Goudsche Courant, maandag 19 januari 1942

i i pB s5 iS fg jr ostuum voor haar portret 3eh QeATI5 V KfcLUK3CW EUVO t Q 5 t L VAN DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 17 JANUARI 1042 bi GlAZEM ROEIJM ontdekking zou moeten komen dat de steen geen waarde had en dat de vader zich op deze manier zou hebben gewroken De gedachte aan deze mogelijkheid maakte mij zóó opstsndig dat ik mlJ afvroeg of ik den kouden greep van de doode hand op dit Jonge leven niet op eenigerlei wijze kon verzachten door op mijn beurt een leugentje te vertellen Laat mij uw steen oog eens bekijken zei ik Misschien heb ik hem niet goed gezien en misschien is hü toch nog wel genoeg waard om ts maken dat u voor joto Holland uw man de noodiga medicIjtMn kunt koopen en wat voedsel Snel overhandigde zij mij d steen weer Er kwam een eigenaardige opwinding over mij toen ik voor den eersten keer den steen in een helderder licht zag U moet weten dat het een warme dag was en dat ik toen zij binnenkwam net op het punt was een middagdutje te doen Daartoe had Ik de luiken voor deze hooge ramen gedaan maar ik was er nog niet heelemaal mee klaar Door iiet bovenste deel van het raam kwam een scherpe streep zonlicht en scheen op den steen op mijn hand Ik boog mij er dieper overheen wsnt de robijn vei toonde nu kleuren die ik met begreep Er was met alleen rood in maar ik zag ook andere tinten Toen ik den steen vlug omkeerde gleedhii uit mijn vingers en viel op den grondHet glas brak in stukken en toen zagenwij wat zoo lang verborgen was geblevenm den steen Een pracht van een saf fier Van het oogenblik af dat ik hem omhoog hield den stroom zonlicht kon ik ar niet aan twijfelen Zóó prachtig van vorm en zoo ontzaglijk zuiver tot in de diepste diepten van zijn koele blauwe licht Er moesten natuurlijk nog proeven wor den gedaan maar als hij echt was was hij duizenden marken waard En dat kon da beide geliefden hun levenlang gelukkig maken Terwijl het meisje mij hoopvol verwachtend aankeek vertelde ik haa wat Ik moest doen en dat het wei een paar weken zou duren tk gal haar wat aid ZU ging heen Toen ik z kar van mijn zaak was kocht Ik den steen van haar tegen eei hoogen prijs en toen haar man beter was gingen zIj naar Japan terug naar die kleine stad la de heuvels waarvan zIJ gesproken had s de Loakkode hoek Trefctoep t Deo aog Teekfiu p p Ceitiackl Hat dura poftri M daa kaaMKkUdw Ktadaeoius tla da door dat zult t w4 bear pea babbm na da aetna mal Wol laf bi bat Naaldscha Boach Oa kunn aelitMar dacd evarlgeoa la t fahaal oM too anthoualast toes rnanou Wolsak ban kwam vartallen dat n toch maar V totiiapta at trok aen gazicbt alsof hat Oude tMtermoUn Mag Ik dan uw idras ootaaraaTvraag de sèkllder eil wUt u mQ zaggan wanneer bat u schikt dat ik uw gardaroba aana Ivkn bekijkenf Alle grut es schrok tante Kod a owae bant toch niet van da teztleldlsterbuutsla om te zl n o ma punta kloppe Hat heeft niets met textieivte maken mevrouw Maar ik wU u natuurlijkschilderen in uw karakteristiekste pose en daarvoor Is bet nuttig dat ik eens biju thuis kom om u in uw eigen omgeving n tijdje ongedwongen te kunnen obSer veerea Bovendien pleeg Ik altijd gra gmet mijn modellen overleg omtrent h tcostutan dat zij voor het portret Icunneb atetrakken en daarvoor moet Ik eensalen wat ar beschikbaar is Dat Is gyuwgenoeg gebeurd Haar lieve help wat bad Kladsoniusdasrm e buiten den waard gerekend Degarderobe van tante Koosje De reporter had el dadelijk gedacht dat die nietvoor da poes zou zijn maar de werkelijkheid overtrof zelfs zijn verwachtingenWant u begrijpt de reporter en de teekenaar moesten het meesnaken dat de bekende kunstschilder Kladsonius ten huizeWolxak op Dellsbaveo aanwerig wasWrinu daar kwam de garderob vantanta Koosje voor den dag Het goed mensch bleek veel ijdeler te zQn dan ljooit ia da verste verte hadden vermoed Kaaten en kasten vol kleeren kwamen ervoor den dag en als degelijke vrouw was alles van t beste Er waren stukken bij die hua plaats in het op t richten museum van oudheden te Delfahaven waarvoor mevrouw Wolzak In baar hartdit portret ook had bestemd t n voltawaard soudm zijn geweest fnaar mevrouw Wolzak bad er een hekel aan tooals zt zal om iets Weg te doen want U kwam ook vanzelf vroeg of laatwaar la da atod en dan was la weer zoomodem als t maar wezen kun U zit goed la uw textiel zei meneerKladsonius toea stevrouw Wolzak met baar saada Japoa da fcaawr btaanskwam U aal wal niet oai puatsa varlaaas zlttan O ik baglB pas sal tanla KeeaJ tot metaa ehrli vaa d a buDStsehtldaf Ik heb Bog vad aa vad man aar ma puata aaam Ik op want Ik ban o ouwar watsch aiansch aa ik hab gMaard dat I altijd mot aama w t Ja krQga kaa aa wla dat ai t doat t tegawoordlg dik d ptsaag SJoaga hoa kom Ik an zoo a euwarwatacb woord da pisang Ik ban haalaniaal vergat hoa dte ding d r It xlana OJSml Za an dartlg ostuot op dan kop at drie doxtjn haaft mevrouw Wobak ungepast ea endertusscben bad lOadaonlus dia MJ da tamiUa had ko la gedronkao an g dln ard adar bon aa hQ sloag o nIMs af dan vUetaa da man dar kuasti ruinueboota galegenheld gehad xttn elMnta ta ebaarvaarea Zlja kao Was geaiaakt aeo rob van pauwblaiw valours eblttoa raat en wljdea rob aan aauw aaaslaitand lljt en ruim gadrapaarde mouwen soodat da gouden armbandm a p hua voordaellgst konden uitkomen verder om den hals eea crème kanten kraag echt BrusseWch nog van ren ult stapje naar België meegebracht en depunten van dien kraag werden door dediamanten broche bij alkaar houden een vuurrood corsage n vljnr od satijnen schoenen van aan maat dereporter maar niet zal yorraden boenen met gouden gespen Hebt u gean schoenen vaa slangenleer vroeg jle reporter argeloos IHt iou den ook goed bQ u passen Of zoodea ergeen slangen bestaan dia aan huid In JWS at hebben V Hoor de gekt siste de statigste damevan heel OelMuvan op dat ooganblik Da s allemaal kif dat ik zoo n sjiek persoon ben dat mensche as meneer Kaalsonlus die heel wat gewead benue drsprakeloos van staan Wat V aar iS la waar het vas een grandioos gezicht De reporter sat n j bauscb al Si tijdje met de Woizaks om evenals de tfekenaar maar dit haddan wij toch nooit hter die lastige dame tezocht Mevrouw Wolzak ging in haar besten fauteuil zetelerf Een grandioos gezicht Al haar goud liet ze aanrukken Het wat een droom van textiel goud en Juweelea Xn nu moest Lorre naast baar komen Moet die vogel er beslist bü vroegKladsonius met een angstig gezk ht HijUjkt me toch niet bij uw parsoonlijkbeldte passen mevrouw Vast en zakerrri Vast en sakerrr aftattarrr atzatterrri klonk het uit de ïoolen of Kladsonius wilde of niet hlJ moastaan Lorre gekxnren Ik weet alleen niet of ik ean a akleuren kan komen om dat mtr ikel teschilderen verzuchtte de schilder Lorr af aan antwoord dat abgal van Biaar Om raportar HTi d eruit te b a aill POB dat r vaar b a aa altijd baai wat miBder fcleurea aoodla waraa dan voor bet seUldaeaa van mi zekar aadar eatrakaL O schildar vertrok waar naar WJswtlh De alSpraak voor de earsta zitttaa was gemaakt ea ook het bekende gezelschap maakt licb op om met bet riltulg vaa Albert aaar Rijrwijk f gaan Mevrouw Wolaak wlU dat wt too laafargeaa ia pensioa loudaa gian erant b t portret dat wl aa waarachtig aen muasruoutafc zou rerdea aou wal nlat ia aen vloA ea ean zucht af zijn en al moast zij er hon derd kaer voor poaaeran b t zou eea maaatarwark worden waarvoer lader zn petje afnam Eerst hebben wa la RijswUk dat zeer uitgaetrckt Is aaar ean pension gezocht Ka dan meet mea watea dat da gamaaat Rijswijk In den loop dar a iw n 1 haal wat vaa ttja grondgebied aaa Den Heag haeft rao t afstaan Er waa ea tijd dat het RIJawijkscbe gebied reikte tot var voorbU bat htMdlge Rljswljkschepieln U s Gravenhage namelijk tot b l d brug voor de Wagenstraat Later ward da Laak de grens en wel d echte Laak vlet dal kanaal waarover au da Laakbrug Ugt ea waar m au als Haagacha bljioadcrb den bet woonachlp ziet dat een pens ion Is aaast aan sigarenwlokal dia op eea vrij groot schip ts gevestigd dat ul zlet als heeft het In zUn vMrslgaren tijd wel eaas op zee gezwalkt Uie echte LaA heeft ook nu nog Iets schllderachtigs mtrtsijn Biolan die patuurlijk nlat aan Okkle s aandacht is ontsnapt Later is da grens van Rijswijk nog verder achteruit gelegd doch al met al ia er nog een flink stuk van de gemeente over en vooral in de richting van Delft reikt de gemeentelijke macht van Rijswijk zeer ver Doch laat ons tot mevrouw Wolzak tarugkaeren Bet pension was gevonden e n hotel waar tevens nog stalling voor het paard was te vinden vroeger was ar en stalhouderij en uitspannmg aan verbonden toen werd deze een automoblalzaak maar au ijn ze er weer blij als ze ar n paard zien was gevonden aa zoo aaakte spoedig het oogenbUk dat mevrouw Wolzak voor het eerst als model zou fungeeren In het hotel kleedde zij zlcb zorgvuldig aan zoo bont en blauw als bat maar Kon en zoo ging bat per rQtuIg naar Kladsonius De schilder had let atelier eculgsilns naar den smaak zQner cUtnte gafataoeneerd Het was er zeer netjes Tante Koosje aam plaats en zei tegen den reporter Blepwterd nou wil Ikke als model ztjnda acht gelaterwieuwd worra Ntamand heeft het ideaal In d hand maar waarheen stuurt hij dl het niet in toog houdt Hoa ouder men wordt hoe meer men da noodzakelijkheid inziet om te werken Ten lange leste wordt het t grootste plezier en treedt het in de plaats van alle lUusles welke men verloren heeft Comallla 4 Menschenhaar Kappers nu maar zutnip weten Met dat vele menschenhaar Houdt die krullen an die lokken Zeer omrtehttp bü elkeor Wat we vroeper moor cerbrondden Gaat nu oor de uosseherlf En daar paan we het vefwerken Tot de finite menschen z J Vele dichterlUke lokken Komen nu zoo best van pat Dichten is zoo hooroeruiekkend Lefcker zocht i een metres Samson zou nu wel wat wezen Voor de harcnspinnert Onder leidmg van Delila Kwam een kruUenmootschoppt Sinterklaas moet ook el Benen Van ztin snor en t an zijn board Ook de Kerttman moe paon knippen Witte haartjes onvervaard Absoloms hebben we noodip feder haar wordt pcwaardeerd Hadden we hier Indianen Dan werd alles pescalpterd Zullen we nu truien dropen Vott het Ue ite domeshoor Mode worden kale kopjee Met een sprietje hier en door Von de zwore monnenboarden Maken we nu datten klaar Opo draagt al een boulfante Ces t on Opoe s zachte hoor Allee kunnen we gebruikea In deez moeiet ken tUd Zelft het kleinste letschenkurkje Wordt een dure proottpheid Moor ons haor u wet het meiiwste Voor het alpemcen pebruik tn oóér dat we het poed weten Dropen we misschien een pruik J H SPtENHOFT 15 Eindstrijd meesterwedstrijd Be volgende stand kwam voor ta da tweed ronde welke op n December l e ta Bottar ara bil Opns anf gameeld weed Swart w Buïnaaa Leldaa U sdu op 1 1 1 1 u u u n M u Wit o t B V d eea Aautardaa il sCh op IS W H n It W W b stand na den Haten aal vaa aanrt Wit heeft bier reeds posltleihardeai H 4 l IS U M sè lM W at ia l IT a r IT n ii W M M Nu geeft Zi M M is M tl a U U m 11 l of 1 II of U I S S altUd achQfveiUes door 4S U ea O U n vaa wil n g u ia mu u M 4S ii i T ll t i l ll 1 Vh n U n nM sterker Is aehUnbaar II a want op at I IS M M M s M U H I 6o Q volgt dan n is 1 14 tt tt 1 11 It n ea wit wint Op o s 41 I I dreigt 17 ft ts a U a doch op 44 43 M zou dan volgen IT a 14 M i ai u 41 10 n met remise door N ll van wit Ook Is In daaa variant 44 n lt nlat aiaar apeelbaar wegens Ifta M N t M IS n M 41 en op IS 11 volgt 4 M wsama wit met ll lt M O IS 17 op overmacht verUeat door zwart 11 111 Uit al deze varianten volgt dat wit raat den textzet het spel terdege doorrekend heeft 43 3 4 44 31 M want 4S 4I mag niet zie boven 13 11 a 4S 44 op 4 t3 komt 1 3I li 14 met beter mei voor zwart die 13 14 M dreigt 41 14Ilf Een prachtige zet Op 44 40 kan thans volgen 11 13 34 30 14 11 10 IS 11 II SS 10 34 lS 13 47 18 14 M 41 13 11 14lB 41 13 14 10 40 10 27 11 49 17 U 21 31 17 12 U M 17 33 wart heeft nu een stuk verloren doch wit ksn niet meer winnen Ben door belda spelen fraai gespeistd spelfragment S3 18 13 33 3 14 13 S 3 44 SI 31 J7 44 O 18 17 12 SO 4S 37 12 8 43 18 BI 9 4 IS 16 SI S 3 16 31 emiM Op 3 41 dreigde 3 21 doch 3 47 was speelbaar daar op 3 30 nog 15 H zou kua ner volgen Eei scherp gespeelde party Rekén Puzzie Opgave A r + B 1+n + C k+f + D r+n + B a+e + T a+e + ikr+g t H n+r + a u+oo J r+n + K +j + IL t+n M m+k + N r+d + O +r Pg + Q er+ch X A zeegras B sluisje C gezellig praatje D bijwoord E voertuig F rand G schaaldler H Jongensnsara I deel V e huis J schuine baan of stroA K zoetwaterviscb L ton M soort paddenstoel N lager O rivier in Nederland P rem van een inolen Q mond van eea vulkaaa een spreuk Peters begeeft zich naar zijn buurman die z n tuin san t sproeiei is Alstublieft mijnheer Koen hier hebtu den gulden terug dien ik een half jaargeleden van U geleend heb Houd u dien gulden maar m jnhe rPeters ik heb geen zin om voor een gulden m n meening over u e veranderea Teek Frank Oelke Dultsdil osj Ja er llggea h l wat vnbalan hlar verborgen zal hU tot mij op een heeten zomermiddag toen wij In xUn winkel waren in een oud Berlljnsch stadskwartier Zt n winkel was een donkere smalle kamer met houten luiken voor de hoog ramen aan den voorkant tot ver acliterin waar zi zich verloren In de schaduwen strekten toonbanken met Juweelen en antiquiteiten zich uit De oude juwelier met zijn donkere gerimpelde gezicht zijn witte puntbaardje an flonkerende lachende oogen zag er al aven antiek uit als zijn heele winkel HU kon wel van Spaanscbe afkomst zijn want hij sprak met een vreemd accent Verhalen vervolgde hij geboren inden storm van het leven verhalen vanliefde en haat en jaloezie nu koel verbor 8 en in de steenen in mijn winkel zóó lep dat zij er nimmermeer uit t voorschijn zullen komen en verteld kunnen worden Maar eens 1 s er één an het licht gekomen Eenlge maanden geleden kwam de steen tot mij Het waa a t glazen robijn en vrü groote verwerkt In een goedkoope broche Toen Ik haar vertelde dat de steen geen cent waard was kwam er iets zóó wanhopigs in haar oogen dat ik den indruk kreeg dat van dezen steen haar gabeele leven afhing Zu was een Japanscb meisje ik geloof wel uit de betere klassen afkomstig Ik had in dien tijd een papegaai in mijn winkel an het was merkwaardig hoe vertrouwd het dier dat van niemand Iets wilde weten onmiddellijk tftet haar was Zonder aarzelen at hij zelfs uit haar mond Zij bad een SSélmatig mooi gevormd gezichtje hoewel er zich nu en dan lijnen op afteekenden die spraken van de moeilijkheden die zij had doorgen aaltt Want zy moest niet alleen probeeren zichzelf in leven te houden maar ook haar jongen chtgenoot hoewel zij mij dat toen nog niet vertelde De steeh móét waariJa hebben riep uit het kin niet anders Toen hij hemmij gat toen ik uit Japan wegging deedhij het voorkomen alsof hij heel grootewaarde had En mijn vader wist veel vanluweelen Zoolang hij leefde heeft hi inTokio zoo n soort winkel gehad als deze Het was maar een kleine winkel en ofschoon hij nooit erg veel aan den handelheeft verdiend was hij toch overal bekendom de mooie steenen die hij in zijn bezithad meest gekleurde steenen En hij haeft me gezegd dat Ik heel goed op dezenrobijn moast passen Hij was wel erg boosop mij toentertijd maar ik kan ma tochBiet voorstellen dat hij tegen mij zou hebben gelogen Hl is toch zijn heele levenlang een eerbiedwaardig man geweest Toen ik haar vroeg waarom hij boos was geweest vertelde zij dat dat was omdat zij wilde trouwen met een jongen man die uit Osaka kwam Haar vader wilde dit niet en zij eerde hem genoeg om tenslotte erin toe te stemmen te wachtifn met trouwen totdat zij zekerder van baar liefde zou zijn En om haar gehoorzaamheid te beloonen an ook om de jonge menschen duizenden mijlen van elkaar af te halen had baar vader baar n ar Berlijn gezonden om daar te studeeren en van de Westersche wereld enkele dingen e leeren dia ook Japanscha meisjes kunnen gebruiken In het leven Hij gat haar geld genoeg om er een paar maanden van te kunnen leven en voor geval van nood had hij haar den robijn gegeven zei zij En hij had haar ge zcgd er goed op te passen Misschien was hij er bang voor dat het meisje den robijn zou willen verknopen om het geld aan haar geliefde ta geven en daarom liet hij haar beloven den steen te bewaren tot hij haar zou hebben geschreven wat zij moest doen om de werkelijke waarde van den steen te leerea kennen Maar bij had haar dat nooit kunnen schrijven Wsnt spoedig nadat zij was weggegaan was hij gestorven Dus bleef het jonge meisje alleen ea zonder geld la Berlijn achter Zij vond wel wat te doen en geleidelijk bijna verhongerend begon zi geld weg te leggen om naar huis te kunnen teruggaan naar den longen man dien zij nog steeds liefhad Maar van hem kwamen ar briaven die A ijn vader zei dat hij veel geld waard was en hij heeft me nog nooit belogen I haar hoe langer hoe meer verdriet deden hij was zonder werk geraakt en kon niets anders vinden Daarom en omdat zijn Uefde voor het meisje nog even sterk was als vroeger verliet hij Japan en kwa naar haar toe En het meisj dat zooveel van hem hield haalde lem van den trein en hun geluk bloeide op en vulde hun leven Mear dat duurde maar kort het kon niet lang duren Want zij hadden niets waarvan zij konden leven en zij zochten de geheele stad af naar tverk en konden nleu vinden Zonder aarzelen at hvf zelft uit haar mond De moeilijke omstandigheden die de jonge man had meegemaakt hadden hem verzwakt en hij werd ziek en in het kleine armelijke kamertje dat zij hadden gehuurd n waar het meisje vocht om hem in leven te houden zag zij hem hoe langer hoe zieker worden Toen kiyam zy bij mi met den steen dien zu voor een heel waardevo Ie had aangezien en toen ik rei dat hU waardeloos was nep zij wanhopig uit Maar hij moet waarde hcbbenl Het kan niet anders Mijn vader heeft nooit gelogen Ik heb den steen tot nu toe gehouden omdat hij van hem was Omdat ik tegen zijn wensch In heb gehandeld wilde ik hem niet gebruiken voor den man dien mijn vader zoo haatte Maar al weken lang zie ik het blped bleek worden in de aderen van den man dien ik liefheb en ik zie alle levenshoop uit zijn oogen wegzinken Ik kan het niet langer uithouden Gisteravond liet ik hem den edelsteen zien en vertelde hem de geschiedenis ervan en wij rekenden uit dat ik met het g ld dat hii zou opbrengen de dingen kon koopen die hl noodig Tieeft en dan konden we naar huis gaan naar een kleine stad in de heuvels waar hij stellig we r gezond zal wofden Maar dat hangt allemaal af van dezen steen Hij k a n niet waardeloos zljnl Mijn vader kan niet gelogen hebbenl Als hij zei dat de steen waarde had is dat ook zoo Terwijl zi sprak kwam het In n Ijn hoofd op dat het wel kon zijn dat de vader den jongen man zóó had gehaat dat hij zijn dochter voor dezen eenen keer een leugen had verteld zoodat zij als zij hem probeerde te bedriegen en den steen voor haar geliefde zou trachten te verkoopea zooals zij nu daad tot de pünlijka Onze Maag Ook zonder dit orgaan kunnen wij gezond en wei door het leven pan m Wanneer wij bedenken dat het zoo gavoehge slijmvlies van onze maag aan spijzen en dranken van den meest ulteealoopenden aard is blootgesteld en velen onzer uit erfelijkheidsoogpunt met niet al te solide orgaan zijn toegerust daa verbazen wU ons alleen dat het hdrlegar der maagj atienten slechts een zesde daal der menschheid omvat Man zou eerder geneigd zijn te denken dat er nauwalijka een mensch met een normale maag op dezen aardbodem rondwandelde Ware één belangrijke factor niet aaaweztg dan zou het er welliidit zoo decker voor ons allen uitzien Hat betreft bet groote compensatievermogen dat wij alom in de natuur kunnen waarnemen t dat overal waar gevaar dreigt zijn kraditoi aanwendt om de normale situatie we r in t leven te reepen en zooveel mogcltjlg tracht te redden wat nog te reddaa la Elk orgaan dat ziek is poogt een bellzamen invloed uit te oefenen niet alleoi ten opzichte van zichzelf doch ook waar het onze llchaamskrschten betreft ea zoo leert de medicus dat niet elk verschijnsel n een orgaan dat misschien op dat oS entihk onaangenaam is dient bestreden te worden aangezien het uttelndelijlc een genezenden Invloed kan uitoefenen Deze genezende kracht treedt vooral op bij het één of andere maagltjden In welken vorm ook Wanneer de patiënt braakt waarmede de maag zich ontlast van minder gewenschte stoffen dan 1 dit een uiting van een genezende krscht welke wij allerminst zullen tegengaan door een anti braahmlddel toe te dienen Daarnaast kunnen ook de pijn het gebrek aan eetlust een vermeerderde afscheiding vsn vocht en slum heilzaam werken Wan neer door een vernauwing bijt den ever Ssng van maag in darm de passage van et voedsel min of meer wordt belemmerd zullen de spiermassa s welke aanwezig zijn in den maagwand harder gaaa werken en trachten den inhoud van d maag toch in den darm over te hevelen Nauwkeurig grijpt dit raderwerk van all krachten In eikander en aar eanerxijda een tekort aanwezig is wtirdt hierin anderzijds ruimschoots voorzien Tenslotte moet ik nog uw aandacht va tigen op het feit dat wi en ook de diarea geheel en al zondkr maag gezopd en wa door het leven kunnen gaan met ander woorden dat wij voor een behoorlijk pijsvertering geen maagsapalsch dmg van noode hebben doch dat het geheel proces door den darm kan worden ovei genomen Bij andoeningen waarbij bet alijmv ies van t algemeen niet gaarne een ziek deel geheel en al uitsnijdt zal hij niet aarzelen de zoogenaamde maagrcsectie toe te passen wanneer hem niets anders overblijft Doorslaat de patient de operatie goed dan zal hij mits hij een passend dieet houdt veelal zonder eenig bezwaar ook zonder maag verder kunnen leven Nauwelijks kennen wij een orgaan als de maag dat zichi zoo snel veeX aaa ta passen aan de omstandigheden waarin wij ZIJD geplaaut Heden tan dage voedea de menschen zich anders dan zij gewoon zUn Tal van voedingsmiddelei moeten wy ten deele ontberen ten deele in mindere mala tot ons nemen dan wij gewend waren terwijl weer andere producten ter tafel komen welke wij vroeger nauwel ks aankeken Onze maag pruttelt niet t eo Wilt ge een ander voorbeeldj Wrtnu dan in vredestijd De niensch dia gewoonwas een ontbijt thuis ta nemen van eenpaar sneedjes brood met kaa en eenkopje thee zit plots in het een of anderahotel overzee met pap gebakken el renmet ham gebakken vlach biefstuk enaardappelen compote om don ta bealu ten met een paar beschuitjes nut Jam terwijl dit alles nog opgelulstarS wardtdoor een gnxMea pot met tb Zondereenig bezwasr gehoorzaamt oni ataag opdit vroege morgenuur Een ultarat merkwaardig orgaani Hadruk verbodan Hadicufc