Goudsche Courant, maandag 19 januari 1942

MAANDAG 19 JANUARI JSSSks jSa mmmm fos S AtS Ot EVEN t 9TtL MOET STAAM VLUG IETS IN DE BUS OeVAAN ynrnzMViP couccnt 23 aN 24 JANUARI G 416 80 Zevenhuizen BDUgU4 BTIll6EH Voor Ie laatito keer h n luloa wü nog mos d dritf bekeado maatngdeii die i dere a moet aoment I HooWfcraan a ft l a l t eB as sstM voldoeads wsisr ia voernsd m hebben feaomeal V f 9l sa lis krsnea opeaea ook hsl ls8 leo y knantie b ds hooidkrsaa mssi door site leidin eB leaflaepcik ZLtUiatam doorUaaaa asa M knaa die akh la UW wooiag bevindt mat bskaip van luamiflaaf af dsmoada Bisl d 4 saend Bveatiwcl op soldsr befi nm ca la den kelder eiadifea 0 uie sterrcMca vfaieiea dsa ia hel leecloopkipaa ia Mdakie al emmer dsaronder 4 Alle kraacB sMiea Zooal U weet Boetea de atoijvanea bi de doaet f lortbakkea alii d ope4 bli vca ea doet V dua mja daeraaa nooit te draaien Door sUe kranea te iluitea bebl U aooil laai da mocht een der huia eBootea da hoofdkraan opendrawen bet wale8 op alle plaalien lo Uw wbning uil de kranen utst Volg al den taodgtvingtH in U eigen belang goed op teani tondet water titten h geen pretje CaMrnsni ILV BetliaainMB Uitvfuti tti PLMTSELMK MIEIWS IM J AlsUngM laod Kok b aekttr bat doif op mb ifn wel door iMt Qa iwilrt Hmt broer da beer W Kok hmeht haar weer op bet dNfe Tn nade van e n inwoonator U Ma r wlAl dat z4 etcena onbeheerd bad DCffeÉet OBtrreenMl Rèrkenwoude BENOBIflieEH BU BRAITDWEER De burgtfawaster hee t tot opper brandmoeater benoemd den fae r G D den Hoed en tot brandmeester den beer S de Jong BodegraTen B0ONOMI8CHE MICHTEB Schaiv dandesdeo geslaebt Op een clandestiene wuse had JacobiiiH Bodegraven een £ flachK vOv iltii l handelmgp than voob d Haagseben ichen l t mde verant OUmii eujnle de mimnü zes maanden benevens het l k gevangen nemen van vei iacfaie en verbeurd verklaren van mbeelag genom i gereedschappen en het vleesch De rechter veroordeelde conlorm Cea fisch Goudeprak BH HET SCHAAISEN GEVALLEN Zaterdagmiddag had mej Markens het ongeluk op het V te vallen waar bU zU een lichte hersenschudding opUep OP BBvlus oevall Zaterdagmidlag is b het ruden op die Ijfbêan de heer PVeene gevallen HU moest uch iMl een nooMwwd tmder doktersbehandeling trïten Moordrecht VELDWACHTEB H DE LANGE JOBILEBBT Haastrecht Jaar in p oUttojte nat Gemeenteveldwadllif die Lange Ihier zal Dondenlag 22 J anuari i J tlr n litiedienst werkzaidn an lA t 1920 was h oUtie te Dordirecht Op 23 tusUlbSO werd hy tot gem wawter alhier benoemd De heeft tich gedurende de jaren in Moordrecht werkzaam is door zyn beleid eo optreden vele vrienden verwwven BURGERLIIKE STANi Geboren Jabanna Everdina d van R Meyerlnkjen H van nWLgen Bonkte d van RIenstra em an Jeveren Vmcentma P euna f ym V van Adricbenaen P Verzaa OetrouwH J v d Woensel 22 j te Reeuwuk en A Venaal 23 j LOOP DEE BEVOLKING Ingekomej C van Tilburg van Bergambacift i Vertrokken A Seele j teur naar sGravenlage F K ijUchmm tonder beroep naar RotterAj Schuenpcl en gezin etaleur naar Gouderak A Verzaal zonder beroep naar Reeuwuk Ouderkerk a d IJtsel BODE BbLpT ELKANDER Tot bode van de vercenlgmg voor ziekonhuisverplfeing Ildpt KIkan der in de plaSts van den heer D Durgor die had bedankt is benoemt de beer G de Jong Mzn Schoonhoven BAAOSCB OERECHTSHOF Da M Mi da Teri ke diefstal van een jekker en twee paar sokken was de koopman A P V d H UU ScbotiDhoven door lifii polltlorcrhter te Dor 1re Ut ver jor deeld tot fm boete subs SO dagen hechtenis van welke verooylcelii ver faKhta in nsaac beroep 4r m lMUgdir UlchiIda to Bij Jaffouwf had i des mort parlU l ren ekocht en dam de fiufn eiTsokkon bIJ gelej hen Dit werd echter ontkei mej S bij wio de lorren gekocht wa ren De Jekker hing tn den schnur en kon onmogelijk bij de lorren zijn ge raakt Dp pror general vond dat dp pr klaringen van de benadeelde juffrouw duidelijk genoeg waren Verdachte heeft een kleine boete gehad die hpm toekomt zoodat r beveatigini eischte van hot onnis l ispraak over 14 dagen Stolwük ORVOimiNO VAN JIENSGEiONDBEiD Voor een goed bezette zaal gaf Zaterdagavond de g nengde zangvereeni ging Eensge inbeid onder Mdlng van düi heer I J jde Beun uit fouda een goed gesl agA uitvó in An de aal van den lecrlNoomem HR programma bwti e tip twmtirtp nummen vo gei engf kow Mneskoor aoU andiMttwalen enige kWme too Maistakiea D d4 tiijd te kort bleek voor bet ovwv U piegramiBa moettao ecu pa r toonealnuaicriertjas ver Ua Voor aoever ht progfanuna Is af nrscM werd Ilea uitst end uitgevoerd Deae avond is voor JhsnacettacDieid caa aueceaavoad teworden Tot op heden huisslaehting ai aanmerkelijk mei jaren n 215 varkens ter egeven hetgeen dan vorige SPORT SCHAAXgBNBUDEN Elfstedentocht definitief op Donderdag a t OaZBLfDB KOUn TAM MM tft wU thus TMiwmcn wU BItita toca tfefnltief op Donderdj t aa worden rohoadasL Dit Jaar tal da rovte ToBaJa la 1 aorat naar kat Znidca faaa aaat Saeek en Stavoren en vemlfena over HarUncm aa DoUnn mmr Loonwaiden temi De kit In aenwarden Is op de Schenken ekana terwm de Halih In de Ofoena WMde al atja Oe wedatitjdrtjden vettrakken em lea sur des nurgena Hoe laat e toerrUdan tatteo lal nos nader wordea kekend le fna Irt Te efoBlache a iifneldln en voor den toAt worden niet aangenomen n Imchrttfiveld taan noeb per et noch per paatwiiael nr den ovttOemaakt De deriimnerekaarten zijn ree b m tegen betaling van drie sulden ver krtJSbaar bu de volavnde adreaKn in Leeuwarden mr Hepbema WUIeniskade ia A B V d Velden Nieuwesmd Klngnu Bank Ruitendcwartler 1 en mr Wcsterllns WUIenw Irnde n lie knJirealJac tn veriMiid met eventuede aanvragen om logies wordt te aandacht er op genatisd dat allo vragen dienaangaande uits uitend moeten worden gericht tot de provinciale vereenlging voor rreemdellneenverkeer Dinsdag en Woensdag a a u het bureau aan het Stationsplein te Leeuwarden doorloopend geopend en telefonisch te bereiken onder No OM MOOBSCHK KAMPIOENSCHAPPEN BAKDItHOEN Zaterda tijn in Noorwegen de kampioenschappen hardrtjden op de scheata begonnen De resultaten op den eersten dag waren maar matig Hans Engneslangen kwam op den 500 meter als eerste aan en maakte een tijd van 44 sec Ook de 5000 meter rteepte h in de wacht Hier was zijn HJd 9 min 9 t FOKJE T O VELDEN KAMPIOENE VAN NEDERLAND Voor ten Zaterdagmiddag te Kampen geho id i h xlrtJw dstT d voor vrouwen om hel kampioenschap van Nederland bestand groote be an ste11ine Na vinjügen kwnp was het resultaat dat Fokje van der VeM nret een tijd van S2 4 secon beslag wist te leggen op den eeiilen pyis UB gulden benevens het kampioenschap van Nederland mej v d Mey 3 Antje Kgppmans 4 mej Kienhuls Antje HOTIN KOKTEBAAN KAMFIOIN VAN NBDEBLANO raUaslw tevorlatan geataaea De hantrUderlJ r mannen om bet kam ploenichap van Neder nd die Zatenlag op da titaan te Bekte werd gehouden haëtt een vnraalnc opceleverd Hoewel da at Lenstra Zeldentfaais en RMkenw vmtSi Sl h wUZ Hotto die ta Belde waan aditit is deie afen achter itoh te latendcnr als aente te elndlg B De uitslaan luiden 1 H Boven t O HlalkMoia I H Gan 4 A LenalMb B Rot en T Vè IW BLT liSBENTOCKr Basmaa eer bQ e hteren Joerdje Faber aefat aaak e t j nie Ofe EK merentocht r iili t iiijBïri die Zaterdag gehouden is is een B arUe € succes geworden Aan den toertocht namen ruim 7300 en aan den wedstrijd 228 personen deel De bekende E f 5tedenryder J Bosman UK Breukelen is winnaar geworden in den ttjd van 4 uu 4 mm en 13 5 sec Bil de da mes werd Sioerdje Faber winnares HaarttJd was 4 utu 40 min ADOLPHUS OLLAMXt FnSd MM N via Tlititlat ts e BaaiMorp bat fcainplo ciM vw Nonrd miaiUI In hat hnStlden voer ataataara tebouden Da Uanenaar Ptet Kalsar raad een pcachttg MOS H vtarbtS bit OMT daaon aMurt Vi asc knrtsr deed liit Buna Da iilMaaen luldn 9M nielar L oos L Boren UOO malv 1 Bwn Utmank SOO mater t Ksbnr t Buiren S Laii aaök 4 Zvanenbuw S Akerboom k la aaei mii i l i 1 Buyen X LancadQk Ta Bri klaaaeimiiili 1 t Boa Bau S P DB NOOBDKOLLANDtCHB DOBnMTDCHTEN Okrtaran it n Ut da provincie Noord Holland dorpantoAtaa veriedeu Aan de tochten babban bM nteder dra onsevear SIM rtMafs daelfeoaaiaiL IB Burmerand startten 900 dMfeunun an la Annular MO waarvan M san den wadstrtldtoela daalnamen Oe ovailfan vingan m toctat in Hoorn aan Het poraentaa rlltes dat da toeblaa tot een gaa einde haalt gebracht waa nar vra tllg e i l en over het al g s ma e n aren de rijdais ook laer voklaan zwAHBMBimo wnnr kamfiobhbchap VAM Zinn HOLLAND Waaarha Baciub adatrtlden het kano kMnachap ma Zuid aftrtanden van 900 IMO én 9000 K waarvoor a daebianiers den scfld aanbonden P Kei eer uit Da Lier aou deaen mliMac eveneens een pocing wagen om bet edcrlandach reoord op den JSOOO meter ten name van D v d Scheer root ï OS ta verbeteron Dat dit tot mislukking gedoemd was vond rtjn oorzaak vermoetMtlk in het feit dat Kvlaer reeds twee tware dagen aohar den rug had De ultrtagen waren SOO IC 1 Zwaaenliurgb I J Bnad S Bgas 4 HavekMte IGOO M 1 Zwanenburg P KsUer t W Bgas 4 Ravekntte SOOO K 1 F Kelier a J Zwaneninirte 3 J Breed 4 P Bavehotte Totaal klassement 1 P J Ztmnenburf kampioen 2 P Keizer 3 1 Bt ed 4 Egas 9 Havekotte DB TBIBg WINT DBN NOOBDBK BONURIT De Noonler romkM die Zaterdag voor de derde kner In de piwhide Gmnlnceft werd gehouden ts ondanaa de ooncurrentle van en kde gellllcttjdlae tochten In PrleOand ultste kend geslaagd Niet mind dan 400 vedatrUdrqders 190 km evenvcei als het vorig Jaar en btlna IW toeristen wier tocht over n km gb hebben dan ook btlna allen het paraxirs mlledlg uitgereden De ulMa en luMen IA A de Vries nranekari Sun tatn 1 B Drent Onderdendara S u 3T min 3 Lou Oavatae Leauwardent u 43 mbt 4 A da Vries Giethoorn Idem BILJABTBM V d POL KAMPMBN GROOT BKJABT Hea nceanaila raeardJaeM De Rotterdammer v d Pol Is er Ingeslaagd het kampioenschap van Nedèrlaiul groot biljart op Eijn naam ta brengen De overwlnttlng konat hem ten voUe toe daar lm dit toumool met groot élan gea p e a l d heeft waarvan daverende pnstatles het gevolg waren Htl bracht niet alleen de NMerlandsehe rocords op ztjn naam maar vertMterde bovendien het wereMreoord alg gemiddelde dat op naam van GafarMlls staat Dit record kan evetnvel niet erkend worden daar het ntet in een IntemaMoaale ontmoetlMI gevestigd Is Verder evenaarde htt met 49 S9 het werelrdreccrd hootale gemiddelde In één partu De eindstand werd IS IS 11 19 SS sas 8 10 ses esg 938 V d Pel s MIS M les Sweerli S 104T 113 MS Da Leeuw S ISS3 IIS ISS Oehrels 4 167 IIM tS Jacobs 3 ini 1 tos Goderla i W8 14S T Van Loon 1 l S IM S4 Vos S lOM 104 9S se RECHTSZAKEN Dubbele moord te Velsen TWINTIG JAAR GEBISCHT Gistemuddag heeft de officier van Justitie bu de Haarlemsche rechtbank requisitoir gehouden inde saak tegen den 39jangen J K Heykoop mt Muiden die op 26 Augustus 1 in een woning aan den Wijkerstraafweg te Vel zenNoord zt n 32 jange vrouw en den 32jangen A B met wien zu samenleefde zoodanig door messteken heeft verwond dat beiden korten tij laler overleden Aan het eind van z n betor eischte het OM twintig jaar gevanr emsstraf VcfeH zyn mt4a£i mtéet t htttlUn toe Z9 nuf Uüfdbkocj aebcl n Nfcm tnffmi RADIONIEUWS DlBitfM N HnmuL 15 Oramofoonraut T OchtendcsriiiMflUek 7 56 Grunotooomuiltk 8 00 Politiek weekIM ati m SV GnunofooiunttaMu tM Oc itendffyimiuUek tJO BNO Nieuwaberioh ten 8 4S GramofoonmucliHc 9 IA Voor de huUvrouw 925 Gr niofoonniU£l h llMVoor de vrouw 1110 Het Sytvestre Trio 12 00 Orgelctmcert en zuic U 40 Alounak 12 46 BKO NMuwE en ecooomlsche bmrlcMen 13 00 Voor k platteteulsleusd Mlft Ormmofoonmuzlek 13 45 Het ICiUcr Quartet n gnimofoonmuzi k 14 30 De Ichte Itoete 16 JO Viool en piano 16 00 Voor de zHÉoen 16 30 Gramofoonmuziek 16 45 Sport eiï ipc voor de jeugd r 00 Gramofoonmuztek 17 16 BNO Nneuwseconomische en beursberichten 17 30 Gramofoonmuziek 18 00 Voor de werkende vrouw 1016 RomancerB en soliste nAAXtlJOrMËM IMddag vaa W Jaaaad f MM No IMO 1036 NU IN Ne lOH 11417 ƒ IN Mo tiacSm ra ÜIW 15111 1U31 ƒ Wt No NU MOl tOtn uu INIT INIT IHM ntllzEN TAM ƒ TC IW ni atM 10188 11768 19688 isaro llfl im TOSt 10388 11770 19616 I90U IIM m 10318 11786 15808 18061 14H 48M nai 10408 13884 19838 19181 isto MH T384 10928 13333 15713 19198 IMl 48M 7381 10ST9 1333S 19883 19463 IWI S018 7808 107r 13484 15883 1954 IMl Sin T781 10866 13875 15890 msa in S271 TS19 10811 13681 15887 laesc 1008 SlSl 8191 11888 13884 15997 MSIO M sm 8818 11118 13888 18044 10311 8188 8387 11X8 13863 16073 10351 8761 STIO 11406 13904 16234 1045e MOT 9715 874 11418 13859 16631 a048C UU 888 8813 11480 18887 16811 10687 NOS saas 8889 117 6 14448 16819 10741 1M Som 8804 U814 14483 1898T 1074S 9019 8084 9001 iitas 14613 17196 10011 3114 6183 361 11981 14808 17511 10864 SIM S28B na 11008 14838 17817 11061 sira 8408 91 T 11061 14863 17728 21801 317S MS 9304 13108 14988 17781 11151 MOT 8908 9493 11190 M978 18085 11311 rrai 8629 9907 12347 14963 18238 21387 a4 6864 9S27 12477 15490 18180 31538 tam 6733 8721 12680 ISSOT 18738 11636 40SO 6778 9780 12706 19508 18791 31884 4110 8841 8839 NEREN lOU 3809 7078 9834 13048 16027 19114 HOT 393S 7077 9888 13103 18883 1919B lau 3874 7129 9888 13175 16151 19184 1280 4003 7182 9903 13236 18191 19205 1270 4043 7200 9909 13313 16241 19116 136S 4141 7221 9990 13393 16341 19445 13U0 4188 7249 10020 1J410 16360 1960S 13l 2 4207 7286 10060 13436 16361 19989 1366 4274 7287 10154 13484 16368 19818 31W 4329 7292 10175 13499 16377 19858 1S 3 4443 T300 10237 13591 16418 19896 1601 4449 7318 10238 13999 16471 19718 1636 4453 7378 10290 13608 16487 19798 1750 4907 7418 10310 13698 18918 19818 1034 4538 7420 10420 13678 16521 19940 104 4960 7491 10480 13742 16560 10086 1088 4593 7497 10573 13780 16581 20070 2030 4932 7470 10578 13781 16649 30071 2190 4973 7800 10647 13841 16668 20148 21S7 soil 7 oa 1089T 13873 18798 10120 21Tt WSl T871 10717 13617 18788 1013T 310S 9081 7702 10818 13999 16789 16878 10194 2197 533T 7745 10848 14078 20413 2249 9340 7788 10944 14089 18936 30418 na 9348 78U 10988 14080 16983 10484 2287 9380 T880 10998 14088 17004 10918 233 9388 7881 noot 14108 17008 10540 2243 9S91 7888 11038 1197 17055 10680 2383 9488 7870 11041 14211 17077 10689 t4M 9484 78 1 11058 14213 17210 10889 2440 5924 7903 11111 14334 17232 10790 2469 9929 7971 11170 14329 17233 10751 2483 9548 7M7 11190 14344 17260 10753 248S 9608 soes 11313 14193 17283 18801 2S24 9613 8890 11488 14388 17317 10821 2541 9830 BOSS luan 14301 17387 10980 2ST8 9708 8081 11672 14342 17421 10966 2892 9717 8097 11686 14420 17447 11056 2620 9871 810T 11749 14476 1791T 11118 282S 5888 8113 11784 14590 17530 11170 3634 5949 8127 11822 14992 17628 11181 2638 5998 8191 11897 14597 17700 21311 r3i 5995 8173 iidoo 14617 17792 11199 2784 8030 8358 11927 14738 18079 11381 2869 6043 8388 11936 14743 18091 21383 203S 6038 8570 12011 14805 18137 21185 29S9 6078 8729 12103 14815 18141 11398 3068 6151 8751 12158 14883 18178 21418 3091 6208 8765 12 4 14900 18239 21421 3119 6384 8789 12170 14911 18245 21430 3126 6442 8817 12205 14921 18277 11431 3142 6463 8840 12248 14929 1B283 21484 3153 6522 9031 12260 14939 18146 21490 3202 6570 90f6 12424 15016 18J68 21532 3250 6661 9073 12419 15053 18414 21534 340 1 6l 77 9229 12476 15200 1S502 21557 34 W 6681 9261 12509 15202 18517 2157 1439 6688 9281 12513 15212 18570 31602 345 6770 9294 12559 15283 18604 31629 3498 6779 9364 15j89 15307 18608 21634 3SB6 6792 9379 12630 15312 18747 21849 36 6813 9184 10692 13338 18848 21684 3617 6891 9425 12715 15383 18914 21694 362J bS 3 Mt 12782 15433 18B27 31734 3644 6904 9540 12813 15467 18965 21746 3649 6918 9541 12874 15605 18989 21784 3681 6958 9547 12913 15664 18994 21870 M08 6966 9648 12935 15748 1904T 21888 m 6967 9686 12918 15764 19056 21953 3827 6971 8810 12 80 15885 19095 3898 6994 Inxebleven prQien r 100000 r 50 000 ƒ 25 000 f 18 000 11000 50011 f 1000 3 van f 1900 en 52 van lOOO t ne e s een nremle van 30 880 en ren van 3000 1 08 AetuMl tmltavr I8J Vimiade en arbad amiiScnl piasiunm Vanaf 10 1 £ al en voor d RadloctntraU die over een Itlnwblndliia met do itudlo beaohlkken 10 16 Cramoteoniiuislok IMS Fluit en c avechnbel UJO Oramofoonmuilek il 48 BNO Neuwriwrtobten MO BNO Bn el iie uiv emllnC Eoonooile Newi from Hollaad o fr raofoooouialek 1116 M W GtvmoSoon mtLvmutvu o isij m 718 800 prosramma nilwriam I SOO Gramotooamuitek e 19 8 4S Zie luosranuna Rllvamim i4S GranofDonmuilak 10 00 MorfenwlJdliK WIS Zanc en piano W40 Vroater an au tl O aramotoonmuziek 13 00 naambte Rmtmewter ia 4S BNO Mteowaen aoonomlaclie berichten 1889 Omroep numoaéaOctoaat en aolMen en pwnatoonmuilek MJS Oraatnaar Oikeatvereendclnc Mitata en tnnufoonnMnlafc MJM Voor de alakcn 18 08 Crtüra Bet volkdied met madtaüc omltjatina 18 OnmoCoanaiuzlak 1710 BNO Nleuvn oeonomlKhe en beunbariebten 17 V Amusementeorkeit en aollat ISH Boek iMiiirakIns 18 JS Grtmotoonmuz 18 48 Cyc ua Jn een nieuw licht besini Voo t ereld door de NSB 1800 m 0 Cultureel aHerlei 19 H BNO meuwAerlchten WJS Orfceat Malando Vanal 30 IS alleen voor de Radio Centrsles dl over c n ItJnverblTidJn met e sttMllo beschikken 2015 Gramofoorwnuziek 21 OO Vreugd en arbeid eevaileerd proBramina 11 4S BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO ToellchHn op hel weeimachtsbericht 2210 at 15 AvondwUdlng Glad buiten 0 KMPOeZE AOVERTCNTIE UITEN HANB HiUUlBU OE HOOFOUUAN rUlUCATK VAN HET OCPAinMCNT VAN HANDH NUVfRHCIO 04 SCHfWAAir O 414 I2B OmCIBBLa PUBLiCAnS VAN DIN OBMACHTIGDE VOOa Dl PBUZBN wlnkalprtla voar verwerkte Te koop aevraagii Eonigo Aan het publiek nkaa tan de volsende prtja in nkenlnf fabra t MiiUenstaiiilswoiiiflgei uttfawofaa verwerkte nuMaataa II par ka Het vnaa van lniii a prtjaaa la Strafbaar IIB iO Wat heelt U aaa Uw NAAIMACHINE waaneer U er toch niet aiee werfctf Wy gevea er na aof e a rnooiea prys vDorI Brieven oo O 411 bab vaa dit blad Br 00 O 331 bar v d Wad S i GEVRAAGD flink RJC Meisje oor dag orsiacht v 4 v AdrH Vaa Steenstraat 5 g 418 7 E i nflt iieltjB OTrM 4 voor den nacht en de nwrgenurea Adres Mei SCHENK Dorpstnul Moordrecht O 415 S PralHeert vaa SChaStSM 11 f 2 10 per paar bij DIRK Qoiiw S O 417 5 Advertentie Voorscbrilteii Ingaande W Januan gel ien om de volgsnde voorsehriften bet fende het adverteeren in de da Uaden Ie Geclicheerde anöonces mogen niet grootOT ztjn dan Wj kol 15 cm 12 cm hoog bg 2 kolom 10 om 18 cm hoog btf kolom S cm 24 cm hoog Se Zet annonces mogen met breeder zijn dan 3 kolom Deee ami mogen met geen gree r lettercorps wordeil gezet dan 12 opschrift naam of merk van den adverteerder max S4 pu tusschei opjes max 16 punts interluues niét hooger dan 2 pu witmarge roncUwi met nteer dan 1 cm oaoUjningen niet vet dan H doero 3 Ingezonden Mededeehngen mogen slechts over 1 kDlom wo geplaatst ter hoogte van max 16 cm Ten olge van deze maatregelen zal het soms noodig ztja dateenige wgaigingen moeten aanbrengen in het formaat o dtoxetwvan de opgegeven annonces Wt vertrouwen dat onze advert hinmede zufleo ocoond gaan aovDsom VoerbeeU 14 punts letter UpnnlskMavAa A K punts letter A i aeero omHtning i