsomstandigheden is de voorraad niet onbeperkt en bovaidien met iedere ryder heeft bonnen De pupen waren er echter in grooten getale en in vele soorten aan de kraampjes en in de winkels en men kwam er banden te kort om de bezoekers te helpen Er was naar goede gewoonte m den schaatschenty ontheffing van winkelsluiting verleend en daardoor konden de reders bun surprises koopen en de nermgdoecden goede zaken maken En da n was er verder in fle cafe s en restaurants een massale aanval op koffie anyanelk en erwtensoep want de wintersche koude maakt bdngeng en al zat er dan ditmaal geen kluif in de soep de warme kop gaf velen een geviraarde verkwikking Maar niet alleen op bet traject Rotterdam Crouda vierde de ijsvreugde hoogtu ook uit de richtingen Boskoop en Bodegraven en uit de Krimpenerwaard zyn talrijke schaatsliefhebi ers gekomen om zich hier met pijpen te tooien De Jouwenaars zelf hebben op dezen usZondag eveneens volop van deschaatsensport genoten Op de singelsheerschte er een gezellige drukte deBreevaart bleek mede een attractieen overigens reed men op de medezeer gezochte plassen of trok er op uitom tochten in de omgeving te mak i Het begon al vroeg in den ochtend entot het ondergaan van de zon schotende gladde ijzers over het overal mooie ijs Zoo is het stèren een ij sfeest geweest dat klonk als een klok dat duizenden op de schaats bracht een fleurig sportief gedoe van gezondheid en vreugde Gouda naar Rotterdam Zondag hield Vires et Celeritas e 8r schaatstocht naar Rotterdam Om e f uur startte een groep alh eten die na een genoeglijken tocht om 1 uur m Rotterdag arriveerde Nadat de middag gezellig was doorgebracht werden om 4 uur de schaatsen weer ondergebonden De terugreis ging zeer voorspoedig en alle Vires menschec zaten om 6 uur thuis aan den weikomen maaltijd BBRGAMBACHT NATIONALE BARDRUDERU Op de ijsbaan van lie ijsclub Voorwaarts IS een natjpnale hardrijderij gehouden met 16 deelnemers De eerste prijs ƒ 40 vief ten deel aan J Schippers te Mierli de 2e ƒ 20 aan C van Amsterdani te Leiderdorp de 3e ƒ 10 aan J AlZijdcrlaan te Polsbroek de 4e ƒ 5 aan C Stuurman alhier fi£RKENWOUD £ CHAikTSWED8TRUD VOOR PAREN Op de lj aan n pstafettp wcrt houden waarv neming bestond volgt gewonnen C van Dam 2 I ïppksnijrter Dekker 4 R I van Tol en 5 Verburg de Achterbroek is rijd voor paren ge r een goede deel e prijïon werden als T de Jong en mej Berkouwer en mej M an Dam en mej an der I aan en mej H Verkaik en mej OR MANNEN oude hield een rte baan voor narann vijftier Na een niet zeer werden de prij oor 1 L Dekker lOlker 4 Marku BARDRIJDGRIJ De iisriub Berkei wedstrijd op de niai nelijke leden personen deelnamenJ spann enden wedstrij en ïrewnnnen resp n Dekker 3 P en 5 C de Lange GOUDERAK ESTAFETTE WEDSTRIJD Zaterdagmiddag werd op de ijsbaan der ijsclub De IJiMel een estafettewedstrijd voor daiaes en iieeren verreden De uitslag fc 1 mej P Dekkers en J W Baws 2 mej K van Dam en W Smit 4 mej A Nobel en J Dekker HAASTRECHT BARDRUDERU VOOR JONGENS Vrijdag is een Undrijderij voor jongens gehouden aie een zeer geanimeerd ver oop had Beppie de Graat behaa de den Ie prijs Jac de Korte den 2en Kees b ootjes den 3en en Jacob Jappen den 4en NATIONALE HAM RIJDBRU Zaterdagmiddaglis hier een nationale hardryderij f de korte baan gehouden Er wareif 18 deelnemen De lé prijs 28 werd ewon door Nico van Dam te Stolwijk de ƒ 15 door C Stuurman te Am stol de 3e ƒ 7 50 door P Vurstom Ciouderak en de 4e ƒ 2 50 door J H den te IJsselmonde mEUWüRKERK A D JSStJ BARDRUDERU VOOR INWONF Rg ZaterdagmiddaE is eipi hardriUerii gehouden voor InworÉrs dezer Vgimeente waaraan tJraalt persenendeelnamen f De prüzen werden lis vo gt eeï a i nen 1 C Baas 2 FlHagendooril B V Vliet 4 H Stuit GROOTE SCHAATSDRUKTE Door het mooie weer begunstigd li het Zondae en ware uiwcht geweeji van gpede n slechto rgders die den peifiritinaar Gouda maaktm en oije gemeente passeerde Oxn ivfreA de eers al hier LHeJ ak e li onafgebroken rij schaa ei iejzicn naar de Pijnfnstad besftcn JeJ terugtocht gesjpiedde in f tte ll e stemming Meude sprits simjp wafe en en pijper togen de rijden dikwijls met sierlijke papieren mutsei op huiswaarts OUDERKERK AAN DB USSeï BARDRUDERU OP DE KORTE BAAN Vrijdagmiddag w d op de iJ 1 iib floor do IJsclub fE ndracht W U Macht een nationpie h iMriulprii uthouden voor mannen op de kirls haan Er waren et minder dan 43 depinemer De prijzen f 4 1 f25 en dl verden behaald freap door 1 Van Rijkeren te Amsterdam 2 In t Wld ilhier 3 P de Bruin alhier STOLWIJK BARDRUDERU VOOR DAMES Op de banen derUJsclub w d Zondag middag een haxlrijderij voor da mes gehouden wai deelnamen De ei werd behaald dooi ker van Waddinx mej Lena Pons een tiental dantes ste prijs 40f nej 6ree dé Kniken 2e pr lD ï Sier 3e pr 1bO 1 mej C Honkoople Vlist en eeif 4e pr ƒ 55 mej It Uittenbogaard t Vlist ZEVENHU12E TELE SCHAATSTOERISTEN Aangezien het IJ dit jaar van zeer unede kwaliteit iv hebben vele totristen op de schaftts een tocht naar lil er gemaakt ZmJct gM mf im en£a aootilrcdactrar G W y t rt Raiteraaia Cbctiedact r voor Ooiida Omftrekea r Tleier GouO r EEK KKEDimiSiyK is alleen din warm als bet schoon isl Een veel gedragen kleedingstuk zit dichf ook en vooral donkere en dikke kleeding de stol is dan niet meer ventileerend In het belang der gezondheid èn om Uw kleeding Ie sparen is het neadaakelUk ALLE kleeding óók de donkere geregeld te laten leeman Daardoor wordt een klecdingstnk iweet schoon duk weer warm de Ueeding gaat aal langer mee wat een extra bezuiniging beteekent Maar laat Uw klccdim alleen relnigan in een SMECIAAt daanoor ingerichte fabfiek De Pelikaan STOOM E RU M VERVERIJ ISQT OUDA Kantoor Fluw l n Slng 21 b4 de Kamemeiksloot Taleteea 9 SOT u 410 50 FEUILLETON Nadruk vuboden HET GROOÏÏ AVONTUUR 6 FeitelUk was bet een gek geval Enkele uren geleden neg leetdc nü alleen maar voor zUn reis ua bet vernaai dat hij ar over in z n blad zou schreven Thana voelde bi t schrijfwerk als een xwarcn pUcnt i de reis Uet hem onverschlUig Wak gat hl er om dat hij thans over FrankrUk vloog straks boven de MUMeUandsche Zee ea morgen over de wocstUn Alleen bet goudland van Loe oe a telde nog maar voor hem bat trastseb geval van den gewurgdèn Demet de stryd tegen onbekende tegenstanders en Ada Ujen Ada Ilian Waarom moest hij nuweer dcnkoi aao den vorscheoden bhk welke even na het vertrek ovet iiia rugbeen op Ada Iljen s foto was gevestigd Sedertdien bad hij zijn medereizigerniet meer aangekeken m deze bad geaaanstalten gemaakt mn kennis methenn te maken Koo hU nu lijn band vrijelijk over bet papier laten loopen dan zou bij in snel tempo het verbaal doen van de avonturen welke bij beleefde van middernacht tot op bet oogenbUk van zijn vertrek Zooiets zou zeker op buitengewone wijze in den smaak valleii van zün lezers Maar dat mocht nu juist zSet Het kwam er nu voor hem op aan een normaal vertrek te lantaseeren HU moest glimlachen terwijl hy de woorden over de laatste toebereidselen voor zijn tocht moeizaam als een leugenpaternoster aaneenlijmde Plotseling voelde hy twee vingers op zijn schouder drukken Zijn bloed stood stil en even keek bij atrak voor zich heen Toen draaide hij langzaam het hoofd om en keek m het lachende vriendelijke gezicht van zijn medereiziger Oeze wees links naar buiten naar de verre emders Riefenberg volgde de richting dooleen eeltige band aangeduid en ontdekte de vage omtrekken van iets dat op besneeuwde bergen geleek De vreemdeling nep iets dat verloren ging in bet geronk van de motoren Hij vroeg dan bet potlood van den journalist en schreef de Alpen Riefenberg knikte bevestigend HU was overeind gerezen en samen keken ry uit het raampje Te s i nnm Riefenberg 2 reisgezel ob Oeze was ten ger en klem vad gestalte maar had een breed rood gelaat bruingebrano door de zon met ruwe eerlijl e trekken Hoe kan ik zoo idioot zijn overwoog bij Omdat die man over mijn schouders been de foto van een mooie vrouw bekijkt ga ik mu allerlei onzm in het hoofd balen Mun speurdersbloed begint mu parien te spelen Terwyi t u wou gaan zitten zag bij op zijn zetel een papiertje liggen waarop zijn naam stond getikt Het were er vermoedelijk neergelegd door een bediende van het vliegveld om zijn plaats aao te duiden Riefenberg schreef er journalist onder en overhandigde bet aan zijn medereiziger Deze schudde gul de nem toegestoken taartd en baalde een visitekaartje uit zijn zak waarop stond te lezen Sander Lebon planter Daarmee was de kennismaking gedaan Samen probeerden zij Uaaibeid te zien in de puzzle van straten en piemen toen het vliegtuig beven Lyon vloog Daarna ontdekten zij aan den hornont een blauwe streep de Middellandsche Zee en vijf minuten later taxjde de metalen vogel over bet vliegveld van Mangname bij Marseille Terwijl de piloten druk in de weer wa eT met de Fransche donane en postbedienden werd de benzmetank aange vuld en gütgen Riefenberg en Lebon in den bar van de luchthaven iets gebruiken Door de groote ramen zagen ze het vertrek van een Fransch verkeersvliegtuig De lucht was gevuld met bet geronk van milhaire toestellen welke schitterden In bet felle licht van de Zuiderzon Lebon vond alles slecht bet brood de eieren en de koffie vooral de koffie Als ge ooit de gelegenheid hebt mij in Kongo te komen bezoeken zei hï tot Riefenberg dan zal ik u eens Kongoleensche koffie laten proeven van mijn eigen plantage Bij mijn koffie vergeleken is mokka afwascbwater De kleine dikhoofdige planter ontpopte zicb als een babbelaar en toen een bediende kwam zeggen dat het tijd was om te vertrekken bad hij een ontzettend aantal zure broodjes naar binnen gewerkt een heele kan slechte koffie leeggedronken en kende Riefenberg het verleden van zijn reismakker hoe deze op 21 jarigen leeftijd naar Afrika was getrokken als staatsbediende hoe een geschil had geleid tot ontslag en boe hij een harde school had doorgemaakt om eindelijk als planter te slagen Nu had Lebon een verlof van vier maanden achter den rug en keerde I terug naar zijn plantage Het was een q lucbting voor Rietenberg toen het gedaver van de motoren Lebon het zwijgen oplegde Nu volgde een lange tocht op 1000 meter hoogte boven de Middellandsche Zee Heel laag bij de inbewogen watervlakte dreven wolkeibanken waar doorheen soms em schip zichtbaar was Tegen den avond pas kwam de kust van Afrika m het ziebt en even later landde de macbme op het vliegveld van de Senia op enkele kilometers van de ibaven van Oran Een auto van bet Grand Hotel bracht de piloten en de passagiers naar de stad Daar heerschte een wonderbare drukte en wemelden allerlei ras sen door elkaar In de straten leek het wel een bestendige tentoonstelling van vervoermiddelen De botelwagen kruiste ouderwetsche koetsen bespannen met muilezels antieke auto s kameelen inlanders die waren ingespannen alle mogefijke soortm van karren en electrische trams De gevolgde weg liep door de inlandscbe stad een kleurige vuile boel met scheefgezakte leemen woningen en al de huisgezinnen op de straat Men zag er negers Marokkanen en Arabieren door elkaar krioelen inj hun schUderachtige plunje Vele vrou wen waren gebuid in een soort witte pü Ook het gelaat was vertwrgen met uitzondering van 4én oog Bet verwonderde Riefenberg dat bet in een Afrikaansche stad zoo dmk kon zyn p byna alle kruispunten tXeffi een blanke verkeersagent die de banden vol had om ongelukken te voorkomen Op de voetpaden van het eentrmn was er zooveel beweging dat men idcb m een Europeesche hoofdstad zou hebben gewaand Talryke Inlanders slenterden rustig tusscben de meer zenuwaebtage Europeanen De blanke dames liepen gekleed in lichte zomertoiletten Het eoüge verschil met haar zusters in Europa was dat byna alle blootsvoets waren In sandalen de teenen goed zichtbaar Het was moeilijk dit niet op te merken want meest alle vrouwen badden de nagels van haar teenen opvallend rood gekleurd Als een filmbeeld gmg dit schouwspel aan de oogen van den Journalist vooroy zoodat by er niet meer dan eeo vluchtigen indruk vao on meedragen Lebon zat naast hem en tijdens de en korten ontdekkingstocht had hy te kampen met een onbedaarlijke lachbui welke steeds nieuw voedsel vond bU de minste eigenaardigheid welke ham w de straten opvieL Worat vcraoitfal